Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza"

Transkrypt

1 ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1

2 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * / :7;38<5 $! % *' ' *) )A* *% *! # #) #), #) 2

3 3

4 !!"#!!$%& '!!(!)*+, -. -+/ & ' 2 3% ' , 1 0 % #% / + / ' : 1 '% & 1 /'1 '+ # + : 2 0 ;1. -% 1 % # +< & 7 : ' 1 ' 1 1 '% ':&1 +!!"!!$:& 0 ' % ' 4

5 :1 1 '% 1 & 7 7 /'+ '+ : + < / 1 1&' 1 + 2& :7 : +=& 1 + ' :' &0 +. ' /1 % 1 : % ' % ' % +8& : & 4 1 :% % % ' & 01 + : ' % :0 % 1 : % :0 : & 0 ' +, : : 0% 1 ' + 0 ' + 8 ' ' 7 : % 1 : 0 &' +,: 1 ' & + 5

6 ! " 6

7 & 8& ;#+ < & :&' 1 % : 1 % %1 1 : + 4, % 8% 6:1 % : % - : =:+ % )>)>+ : >%* % ++"%? ' + 7

8 J 7 : 7 :!# * ($ )$#)( ")$ ; $ ; *>( ) )> ; )!( ; )> "#A $ A( ; * ; ) ; ; >)"( >""( ( ))$ ; ) > +$A ))(! >#) ((! ; +$! ; A$( )*#)A A() ) )$$ ; A>* ; )*>)> * Dane na dzie r. 8

9 61:01 ) )$$ & )*>)> :+ 1:B % ) (:'B + 8 '-2%!! + (*" : C >%>? D% C (%!?D% ' $ & 1'':4 E :& 8& % E:% 1 / % % % : % 8% ': % '1 '+ 6:& % :% % '% ': ' )"*)">+ 8 :& 1&' ' %& % +; E % 0 '0 + 6: & : % 1 + 9

10 , 8 % : % % + = 1 CD % :&E:+ F # G-1 H% & G;0 :0H +, &'/ ' :1 ' : & G-1 H+, + = +)>%!)'& ;0I, C:D+ 1 :' 1 % % + J E: % + 5 ' ' & : :% + / % : % & 7 : : 1& ' '% % -1 '+ 8-1 ' : % % 1 ' 1&+ 8 #' % /' :+ 5 ': /1 )" :1 C :% % % : D ;1 < % ' +<: + %%6, + 10

11 & & 8&; + < C& :&'D+ : 1 C -% =:D% % 1 1 :% & 1 + ' )!!#!!+6;++)!!%8 + "!%; +)(!% +)!!+8 )(! % % 2+ >* '% "%? ' + 6: :: &' : 1 '% ' : E:% 1&'' '+ 1 7 & :& / 8& +8& &-19 '+ 8&!!*!!+++% ' 8+ E: 1 : 0 :+ 8: : % ''% + J7 & :: =:+ 6: 1 7 / / ; + 6:& % :% % & ' 1 % : '% 7)"* )"> +++% C ' D+ 0 : & 11

12 =:+ K' ' (!# '% : / :1 +&+ '( 8 ' / &' #'4-19 'L.L 8' / F> : 7 ' & 1% : % # : ' :+ 8' ' 8-1 '% 1 E: // ':' &1 + 7B7/C5D6= : : '1 + # % % %0% % / + J : 1 % 1 1 '% 1 '% % 1 1 '

13 ) = : + 9 > C JD% )> C JD% ' +(CJD+91 'AA! $!! % + & : 1 '+2E: & & % 1 ' : ''% &1& 1&'' ' 1 + J % + 5 %1 1 '+ J' 4 1 / A!! " M + + '+ )!!*ML 7+++ )(L 7 #)AL ) * " A $ ( )! )) )

14 $%)A $%!" (%AA )!%! ) %$* 7;0C7 )B B *B "B AB $B (B )!B ))B ))%*> %) )$%A$ )"%!A $%(* "% ) )%! < ' % 1 # ' ' *%?% # ' ')(%>?+ 5 1# '+ 5 7 C %)? D% * B%!AB>*%(?+ =B7/FG C )(++++D 9 /C! JD B # K KK KKK KN N NK NKK NKKK KO O OK OKK 9+B P!!) #!%$ >%$ )"%( )A%!%) ) %) ))%! #A%" >%!! #)%" *%A A%) >%> )(%) )(%" )%!!% )*%) (%* A%! 1 /'CD!!) *$ )* A! ( *" >A )>> )) ( )A )* $! *A "$ (( >* *$ >A )! < : %! J% 0 14

15 & A J+ 9 J+ 5 C >! ' '' ' 'D+ 5: ' COKK# KKD% 1 +9 AA!+ 5:' ' ::% &': +5 & 1 & 7 : & : 8+ 6:& ::1 4 8&L 55 0L 1 =: 3M31K 71/=?50>D6N : & :1 C ' : :'D% 1 C ' D% ' K KK :1 C::D+ FG1517 : '0'% :: : KKK KKK: : C:D+ 7/G5LC7ED67 CD% 1' : : KN:N '+ 15

16 &' :'+-: K#KKK :)"**'% >$%*? &1 '% KN :! '% ) %?%N%NKNK# $'% )%A?+ = : ' ' '+. : : + : K#KKK% KN A%*?% ' N NK+ - & '1 :&'+; 1 1 % J' % '' :&'+8' 8=1 & + 8 ' 2!!* 1: ' 4 #&)$$)'% ##!'% # #)!( '+ ' >* '+ 5 '1 '4 #)!"A'% $*?% #*"A'%+ )?% #>>'%+A?% # )>*'%+))?+. &1 & + '+ 16

17 * 8 % % ' 8% % 1 '+ : 8 =1 ' '''+ & ' + 7 &' '% 1: + 8 ' : : ' 8+ 5 ' % : + % % 1 ' / ' :'% ' 1' 1 ' &%: &/4 '% : '+ %1 &%1 E:C% % D% ' + 1 & % &+. :'''>?: 7 % ' : 1 ' :+ 7 1 %& + 6- / 1 '# % #+ ' '% &' ' 1 /+ & 7& % % %:' 4 1%+.1 & 174 % ' L 17

18 1 4 %%0+-&&&4 1% % % % % + 8 :' ' :4 % % % % + &7' + # '% '' 1 :#: ' + ;: % '++%&: 7 % % & & '+ = & % 1 :1 +. '# 1 & 7 &' / '+ = % 1 : % % GH ' & G ' H+ 1: & 1 :% 1 :1 +8'(!#' : :% ' ' : ' - % & : + 3 : : : ' ' ''+ 18

19 )+;1 +<:;,1 +F;+ +5 *+ "+,, A+F6 $+Q,0C2'KD (+;1 +,' - )!+, ))+' 19

20 ) +, )*+F )"+, ' )A+;1 +' )$+;1 +<1/ )(+R;RC"D )>+; F:CAD )+;,'C )D 20

21 , ' 1 '# ': '&4.1 ' ' / 1 '%' % 81 % % 46 %. '; % ;: 8& -1 81S%, :8+ :' ' ' : : : 1& ' ' : '+ 1 % : 1 '% & & : % + 27>0 57D2= 1&1 ' % 1 % : ' / ' 1 ' ' '' :'+1 7 & ' ' ' 1 ' + J' # : % F6 % ;: %,, '% 1 9,' : % J - %; 6'% 0 ' ONKK 1.; +, 1& + 27>=?509D650 & ' % :

22 4 9 <: # 1E 0 : 09 # 1+.: 1 ;1 < + < ' 1 ' ' % & # ' :!1 + %% +< : + B72=GD650I= 57G58<=9D650I=% 7%1 & % : 1: : C:,' D% 9 ' : : '+ 1 ' F 6 % ' 1 % OKO!# % 1 1 / <1/% OKO # + % % 1 1 % :& 8% 1 :& % % =: # '% : 8 : 7 % -1 + ')>'% 8+ E: % % # : % % + 87 ' 7% % ' ' + & ) 1 1& '% 22

23 3+ ' 1&7 :'% 1 '%1 '+ 1 ' % ' % : % 6 F 6 % & : ;% & : + 1 % % =+ 8 ' 1 '+ 2: & ', 8-1 % : & ' # ;19 <:% F 6 & 7 1 F+ '2'K <:+..,8+ 8&1 ' F 6 % 81 T1# 9 '% ;%.%,,J - 1' ' ' 8-1 '% & 81 S + ' 1& + '% 1 % '% ' & % ' 0+, 1& 1 % 1 & 1 ' + & 7 % +;& :+, 1 & 7 '% ' '% :# J'. 23

24 G,:H ' Q ;. + 8 :1 ) *:+& :4 # >7?7 B72=GD67 ' : ' 1 :' KK OKN +% +8ONK +*! + # 0DBF: =L85=:7 5 BG LG H8<7 COKN#ON +D : )(A(%/)> *+ +D: ONKK ONK +C /D% &ONKK + #317I=I7: )(A> & + #=C0I5H?=D2=?571H? C)$!A)$)A+ #720/>7C+)*$!+D 1: KK ONKK + #7?06: OKN +1E'+ # =L85F: BG LG : : /1 % ONKK + # =L85F: LG 76H;7 / : 1 '1 CK+OKKK +D%1E0%: ::: % :L :1&'1 + #=L85F:BGLG7G:7: CON8+%KK+ONKK +%ONKKK +D% % +:+ # =L85F: LG 58<7:7 : : + # =? O 71D9=17>57P :,%/ <,)"($+ % 24

25 #=?D5KM3?0>32FGQ+*%++OO +% # =;G=/H =;>=110I= O?51 >7?7 B72=GD67! &H>27 =?51567ED67! 8<= I50C10P + OKN +%: ONK % #7:785D6HB5+)>$)+% #G=>067>B5ED658<+F %:+ONKKKOKO +% # G=>06 6=>HBD658< + % )>*>% : +OKO +87 ;&31 % # >FC=G09 7/G5I5 1 *!!+ # F>3 3 C+)>'D% :CD%':'% '% 1 1&+ # >7D7 ' ' + + $.. $..$ $.. $..' **" **$ *** A* ()* (>* ($! ( ( A$! - )*(>! )$!(A )*"!! - )" )**$> ) "$) )>$!! - >A** ))$>$ )!)A( R *)" $$!! 25

26 R *$A$ *(A( A!!> ) $ )*!( )A($ R A)> $$) '%%*' )*)#) )') *.*#$ ==; ' % & / : & : :' 8% : % / 1%% ''+ 5 : 8 ' /' # '% '% % & & ' # &+ +*#%& 01 % /' # '% ' ' ': + 5 :8 1 C ' D 45:%61 %-81% ;71 +6:: 1 %4 '1 :& 1 ' :&+ 26

27 F 1 1& : & /# %&4(A? C )>!%!'D : : % A?C( "'D: /+ 8 ': '1 /4 A!? : %? : 1 1 % 6 )A? C # : & + ' '% +'%'%%:1 +D+ 8 ' 1 : $!? : %)(?: + &7: : + & 7% & +*$!'1 % A!? 1 : + 5 : #)**'C*(?D+5 '1 : /4 1 '% % + 1 & & 4 C %D% C D% 0 C % : D+ 27

28 1 ' ' % & + - : 0 ' '/ #%: F0% % % : + 1 % 1 &8 # ' 8+ 8 ' ' ' ' : C5D: C5D+ 8 ' + A* ' 1 1 % '% + &" B @2H65 S $ $$"( > %! C:D ))* )" ' F0 * ( " 28

29 ) - -: "*) A%A * J A%" # J $(%)! % J $A%*. J )!" $%A 6 $*A > $ 6 )>!% # : 1% 1 / 1 ' % 1 :% 1 ' &. ' # C6& D+ 2 % & % : :& '% % & 1 & : + 8 ' &' ( * &. ' T 8 / #. '+ & ' B = C 1 = :: & D%. 'B:%T 8B B ;+, & ' & ' # E1 : : '+ :7 : 29

30 #("% /1 1 ( *% + ; % 6& % : ' + D% : 1 & % ; + ' : 1 ' % 1 ' 1 ' ' # E1 % & 7 % 1+2 : %! A+ :: 1 ' 1 1 ' 1 C# 1 # F D+, 70 '#("+ 8 # :&' )A : 1 '% 1' '1 ':' + 71 ' 9 61 ;1 I #F #+0 #+ (%! (" 1 T1 ; # I1 # 6&1 U;Q.7V:1 # +0 #+)%!A) (( # 8 < #+ )%!(( 8 ;. 0 #5 F;1 =: J'1 < ; J'1 F # +* %**( 30

31 : 14 ( *#=: (AA6 6&1. '#8#; (A>K ; J#8#=: C(((D # 8.:# 6,&% (((#("CUD >( I1 # 9 # 8 # F1 61 ' 1 1' % '+ 1 & 1 '+ $ + : - ; + ++% :1 G1 H 8 =: 6+OK+$ % 6#OKKK#69# $ )*+!$+!!) + &7 *!+!$+!!$+ :. 81 ; 5;+(!)AB)AB!! F : : 1 (+!$+!!)C,+2+5( %+("(D+ 31

32 G1 H +2 )! 1+ : & ' 4 1 -:1 C, D% C 6&1 D 8%8<1/1 C. 'D+.: G1 H WX">! * B' 6'9 %.:1 5' A +.: : %!!* $ * B'!!" *! * B'+%&!!A:1 "A * B'+ 8'!!!!*% '' ' &: 01 % ' % 1 %:7: +< % : 7 1'C)*:)"D%1 + :1 : ' ' G1 H : > : ' ' ''+. 1' : + 5 / 1 V/ % ' & % : = 8 1::'+88 ':4 : %: ' % / + 32

33 ;& : & ' 0 : + 6: 1 : '% '% ' &: C & D & : %1 : 1: &'+ 8 : ' : A!! % 1 :1 'NX*!!! * &%&' V/ +.: % 7 (%* *%A + 8:%&: $! + V/ % & ' % 1: ' :+, 0 : 1: &' E ' :1 % 4: '/ % / +. :1 % '/ / V#N +U+% %% +,7 )"* + 7 : ' '1 4& <7 :. "!!!C, 2 > 1 % 7 :+8' ' G1 H% : % & : : % : % 33

34 = 3 +,/ : % : % ' % 1 '1 J#A)%:: A!!+ Wykres 1. Zuycie wody na mieszkaca m3/m/r ,3 27,3 27,1 woj. witokrzyskie pow. sandomierski Sandomierz 0 Wykres 2. Wydobycie wody- ujcie "Romanówka" w latach tys.m ,5 184,8 153,9 142, Lata 34

35 1 ))!B)AN)!BNU)$B)$NU :& A%* 8+ 8 :& -. + = % :& V 6 -.))!B)A N% )!B)!NU:&/A%(8+ YZ 8 -.# =0 -.# V6 : ))!N=0#V6=0#-+. / *! N )A N+ : 1 & %1 ': '+ 8: : : "A ' / ' )AB!%" N+, 0 ' % 1 & 7% & : 1: ''''+ ' 8 4 :& # % % 1 % : % :+ 9 :& : 1 % 8+ 8 * US Tarnobrzeg, 1996r. 35

36 1 % ' 1 GUH '1 'GFH%GJH%G,H%G3H+ :&# 1 V+ 9 ' ' : V%: !!": 8%: K!!A 0 :&+ J 7 :)($!: [ **. Wykres 3. Struktura wyposaenia mieszka w systemy kanalizacyjne 2% 1% 97% kanalizacja szambo brak urzdze kanalizacyjnych ** Według danych Wydziału Nadzoru Komunalnego. 36

37 Wykres 4. Zestawienie długoci sieci wodociagowej i kanalizacji km ,8 90 sie wodocigowa sie kanalizacyjna ),. %++4 &: :L % % L ' 1 L 9% ' 4 : #:1 ':L # : : 1 : ' '%: 1 ': 'L # %' % L 8 1 : : 7 ' 1 % 1 : 0 '+ 9 1 : :7% %' 1 : % :% 37

38 /'%'''+<7'1 9 +, : ' )($! :1 ' '+ 8 A") :% 1' '(* 0+ \ **. ; : 1& 1 %:+ :& 7 1 '4 + T 1 % : % 1 + % ,+ 9 : + T : ' :1 # 1 '+ 8 6,/ 1 ' )! * B+ 6 :. 1 '% J ; 2 6, :&' + 8 ' # :% + ** Według danych Wydziału Nadzoru Komunalnego. 38

39 U/ C=LTL8506FG G$..$>? U/. '# (A!! (* 6 : 91 $ B #3 '# : >!! "A! 6, '# : )! A$ 6 & & : 1 ' #, % 8% 6:1 C!! B!!* # A" ] # 1 'D+% : + 6!! + : *$%"? ' A$%*?% 6, "$%(?+ = & ': ' : % ' '%& 7 1 # =:% -% 6: 1 '% : 1 '1 + 51E!)! + :7 ' 1 '%+ 39

40 7 + W * B 1 ' ' )+ + "% ' 8 # : (#$!! : 1 & # + ^MU5Q66, M U$ +V % (#$!! U,6JV3 6U5,1 ++;% 1 *+ 8 1% # : += % > (#$!! =U55UQ= " ; "% ' C_' #!%! * BD F (#$!! 40

41 1 K 1 A+ 6=` + '# # A% (#$!! :1 + 9 : 1 :'% % % :& '7: 8+ +% : 1 ' ' ' &' ' &0 04 #)!! B%:'')AB+ 6 1 '% 1 : ' % ' 1 1 : 1 K 1 6=` 1 % 1 '% & ' ' ' 1: &'+ : % ':: + 41

42 , 1 ' +, ' : ' & 7 & ' ' + 8 : 1 ' % -,; : ; % 1 1 +GF.261 ;' <0'H+ 6: &: % ' 0!!A + 5 & /.4 - & 1 & : : - ' & % 1 ::% & :'% U: 7 1 : - #6 &:7 1 -; + * " 1 4 7: "$!' 42

43 *A$' & : )"' & " ' & :/ : **' 7'1: ' "A' 71:/' )$">' )A' # 7;0C7# B H?0>>090D2>H $.1:#'# : /' 2:#' : *BU#AB>># A+! "BU#AB>># >+! '.1/ 9 + ABU#AB>># >+! ) $BU#AB>># >+! 43

44 9 +' * <: #.1# 9 +,' %.1/1 9 +<1/ G,,H ) /1 %+;) $ 81 ; ' //%+)> ) F,;&31 J <- # : 0' % F6 $. *BU#AB>># $, "BU#AB>># $$, %+;1 < * ABU#AB>># $, %+ $BU#AB>># $', +. ' $) ;6'%+)! $ JT +' * $* J U %+ $# J KKK * 44

45 $% J/. J/ F%+T ',%+* ),%+* +H; F:1 H%+A *,%+$ $ #,%+( %,%+> ',%+) '$,%+)A ',%+ '',-;%+ A '),8I%+ ( ( ',%+*) '*,%+6 ) '# ': A ).,%+6 > ),%+*! )$,%+) ), ;,1 % * 45

46 )' ; ) > )),%+= ),%+6 ) -&, 9 & : ' :1 + 5 & 5D:3, 8 : 3+, / % % % % ' : + ' & : / /+, 8 & %F;+ 8 ' & / & +-1 &, 8 : 4 1 ' '% 46

47 '% '% %+ $ 150B>7G5/:=G0 D2=D=G L>=/6FG =8<>=13>=LC51 5 CD 1 ' '' 1 ' & 1+.: ' : %& 7 ' ' ' / 1'+ & &&&: '+, 1 ' ' // ' ' / 1+ 1 '% 1% & : + 8 / ' 1 &7GH: : '&0'1 : +, : /1 ' 1 1 ' % : : '% :& & 8 ' /1 +.: ' 1 ' : :' '0+ 47

48 6: 7 1 :% &' 1 &1 '% 1: 1 & + :& 1'+ 8 ' ' & 7 / : + & : '% % 0 0 '+ ' B>=80D3D20B=G : 8& C1-1 D & C :D% : 1 ' '% : 1 % 1 ' '% :1 &' ' C/ % % D + ) 5 7 CD+ 5 : '%1+.1 : & / + : 4 % : % % + 48

49 5 & & ' 'C -1 %&;0 :0D / + 5 & ' ' '+. 1 ' ' 1 + 8, 8 ' & 1 % : ' 1 %: : + * : 1 1 &' &'1 % 1 ': + 6 & 1 ': :1 '+ # DH680D97B50>G=2175G2F>17. :% + % :% ' 49

50 . :' 1 ' ' ' C-1 D+ Zjawisko powodujce modyfikacj siedlisk i struktur ekologicznych. 2. PROBLEMY RODOWISKA KULTUROWEGO >=;C0?3L>=/=G5D676HC2H>3V )+ ' 1' :1 ' : 1 : :1 : ' &' % + & /' :1 ' ' /'% *+ : :& "+ : 0 F: : : 4 A+ : 0 Q;. 1: 1 ' $+ : :& 1 % 50

51 (+ :&% >+ : & :%& )!+ : )+ : ;G8H + : ) *+ : :: '- ) "+ : & ' A+ : : : '%1 '%: % $+ : #% (+ : 1':% >+ 1 '%++GH +&+" + < &' :1 1 % 1' & : +. 0 % & 0 )"+ * 1 +5 / " 1 '4 8 BFB% ;1 B,B%, BB% :+ 617' * %:' )!?#>!?%!) + 51

52 % 1 -; =:% 7 1 & + 5 : ','+<&%&:1 1+ % ' '+,' & ++ : % & % 1 & ' + ' %: /+ Q$'1 B%;1 % ; % :%. ', B : + * + 87 % : :& ' "? B; B A>? B;1 B% :. ' & + 61 '/( :1 ' (1 '''+ 5 ' ' % &7 +5&'1 ' ' :& 1' ' 1' + K' ' & ' :% : '+ ' & ' 1 ''%1 '% '%'+ F& ' ' 1% '1 : ' & 1: :0 1 %&1 %'+ 52

53 8 & ' :1 : & ' ' + 5: :7 1 & : 8%1: + /= B >=I7 O/:HI=LTG6?P O/:HI=LTG6?P,: )) ))!* $, >A *(A, )! A$** ', 1 * )!$A ), )" (A 53

54 $,+" " " )+ :01 ' &E) )$$D+ + K71:::'!(!% *+ K71:'1((( % "+ 4 #' # #######################################################>() #% 7#########################A* #: #################################################**( # #######################################################)$ #7######################################)*"> -1 4 )+ :. 6. % ))")1:+ +US"*A1: *+.- "!": "+5.K= "*: A+ *": $+: -; 54

55 (+;, )"1: >+: F 8)A : )!+<8 )!A1: ))+#F)!)1: ) $ U : C!!"+D *)(*%> + 1: C!?D% 1 + 1: C %>?D% )(%A?D+ 8 :::' 1:+ :::' ' ' + 1: /+ 8 : 1: ::' & : 1:::'2+ F: ::' ' ''4 #:::+ A*%A?1 'L # 2:4 ::'$%*?C) $1:D : *%>?C >$1:D #::':: 4 )># "")*1:C!%(?D A#*"$*""1:C*)%(?D I ::' + # 1:::' & #)>A1: < :: 01 : 55

56 '+ F: )! :CA)%?D # 1 ::' + :: + : &) +:'1: ))"* 1:+A(%?+ $..'> : :::' ;: 61 U:. ' F: F : )>#"" : ) # $.*..%# $% $ '% )%) ', > ) *(" "$ *A "( $$> "> @ *A AA( ; $*) >A ** )> * A") I1 $$! *)A )" "( A( 6:1 A)* )" *) $ )" ""* ** : $(" *! A" * A(* "! 8 *)" )*( )( ( ( () ' "" )* ( )* *AA A! (!$! ***$ ""A!$ *> A>) a142#k+ 56

57 -1 :: #1 & :& #4 # : L # / % 1 & /'L #:&0 L # :L # &/L # % 1 : 1 L # 1 ' 2 3 #+ 1 & ' % ' '% // % 1 & / % 0 /+J % &:: + F:1/%&0 :% E1 '% : ' ':' :1 %:+ & 7 7 % : 7 : %:+. :7: / 4 #: 1:&' L #:/: '&:'L U 1: &' & :7 '4 57

58 # L 1 ' ' :1 :'% 1: 7 : C: 1 7: D+ :/ 7 -' J1 K/% 1 7 : / ' ' 7 & 7 % / % +,& 1 & :% '&: '+ 8 % & : :: % & & + F :: : + 1 &% 7+ %1: :7 :01 % ' : 1:% : ' 1 :: : 0 : 58

59 & & :% ) )$$ & )*>)> :+ -7 >(> 1:B + 7 >A>A> 01 % : $%A? 1 :01 1!%?01 + 8E C) (1:) D & C) *%$:B D 1C)) D+ 1 &' E1 ) CA D+ - & E ) - :D+ 8 ' '' + *%$*? 1 : & *%? 1# *%?+ I! >> 1: :D & 1C$!%"?D+8!!) )-2;!!*+ 59

60 1: + 5 1: 1 : 01 C)(%!A?D+<& &7%& 1: 1!%!$? &0 2 & -7 ) )!!!01 ) *%$ 8 1 $!*%> A% #!%> )) =G572 D71/=?50>D65?517 )%!$ )!$ %!)!'$ $*!.!' )! ' #!$.!.* %)#!% -, "% >%)* # %(" )))%( - ;1 - ; A$ %! #*%*( AA(%( A%!( ) %!$!%AA )!A%" -I1 #)%"" -6:1 - : A>)%! $%)" )!% * #)%( )!>%( -8 A$!%* "%"A #*% ) A(%> -. ' A">%( A%)* #A%(* $*% 60

61 Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 7;0C7<7>7620>3D2367CH/1=L85G0/:HII>HBG506=G38< ? *% )"%>$ 8 1 $!%*> )$%"* =G572 D71/=?50>D65 $! )%! $ $$!%*!'!% a14-2#k 8& '' : 1 /' +,!!)+ C #$! 01 D 1:+ 8E )!!! 01 C #!%( :D & 1C#)%>:D+ + 61

62 $ 5 C % %:1:/' ' 7 % 1 '% 1' : :+ )"("1:C))%>?D+ 5 ' & 7 ' 7 1 ' ' : + 8 % : 1 E : ' )!!! 01 +, )$1:&))( 1: E+. &'' %&701 % ' ' ' ' 7 + J7 1: 1 & ' ': + 8!!) 1 ' (%)? 1:D ' : ' / ' 1:D# %))%*? C) 1:D ' %!%(?C(A1:D % + 2 1: ' ' / ' % 7 62

63 1 $? (%? 1 + 7;0C7 >78H9N83GI=DB=/7>8017>=/=G #: )!!!01 + ***%" )$ %* 8 1 ("%A )*"%$ =G572D71/=?50>D65 $!. ')!# $$$! -, )$A% %> AA>% $!% -I1 ("%( "(%( -6:1 (!%) ">%* -: A"%( *"%A -8 " %> -. ' )A!%" (>%> )>%A ))"%!!"%" )!)%( ))$%" ) # % % : 1: /' ' 7 % 1 '% 1' 63

64 ' + 2 % ' + +, ' 1 ' &4 # #US #,' ' A"A! 1 A ) & < ' / 1 ' % 71:/'C 'D / 1 C" (>%(?D+5 1 &4 )A" 1 ' : 0 ' " 1+ 8E 1 ' 3-65 ' )!!! 01 C$*%"AD% 1 1 C( %""D C>(%>D+, ' E 1 ' 3-65 & 7-8 C*"%$ 1 )!!! 01 D - I1 C*(%A 1 )!!! 01 D+ 5 & E:1 ' 3-65')!!!01 - C)))%$1 D+ 64

65 81 < )!!!01 % $> >(%>) 8 1 ( %"" B=G572D71/=?50>D65 $! -, ")" "*%( -;1 *$ "!%( -; " %" -I1 >( *(%A -: *$( -8 )"! *"%$ -. ' "" ">% *%)$$ A*%A A%*!( A(%$ %A"A A 0 %(( $*%" a !! 82 ;' 65

66 ' 6 1' 1 :0 ' 1 7 +, 1 ' ' :' & 7 J F0 ' 8 K F ' KF- / F C D+, 1 ' 7 & CUD%7 C UD 7 / ' C FD+,: '7 C JD / : C JD% C,D% 7 C,D 7 / C,D+ 5 7#&,C3%Q%-D+ 66

67 + 4 B>783 5/=I=/138< =8<>=1K 5DB=>2H J1 % 4 :% 1 ':1 4 7: 1 ;+: /'% 8& % / %: 0 1: 4 1 I '/:&:: 1 &01 ' % :0 :% ' 1 '%

68 7 '0 &1 /' ' % ;+ % 8:'1 ' ' /' ' % /' 0 ' 101 % 0+/0 & :' 0% 4 '1: '% I+ 0' :: '% <+ 1: % 5 1/ '% 9 '/ ' % '+ 4 7 % ;+:/701 + ' 80C - ' 1%%/4 7' % ; % 8+:1 % //0 01 % 68

69 0 ' 0 ' 5: ' 1 ' 1%'% / '&0+ $!?=810D2>=13 D:7;0D2>=13 # #5 701 #6 1 :' #& ((% #.1 #, / % : % #5& 1::7E1 : ' 0 1' 1 ' #61 '1 #2 % '% -1 ' #& #&8% % #; & % : #5 :&8% #. 8 & % #: % % 69

70 + #F &1 % &"!?=810D2>=13 D:7;0D2>=13 #,: 7/% #80/ % #,:7'% #5 1 & & ' :1 ' % #,7 '1% #.':1 ':0 '% #F: #.:K #;7 # &% % % 70

71 !?=810D2>=13 D:7;0D2>=13 # % #K :% #; : % #,& 1 % #; % #K -#6% #Q 1 '' % #1 % #F ' 1 % #: % #F % #F' 1 '% #F1 ' %!!?=810D2>=13 D:7;0D2>=13 # #5: ' '%1 :1 % '% #8 ':1 #.:: % 1 ' 1&' : '% 1 %&& #& 7 1 % % #: / 71

72 #6/ % % # #5:11 / ' ' % /% #8 #F % : % #,: % #.' #8& % % #K:1 '% #.: ' 0'%7 ''% /' #F' '% % #5 1 % #5 C++& D% #F / +!?=810D2>=13 D:7;0D2>=13 #,: /7 # :1: 1 '%' '% '% # 1& '' #6 :% % #81 & #2:&01 % & 7 1 % &C #8::% 72

73 &D% #F' #8'% '% #F : '% A?=810D2>=13 D:7;0D2>=13 #8 7 #F/ '/' % % #3/ / #F &' 1 / 1 /' :'1 ' C/ % %% #8 1 ':%+% #5 ' 0 :1 ' ' 1& '% %'/% #8 12 & '+ J% J; / :1 % #,: : # 8+=+.%9, % G7 TH+ 73

74 - &4 Z % Z8:1 &&'% : &&0% ZK%1 & 1 '% Z, ''% Z % Z '% Z % Z ' &% Z:% Z//':1 1 % Z. K+ Z1 : % Z8: 1'. ;7 C'1 : %: : + D%+V = C G-81HD: ': % GHC+. 'D;0:0: % GH+; 1 '1 : + 74

75 '.& '!!"#!!$ 4 ' :'/ ' / %,%1 /'% :/ & % 5: 0 %,& 7 '%''% F ::'% 5:0 23% ++:1 1 :& ' 1 % & :& 1 % 5 / /1 :' :&0 '% 0 0: : 1 %.: % F+./ 1 %1 ' ' 0&' + 75

76 ) A 0 ::E 1 - % ' :' % & &0+. % % & &% : ' 1 '+, & '!!"!!$ % & E1 / % &+. &!!"!!$ / + 8 ' & ' &4 :4 )+ : /'1 ' % + : +): + %. % + : +V += G- 81H% +* -;0 :0% +": +. ' GH +;+ *+ '1 7% "+ 1: A+ 1 ' ' 1 76

77 1 &01 4 )+ 1: 4 #: 1 ' % #: 0'% #: /'1 ': # % # & /'4 %V % = %. '%;+ + 1 '4 #1 '% #'1 '% #/&:% # 1 % # 0 % # & '% # ':1 '% #: :''1 ' '% #1 :'% # + *+' : # 1 + Z80C ' 4 )+ 1 /% +: % *+'&01 % "+: 1 % A+ 1 '% $+ % 77

78 (+ 1 8CF D% >+ 1 &-1 ',8% )!+ /: % /1 7:1 : '%1 '&1&:'+ ' : 4 #: :% #: :6% #:% #&:'L $ :::% & % ' :1 '%' ': 1: '% ) ;:0+ B>=9062FG G0/:HI 58< G7M1=L85 /C7 )+ : /'% + : C D% *+ : : C++ % : % :b D% "+ % A+ :% 78

79 $+ F % (+ & % >+ : : % )!+ -1 ' 1 1 '&'+ ))+ / : % / 1 7 :1 : '% 1 '&1&:'+ 0 : / ' : + % 0 + && % : / + 8& 7: % 1: 7 : / :% ' : :+ & ' 1 1 '%/'+F : 0 1'' 7 1 :7 : :&% & / - % & ' 1 : A? '1 &'+. & :

80 Q K. : K.:++4 # 1 & % :'% % ' % & 1 :'% #:''/ '1 & :1 '% # & 0 / # '1 &% #:/ '% #0+ 57D27 2% &% :4 # 1 / % #:0 ' 1 % :&% : % # / 1/ 23 '

81 *! & 1' 1 7 : ; + 8 ; '7:4F%:%;. % % :1 % ' : '% & :% & +.:; : 7 : 1 + K & 7 ' 0 1 ; ;+ Q ; 7 : 2 + 6: : 1 ; ' 0 B 1 '/1 / +6: :& 1 0 ; % ' B 0 '1 ;+; 7: / &' 1 / +J 1 & + < ' ' : & %; 7 ' & '+ 81

82 5 & C+!!(!)" +D; 0 % :/ &0 + 8 :& : B : 2+ &7+. 7 & 1 & ' & 1 2 % 1 ':: 1 ' +J /' /1 ' 1 '+ 1 *)& % + 8 1/4 7 C D % / 1 : / & % : % & 7// % / ' : :1 + 8 : & + : 82

83 & + : ' ' ' + 8 & E7 / + & 17: / % 1 '+ & 1&7 1 % 1 7+ % : 1 % 1 : % ' % % % % & ' : + < 1 & + 6 :& : 101 % & 1&7 % % 0 : + 6 / 1 % % : # / ' & & : & 7 / & ' : 2 -% C % D% # & 7 01 ' ; C :D% 83

84 # 1 / &' ' ' ' % # / ; 888+ K. / / '+ 8 / : / '/':1 & ' 23/ : 1'1 ''0+ K/ : 7 : 0/& 1 '+8 % K : / & / ' /1 ' + / 0 J / ' ; 3 84

85 B5D27;0CV =:)+' > =: + 1'1 # )* )* =:*+ 1' # )" )" =:" )" =:A+K/' > =:$+61 ' b b b b b b b =:(+61 ' "! =:>+8:1 1:' "* A* =:)!+,/#)!!! $! =:))+J' ' $) =:) +F: #*)+!*+!!" A$ =:)*+ b b b b b b b b b b b b b ++$* =:)" )!!!01 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b $A B5D?7BV ) ( +:1 + B5DG36>0DFGV 8)+.& *" 8 +8: #G1 H '!!!#!!* *" 8*+ & *$ 8" *( 85

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62

Osłony podwozia w ofercieautotraper 4x4 - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 200.2.3 ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl Ref. Model Typ

Bardziej szczegółowo

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa ALFA ROMEO 0. 0406 Alfa Romeo 45 930 07/994-09/200. 0. 0406 Alfa Romeo 46 930 2/994-0/200. 0. 052 Alfa Romeo 46 930 0/995-0/200.

Bardziej szczegółowo

Ilość w zestawi e. silnik i skrzynię biegów. biegów. biegów. biegów. biegów. biegów

Ilość w zestawi e. silnik i skrzynię biegów. biegów. biegów. biegów. biegów. biegów Osłony podwozia w oercie"autotraper 4x4" - na dzień 2012.08.15 ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl AT MT AL.

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 Att 540 30 4 x 98 58,1 6,5Jx15H2 Att 530 / 530C / 530G 35 B581C! - 15" tylko silniki benzynowe - 7,0Jx16H2 Att 620 / 620C 35

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 540 / 540C 35/30 B581C 185/65,196/60 typ 955 6,5Jx15H2 Att 530 / 530G 35 B581C 4 x 98 58,1 Att 530B / 530CC 35 7,0Jx16H2 B581C 195/55,205/50 Att 630CC 35! - 15" tylko

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań maturalnych z matematyki

Zbiór zadań maturalnych z matematyki Zbiór zadań maturalnych z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 0 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Dom wczasowy Zgoda, Zwardoń 45 A 34-373 ZWARDOŃ tel. 0-33-8646-38 Kadra: Jerzy

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci

Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci Temat: Bezpieczne transakcje internetowe Cele laboratorium: Celem niniejszego laboratorium jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących: 1.

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego (12 września 2005 r 5 grudnia 2005 r) Zadanie 1 Wyznaczyć wszystkie nieujemne liczby całkowite n, dla których liczba

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 66 78 PIOTR ZARZYCKI, ALDONA SOBOTA, ŻANETA CIESIELSKA WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH S t r e s

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2

Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2 Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2 PL A1241 Grupa docelowa: Programiści i przeszkoleni użytkownicy Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać.

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki

Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki Zadanie Trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym. Z punktu M, należącego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

#' "$ #%%# &#( " "$ #%%# &#( " (% #&#!"&( (% (%''#!"(! # &( '#("## '(&&!" %&!"(! #( &(%&#"$# (%"$''# %&#"$# %&#"$# %#"(#((%''#!"(! &( &())' &'!! "#$% #*+*(,# # (! -. # #! - /.!! -. &'"#$%!!!!!! $ $ $ %

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

Nazwa Handlowa. (Model)

Nazwa Handlowa. (Model) Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka.

Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka. GEOMETRIA ANALITYCZNA ZADANIA. Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka. Zad. 1 Wyznacz odległość między punktami A i B (długość odcinka AB) jeżeli: d = Zad. 2 a) A=(5,-3) B=(-2,3) b) A=(-2,2)

Bardziej szczegółowo

Felgi ANZIO Lista zastosowań

Felgi ANZIO Lista zastosowań Felgi ANZIO Lista zastosowań zima 2013/2014 ANZIO ANZIO Come Come into into Fashion Fashion ALFA ROMEO Alfa 159 5 110 7 x 16 38 LIGHT LI70638O11 85-147 205/55R16 Ł MP074 TÜV 159 Sportwagon 38 WAVE WA70638O11

Bardziej szczegółowo

bez limitu kilometrów

bez limitu kilometrów W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wachlarz usług z zakresu obsługi filtrów cząstek stałych 'dpf-fap'. Podstawową naszą usługą jest indukcyjna regeneracja filtrów cząstek stałych. Polega ona na wieloetapowej

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ANEKS STATYSTYCZNY ANNEX Warszawa, październik 2011 rok Warsaw, October 2011 1 2 CZĘŚĆ A (mln EUR) PART A (mio EUR)

Bardziej szczegółowo

KATALOG SPRĘŻYN GAZOWYCH dobór do samochodów osobowych

KATALOG SPRĘŻYN GAZOWYCH dobór do samochodów osobowych 2015 KATALOG SPRĘŻYN GAZOWYCH dobór do samochodów osobowych Stan aktualny na dzień 24.07.2015 Agencja Handlowo Usługowa Agat Tadeusz Janiak Kazimierzowo 4a, 82-300 Elbląg tel. (55) 232 69 86 fax.: (55)

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZAŁCZNIK DO PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 STAN RODOWISKA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO W 2003 ROKU Czarnków,

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T I. Projektu

R A P O R T I. Projektu R A P O R T I Projektu Przygotowanie, na podstawie badań przeprowadzonych przez Wykonawcę, studium wykonalności składającego się z 4 raportów oraz analizy końcowej stanowiącej podsumowanie całości prac

Bardziej szczegółowo

Something for the eye, Something for the ear...

Something for the eye, Something for the ear... Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej

Bardziej szczegółowo

RANE MIKSERY DJ Netto z Brutto z

RANE MIKSERY DJ Netto z Brutto z RANE MIKSERY DJ Netto z Brutto z MP25 Classic club mixer 19", 4 phono /line inputs, 4 aux inputs, 4 stereo inputs from usb, 2 mic inputs includes 4 asio 471,54 & core audio 5 drivers 500,00 MP26 Mixer

Bardziej szczegółowo

Części Samochodowe OPONY. 1. Goodyear Vector 3 175/70R 13 82T 100 2.Fulda KRISTALL MONTERO 2 185/60R14 82 T 100

Części Samochodowe OPONY. 1. Goodyear Vector 3 175/70R 13 82T 100 2.Fulda KRISTALL MONTERO 2 185/60R14 82 T 100 Części Samochodowe Część Cena OPONY 1. Goodyear Vector 3 175/70R 13 82T 100 2.Fulda KRISTALL MONTERO 2 185/60R14 82 T 100 3. Opona Barum Bravuris 195/60R14 H 100 4. Opona Barum Polaris Studdable 185/65

Bardziej szczegółowo