!"##$ % & % ' ( ) *+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!"##$ % & % ' ( ) *+"

Transkrypt

1 !"$ & ' ( ) *+,

2 !" $&"' ()* +(,-.*./.0 0-()*+(,-.*./ ' 1 2" 3"4-4$ 4 $,5"( (- /+ ). *6).*7 182!"!92 ).*9 2 0:).* 0 ;0).*<8 ' = 2! ; *+: 9>? ( - 0 A + 9 ; B ( 9 (/;/ C 1 9 D 1E 9.F G ( - = (;/ - == KONYNUACJA CZCI I ANALIYCZNEJ

3 1 WPROWADZENIE DO OPRACOWANIA WIZJI, MISJI ORAZ OPRACOWANIA PROGRAMU PRODUKÓW UWARUNKOWANIA ZEWNRZNE URYSYKA W MIASACH ANALIZA SEGMENÓW RYNKOWYCH KONCEPCJA POZYCJONOWANIA PRODUKU MIEJSCA WIZJA I MISJA SRAEGICZNA URYSYCZNEGO ROZWOJU MIASA BIAŁYSOK PRODUKY OPISY IDEI PRODUKÓW WIODCYCH I UZUPEŁNIAJCYCH ROZWINICIE KONCEPCJI PRODUKÓW WIODCYCH PRODUKY UZUPEŁNIAJCE ROZWINICIE REKOMENDACJE W ZAKRESIE POLIYKI MARKEINGU MIEJSC, W YM ELEMENY DZIAŁA HORYZONALNYCH PROGRAMY ORAZ PROJEKY REALIZUJCE WIZJ URYSYCZN ORAZ KONCEPCJ PRODUKÓW URYSYCZNYCH MIASA KONCEPCJA MARKI PROGRAMU ZAŁOENIA WSPNE OKRELENIE RÓDEŁ FINANSOWANIA PROGRAMU... 57

4 -. ) / H 0 I 0! 8 8! HI055:, "!" 0585I H 1 "58! H!!!!5 :0 "5!!8 1!!!!8! 8 0!5 " $!! 0 " " : ) 0 9 H 8 8 J!! 9 : 5!! 0 "!8 -/-/ + $0 4"! 5 H H! "5 B!I K = " H " : DG BK H 67 A " E * " ". H * H 0 "! 8 I * * :

5 ! " 5 " 8 HI H ) K H 0 AK H!!8" 0 B,0K 12!0 H H "8! 8!I805 8 /85 8! 5 N abela 1 Klasyfikacja miast i ich produktu kulturowego ) ) - 2 -=? 2 O + 2 O + O O ? -A -B P0'.()*Q$*$9,,JR! I A "! H! H! I I $ 05 >*? - 9! 8 5 H 0! " "5

6 -/3/ 4 ) 0. H "I 8 8 H! 8 0 > H " ":! " -HI 8 8 " 0 5H ". H 0 05 "0 H 0 " I " 0 8!'! ": 0H 0 0()*,-.*./ 00' 0 $) ) 0 /! " 0!I0 0 H!! ' " 0 "8! " I! " !H HI H! 5 I AK K H!,! 5 8 5AA 5 +6 )! <, 7 " HI! 1 " I!5I" " 8 H! I 5"0 0 " "

7 5 0 6, H 7 $+ 0 (!8 5H" 00" 5" I 5!! 8 +" < H1 Q 0 R 0 H! H! " " "8 0! C=? 5 ": 8 0,<9 / 5 * " 5 " H 8H "8! * 5"8 05 5I "8 "8 H" 6QR 7 * 0 5 " I!! 0 5 I * 5!E 5"!8 28!! H 6" 0 U,*$ 9 U" / 7 0 "" * )0 " V 8 2 H "8! 5 0 * ) 0H 5 617! 0 0 "0 5 5I 5 QR : "0 *! 5 "!5 8 /8 5! < HI9H 87 H 6 HI9H875HI "00 HI " H

8 H 8 8 8! 8! 1 I 8! ; 8 5"0! =9=? A A =CBB= Rysunek 1 Prognozowana układ segmentów docelowych dla Białegostoku!" $ & ' ( & ' ) & * ) ' +, -. -( ) -/0

9 abela 2 Szacunkowe, prognozowane wielkoci segmentów turystów w miecie w 2010 roku / HI HI AK C BBK =B " K?B?K B B " DK =A =?K CB K = B =?K CB BK D CB CK = B AK C BK D CB?K B B AK C =K = CB CK = B K? B BK D CB =K = CB K? B K? B AK C =K = CB?K B B =K = CB =K = CB P0'.()*+( -/6/ 05!! "0 6 5!! 8" 2"! 8 H5!"0! 8 85: H H0 0 H " 8I0 0 I 05 I 67 "0 2"0 0 5 " / ' ' * 7 * "

10 abela 3. Kryteria pozycjonowania produktu zintegrowanego miejsca dla miasta Białegostoku $ < - 78 Q! R "78 " Q"5! R " 88 " H -!!9 0 $ ' 78!5 H "7 0 P0'()*+( H H9 5 W 5! HI " HH ": H05 H0 H 0, U 0"! 6 ) 7! "! 58I 05 ;!! (HI 8! H0 H5 " 8H 0 H )! $ H H 80. E" $ *: )0 )

11 Rysunek 2. Mapa koncepcji prepozycjonowania Białegostoku na tle wybranej konkurencji UH </,+$.,+$. *: - 0 "5!! E" 2 Q R + Q *R )0 ) - $8. -." + 4! P0'()*+(.' 0 I HI HI, 9 8 1H 5 5I 9 " 0 - HH ": H.H "8I H

12 3. 5!!I " 5 0! H 0"! " $ $ & $ ' ( &! ) $ 1 I : I "8 "5 * "8 H! ": * "8 I!!! 0 0 I "8 8! 0 "! :0 H :28 8 "0 ' "HI HI H0 :0 H Q R 8! " I5 8 0 " 05 " H "

13 ) " 0" 8! H!" A8 " " H 0! " ""7 H 8 > H 0 " ) 5! I 0 + 8!! 8HI! 0! 8 8 H )! 8 " "62 -: 7 I HI I / 8 5 5!8)0 H!! 5!!H! 0I50 $! *! $! 8 " ' 8 HH50 880! 888I" H!05 0H 8 508!! 8! 85'

14 " "! 8 "! "H!! 5 0 " 058' HH H H! :0 H8"H 8"0H!" 0 H

15 3/3/ $ ) 0 0!H 5 " +! 0 " ! J 88 "5 D= 0! 5" 5I I!" "! 8 5HI! 0 H :0 5H /5 H ' 9! 85 HIHI HI9HI :0 +95 ;, E : *0HI!8 "0 : " /5 HI " H Q R 0 / " ; H " 8"!! 6(7 " HI! 0 0!! S " 20"!05: "8! "0! " 8! 6 0 ": 7 0 8" 0 @ H

16 - " 6 : 7 0 5H! 0!8 6" 7 Rysunek 3 Przedstawienie koncepcji turystycznego produktu mix Białegostoku Q R * " 0 Q05 R + "+ 0 ( " / QR 0 * * * * QY"Z R N " 5X0X " 8 "8 X Q Q R "6 7

17 +H ! " * 05!"$! & " "8 H,)+(E+ + " 0!!06 7 ;0 Q R Q,R - 18 / "8! HI H! 5HI! "0 " \..,)( *E..7 abela 4 Główne wyróniki produktów wiodcych oraz ich uzasadnienie / 4005 Q R, ' () - 18 ( / ) ' H? * 63) )7 50,6V 4 7,908 "H /8 8 " 08H +5HI0 5 *E.O 62\.7 (9A!H 0+ * $ 8!H "H 40 5 " : * 0 )H 5 "0 " <8 - " " )H HI "5 + 9 H 8 0 )! "0 8 )H " ) 9! 8

18 abela 5 / Wiodce produkty turystyczne Białegostoku okrelenie idei produktów.> 0 Q - R Q : R!! Q R 0 " * U E 6*E7 0! 4 Q(R " " " 5 " 05 H QR 9 Q 0R " !5! ) 0!! 8!!0 0 H 0 8 HI 5,9 ' ) Q R9!5 "05H 5 0"05" 5!! "8H! 0! HH HI I8"! 0! I 5HI " "!! H "I ' 8 HI HI / 0 0 " : 0 5, H/! ( I H "H Q 18 RO!* + * ""+,! "$+-. /0 R-" 8 0 H 5! 8, "! I 5! H " 2H 0 > A8!5,8! ", 5, H!, I 1! 5 5I I Q8!! R 1 "! <, :0 ) <! 8 0 " 5 I 8 6 " 7 0 :0, 8 "!

19 / Q +R Q 9R R Q R Q R Q 9 Y"R Q +*W9 R Q ( R ) 0.> 0 Q+H H 5 8 0" H5 5 "I! 0.0 " 5 Q R + "6E7! " 5 H "5 I05!; " H!B :0 ) "H " 6"H N ) "! " 0 6 H0 C 7!"!8 8! HI HI! 5H " "005.0 " H!: 8! 9F F8404" -: 9+ * 5 I 8 I H 5I!825 6H HI HI HI7 / 0! " "!85 5! + " 6E 7! 5 I05 * " "H 5 H * I "8 0 8 H 57. +H +5 $ * - + )8 E 6 -: 7 "8 HH! 6,<7 + -0U" 0 5 " 9!! )! 5 "8 " 6 7 >! H5 H 2"""8!IH! 6-: +H7!I")6 - H5 H ) - : '

20 3/6/ & ) 0 7 ) 8! 8 5 5"5HI "5HI H 3 5 /8 H ;HI 0 QR 00". 95 :0 ( 5 2"6 7 +!,! 67 (-0U" U" 5HI" 0?A 6H + U" 0-06"079 0"0 9 0" *X) +9, I: "H: " : " H 0 :." 8 - > 05 ' U ! " 0" " 0 Q 0R *0 9 " 00 X- U" 09 ]>]! ]] 0 / 0 $0 0 ( + *+ 0Q+ R (90"" > "0 : 0 0H8 0 2 ( 0!! - ' $ >"6H7 9 $N6 "7 E V * 4 <' 2H6 7 " <"" (, 8 "

21 +" E 8 00 "0 0 )H 0" "I 5" " " 8 "0 0, 5 )H5 40! 29Q- Q- R 0 0U (48I" " 06 8I? 6 7 5"IH " O ).*! - / 2? - ( H0 "5 : 6V>7 A B C D D G = == ( -0U" 0 0" 5+ )+ U" <X89!.* 6$N7"X 0 E"" 9 "0 X H "", !! 5H + ) (-0U" )9 :"! 2 " " 0 0 ^ : 0 "5 /4.0 " " +0 E.* >*

22 4 H & 8 )!" 0 ) 9// : + *E U E.!8U 1 ;"0! 9 0- * : 4Q()+,/([R9 0 $ ( *! ()-+;*<->9" " I !" "XQ R90 Q 0R *E Q.!+ R9. @ 7 * 9 N " 5HI "0 0 0 >! ' + E 9 " " 5I 0 " 0 QR8 Q + R (29 0 9(. 0 > EU* 5, E80 R 6/, : 5 2\ Q**:R Q**:R9 96"7 0 H!HI/ Q 67R " 05 '! 9 H 8 6 *E I Q(3R6" 7 $+ 9 Q--R H. * 2! 6(7 " E-9 E V * 4 <' 7 E" + E 67 ( Q.R 2+ 0

23 +" & & ! , / E 2 9Q- Q- R = *,(*\$;/\9" " 6 ::48I! 7 O ).*6E.*7 ).*O? -!!90! A B G = == = ^ 9 9!0 H ! 9 J 6 J7< : 5:>; ). + ) ;0 0 9!" 0 : 0 " : "5! 0 E.* >* 0 0 " 0 0 +H +0 E.* >*

24 . 0 )!! 0 0 ) H 30 H- (1 40! 2 )E=GAB=GDG 3"!"! 67 Q R9+ )0 " " X ,7 Q R999 5" + + " 0 6Y07 )6!" - 7 )E " > - Q>- R "!7 Q )R 9 6 O 5! " 7 Q RQY)0 R 9 9! 8 5HI "" ( 05 ' 2-9 Q"0 0R H 9 " 9 8! 0 3( 9+ 0 Q0!2R9" : ("* H8Q 5HI"0 R 0 $2 80 5HI" >*! " / Q 0R 0R9 4 H0H 0 " 0 9 6_7 5HI 00 Q+ )0 -R 5$ - * +5 ' 3" 6 7 $ RR ) 9, < < )

25 +" , "6665') ' ) E 29Q- Q- R = QR 68I 0 7 QR O 9 J 6 J7 ' A B C D G ^ 5 0 5HI" 0 "H ", -H 0 $2 " 8 0 : 5:>; -! QR 050 R95Q $R -9 ( 0 "! H" : 0 ).* H " 0 0" E.* >*

26 Q R 0 ) H! Q-( )8 R$! /"!! ! 05HI ' 5 " "!I H ! "!I8H! ;6<8 +$ /$5 7 > 05 ' - Q( + 0R)4+ 0 Q- 2 8R Q*+ 0R9) +6 H! 5"057 ' HI 8 / U Q+ R9."!" 9 Q!R HI:" Q- $ - 2 H H Q+ " R Q "!8 H 7 " 9 -* QU R 0 5! Q2 R+ / 0 5 "I 6 " 0 57 "! 5!! ! "! Q) R9 0 8."!8H 9 " " 8 + "I H! Q H80 R"!8 I8H: 505H : Q1" R+ " 0."! 0 " Y0 9Q R!8" H0H!HIHI +I R! ' 8 $U /. )!!6!7!6!! "!7 " " 2)" 3 + E / +! + 9 H 3 <' 0 8 "!8 0 +

27 E +"9 H ' 8!! 9! " 05 05H"!0! H 6 " "7 40! 2 9Q- Q- R = - 09! " 05H0" O -!!Q U R A B C D D G = == H!:" 980 "0 <67 "85" "I"85 :N "8! "8 < 9! ""*+<8 ) 8H 08H ""9 6 >>!H!7 " H00 2 " ^ : 0 "5 0" :0 0/ E.* >*

28 ; $ < < = ' & ; < 7 = 5 7 > ; H! *8 H HI < H, 058 8" Y-,," =B==DBG8E 0, >HHI, 5 I H', 8!E "+' H 9 H8-6 7 Q,R Q,R, ! -,- H U, H0"0 QR + 7 ( 80 5H " + 9 " H 9!!!8 Q/R QU8 0R9!8 Q[ [ * )" 08 8 Q0IR,6 05:7 5" H >! 6 E" Q,R Q,RX"-7 8!0, I!98 -, ; -!"I 8,HH, 0505 H 0 Q,NR-,, 9!!8,9" : 8, Q,R H! Q."ESR8 8 8! 8 Q 8 R$ 8 0! 8! :0 Q,R3"8,!! 8 Q"8R,0!, "H9"I 8 "H Q+! Q+!98 8 R9 "H 5! 9 Q2 a`,r : 0 "0 : >9! I 850 H """! 6+7 3" ; I. 68 _7 H E 9 " H, 8 8 0" 0-05H 05 5 U 0" 6"7!HI! 8

29 E +"9 H ',805! I 5,!, I H 8.I 505, "I" H Q- Q- R =, 88 0 " OE.* >4 7 A B C D G = == = 08 "08, 5 <+(1 0 +,' ). +) H00 5 H617 0 " ^ +0 E.* >*

30 3/>/ $ abela 6 Podstawy budowy produktu Białystok Zdrowe MIASO! H ;2).>( ;2).>(6 +H :N7 8 $926 " "7 ( 8H! " 3"+(;2 >6 " 7 +(! 9 H5 " " Q( ;YHI6+ +U -7 (6 +H + ) ( Q;R, * 0 H ; - 5HI <' -" 9 3" 5- ; /8 H 9 *!!8! 8!!5H! Y" EH H! < +H QR - 0" " <" 6 (7 "H." )"0" -!

31 abela 7 Podstawy budowy produktu Białystok Sportowy! F5 0 9 E6/,7 - "H H5,]()-9!+ 9 " 0.H :. + * H)60 5 "-HH)7 )" ! -2 7 U+A/0 4J/6"Y"79 O QE.R 9* 8! 5 0 H * " <5" 9! 0, ; : " !! 0 3, 36.+)"" 07 3>4 *--+ E V * <'."0." 56" "7 ;." "J 0 >,]

32 abela 8 Podstawy budowy produktu Białystok zimowy Białe miasto.! 8" 8"QF5+ QF5+R9Q/ 9! R 8"! Q;R 5HI! b Q.ER)"! "!" 5!5 H QR)"!8"!)" " " 05 Q/! R U 9! " 8 + * H +;50 ",." H E 8 E "H <' " 45."."" U 0

33 abela 9 '-0)! H $ 80!!" " Y""9 0 "8 0, Y""8 5!!5 )! D " 29" " "! H5 5" Y"!! H 0! H Y"9 5"0;:"" U09"" " 05H! *0!!Q5"0!R Y" X 9 5"0 " " !8 "/85""" ".+1"Q 5"R 9.0 QY"R8 8 QR5" "Y"E 8 " 5" " 55"=K 5 HH! :0 F 0" QY"0 R >"" 5 0" 5" 0 ;!8 9 QY"R " +"" 0 Y""0 Y"0 0 8!9 QY"0 8R "0"I"!8 I5" FY"0 H 5"5! /QY"Z 5R"HI50! Y""" " 8! "8""!"89 ", >!! 5"0 5"0 5H 80 "! Y"0 " " 0 5 " :00 QY"0R *5""8 - ( ) ( : A ( -. : B 7 *. (. A. )..( C. ) > ( - A ( ) - ( ( ) )

34 Q $Y"R ) " 8QY"0 8R ; ( ;.. * 0 Y" < -": 05H0!! 5"0 H 0<, 0 U U U0

35 6 &? 0 0 ; 0!5 8 " 8 0 8I " 8 :0 5"I8 "0 0!!!"5 0" " 2 "0 5 I' ": 8!! 8H H "! I H 8 6 ": "! 9, 6 V 7 2 5I0"! H " <5! H 5 I 5 9 I QR 9 6 HI!7 H 05 4 /! : :! 7! 5 5. H!:! 85 8! "

36 Rysunek 4 Schemat struktury kompozycji marketingu miejsc w programowaniu strategicznym < ( 67 ; "0! 5HI @ 1 HI 0 QR H8 0 / QR! 8 0 H H! I 5! 65HI 7 ; 8! " 5 Rysunek 5 Główne analizowane decyzje w zakresie programowania marketingu miejsc w Białymstoku $.: ;6 9 :; <: ;2 6< 5: ( abela 10." $ 9 : ;56 7 9: $ 695: 29 6<2 <: <,! "H 0 Główne załoenia dla polityki marketingu miejsc Białegostoku " H & 2 <6 7<: * 2 5 <: /58I 9IH!: 00 I I " >! " " 6 75I 5H!8I8 - I 5 "0 H 5 8I 0 6 " I! HI " / 5 8 I " 5! H H 0 +55!

37 ." " ; 6 " " "0 7 1 H I 8 8 "! ;8 8H!I 0". " + 9!0 5! 8 Q5R 8 " " 6 "!0! N"7 05! 85 "5! 2 I , !58 / I 5HI 0 H " 5 HI 0 98" Q0 R " ).*` 5"5!!06 :7 0 0 " " " HI!55I! !85! H! 8 * H 9 "05 -!9 0 0 " H " 5H !8 94 2" - : -8 0" "80 8, + "5 " "! 0 "8 " H 0:

38 +!!, - 5 HF) + 9 9!5! 05 6 H!7 ' < 05 0 " (9 Q( 0R 0.&, H0H H H0 " " 0 +I - ) -H 9 " H H ! - "" 05!" 5 -HF) " /0 Q* R9 I "5"I!!! " 6" 7 +H U / *: H 5 I I 3 Q R HI 8I " 8 0"! " "!! H!! 8 1 -* 9 Q4 3R 9!! 8 5 H 5

39 3 6I! 8 7 " " 0 " " "!! H - 9 Q R 8!! " " 1 9 -! HI "" 5! 0 6, EE" - :! *7 " 6Y"0 E / Y"7

40 > ) 0!! + 5 " 0! 5: 0 abela 11 Zestawienie przykładowych projektów turystycznych Programu rozwinitych w dalszej czci opracowania E * 9 = Q*+ 0R Q RQ - R Q ;R Q( + 0R Q R Q - R? Q( )8 R Q R A Q+ "R Q R QR B Q,R9 Q 18 R Q R QR C Q-28R Q RQ (R D Q( R Q; R Q / R G Q."ESR8 E Q 18 R Q / R = Q+ )R Q - R QR == 2- Q - R =.+ Q (R =? + - Q,<R =A U18 0-F 18, P0'()*+(.5!HH +! 8H 0 "0 H 0!! 0 $8! Q R 0! 8!! "! H H H /5! I 0 0!! HI 5:

41 abela 12 Prezentacja projektu '2) )5 0' Q RQ - R Q ;R. E'2.<;4.2/>,/>( 2.<;4.2/>,/>( >' ) + 9 Q* + 0R + ( 5 "0 H " :! - * !! I " H 9 >! " " 5I 5! H5 Q R <'! 5 2 Q+ R -H! 8 5HI 0! 0! " ) + 8 " "8 I 8 H!5 H <'>": "5! 9 5 ". 5 Q* + 0R "!!!! :! " Q ) ' ).* 05H >" )

42 abela 13 Prezentacja projektu '! 2) )5 0' Q R Q - R. >' Q( 0R ) H 0" I 0 5 I! H 8 0 0! 8 $HI " 88Q"!IR 5 5 "8 0 0 " 9! 8 "8 5 I " 5 "I 0 I "8 ;H 5 "8 5 :Q( 0R <' +! <' ) ! 5! " Q 5 " 0 ".5) E' H ; H 0 H8! "I " 5 7 5HI! " +5! " 0!! ' ).* )05H >" )

43 abela 14 Prezentacja projektu '! 5 ) )5 0' Q R Q - R. E'2.<;4.2/>,/>( 2.<;4.2/>,/>( >' $! HI! 6 "7 <'+" I 0" 5 I 5HI "! 0 00"H! "I *!! 8 " <' > 0 8! 8 5 "0 8 5H 5 0 "!95H! ! 8HI Q R 0 5 " 0 ".5) 05H 8 < 0 6 " 7, !! H 0! 0 0 5" 40 '

44 abela 15 Prezentacja projektu ') )5 0' Q RQR. E' "0 " " H! " H."! I - <' >! - " H. 5H :0 5"00H 0 <!0 H 0 H! ; 8 6 : 5" 7 6- " :0 " Q R 6 " " :0 5! "I 6 7 Q 0R H 40 ' :!

45 abela 16 Prezentacja projektu ' ) )5 0' Q 18 9,+,)(/*.,/ +>)>*.2,(>-,$.67R. E' >', !5!0" 0!!,H ", 5HI",+ 8 </,+$. <' 1 8HI "! "! E Q,R I 0, "8! 0, "8 QIR <' + I I " HI "! 80 ) + =B 0 * 0 H, 5 " 5H! " H 8 8 B 6 7 Q4" R 9 - H 0 "! "8! I 8 I 6" "8! "I 8 7 -, 9 "! " 0 0H 40 ' * H < (</,+$. + "

46 abela 17 Prezentacja projektu '.) ) )5 0' Q -0R 9 9. E' >' 0!Q R 05 + '" 9 > "0 " 5) + )"0 / $8 5 )5:" HI8 ). < <' 5 0! "! " >! " 8 <' * "8!!I "0 :0 5 ) ' 0 " 0 ( 8"

47 abela 18 Prezentacja projektu ', 5) )5 0' Q R. E' >'$ "!85!8HI "8!!!H!!,!H! ' <' " 5 "I "!!! 5 <'-I I 59 0!"8! I : 05H + 0 ;! 0 8 : H Q R 0 9 H 5HI " 8 abela 19 Prezentacja ' ': 0!0 : " :! 0 0:0 Q- R! " 8 09 "8! 05 8 Q- R H : "! 8 I 6 7 " I Q-! R 5 0 "0 8 Q;I R 0 0 "! 8 "! 0 0! 5H ' ("!0 -< + 5 > 4" )5 0' Q;RQ Q +R. +( "." I8 08H E' !

48 )5 0' Q;RQ Q +R E'. <'? 8 5! "H! : ) " 5" I HI "! 8 <' /5 "I " HI (" 05I 8 5 "I "H: 05! *8 05 " $8HI 9 " 8 5!05 505"? 40 '.+) > abela 20 Prezentacja projektu Orbi Linqua muzeum jzyka im. L. Zamenhofa )5 0' Q 18 9,+,)(/*.,/ +>)>*. 2, (>-,$.67R. >'Y8 8/ 8!!!88 0H8 `! <'/ H 0 85 "8 2 8/1 : <'*0 8, 9 8! 8 Q0R9."ES!0! 8"I )0 )0 ;-!!! E' > ' 8 " HI8 8? ) 5H 9 8HI 6 "7 8HI 7 " 7 40 ' 5 "

49 abela 21 Szlak Białystok Retro )5 0' Q - R. > " 40!! "" 5 "! 6 " H 9 70 """ 8 5! H 68 H " 8 7 " " 6 <+( <' + )!! 0" H 5 I!! 0! 8 + "8 0!I 0 5! <' 0 "8! I 0 H I * 5 "I 0 867! 5 0I+ 0" 5 " 0 QR Q - R E' 6 8H: ) 9 " " - - " + ) 9 5! " 2 U" " /!" HI H8I7 U" Q05 R 9 7 " 2 39*+9+ 0 ) Q+NR " Q) Q )R 9 8H +N QR '! Q - R ; H 9 ;8 H " Q+ R 6 7 ( ).* 0 " 0 + ->$"-)

50 abela 22 Wschodni Dom Kupiecki )5 0' >' Q - R H 5 5 <', " " " 8 V>90 0 "0 ) E H 0 H 0 ) "" <'! : 2-"8! 5 0 X " I " 9" H 9! 0 +! 5HI H "X 6>/*,)),479 "6" (>>; H / ; (>>; 0 5H 9! " / H 5 : 0 "" ;8 " 0 " 7 ;8 9" ) 0 E' >" !! 5HI! 8! ) < 9 0 " 3 08I H HI 5-9! " 4" 9! " " 9 H 0 0 -? 9 0 0! " ) U - 7 E"9" ' + Q+ R 6 7 (>>; +; >".* ).* " /8 " (" ) E "." ->4 Q2 R 6H7 E "5 9 "0N

51 abela 23 Parki i Ogrody Sztuki )5 0' >' Q - R. ;"8"! 0 6 F )0 "8 8 0 " ! 0 Q 5R "! "!>05 6:7 " *E * "! 0 " <' 0 / 8 HI H * "! : 6 ( 7 <'!I 08! 0H> "8 5 " " 7 E' Q R 9 0 Q R *E 9 - " Q R ' Q ! ! 6Q5"0R7 U 6A 9: 9 9!!7 + F0 9 0 ' )" F0. Q4 R " 05 Q5R > ' H "0" ; "0 0!! - 18 /, > " 9 : ) : Q5R6 *V7 5 :.<: (.* ).* 9 <99 U " *E 3" " E "5

52 abela 24 Białostocki Szlak Kulinarny )5 0' >' Q - R " I 0 6" " 7 > "8 "! "8! "! 0 : H 0 I ).* 5 " >! H! <' -! I H H H H 8 H05H 08 " " + 8 0! 6, " 5! 8 5 " " 8 : 5 5HI 8 <' I! H E' Z ! 05 )" - 90?:0B! Q" R Q" R + 9 A0"! "! H! 8! 6 5! 7 9 " O H 6 " " : Q R * 5 "I 5 ": 6 " -5 A9 0 Q 0R Q( + 0R 9 * + 0 U / 9 6 "7 Q- Y"R Q $ R *E + 9 Q R ( Q2R 68 7 Q+ R 6" 7 Q"R Q*+ 0R Q + 0R905 -,9!H H ! 0 0" : 0 H 40 ' H 0!! - 18 /, >" E "5 *V *V/6*V/+7 E.* ).* 9 3 3" 9

53 >/-/ 7 $ "05' +> H! 8 5 " 5H 5 H H 5 05 : 8H"80"0 8 7' 5 0 " 7 +> E I 0 H8 <).* Z ( ' + ' EI8 58 H 0 "8! H! 0* H! : 0-9 " 8! HI : ""0 + 5 " > 9 " 5 > H "H I!!+> - I 8" 5 00: 0 0! ; H 5H 0 I 9 IQR - ".H 0 " E.* ).*7 "8! 0! "5 E05"I5!! "I 5 ;H : /4. 5 8H H 5 "I <, )! ) /U.F4

54 58I 5HI H5 5 "67 >* 6" "I 0 2! "I 5 5! "! 5 "0 : : 0 "8 0 QR 0!"5H 9! " 0! "8! 0!"!HI+! "I " 5 : "! 0I 05 H" 6+>7!I0505 I H 6 8 9"557 6).*XXE.* HI "0 H 5H.!! I05 H "! H I " 8! 2 "! 8I 6 0,7 5 I H 5 0 " 07 05H5 " 0"8"!! 55I0 0 "I H H00 05+H9E 7 ;" 9 0 ' + "5! X0 + ": H 0 50 ": H 5 * ' ( "0 I " 8 5H

55 $8HI "I! 8 "8! 58 H + ) * + 0! " U "H 657 "I H " * " H 4 "I 5 " I" H8"0 " H > " " ": H 5I 5 0 H! HI! " U 0! 6 5 H 5! I 8 I 8!: 0 E 5 6 H HI 53.),$(9 3 ""I5HI 5!5I " I I H 5! 0 " 6 8I 8 "7 8 " 5 I 08! H !I H 8! 5 I 0 5! 8 5H 5! 860" 0 7 ) 9 : " ! U9!"H"H" " 8 5: 5H 5 67

56 ).* 6E.*7 8I " " " HI 0HI 0 6Q0 R7 +' I "" I 0 8 "I!!5HI 5!! 5 I HI H : 0: * H! " 8 " 0! "I"H " " 7 >! H0 0 8! 5 H ! "0 0 80I I H0 0 8! ! " 0 : "! 8 H0 :0 5!0 45 ""I 6).*7 I" H0 :0 00 "8!I 8H0

57 @! A ) ).0 ).7-5I88 5H! 2! 8!! 8- + )!U>." 6U>.7 *! 8 /! +8+0H6/++7 0" ! ) ) H0 0! ;: ) 0 *!'. )0 6. )7. F.>4.-E 2 5!! ) 0 U,." 4 6,.47 / U 40 F H 5+ "H 88I H0 0! 8' >,.")) - H >H C=? 1,),>, 61, U > 1,++>$( 61, +" >N $ (7 9! -8,!, > ) ),, 0 * 68 >/*,)),4 >>>7 8 0 * ) 6+)7 /5 0I 8 5 "!! -8,! C 9 =?"8! 0 I! 1! / + +0H C 9 =? 6/++7 / 0 ', U) ), U+ U+0H I 0 ;5!HI! 06. ) I8 0

58 / abela 25 Zestawienie ródeł finansowania w korelacji do produktów wiodcych Programu F ).,.- 0H. 2 '7 "78 " 7 " 078 " 00 8"H 0 U,.4" " 0 0" 08 0 " " " F )..- "8 HH0 '7 7 " 0., - 07 U,.4" "0 F ).=, '78 "7 H" : H ]>>'- 40' H "5 " 0"!8 * " 5I85 0 U>., 0 *6. >/*,)),4>>>(7 0"!! "0' >,.") ,),>, H 9"8"8 8 "00.-E

59 / 18 9, : 075!.- 0H'.; '70 0" H., U,.4"" "" F ) !! 0H? 0 A > * B Q R.)9>>0 >>0 H F )..)2>? 2>? "" 0 0 "0' 0 H H 0"8! " 88 H " 5 0!" 5" 0 "8! 0 H! " H U,.4" " 0 H 0HH H - " "8! <,.-E U>. 1,),>,.-E, 0 *6. >/*,)),4>>> ! 05 0 >,.") )- H >HC=? =? 1,),>, / F )..-E

60 / "8!88 0!!8 H 0 5! H 5 "! 5! 0 0 " ".)9>>0 >>0 H &. ) $8HI! 5 8 : 0 " 0"5 2 0 " H 0 U < ). 0 8 G $ 0 ). 0 ' Q;8 R $0"8B$00' ; " A Q)0 0 R +0"0>VQ)0 R $ 0 ' Q H H 0 H "8! 88! 0 0 "8 8 " "I'! "!!! D ' " / E " / - (

61 !! E0: ( ). )0 > / 2 >A Q 0R "8! 88! ! H: Q" R! 8 8 "! 5H " ; " I! 8! 0 5 abela 26 Dane teleadresowe instytucji zarzdzajcych rodkami ródłami zewntrznymi / ).0.- )!U>." F.> 4.-E U,." 4 / U 40 F >;!!X <! 0 2 )U + -+: = =BDDD >/>+*,)+*.-<E*<)\ >2;>,2;>$*( /().2.,4. - H =BX=C C= 67A== + / =X? B=? 67=A ) ) <0XA G ==)1>> = F,F BD 'XXXX X cx 'XX NXX 'XX NX_d D= 'XXNX.OC=?X 'XXX "

62 / >,.") 1,++>$(61, >N$(7 ) - H >HC=? =? 1,),>,61, 0* >;!!X ==?, B?,)2.,J+S E,$(1/ <-!-8,!, > ) ), 5I +E": 9-8,!!, U> -8,!, > 'XX"XXXXJ 'XXXXcXXJc NXX>O>>>X

!!"#$!# ()!! ! " ' ' ' (' ' () * # $% & &(%12' ! " +*)%12

!!#$!# ()!! !  ' ' ' (' ' () * # $% & &(%12' !  +*)%12 !!"#$!# %#&!% )!! ) * ++,-../0"." &%12& ++,-../0"." &%12 *&$&+ $3-%14 ) * + 51.14 +*)%12 +) 51.14 +*)%12 1 ), - $3- ) * +6,-.. 708& +6&,-.. 708& )%.!&/0 $3-%14 %-/1"%20"." 0..7"9.84-%2 +*,-.3".1& &%12&

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

! SPIS TRECI: 1 ZAŁOENIA BUDOWY KONCEPCJI ROZWOJU PSC... 4 1.1 WPROWADZENIE ZAŁOENIA... 4 1.1.1 Analiza obecnego stanu szlaków turystycznych w kontekcie PSC... 6 1.1.2 Dostpno komunikacyjna PSC... 11

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

Ł ś ą ś ż ą Ż ż ż ó ó ó ó ś ą ą Ś ą ą ó ą ś Ż ą ż ż ż ą ą Ś ą ą ą ż ś ą ó ą Ę ą ą ś ą ą ó ś ą ś Ą ż ż ą ą Ś ą Ż ą ż Ł ó ą ś ą ó ó Ę ą ą Ś ą ą ó ą ą ż ś ą ą Ę ż Ąą ą ś ą ą ą ą ś Ż ó ą ą ż ż ą ą Ś ą Ę ó

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani Nr 41/CB/2012 Nr 42/CB/2012 Nr 43/CB/2012 Nr 44/CB/2012 Nr 45/CB/2012 Nr 46/CB/2012 Nr 47/CB/2012 Nr 48/CB/2012 Nr 49/CB/2012 Nr 50/CB/2012 Nr 51/CB/2012 Nr 52/CB/2012 Nr 53/CB/2012 Nr 54/CB/2012 Nr 55/CB/2012

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział 1. Stanisław Kuśmierski, Danuta Dudkiewicz POJĘCIE, ZASADY I INSTRUMENTY MARKETINGU USŁUG TURYSTYCZNYCH..................

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Start O f e r t a. Działania klienta. Działania agencji. Działania zew. Decyzja o rozpoczęciu projektu. Rozpoznanie lub potrzeba modyfikacji wizerunku

Start O f e r t a. Działania klienta. Działania agencji. Działania zew. Decyzja o rozpoczęciu projektu. Rozpoznanie lub potrzeba modyfikacji wizerunku www.owocni.pl Start O f e r t a Rozpoznanie lub potrzeba modyfikacji wizerunku Decyzja o rozpoczęciu projektu Pierwsze spotkanie referencje i procedury postawienie problemu Drugie spotkanie? ocena planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Ę Ą Ę Ł Ł Ę ż Ł ż Ą ż ż ż ć ż ć Ł ż Ę Ą Ę Ł ż Ó ć ŚĆ Ś Ś Ń ż ż Ż Ć Ń Ę Ę ÓĘ ć ż ż Ó Ę Ó ć ć ż ż ż ż ż Ą ć Ł ż Ó ć ć Ł Ś ć Ż Ź Ś ć ć ż Ę ż ć ć ż ć Ą ż Ś Ł Ł ż ć ż ć Ą ż ć Ś ż ż ż ć ć ć ć Ć ż ć ż ć ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ó Ć Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ż Ó Ę Ę Ę Ó Ź Ź Ę Ź Ź Ó Ź Ż Ó Ó Ę Ó Ń Ą Ó Ą Ź Ź Ó Ę Ź Ó Ż Ń Ź Ż Ż Ź Ę Ż Ł Ó Ź Ó Ń Ż Ę Ó Ź Ó Ż Ó Ć Ę Ó Ó Ó Ć Ż Ę Ę Ó ÓĘ Ż Ź Ż Ę Ó Ź Ź Ą Ó Ę Ź Ó Ź Ł Ń Ę Ę Ń Ó Ó Ę Ó Ó Ź Ż Ó Ó Ź Ź Ó Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

Ę ą Ó Ó Ó Ż ę Ę Ę Ź ó ć Ń Ą ć Ę Ę ó ó ę Ź ą ą ą ź ó Ś ęć Ś Ć ęć ą ą ą Ę ć Ó ó Ż ó Ż ó Ź ęó ą Ś ęć ą ą Ć ć ć Ó Ś Ą ć ć ó ć Ą ó ó ć ć Ą ę Ę ą ęć Ż ó Ę Ę Ó Ę Ą Ń Ę Ą ę ą ęć ą ą ą ć ę ć ć ó Ó ó ó ę Ż Ę ęó

Bardziej szczegółowo

Ą Ę Ó ć ż ż ż ż ĘĆ Ą ź ć ż Ę ĘÓ Ł Ó Ś Ó ź ć ż ć ż ż ć ż ć ć ć ż ć ć ż ż ć Ę Ą Ó ć ż ć ż ć ż ć ć ć ż ć ć ć ż ć ć ż ć ż ć ć ć ż Ę ć ż ż ż ż ż ć ż ć ć ż ć ć ż ć ć ć ć ź ź ć Ł Ę Ó ź ć ż ż ć ć ż Ą ź ć ż ć ż

Bardziej szczegółowo

Ę ĘŃ ć Ą Ś ć ć ć ć ć ć Ń Ł ć Ń Ą ć ć Ę ć Ń ć Ń ć ź Ę Ń ć Ę ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ĄĄ Ę Ą ź ć Ą ć ć ź ź Ń Ą Ą Ę Ę Ę ć źć Ń Ą Ń ć Ł ź ź ć ć Ł ć Ę ć Ń Ń ź Ę ź ć Ę Ś Ń ć Ą Ń Ń Ń Ą Ą ź Ą Ę Ł ć Ń Ń ć ź Ń Ą Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ś ź Ć ź ź ź Ń Ł Ż Ś ź Ę Ż Ń Ę ź ź ź Ę ź Ł Ę ź Ę Ę Ę ź ź Ś ź ź Ł Ł Ź Ę Ł Ś ź Ę Ę Ę ń ź Ą ó Ę ĘĘ ź Ę ź Ą Ł Ę Ł Ą ź Ę ó Ź Ś ź Ń Ę Ę ĘĘ Ą Ś Ę Ł Ę Ć Ź ź Ź Ę Ę Ź ź Ź Ź Ź Ł Ż Ł Ę ź Ż Ź ź Ź Ź Ź Ź Ą Ż ŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń ń Ą ń ń Ś ń Ź ń ń ń Ż ń Ł ń Ś ń ń ń Ą Ą Ł Ż ń ń Ś ń Ź ń ń ć Ź ń ć Ś ć ć ń Ź ń Ą Ł Ł Ę ĘĘ Ż Ź ć Ł ń Ś Ą Ł Ł Ł Ą Ę Ę ń Ń ń Ź ń ć Ż ń Ż Ś ń Ń ń Ń Ź Ą ć Ł ń ć ć Ź Ą Ą Ą Ź Ą Ł Ą Ś ń ń Ś Ś Ą Ć ŚĆ Ł ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ń Ś Ę ź Ś Ś ź ź Ś Ś ź Ł Ś Ś Ś Ł ĘĘ Ś Ś Ś ć Ś Ś Ś Ś Ł Ó Ś Ł ć Ś Ść Ś Ś Ś Ń ć Ś Ł Ś Ź Ą ć ć Ł ź Ś Ą Ś Ł Ą Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś ć Ł ć ć Ł Ł ć Ź ć ć Ś ć ź Ź ć Ś ć ć ć Ś Ą Ś Ś Ś ć Ś Ść Ś ć Ł ć Ś ć Ś Ś Ń ć ć Ł Ś

Bardziej szczegółowo

Ź Ę Ę Ś Ś Ś ć Ę ć Ś ć Ź Ż Ś ć Ż Ź Ż Ą Ż Ę Ś Ź Ę Ź Ż Ó Ś ć ć Ś Ż Ć ź Ś Ń Ź ć Ó ź Ś Ń ź Ń Ź Ź ź Ż Ź Ź Ź Ź Ż Ź ć Ż Ę ź Ę ź ć Ń ć ć ć ć Ź Ę Ą ć Ę ć Ń ć ć Ź Ż ć Ó Ó Ó Ż ć Ó Ż Ę Ą Ź Ó Ń Ł ź ź Ń ć ć Ż ć Ś Ą

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Nominał Kraj Rok Stan Seria 10 zł Polska Bem 1982 5 k 20 zł Polska Traugutt 1982 5 y 50 zł Polska Świerczewski 1986 5 ek 50 zł Polska Świerczewski

Nominał Kraj Rok Stan Seria 10 zł Polska Bem 1982 5 k 20 zł Polska Traugutt 1982 5 y 50 zł Polska Świerczewski 1986 5 ek 50 zł Polska Świerczewski Nominał Kraj Rok Stan Seria 10 zł Polska Bem 1982 5 k 20 zł Polska Traugutt 1982 5 y 50 zł Polska Świerczewski 1986 5 ek 50 zł Polska Świerczewski 1975 5 az 50 zł Polska Świerczewski 1982 5 dn 50 zł Polska

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó ŁÓ Ę Ę Ę Ł Ą Ś ŁĄ Ż Ą Ą Ł Ś Ś Ż ŁÓ ć ŁÓ ĘĘ Ą Ę ĘĘ Ą Ł Ą Ś Ą Ć ŁÓ ć ć ć ĄĄ ć ĄĄ Ł ć ć ć ŁÓ Ó Ś Ą Ł Ą ć ć ć Ę ć ć ć Ę Ś Ą ć Ą Ł ĄĄ ĄĄ ć Ę Ś Ą ć Ś Ą Ł ć Ł ć Ś Ś Ś Ś Ą Ł Ś ŁĄ Ż ć Ą Ł Ł ć ć ć ć Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

akademia controllingu

akademia controllingu III 1 PLAN STRATEGICZNY ODDZIAŁ... Sporządzony przez... 1. Obraz przewodni Wizja, misja, zadania przedsiębiorstwa 2. Cele Na 5 lat 3. Strategie Drogi, sposoby osiągnięcia celów 4. Założenia Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Katedra: Ekonomiki Turystyki Zakład: Hotelarstwo. Produkt Turystyczny

Nazwa przedmiotu. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Katedra: Ekonomiki Turystyki Zakład: Hotelarstwo. Produkt Turystyczny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Ekonomiki Turystyki Zakład: Hotelarstwo Nazwa przedmiotu Produkt Turystyczny Osoby prowadzące przedmiot: 1. DróŜdŜ, Remigiusz, doktor Temat zajęć

Bardziej szczegółowo

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp 15 Część I Model funkcjonowania marketingu 19 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ó Ę Ę Ó Ź ć Ł Ś Ó Ó Ł Ł Ż ć ć Ż Ą Ż ć Ę Ę ź ć ź Ą Ę Ż ć Ł Ę ć Ż Ę Ę ć ć Ż Ż Ę Ż Ż ć Ó Ę Ę ć Ę ć Ę Ę Ż Ż Ż Ż ź Ż Ę Ę ź Ę ź Ę Ż ć ć Ą Ę Ę ć Ę ć ć Ź Ą Ę ć Ę Ą Ę Ę Ę ć ć ć ć Ć Ą Ą ć Ę ć Ż ć Ę ć ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

ń ń ź ź ć ń ń Ą Ź ń Ą ĄĄ Ą ń ź Ł Ł ń ć Ó Ą Ą ń ń ć ń ć ź ć ć Ó ć Ó ć Ś ć Ó ń ć ć ć ź ć Ą Ó Ź Ź Ź Ą ź Ó Ą ń ń Ź Ó Ź Ń ć Ń ć ź ń ń ń ń ń ń Ń ń Ź ń Ź Ź Ź ń ń ń Ą Ź Ó ĄĄ ń Ą ń ń Ó Ń Ó Ó ń Ą Ó ź ń ź Ą Ó Ą ź

Bardziej szczegółowo

Ę Ł ć Ą ż Ł Ł Ą Ó ż Ł Ś Ę Ś Ó Ł Ń Ą Ą Ł Ą ĄĄ ż ć Ś Ź ć ć Ł ć ć ć Ś Ó Ś Ś ć ć ć ć Ó ć ć ć Ś ż Ł Ą ż Ś ż Ł ć ć Ó ć ć Ą ć Ś ć ż ć ć Ś ć Ł Ń ć ć Ę ć ć ć Ó ć ć ć ć ć ć ź ć ć Ó ć ć ć ć ć ż ć ć ć ć Ł ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż ź ź ź ź ź ć ć Ą Ą ć Ą ź ź ć Ż Ś ź ć ć Ę ć ź ź ć ź Ą ĄĄ Ń Ą Ń ć ć ć ć Ę ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć Ń Ń ć ć ź ź ć Ę Ę ć Ą ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ź Ą ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć Ń Ń ć ź ź ć ź ź ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ś Ą Ą ź ć ź Ł Ą ć ć ć ć ź Ś ć ć ć Ą Ł ć ź ć ć ć ć Ł ć ć ć ć ć Ł Ą ć Ś Ś Ż ć ź Ą ź ź ź ć ź ć ć ć ć ź ź ć ź ź ź Ś ź ź ć ć ć ć Ś ć ź ź ć ć Ą ź ź ź ź ź ć ć ć ć Ś ć ć ć Ś ć Ż Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ż Ł Ś Ś ź ć Ą

Bardziej szczegółowo

ż ż ć ż Ż ż ż ć Ł ń ń ź ć ń Ś ż Ł ć ż Ź ż ń ż Ż Ś ć ź ż ć Ś ń ń ź ż ź ń Ś ń Ś ż ń ń ż ć ż ż Ą ć ń ń ń ć ż ć Ś ż Ć ć ż Ś Ś ć Ż ż Ś ć Ż Ż Ż Ą ń ń ć ń Ż ć ń ż Ż ń ż Ś ń Ś Ś ć Ż Ż Ć Ó Ż Ść ż Ż ż ż ń Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ś Ż Ą ć Ź ć Ó Ś Ż Ź Ó ć Ś Ż ć Ś Ź Ó ć Ż Ż Ź Ż Ó Ź Ó Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ź Ś ć ć ć Ź ć ć Ó Ó Ó Ś Ą ć ć Ź Ż Ż Ż Ż ź Ż ź Ó Ś Ą Ź Ż Ż ć Ź Ó Ż Ó Ś Ą Ś Ś Ź Ż Ś Ż Ż Ź Ó ć Ś Ś Ść Ś Ż Ź Ó Ś Ó Ź Ó Ż Ź Ó Ś Ś Ż Ź Ż Ś

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ą Ą ś ś ż Ż ś ś ś ść ś ś Ą ś Ż ś ć ż ś ś ż ś ż Ć Ł Ż ż Ź ć ĄĄ Ż Ą Ż Ą Ź Ż Ł Ł Ę ś ś ś ż Ą ś Ą ś Ą Ż Ą Ż Ą Ć Ż Ż ś Ż Ą Ć Ł Ł Ę ś ż Ż ć ś ś ś ś Ż Ć ż ż ś ś ż ś ś Ż Ż ś ś ś ś ś Ż ż Ż ś ś Ż Ę ż ś ż Ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ę Ę Ź Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ę ć Ś ć Ę Ą ź Ą Ź ć Ę Ź Ę ć Ą Ę Ś Ę Ę Ź Ą Ę ć ź Ą Ź Ę ź Ę Ą Ś Ł Ą Ź Ę Ę Ę Ę ć Ę Ą Ę Ę Ą Ś Ą Ę ź ć Ę Ę Ę ź Ź ź Ą Ź Ę Ź ź Ź ć ć Ę Ę Ę Ą Ą Ą Ę ć Ę Ę ć Ę Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ą Ę Ś ć Ą ć ć

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ń Ó Ł Ę Ó Ó Ę ĘŚ Ó ÓŚ Ó Ę Ć Ó Ć Ę Ł Ó Ę Ć Ś Ż Ś Ś Ó Ó Ś Ń Ś Ó Ę Ę Ż Ć Ś Ó Ę Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ś Ę Ę Ł Ć Ć Ś Ó Ę Ź Ę Ż Ź Ś Ź Ę Ę Ę Ó Ó Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ę Ę Ć Ę Ć Ł Ź Ę Ę Ś Ń Ę Ć Ź Ó Ź Ó Ó Ę Ć Ć Ć Ź Ę Ę Ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM na podstawie Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Systemy 8FC 351 300-031 8FC 351 029-091 8MA 376 705-071 8MA 376 731-631 8MV 376 728-561 8MV 376 733-091 8ML 376 723-771

Systemy 8FC 351 300-031 8FC 351 029-091 8MA 376 705-071 8MA 376 731-631 8MV 376 728-561 8MV 376 733-091 8ML 376 723-771 Oświetlenie Elektrotechnika Elektronika Systemy termiczne Wspomaganie sprzedaży Serwis techniczny Nasze pomysły, Państwa sukces. Nasze kompetencje - Twój DAF W tym miejscu znajdziesz zestawienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r.

Uchwała Nr 185/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. Uchwała Nr 185/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA 1. Przedstaw problemy z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym obszarów chronionych przedstaw turystykę

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r.

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Turystyka wiejska i jej przyszłość Turystyka wiejska powinna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

AUDYT MARKETINGOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AUDYT MARKETINGOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OFERTA Strona 1 Co to jest audyt marketingowy? Audyt marketingowy to proces składający się z szeregu działao, których celem jest obiektywna ocena prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 849/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr 849/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku Uchwała Nr 849/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany niektórych regulaminów konkursów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

Bogdańczowice, 14 marca 2006 r.

Bogdańczowice, 14 marca 2006 r. WARSZTATY STRATEGICZNE PT. POTENCJAŁ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU AGROTURYSTYKI, EKOTURYSTYKI I INNYCH FORM TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POWIECIE KLUCZBORSKIM W RAMACH SEKTOROWEJ STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r.

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r. R N k 5 Sk P 12 Pńó Śąkh N 3/9 ń 2013 A kók h Zu Bńk, k 5b ŻYJE 12 BAL 10012013 NIEC ASKOY 2 O uó k 2 - ó BUDONICZOIE BAJEK 6122012 Du Skń ą P k Zu bu ę, ku bk óżk uk O u O uk h ąę bą ę uk Pó ę ś R ę kó

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST MIASTO BIAŁYSTOK

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST MIASTO BIAŁYSTOK REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST MIASTO BIAŁYSTOK numer wpisu do rejestru data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Bardziej szczegółowo

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 Spis treści Wstęp... 7 1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 1.1. Interdyscyplinarność badań naukowych organizacji pozarządowych... 11 1.2. Cechy i funkcje organizacji pozarządowych...

Bardziej szczegółowo