WOLONTARIAT METROPOLITALNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOLONTARIAT METROPOLITALNY"

Transkrypt

1 WOLONTARIAT METROPOLITALNY MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz

2 3 SPIS TREŚCI 1. WOLONTARIAT METROPOLITALNY. STRATEGIA I DZIAŁANIA 3 2. OD WIZJI DO STRATEGII 3 2. OD MODELU DO DZIAŁANIA. SYNERGIA SYSTEM ORGANIZACJI WOLONTARIATU W GDAŃSKU 7 4. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WOLONTARIATU METROPOLITALNEGO 9 5. ANIMOWANIE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM FINANSOWANIE WOLONTARIATU DOBRE PRAKTYKI WOLONTARIATU W METROPOLII WOLONTARIAT W PYTANIACH, CZYLI JAKIE WĄTPLIWOŚCI NASUWAJĄ SIĘ NAJCZĘŚCIEJ WOLONTARIUSZOM PODSTAWOWE INFORMACJE DLA WOLONTARIUSZY I ORGANIZATORÓW WOLONTARIATU OŚRODKI WOLONTARIATU W METROPOLII wolontariat metropolitalny strategia i działania!"#"$%&'(*+,-".(/%(*01&2(3(14(5(/6&2(4(#"(78(9&.(":$240*0-""0+';&.(#"$2;2+3+<+40= G$-$5*+,-".(/%"%$&2'(*4$'$#201(#"$*02$#/%(3+10-0#2(4"(2+178(9&.+":$240*0-""04(''(/6H= 10-0#2(4"(2+5$240*0-"2(-#$B0C.2I4;'0&2(30*4(/01(#;*4'$'1"$-$*085"02I1'$1&';&2."/624'$/6 od wizji do strategii!"#$"#%&'#'"(*#+"*"%,&-.&,/#',-"0"*.,&*%1"2 O0'*0/';#(%E/*4(/H#(8*40B4(5$510-0#2(4"(2+5$240*0-"2(-#$B078(9&.PQRSC'(8(-"D5;&0,"$ #(&2H*+%E/$*;2(#"(T G';/6/$5;C(,;#(&'*40B4(5,;32;*01;5(./;%#;5"/'(&01;5'4;1$5#(*024'$,;<>?U G0'40,"LC(,;#"$2104';L.0-$%#$B015"$D/"$'(8(#"01$B0*40B4(5+10-0#2(4"(2+U V-(/'$B0&20*"$9'((#B(F01(#"(&*03$/'$9&21(18'"(3(#"(#('(&(8(/610-0#2(4"(2+%$&2#"&." 178(9&.+"M0-&/$UW(.20'5"$#"LU X+801H508$-+*0*4'$8'"3(1/'$D#"$%&'((#(-"'(.0#8;/%"10-0#2(4"(2+'(4I1#011;5"(4'$ O(*042',(8(9] R 04(',(8(#"(/6*4'$*401(8'0#;/6*4'$'O$B"0#(-#$G$#24+5N0-0#2(4"(2+ R P a _##(X(/'.0C_B#"$&'.(bB40/.(ZN0-0#2(4"(2C[-(#240*"("R\O(*042',(8(9PQQc]>201(4';&'$#"$?-0#Y

3 4 5 3%."45. N*4'$/"1"$9&21"$802(."/6*(9&21C%(.>2(#;A%$8#0/'0#$C_+&24(-"(/';*(9&21(Z&2(4$%h#""] 1M0-&/$805"#+%$10-0#2(4"(25308'"$F;C('((#B(F01(#"$0&I,&2(4&';/6&2(#01"#"$1"$-." >*03$/'#0DL80[#(#&01(-"D5;81(*40%$.2;J#(RRC1/';524';*0D1"H/0#$10-0#2(4"(201"KC (84$&01(#$802$%B4+*;08,"04/I1Y/';9C.2I4;/6/$-$5%$&21'50/#"$#"$*0&2(1*40&*03$/'#;/6 %$&2204I1#"$F*40,-$5"##;/64$B"0#I1K#(%,(48'"$%40'*0'#(1(-#El045E10-0#2(4"(2+%$&210-0#= 508$-C*0&2(1"-"D5;*4'$8$1&';&2."5#(#(4'H8'"(C.2I4$*0'10-E*02$#/%(-#;510-0#2(4"+&'05 "10-0#2(4"+&'.05#('(*0'#(#"$&"H'4IF#0408#;5"0l$42(5"C40'&'$4'(%E/%$*4'$8$1&';&2."5 (2(.F$*01&2(%E/;14(5(/604B(#"'(/%":"&24'0&21<+40*;h<n_<hObPQRP*40B4(5(.2;1"'(/%" *"&;1(#$*040'+5"$#"(C.2I4$&E0,01"E'."$504B(#"'(/%"1;#".(%E/;5'+&2(1;08'"(3(-#0D/" 20C(,;(.2;1#0DL*0&'/'$BI-#;/604B(#"'(/%"*0'(4'E801;/61'(.4$&"$*0';&."1(#"(10-0#2(= 1*401(8'"L&2(#8(48;C.2I4$*0'10-E#('1"H.&'$#"$'("#2$4$&01(#"(10-0#2(4"(2$511;5"(4'$ +8(30&"H*4'$*401(8'"L*"$41&';.0#.+4&8-("#"/%(2;10880-#;/614(5(/61&*I3*4(/;h4'H8+ *4'$*401(8'(#$*4'$',"+4078(9&.PQRS1'(.4$&"$.+-2+4;*0'1(-(3;#((*-".01(#"$0D408." 6/("+&#'"(*/ NPQQ`40.+,"+4078(9&.PQRS40'*0/'H30.0#&+-2(/%$D40801"&.01$/$-$5(#(-"';*024'$,04(' j04b(#"'(/%$&2(2+2010'(%5+%e/$&"h10-0#2(4"(2$5c j"#&2;2+/%$&(504'e801$c B(#"'(/%"""#&2;2+/%"'((#B(F01(#;/61*4(/$24'$/6B4+*40,0/';/6C'04B(#"'01(-"D5;2(.F$&'$DL 7*#.#40"4"89#-&*.:&$;.!(%1(F#"$%&'$/$-$C.2I4$/6/"$-",;D5;0&"EB#EL*0*4'$'1&*I-#$184(F(#"$508$-+10-0#2(4"(2+ 5$240*0-"2(-#$B020T <(8."-$9 M08&2(101;5'(30F$#"$5*08/'(&2104'$#"(508$-+,;3013E/'$#"$1%$B0,+801H1"$-+*(42#$4I1C b8,"04/(5",$'*0d4$8#"5",h8e1&';&/;5"$&'.(9/;4$b"0#+c(2(.f$2+4;d/"081"$8'(%e/;:$= V'"H.",+801(#"+*(42#$4&21*05"H8';*085"02(5"'1"E'(#;5"'10-0#2(4"(2$5&2104';5;

4 6 7.05*-$.&01E"4IF#0408#E0l$42H%(.05$208H4$(-"'(/%""#8;1"8+(-#;/6*(&%""l045H&*H8'(#"( :08$-10-0#2(4"(2+78(9&.PQRS'(.3(8(*030F$#"$8+F$B0#(/"&.+#(4I1#;80&2H*80*40B4(5+ *4'$'&'/'$BI-#$'((#B(F01(#"$#(&2H*+%E/;/6B4+*"D40801"&.T 5#"$%&'0D/"$2#"/'#$C#(40801$04('1;'#(#"01$C 0&0,;,$'805#$C 0&0,;'#"$*$3#0&*4(1#0D/"(5"C 0&0,;1;.-+/'0#$*4'$'1;B-E8C 0&0,;'+'(-$F#"$#"(5"C 0&0,;0#"&."5&2(2+&"$5(2$4"(-#;5C M4'$8&2(1"/"$-$24'$/6&$.204I1C8-(.2I4;/6'0&2(#"$0*4(/01(#;*(."$2"#l045(/;%#;C*4050/;%#; /*01%&,2#3$'+.( m4'$/"508,"04/e14(5(/6"#&2;2+/%"&(504'e801;/6&e8$*(42(5$#2;+4'h8i15"(&2c&2(40&21 "B5"#C8'"(3(%E/$10,&'(4'$$8+.(/%"C.+-2+4;C&*4(1&*03$/'#;/6C0/640#;D40801"&.(C&* I1#;583+B0l(-01;5/$-$5+4+/605"$#"(0l$42;11;5"$#"0#;/68'"$8'"#(/6%$&2*40501(#"$ /*01%&,%+4&+5"%6(7%#(641*380$ 802$%B4+*;802;/'E+&*4(1#"$#"(.05+#".(/%"'*02$#/%(-#;5"10-0#2(4"+&'(5"C&*4(1#$B0'(= 4'E8'(#"(#"5"1$1#E24'04B(#"'(/%"C1840F$#"(.05*-$.&01$B0&;&2$5+502;1(/;%#$B0"+'#(= 1*3;#"$#(0,#"F$#"$*0'"05+'3;/680D1"(8/'$9'1"E'(#;/6'10-0#2(4"(2$504('#(40'1I% b,&$41(/%$1&.('+%ecf$'3$80d1"(8/'$#"('1"e'(#$'10-0#2(4"(2$51;#".(%eb3i1#"$'*4(.2;." /*01%&,&(641.( W$&220#(%24+8#"$%&'(B4+*(8-(40'10%+08*01"$8'"(-#0D/"&*03$/'#$%*0*4'$'(#"5(/%H10-0#2(= 3. *$4&*$.2;1"$8'"(3(#"($8+.(/;%#$5(%E1"H.&'$&'(#&$#(241(30DL'((#B(F01(#"(2$%B4+*;#"F 9*"$4 N(F#;5$-$5$#2$540'10%+10-0#2(4"(2+%$&240'*01&'$/6#"$#"$1D4I88'"$##".(4';4'$2$-#$% obszar m$04"( przykłady działań j+%$8#0-"/$#"$8$l"#"/%"10-0#2(4"(2+ j+%$8#0-"/$#"$*4'$.('+*0*4'$'.05+#".(/%h1$1#h24'#e"'$1#h24'#e?05+#".(/%( "##;5",('H8(#;/610-0#2(4"+&';C*40l"-10-0#2(4"+&'(Y."C#(4'H8'"(*042(-+&*03$/'#0D/"01$B0C0l$42;&'.0-$9 04('*4'$8$1&';&2."5'"#2$B401(#;&;&2$50l$42;10-0#2(4"(/."$%'/(3$%:$240*0-"" j.(#(3;.05+#".(/;%#$5"h8';04b(#"'(/%(5"c"#&2;2+/%(5"c04b(#"'(204(5"1;8(4'$9c"&2#"$%e/;5"*40b4(5(5" 10-0#2(4"(2+"&(5;5"10-0#2(4"+&'(5" <8+.(/%(0,;1(2$-&.( A(4'E8'(#"$ O$.4+2(/%("502;101(#"$ 10-0#2(4"+&'; M4050/%( j#(4'h8'"($8+.(/;%#$1'(.4$&"$10-0#2(4"(2+t&'.0-$#"(c&/$#(4"+&'$-$./%"c*084h/'#"."c,40&'+4;c80,4$*4(.2;." j10-0#2(4"(25"h8';*0.0-$#"01;04('$8+.(/%(1'(.4$&"$'((#b(f01(#"("08*01"$8'"(-#0d/"&*03$/'#$% j*4(/(&;&2$501(#(."$401(#(#(4if#$b4+*;1"$.01$ j1&*i3*4(/('1;8'"(3(5"$8+.(/%" j1&*i3*4(/('.+4(204"+50d1"(2; j,"+4078(9&.pqrs*4';1&*i3*4(/;'.-+/'01;5"*(42#$4(5" j.0048;#(204';08*01"$8'"(-#"'(1840f$#"$8'"(3(91&$.204(/6 j1'50/#"$#"$"#&2;2+/%0#(-#$"&2#"$%e/;/6& '1"e'(#;/6'10-0#2(4"(2$51:$240*0-"" j*40%$.2z>;#$4b"(] jz*(."$2&2(4201;]10-0#2(4"+&'(y."14(''*084h/'#"."$510-0#2(4"(2+ j&'.0-$#"(t1&2h*#$c*40l"-01$j8-(4if#;/6l #2(4"(2+kcl(.+-2(2;1#$j*08#0&'e/$1"$8'h".1(-"l".(/%$k j*40b4(5+'#(#"01;0,$%5+%e/;5"h8';"##;5"&*02.(#"("#2$b4(/;%#$cb4;5"$%&."$c.(42;'#"f.01$c%$8#0-"2; +,"I4"1"$-$"##;/6l045+'#(#"01;/6 j*0*4'$'04b(#"'(/%$*(4(&0-01$&.+*"(%e/$10-0#2(4"(2c*(42#$4i1*40%$.2+04('d408."$8+.(/%"l045(-#$% "#"$l045(-#$% <1(-+(/%( j508$-,(8(#"($1(-+(/;%#$b050#"204+%e/;&2(#"40'1i%10-0#2(4"(2+1:$240*0-""04('*0'"055$4;204;/'#; *0&'/'$BI-#;/6$2(*I1184(F(#"(508$-+ >24(2$B"( j*+,-".(/%(802;/'e/(#"#"$%&'$b0508$-+c*-(#+&24(2$b"/'#$b0c& ;40,0/'$%c#(4'h8'""k4i8$3 l"#(#&01(#"( od modelu do działania. synergia system organizacji wolontariatu w gdańsku M40%$.2Z>;#$4B"(j&;&2$504B(#"'(/%"10-0#2(4"(2+178(9&.+]'0&2(3'(*-(#01(#;#(*08&2(= '0&2(3'30F0#;*4'$'O$B"0#(-#$G$#24+5N0-0#2(4"(2+178(9&.+14(5(/6n+#8+&'+p#"/%(2;1 M0#"F$%*4'$8&2(1"(5;'(30F$#"(*40B4(5+C-"/'E/F$,H8'"$0#"#&*"4(/%E8-(&(504'E8I1"04B(=

5 8 9 G$-$5Z>;#$4B""]%$&2+&*4(1#"(#"$8'"(3(#"(& ;1$1#H24'#$%"'$1#H24'#$%O$B"0#(-#$B0 G$#24+5N0-0#2(4"(2+178(9&.+*0*4'$'1'5(/#"(#"$"#&2;2+/%0#(-#$04B(#"'(/%"04(',+= 801(#"$C184(F(#"$"l+#./%0#01(#"$&;&2$5+0,&3+B"10-0#2(4"(2+1B8(9&."/604B(#"'(/%(/6 Z>;#$4B"(]'0&2(#"$0&"EB#"H2(*0*4'$'4$(-"'(/%H/'2$4$/6.40.I1T?40.eTN84(F(#"$"4$(-"'(/%(*40B4(5+Z>;#$4B"(] qh4+/605"$#"$*042(-+"#2$4#$201$b0 qa4$.4+201(#"$fqq10-0#2(4"+&';y$. <1(-+(/%(802;/6/'(&01;/68'"(3(9?40.PTM4';B0201(#"$0l$42;8-(10-0#2(4"+&';*0*4'$'T q>2104'$#"$.0#&*$.2i1&'.0-$9 q>2104'$#"$,40&'+4"#l045(/;%#;/6 q!(1"e'(#"$1&*i3*4(/;'$rqq04b(#"'(/%(5" *0'(4'E801;5""dQ"#&2;2+/%(5"&(504'E801;5" q>'.0-$#"(8-(.0048;#(204i110-0#2(4"(2+ 104B(#"'(/%(/6*0'(4'E801;/6""#&2;2+/%(/6 qm4(/(#(8&24(2$b"e?40.rtn'50/#"$#"$ "#l4(& (-#$o$b"0#(-#$b0 G$#24+5N0-0#2(4"(2+ 178(9&.+"&2104'$#"$ 5"H8';&$.20401$B0.05"2$2+ &2$4+%E/$B0!(%1(F#"$%&';5$l$.2$5C.2I4;+&*4(1#"l+#./%0#01(#"$10-0#2(4"(2+178(9&.+%$&21840F$#"$ #(4'H8'"pmC2(."/6%(.l+#./%0#(-#;*042(-'(1"$4(%E/;"#2$4#$201$,"+40*0D4$8#"/21(10-0#2(4"(2+ *0&3+F;L%(.0*-(2l045(1;5"(#;80D1"(8/'$9C'(1"E';1(#"(&"H*(42#$4&21802;/'E/;/6#01;/6 "#"/%(2;1#(4'$/'&*03$/'#0D/"-0.(-#$%5"H8';4$*4$'$#2(#2(5"&$.204I18'"H."l+#./%"1$1#H24'= X('('(1"$4(L,H8'"$"#l045(/%$010-0#2(4"+&'(/6Y.(/6""#&2;2+/%(/6C*0'1(-(%E/2;5&(5; działania wspierające rozwój wolontariatu metropolitalnego N0-0#2(4"(2'0&2(3+'#(#;*4'$'?05"&%H<+40*$%&.E%(.0.-+/'01;1,+801(#"+$+40*$%&."$%0,;= O'$/'*0&*0-"2(M0-&.(*0';2;1#"$0/$#"3("#"/%(2;1HC/0'#(-('3008'1"$4/"$8-$#"$1>2(#01"&.+ :"#"&2$4&210M4(/;"M0-"2;.">*03$/'#$%+&2(#01"0#$'0&2(30?4(%01;5b4B(#$5?0048;#+%E= ZbBI-#;5/$-$5O0.+N0-0#2(4"(2+%$&2'(/6H/(#"$N&*I-#02;C*(9&21/'30#.01&."/6C13(8' -0.(-#;/6"4$B"0#(-#;/680*08%H/"(1;&"3.I1#(4'$/'&2104'$#"(1(4+#.I1&*4';%(%E/;/6(#= B(F01(#"+&"H&*03$/'$9&21(0,;1(2$-&."$B0110-0#2(4"(21h#""<+40*$%&."$%C1&*"$4(#"$2;/6 1;&"3.I1j'13(&'/'(*0*4'$'1;5"(#H80D1"(8/'$9"80,4;/6*4(.2;.j(2(.F$80*08%H/"( e V'"H."'"#2$#&;[.01(#;58'"(3(#"05*4050/;%#;5C*0*4'$'.(5*(#"H0BI-#0*0-&.EC(-$4I1#"$F.(5*(#"$4$B"0#(-#$&*08'"$1(L&"H50F#('#(/'E/$B01'40&2+'("#2$4$&01(#"(10-0#2(4"(2$5C (8'$#"$*40,-$5(2;."10-0#2(4"(2+124$D/"80.+5$#2I1&24(2$B"/'#;/6C'("#"/%01(#"$*4(/ 78(9&.%$&2%$8#;5'/'2$4$/6:"(&270&*08(4';h<n_<hObPQRPC.2I4$14(5(/6*4';B020= 1(91&*I-#"$*-(#+%E",H8E4$(-"'01(L*40%$.2N0-0#2(4"(2:"(&270&*08(4';h<n_<hObPQRP *4'$8&2(1"0#;1;F$%*40%$.2Z>;#$4B"(]C,H8'"$5;50B-"'(B0&*08(401(L*02$#/%(310-0#2(4"(/."C e

6 G$-$5*40%$.2+N0-0#2(4"(2:"(&270&*08(4';h<n_<hObPQRPr%$&2'(*$1#"$#"$&*4(1#$%C *40l$&%0#(-#$%"*4';%('#$%0,&3+B"1*4'$&24'$#"*+,-"/'#$%'(4I1#01&';&2."/6+/'$&2#".I1Y/'$. N0-0#2(4"+&'$5*40%$.2+178(9&.+50F$'0&2(L.(F8;C.205(&.09/'0#$Rd-(2*4'$840'*0/'H= &'$40.0C2(.(,;18'"(3(#"('((#B(F01(L'(4I1#05308'"$FC%(."0&0,;&2(4&'$C5"$&'.(9/I1 70&*08(4';h<n_<hObPQRPrC*401(8'0#$5+*4'$'5"(&2(C.2I4$,H8EB0&*08(4'(5"*"3.(4= 2$5(2/$-I1*40%$.2+C'(&(84$.4+2(/%"10-0#2(4"+&';C"/640-"04('1;5(B(9C%(."$5+&'E&*$3#"(L 'B30&'$90&I,'("#2$4$&01(#;/6*$3#"$#"$540-"10-0#2(4"+&'(Y."124(./"$2+4#"$%+15"(&2(/6 animowanie współpracy ze środowiskiem szkolnym &'.03;%$&2#"$',H8#;51(4+#."$5*08#"$&"$#"((.2;1#0D/"+/'#"I1Y$##"/""/60,;1(2$-&."$B0 1;/6*4'$*401(8'"301D4I8."-.+8'"$&"H/"+#(+/';/"$-"&'.I3B"5#('%(-#;/6"*0#(8B"5#('%(-#;/6,(8(#"$802;/'E/$*0'"05+1"$8';#(+/';/"$-"Y$.#(2$5(28'"(3(90,;1(2$-&."/6178(9&.+ V-(2$B02(.1(F#(%$&21&*I3*4(/(D40801"&.(&'.0-#$B0'$D40801"&."$504B(#"'(/%"*0'(4'E80= 1;/6C(,;#(+/';/"$-$*0&"(8(-","$FE/$"#l045(/%$#(2$5(250F-"10D/"'((#B(F01(#"(&*03$/'= N0-0#2(4"(2%$&2,(48'01(F#;5#(4'H8'"$51;/601(#"(0,;1(2$-&."$B0C.2I4$2(.F$%$&25"&%E V'"H."10-0#2(4"(201"+/'#"01"$Y"##"/$5(%E50F-"10DL40'1"%(L#(&2H*+%E/$*0&2(1;"+5"$%H2#0D/"T (K0&0,01$T.&'2(3201(#"$+5"$%H2#0D/"1&*I3*4(/;1B4+*"$ J$5*(2"(C&'(#01(#"$085"$##;/6D1"(20*0B-E8I1K.&'2(3201(#"$+5"$%H2#0D/"*4(/;*08*4$&%E/'(&+"1&24$&"$.&'2(3201(#"$*0&2(1;08*01"$8'"(-#0D/""&(508'"$-#0D/" "8$#2;[.01(#"$*40,-$5I1"80,"$4(#"$#(%-$*&';/640'1"E'(9 #(,;1(#"$+5"$%H2#0D/"(#(-"'01(#"("1;/"EB(#"(1#"0&.I1,K2$/6#"/'#$T *0'#(#"$'(&(8*4(/;,"+4(C+5"$%H2#0DL0,&3+B"+4'E8'$9,"+401;/6 +5"$%H2#0DL1;&'+."1(#"("#l045(/%" +5"$%H2#0DL*-(#01(#"("*40%$.201(#"( *4'$8&"H,"04/'0DL.05+#".(2;1#0DL <8+.(/;%#(40-(10-0#2(4"(2+'#(-('3(*021"$48'$#"$2(.F$1&24(2$B"(/6"40'*04'E8'$#"(/6C'(= 802;/'E/$13E/'$#"(#(+/';/"$-"C+/'#"I1""/6408'"/I11"#"/%(2;1;*40&*03$/'#$'(1(42$&E 1*40B4(5"$ZX$'*"$/'#("*4';%('#(&'.03(]C.2I4;*405+%$021(4/"$&'.03;*0B08'"#(/6-$./;%#;/6 #(*024'$,;&*02.(9"8'"(3(904B(#"'(/%"5308'"$F01;/6J6(4/$4&210C'$&*03;5+';/'#$C.-+,; #$%"*0#(8B"5#('%(-#$%1'(.4$&"$8'"(3(-#0D/"&*03$/'#$%04('4$(-"'(/%H(+204&."/6*40%$.2I1 80&*4(1#$B0"$l$.2;1#$B0*401(8'$#"((.2;1#0D/"&*03$/'#$%04IF#0408#;5/6(4(.2$4'$ 1D40801"&.(/6-0.(-#;/604('1'50/#"$#"$*0';/%"-"8$4I1Y$.5308'"$F01;/6"*40501(#"$ 1&*I3*4(/(&*4';%(&2104'$#"+Z*4';%('#$B0.-"5(2+&'.03;]C(*4'$'20*4'$/"18'"(3(*(20-0B"05 &*03$/'#;5C#(.2I4$#(4(F$#"&E+/'#"01"$04(''1"H.&'(*0/'+/"$&0-"8(4;'5+1D40801"&.+ &'.0-#;5s *01"E'(#"$*40/$&+.&'2(3/$#"('1;/601(#"$5*0*4'$''((#B(F01(#"$+/'#"(18'"(3(#"( *40&*03$/'#$1*3;1(#(40'1"%(#"$14(F-"10D/"&*03$/'#$%04('&*4(1"(CF$+/'$9*024(= [80.0#;1(L&(508'"$-#;/61;,04I1C.&'2(32+%$"40'1"%(&10%$'("#2$4$&01(#"(C8'"(3( 1 0*(4/"+ 0 1$1#H24'#E 502;1(/%H " %$&2 08*01"$8'"(-#; '( *08$%501(#$ 8$/;'%$ "80.0#;1(#$1;,04;s 1*3;1(#(1"H.&'ED1"(8050DL13(&#;/6*4(1"0,01"E'.I10,;1(2$-&."/604(''1"H.&'( '((#B(F01(#"$#(4'$/'D40801"&.(-0.(-#$B0s *4';B0201+%$+/'#"(Y+/'$##"/H80*4';&'3$%*4(/;'(10801$%*0*4'$'40'1"%(#"$*4(.2;/'#;/6 N0-0#2(4"(2%$&280&24'$B(#E"/04(',(48'"$%*4';%501(#El045E*4'$/"18'"(3(#"(*(20-0B" &2(1"$'8#"(`-"&20*(8(R``f40.+00/640#"$'8401"(*4'$8#(&2H*&21(5"+F;1(#"(2;20#"+

7 12 13 finansowanie wolontariatu M05"50F$11"$-+.0#.+4&(/610-0#2(4"(2#"$%$&21;5"$#"0#;1*40&2"50F$&"H1;8(1(LCF$ #"$1"$-$%$&250F-"10D/"[#(#&01(#"(8'"(3(910-0#2(4"(/."/6C20%$8#(.8'"H."2$5+CF$'(1"$4( Organizator Zakres Przewidywany Termin ogłoszenia konkursu Kto może aplikować Kontakt X"+40M4$';8$#2( h4'h8+:"$%&."$b0 178(9&.+ O$(-"'(/%('(8(9''(.4$& ;C&'2+.""0/640#;8I, ;j1&*"$4(#"$*4'$8&"H1'"HL '1"E'(#;/6'40'1"%(#"$5 10-0#2(4"( (-#$B0 pt.1(42(3pqrr b4b(#"'(/%$ h4'h8+:"$%&."$b0178(9&.+ dq=dqa78(9&. *0.I%RaQ 2$-TgedJQfdKaPaSRaQ N;8'"(3>*4(1 >*03$/'#;/6 h4'h8+:"$%&."$b0 178(9&.+ b4b(#"'(/%(10-0#2(4"(2+ ".&'2(3/$#"( 10-0#2(4"+&'; pt.1(42(3pqrr b4b(#"'(/%$ N;8'"(3>*4(1>*03$/'#;/6 h4'h8+:"$%&."$b0178(9&.+ dq=dqa78(9&. *0.I%PQ` N;8'"(3 h4,(#"&2;."c _4/6"2$.2+4; "b/640#; A(,;2.I1jO$l$4(2 O$1"2(-"'(/%" h4'h8+:"$%&."$b0 178(9&.+?-+,:308'"$F;?-+,>$#"04( pp.1(42(3pqrr b4b(#"'(/%$ N;8'"(3h4,(#"&2;."C_4/6"2$.2+4; "b/640#;a(,;2.i1 O$l$4(2O$1"2(-"'(/%"h4'H8+ :"$%&."$B0178(9&.+ dq=dqa78(9&. gedjqfdkapaseaa l(^tgedjqfdkapasede h4'h8+:"$%&."$b0 178;#" O$(-"'(/%('(8(9802;/'E/;/6 8'"(3(9#(4'$/'0&I, '#"$*$3#0&*4(1#0D/"E *(k8'"$4#".y -"&20*(8PQRR b4b(#"'(/%$ :"$%&."$B0178;#" _-$%(:(4&'(3.(M"3&+8&."$B0fPYfe dr=adp78;#"( *0.I%TRRe( N;8'"(3<8+.(/%" h4'h8+:"$%&."$b0 178;#" <8+.(/%(*40&*03$/'#( /'$41"$/PQRR b4b(#"'(/%$ N;8'"(3<8+.(/%" h4'h8+:"$%&."$b0178;#" dr=ase78;#"( *0.I%TSQS G$#24+5 _.2;1#0D/">$#"04( 78;#"( b4b(#"'(/%(/'(&+10-#$b0 Z78;#"(ffg] *(k8'"$4#".y -"&20*(8PQRR b4b(#"'(/%$ G_>78;#"( dr=ase78;#"( Organizator Zakres Przewidywany Termin ogłoszenia konkursu Kto może aplikować Kontakt n+#8(/%(o0'10%+ >;&2$5+<8+.(/%" Z:308'"$F 1V'"(3(#"+] N0-0#2(4"(2>$#"04I1 M40%$.2;5(%E#(/$-+1&*I3*4(/H 81I/604B(#"'(/%"*(42#$4&."/6 '81I/6.4(%I11/$-++50F-"= 1"$#"('4$(-"'01(#"(10-0#2(4"(2+ '(B4(#"/E0&0,05fQg /;.-"/'#"$ b4b(#"'(/%$ no>< QQ=ffRN(4&'(1( /;.-"/'#"$ jb4b(#"'(/%$ jo0.(-#$"4$b"0#(-#$ %$8#0&2."&(504'E801$ j!"$l045(-#$b4+*; 5308'"$F; jb4b(#"'(/%$530= 8'"$F01$(.2;1#$#( *0'"05"$$+40*$%&."5 /;.-"/'#"$ jb4b(#"'(/%$ jo0.(-#$"4$b"0#(-#$ %$8#0&2."&(504'E801$ j!"$l045(-#$b4+*; 5308'"$F; jb4b(#"'(/%$530= 8'"$F01$(.2;1#$#( *0'"05"$$+40*$%&."5 /;.-"/'#"$ jb4b(#"'(/%$ jo0.(-#$"4$b"0#(-#$ %$8#0&2."&(504'E801$ j!"$l045(-#$b4+*; 5308'"$F; _./%(PN0-0#2(4"(2<+40*$%&." /;.-"/'#"$ jb4b(#"'(/%$ jo0.(-#$"4$b"0#(-#$ %$8#0&2."&(504'E801$ j!"$l045(-#$b4+*; 5308'"$F; jb4b(#"'(/%$530= 8'"$F01$(.2;1#$#( *0'"05"$$+40*$%&."5 j:"h8';#(40801( 04B(#"'(/%(4'E801( -+,M085"028'"(3(%E/; 8-(';&.+J2;-.012$8;C B8;04B(#"'+%$"5*4$'; 8-(5308'"$F;''(.4$&+ &*042+-+,.+-2+4;K <8+/(2"0#C _+8"0i"&+(- vg+-2+4$ <^$/+2"i$_B$#/; G+-2+4$M40B4(55$ JPQQcjPQRaK _i$#+$8+x0+4b$2 RJXbhOQeYRaK XjRReQX4+&&$-& M40501(#"$0,&'( ; 1&*I-#$B08-(1&';&2."/6 <+40*$%/';.I104(' '(/6H/(#"$80*01&2(1(#"(*0/'+= N&*"$4(#"$$+40*$%&."/6l$&2"1(-".+-2+4; M40501(#"$0,;1(2$-&21( $+40*$%&."$B004('2104'$#"$ *-(2l045;*040'+5"$#"(*05"H8';.+-2+4E<+40*;".4(%I124'$/"/6 J.2I4$#"$50BE,$'*0D4$8#"0 (*-".01(L0D408."K /;.-"/'#"$ #(,I480 R*(k8'"$4#".( p#&2;2+/%$*+,-"/'#$-+, *4;1(2#$*0&"(8(%E/$ 0&0,010DL*4(1#EC.2I4;/6B3I1#( 8'"(3(-#0DL'1"E'(#( %$&2'$&l$4E.+-2+4; M+#.2?0#2(.201; M40B4(5+ N(4&'(1( 6.

8 14 15 dobre praktyki wolontariatu w metropolii 35-H,&-./4: M40%$.24$(-"'01(#;,;314(5(/6*40B4(5+&*03$/'#$B0Z>$#"04';1_./%"]4$(-"'01(#$B0*4'$' V'"H."2$%"#"/%(2;1"$"1&*I3*4(/;78(9&."/6_./%0#(4"+&';',"+4$578(9&.PQRS'#(/'#"$+(24(.= %(.Tx1"(201;n$&2"1(-n"-5I1!"$'(-$F#;/6h!pG_C.0#l$4$#/%(7-0,$n04+5Cl$&2"1(-_--_, I1#;5"'(30F$#"(5"*40%$.2+78(9&/;_./%0#(4"+&'$&ET+4+/605"$#"$50F-"10D/"13E/'$#"(&"H 5"$&'.(9/I178(9&.(14$(-"'(/%H1;8(4'$908,;1(%E/;/6&"H#(2$4$#"$:"(&2(04('1;*4(/01(#"$ V'"H."&240#"$"#2$4#$201$%C.2I4(+50F-"1"('B3(&'(#"$&"H'(4I1#004B(#"'(204I11;8(4'$9C%(. "0&I,C.2I4$/6/"(3;,;,;L_./%0#(4"+&'(5"C10-0#2(4"+&'$#(,"$FE/0024';5+%E"#l045(/%$#( 78(9&/;_./%0#(4"+&'$20"#"/%(2;1(G0#i$#2"0#X+4$(+CO$B"0#(-#$B0G$#24+5N0-0#2(4"(2+ # C(&I45.#3"*"%,&-.&,#J,/(%$5.K#L/%(/4:#'&M9$N#1-&%,O+#%&#.%.$;&,9+9#'M"(:.P"+ G$-$578(9&."$B0N0-0#2(4"(2+>2+8$#/."$B04$(-"'01(#$B01B4+8#"+PQRQ40.+,;3(*4'$8$ 1&';&2."5(.2;1"'(/%(&2+8$#2I1B8(9&."/6+/'$-#"*0*4'$'4$(-"'(/%H5"#"*40%$.2I1#(4'$/'8'"$/" m$5(2;.(*40%$.2i1,;3(8010-#(c0b4(#"/'0#(1;3e/'#"$1;0,4(k#"e"50f-"10d/"(5"10-0#2(= N4(5(/6*40%$.2+'0&2(3080[#(#&01(#;/68'"$1"HL5"#"=*40%$.2I1C1.2I4;/6+/'$&2#"/';30 1&*I-#$5(-01(#"$,05,$.C1;&2E*"$#"$/6I4+M0-"2$/6#"."78(9&."$%8-(60&*"/%+5C*4';B020= 1(#"(80D1"E21V05+V'"$/.(CD1"E2$/'#;,"1(.8-(8'"$/"/';1(4&'2(2;',+801(#"(4$-(/%" V05+V'"$/.(#4P1/"EF081"$8'(%E205"$%&/$"+40'5("/(%E/'(&10-#;%$B0*080*"$/'#;5C/'; 3"*"%,&-.&,#N"40.$9;%9#45&:&%9$N# N/'$41/+PQQ`40.+M0-&.(024';5(3(?4;&'2(301EN(BHN;5"(4+>*4(1"$8-"10D/"C*4$&2"F01E #(B408H*4';'#(1(#E*4'$'?05"&%H<+40*$%&.E"O(8H<+40*;'(*40%$.2ZN0-0#2(4"(2&.('(#;/6 1M0-&/$]4$(-"'+%E/;#01(204&.El045H1&*I3*4(/;'(.3(8I1.(4#;/6'60&*"/%(5""805(5" 0BI-#0*0-&."*40B4(5ZNy_mjN0-0#2(4"(2y0&*"/;%#;%(.0#(4'H8'"$_./$*2(/%""m0-$4(#/%" 8-(0&I,0*+&'/'(%E/;/6*-(/I1."*$#"2$#/%(4#$]1;#".(%E/;'*"H/"0-$2#"$%1&*I3*4(/;y0&*"= &*03$/'#(1"Hk#"I1*0*4'$'10-0#2(4"(260&*"/;%#;C*08#0&'E/;.1(-"[.(/%$.+4&&(#"2(4"+&'(C PRf0&I,'0D408.I1*(-"(2;1#0=60&*"/;%#;/6*4'$&'.0-0#;/61Ny_ms PcS0&I,'0D408.I1*$#"2$#/%(4#;/6*4'$&'.0-0#;/61Ny_ms aaa0&0,;,"04e/$+8'"(31'(%h/"(/68-(1"hk#"i1j.(#8;8(2i #2(4"(2+60&*"/;%#$b0s PR0&I,C.2I4$14(5(/6*40%$.2+'0&2(3;10-0#2(4"+&'(5"60&*"/;%#;5"C*4';,;1(%E/80*4(/; N&2H*#$,(8(#"((#."$201$*0'1(-(%E1#"0&.01(LCF$13E/'$#"$*$#"2$#/%(4"+&';80'$&*03+ 60&*"/;%#$B0C&*02.(#"$'-+8'."5/"$4*"$#"$5C'#(/'E/01*3;1(%E#(*0*4(1Hl+#./%0#01(#"( 6&%5#Q%.$;&,9+#BM"(:.P"+9$N#R#.(&#0-";5,/#E/%(&$;.#!"5"*%.&#+#S$:+. X(#.p#"/%(2;1:308'"$F01;/6205"$%&/$C80.2I4$B05308'"-+8'"$50B-",;*4';/608'"L "1*"&;1(L800*4(/01(#$B0&*$/%(-#"$12;5/$-+*40B4(5+.05*+2$401$B0&10%$*05;= *+#.2"#l045(/;%#0=*04(8#"/';8-(04B(#"'(/%"*0'(4'E801;/604('5(3;/6"D4$8#"/6*4'$8= M4'$*401(8'0#$'0&2(#E2(.F$N(4&'2(2;_#"5(/%">*03$/'#$%C.2I4$#(+/'E5308'"$F8$[#"01(#"( "40'1"E';1(#"(*40,-$5I1"/6D40801"&.(04('&'.0-$#"(''(.4$&+l+#84("&"#B+C.2I4$+3(21"E

9 16 17 *4'$1"8;1(#$%$&2*4'$.('(#"$2;/680D1"(8/'$904B(#"'(/%05*0'(4'E801;5'b,108+?(-"= M05;&3*40%$.2+#(408'"3&"H*08/'(&&*02.(910-0#2(4"+&';C#(.2I4;/6(#(-"'01(#$,;3;*024'$,; *401(8'0#$,;3;#(&'.0-$#"+z0+G(#V0p2z0+4&$-l'04B(#"'01(#;51>'$#2$&=:(B;(42{&#( M40%$.2'4$(-"'01(#;*4'$'&0*0/."$>201(4';&'$#"$!(V408'$<.&*4$&%"1*(42#$4&21"$'M0-= &."5>201(4';&'$#"$5!(O'$/'b&I,'h*0D-$8'$#"$5h5;&301;5?030178(9&.+10.4$= 0,%H20RP&0*0/"(#'04'$/'0#;5&20*#"$5#"$*$3#0&*4(1#0D/""#2$-$.2+(-#$%04('RP10-0#2(= *085"02I1T>201(4';&'$#"$M40[-(.2;.""M4050/%"A8401"(:<_!V<OJ*050/04B(#"'(/;%= #0=*04'E8.01(j*4';B0201;1(#"$*0/'H&2+#.+8-(8'"$/"KCM0-&."A1"E'$.<5$4;2I1CO$#/"= &2I1"p#1(-"8I1J1&*(4/"$0&I,&2(4&';/6j*04'E8.01(#"$C40,"$#"$'(.+*I1C201(4';&210KC :"$%&.(X",-"02$.(M+,-"/'#(J*050/,"+401(C*04'E8.01(#"$.&"HB0',"04I111;*0F;/'(-#"KC h/'#"01&."?-+,>*04201;>?bga<?j*050/04b(#"'(/;%#0=*04'e8.01(kca$&*i3>'.i3>*$= /%(-#;/6#4fJ81"$*(4;j*050/.+/6$##(KC>0*0/."$G$#24+5N0-0#2(4"(2+J*4(/$,"+401$C *050/04B(#"'(/;%#0=*04'E8.01(KCh4'E8:"(&2(J81"$*(4;j1*401(8'(#"$8(#;/680,('; $1"8$#/%"-+8#0D/"KCV'"$##;V05M050/;>*03$/'#$%:bM>J*050/04B(#"'(/;%#0=*04'E8.0= N4(5(/6*40%$.2+08,;3;&"H2(.F$."-.+8#"01$1(4&'2(2;+5"$%H2#0D/"&*03$/'#;/6jZX"-$280 N0-0#2(4"(2+]8-(0&I,'#"$*$3#0&*4(1#0D/"E"#2$-$.2+(-#E04('10-0#2(4"+&';C(2(.F$Re&*02.(9 "#2$B4(/;%#;/614(5(/6Z?-+,+_5,"2#$B0N0-0#2(4"+&'(N_O>jN0-0#2(4"(2j_.2;1#0DL 7%,-/'#340OM0-&$9#BM"(:.P9#+#C(9%. G$-$5GN:%$&240'1"%(#"$&*03$/'$9&21(0,;1(2$-&."$B0'(4I1#01M0-&/$C%(."1"##;/6.4(%(/6 0/'$.+%ECF$1&'$-."$"/6&*4(1;'(3(21"*(9&210C(-$&(5"04B(#"'+%E&"H10.I3&10"/6*024'$,C >'2(#8(401;58'"(3(#"$5GN:%$&2*40501(#"$10-0#2(4"(2+$+40*$%&."$B01D4I804B(#"'(/%" &.(30&2(2+&Z04B(#"'(/%"B0&'/'E/$%]C.2I4(*4';%5+%$10-0#2(4"+&';'"##;/6.4(%I1h<04(' &2(2+&Z04B(#"'(/%"1;&;3(%E/$%]C.2I4(*05(B(1&*I3*4(/+%E/;5'#"E10-0#2(4"+&'058'"(3(L#( *4(/;&*03$/'#$%*4'$'5308;/6-+8'"104B(#"'(/%"Y"#&2;2+/%"#"$#(&2(1"0#$%#(';&.J#0#=*40[2K 0&0,(5"'#"$*$3#0&*4(1#0D/"(5"/';104B(#"'(/%(/6'(%5+%E/;/6&"H.+-2+4EC$.0-0B"E/';2$F #(10-0#2(4"(/"$5308'"-+8'"$'80,;1(%E#01E1"$8'H04('+5"$%H2#0D/"C+/'E&"H%H';.I10,/;/6 U:.&M&%.#R#<-1&%.:&$;&#R#V-&,9+%"WX#R#Q%.$;&,9+& &'.I3*0#(8B"5#('%(-#;/6"&2+8$#2I1C.2I4';/6/E&"H(#B(F01(L1&'$40.0*0%H2E5"$%= -0#2(4"+&'$50B-"+/'$&2#"/';L12(."/6"5*4$'(/6C%(.T!0/x1"H20%(9&.(C78;#"(>("--"#BV(;&C y$"#$.$#b*$# $4n$&2"i(-C:"&24'0&21(M0-&."$1_}+(26-0#"$Cl$&2"1(-7-0,(-2"/(Cl$&2"1(-O;25+ Vb?p50F#(/';2(L2(.F$%(.0&.4I208&3I1T8'"(3(#"$C04B(#"'(/%(C.4$(2;1#0DLC"#"/%(2;1( '(8(#"(C5"H8';"##;5"T.0048;#(/%(*0&'/'$BI-#;/6$-$5$#2I1*40B4(5+C*050/104B(#"'(/%" *4(/;5$8"I1*08/'(&l$&2"1(-+C0,&3+B(B0D/"'(B4(#"/'#;/6C*4';B0201;1(#"$,"+-$2;#+"B(=

10 wolontariat w pytaniach, czyli jakie wątpliwości nasuwają się najczęściej wolontariuszom B$*;4;1(3*'+482C M0#"$1(F10-0#2(4"(220*050/80,4010-#(C20m;8$/;8+%$&'C"-$/'(&+/6/$&'*4'$'#(/';L#( :(&'2(.F$*4(1080+,$'*"$/'$#"(08#(&2H*&21#"$&'/'HD-"1;/61;*(8.I1C04B(#"'(/%(*01"##( 2(.F$J/60/"(F#"$5(2(."$B00,01"E'.+K+,$'*"$/';LG"H08Z08*01"$8'"(-#0D/"/;1"-#$%]C%$D-" N(420&"H*4'$3(5(L"&*4I,01(L~ D4,&4'2<E+4"4&;%74$..(;+41%,>4'5C N"$-$04B(#"'(/%"*0'(4'E801;/6C'13(&'/'(&201(4';&'$#"(#"$'(24+8#"(%E*3(2#$B0*$4&0#$-+ #(*4'$*401(8'(#"+(./%"/6(4;2(2;1#;/6C.2I4;/6/$-$5%$&2'80,;/"$l+#8+&';#(*401(8'$#"$ F?%"+*.$*.4,%'+1E43#%;('$*,%">%=$.$'+*=%;.$*.$*.42'+(C N0-0#2(4"(220*050/C'(.2I4E#"$024';5+%$&"H1;#(B408'$#"([#(#&01$B0C#(205"(&2/04(' *024'$,#;5C8-("##$%50F-"10DL*0'#(#"(#01;/60&I,C(%$&'/'$"##(0&0,(/6/$'80,;L.05= 502;1(/%"%$&213(D/"1(C24'$,(2;-.008#(-$kL2(."$04B(#"'(/%$"2(."$8'"(3(#"(C.2I4$*050BE 9$*8+04;6;4>*<;$*<8'%6%-'$7601A&*<.$'8$E.$*"+$*<*74"%;$4814<*81+4"43*0%G *0*4'$'1;.0#;1(#"$4IF#;/6/';##0D/"#(08-$B30DLC'1;.04';&2(#"$5.05*+2$4('80&2H*$5 1;/6C4$8(./%("23+5(/'$#"$2$.&2I1C40'501('1;.04';&2(#"$5.05+#".(204I1"#2$4#$201;/6C *01"##;G"H02;/6'(&(8(/6*0"#l04501(LC(2;-.008G"$,"$'(-$F;C/';%$*4';%5"$&'"'(/'#"$&' 1&*I3*4(/HC/';50F$#"$08*01"(8(%EG"0#$"*01"#"$#$D&'+.(L"##;/650F-"10D/"""#&2;2+/%" *01"##020,;L'40,"0#$084('+C2(.(,;04B(#"'(/%(5"(3(&'(#&H'#(-$kL"*4';B0201(L"##E 9. F%+(804;H N"$-$04B(#"'(/%"04B(#"'+%$&'.0-$#"(8-(&10"/610-0#2(4"+&';C1"$8'E/F$*08#0&'$#"$"/6.1(= D40+.43*IJ;$*<8'*7="+$*<*81*;,%1&+*#.(K,%1&+*#.4H!(.09/+2$%*+,-".(/%"C'#(%8+%E&"H(84$&;5"$%&/C.2I4$*050BEG"1;,4(L2(."&*0&I,8'"(3(9 podstawowe informacje dla wolontariuszy i organizatorów wolontariatu :&464$%#%6$5+0$6%3%.14&$28+(!#%6$5+0$L N0-0#2(4"+&'#"$*0,"$4(1;#(B408'$#"('(1;.0#;1(#$/';##0D/"s M0&"(8(#"$.1(-"[.(/%""&*$3#"(#"$1;5(B(908*01"$8#"/680408'(%+"'(.4$&+D1"(8/'0#$% *050/;C%$D-"*4(102(.#(.('+%$j*4';.3(8T.1$&201(#"$#"$1;5(B(808(2.01;/6.1(-"[.(/%"C #(205"(&2'(&24';.1;.0#(L50F$%$8;#"$0&0,('08*01"$8#"5"'(D1"(8/'$#"(5"J1;.&'2(3= /$#"$*"$-HB#"(4&."$Ks :&464L b,01"e'.01$*"&$5#$*040'+5"$#"$j+501(kcb8;d1"(8/'$#"$10-0#2(4"+&'(#(4'$/'8(#$% *021"$48'"L#(*"D5"$24$DL*040'+5"$#"(2;-.012$8;CB8;10-0#2(4"+&''(FE8(2(."$B0*0= 0'(.4$&"$C0,01"E'.(/6"/'(&"$1;.0#;1(#;/6D1"(8/'$9C(2(.F$0*"&50F-"10D/"40'1"E'(#"( *040'+5"$#"(J1'I4+501;Ks!(*40D,H10-0#2(4"+&'(.04';&2(%E/;*021"$48'(24$DL*040'+5"$#"(C1;8(%$*"&$5#$'(D1"(8= /'$#"$04('0*"#"H01;.0#;1(#"+D1"(8/'$9s?04';&2(%E/;5(0,01"E'$."#l04501(#"(10-0#2(4"+&'(0*4';&3+B+%E/;/65+*4(1(/6"0,0= 1"E'.(/604(''(*$1#"(80&2H*#0DL2;/6"#l045(/%"s N0-0#2(4"+&'01"*4';&3+B+%$+,$'*"$/'$#"$'2;2+3+1;*(8.+*4';1;.0#;1(#"+D1"(8/'$9s

11 20 21 N0-0#2(4"+&'(24'$,(*0"#l04501(L04;';.+8-('8401"(",$'*"$/'$9&21('1"E'(#;5'1;.0= 5+6"B"$#"/'#$",$'*"$/'#$1(4+#."*4(/;04('08*01"$8#"$D408."0/640#;"#8;1"8+(-#$% +'(-$F#"0#$08408'(%+D1"(8/'$9"'(B40F$9'1"E'(#;/6'"/61;.0#;1(#"$5s?04';&2(%E/;5(0,01"E'$.*0.4;/"(.0&'2I1*084IF;&3+F,01;/6"8"$210-0#2(4"+&'(s W$F$-"10-0#2(4"+&'1;.0#+%$D1"(8/'$#"(*4'$'0.4$&#"$83+F&';#"FaQ8#"#(-$F;5+&"H+,$'= *08&2(1"$+501;*"&$5#$%j10-0#2(4"+&'%$&2+,$'*"$/'0#;*4'$'*(9&210J1"H/$%18'"(-$ h,$'*"$/'$#"( f T AB08#"$'+&2(1E10-0#2(4"+&'C.2I4;1&*I3*4(/+%$'.04';&2(%E/;5#"$83+F$%#"FaQ8#"C5+&" *4'$/608'"*080*"$.H*(9&21(*0-&."$B0'50/;+&2(1;0'(0*(24'$#"+'2;2+3+1;*(8.I1 b4b(#"'(/%$""#&2;2+/%$c.04';&2(%e/$'*4(/;10-0#2(4"+&'(c*01"##;2(.f$*05;d-$l0+,$'= *"$/'$#"+bgc'13(&'/'(12$8;cb8;10-0#2(4"+&'*4(/+%$,$'*0d4$8#"0'*080*"$/'#;5"8(#$% N"$.10-0#2(4"+&';T N0-0#2(4"+&'(5"50BE'0&2(L0&0,;T S (K0*$3#$%'80-#0D/"80/';##0D/"*4(1#;/6J0&0,;C.2I4$+.09/';3;-(2RdKC,K00B4(#"/'0#$%'80-#0D/"80/';##0D/"*4(1#;/6J0&0,;C.2I4$+.09/';3;-(2RaC(#"$+.09= /';3;-(2RdKC 802;/';04B(#"'(/%"*0'(4'E801;/6C*0&"(8(%E/;/6&2(2+&bMMJ04B(#"'(/%"*0F;2.+*+,-"/'#$B0KC 10. ośrodki wolontariatu w metropolii dq=pef78(9&.n4'$&'/' "#l0-"#"(tqdqqaqqf`e da=rrqm/'$1 2$-Yl(^TQfdfaQPedRCS`dedc`ea /%,%'0$*F*.1&2;!&=4.$+4'<$:%+4&+5"%6('? dr=cqs>0*02 dr=pap78;#"( l(^qfdssqseef /1%64&+(8+*.$*9%&*.4 dq=pfp78(9&. f S

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

ś ź Ą ś Ą ś ś Ę Ą ń ń ń ś ń ńś ś ń ć ń ś ś ź ć ś ś ź ź Ę Ę ś ć ś ś ć ś ść ń Ę ć ć ć ś ń ć ć ć ś ś Ą ź ść ĘĄ ś ś ć ść ć Ś ś ś ś Ą ś ź ś ś ź ń Ą ś ź Ń ś ś ś Ń ń ź ć ś ś ś ć Ń ś ń ś ź ś ń ń ć ć ś ń ć ń ć

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki NH 500V gg

Bezpieczniki NH 500V gg /C - 5V gg /C 5 NHGG5V B946C /C 4 5 NHGG5V4 M46C /C 6 5 NHGG5V6 D995C /C 5 NHGG5V B965C /C 6 5 NHGG5V6 K97H 9 /C 5 NHGG5V A847H 9 /C 5 5 NHGG5V5 E85H 9 /C 5 NHGG5V Z48H 9 /C 5 5 NHGG5V5 C947H 9 /C 4 5

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Ą ń ń ć Ę Ę ć ć ń ń Ż ń ń Ą Ą ń Ż Ń Ż ć Ą ń ŚĆ ć Ę Ę Ą ń Ś ń ć Ę Ą ń Ę ń ń ń ń ć ń ń Ś Ź ń ć ć ń ć ń Ś Ż Ę Ń ń ń ń ń ń ć Ń Ę Ę Ę Ę Ę ńń ź ĄĘ Ę ź ń Ąń Ę Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ś Ę Ę ć Ś Ą Ń ć ń ń ć Ś ć Ń Ó ń ń ć

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Ł ś ą ś ż ą Ż ż ż ó ó ó ó ś ą ą Ś ą ą ó ą ś Ż ą ż ż ż ą ą Ś ą ą ą ż ś ą ó ą Ę ą ą ś ą ą ó ś ą ś Ą ż ż ą ą Ś ą Ż ą ż Ł ó ą ś ą ó ó Ę ą ą Ś ą ą ó ą ą ż ś ą ą Ę ż Ąą ą ś ą ą ą ą ś Ż ó ą ą ż ż ą ą Ś ą Ę ó

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą Ą Ę ć ń ć Ę ć ć Ę Ń Ą ćń ć ć Ą ź ń ć ć ć ć ć Ę ń ńć ć ć Ń ń ć ć ć ć ć ć ć ń ć ź ń ć ć ć ć ć ć ć ć ń ń ń ń ć Ę Ń ÓŁ ź ń ń ź ń Ś ć Ą Ę Ą ń Ń ń Ń Ń ź Ę ć Ń Ą Ą ŚĆ ń ź ń Ą ć ń ć Ą ń Ę ń ń ć ń Ą ź ć Ę

Bardziej szczegółowo

ń Ó ź Ę Ę ń ń ĘĘ ĘĘ Ą ĄĘ Ę Ę ć Ą Ę Ę Ę Ń ń Ń ń ń Ż Ś ń ń ć Ż Ó ń Ś ń ń Ś Ś Ą Ż ć ń ń ń Ą Ó Ę ń Ó Ź ń Ó Ś Ó Ś ĘĘ ń Ż Ó Ó Ó ń Ż Ś ź Ś Ę Ę Ś Ę Ę Ę Ę ń Ę Ę Ę Ń ń ń ć ź Ę Ń ń Ń Ż ć ć ń ń Ę Ę ń Ż ń Ę Ę ć Ę ń

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę Ó Ł Ą Ą Ś ć ć ć ć ź Ą Ę Ę Ę Ę ź Ę Ę Ą Ę ć ć ź Ą Ę ć Ł ź ć Ę ć ć Ę Ą ć Ń ć Ę Ś Ś ć Ę Ę Ę Ę Ń ź Ę Ę Ą ź ź ć Ż Ś ź Ń ź ź ź ź ć ź ć ź Ł Ś ć Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę ź Ę Ł Ł Ł Ł Ł Ę ć Ń Ę Ń Ę Ł Ł Ł Ł Ł

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR 1. Algorytm XOR Operacja XOR to inaczej alternatywa wykluczająca, oznaczona symbolem ^ w języku C i symbolem w matematyce.

Bardziej szczegółowo

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA AB CDEF FC FC A BC DECF B A F E C C DC B E A D CDC EC D DFA C C A C A A DD B B A A B ECD D E A D A B BC DA DC A E D D EA CEA A C EE FCB EB D C A D D E BF D B B A A C B D AE F A E A D A D D F D B A D EC

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

#.# 0,,,"")67,207)0+,0 #;0" 0,&,,02 "-,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( "")(6!(" # *2, 6!(". "#!

#.# 0,,,)67,207)0+,0 #;0 0,&,,02 -,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( )(6!( # *2, 6!(. #! ! " !"#$% #$%&'()*+ (", " "-". # #/+,, 0,. # # 0,,(,10+,2, ##2", ##0,2 #!#2 ",0+(+,+2,345, #.#+*2, ##, 0,,0)6 2"2, #/+,,,,.,,,, -0,(2"6!(". "# ##,,8,,(2"6!(". " ##"),. " "-" #!#*2)+2%,%'"%0,59).3: #.#

Bardziej szczegółowo

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076 8.1. wentylatory promieniowe 8.1.1 WENTYLATORY PROMIENIOWE Z WEWNĘTRZNYM SILNIKIEM Wlot jednostronny Napięcie Częstotliwość Wydajność Liczba Moc Prąd Kondensator Poziom hałasu Dop.tem. pracy Masa [V] [Hz]

Bardziej szczegółowo

Ę Ą Ę Ł Ł Ę ż Ł ż Ą ż ż ż ć ż ć Ł ż Ę Ą Ę Ł ż Ó ć ŚĆ Ś Ś Ń ż ż Ż Ć Ń Ę Ę ÓĘ ć ż ż Ó Ę Ó ć ć ż ż ż ż ż Ą ć Ł ż Ó ć ć Ł Ś ć Ż Ź Ś ć ć ż Ę ż ć ć ż ć Ą ż Ś Ł Ł ż ć ż ć Ą ż ć Ś ż ż ż ć ć ć ć Ć ż ć ż ć ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ó Ć Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ż Ó Ę Ę Ę Ó Ź Ź Ę Ź Ź Ó Ź Ż Ó Ó Ę Ó Ń Ą Ó Ą Ź Ź Ó Ę Ź Ó Ż Ń Ź Ż Ż Ź Ę Ż Ł Ó Ź Ó Ń Ż Ę Ó Ź Ó Ż Ó Ć Ę Ó Ó Ó Ć Ż Ę Ę Ó ÓĘ Ż Ź Ż Ę Ó Ź Ź Ą Ó Ę Ź Ó Ź Ł Ń Ę Ę Ń Ó Ó Ę Ó Ó Ź Ż Ó Ó Ź Ź Ó Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Ę ĘŃ ć Ą Ś ć ć ć ć ć ć Ń Ł ć Ń Ą ć ć Ę ć Ń ć Ń ć ź Ę Ń ć Ę ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ĄĄ Ę Ą ź ć Ą ć ć ź ź Ń Ą Ą Ę Ę Ę ć źć Ń Ą Ń ć Ł ź ź ć ć Ł ć Ę ć Ń Ń ź Ę ź ć Ę Ś Ń ć Ą Ń Ń Ń Ą Ą ź Ą Ę Ł ć Ń Ń ć ź Ń Ą Ę Ę

Bardziej szczegółowo

spławiki 92 kod nazwa materiał (korpus/antenka/dociążenie) wyporność (g)

spławiki 92 kod nazwa materiał (korpus/antenka/dociążenie) wyporność (g) SE-WD SA-AC Sf-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SC-PMA SC-ROL SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SA-AB SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJH SJ-WL SJ-WP SJ-WH SJ-WB SJ-WF SE-WA SJ-WG SJ-AE SE-KWF SA-AA SF-AC SF-AA SF-AI SE-WB SE-WF SE-JP

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

,-. )!!!! /0. )(! 1 !.! $#)&$&'()*+&">'-&#$#." 4"&'%,,%)&%$)+$) 3 &.&

,-. )!!!! /0. )(! 1 !.! $#)&$&'()*+&>'-&#$#. 4&'%,,%)&%$)+$) 3 &.& ! "#! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$!! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! % &"""""""""""""""""""""""""""""""""!! """""""""""""""""""'!

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani Nr 41/CB/2012 Nr 42/CB/2012 Nr 43/CB/2012 Nr 44/CB/2012 Nr 45/CB/2012 Nr 46/CB/2012 Nr 47/CB/2012 Nr 48/CB/2012 Nr 49/CB/2012 Nr 50/CB/2012 Nr 51/CB/2012 Nr 52/CB/2012 Nr 53/CB/2012 Nr 54/CB/2012 Nr 55/CB/2012

Bardziej szczegółowo

Ą Ń Ś Ę ź Ś Ś ź ź Ś Ś ź Ł Ś Ś Ś Ł ĘĘ Ś Ś Ś ć Ś Ś Ś Ś Ł Ó Ś Ł ć Ś Ść Ś Ś Ś Ń ć Ś Ł Ś Ź Ą ć ć Ł ź Ś Ą Ś Ł Ą Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś ć Ł ć ć Ł Ł ć Ź ć ć Ś ć ź Ź ć Ś ć ć ć Ś Ą Ś Ś Ś ć Ś Ść Ś ć Ł ć Ś ć Ś Ś Ń ć ć Ł Ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ś ź Ć ź ź ź Ń Ł Ż Ś ź Ę Ż Ń Ę ź ź ź Ę ź Ł Ę ź Ę Ę Ę ź ź Ś ź ź Ł Ł Ź Ę Ł Ś ź Ę Ę Ę ń ź Ą ó Ę ĘĘ ź Ę ź Ą Ł Ę Ł Ą ź Ę ó Ź Ś ź Ń Ę Ę ĘĘ Ą Ś Ę Ł Ę Ć Ź ź Ź Ę Ę Ź ź Ź Ź Ź Ł Ż Ł Ę ź Ż Ź ź Ź Ź Ź Ź Ą Ż ŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ź Ę Ę Ś Ś Ś ć Ę ć Ś ć Ź Ż Ś ć Ż Ź Ż Ą Ż Ę Ś Ź Ę Ź Ż Ó Ś ć ć Ś Ż Ć ź Ś Ń Ź ć Ó ź Ś Ń ź Ń Ź Ź ź Ż Ź Ź Ź Ź Ż Ź ć Ż Ę ź Ę ź ć Ń ć ć ć ć Ź Ę Ą ć Ę ć Ń ć ć Ź Ż ć Ó Ó Ó Ż ć Ó Ż Ę Ą Ź Ó Ń Ł ź ź Ń ć ć Ż ć Ś Ą

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń ń Ą ń ń Ś ń Ź ń ń ń Ż ń Ł ń Ś ń ń ń Ą Ą Ł Ż ń ń Ś ń Ź ń ń ć Ź ń ć Ś ć ć ń Ź ń Ą Ł Ł Ę ĘĘ Ż Ź ć Ł ń Ś Ą Ł Ł Ł Ą Ę Ę ń Ń ń Ź ń ć Ż ń Ż Ś ń Ń ń Ń Ź Ą ć Ł ń ć ć Ź Ą Ą Ą Ź Ą Ł Ą Ś ń ń Ś Ś Ą Ć ŚĆ Ł ć Ż

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą Ę Ę Ę Ę Ą ć ć ć ć ć ź Ą Ą Ą Ą ć Ą Ą Ą Ą ź Ę Ż ć ć Ł Ł ź ź Ł ć Ę Ę Ń Ż Ń ć Ę ć Ś Ś ć Ą Ę ć ć ć Ę ź Ę Ę Ń Ę Ń Ę Ę ć Ę Ę Ę Ę ć ć ź ć ć Ę ć Ę ć ć ć ć Ę Ę ź Ł Ę Ą Ą Ą Ę ź ź ć ź ć Ł ć Ł Ę ć Ą Ł

Bardziej szczegółowo

ź Ę Ą ć ź Ą ć ć ć ź ć ć ź ć ć Ł Ę ź ć ź ć Ś Ę ź Ę Ą Ą Ś Ę ć ź ć ć ć ć ź Ę Ę ć ć ź ź ć ź ć ź ź ź ć ź ć ć ź ź ź ć Ę ć ć Ę ć Ń ć Ł Ą Ę ź Ę ć ź ć ź Ł Ę ź ź Ą Ę ć Ś Ś Ś ź Ś ź ź ź Ś Ś ć Ż Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Ł ć ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ń Ą Ą ć Ń Ń ć Ą ć ć ź ć ź Ł Ł Ą Ę ć ć ć ć ć ć Ź ć Ę ĘĄ ć Ę ĘĄ Ę Ł Ł ź Ę ć ć ć Ę Ł Ż Ę Ł ź ć Ł ć ź Ę ź Ą Ą ć ć ć Ą Ł Ł Ą ć Ę Ę Ę ć ć ć ć Ą Ę Ń Ę Ą Ń ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ę ć Ń ć Ć ć Ń Ń ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ź Ó Ź Ź Ą ź ź Ń Ó ć Ź ć ć Ź Ó Ń ź Ó Ś Ó Ó Ó Ą ź ź Ó Ą Ą Ź ć Ź Ó Ó Ó Ą ć ć ć Ą ć Ó Ść ć Ś Ść Ś Ó ć ć Ś Ó Ó ć Ś ć ć ć Ó Ó ć ć Ó Ś Ą Ó ć Ź ĘĄ Ó Ó Ą Ś Ó Ź Ą Ł Ś ć Ź Ł Ł Ą Ó Ś Ł ć ć Ź Ó Ź Ł Ć ć Ó ć Ś Ź Ó ć

Bardziej szczegółowo

ż Ź Ą Ż Ż Ż ć Ó Ą Ó ź ć Ż Ż ź ż ż Ź ż ć ż Ż ć Ż Ż ż Ę Ą Ę Ą Ż Ść ć ż ż Ą ć Ź Ś ć Ż ż ż ż ż Ż ż Ż ż ż Ś ż Ź ż Ą ĘĄ Ż ć ć ż ż ż Ż ż Ż ć ż Ż ż ć ż Ż Ś Ż ż ć ż Ź Ż Ź ż ć Ź Ś ż Ź ż ż ź ż Ż ż Ż ż ż ż ż ż Ę Ś

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia wymiarów. Informacje ogólne. Kody BEP

Oznaczenia wymiarów. Informacje ogólne. Kody BEP Skrót BEP (ang. Bodywork Exchange Parameter) oznacza kod służący do identyfikacji unikalnych wskazań, które ułatwiają przesyłanie informacji między producentem pojazdu a producentem nadwozia. Kody BEP

Bardziej szczegółowo

Ą Ń Ę Ę Ą Ę Ć ź Ż Ż Ą ń Ź Ż Ż ń ń Ź Ą Ń Ą Ą Ę ń ź Ę Ę Ż Ć Ą ź Ą Ę ń ź Ę ń ń Ą Ż Ę ń Ą ń ń Ę Ę Ę Ź ń Ę ń ń ń ń Ź Ę Ś ź Ą Ń ń Ż Ź Ę Ź ń ń ń Ę Ę ń Ż Ą ń ńń Ś ń ń Ż Ż Ę Ż Ń Ę Ą Ń Ł ń ń ń ń ń ń ń ń Ś Ź Ę Ś

Bardziej szczegółowo

Ł ŚĆ ń Ś Ł Ź Ć Ł Ą ńń ć Ż Ą Ł Ś ń Ł ć Ś ń ć ć ć Ó Ż ć ć Ą Ś ć Ś ć Ń Ś ć Ś ć Ś Ć Ś Ż Ś Ś Ż Ś Ó ń ć ć Ź Ł ć ć ć ń ń ć ć Ą ć ć ć Ź ć ć ć ć ć ć Ó Ź Ó Ł Ł Ń ć ć Ź Ą ć ć ń ć Ą ć ć ć Ł Ź Ź Ź Ż Ł Ż Ł Ż ć ń ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó ŁÓ Ę Ę Ę Ł Ą Ś ŁĄ Ż Ą Ą Ł Ś Ś Ż ŁÓ ć ŁÓ ĘĘ Ą Ę ĘĘ Ą Ł Ą Ś Ą Ć ŁÓ ć ć ć ĄĄ ć ĄĄ Ł ć ć ć ŁÓ Ó Ś Ą Ł Ą ć ć ć Ę ć ć ć Ę Ś Ą ć Ą Ł ĄĄ ĄĄ ć Ę Ś Ą ć Ś Ą Ł ć Ł ć Ś Ś Ś Ś Ą Ł Ś ŁĄ Ż ć Ą Ł Ł ć ć ć ć Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzi Urzd Pracy w Gdasu!"#$%&'()*'") 1!"#$%!&'!& ()& *# $'!+)(,-'. /!+0$11111111111111111111111111111111111111112 *3'&4(&)545-'6(789&65:6;9)8$&65:6 0",.../

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ó Ę Ę Ó Ź ć Ł Ś Ó Ó Ł Ł Ż ć ć Ż Ą Ż ć Ę Ę ź ć ź Ą Ę Ż ć Ł Ę ć Ż Ę Ę ć ć Ż Ż Ę Ż Ż ć Ó Ę Ę ć Ę ć Ę Ę Ż Ż Ż Ż ź Ż Ę Ę ź Ę ź Ę Ż ć ć Ą Ę Ę ć Ę ć ć Ź Ą Ę ć Ę Ą Ę Ę Ę ć ć ć ć Ć Ą Ą ć Ę ć Ż ć Ę ć ć ć Ą

Bardziej szczegółowo