3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29"

Transkrypt

1 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 * %!!& $' 8 9 $, -, ' '

2 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE PROPONOWANA MISJA I WIZJA KONTEKST REGIONALNY I KRAJOWY OKRELENIE I UZASADNIENIE OBSZARÓW PRIORYTETOWYCH PRIORYTET 1 ROZWÓJ PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH ZIEMI LUBUSKIEJ 19 3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE PRIORYTET 4 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH NA POTRZEBY TURYSTYKI ZIEMI LUBUSKIEJ PRIORYTET 5 WSPARCIE INSTYTUCJONALNE PROGRAMY OPERACYJNE WYKONANIE ZAKŁADANYCH CELÓW I PRIORYTETÓW CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANYCH PROGRAMÓW WYKONAWCZYCH STRATEGII ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WYKONAWCZYCH STRATEGII ZIEMI LUBUSKIEJ REKOMENDOWANE NARZDZIA STRATEGII PROCES WDRAANIA STRATEGII RAMOWA KONCEPCJA WDRAANIA STRATEGII GŁÓWNE ZAŁOENIA DO PROCESU WDRAANIA I MONITOROWANIA STRATEGII WARSZTAT WDROENIA STRATEGII ZAŁCZNIK 1 MARKETING WIZERUNKU WSTPNA KONCEPCJA PROGRAMU BUDOWY WIZERUNKU ZAŁOENIA DO KONCEPCJI MARKI REGIONU PROPOZYCJE NOWYCH DZIAŁA PROMOCYJNYCH ZAŁOENIA DO PROCESÓW KOMUNIKACJI BIBLIOGRAFIA...78

3 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- -$-)$.0.+-$,-,+-.-"/-,*,.$>/.,?.$,.-*.0, "$0, /-%!!:;%!< %!< ' ' -$-) "$*+ ).3 )B20"$.$,--,"./-, ). 0 $-$,-,3 0+A*.$- B.$ "$.)$,.0".$/*+' -$-).-B "$,) A "$*.5"$-,*,"*,+A "$ "2B./--20 "$-20 ''3 0 0"2B"$*, *B. ".B $.+-.0). $.A $"$-*+A ".B*A3 0 -, *- "$"$.0,*?./-*+ ".-C $)./,*?.$0$--20--,*,*?'..- $"$-+A*, 0B "$.*."$*.0,0 -$-),B ($)*+ $,-,* ($3 +,, "..- ). "+A*, $.A $"$-*+D$20.>$..0".B*,*?3+"..-20"$,0-,*?' ($3 ). "$,+D-, D )B20, "..- B+A*, 0 ".$. $)./, $-$3 0 -, 0B $ $"$-*+A 0B $.$).203 -$,-,*+3.$A20 /./,*?.$.$)*+".$A.0,*?B+A*,*?$*-$,-,' /*+-$-)B''.0.*A-.,D."$,$A.00$"$.* *.$"$.*20 00D-$,*?3 ".B*A3 0-, $,-,D-$-.00).0+D*$.3*,/+.0/., 0/.,*,"/$,.$ /,*? 0$.0C $)./,*?3 *,/ $.+,* )$-$ $D 5 ".).".-*+B0/.$20.$".-$.*0C".B*,*?'*"$.+-.0,*? $+.0). $."+). $, -$,-,*).'.0.$*,+,*? "$.-203 *, F-,0 B+A*, $.0++A*, D -.$ -$,-,*, -. $.*.>E 0)/D -). *..*+. -$,-3 -$20.$ BC.$*+' 4,+>*. -$-),B,.-,."$*.0 $20. ".. $)./,3 + $+.0,30-,''G..).G -$-) ).H"$,+D-:$*%!!!$'I -$-).0.+ /-$, ). H"$,+D- *?0BA %:'!:'%!!JI )./-$-).0*+H*?0B <<'!J'%!!& $.I -$-).0.+$".$ )..$.%!<&5H"$,+D-<<)$ %!!!$'I..$+.0,5"$,+D-,"$8$.+--$-).0.+$,-,/-%!!K;%!< 3 "$.+-/-%!!K;%!<..''.-)%!!! *//./,G

4 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- Rysunek 1 -$-)$.0.+-)30-,/./-$-)$.0.+-$,-,H0,-), ".0-,".+A-).-,"."$*.0I.0-.0-$-)$.0.+.$-+A*-$-)$.0.+-$,-,."$*.0"$.)$,30-,"./-,.$20-$)$*,*?3).".$.0 "$-$3*, Proces programowania strategicznego w zakresie turystyki Regionu Ziemi Lubuskiej.".0, -0.$".B "$.+-.0). $..)$"$* ".-C $/ - ".-".B "$.+-.0). $/,*? <J".-C5- $)./,*? 0+/./ L$2B.G."$*.00B'' 6/*).-0.$,, -0.$,,-$-) -$-)D$.0.+-$,-, $.0.+-$,-,M -$-).0.+$,-,0"B,''G 4.* 0,"/ $./ -$,-, )..$ ).".$*.;".B*). ). H)$+A*).0-.'<!N $).20-$,-,*,*?I B-0".,0>$.20F,0D-$,*?."$0D-)$*+-$,-,*+)..$..$,*+BC 4"$*BC)3.$)*+-.0$,C".$A.0,*?.$-.$"$,0-).."$0D.*+00A-$).0$-$,-, " 0,.$,-".,*?.20 0/.$20 H$.3 *)2B.0 /3 $.*+ 0$-.0,*?$.0ACI -,/*+D0-,*+".>$*?0-$,-,*.$0.$*?..B.-$,-,*,*?' 0-2$,*? $"$.0- $)./,*? +-$-).0.+$,-,G 4$--,/-,*.$ --,*-$-)* ".$A/,3,--$,-,*). ($>/ "$.$,--20 $ /B $.+-,"$.)$20 0,.0*,*? 6$F-30$+$..* "$.+--$-) $-).$>/ "$.".,*+D + 0+ ). 0.$ $.0.+ -$,-,*). / -$- -$-) 5.- 0,-,* )B20 -$-)*3 */."$*,+3-2$ $.$,--, -$-) -$-) 5 -$-).$>/ -0' "$.$,--,3 *,/ -$-)*.$, "./-, -$,-,*+)..$.*-$*+"$,B,*?BC.*"*+3 $.0A 5."$*.0 0+ $..0 ".., $.0AC 0,$,*?"$./203 $$3 0,.$,-)B20,*? /,*? -$ $ ".-*+/,*?.+ 4/.,*,"/$,*?$-$-$,-,+ ''' ("$*.0 "$.+--$-) $.*./-*+ 0$,F*+ / 0)./-*+ ".B* $.+-.--*,3 $2--$-) $,+D*-$-) H*?0/I 0./*+ $.)$,."$*,+ ".B,$..* "$.+-20.*+ 00D-$,-.-.$.0

5 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- )..>E."/-$.>E-$-)5"..).3./O)..>E 0,-,*,"./-,$ $*+"2+.>*5"0.".0*?*?203.*"*+.$*?-20 BC3-2$ ".0./A *?.0 "2+.>* $.0.+ -$,-, *B,.$ $ -$,-,*, + 5 0$.0, *?$-$ -$-)3.* "$,0A-.-+0)..0,/).0$-$,-,*).). $.)$,0,.0*50"$.".,*+.$-,*?0ABC3C"$ $ DA $/.0 ".>$. "$ 0B )..$ 0,*.,*? $"$--20 $D -$-) 5."$*.0 0+.$- $D.$ -$-, ".-$."B*/20-$-) $,-,)$*5-$-)B+A*"./-,D,D+,00B,*? )$**?-$*,+,*?3/-,/.0"$.").0BC"..$20. -$)$*,3D,$)./,*,$+.0,"',-20F.$*+3$.02+/20 -$,-,*,*?*,"$.-20--,*,*? 4#.-.$)-$-).-.$)-$-)5 -$-)-0)B20 0#$/*+3 0-,-0' /.0.$0,$0#*)2B.0H''.B,03$/--I3-2$ ".0,.-E 0)/D. 0 "$.* ".0-0.0). $.)$ 4/.$, F.$*,+ 5 F*+ F.$*,+."$*.03.- F.$+ F$D ".B*A3 ).".$*A.$ -,-*+ "/*,*?. */*?3 "$.$,--*?3 $*? *? -$-)*,*?.$>/.,*? "$ 0B ). 0 $ -$,-, -B-"./-,*?$-$-$-).$>/,*?/./.$0/$. ("-,/0 0,.$,-".).".-*+B,.$,-".).".-*+B / $.0.+-$,-, 0 ).3 0-,.200/.$20.$>/.,*?0*D>*).-,*+.-' Rysunek 2 Idea struktury strategii rozwoju turystyki ($,$.$,--,3.$,"./-, $.$,--,3.$,"./-,$.)$,0,.0* $.)$,0,.0*F-,.-.$) F-,.-.$) 4++.$*/ 1B20.,3 *,* H-/-.$,I ($,$/*+&"$.$,--20<%"$.)$203-$-20:"B*,.$,0.A*"./-, 8.-.$).$-/). Q,*?.*"*+ -$-, L$2B.G."$*.0''H0,"$.$,--20"$.)$20"..$2-.0.I 4B).3 ($ 1,3-3 0 ($)*+ (;,31(;, -$,-,*3 H-*I 5$343 />*-0 $.- $-$C3F$-$-$ -$,-,* 8$-)F.$*+.,/ 4"$*-,-*+./ 8$.0$.-, -$*,+ F.$*+P-,F*+ $.F+./$, "2+.>E-$,-,* Q&,*? 8$34 4# /.0 ".$-,%; /-,-0D-$, 6.$-0.3"..* "2B..$,+A*, 1B20F-, 4$.-".-*+B.$*,+.>*.F$-,.02+"."$0 +.>*F$-$-$,."$0+.>*$ 4.* -,-*+./."$00$."$0"2+.>*

6 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- ( )*)+, "0, $.A*, B -$,-, 0 $.0.+ ).".$*.;".B*, ).3 0,.$,-+A* ".-*+B $A*, 00/.$*? -$,-,*,*? ".B*,*?+' -)$.0 -$,-,*). ).O "0+A*.".0A "/-F.$D /.)3 0"2B"$*,3 "+ $.0+ ".). ".-*+B' 0D, -$*,+.>E ). ).3-0$+A*.".0 0$ / $.0.+.$*,++.F$-,-$,-,*+.$".0-0 $.0AC ".-$,-$,-20.$"$*+C*20' $ A. ".-/-20 0$,*? 0 -$*./-*+ 0$--20 B "$-0*/.$A20 /./,*?3 -$,-,*+3 >$..0 ".B*,*? *, $"$--20 0B ). $.$).20' 4 '' ".-$D. -*,*? )$* ".B20 H0*?2 *?2I *, 0,.$,- 0"$0+./+.>* )B20,*?3 ".,*? 0/.$20 -$,-,*,*? ".B*,*? ).' ,. "$*+.*0 0 $ $./ -$,-, C*20*?"$,B+,-*+-$/+H*A*,B 0"$,B,$.0.+).".$*,+I' 8+.+ D ) - ' ". 0$.-

7 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$ * **.*- ++/ $). -$,-, * )- **.'3($,0./*$."3.-0$-, ".-$,-$,-20$+.0,*?)$*,*?' /.0 B."$*,+"$,*,+A D. 0,.+ +.>*.$.0*,+.>* F$-$-$,-$,-,*+3 0$.- F-,0.>* "$..*+3 $*+ $.0AC.$*,+,*? 0/$+$.",' 6B "$.0. 0 *? /.)3 ).+ 0"2B"$*,3 "$,*,+A D. ".0-0 "$.F+./). "/* $.0).-,-*+./).0-$,-,*).).' /*+ BC C -$-) 0"B,0 0D -,0.>*.$A203 -$,-,*+3 C*203 *-+A* 0$D 0-*A -)$*+D.$,$)D BC "$.-$,-,*,*?'.02+ -$,-, 0, ) ".) "/D).0 *-0 /-$.0). ).3 F-,0 B $* $.0.+.$ -B-.0 0.$*20 ".B*,*? 0>$2 +.F$-,-$,-,*+ 0+-$,-, 0"B.+ "$*+ )..$ ".$>/ $..".+.0A +D-$,-,3 $20. 6/$/*+-.$>/.+0+3D+-F.0"0,*? )$" BC C +. "$.)$20 0/.,*,"/$,*?.$.0$.)."$-$-0".B*.;).".$*).$* $/*+-$-)' $ $,-, + 0 "B.$".+ "$.+-.0A 0+A $.0.+ -$,-, 0./*3 "$,*,+A*D.++$/*+'

8 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- /-$-)*, -,4*5))- * *2- ' /".>$ <' %' ' J' &' ".B*.;/-$/).)../.02+.$*,+,*?"$.-20-$,-,*,*?+ -B-.0"$-$.$$ *+F$-$-$,-$,-,*+ -0.$"2+).-*).,-$-)0-$,-,*). $,).-.0"$.F+./,*?$".-$,-$,-,+ 4".)-,-*+,-20$.0++A*,*?-$,-,D 1+->,.*M;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; +-.$>/ +. $ *?3 $&!! +.$*, /. $ $.$/20'..-,*? 0A-"/0,*? ). * 0.+ "$00.$,* -$,-,*' 0+ / ".-*+B -$,-,*). H*D>E 5,- -$,-,*,I ".. 0A-"/0). ".-*+B 0/.$203 ".-$F -* "$E D $,3.0E 0$ ).3 -$*,+). -$,-,* ). *, 0,"$..0E.$*,++ $,.0..F$-,' H$/,*?-$-$I3-)$*+A$."$..+.F$-,.$$*+A$.0.+-$*,+,*? "$.-20' $20. 00A-$ ) )..-.*' $ /). 0$ $, + +- *D-. $)/.0.*.*.".0. "$ +.- -,-*+ ".. $+.0,' -*+' $,B.0. /.$*+ -$., *.$ 0DA 0)D "$,0A+ D. +.>* B) -$,-,*,*?.$..B.-$,-,*,*?'-$-+D+..>E+D,*).0>$2)-.$20,3 0"2B"$* "$,)$* *, "$..0 ). +0D,*? -$)*? -$,-,*,*?0./*0**?') **?' )..,0*.$ 0DA)$"D / '*?$,.0,*?"'-$,-,*,>/0+3"$,$.*+*,$.0.-+' -0'*?$,.0,*?"'-$,-,*,>/0+3"$,$.*+*,$.0.-+' +0D, ".-*+B ". -$. 0,.$,-.".0). ).".$.0 0/.$20-$,-,*,*?3"'/200.,*?3-$ "-.0,*?H-*3,-I3".0,*?-$F.0,*?H".+$3.$,/>30 -,.$,"$20 $+.$.0,*? $..0,*?I3 /*.0 * / $ B "D.0,*? / "$,B). $.0.+ -$,-,*). +3 '' "$ $)./3*,/ /-,3-2$ A*?$-$,-,* / +3".0/+A* '',F$*+*+0$).'

9 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- Tabela 1 *?*,$/.0E$.02+-$,-,0).M *?*,$/.0E$.02+-$,-,0).M;;;;;;;; ;;;;;;;; Wybrane koncepcje pomysły niniejszej Strategii 4,$/-,.B,0+A* -$,-,D). $."..0$.0A ($>/)B20,*? ).3-2$.-A 0,.$,- 0 D $.02+.F$-D"$.-203 DA.B,0B, "2+, *?$-$.$ +.>E F$-$-$, -$,-,*+' -$*+5 0.* 0.A*,*? -$*+ ).'.0 "$.)$ $-) -$*+/./,*?' $ ,0 *?20 ".-$ $ H/I ".*)2/,*?"$.+-20'0D0,+D-.>*0$ $A "$ $,-,*' 4"$.0 ".0*? --.0,*? 0.$ 1$" $-$*?3..$,+A*,*?.$ ".B20.0,*? "$.+-.0,*? ".-$, $/*+"$.)$20."$*,+,*?.$".*)2/,*?BC' 8$-)H"$..*+I5 0$ 0D -*.>* F-,0.>* BC D '' 0,.$,-.0*,+,*? $.0AC H"' ;$-)3 $) ).I3"."$0-)$*+.$..$,*+BC$-).0,*?0 ). 8R S(8' 0D F-,0.>*,- -A" D $ )..$ "."$0 +.>*3 0 -, D,-.0 F.$*+ 0$.-,*?.-.$) 0"-*?H$,.*/.03.2$BC3$D-"'I 5 +.>*.0.-,*A*"$.-203".-$-$, $.0AC 0 $ $-) $' $.0 --,-,*,*?.$.-.$) $*? 0"2/, $).' */ 0 -, --20 $20 -$,-,*,*? $-).0,*?'.02+,- C.;/3.-.$.0."3".-$)).' F.$*+-$,-,*5 F.$*+ -,F*+ -$,-,* 5.0 0*?-$.).3 "2+).,- F.$*+.$ -,F*+ -$,-,*+ ).3."$-). '' $. "$-$-0 "..-..B.-$,-,*,3 -)$*+ *.0+ "-20 *-$20 F.$*+ 0)..$ -,F*+ 0/+.$ "*+/ $D3".0/+A* 0DF-,0.>*,-F.$*+' $.-,-$,-,*5.0-.*"*+.$ /,*? *.0,*? "$.-20 -$,-,*,*?' *.0 "$ )$.0.$ "-.0 B20.F$-3*,/ $.02+"$.-,*? B)-$,-,*,*? 0 $ (F$-,5 *,.0"."$00$.F$--$,-,"$, ,/ 0.A*,*?.$20 "$.-.0,*? "' -$,-, $.0$.0+3 "$,$.*+3.+3/-$.0+$.0.-+'.,/5 $.F+./ $,3 0 -, "$./ "*+/-,*, "$,).-.0,. -$,-,*+ ).3 ".-$ "$*.0*203.*0,*?-*+' 0..0)..$"..0/F*+3+.>*$'.$*,+5."$0 +.>*.$*,+.>*,-$,-,*+3 0D --,3.".0.".-$-$,-200.A*,*?"$ *.>E'

10 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- 4,$/-,.B,0+A* -$,-,D)..02+0"$* -,-*+5 $."..0$.0A 4.* -$-$ ".-0.0,*?3 0 -, ($.$ (;20'.-. '' 0"$* " ,-*+.$)*+ +$+ -,0,*?F-,0,*?0$$.0.F$-,"$,+.0+' $".$--$,-,*,5 -)$.0 $.B20 +,.$ F.$*+.-'.*+3 "$ 0,-0$).*?-$,-,*,*?'$*?"*+/,*?>$.20 -$".$-3).*+.0"$0.#.0,*?".BA*C' F$-$-$;.02+ F$-$-$, "*+/-,*+ "$../.)*+'.-0 +.>E H0.$* ,D3 F*+./.>EI.$ "2+, *?$-$ $.0++ F$-$-$,'.-$.$*+ *D>*.-20 -$,-,*,*?.$$0-/*+*,*?.$20'./-,0"$*; $F$.0 0"$"$.+-20 $)./,*?3-$$)./,*?.$ 0,$,*? "$.+-20 /./,*?' +0D +A "$.+-,.*A*, -." H0 -, F.0).I -$.,.$A203 1(;20.$".-*+/,F*/-$,-,).' #$2B.G."$*.00B''! $.-,5$.0 $.02+/20--,*,*?.$"$.-20.0,*?"*+/-,*,*? 2+/20--,*,*?.$"$.-20.0,*?"*+/-,*,*? Rysunek 3 Idea kreacji asortymentu produktów turystycznych Regionu Ziemi Lubuskiej "$.-,".0 /.0H/--,*I + "$.-, -$F.0 +* L$2B.G."$*.0'' /"$,$.* $, -$,-,* H".+$3 "*I "$.-,.0 "*+/-,* $.-, /./ -$)$* 4 /"*+/-,* ($, ".0A.F$-A //-$.0 //./ 4 4 -,3.F$-,.$*,+ 4 -$$)./ ($,"2+ /-$.0.

11 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- Rysunek 4 Wybrane propozycje szlaków tematycznych Ziemi Lubuskiej, moliwych do rozwoju jako produkty zintegrowane /-,*3 /-$.0 -,*/$,$.* //./3D,) D,) /,-$ /?-.$,*,*?)$.20-*/*?HU$$I U$$I /60.$20B*20 /$20()$.20 / *?H/4$I /8/-$, /.CT /60.$20($.,*? /8-$(B-$, $, /0F, /$20$0-20 //.($ /F$ L$2B.G("$*.00B'' T /.C +- $.0+, -$ / , '' 0/."./). B2).3.*$.".*D-."$.*-0.$.*/0".0*B*3"$.+-.-B0-,$.0",.-$-)$.0.+".0-B*).' /.20,*$*? //$, /".$)./3 0-,-$)$* -,-$)$* /8-0$B-,**? $C/7.$-,F*,+, /20+ /.0$-0 /$,*+,*$*? /20 $.0+,*? +.."/.0,"$.--$,-,*, H"$.- -)$.0,I D *6 * - * ).' 4$*?"$.- D$20. */3+ $ H-$,-,*,*?..B.-$,-,*,*?I3.0-0E D B"$.-.$,- -,F*+' $.- -). -," ".0 ".E +..$>/.A 8 *+ H/$ 5 "..- 0.A*,3 F$D3 )$"D $20. "$-$20 ".B*,*?3 + "$,0-,*?3 "..$ , /,*?I.$.*"*+D.$*+/*+'.+ D - ) 5 H/20I3 0 -,."$*.0.*"*+ /20 ".0 ".E 0B,3 /, -0 -$,-203.F$-*,>0*.,*?B)'

12 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- Rysunek 5 Idea integracji lokalnej produktów miejsca, w tym stanowicych cz szlaków tematycznych Ziemi Lubuskiej!", % - % %)! " & ' 2 + # % % * # %+ ( ) $ % & %. / # 0 1 &. & )) 5 **.1 V- *.5 6)95 L$2B.G."$*.00B'' -)$*+"$-$+5*.0+"$.-20-$,-,*,*?+0.2B"' *.0+"$.-20-$,-,*,*?+0.2B"' /--,*). "- ** * 6 5 / " 1- * *+) +6)- 3 "+/- 33- *81 - )+4/1) 8) ).18*4/ -B3 : - )**.6 -,F*+"$-$ 1*./8)- *. 6,;3*)4*1*.+D**,+0.$-$-)*," ,*D0*B+ -$-$*"'0"$.0.0)..$,)/).**,"*+/).

13 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- -)$.0).,-F.$*+-,F*+-$,-,*++ Rysunek 6 Schemat idei rozwoju procesów informacji turystycznej Regionu $,)../3*,/"-, "$,)$*3 F.$*+A.;/3 H".).3 -$*+ 5 $, W -$-3$$0*++*.5/I' ($".)$*A $+H"'*,I ) -.-, /-,- ".0 -.0E F.$*+ -$,-,* 0 *D>* *+3 "$.0. "$ 0,$,*?"$-$203 0-, * $-$,-,*3 $ "./*? "$0.#20 -"' $,- * $$0+A* "' 0*, -$.0E D "$,.+.F$-A ;J -,*+A ( H"$..*+"$,-*+*?($/0**?I' F.$*+W18O 8X,388;, $)./*-$. 50D-$F.$*+.$-,F*+0/HF.$*+"$..*+-,".-;..$"' -/*F.$*,+3//.$,I 5F.$*+W1830-,8;,F.$*+A."-*?3$-$.,43.", 5+*".,*+"$.-2030,$.,$-,-,*,*?*,.$)*+0,-0".>0D*.,*? + F.$*+D30-,.-EF.$*,+A3"$.-A/.-D.)B20,*?-$*+*?.$"D).3 *,"E"$0. "-,"$-$F.$*,+.;"$..*,+".).30-,$-$,-,* "$.F/.0A.F.$*+-$,-,*+5".-0.0F.$*+.$0"$*D,-.0 ".-0.0F.$*+.$0"$*D,-.0 H-$-.0,,-F.$*+$,-,*+I $,).*, F.$*+.;/"'+D*$-$-.0,*?3-"$-$D".0-$ ($$ *D>E,- F.$*+ ".0..-E /..0" ,"'F.$*+ 0 "$-$*? $*? -$,-,*,*?3 *, "."$ -/* "$..*,+.;F.$*,+ "' %&! &!! +.$3&!203J!.>$.20.,*?3%!.>$.20 3!$-20''')2-2-

14 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- $-0$.)$"2+.>E-$,-,*).54.3?.$3>"03 4.3?.$3>"03 0F /-, 0)3" $,). "#$%& "$.+-, "$.*+ 4.*,$,/50.0*/*? "$-,* H0,0*-0.I30-,)$0,-D", $-203F/,3".$-.0 =0-0F,/+5-/-203+* 0,-D".03 -$,-,"-+ ="0/"B,-,6.$>"0-0.$0,.0*20/*?3 *,">$C3*,)C-"' H$ /$,).I50,$".-$0,03 0,$.00"2B*>"$.$ ),?-.$/?-.$/5". 020.$?-.$0"2B*+,-$,*+.-.$) 0"$.00"$,B.>*"' ;&/-I!.0$3.$>/.,$.+3-,"$.0$3 0-,..0$A+ H"'F/)*?I "$D-0.,5"'"*+/"$.+-.0,3 *.3".-.*,B2#-$,-,*3..0$A+ -$,-,0D$ 5"$0."$D- -$,-,*+).A$,.0, +*0,*?*203-$+2030 /*.?-.$5-$.0)$*,+.5 "$.)$/.($H$/.0,/ 0"$.0"$-,*0D+*D>* ,$.02+"$..0 )$,0"2/ *?.."..$30/."././.>/A $.3D.5"*+/ ' '( ) (-,-$,-,*).30-,)B20.*/).03 0,".*,.0.$"B+A*/*?

15 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- " #$.--$+.0, $+.0, $.+--$-).0.+$,-,/-%!!K5%!< ".$>/E 0,.A )..>E.$20 "$.$,--.0,*? */20 -$-)*,*? "..$+.0,.$*/20-$-)*,*?".>$*?"$.+--$-))./+' )..>E "$.+- -$-) ). )B20, "$.$,-- */G $.$,--<.$*/<).,3*,/.".0$.$,--.0*/.0<0-$-)$+.0+ $.$,--%$.$,--J-$-)$+.0+H"..*/%*/JI $.$,-- */ 3.".0"$.$,--.0*/.0 "$.+--$-)$+.0+ $.$,--J*/J).,"$.$,--*/%"$.+--$-)$+.0+ $.$,--&*/&).,"$.$,--*/&"$.+--$-)$ )./, (* ".-0.0,.- -$-)*, 0 ). +- -$-) ).' Rysunek 7 <,4/*5 < 5) *- 4)- * /<5.02+.$*,+,*?"$.-20 -$,-,*,*?+ /%;-B-.0"$-$.$ $ *+F$-$-$, -$,-,*+ / 5-0.$"2+).-*).,-$-)0-$,-,*). /J5$,).-.0"$.F+./,*?$ ".-$,-$,-,+ /&54".)-,-*+,-20 $.0++A*,*?-$,-,D L$2B.G."$*.00B'' $ "20.-,*A*,*? +3+A*,*?-.0E"B"$.+--$-)'.-.*/-$-)A"2+.$H*/)B20,."$*,+,I-$-).0.+ /-$, ).H4I.$+-$-).0*,+.>*HI30-, */%H%'%3%' I3:H:'<3:'%IKHK'<3K'%3K' I / )B20, % 4 5F-,0 0,.$,- *-0 /-$.0). $). 0"..+).-$*,+.>*30*)2/.>**/."$*,+%'%%' /JF-,00,.$,-.20 >$..0-$/)./-$.0). J'<'.0+>0..>*"$../.)*+ J'%'4,.$,-0/.$20>$..0 *-0/-$.0)./$.0.+-$,-, J' '-*"$..*+0/.$20 -$,-,*,*?,-F.$*+-$,-,*+ J'J'.02+B)/-$/,*?3$.0.-,*? ".$-.0,*?/C*20$).).>* )$*,*? /."$*,+,%'%5-)$.0BC0/-$,3.>0-,3-$,-,).".$ 0 $ 0,.$,- *-0 /-$.0). /-$, 0"2B*+ $). 0 -B >*>0..>*$..0+.$-B-.0-$*,+.>*$). /."$*,+,%' 5 ("-,/*+.-D" 0,-*? >$..0 )$" ".B*,*?. 2$/-$, /."$*,+-$-)

16 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- / )B20, : 4 "0 *-*-0 0"$D0D**?-$,-,*,*? /."$*,+,:'<5-$,0,.).".."$.F+./+B/.>*$-,-,*+ /."$*,+,:'%54"$"$..*+-.$).$*?$-,-,*). /)B20,K48*-$)./A-02$*.>*A-02$*A /."$*,+,K'<0.$."-,/,*?0$20."$*,-02$*+ /."$*,+,K'%4"$"/*+"$-*+-02$*.>*$)./+ /."$*,+,K' $..0$)."$-D % & '$ ( ($,"$.$,--.0-$-) -$-).$>/ "*+/.$, "$.$,--.03.$>/+A* $, "./-, "$.-$,-,*+ )..$.*-$*+".+.0,*?BC0$$.0.+-$,-,' B.$, "$.$,--.0 DA $/.0B, +.$ "$,*,B, D..A)D*&0,-,*.,*?*/20-$-)*,*?' 4,/..$, "$.$,--.0 0$ $2- *?$-$,-,A.-B, Tabela 2 Zestawienie obszarów priorytetowych wg celów oraz rekomendowanych kierunków w polityki $.$,--< /".>$G.02+.$*,+,*? "$.-20 -$,-,*,*? + ( 96(..*-$/, H-,-*+3.$)*+3 */3.$), 0B,I (;,3 1(;, ($0B ). ($ 0-,$ )*+ -$,-,* 1,-$.-0 )..02+$.-20 $,-,*,*? + G 0"2B*,*?$,*?-$,-,*,*?).,*.$ *D>*+.$+A.F$-A -)$.0,*?3 *.0,*? "$.-20 -$,-,*,*?' / "$.-, "..A -$*,+.>E ).3 -.0A /, ) / "$,+20-$,-,*,*?.$/-$D/0-.$20' "$*D- $.0D-,*? $).20./ ". 0)/D.F$-, "$.-.0+' 4/ -+A*,*?.$ ".-*+/,*? 0/.$20 -$,-,*,*? "$-. 0 $.*"*+3 $.0.+ F$-$-$, *, -,0*+.$20 /./,*? 0 $ -0.$.$ $.0.+.$*,+,*?"$.-20' 0A-"/0 -.- * /-)."$.$,-- +A / -$-$,.$)*,+3 0-, F-,0"$-$-0."/*.; "$,0-' 6B DA $/.0 $20. "..).3+".$).20' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 0)/D0$.0C"*,F$)./+G."$*.0 0/ $+ $.0AC '' 0-*?.$*? +,>/-0. H*-$ 0,".*,.0.;B.0*I -$,-, "$,$.* H0 -, "-I3 0$3 /-$3*,/-$,/-$.0.;"$,$.*'

17 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- $.$,--% /".>$G -B-.0 "$-$.$ $ *+ F$-$-$, -$,-,*+ ( 96(..*-$/, H-,-*+3.$)*+3 */3.$), 0B,I..-,"$,0- -$".$-.0+3H0-,."$-.$,,.*/).0+ 0,".*,.0+I $$+.$.0 $..0,C-0.03 />*-0.BB.0* ($,"$,)$* (5, "./*/ 1(;,H0-,I..-,..B.-$,-,* 1,-$.-0 $-$ $-$C.$ F$-$-$-$,-,* -$,-,* G -B-.0 "$-$ -$,-,*+3 0 -, $.02+ F$-$-$, -$,-,*+ 0."$*., $.0.+ 0,-,* -$-).C+I 0$/)*,*? ".-$ $.0.+ -$,-,' " F$-$-$,3 0 -, -*? BC + ).".$.0 -$*+3 /20 0.,*?3 $.0$.0,*?3 "$203,-.0,*? -3 -$. BE $.02+.$*,++.F$-, -$,-,*+ ).' -.-, D 0"$ "$.*20.$*+ -+A*+, -$,-,*+3 *)2/ 0.$ ,*? "' -$,-, 0,".*,.0+ H(4I 0*B.$.* *-$.0.;.F$*,+3 ".$-.0.; -$).03 *,..0,./.)*+ "$,+20 $.0.-,*?'./+, F/$.$ "$.$,--.0). -. "0.".0+ F$-$-$, 0 $ -$".$-.*+-$,-,*+00A-$).' 0)/D"*,F0$.0C$)./,*?G.)-0/.$,-$/H/,3+.$30FI -$*,+-$,-,* / 0. 5($,3 4$-,3,,3.-**,.$($, 4,. B-$20.+D-,*?.*?$.A H"$ $+.$.03 $..0I.-$ */ /20 -$,-,*,*?3 0 -, *D>* ".B.0+"2B.*+). $.$,-- /".>$G -0.$ "2+). -*).,- $-) 0-$,-,* ). ( 96(..*-$/, H-,-*+3.$)*+3 */3.$), 0B,I -$,-,*+ "*+/>*3/$, "$ $A*? $(5,Y1(..-,..B.-$,-,* "./*/ 4"$*$-).0 G /*.0,.$ /.A)D* * $, -$,-,*,'.-$ -0.$ /). 0$ ).3.0, "$.F+./,*? $A3 -)$*+ BC $-).0,*?O.$>/ $20 0.$*20 0$"$.0-*,*?"/,*?'..03 "."$0 +.>*.$ -)$*+,- $)./). F.$*+ -$,-,*+ 0 "$," + * ". $)./' - -. ". *?.."..$3 $).$". 0)/D/*, -$,-20"$$*+A*,*?)$*D./A' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-$0)/D"*,F).30-,0-*? 4$$.0+-,*+-$,-,*+ $0?-.$.$.)--$).HF-,3/),3-3,-3"$3".+$3$3-$,.$.0*I.-*+/"$.-,

18 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- $.$,--J /".>$G $,).-.0 "$.F+./,*? $".-$, -$,-, + ( 96(..*-$/, H-,-*+3.$)*+3 */3.$), 0B,I,"$*,H3 4I -$,-,*+ "*+/>*3/$, "$ $A*? $(5,Y1(..-,..B.-$,-,* *?). G 6B".0, "0E"$,).-.0"$.F+./,*? $3 D,*?..B).0,*?.-203"$.-203 *,-$*+-$,-,*,*?'.-0$2*.0))B20 0,.A "*+/*+D "$,).-.0C 0..0,*?.$ "..,0.$-,*? +D-.>* H"' *?$3.B))$" $.0$.0,*?I' $.)$, -B* DA 0"$,B.>* ".-$ ).', "$.$, B* -0*3 *,/,- ".. +.>* $ $20. "."$.-B*3./3 0,D.>0*C3.-D" ,W-$-3-/.-,3.--,"$-$-"' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-$0)/D"*,F).3-+A*,*? "$./20.$".-$0"$.**?G 0)/D ".-$ 0.A*,*?.$20 "$.-.0,*? H-$,-, $.0$.03 "$,$.*3 "$,+.03 /-$ $)*+"$I./ "*+/-20 0 $.B).0,*? )-20$,"'-$,-,"-+3/-$+3"$,) $,-, -B-.0 "$.-$,-,*,*? "$../.)*,*? ".-0 $.$,--& /".>$G 4".) -,-*+,-20 $.0++A*,*? -$,-,D ( 96( ($3(;, -$,-,*.B.0 $D,)3-$.-0 -$,-,*+3 $.0 -$,-,D"$,+.0A 1(5,30-,"' -.0$, -$,-,*)3/, "$,$.*3 -,-*+/-$,H"' 38I..-,..B.-$,-,*H"' "$0.#*,I 4"$* -,-*+./ G.-$,*). $.0.+ -$-$ /./,*? $)./,*? 0 -$,-,* , "$ 0,- 0.* )./+($)*+ $,-,*+ H($I3 -,0*+ $.0.+./,*? ($)*+ $,-,*,*?.$ 0"$* 1(520 B+A*,*? $*-$,-, ).'.02+ /,*? -$-$ /./,*?3 0 ".BA* 0.* 0.A*+.$)*+ ). H$,3 "-B3 $D3 -$-)I ".0..0.*.0E "$," "$.*200$$.0.+"$.-203F$-$-$,3 $D $-).0,*? *, -)$*+.$ F.$*+-$,-,*+'D>E"$.+-20-$-20 0"$* ".0. 0)/DE ".-$, " $-$,-,*).).' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 0)/D0$.0C$)./,*?3-*?+G -$.0.+-,-*+.$*?.*,".-*+B ".-$ 0"$* -,-*+ 0.->* "/.0,*? BC 0"2B"$*D,$..0.$-$$)./

19 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- " ) ( ( * 4"$.0"$.$,-- "$.$,-- -$-)*,.$"$.$,--.0,3-2$). $/*+".0 "0E-$0BA.$*,+.>E -$,-,*A ). +'.02+ /,*? "$.-20 -$,-,*,*? D,*? 0,0C -.+A*,*? "$ -,-*+ "..- -$,-,*, '.02+ "$.-20 D "$)B 0 >*B+ 0"2B"$*, ".D, *+3"/.0"$-$).3"$..*+*,).".$/>+$./+).' / "$.-, -$,-,* 0"B,A "."$0D ".,*+ ). $, -$,-,*,3 -,0*+D ".B*A C*20 0-.$203 "$,*,+A* D 0$.- -$ 0-.$ -$,-,*,.$ 0.$ B)..B.-$,-,*,*?'.$-,- H$,..B)"$.-203 $A3 +*? D, "*+/-20 0"$,B.>*3 0."$*. "*+/, $.)$.02+ $.-20 $,-,*,*? + -.0A*, 0,"$* -/C/./,*? ".B20 0$"$.$,--.02+$.-20G 8.* F-, 5"$,).-.0 D+".-0, / $.0.+.$*,+,*?3 -$*,+,*? $,.0."$.-205-$-)"$.-203"$.)$,3"/,3"/,$-).0 $.-,-$)$*".$ ".$)./ 20-)$.0,*?5*/+A*,*?$."$..,".-*+B$20././,3+$)./, 50-,$.02+/20--,*,*?3"$.-20-$F.0,*?.$-)$.0,*?"$.-20+* 4/.$, -$*+ -$,-,* ). 5 0,.$,- ".,*? 0/.$20.$ -$*+3 "$-,.0,*?.-0.$.$*,+,*?"$.-20 $.-, B)/./ 5 0)/D "*,F.20.$20 /./,*?3 0 -,"."$ 0"$ "$.*20 $.0.+ "$.-20 /./,*?3 -,0*+D ".B*.>* /./,*? $.-,.0 "*+/-,* 5-0.$ 0"$ $.0AC./.0,*? 0 $ 0,$,*?F.$"$.-20"'-$,-,,>/0+3"-+30D$-03$*?./.)*,++ /-$, 5 $.02+ "2+,*?,-20 F*+..0-$,-,.$>/.,.$-$,-,*,3 5 0"$ $.0AC $+A*,*? 0,.A +.>E"$.-20.$20 "$.-.0,*?.$.-.$.0-,/.0+.>*"$ $-).0 $A "$.- 5 $.0 $.02+ "$.-20 -$,-,*,*?,>/A.".-$*?$,3*,/+.$.0AC0)/D+A*,*?.$-".-$,.-.*$, $20"$.-.0,*? -.0,*? 5 0D.$*,+.>* 0,$,*?.$20"$.-.0,*?.$>/.,*? 0) 0.A*,*? "$"-,0*,*? $.+20.$ F.$ -$,-,3 0 -, -$,-, $.0$ $.0.-+3*,++*,/-$.0+

20 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$ *,50,$"$./, 0,$"$./,.+.+ -"$.)..0,.%!<! -"$.)..0,. %!<&Z * $/,*?$.0D-,*? "$.-20-$,-,*,*?30-, "$.-20*.0,*? /-$.0). / "$-,*+ ). 0$ $.0.+ -$*,+,*? $,.0. "$.-20.$20 "$.-.0,*? H-$*+3 0/.$,3.,-$/I B,".-*+B.$.F$-$ -$,-,"$,+.0+H$ *0,*?.F$-I 7*+..0-$*,+,*? ).5 $/3/,*3 12$,6./,=/A34/."./ B.F$-.$).".$.0 -$,-,*/20-$,-,*,*?3 $/,*?.$)*+"..-20./,*?.*../). $.0+-$*,+,*?"$.-20 0,.$,-,".-*+B/./,5 $,-20"$..*+"$.-20 /./,*?.$-,0*+B,*? +*.0.>* 4,$".,B,"..,$/*+D"$.$,-- (F$-/20 --,*,*?+. *.0,*?3 -)$.0,*? "$.-20 -$*,+.F$- "$.-20.0,*? "*+/-,*,*? 4$.-0-,*+.$*?F*+..0 "$.-20-$,-,*,*? -$,-,*,*?. +*0,*?- ).H-$,-,+ /-$.0I.02+.F$-.$*,+,*?0$ -$,-,"$, ,$.0$.0+3"-+3 /-$.0+3$ *,++ /"$.-,-$,-, /-$.0+"$,$.*+3 0-,-$F.0 " F$- -$,-, "B,0,3 $+,3.., $, -$*,+.)-.F$- "$.-20/./,*? -$/-$$.-,-)$.0*.04.)*.F$- 4.*"."$0 --,.$+.>* B)0+**? F*+..0 "$.-20 -$,-,*,*? H-303.-/,"$20I 4,$#,0$.- -$ 0B)*? -$,-,*,*? 4$.-* "$.-20 $.0,*?). 4.)*..F$- "$.-20 *.0,*?30-, 0,$C /-$/,*?3 "A-3.0,*? -$*+B) -)$.0, $-) $A 0.A*, "$.-). B+A* /"$.-20 -)$.0,*? *.0. 0AE". 0)D "*,FD.$ *?$-$ 0/.$20 -$,-,*,*? +' 0$-$,-,*). ).' A ). +-.0$.02+"$.-20BA*A*,*?/-,?-.$3/-$,0/.$-$/,).' "$.-.)A,E "' / --,*.$ /-$, /-$.0.;"$,$.* H$)./ *-$I' $.-, ".0 /.0 H/ --,*I $.0+E "."$ -)$.0 B 0.$ -$*+3 F$-$-$,3 B).$ $-)3 *,/ +. $.0D- *.0."$.-,' 4."$*.".0-B"$.-, $.0E "$0E -$*,+A.F$-D.$*,+A0".$.$./ *' $./D "$,E ,.*, "$.-. $*.0,H/./,$)./,I3-+03*,$,3"030D/,3.,$,-,3-2$ +, *?- 0+ D 5./ $.0.+ /20 --,*,*? +. $.0,*? "$.-20$)./,*?'

21 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- /."$*,+B0.$D"$.$,-- /".>$<G.02+.$*,+,*? "$.-20-$,-,*,*?+ /."$*,+,G<'< /."$*,+,G<'% /."$*,+,G<' $.0-$*,++.F$-,"$.-20.0F$-$-$,/*.0+/ 4*.$*,+.>* -$,-,*,*?+ $.0.+/+.F$-,"$.-20 "$.-20-$,-,*,*? ). 6S 6S 6S /".-0,.0.+"$ ,-$,-,*+0.2B.02+$D ).H"$.)$3/,3#$2BI $.0,*?"$.-20 $-).0,*?"'.02+"$.-20-)$.0,*?,-,/).$.).C 0$203-$*+3", 0.2B0,$,*?/20 /0-,*+".0A,*? --,*3"$.-,/./ --,*,*?.$-$F.$20.*"*+A"$.-20 4"$.0$)./). -$,-,*,*?,-+.>*"$.-20 4*.0*,+.>*3 B) $.-,/./+*52/ -$*,+,)F$-$-$, "*+/-,*./ -$,-,+ 4* $.02+ -$*+ ".-$,"$.-20.0$)./).,- -$,-,*,*?). "0.-D". "$.F+./,*?B) /200.,*?)..$*,*?0"$.* $*+.F$-$,.0,*?.0,"$ F$-$-$,0.2B 8.-.$.0".-$ 4"$$.0.+0,$,*? 0,$,*?.$20 $,.0,*?.$-$20 "$.-20.0,*? -$,-,*,*?).H-$, -*+ "*+/-,*,*? ".+$3"*CI -.0$.0AC.02+.F$-, -$,-, *-$20H/-$20I H"$.-,3B)3/.).I.0+ -$,-, )...EM, - / ) *= 8* 4 *.)6;)+,; /".-0, $.0.+"$ ). 5 0 $*?-). B DA".0-0B, -$-) "$.-20.$"$.)$,."$*,+3 "$-,, $.-,/./.$"$.-, +* +. 2/-$,-, ). 5 0"$* $.0.+"$.-20 /./,*?".0..-E.+D-"*+/,"."$.)$.$/*.0,/-$.0.+ -$,-, "...$A20 /./,*?' 4 $*? B ".0. +"$0.-E.. $."..20.$".-*+B-$,-,*). H0/.$,3 0,B/./,*?/$203 -,/.0"$.*20 $.0 $.0.+"$.-20/./,*? "' "$.$,3)$-,30BA*00"2/A"$..*+D' )./,,- "$.-20 -)$.0,*? 5 *,/ $/*+ ".-/- ) ) ) ) '3 0-,"$,).-.0.".0). "/* -,-*+./).3-0.$ -*,*? *?20 $D".0/+A*,*? F-,0 -)$.0,*?' "$.-20 *.0,*? "' / /$,3 / 4$ H *?I3 / 0F,3 / ".0.+AE- -", +G 0,B./$ H/$"$ ' 0"$*I3 -/)$", 0"$*"$ "$-203".,"-$.-/).3"." /-F.$ 0"2B"$*, /" "$.-, ".-$+A.$-,*?.F$- $,.0,*?3 *,/ ).-.0,*? "$.".,*+ -0.$.,*? "$.0.,*? "$ 0,"*+/.0 $.$."$-.$20 1(; I3".0/+A* 0D/*,-$,-203"$,*?.20.$ -*+A"$..*+D"$.-20' /-F.$ ".0./ $."..0,*? ".-$ 0 "$F$*+*? -$, ).0"$.0.,F*+3*,$.0+"$.-20' $.-,.0 "*+/-,* ). 5 $.02+ "$.-20 / -0' $,.0,*?3 *,/ "++A*,*?".-$,-..0.0/*?)$"5)-20$,'4"$,"0/+*3

22 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+-.$20A-.)$",".-$3-2$".0./A0,.$,-".-*+B0/.$20-$,-,*,*? "$,)..0A*,-$/AH"'.FF;$.I' 4*$.02+-$*+-$,-,*,*?).5-$*+-+,-33"$$..03-3"$,-.0A$)B,/,)/-$,-2030"B,0+A*-.-0/.>E"$,+20-0' $2-*? "' 0.0,*?.$ 0D+A* -$*,+.>E "$,+20 B)*? "' 0*+3 -$20 $.0.-,*?' -$*+ -$,-,* + 0,)+A.".0*? -$-) ) 0 F$-$-$"$ B */-0.$.".0). /-.$,- ".,-,0,*? "/20 H*?D-I "$,++A*,*? -,/+A*,*? $.02+.0*,+.>* 0 $ F$-$-$, -$,-,*+.$ "$,B ). -$., --,*+5)5H.).F*+./).0.$*-0I3"'"$.+-,$*?--.*0,$,*? )$".-20H$,"$,-0.3.;*?$.3-*0..;$.0$.03F$-$-$/> "$,$.*I3 0,-$.+ 0D-$.-20-$,-,*,*? /.F$*,+,*? ).0,*?I3.*"*+ HB $-$3 /I3 $A.$20/3"/*".$-.0.;$$*,+).'.02+*-$20H/-$20I-$,-, $).".*,.0,-$.A.F$-D 0 $ -$,-, ++.0+' 6B B 0D.F$-, 0 $ +0D,*? F$ ).3)-.$20.-20?.-/.0,*?3 F$*-$).0.;-$,-,*,*?3 F$-$-$,.F$*,+.5.)$.0+ H"'7/?$.5.. F*+ *-$.)$.0).I $.)$,0,.0*".0A.$$.$,--.0,,0,.0*".0A.$$.$,--.0, $.)$ 8$.0 "$.-, -$,-,* + 5 $.02+ /,*? "$.-20 -$,-,*,*?). $.)$ $,+, ". $.0 0D 5 0"$* "$"-,0*,*?.$20 "$.-.0,*?). $.)$-$$,-,*5$.02+,-$-)-$*+-$,-,*,*? $.)$ 8-* /- 5 0D -$*,+.>* B,*? +*.0.>*?-.$,*,*?)..$0,-"..-B"$.)$,".0A".>$."$.$,--3"$,*,+A*D-.-."."$0,.$*,+.>*.*,*?"$,B,*?"$.-20-$,-,*,*? "..,$/*+0"$* ".-0 "/20 -.$.0,*?.$ $)./). "/."$*,+). 0,.$,- >$.20 F, /- %!!K;%!<.$ "..-B,*?. 0,.$,- >$.20 /- %!! ;%!!:3 *+-,0 0"2/.-.0,*? -*? + 1 ".-0 /./,*? D,),*? -$-) -$,-,.$ "$.)$20 BC3 '' "$ (;,3 0A 8-13 ".$. ) 0 $*? 6Q'."$$.)$,.++A*$.0A./.0$/.0''0$*?.$20 )$-20813*,83$/.0,*?"$ 1(;,30*)2/.>*(;,(;,0$ "$-$'."$.$, $)./.$).0 0 $*? ++ -$-) 0"$ $.0.+ "$.-20 H)$-,3 "$..*+I3 *, $*+D.0,*? "$.-20.$ 0"$* ".-0.-$-20 $)./,*? 0) "20-0' (;20 H"2+.>E -$-)A ++ "$.)$I' 4"$* $ , "$.*20 $*+ ".-0 '' 20 0.$"/20"$.)$20$.+A*,*?.$>/.$.0A0$$.0AC / "$.-20.0,*? "*+/-,*,*? H-0' )/I3 $20. / (;203 "$,0-,*?."$-.$203 1(;203+,*?"..-20B+A*,*?0.$-$,-, "$,+.0+H"$203.$A2032BB.0**?3+.-./,*?I' 0)/D "20 -$-) 0"$.)$*?*)2B.0,*?3 0-, -$-)*? ".0-.0,*?3),*?.$;*?34'

23 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+-."$ -$-) $.)$, -$)$* -$$)./3 0 -, $/.0 0 *? $*?.$-"$.+-, 0A $*+A"$.-20 H''"$.+-, $/.0"$ $.$)., "$0 5, 5 2$.$ $. $." >)? 0,.$,- '' *+-,0,0"2/.-.0+1' $D.$ $.)$, ".. $+.0, $)./,-0.$. 0) "$.+-20-$-)H$+.0+$)./+I'

24 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- % ")+ 4"$.0 4"$," + $ *+ F$-$-$,.$ -B-.0"$-$ -$,-,*+-.).*?$-$/*.0,' $, $+A $.02+ F$-$-$,. *?$-$ "$,+, >$..0 0-,$.0AC.$>/,*?+..-$,-,**,"$../.)*H''-$*?/*,*? 0)/D B ).".$.0 0/.$20 +*.0.>* -$,-,*,*? ).3 -+"$0.".. ".0-$/ $*+D $.0AC. "2+, *?$-$3 0,.*? 0/.$*? $20. +.>*.0,*?3 F*+./,*?.$ --,*,*?' 6. 0 $. "$,0A,0. 0)D. 0.$*-03 -$0B.>* *,.0*,+.>* -$., "$.+-.0+' -0$ A D ).3 *)2/ $, $+.0,3 "."$ $.0.0.*,*? $.0AC. 0B,3 $)./, *?$-$3, /+3.)A*,*? 0 "$,B.>* 0,*E -$, 0.$*?--$,-$,-,*+' 0.,*? 5".$-20 "$,- $*,*?.$ -* +.0,*?3 /20 $.0$.0,*? 5 0-, F$-$-$D0"-*?0DB.0,*?H"'-*$.0$.03.5*?$.3$$*,+I3 0.2B"$+>E)$*,*?*,.$*?*?$..,*? H"$3 $$0-,I ''..0 "$-$3.,.$0*,+3*-$*,+.$0,-0.0', +-. 0,.A +.>E-0.$.+ F$-$-$,-$,-,*+.$ "2B*,*?-$20 0,.)20 0 $." >0*' $.0+E F$-$-$D -$*,+A.$*,+A 0 "$"-,0 /-/-' (." "$- $.0A 0,.. "*+/-,*3 0-,.-,*A*."$*.0./.0,*?$.0AC0$"$.-20.0,*?H)B20 "."$ "0 B).$-03 "$-,3 /) 0-,*,+,*?I.$ "."$0D +.>*, F*+.+A*+ ".-$, -.-,*? / ). F.$-$,-, "- "$,)$*). ). 5 0)/D 0$.0C ). 0"$.+-.0 D,$..0+ * -$".$-.0+3 "/.0 $.0.+ /20 -$,-,*,*? -$)$*,*?.$.0,"-20.B)-$,-20"./*?**?' $ $ "./-,* -B-.0 "$-$-$,-,*,*?' 6.-D".>E-$,-,* 5.*.>E"$.+-.0,- $2) /20.$ $.0.+ >$.20 $, -*+ $,.0 5 0)/D +.0,*?-$203 H0-,"$F$*+-$,-200$0,.$>$.20-$".$-0$*?-$,-,*,I' $,+.>E,--$".$-.0).)./-$,-,50)/D".-$".-/-20-$,-20 ".-0C+.>*.0,*?.$.-.$)' "*+/ -$F,.0.+ $,-, 5 0)/D "*,F -,".0,*?.$20 ".-*+/). ).".$.0 $.0.+ -$,-,*). H"'.$, "."$,B.03 "./-$I3 "'

25 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- 0"$.)$*?3 -/.)*? BC3 "..*? 0"$* H'' "*+/-,* "$-,,3 -)$*+ *A-$".$-.0AI.0A./.05-2$F.$,-$,-,3+**,"$*?-$,-,*).".-$+A *)2B.0,*? $.0AC3 $.0,*? 0 0"2B"$*,.>$. $)./, $+.0,3-2$.)A/#E ). H".. 0$.0 "'-$,-,,>/03 /-$3"-I 0)/D.*,*?.$ ".0,*?".-$ 0 $ $ A*,*? F.$-$,-, "$.-20 "$.-20 F$-$-$ $.0 0)/D ".-$ -$,-20 5.* "$.0 C +.>*.0,*?3-2$ ".0./A, /*.0,*? F.$*+ -' ".-$3.*0C *, 3.0*,+.>E3)H--,I5.+.>E-,/.0+D*"$-$20-*?*,*? F*+ -$/,*?3 "B ".-/-20 $+.0,*?.$.$0.0,*? -$20 $,.0,*?0$.0.*).F*+./).0.$*-030"$.0.0*+.>$.20 -$".$-.$F$-$-$,-$,-,*+' -.*,50,$"$./, 0,$"$./, $./,.*+./ /.$20-$,-,*,*?). 0,-$*+A*+.>E/* ".BA*C..0,*?..$20 -$,-,*,*? B/,).5-$*,+.$,.".0+ F$-$-$, 4>$2.>$.200*.0,*? "..$.0.+F$-$-$, "*+/-,*+H"'$ F$*,+3.-,0*,+3 *,+3"$,)..0I B,"..).".$.0 -$,-,*).,-.0,*?- -*+.0*,+.>E3B,).-20-$,-,*,*?). B).".$.0.-/"$20 0.,*?).H".$-,3"$,-I -$,-,*,*?H-*3*?$.3 B-)$*+*/20 -$,-,*,*? * -"$.)..0,.%!<! $+,-$,-,*5 ".$.3/. E-*0..; $.0$.0,*?/*? +.0,*? 7*+.+A)./-$ F.$*+$,-,*+H' ;JI.)./*? $.0$.0,*?5.*/).03 E-*.0D-E-0'/.,*? "-205.B)$.0$,-20 F-,0,,-".BA*C.*+-$,-,*+H,3 /.".*A)3".BA* 0.I.0-+A"+.-,30-$,3 $*,0B,*??-.$,*,*? +*.0.>**?.02+/-$20-$,-,*,*? H/-$.0.;"$,$.*,*?I $,).-.0.*"*+3"/203,-/)/.0,*?.$20-$,-,*,*? 4,$".,B,"..,$/*+.$"$.$,--.0)..5F$-$-$-$,-,*3.0*,+.>E3) F$-$-$-$,-,*3.0*,+.>E3) -"$.)..0,.%!<& -$,-,*".($ 4$*.0-+A.03"$,0-.>$.-$,-,*3 *B...0*-$.0"$0).,-"$ ,*?H+."B-30"2/,$.B3,*?$.*+".BA*CI,-$0.20,0/,*? H$,-,*[;I -)$.0$)./ $.0$.0,*?.$.*?..0,*?.0-+A*.0.*,*??.-/3 0-,"/*3.F$*,+.;.0,.0-+E$$0*+.-.$).03-$*,+.$, 0-,*+-$,-,*,*? -B-.0"$-$-$,-,*+).".0."$0,-0)/DE*?$-$ "*,FD0/.$20.$0,.)0,.+ "$.0..$*? />,*?.$ ".+$,*?3 0 ".0A,-.0A -A?-.$,*A - 0' 0.$. D 0 *)2/.>*.0.* F$-$-$ "$../.)*3-2$ "0-$,>*.".0.F.$- F*+./.>E"$, *?.0 0/.$20 >$..0 -$/).'.0+ DA /-, F$-$-$, "$,++A* -$,-,**,++$.+'

26 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- /."$*,+,G%'<.02+"$../.)*+F$-$-$, -$,-,*+3).+".-/- $+.0+-$-)$.0.+-$,-,T 6S.0$.02+./.0+ F$-$-$,).".$.0 /20-$,-,*,*?H-*3*-$.B)3.*/).0I.02+F$-$-$,.5,.*/).0+30-,F.$,.0*, *+3-$*,++/ -$,-,F$-$-$,.$20 *?$..,*?H"$203$$0-20I.02+.5F$-$-$,".-$, -$,-,"-+H$X0-*?)I 0,.$,-+A*".-*+B0F, )..02+"..0,*?3--,*,*? "$20.)$.205*-$20-$*+ *+"$,$.*+H.)$., "$.;5"')."$3 -$$$3"//$3.)$.,.-*3"$$*?./.)*I.02+F$-$-$,*,+.5 0,-0*+.$/./,*? *-$20"$,$.*,*?H-$ *+./.)*+$,-,*+I B D $.02+"$,+).-$,-,*-$".$- B-0+A*)..-D". -$*+3 +*.$20-$,-,*,*?' $./D "B $.02+,--$".$-..0).3*,/ BA* F.$.*+ 0 *,-/, "2+,,- ".BA*C "$0.20 -$,-,*,*?' A "$ ' "*+/ F.$, -$".$- -$,-,*).3-.0A*).+.*>-$*+/-$,-,.$>$..*+H"'." B.?-.$,*,*?3,-.0./+3$,,3./,-.0,*?.*?.20I' /."$*,+B0.$D"$.$,--% % T".-/-,.-,*A* -B-.0 >$ >* $.0.+"$-$-$,-,*+ 5 J.$ "$.$,--.0,0"$.+*-$-).0.+$,-,/-%!!K;%!< /".>$%G ".>$%G -B-.0"$-$$ *+ $ *+ F$--$,-$,-,*+ /."$*,+,G%'% -B-.0$.02+$. "$-$-$,-,*,*?H+*3 6S /-,0*+$0/.$,*+ -$20"."$,B.0,*? "./-$,*?".-$,-$,-, 0-/*+B20 $-,*,*?.$*,*?.-20,-.0,*?.02+"$-$.)+A*,*? $*?-$,-,++/-$.0+ 0".BA*-$,-,A-,0A "$,$.*AH-0.$J;& /./,*?/-$20-$,-,*,*?I.02+.>$.20-$,-, "*+/-,*+5.>$.20/./.*-$+A*,*?$*?-$,-200 $"*+/-,*,*?F.$ -$,-, 8.$*+F$-$-$, +*.0.>*0,".*,/-).3 0-,.-20(43*")20 0$*B...0+.F$-, H"'3*-$.F$*,+3.>$.$?/-*,+I /."$*,+,G%' 0D.-D".>* -$,-,*+)."$$.02+,-20-$".$- -$".$-/.-*).0). 0)/D".-$$*? -$,-,*)...0,$".$-$,-,*,5 $.02+-)$.0,*?,-20 -$".$-.0,*? -)$*+*/20-$,-,*,*?5 $.02+"2+).,-/20 -$,-,*,*?+.02+,-B-0C.).C 0$*?-$,-,*,00A-$)..02+.F$-,".BA*C./+.0,*? "$.F/.0,*?".-$,$*? -$,-,*).+ 4"$*$.0.+.0,.$*+ $*?.-$*,+,*?$,.0.3 /-$-,0,*?F.$"$0.20 -$,-,*,*?$2-*?.**?-$

27 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- -)...EM $, - / ) *= 8* 4 *.)6;*;.02+F$-$-$,.5,.*/).0+30-,F.$,"$,-/3.0*+,-,*.; -$,-,* 5 0,.,0./.)*,*? -$B20 "' )/,3 /./.)*,#$2B$) *+3-$*,++/-$,-,F$-$-$,.$20*?$..,*?H"$.-$,-,* F$-$-$ B-0+A*.-D"-$,-,*,..$20*?$..,*? "',- B3.-203"$0.,B.A3".-.-"'.0.*-*?./.) $D H..;I"$,.$0*+"$,$.,3*,$.F.,"-.0 (.0.$205.*/.0.-/*-$-,03F.$*+.-,.02+.5F$-$-$,".-$,-$,-,"-+H$X0-*?)I30,.$,-+A*".-*+B 0F,+ $.)$.,.; -,* $.-$,-,*I "' )."$3 -$$$3 "//$3$"-$3.)$.,.-*3"$$*?./.)*3"$0F,.02+F$-$-$,*,+.50,-0*+3/./,*?*-$20-$*+.$B)"$,$.*,*? "' -$*+./.)*+$,-,*+ 8"$,$.*3)/$0,-0,"/$.0".>0D*."$,$../*+"$,"$*? $+.$.0,*? H$ A*,*?I3 $..0,*?3 $$0-*?3 -$,-,*)..02+.F$-,*-*?//.-*,*?3 4"2B"$* "$, -0.$.F$-, -)$.0+ 5.F$- "$0.20 /.-3 "-, ,-B-0C.).C0$*?-$,-,*,00A-$).G )$* 5 */ *-$3 $- 5 /., /- $.0$203 0,$.-,.*/).03 $.0,"- /.-$20 0$*? $)./, H3 3-$".$- 0.,I3 -$*+.$/.,*?"-20 -$ 0.$*./ $* -$,-,* 5 /. -*.B)+A* $.0$,-20",$*?-$,-,*, /0D-,*?-.$ $,-$,-,*3 "' / $.0$,-203 $./$,3 B.>20?""*,\20 5 0"$ ".0-0 -*?.*?.20 "' "-*+"."/$,*? /*?203)$20"D $+..*,./.)*, "')/"D?,$,.0,'.02+.F$-,".BA*C./+.0,*?-..0,*?"$.F/.0,*?".-$,-$,-,H$*? -$,-,*).I+ D"$+*?E"$ 0D.>E ).3 0".BA* "*+/A.F$-A B) "' "$0.*,3 F.$*+3 "-, " $.0$203 -.*/) 0".*A)*? / "$, 0.$**?'.* ".$. 0"2B"$* "2BA $0.,)./

28 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+-..0, $".$- $,-,*, 5 $.02+ -)$.0,*?,-20 -$".$-.0,*? BA*A*,*? "$ 0,- -$".$-./+.0, -.$.0, H/.,I3 "."$ 0"2/, /-3 "$..*+D3 -)$.0, $.B +,3.F$- B).0 $.0$20I $*?.-$*,+,*?$,.0.3/-$-,0,*?F.$"$0.20-$,-,*,*?$2-*?.**? "'$,,H0"2B"$*804./-,I3 0.,"*3B.0)20-"' /-,0*+$0/.$,*+-$20"."$,B.0,*?"./-$,*?".".-$,-$,-,5 "*+/-,*+.0+"'"./).$WW/3)./F3-$/*".$-.03-$,-,"$,)..03 +*"$/-$/,*?I' $.)$,0,.0*".0A.$"$.$,--.0, $.$,--.0, $.)$/$,-,*). $.)$-$$,-,*3*,//-$*++./*.-$,-, $.)$8$.0$.-,$,-,*+ $.)$8-*/- -0.0,0$--.,., ".-0 "/20 -.$.0,*?.$ $)./). "/."$*,+). 0,.$,- >$.20 F, /- %!!K;%!<.$ "..-B,*?. 0,.$,->$.20/-%!! ;%!!:'."$,-0"$"$.+-20"$../.)*,*?"$4.+027(*?$., =$..0.$ 7(=14 5.* A -$ 0 $ 0)/D 0,$,*? ".-/-20"20-$-)0"$,B,*?"$.)$*?,-0"$*47(=14.$, "$.+-, $.0AC 0 $ "$../.)*+ F$-$-$, -$,-,*+3.0,.++.>*30/.$*?--,*.5F*+./,*?' /.0"..$+.0,$."+*?B0$$.0.+F$-$-$,.*, , /.-*+3./ $.).0+ H"' -.-$ 0*?25 *?23$.)"$.0**51.$204/"'5/.12$54$.*B0I $.)$, $0-/*+ +*.0.>*3 "$203 B20 $-,*,*?,-20.$ $0/.$,*+ H/ $/-,0*+I.$20 "."$,B.0,*? -$ /).' 0.$ "/20 "$.)$20 $.+A*,*?.$>/. $.0A 0 $ F$-$-$, 0-$,-,* H-0' )/I3 0 -, "' / />*-03,$*+ "$203.$A2032BB.0**?3+.-./,*?H8(I3 1(;20' 0)/D "20 -$-) 0"$.)$*? *)2B.0,*?3 0-,/./,*? 433*,-$-)*?".0-.0,*?3),*?' $.+-, -$)$* $/.0 0 $*? 0"2B"$*, "./.;*+3 0 -, "$.0.+"$$.$)."$05,5 2$.$$.$).$.$."U$'

29 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+-, %) -.*,50,$ 0,$ 4"$.0"$.$,-- /*.0,.$ /.A)D* * $,-$,-,*,'.-$ -0.$ /). 0$ ).3.0, "$.F+./,*? $A3 -)$*+ BC $-).0,*?3.$>/$200.$*200$"$.0-*,*?"/,*?'..03 "."$0 +.>*.$ -)$*+,- $)./). F.$*+ -$,-,*+ 0"$,"+*".$)./'--.3".*?.."..$3 -)$.0+ +.*+ 8$-).0+ ). 5 0"2/ 0 5)- - 6-'? F-,0.>E.$-*.>EBC5."-,/.00,.$$D.*+] -* $D 5 $/.0 BC "./-, "$.$,-- "$, 0,.$,- F-,0,*? -*,*?$D 4,. +.>E --,.$.$,)/ 0.$* ,.+ +.>* 0,0*-0 $-).0,*?,*? $D.*+ ]3 0-,*0 0.$*-0. --,"$ $*+.0*,+.>E 5 * $*+D BC3 $D. 0,.+.0*,+.>* 0$.*"*+0,.$/-20.*+].$BC$-).0,*?0$0$' -,F*+ 0/.$"$-$ 5 /+ -,F*+ 0/+ ). 0$ -$,-,H"$.-,3$5).B.-$,-,*I 8.-.$).$ 0$.-.- F-20 BC.$,*"$.*, A*.".,*+BC.F-200,20$,.0,*?.0 0$ "."$ /A ). 5 *,/ 0)/D )B20,*? "*,F0/.$20".B*,*?/-$.0,*? -"$.)..0,.%!<! -"$.)..0,.%!<&."$..,".-*+B"$..*,+,). "$..*+3B0"2/,*?"$D0DEI B,0$-$,-,*,).0./* $.-$./+.>*0B,*?.>$.*? -$,-,*,*?H.-,3+*.0.>*I B."$.F/.0,"$3)B20 "$,0-$>*.)2/,*? $0B+-,)$F*+3,- 0/*+). B "$..*+.$ F.$*+ -0' H.-$*+*?".+),3".0-I $..-D"/-$,-,".-0.0 F.$*+H-+/$"$3E ".BA*C"$,0-,*?3)-$..I $-$-)BC$-).0,*? 0)B20,*?*-$*?-$,-,*,*?). ("$*.0.*"*+-$-) $).0$0/*+A 4DF-,0.>E,$) BC"$..*,+,*?0). "$.-20I 7*+.+A$D $-).0W-$-5 0-, 0$203 -$*+3-/.)B).F$- $.0."2+"./-, $-)0$5"2+ "0$.0). $-).0,*?3"2+,*? +.>*.0,*?0$ $-) /,0$-$,-,*, +0./*)$*A 4,"$..0"$.-, -$,-,* 4,.F-,0.>E.$.0*,+.>EBC $-).0,*? ). "$,0$.0H%; I 4D.>EBC"$..*,+,*? 0-$,-,*+-"$.0.". 0"2/A$A). H,--,F*+3/.).3$ "$.-20I

30 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$ $*?F.$-*?.*+$-).0+"$..*+).2030-, *+?"").0.$*? $,20.*/.0,*?3 $-)"$-,*3 ;$-)*, 0.0'.$..$-$-$0$"$..*+.*+"'..F./$203 /-,".0/+A* -*+ + "$0."*+/-,*H/-$,-20$.0$.0,*?3-$,-,"-+3/-$+I3",-$*+3.?-.$,*,3-,-,"$..*,+3.-3*,."$*.0E.$,)/3*?$-$,-,* /)."A-' -)$.0,,-.*+ $-).0+ 0 $2* 83*,/.$>/.20 / 0"2/+.*+ $-).0+ 0 $ -$,-,.$.$20 A ".0A,*?'"2+,"$0,$,*?-$>*0/,*?3+",*?H"'0$-$*+3 0/.$203 "$.-203 *?$-$ ). C*20I 0/.$.- F- $-).0,3 "$,*,+A* D. 0D+ F-,0.>* -*.>* BC' / -,F*+ 0/ ). ".0.-E.A)D- D ''."$*.0 $ H).BI -$,-,*+)..$,--,F*+0/+' /."$*,+B0.$D"$.$,-- 0.$D"$.$,-- /."$*,+,G '< 0DF-,0.>*BC$-).0,*? "$.0.,*?0.$-$,-,+ 6S 0/*+H/.).I3-,/."$-*+ "$0$.0,*?). $-).0,*?).H"'0$203 -$*+3/.20/.-3F./$20I $.00"2/,*?"$-).0,*? ]I ("$*.0.$"/-*+"/.*+ $-).0+).50-$,-,*.$.$*?."/-$,*? $.0C0$.$.*, -*.>*"$.0.,*?"BC 0/+). -$,+.>*.0).5."$*.0.,3.$>/)H".$>/ *?$-$).I30"$*/./0.".0.-$+.>* /".>$ G-0.$"2+). -*).,-$-) 0-$,-,*). /."$*,+,G '%.0"2+)..0.*).,- F.$*+-,F*+-$,-,*+). 6S F.$*+.5/3 0 -,.-' -"$-$, ".0-$3+.$3".)/A$-$*+.0.$-/-$,-,*).)..02+*)./,*?-$/; F.$*+ $*?0.0F.$*+3+DE3,*?CI3 0-,1.$204/"'3B*3136$.3 4*?.03.-$, ("$*.0 0, "$0. -$,-,*). ".+ $.)$.0,-0'F.$*+-,0+5.$* -)$.0+ $)./+3 $+.0,./ $,- F.$*+-$,-,*+.*+ $-).0+ 0 F.$ -$*+3 0A 0"2B"$*, "..- "$,0-, ). -*+,.03?/I 0 $ "$.0F.$*+"$-$+ 0A 0"2B"$*, )- 0./* )$*AHF.$*+"$..*+.F$-I

31 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- $.)$,0,.0*".0A.$"$.$,--.0, $.$,--.0, $.)$F.$*+P-,F*+-$,-,*). $.)$ /,4$ -$*,+ 5,- "2+). F-,0). 0"$* $-).0).). "..,0"$*.$".-0.0,0$--$/*+"$.$,--G ".-0 "/20 -.$.0,*?.$ $)./). "/."$*,+). 0,.$,- >$.20 F, /- %!!K;%!<.$ "..-B,*?. 0,.$,- >$.20 /- %!! ;%!!:3 *+-,0 0"2/.-.0,*? -*? + 1 ".-0"$.)$20."$*,+,*?-0.$.,*?+."B.++-$-)3 ($ ".-0/./,*?D,),*?-$-)-$,-,.$"$.)$20BCH.$ $-) F.$*+I ''"$ (;,3 0A 8-13".$.C 4"$*".-0.$20.$).0,*?"$.-,*A*,*?$.0.+$D 0$;$-).$;-$,-,/ 1(;20."$ B.$, $)./.$).0 0 $*? ++ -$-) $-)).H)$-,3"$..*+I ".-0.-$-20$)./,*?0)"20-0'(;20H"2+.>E-$-)A++ "$.)$I 0)/D 0,$,*? "20 +). "$.$,-- 0 "$.)$*? *)2B.0,*?3-$-)*?"..".0-.0,3),.$;*?34."$ -$-) $.)$, -$)$* -$$)./3 0 -, $/.0 0 *? $*?.$- "$.+-, 0A $-).$ F.$*+A -$,-,*A H'' "$.+-, $/.0"$ $.$)., "$0 5, 5 2$.$ $. $." U$I 0,.$,-''*+-,0,0"2/ ' $D.$ $.)$, ".. $+.0, $)./,3 0-, $/.0 ".-0"$ $-) $+.0+ $.0.+-$,-, H81I.$.$.0,*?"/20 BC"$..*,+,*?('

32 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- -,) (($ * 4"$.05"$.$,-- "$.$,-- (".0. "$,).-.0 $, -$,-,* ".0, -.0E -.-, *,.$*,+.>*.F$-,-$,-,*+ +' 6.$ +.>E $-$,-,*,*? 0"B, 0-.$20 $.0.+ B/.>* -$ ' $.F+./ $ 6B0$*?.$.-A."$--$*?)B20,*?"B*,*?G "$,).-.0,0.".0.0,0/F.0,*?3.0.*,*?$".-$,-$,-, +3 0-, 0)/D.*,*?".-$.$ ".0,*?-*+ 0"$,B.>*H"$.)$,*/3./I ".. 0/F*+.$ +.>* $ -.$ -$,-, ).3 0 -, 0 $ +"/+,*?".-$3.)A*,*?-.-0"B,AE.$*,+.>E.F$-,-$,-,*+ *,+,*?./.0,*? $20. 0/ "*,F.F$-, + 5 0)/D "*,F -$,-,*+ ).".$*+ ). 0$.0,*? "$.)$*?./C3 -B* 0..0)..$ *+ "B+A*+3 0 -, *?$-$.*+"$ F$-,-$,-,*+H"$.-,-)$.03"*+/-,*3.03 B)I' + -0$+A >$. -$-$/ 0 $ ".. +.>*.20/*?0-$,-,*)..$.$*?."/-$,*?'.+>*"$-,*.5*,/"$0$2*0D+0)D"$-,*,*?)C.$-,*? +D-.>*3 " "0E,, -$- 0..0, /" 0,.$,-".-*+B$.0). -,0*+3 *?D* -$.,*? 0 -$,-,*. *A)B). ".. 0/F*+3 0,."-*+ 5" *.0E,*A"."$0A +.>*.20 /*?0-$,-,*' $. *+ 0 $/*+D -$-) 5-0.$ $.). *+3 /*/+ "./*/+ 0 "$.*, $*+ "$.-20-$,-,*,*?' 6.$ 0.$* 5 "' * D./",*? 5 0,.$,-,0 0,.>0*C ).20 $+20 $+ 0.0,*? -$,-,*3 0 -, 0 0,$,*? )*? H"' -$,-, $ $,-,"-3.B))$" $.0$.0,*?3 /-$.0 /--,*3 "$.-20I'.0.*,* -., "$.)$, -B* 0-$,-,* H-3/**+-,3 0., 0-$,-,*I3 0-, 0)/D-*+ $,.0,*?.$ -$-) 0 $ "$.-203.F$-,3 $-)3 0)/D ".+0+A*,*? D 0.-.*H$+.0,3D,$..0,I "/-.0".-/-20-$-)"..$). ".0-20.$) 6. 0,.A +.>E 5.-.$) +.>*.0,./C3 0$.-3 4"2B"$*".$)./ ".$)./30-,*.B.0,.>$../0,$,.>$.$."+ H-B*0-.$-$,-,*,*?3$-)3$AI

33 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- -.*, -"$.)..0,. %!<! -"$.)..0,.%!<& $0$,F*++.>*.0+ "$.*20*,+,*?./.0,*? $.>*.-D". "$-,0..0,*?3.,*0, +D-.>*"$-,*,*?.*-$*+"$,0 0,-.$-,*+> -B*+D-.>* $,-20"$-+ *+30-,0>$2F$ -.$ ()$*.,.-D". "*+/-,*,*?./C0 $$A"$ $"$.-203 $-)$). 0,-$*+A*/.>E/$20 "$.-20-$,-,*,*? B.>*$.0(;203 1(;20.$+,.-- "$.*20-B* "$-,D".-$,$, B"$,).-.0./0-200$ ".+.0./,*? B/.>*"'.-0$$ -$,-,"$,+.0+ 0D-$0B/.>*..B.-$,-,*+' $..-D".0,30-,+.0,*?.A)DE $$-)3$A-$*+3C $-).0,*? +30-,$+*.0.>*-$,-,*,*?3 -$*+"$.-20 -B*"*+/-,*,*?$".-$,"$ *"$.)$,*,+0.B*? $.)$,./C/F$,-,0.>*..B.-$,-,*+ 4,.-,0.>E0..0 0>$2./0-20 0,*?.>$.*? *,+,*?-$,-,*,*? 0./*.$)$*A 7*+.+-$ $).0.;./.03-2$+-#0)A0,0"$-,*,*? +D-.>* *..0".,B,"..,$/*+"$.$,-- *D./",*?3"$.F+./-.,30"$"$-,D.>0* 0 -, "."$ -B-.0.".0*? ".-0 ".B*,*?3 >0..>*3 $,) *,*? "$.)$20 *,+,*? 0 -$,-,*3 0,.$,-+A*,*?.>0*,*?$+2030-,B+A*,*?''>*B,.--0A"$-,*A3 0D* $."$-,*? / H"..*,I 0 $/.0,*? "$.+-*?3 0)/D.$-,*? ".-$ $,.$ "$0,0,*? -*+' 4-, */.* +- / 0"2B"$*3."$- /.) ".D, -,-*+ *,+,./.0,3 "..- $"$-+A*, 0-, $20. 8=3 + 0D3 D,$..0"2B.$".$*,+' ("$*.0,-../ 0..0).3 0"$+A*). '' /$20 -.$3

34 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- /."$*,+B0.$D"$.$,--J -B-.0$".-$,.B) $*?-$,-,*).+ 6S 4"$B/.>*.0+0).3 0-,"$.+-,-,"-.$0, -$,-,*+3 )-$..I0+/",*?.>$.*?3 0-,$.$) ,*?H"'."$-,*?.D8-$5 *CY*/I -B-.0/$200-$,-,*) $)3".-$0$./C "$.*20*,+,*?".-$,-$,-, ). "/-.0".-/-20"20 ".."/20$)./,*?H(;,I3 ".0-.0,*?H;,3-$-)".0-.0I /."$*,+,GJ'< -)...EM$,- /)*)6;=8* *.)6;16)); 5 4".)B/.>*.0+0)."'G -.$ 0, -$,-,*+ ".0/+A*,."$*.0,0 F-,0,*? -$20 0$,-./C3../ $3,- +.>*3 "$.)$20.$,*? "$-,H0"2/3.-.0B/.>E/*//*?.$F$./.0,*?I $-,* * $,-,*,*? 5-0.$,- "0+A*). "$./.0,.-D".-$*,+,*?"$-,0..0,*?30-,0."$*.".$.$).- "$-$H"'*,34B.*?,3./34/ F-, ,-,0/,*?3 "*+/-,*,*? 0..0,*?,- 0 $ +D-.>* ,*? /-$,-, ).3 0,.$,- 0,"$-,20H."B*,*?0$*?"$.+-I"' /".>$JG$,).-.0 "$.F+./,*?$".-$,-$,-, $".-$,-$,-, /."$*,+,GJ'% -$,-,D 6S 4,*?.0,0B.,*?$"."$ 0"$-$,-,".B*+ "0$.)..-D".0, 0$-$,-,''.$-/4, $,-,*+).5.0".$-/ $D203 4"$BC-$)$*,*? 0"$-,*)0A-$,-,A ). "$*+A*+-B*A*+D0.$ -$,-,.0+"$.)$20*,+,*? 0.B*?30-,."$*.0-0 /*+.$+DE"B+A*,*?$ -$,-,)./*202B ".-0.0,*?3)+/,*?>$*?,- -$ *C 0,*?3?-.$,*,*? $.B.$)A*,*? ,*? / "$.-20 -$,-,*,*? H.0$-0.3 )$.#/3 0,-02$ *,$203 $-0.3 $$-0.3 "$-02$-0. *,, 5 ".-$0, 0D/$-0.3.$)*+"./.0C3".$-.0,*?"$,>/0*?I )./,,-./C 0-$,-,* 5."$*.0 $)./).,-./C3 ).).$+.0,0,-,*,00"2B"$*,''81338

35 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+-./ $ $*+ 5*,/./C / $, (;203 "*+/-20 '-$,-,.$A20/./,*?3 1(;20 0$ $*+ "$ '' ".-$, "$.-20.0,*?3 "*+/-,*,*?3 *.0,*? " "$0.*,.$)-.$, $.0$.03 "$0.*, 0D$*,3 "-3.B) -0' $WW/ H.B, "-//3.$)*+ "$.0$+20.,*?3.*?.20-$.0,*?3-$/,*?'./ / "$* $*?..B.-$,-,*,*?3 +A*,*? *D-.--, -$,-3/0"B,0+A*.**-$,-,0*".,-0).H0,".*,3 ($)*+D$*?.).-$$).0. ).-$$).0.5./../.0). 0).5-0.$ +).-+A*,*?.>$ ?.-/.0,*?3*-$./C"$-,*,*?3."$-,*?. D,/*+,-*+ $*,0-,*? "' 0 ++ "$,)$*,*? +*.0.>* $). 0 0"2B"$*, */ /3 "$-$ *.$,*?$+20*,$).20$.",H$.$).,3$).,3-3*/ "$-$I' -B-.0/$200-$,-,*).30-,"$$/*+D-*?C+G -,/. -$*- -$,-,3 / "' /-$,3?-.$ ).3 $-)3$A3".,0>$.20 0"$.+-, 0,)+A*./+"$*,.$"$*, 0)$"*? -)$+A*,*?.*,*?/$20"$-20-$,-,). 0"$"$.*20*A)B).../0..0)..$"..0/F*+ 0,-$+"'"$.$ /-I, -$- 5 B-0 -$- 0..0).3"."$ ''"-,./C /.2 $+A*,*?.-0.$,E0B,-$,-,*,30-,0*?-$.,.-D".0,$D /*.0,5"0$.)..-D".0,.$F.$*+$-$,-, ".$0,*?"'G.$-/ 4, $,-,*+ 5-$,-,/''"/3 0-,.-'.F$-,./.0+3 4,*?.0,0 -B-.0 "."$ 0"$ -$,-, ".B*+.$ 0D 4,+, -,+3 ;-.$,3 0,+, /.0 ".BA*. /- *+ 0$-$,-,H+>*4$-,383//.($3 /..B, + 5 ".,-, <;% -,)..03 ".BA* /*+3 +D*"$-,*,30-,-$.0,$.0,).-'-$,-,3?-.$3"$,$.,3$*?./.)3-.)$F3...$*+"$../.)*+.+$ "$.)$"$,+20-$,-,*,*? , *,/*0$--,$*+H"$.-203.F$-3""$..*,+,*?I.$,0$$.0AC.*"*+ $. 0 "$-,* ) -$,-, - + H"$.-3+.>E3I"'G 4"$,"$.-, + 5 "$-,* "$* "$, ".0-0 H.*"*+3 )./ +.>*.0 0-$,-,* 5 B 0 +.>*.0,,- C ".-$,-$,-,H".-$,3"$.-,3-$,3$"$..*+I

36 -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- 4"$BC-$)$*,*?"'G ($ $ )$* 5"$.)$,-$)$* -)$*+ ".-$./.0,*? 5 "$"$.0 C 0 $ ".-$./.0,*? $ -.$-$,-,*)..$..B.-$,-,*). 0)/D ".-/-20 "$.$,-- 0.".0*? "*? ".. *)2/ "/20."$*,+,*? $). H-0' (;*?I.$"/20./C /*.0,*? -,-*+ "' / $..-,*? ;,34 $.)$,0,.0*".0A.$$.$,--.0, $.)$ $.F+./ $, 5,- -B-.0 0,..0/F.0,*? $ ".-$,-$,-,+ $D.$-/ 0, *+ -$,-,*+ )..$.+ 3 *,/ $+.0A D,$..0A "$,+20 /,*? * 6B 0 $*? "$.$,-- DA $/.0 0 $*? "*+/,*? "$.)$20 0,.0*,*? -$-) $/.0,*? ".. $).3 "$,B,*??.$,.-/,*? $.$).3++,*?.$20-$*,+,*?30-,G ".-0 "$.)$20 -.$.0,*?.$ $)./). "$.)$."$*,+). 0,.$,- >$.20 F, /-%!!K;%!< ''"$ +)..B, $,-.0F$,I' -,-*+ (;, $./C/F$3-,-*+.$$..-,*?' "/-.0 "20 -$-) "$.)$, 0,.0* 0 0,$,*? )$"*? )C 0.$"/20"$.)$20$.+A*,*?.$>/.$.0A0$./C0-$,-,* H-0')/I3 0-, / ;203 4;3"/*20 -B* 0..0).3 2B >$*? "./*/,*?.$ */ 4$*?"$.+-20-$)$*,*?$/.0,*?0$*?0"2B"$*,"./.;*+3H0-, "$.+-,"$.0."$$.$).,$.$."U$"$05,55 2$I

2372829797728297727 2777787 73772327 227728297827 28237 7372327227 728297727 7!7" 7 # 7 $%7 "7!7# 7 " 7 %7 &2'7# 7 7 7 23789722772277287 77277232227897 227 27!""7 #2$7!""7%7!&"7 #2$7!&"7%7'""7 #2$7'""7%7'&"7

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA AB CDEF FC FC A BC DECF B A F E C C DC B E A D CDC EC D DFA C C A C A A DD B B A A B ECD D E A D A B BC DA DC A E D D EA CEA A C EE FCB EB D C A D D E BF D B B A A C B D AE F A E A D A D D F D B A D EC

Bardziej szczegółowo

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 Przypominamy, że rok 2015 będzie rokiem 70- lecia szkoły podstawowej w Górzynie. W związku z uroczystymi obchodami 70 - lecia naszej szkoły, zwracamy się z prośbą i zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR 1. Algorytm XOR Operacja XOR to inaczej alternatywa wykluczająca, oznaczona symbolem ^ w języku C i symbolem w matematyce.

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

!"##$ % & % ' ( ) *+

!##$ % & % ' ( ) *+ !"$ & ' ( ) *+, !" $&"' ()* +(,-.*./.0 0-()*+(,-.*./ ' 1 2" 3"4-4$ 4 $,5"( (- /+ ). *6).*7 182!"!92 ).*9 2 0:).* 0 ;0).*

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 30.09.2015 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11 Zadania do cz. I Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Zadanie 1 Rozpatrujemy dwa geny u zwierzęcia. Allel A jest dominujący i koduje brązową barwę oczu, allel recesywny a determinuje barwę czerwoną.

Bardziej szczegółowo

#.# 0,,,"")67,207)0+,0 #;0" 0,&,,02 "-,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( "")(6!(" # *2, 6!(". "#!

#.# 0,,,)67,207)0+,0 #;0 0,&,,02 -,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( )(6!( # *2, 6!(. #! ! " !"#$% #$%&'()*+ (", " "-". # #/+,, 0,. # # 0,,(,10+,2, ##2", ##0,2 #!#2 ",0+(+,+2,345, #.#+*2, ##, 0,,0)6 2"2, #/+,,,,.,,,, -0,(2"6!(". "# ##,,8,,(2"6!(". " ##"),. " "-" #!#*2)+2%,%'"%0,59).3: #.#

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres roku

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres roku SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2012 30.06.2012 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. ZAWIERAJĄCY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres 01.01.2015 31.12.

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres 01.01.2015 31.12. LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076 8.1. wentylatory promieniowe 8.1.1 WENTYLATORY PROMIENIOWE Z WEWNĘTRZNYM SILNIKIEM Wlot jednostronny Napięcie Częstotliwość Wydajność Liczba Moc Prąd Kondensator Poziom hałasu Dop.tem. pracy Masa [V] [Hz]

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

Lp Hodowca Obr. rodowa

Lp Hodowca Obr. rodowa Lista włożonych gołębi na konkurs nr 2. KONKURS z odległości około 145km Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania 1 GÓRKA M.T. PL 0198 15 5157 A421D9B600 25.08.15 22:05:52 2 ŻYNGIEL MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci

Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci Temat: Bezpieczne transakcje internetowe Cele laboratorium: Celem niniejszego laboratorium jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących: 1.

Bardziej szczegółowo

Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania 1 SZUBRYT PAWEŁ 1 PL A45123FF :25:24 2 PAWLICKI HENRYK PL

Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania 1 SZUBRYT PAWEŁ 1 PL A45123FF :25:24 2 PAWLICKI HENRYK PL Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania 1 SZUBRYT PAWEŁ 1 PL 0231 16 1055 A45123FF00 30.07.16 04:25:24 2 PAWLICKI HENRYK PL 0219 16 8975 B26052E800 30.07.16 04:25:40 3 BAŁUCKI SYLWESTER

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

Gdańsk wskaźniki demograficzne

Gdańsk wskaźniki demograficzne Gdańsk wskaźniki demograficzne Zbiór danych zawiera zestaw wskaźników demograficznych dla Gdańska Zbiór danych został udostępniony przez UM Gdańsk Struktura danych Poprzez API dostępne są dane z tabel

Bardziej szczegółowo

LP Hodowca Obr. rodowa Obr. elektron Czas wkładania 1 JASKOWIAK & JAROSZ PL B :45:09 2 GÓRKA MARIAN 2 PL

LP Hodowca Obr. rodowa Obr. elektron Czas wkładania 1 JASKOWIAK & JAROSZ PL B :45:09 2 GÓRKA MARIAN 2 PL LP Hodowca Obr. rodowa Obr. elektron Czas wkładania 1 JASKOWIAK & JAROSZ PL 0137 16 1980 B260470100 18.08.16 21:45:09 2 GÓRKA MARIAN 2 PL 0198 16 989 A4214DEF00 18.08.16 21:45:35 3 STRZAŁEK ŁUKASZ PL 0414

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2

Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2 Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2 PL A1241 Grupa docelowa: Programiści i przeszkoleni użytkownicy Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać.

Bardziej szczegółowo

II Warsztaty Matematyczne w I LO

II Warsztaty Matematyczne w I LO II Warsztaty Matematyczne w I LO Geometria Zadania konkursowe + niektóre rozwiązania 22 24września2008r. Dzień 1, Grupa młodsza Czas: 100 minut Zadanie1.(5p.)WtrójkątKLMwpisujemyokrągośrodkuS,stycznydobokówKLiKModpowiedniowpunktachPiQ.PunktKjestśrodkiemodcinkaPR(jesttodefinicjapunktuR).Wykazać,

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

http://gielda.onet.pl/768788,1,drukuj.html

http://gielda.onet.pl/768788,1,drukuj.html Strona 1 z 45!"##$%&!#'%((($%!!"" "#$% &'($)*)+,))-& &'($)*)+,))-& /# /0$ 11 1 11 1,/"#2 #"# 3"!!"! "! 444 456 77766 65,,/8 " %# #9":: ;11 1611 171 755,,,/8 " %

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji, asymptoty i ciągłość

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji, asymptoty i ciągłość Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji asymptoty i ciągłość Definicja sąsiedztwo punktu. Niech 0 a b R r > 0. Sąsiedztwem o promieniu r punktu 0 nazywamy zbiór S 0 r = 0 r 0 0 0 + r;

Bardziej szczegółowo

!"#"$%#$#&'&!% )$ * +!"!&!"),+#-&. #/( )*!! "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " #

!#$%#$#&'&!% )$ * +!!&!),+#-&. #/( )*!! $)'#5#67#$&$#!5)!$#)  # !"#"$%#$#&'&!%!( #/( /0 )$ * +!"!&!"),+#-&.!"#$" %&#&# $#'('% 123 4 & 5/( 8( "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " # "))$#$"!$!*+'*,# $#* -./01231-456-1720/8956,-2:;-53,;/;4498-,@

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 53 / 16 w sprawie emisji obligacji komunalnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

, &#-$,!#.! 2001-2010 /$,$ -01!0!-!2*!34 56%7! 8+.! &#&0!7& & #$' #$!%& &'(%)$*+( $ " $#(,&.$06!$!0! 56%7! 8+.! &#&0!7& 09#$!$

, &#-$,!#.! 2001-2010 /$,$ -01!0!-!2*!34 56%7! 8+.! &#&0!7& & #$' #$!%& &'(%)$*+( $  $#(,&.$06!$!0! 56%7! 8+.! &#&0!7& 09#$!$ !! $ $ $!& &'($*+( &-$!.! 2001-2010 /$$ -01!0!-!2*!4 567! 8+.! &&0!7& & $' ($' * + -. /0 $ 1 2 $ 09$!$!2*!*+! & :.$0;/&-+! < =!2!$'$+($!$ $*!!$ 2 >.0?!6* ( + ( / 4 1$ * *. 5 5 $ 6$ $ 2 $(&.$06!$!0! 567!

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

!!"#$!# ()!! ! " ' ' ' (' ' () * # $% & &(%12' ! " +*)%12

!!#$!# ()!! !  ' ' ' (' ' () * # $% & &(%12' !  +*)%12 !!"#$!# %#&!% )!! ) * ++,-../0"." &%12& ++,-../0"." &%12 *&$&+ $3-%14 ) * + 51.14 +*)%12 +) 51.14 +*)%12 1 ), - $3- ) * +6,-.. 708& +6&,-.. 708& )%.!&/0 $3-%14 %-/1"%20"." 0..7"9.84-%2 +*,-.3".1& &%12&

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT METROPOLITALNY

WOLONTARIAT METROPOLITALNY WOLONTARIAT METROPOLITALNY MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz 3 SPIS TREŚCI 1. WOLONTARIAT METROPOLITALNY. STRATEGIA I DZIAŁANIA 3 2. OD WIZJI DO STRATEGII 3 2. OD MODELU DO DZIAŁANIA. SYNERGIA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014 VISTULA GROUP skorygowany QSr 3/204 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 204 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

LP Hodowca Obr. rodowa Obr. Elektr 1 ADAMCZAK LESZEK PL BC900 2 STRZAŁEK-DEJLITKO I PL B KONIECZNY JERZY PL

LP Hodowca Obr. rodowa Obr. Elektr 1 ADAMCZAK LESZEK PL BC900 2 STRZAŁEK-DEJLITKO I PL B KONIECZNY JERZY PL LP Hodowca Obr. rodowa Obr. Elektr 1 ADAMCZAK LESZEK PL 0471 15 5491 37406BC900 2 STRZAŁEK-DEJLITKO I PL 09 15 5157 B220546600 3 KONIECZNY JERZY PL 0100 15 12173 A421EF1A00 4 FIL PIOTR PL 0294 15 1260

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji. watermark

Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji. watermark Informacje o produkcie Świeca NGK V-LINE >19< BPR7E Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 17-01-2017 W elektrodzie środkowe znajduje

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#&#670-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Lista przylotu z lotu konkursowego nr 1 Miejscowość: OŻARÓW ( okolice) Czas wypuszczenia: 06:00 dnia Odległość do gołębnika 90 km

Lista przylotu z lotu konkursowego nr 1 Miejscowość: OŻARÓW ( okolice) Czas wypuszczenia: 06:00 dnia Odległość do gołębnika 90 km L p Hodowca Obr. rodowa Obr. Elektr Czas przylotu Szybkość [m/min] AS-punkty 1 KISCH DENISCH DV 0612 15 3072 A421E8A800 19.08.15 07:18:58:41 1139,6228 100,00 2 ŻYNGIEL MARIUSZ NL 15 1134408 3785D9B900

Bardziej szczegółowo

ś ź Ą ś Ą ś ś Ę Ą ń ń ń ś ń ńś ś ń ć ń ś ś ź ć ś ś ź ź Ę Ę ś ć ś ś ć ś ść ń Ę ć ć ć ś ń ć ć ć ś ś Ą ź ść ĘĄ ś ś ć ść ć Ś ś ś ś Ą ś ź ś ś ź ń Ą ś ź Ń ś ś ś Ń ń ź ć ś ś ś ć Ń ś ń ś ź ś ń ń ć ć ś ń ć ń ć

Bardziej szczegółowo

" #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 1 2 1,0 1! 3 ) )) ))2 1,2 ) )!

 #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 1 2 1,0 1! 3 ) )) ))2 1,2 ) )! ! " #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 2,0! 3 ) )) ))2,2 ) )! +...6 #!! "...9 4 ) -...9 #!# ) - ) 2... #!5., ))))...3 #!6 7 0,),)...3 # $...5 5!....5 5!#,...7 5!5 8 0,)...8 5!6 9,...9 % $ " & ' ( &...2

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

pneumatyka GMP 47-400 Racibórz, ul. Grzonki 5, tel. +48 32 412 0 412, fax. +48 32 412 0 418, infolinia 0 801 202 204

pneumatyka GMP 47-400 Racibórz, ul. Grzonki 5, tel. +48 32 412 0 412, fax. +48 32 412 0 418, infolinia 0 801 202 204 ! pneumatyka GMP 47-400 Racibórz, ul. Grzonki 5, tel. +48 32 412 0 412, fax. +48 32 412 0 418, infolinia 0 801 202 204 1 SPIS TREŚCI Zawory zabezpieczające 5 Regulatory siły hamowania 11 Osuszacze, wkłady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &. " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/(-. 2343 &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), -

Bardziej szczegółowo

= a + 1. b + 1. b całkowita?

= a + 1. b + 1. b całkowita? 9 ALGEBRA Liczby wymierne Bukiet 1 1. Oblicz wartość wyrażenia 1+ 1 1+ 1 1+ 1 1. 2. Znajdź liczby naturalne a, b, c i d, dla których 151 115 = a + 1 b + 1. c + 1 d 3. W podobny sposób spróbuj przekształcić

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 6 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 6 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LOT TRNINGOWY NR 6 dnia ODLEGŁOŚĆ 90 km. CZAS WYPUSZCZENIA 6:15 ILOŚĆ WŁOŻONYCH GOŁĘBI 394 szt CHĘCINY

LOT TRNINGOWY NR 6 dnia ODLEGŁOŚĆ 90 km. CZAS WYPUSZCZENIA 6:15 ILOŚĆ WŁOŻONYCH GOŁĘBI 394 szt CHĘCINY LOT TRNINGOWY NR 6 dnia 07.08.2017 ODLEGŁOŚĆ 90 km. CZAS WYPUSZCZENIA 6:15 ILOŚĆ WŁOŻONYCH GOŁĘBI 394 szt CHĘCINY L.P. Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas przylotu AS-punkty 1 CIEŚLAK ANDRZEJ PL

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Siatkówka halowa. Tabela Bergera dla 4 grupy A-F Tabela Bergera dla 5 grupy G-H. Mecz 1: 1-4 Mecz 1: 2-5. Mecz 2: 2-3 Mecz 2: 3-4

Siatkówka halowa. Tabela Bergera dla 4 grupy A-F Tabela Bergera dla 5 grupy G-H. Mecz 1: 1-4 Mecz 1: 2-5. Mecz 2: 2-3 Mecz 2: 3-4 Siatkówka halowa Tabela Bergera dla 4 grupy A-F Tabela Bergera dla 5 grupy G-H Mecz 1: 1-4 Mecz 1: 2-5 Mecz 2: 2-3 Mecz 2: 3-4 Mecz 3: 4-3 Mecz 3: 5-3 Mecz 4: 1-2 Mecz 4: 1-2 Mecz 5: 2-4 Mecz 5: 3-1 Mecz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zadania... 7 Algebra... 9 Geometria Teoria liczb, nierówności, kombinatoryka Wskazówki Rozwiazania...

Spis treści. Zadania... 7 Algebra... 9 Geometria Teoria liczb, nierówności, kombinatoryka Wskazówki Rozwiazania... Spis treści Zadania... 7 Algebra... 9 Geometria... 18 Teoria liczb, nierówności, kombinatoryka... 29 Wskazówki... 39 Rozwiazania... 55 Literatura... 135 Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl 9 ALGEBRA

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Popularne produkty Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Sterowanie i sygnalizacja SIRIUS ACT nowoczesne oraz wydajne urządzenia

Bardziej szczegółowo

,-. )!!!! /0. )(! 1 !.! $#)&$&'()*+&">'-&#$#." 4"&'%,,%)&%$)+$) 3 &.&

,-. )!!!! /0. )(! 1 !.! $#)&$&'()*+&>'-&#$#. 4&'%,,%)&%$)+$) 3 &.& ! "#! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$!! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! % &"""""""""""""""""""""""""""""""""!! """""""""""""""""""'!

Bardziej szczegółowo

Wykonanie remontów na Osiedlu Zachód za IV kwartały 2013 rok

Wykonanie remontów na Osiedlu Zachód za IV kwartały 2013 rok Wykonanie remontów na Osiedlu Zachód za IV kwartały 2013 rok Adres A2 A9 A21 B1 Rodzaj wykonanie instalacji nowego zasilenia - A2/g - wymiana starej przekładni ślimakowej, badanie dozorowe A2/h - wymiana

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. Sporządził: Andrzej Wölk

MATEMATYKA. Sporządził: Andrzej Wölk MATEMATYKA Sporządzł: Adrzej ölk . adae Rozwązać rówae różczkowe: b) e X X e rozwązuję całkę żeb wzaczć e X e X z tego wka, że e X X e X e adae a) s d t dt d ( t ) dt dt pochoda d dt s d s s s s d = C

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %-

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- !"# $% 2 3!"#$ %&'' ( )'*+',*-'&& -. /+.0- *'1 $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- 23*- */4 %%. / #.)0,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %1 %$%2',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

Wokół twierdzenia Pascala

Wokół twierdzenia Pascala Wokół twierdzenia Pascala Marcin Fryz 08 czerwca 2012 1 Wstęp Geometria, a w szczególności planimetria, jest jednym z najważniejszych działów matematyki. Jej zastosowania można dojrzeć wszędzie: zaczynając

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO

Bardziej szczegółowo

F 4 2 1 2 3 3 1 g B A D C E g B Y t ] [ N O S T \ T H H L p g FE FE F FD S F112D B F0 F e F FD FE F E g FE F Fa b F# FB FB e f B F: F: F: E FB F F F0 F FD D FB FB F FD FB Ff FB FD F E FB Ff FB FD F FD

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakupy!

Dziękujemy za zakupy! Stacja lutownicza analogowa Toolcraft ST100-A, 100 W, 150-450 C Prukt nr 588800 308,13 243aj Dziękujemy za zakupy! Analogowa technologia sterująca 150 do 450 C Mocny ceramiczny element grzewczy Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 1250 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Bardziej szczegółowo

Geometria w praktyce, cz. 2. Dach czterospadowy i kopertowy

Geometria w praktyce, cz. 2. Dach czterospadowy i kopertowy Geometria w praktyce, cz. 2. Dach czterospadowy i kopertowy Rys. 1. Dach kopertowy z połaciami nachylonymi pod tym samym kątem Lekcja 4: koperta Dach kopertowy, po dachu pulpitowym i dwuspadowym stanowi

Bardziej szczegółowo