? ( - 0 A + 9 ; B ( 9 (/;/ C 1 9 D 1E 9.F G ( - = (;/ -" name="description"> ? ( - 0 A + 9 ; B ( 9 (/;/ C 1 9 D 1E 9.F G ( - = (;/ -">

!"##$ % & % ' ( ) *+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!"##$ % & % ' ( ) *+"

Transkrypt

1 !"$ & ' ( ) *+,

2 !" $&"' ()* +(,-.*./.0 0-()*+(,-.*./ ' 1 2" 3"4-4$ 4 $,5"( (- /+ ). *6).*7 182!"!92 ).*9 2 0:).* 0 ;0).*<8 ' = 2! ; *+: 9>? ( - 0 A + 9 ; B ( 9 (/;/ C 1 9 D 1E 9.F G ( - = (;/ - == KONYNUACJA CZCI I ANALIYCZNEJ

3 1 WPROWADZENIE DO OPRACOWANIA WIZJI, MISJI ORAZ OPRACOWANIA PROGRAMU PRODUKÓW UWARUNKOWANIA ZEWNRZNE URYSYKA W MIASACH ANALIZA SEGMENÓW RYNKOWYCH KONCEPCJA POZYCJONOWANIA PRODUKU MIEJSCA WIZJA I MISJA SRAEGICZNA URYSYCZNEGO ROZWOJU MIASA BIAŁYSOK PRODUKY OPISY IDEI PRODUKÓW WIODCYCH I UZUPEŁNIAJCYCH ROZWINICIE KONCEPCJI PRODUKÓW WIODCYCH PRODUKY UZUPEŁNIAJCE ROZWINICIE REKOMENDACJE W ZAKRESIE POLIYKI MARKEINGU MIEJSC, W YM ELEMENY DZIAŁA HORYZONALNYCH PROGRAMY ORAZ PROJEKY REALIZUJCE WIZJ URYSYCZN ORAZ KONCEPCJ PRODUKÓW URYSYCZNYCH MIASA KONCEPCJA MARKI PROGRAMU ZAŁOENIA WSPNE OKRELENIE RÓDEŁ FINANSOWANIA PROGRAMU... 57

4 -. ) / H 0 I 0! 8 8! HI055:, "!" 0585I H 1 "58! H!!!!5 :0 "5!!8 1!!!!8! 8 0!5 " $!! 0 " " : ) 0 9 H 8 8 J!! 9 : 5!! 0 "!8 -/-/ + $0 4"! 5 H H! "5 B!I K = " H " : DG BK H 67 A " E * " ". H * H 0 "! 8 I * * :

5 ! " 5 " 8 HI H ) K H 0 AK H!!8" 0 B,0K 12!0 H H "8! 8!I805 8 /85 8! 5 N abela 1 Klasyfikacja miast i ich produktu kulturowego ) ) - 2 -=? 2 O + 2 O + O O ? -A -B P0'.()*Q$*$9,,JR! I A "! H! H! I I $ 05 >*? - 9! 8 5 H 0! " "5

6 -/3/ 4 ) 0. H "I 8 8 H! 8 0 > H " ":! " -HI 8 8 " 0 5H ". H 0 05 "0 H 0 " I " 0 8!'! ": 0H 0 0()*,-.*./ 00' 0 $) ) 0 /! " 0!I0 0 H!! ' " 0 "8! " I! " !H HI H! 5 I AK K H!,! 5 8 5AA 5 +6 )! <, 7 " HI! 1 " I!5I" " 8 H! I 5"0 0 " "

7 5 0 6, H 7 $+ 0 (!8 5H" 00" 5" I 5!! 8 +" < H1 Q 0 R 0 H! H! " " "8 0! C=? 5 ": 8 0,<9 / 5 * " 5 " H 8H "8! * 5"8 05 5I "8 "8 H" 6QR 7 * 0 5 " I!! 0 5 I * 5!E 5"!8 28!! H 6" 0 U,*$ 9 U" / 7 0 "" * )0 " V 8 2 H "8! 5 0 * ) 0H 5 617! 0 0 "0 5 5I 5 QR : "0 *! 5 "!5 8 /8 5! < HI9H 87 H 6 HI9H875HI "00 HI " H

8 H 8 8 8! 8! 1 I 8! ; 8 5"0! =9=? A A =CBB= Rysunek 1 Prognozowana układ segmentów docelowych dla Białegostoku!" $ & ' ( & ' ) & * ) ' +, -. -( ) -/0

9 abela 2 Szacunkowe, prognozowane wielkoci segmentów turystów w miecie w 2010 roku / HI HI AK C BBK =B " K?B?K B B " DK =A =?K CB K = B =?K CB BK D CB CK = B AK C BK D CB?K B B AK C =K = CB CK = B K? B BK D CB =K = CB K? B K? B AK C =K = CB?K B B =K = CB =K = CB P0'.()*+( -/6/ 05!! "0 6 5!! 8" 2"! 8 H5!"0! 8 85: H H0 0 H " 8I0 0 I 05 I 67 "0 2"0 0 5 " / ' ' * 7 * "

10 abela 3. Kryteria pozycjonowania produktu zintegrowanego miejsca dla miasta Białegostoku $ < - 78 Q! R "78 " Q"5! R " 88 " H -!!9 0 $ ' 78!5 H "7 0 P0'()*+( H H9 5 W 5! HI " HH ": H05 H0 H 0, U 0"! 6 ) 7! "! 58I 05 ;!! (HI 8! H0 H5 " 8H 0 H )! $ H H 80. E" $ *: )0 )

11 Rysunek 2. Mapa koncepcji prepozycjonowania Białegostoku na tle wybranej konkurencji UH </,+$.,+$. *: - 0 "5!! E" 2 Q R + Q *R )0 ) - $8. -." + 4! P0'()*+(.' 0 I HI HI, 9 8 1H 5 5I 9 " 0 - HH ": H.H "8I H

12 3. 5!!I " 5 0! H 0"! " $ $ & $ ' ( &! ) $ 1 I : I "8 "5 * "8 H! ": * "8 I!!! 0 0 I "8 8! 0 "! :0 H :28 8 "0 ' "HI HI H0 :0 H Q R 8! " I5 8 0 " 05 " H "

13 ) " 0" 8! H!" A8 " " H 0! " ""7 H 8 > H 0 " ) 5! I 0 + 8!! 8HI! 0! 8 8 H )! 8 " "62 -: 7 I HI I / 8 5 5!8)0 H!! 5!!H! 0I50 $! *! $! 8 " ' 8 HH50 880! 888I" H!05 0H 8 508!! 8! 85'

14 " "! 8 "! "H!! 5 0 " 058' HH H H! :0 H8"H 8"0H!" 0 H

15 3/3/ $ ) 0 0!H 5 " +! 0 " ! J 88 "5 D= 0! 5" 5I I!" "! 8 5HI! 0 H :0 5H /5 H ' 9! 85 HIHI HI9HI :0 +95 ;, E : *0HI!8 "0 : " /5 HI " H Q R 0 / " ; H " 8"!! 6(7 " HI! 0 0!! S " 20"!05: "8! "0! " 8! 6 0 ": 7 0 8" 0 @ H

16 - " 6 : 7 0 5H! 0!8 6" 7 Rysunek 3 Przedstawienie koncepcji turystycznego produktu mix Białegostoku Q R * " 0 Q05 R + "+ 0 ( " / QR 0 * * * * QY"Z R N " 5X0X " 8 "8 X Q Q R "6 7

17 +H ! " * 05!"$! & " "8 H,)+(E+ + " 0!!06 7 ;0 Q R Q,R - 18 / "8! HI H! 5HI! "0 " \..,)( *E..7 abela 4 Główne wyróniki produktów wiodcych oraz ich uzasadnienie / 4005 Q R, ' () - 18 ( / ) ' H? * 63) )7 50,6V 4 7,908 "H /8 8 " 08H +5HI0 5 *E.O 62\.7 (9A!H 0+ * $ 8!H "H 40 5 " : * 0 )H 5 "0 " <8 - " " )H HI "5 + 9 H 8 0 )! "0 8 )H " ) 9! 8

18 abela 5 / Wiodce produkty turystyczne Białegostoku okrelenie idei produktów.> 0 Q - R Q : R!! Q R 0 " * U E 6*E7 0! 4 Q(R " " " 5 " 05 H QR 9 Q 0R " !5! ) 0!! 8!!0 0 H 0 8 HI 5,9 ' ) Q R9!5 "05H 5 0"05" 5!! "8H! 0! HH HI I8"! 0! I 5HI " "!! H "I ' 8 HI HI / 0 0 " : 0 5, H/! ( I H "H Q 18 RO!* + * ""+,! "$+-. /0 R-" 8 0 H 5! 8, "! I 5! H " 2H 0 > A8!5,8! ", 5, H!, I 1! 5 5I I Q8!! R 1 "! <, :0 ) <! 8 0 " 5 I 8 6 " 7 0 :0, 8 "!

19 / Q +R Q 9R R Q R Q R Q 9 Y"R Q +*W9 R Q ( R ) 0.> 0 Q+H H 5 8 0" H5 5 "I! 0.0 " 5 Q R + "6E7! " 5 H "5 I05!; " H!B :0 ) "H " 6"H N ) "! " 0 6 H0 C 7!"!8 8! HI HI! 5H " "005.0 " H!: 8! 9F F8404" -: 9+ * 5 I 8 I H 5I!825 6H HI HI HI7 / 0! " "!85 5! + " 6E 7! 5 I05 * " "H 5 H * I "8 0 8 H 57. +H +5 $ * - + )8 E 6 -: 7 "8 HH! 6,<7 + -0U" 0 5 " 9!! )! 5 "8 " 6 7 >! H5 H 2"""8!IH! 6-: +H7!I")6 - H5 H ) - : '

20 3/6/ & ) 0 7 ) 8! 8 5 5"5HI "5HI H 3 5 /8 H ;HI 0 QR 00". 95 :0 ( 5 2"6 7 +!,! 67 (-0U" U" 5HI" 0?A 6H + U" 0-06"079 0"0 9 0" *X) +9, I: "H: " : " H 0 :." 8 - > 05 ' U ! " 0" " 0 Q 0R *0 9 " 00 X- U" 09 ]>]! ]] 0 / 0 $0 0 ( + *+ 0Q+ R (90"" > "0 : 0 0H8 0 2 ( 0!! - ' $ >"6H7 9 $N6 "7 E V * 4 <' 2H6 7 " <"" (, 8 "

21 +" E 8 00 "0 0 )H 0" "I 5" " " 8 "0 0, 5 )H5 40! 29Q- Q- R 0 0U (48I" " 06 8I? 6 7 5"IH " O ).*! - / 2? - ( H0 "5 : 6V>7 A B C D D G = == ( -0U" 0 0" 5+ )+ U" <X89!.* 6$N7"X 0 E"" 9 "0 X H "", !! 5H + ) (-0U" )9 :"! 2 " " 0 0 ^ : 0 "5 /4.0 " " +0 E.* >*

22 4 H & 8 )!" 0 ) 9// : + *E U E.!8U 1 ;"0! 9 0- * : 4Q()+,/([R9 0 $ ( *! ()-+;*<->9" " I !" "XQ R90 Q 0R *E Q.!+ R9. @ 7 * 9 N " 5HI "0 0 0 >! ' + E 9 " " 5I 0 " 0 QR8 Q + R (29 0 9(. 0 > EU* 5, E80 R 6/, : 5 2\ Q**:R Q**:R9 96"7 0 H!HI/ Q 67R " 05 '! 9 H 8 6 *E I Q(3R6" 7 $+ 9 Q--R H. * 2! 6(7 " E-9 E V * 4 <' 7 E" + E 67 ( Q.R 2+ 0

23 +" & & ! , / E 2 9Q- Q- R = *,(*\$;/\9" " 6 ::48I! 7 O ).*6E.*7 ).*O? -!!90! A B G = == = ^ 9 9!0 H ! 9 J 6 J7< : 5:>; ). + ) ;0 0 9!" 0 : 0 " : "5! 0 E.* >* 0 0 " 0 0 +H +0 E.* >*

24 . 0 )!! 0 0 ) H 30 H- (1 40! 2 )E=GAB=GDG 3"!"! 67 Q R9+ )0 " " X ,7 Q R999 5" + + " 0 6Y07 )6!" - 7 )E " > - Q>- R "!7 Q )R 9 6 O 5! " 7 Q RQY)0 R 9 9! 8 5HI "" ( 05 ' 2-9 Q"0 0R H 9 " 9 8! 0 3( 9+ 0 Q0!2R9" : ("* H8Q 5HI"0 R 0 $2 80 5HI" >*! " / Q 0R 0R9 4 H0H 0 " 0 9 6_7 5HI 00 Q+ )0 -R 5$ - * +5 ' 3" 6 7 $ RR ) 9, < < )

25 +" , "6665') ' ) E 29Q- Q- R = QR 68I 0 7 QR O 9 J 6 J7 ' A B C D G ^ 5 0 5HI" 0 "H ", -H 0 $2 " 8 0 : 5:>; -! QR 050 R95Q $R -9 ( 0 "! H" : 0 ).* H " 0 0" E.* >*

26 Q R 0 ) H! Q-( )8 R$! /"!! ! 05HI ' 5 " "!I H ! "!I8H! ;6<8 +$ /$5 7 > 05 ' - Q( + 0R)4+ 0 Q- 2 8R Q*+ 0R9) +6 H! 5"057 ' HI 8 / U Q+ R9."!" 9 Q!R HI:" Q- $ - 2 H H Q+ " R Q "!8 H 7 " 9 -* QU R 0 5! Q2 R+ / 0 5 "I 6 " 0 57 "! 5!! ! "! Q) R9 0 8."!8H 9 " " 8 + "I H! Q H80 R"!8 I8H: 505H : Q1" R+ " 0."! 0 " Y0 9Q R!8" H0H!HIHI +I R! ' 8 $U /. )!!6!7!6!! "!7 " " 2)" 3 + E / +! + 9 H 3 <' 0 8 "!8 0 +

27 E +"9 H ' 8!! 9! " 05 05H"!0! H 6 " "7 40! 2 9Q- Q- R = - 09! " 05H0" O -!!Q U R A B C D D G = == H!:" 980 "0 <67 "85" "I"85 :N "8! "8 < 9! ""*+<8 ) 8H 08H ""9 6 >>!H!7 " H00 2 " ^ : 0 "5 0" :0 0/ E.* >*

28 ; $ < < = ' & ; < 7 = 5 7 > ; H! *8 H HI < H, 058 8" Y-,," =B==DBG8E 0, >HHI, 5 I H', 8!E "+' H 9 H8-6 7 Q,R Q,R, ! -,- H U, H0"0 QR + 7 ( 80 5H " + 9 " H 9!!!8 Q/R QU8 0R9!8 Q[ [ * )" 08 8 Q0IR,6 05:7 5" H >! 6 E" Q,R Q,RX"-7 8!0, I!98 -, ; -!"I 8,HH, 0505 H 0 Q,NR-,, 9!!8,9" : 8, Q,R H! Q."ESR8 8 8! 8 Q 8 R$ 8 0! 8! :0 Q,R3"8,!! 8 Q"8R,0!, "H9"I 8 "H Q+! Q+!98 8 R9 "H 5! 9 Q2 a`,r : 0 "0 : >9! I 850 H """! 6+7 3" ; I. 68 _7 H E 9 " H, 8 8 0" 0-05H 05 5 U 0" 6"7!HI! 8

29 E +"9 H ',805! I 5,!, I H 8.I 505, "I" H Q- Q- R =, 88 0 " OE.* >4 7 A B C D G = == = 08 "08, 5 <+(1 0 +,' ). +) H00 5 H617 0 " ^ +0 E.* >*

30 3/>/ $ abela 6 Podstawy budowy produktu Białystok Zdrowe MIASO! H ;2).>( ;2).>(6 +H :N7 8 $926 " "7 ( 8H! " 3"+(;2 >6 " 7 +(! 9 H5 " " Q( ;YHI6+ +U -7 (6 +H + ) ( Q;R, * 0 H ; - 5HI <' -" 9 3" 5- ; /8 H 9 *!!8! 8!!5H! Y" EH H! < +H QR - 0" " <" 6 (7 "H." )"0" -!

31 abela 7 Podstawy budowy produktu Białystok Sportowy! F5 0 9 E6/,7 - "H H5,]()-9!+ 9 " 0.H :. + * H)60 5 "-HH)7 )" ! -2 7 U+A/0 4J/6"Y"79 O QE.R 9* 8! 5 0 H * " <5" 9! 0, ; : " !! 0 3, 36.+)"" 07 3>4 *--+ E V * <'."0." 56" "7 ;." "J 0 >,]

32 abela 8 Podstawy budowy produktu Białystok zimowy Białe miasto.! 8" 8"QF5+ QF5+R9Q/ 9! R 8"! Q;R 5HI! b Q.ER)"! "!" 5!5 H QR)"!8"!)" " " 05 Q/! R U 9! " 8 + * H +;50 ",." H E 8 E "H <' " 45."."" U 0

33 abela 9 '-0)! H $ 80!!" " Y""9 0 "8 0, Y""8 5!!5 )! D " 29" " "! H5 5" Y"!! H 0! H Y"9 5"0;:"" U09"" " 05H! *0!!Q5"0!R Y" X 9 5"0 " " !8 "/85""" ".+1"Q 5"R 9.0 QY"R8 8 QR5" "Y"E 8 " 5" " 55"=K 5 HH! :0 F 0" QY"0 R >"" 5 0" 5" 0 ;!8 9 QY"R " +"" 0 Y""0 Y"0 0 8!9 QY"0 8R "0"I"!8 I5" FY"0 H 5"5! /QY"Z 5R"HI50! Y""" " 8! "8""!"89 ", >!! 5"0 5"0 5H 80 "! Y"0 " " 0 5 " :00 QY"0R *5""8 - ( ) ( : A ( -. : B 7 *. (. A. )..( C. ) > ( - A ( ) - ( ( ) )

34 Q $Y"R ) " 8QY"0 8R ; ( ;.. * 0 Y" < -": 05H0!! 5"0 H 0<, 0 U U U0

35 6 &? 0 0 ; 0!5 8 " 8 0 8I " 8 :0 5"I8 "0 0!!!"5 0" " 2 "0 5 I' ": 8!! 8H H "! I H 8 6 ": "! 9, 6 V 7 2 5I0"! H " <5! H 5 I 5 9 I QR 9 6 HI!7 H 05 4 /! : :! 7! 5 5. H!:! 85 8! "

36 Rysunek 4 Schemat struktury kompozycji marketingu miejsc w programowaniu strategicznym < ( 67 ; "0! 5HI @ 1 HI 0 QR H8 0 / QR! 8 0 H H! I 5! 65HI 7 ; 8! " 5 Rysunek 5 Główne analizowane decyzje w zakresie programowania marketingu miejsc w Białymstoku $.: ;6 9 :; <: ;2 6< 5: ( abela 10." $ 9 : ;56 7 9: $ 695: 29 6<2 <: <,! "H 0 Główne załoenia dla polityki marketingu miejsc Białegostoku " H & 2 <6 7<: * 2 5 <: /58I 9IH!: 00 I I " >! " " 6 75I 5H!8I8 - I 5 "0 H 5 8I 0 6 " I! HI " / 5 8 I " 5! H H 0 +55!

37 ." " ; 6 " " "0 7 1 H I 8 8 "! ;8 8H!I 0". " + 9!0 5! 8 Q5R 8 " " 6 "!0! N"7 05! 85 "5! 2 I , !58 / I 5HI 0 H " 5 HI 0 98" Q0 R " ).*` 5"5!!06 :7 0 0 " " " HI!55I! !85! H! 8 * H 9 "05 -!9 0 0 " H " 5H !8 94 2" - : -8 0" "80 8, + "5 " "! 0 "8 " H 0:

38 +!!, - 5 HF) + 9 9!5! 05 6 H!7 ' < 05 0 " (9 Q( 0R 0.&, H0H H H0 " " 0 +I - ) -H 9 " H H ! - "" 05!" 5 -HF) " /0 Q* R9 I "5"I!!! " 6" 7 +H U / *: H 5 I I 3 Q R HI 8I " 8 0"! " "!! H!! 8 1 -* 9 Q4 3R 9!! 8 5 H 5

39 3 6I! 8 7 " " 0 " " "!! H - 9 Q R 8!! " " 1 9 -! HI "" 5! 0 6, EE" - :! *7 " 6Y"0 E / Y"7

40 > ) 0!! + 5 " 0! 5: 0 abela 11 Zestawienie przykładowych projektów turystycznych Programu rozwinitych w dalszej czci opracowania E * 9 = Q*+ 0R Q RQ - R Q ;R Q( + 0R Q R Q - R? Q( )8 R Q R A Q+ "R Q R QR B Q,R9 Q 18 R Q R QR C Q-28R Q RQ (R D Q( R Q; R Q / R G Q."ESR8 E Q 18 R Q / R = Q+ )R Q - R QR == 2- Q - R =.+ Q (R =? + - Q,<R =A U18 0-F 18, P0'()*+(.5!HH +! 8H 0 "0 H 0!! 0 $8! Q R 0! 8!! "! H H H /5! I 0 0!! HI 5:

41 abela 12 Prezentacja projektu '2) )5 0' Q RQ - R Q ;R. E'2.<;4.2/>,/>( 2.<;4.2/>,/>( >' ) + 9 Q* + 0R + ( 5 "0 H " :! - * !! I " H 9 >! " " 5I 5! H5 Q R <'! 5 2 Q+ R -H! 8 5HI 0! 0! " ) + 8 " "8 I 8 H!5 H <'>": "5! 9 5 ". 5 Q* + 0R "!!!! :! " Q ) ' ).* 05H >" )

42 abela 13 Prezentacja projektu '! 2) )5 0' Q R Q - R. >' Q( 0R ) H 0" I 0 5 I! H 8 0 0! 8 $HI " 88Q"!IR 5 5 "8 0 0 " 9! 8 "8 5 I " 5 "I 0 I "8 ;H 5 "8 5 :Q( 0R <' +! <' ) ! 5! " Q 5 " 0 ".5) E' H ; H 0 H8! "I " 5 7 5HI! " +5! " 0!! ' ).* )05H >" )

43 abela 14 Prezentacja projektu '! 5 ) )5 0' Q R Q - R. E'2.<;4.2/>,/>( 2.<;4.2/>,/>( >' $! HI! 6 "7 <'+" I 0" 5 I 5HI "! 0 00"H! "I *!! 8 " <' > 0 8! 8 5 "0 8 5H 5 0 "!95H! ! 8HI Q R 0 5 " 0 ".5) 05H 8 < 0 6 " 7, !! H 0! 0 0 5" 40 '

44 abela 15 Prezentacja projektu ') )5 0' Q RQR. E' "0 " " H! " H."! I - <' >! - " H. 5H :0 5"00H 0 <!0 H 0 H! ; 8 6 : 5" 7 6- " :0 " Q R 6 " " :0 5! "I 6 7 Q 0R H 40 ' :!

45 abela 16 Prezentacja projektu ' ) )5 0' Q 18 9,+,)(/*.,/ +>)>*.2,(>-,$.67R. E' >', !5!0" 0!!,H ", 5HI",+ 8 </,+$. <' 1 8HI "! "! E Q,R I 0, "8! 0, "8 QIR <' + I I " HI "! 80 ) + =B 0 * 0 H, 5 " 5H! " H 8 8 B 6 7 Q4" R 9 - H 0 "! "8! I 8 I 6" "8! "I 8 7 -, 9 "! " 0 0H 40 ' * H < (</,+$. + "

46 abela 17 Prezentacja projektu '.) ) )5 0' Q -0R 9 9. E' >' 0!Q R 05 + '" 9 > "0 " 5) + )"0 / $8 5 )5:" HI8 ). < <' 5 0! "! " >! " 8 <' * "8!!I "0 :0 5 ) ' 0 " 0 ( 8"

47 abela 18 Prezentacja projektu ', 5) )5 0' Q R. E' >'$ "!85!8HI "8!!!H!!,!H! ' <' " 5 "I "!!! 5 <'-I I 59 0!"8! I : 05H + 0 ;! 0 8 : H Q R 0 9 H 5HI " 8 abela 19 Prezentacja ' ': 0!0 : " :! 0 0:0 Q- R! " 8 09 "8! 05 8 Q- R H : "! 8 I 6 7 " I Q-! R 5 0 "0 8 Q;I R 0 0 "! 8 "! 0 0! 5H ' ("!0 -< + 5 > 4" )5 0' Q;RQ Q +R. +( "." I8 08H E' !

48 )5 0' Q;RQ Q +R E'. <'? 8 5! "H! : ) " 5" I HI "! 8 <' /5 "I " HI (" 05I 8 5 "I "H: 05! *8 05 " $8HI 9 " 8 5!05 505"? 40 '.+) > abela 20 Prezentacja projektu Orbi Linqua muzeum jzyka im. L. Zamenhofa )5 0' Q 18 9,+,)(/*.,/ +>)>*. 2, (>-,$.67R. >'Y8 8/ 8!!!88 0H8 `! <'/ H 0 85 "8 2 8/1 : <'*0 8, 9 8! 8 Q0R9."ES!0! 8"I )0 )0 ;-!!! E' > ' 8 " HI8 8? ) 5H 9 8HI 6 "7 8HI 7 " 7 40 ' 5 "

49 abela 21 Szlak Białystok Retro )5 0' Q - R. > " 40!! "" 5 "! 6 " H 9 70 """ 8 5! H 68 H " 8 7 " " 6 <+( <' + )!! 0" H 5 I!! 0! 8 + "8 0!I 0 5! <' 0 "8! I 0 H I * 5 "I 0 867! 5 0I+ 0" 5 " 0 QR Q - R E' 6 8H: ) 9 " " - - " + ) 9 5! " 2 U" " /!" HI H8I7 U" Q05 R 9 7 " 2 39*+9+ 0 ) Q+NR " Q) Q )R 9 8H +N QR '! Q - R ; H 9 ;8 H " Q+ R 6 7 ( ).* 0 " 0 + ->$"-)

50 abela 22 Wschodni Dom Kupiecki )5 0' >' Q - R H 5 5 <', " " " 8 V>90 0 "0 ) E H 0 H 0 ) "" <'! : 2-"8! 5 0 X " I " 9" H 9! 0 +! 5HI H "X 6>/*,)),479 "6" (>>; H / ; (>>; 0 5H 9! " / H 5 : 0 "" ;8 " 0 " 7 ;8 9" ) 0 E' >" !! 5HI! 8! ) < 9 0 " 3 08I H HI 5-9! " 4" 9! " " 9 H 0 0 -? 9 0 0! " ) U - 7 E"9" ' + Q+ R 6 7 (>>; +; >".* ).* " /8 " (" ) E "." ->4 Q2 R 6H7 E "5 9 "0N

51 abela 23 Parki i Ogrody Sztuki )5 0' >' Q - R. ;"8"! 0 6 F )0 "8 8 0 " ! 0 Q 5R "! "!>05 6:7 " *E * "! 0 " <' 0 / 8 HI H * "! : 6 ( 7 <'!I 08! 0H> "8 5 " " 7 E' Q R 9 0 Q R *E 9 - " Q R ' Q ! ! 6Q5"0R7 U 6A 9: 9 9!!7 + F0 9 0 ' )" F0. Q4 R " 05 Q5R > ' H "0" ; "0 0!! - 18 /, > " 9 : ) : Q5R6 *V7 5 :.<: (.* ).* 9 <99 U " *E 3" " E "5

52 abela 24 Białostocki Szlak Kulinarny )5 0' >' Q - R " I 0 6" " 7 > "8 "! "8! "! 0 : H 0 I ).* 5 " >! H! <' -! I H H H H 8 H05H 08 " " + 8 0! 6, " 5! 8 5 " " 8 : 5 5HI 8 <' I! H E' Z ! 05 )" - 90?:0B! Q" R Q" R + 9 A0"! "! H! 8! 6 5! 7 9 " O H 6 " " : Q R * 5 "I 5 ": 6 " -5 A9 0 Q 0R Q( + 0R 9 * + 0 U / 9 6 "7 Q- Y"R Q $ R *E + 9 Q R ( Q2R 68 7 Q+ R 6" 7 Q"R Q*+ 0R Q + 0R905 -,9!H H ! 0 0" : 0 H 40 ' H 0!! - 18 /, >" E "5 *V *V/6*V/+7 E.* ).* 9 3 3" 9

53 >/-/ 7 $ "05' +> H! 8 5 " 5H 5 H H 5 05 : 8H"80"0 8 7' 5 0 " 7 +> E I 0 H8 <).* Z ( ' + ' EI8 58 H 0 "8! H! 0* H! : 0-9 " 8! HI : ""0 + 5 " > 9 " 5 > H "H I!!+> - I 8" 5 00: 0 0! ; H 5H 0 I 9 IQR - ".H 0 " E.* ).*7 "8! 0! "5 E05"I5!! "I 5 ;H : /4. 5 8H H 5 "I <, )! ) /U.F4

54 58I 5HI H5 5 "67 >* 6" "I 0 2! "I 5 5! "! 5 "0 : : 0 "8 0 QR 0!"5H 9! " 0! "8! 0!"!HI+! "I " 5 : "! 0I 05 H" 6+>7!I0505 I H 6 8 9"557 6).*XXE.* HI "0 H 5H.!! I05 H "! H I " 8! 2 "! 8I 6 0,7 5 I H 5 0 " 07 05H5 " 0"8"!! 55I0 0 "I H H00 05+H9E 7 ;" 9 0 ' + "5! X0 + ": H 0 50 ": H 5 * ' ( "0 I " 8 5H

55 $8HI "I! 8 "8! 58 H + ) * + 0! " U "H 657 "I H " * " H 4 "I 5 " I" H8"0 " H > " " ": H 5I 5 0 H! HI! " U 0! 6 5 H 5! I 8 I 8!: 0 E 5 6 H HI 53.),$(9 3 ""I5HI 5!5I " I I H 5! 0 " 6 8I 8 "7 8 " 5 I 08! H !I H 8! 5 I 0 5! 8 5H 5! 860" 0 7 ) 9 : " ! U9!"H"H" " 8 5: 5H 5 67

56 ).* 6E.*7 8I " " " HI 0HI 0 6Q0 R7 +' I "" I 0 8 "I!!5HI 5!! 5 I HI H : 0: * H! " 8 " 0! "I"H " " 7 >! H0 0 8! 5 H ! "0 0 80I I H0 0 8! ! " 0 : "! 8 H0 :0 5!0 45 ""I 6).*7 I" H0 :0 00 "8!I 8H0

57 @! A ) ).0 ).7-5I88 5H! 2! 8!! 8- + )!U>." 6U>.7 *! 8 /! +8+0H6/++7 0" ! ) ) H0 0! ;: ) 0 *!'. )0 6. )7. F.>4.-E 2 5!! ) 0 U,." 4 6,.47 / U 40 F H 5+ "H 88I H0 0! 8' >,.")) - H >H C=? 1,),>, 61, U > 1,++>$( 61, +" >N $ (7 9! -8,!, > ) ),, 0 * 68 >/*,)),4 >>>7 8 0 * ) 6+)7 /5 0I 8 5 "!! -8,! C 9 =?"8! 0 I! 1! / + +0H C 9 =? 6/++7 / 0 ', U) ), U+ U+0H I 0 ;5!HI! 06. ) I8 0

58 / abela 25 Zestawienie ródeł finansowania w korelacji do produktów wiodcych Programu F ).,.- 0H. 2 '7 "78 " 7 " 078 " 00 8"H 0 U,.4" " 0 0" 08 0 " " " F )..- "8 HH0 '7 7 " 0., - 07 U,.4" "0 F ).=, '78 "7 H" : H ]>>'- 40' H "5 " 0"!8 * " 5I85 0 U>., 0 *6. >/*,)),4>>>(7 0"!! "0' >,.") ,),>, H 9"8"8 8 "00.-E

59 / 18 9, : 075!.- 0H'.; '70 0" H., U,.4"" "" F ) !! 0H? 0 A > * B Q R.)9>>0 >>0 H F )..)2>? 2>? "" 0 0 "0' 0 H H 0"8! " 88 H " 5 0!" 5" 0 "8! 0 H! " H U,.4" " 0 H 0HH H - " "8! <,.-E U>. 1,),>,.-E, 0 *6. >/*,)),4>>> ! 05 0 >,.") )- H >HC=? =? 1,),>, / F )..-E

60 / "8!88 0!!8 H 0 5! H 5 "! 5! 0 0 " ".)9>>0 >>0 H &. ) $8HI! 5 8 : 0 " 0"5 2 0 " H 0 U < ). 0 8 G $ 0 ). 0 ' Q;8 R $0"8B$00' ; " A Q)0 0 R +0"0>VQ)0 R $ 0 ' Q H H 0 H "8! 88! 0 0 "8 8 " "I'! "!!! D ' " / E " / - (

61 !! E0: ( ). )0 > / 2 >A Q 0R "8! 88! ! H: Q" R! 8 8 "! 5H " ; " I! 8! 0 5 abela 26 Dane teleadresowe instytucji zarzdzajcych rodkami ródłami zewntrznymi / ).0.- )!U>." F.> 4.-E U,." 4 / U 40 F >;!!X <! 0 2 )U + -+: = =BDDD >/>+*,)+*.-<E*<)\ >2;>,2;>$*( /().2.,4. - H =BX=C C= 67A== + / =X? B=? 67=A ) ) <0XA G ==)1>> = F,F BD 'XXXX X cx 'XX NXX 'XX NX_d D= 'XXNX.OC=?X 'XXX "

62 / >,.") 1,++>$(61, >N$(7 ) - H >HC=? =? 1,),>,61, 0* >;!!X ==?, B?,)2.,J+S E,$(1/ <-!-8,!, > ) ), 5I +E": 9-8,!!, U> -8,!, > 'XX"XXXXJ 'XXXXcXXJc NXX>O>>>X

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOMORSKIM DO 2015 ROKU OPRACOWANIE DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO oraz DEPARTAMENT TURYSTYKI w MINISTERSTWIE

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Dokument przygotowany przez Fundację Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Gdańskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1 STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO PLAN MARKETINGOWY STRESZCZENIE MENEDERSKIE I. ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ 1. ANALIZA NABYWCÓW 2. ANALIZA POPYTU 3. ANALIZA PODAY (KONKURENCJI) 4. ANALIZA POZYCJI FIRMY 5. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia 20-letniego okresu budżetowania zadaniowego i aktualne działania rozwojowe w Krakowie (projekt MJUP)

Doświadczenia 20-letniego okresu budżetowania zadaniowego i aktualne działania rozwojowe w Krakowie (projekt MJUP) Menedżerskie zarządzanie w administracji samorządowej Doświadczenia 20-letniego okresu budżetowania zadaniowego i aktualne działania rozwojowe w Krakowie (projekt MJUP) Piotr Wierzchosławski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Modelowy system wdraŝania RPO

Modelowy system wdraŝania RPO Załącznik 5. Modelowy system wdraŝania RPO OPIS SYSTEMU WDRAśANIA RPO Zgodnie z przyjętym w metodologii modelem, podczas tworzenia opisu systemu wdraŝania naleŝy korzystać z pięciu wymiarów modelowania:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej)

Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Maciej Stawicki Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej) European Union

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne 03.06.2014 Jakub Brzeczkowski Gabriela Papińska Joanna Sienkiewicz Zarządzanie rok III Plan prezentacji: 1.Marka

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób przeprowadzić warsztaty strategiczne w firmie, która jest producentem leków z branży farmaceutycznej?

W jaki sposób przeprowadzić warsztaty strategiczne w firmie, która jest producentem leków z branży farmaceutycznej? W jaki sposób przeprowadzić warsztaty strategiczne w firmie, która jest producentem leków z branży farmaceutycznej? czyli jak podejść metodycznie do poszukiwania nowych i rentownych sposobów zwiększenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

CO OZNACZA IDEA SMART CITY

CO OZNACZA IDEA SMART CITY CO OZNACZA IDEA SMART CITY DLA MIEJSKICH MARKETERÓW? Adam Mikołajczyk Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc Warszawa, 19 listopada 2013 SMART CITY w idei Współuczestniczące sprawowanie władzy

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej

Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Znakowane szlaki rowerowe PTTK (w km) Źródło:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2012-2020

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2012-2020 MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2012-2020 Aktualizacja dokumentu z 2008 roku Przyjęta przez Radę POT w dniu 5.12.2011 Koncepcja i redakcja: Bartłomiej Walas Zespół: Anna Cichooska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Analizy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 SYSTEM PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo