Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza"

Transkrypt

1 ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1

2 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * / :7;38<5 $! % *' ' *) )A* *% *! # #) #), #) 2

3 3

4 !!"#!!$%& '!!(!)*+, -. -+/ & ' 2 3% ' , 1 0 % #% / + / ' : 1 '% & 1 /'1 '+ # + : 2 0 ;1. -% 1 % # +< & 7 : ' 1 ' 1 1 '% ':&1 +!!"!!$:& 0 ' % ' 4

5 :1 1 '% 1 & 7 7 /'+ '+ : + < / 1 1&' 1 + 2& :7 : +=& 1 + ' :' &0 +. ' /1 % 1 : % ' % ' % +8& : & 4 1 :% % % ' & 01 + : ' % :0 % 1 : % :0 : & 0 ' +, : : 0% 1 ' + 0 ' + 8 ' ' 7 : % 1 : 0 &' +,: 1 ' & + 5

6 ! " 6

7 & 8& ;#+ < & :&' 1 % : 1 % %1 1 : + 4, % 8% 6:1 % : % - : =:+ % )>)>+ : >%* % ++"%? ' + 7

8 J 7 : 7 :!# * ($ )$#)( ")$ ; $ ; *>( ) )> ; )!( ; )> "#A $ A( ; * ; ) ; ; >)"( >""( ( ))$ ; ) > +$A ))(! >#) ((! ; +$! ; A$( )*#)A A() ) )$$ ; A>* ; )*>)> * Dane na dzie r. 8

9 61:01 ) )$$ & )*>)> :+ 1:B % ) (:'B + 8 '-2%!! + (*" : C >%>? D% C (%!?D% ' $ & 1'':4 E :& 8& % E:% 1 / % % % : % 8% ': % '1 '+ 6:& % :% % '% ': ' )"*)">+ 8 :& 1&' ' %& % +; E % 0 '0 + 6: & : % 1 + 9

10 , 8 % : % % + = 1 CD % :&E:+ F # G-1 H% & G;0 :0H +, &'/ ' :1 ' : & G-1 H+, + = +)>%!)'& ;0I, C:D+ 1 :' 1 % % + J E: % + 5 ' ' & : :% + / % : % & 7 : : 1& ' '% % -1 '+ 8-1 ' : % % 1 ' 1&+ 8 #' % /' :+ 5 ': /1 )" :1 C :% % % : D ;1 < % ' +<: + %%6, + 10

11 & & 8&; + < C& :&'D+ : 1 C -% =:D% % 1 1 :% & 1 + ' )!!#!!+6;++)!!%8 + "!%; +)(!% +)!!+8 )(! % % 2+ >* '% "%? ' + 6: :: &' : 1 '% ' : E:% 1&'' '+ 1 7 & :& / 8& +8& &-19 '+ 8&!!*!!+++% ' 8+ E: 1 : 0 :+ 8: : % ''% + J7 & :: =:+ 6: 1 7 / / ; + 6:& % :% % & ' 1 % : '% 7)"* )"> +++% C ' D+ 0 : & 11

12 =:+ K' ' (!# '% : / :1 +&+ '( 8 ' / &' #'4-19 'L.L 8' / F> : 7 ' & 1% : % # : ' :+ 8' ' 8-1 '% 1 E: // ':' &1 + 7B7/C5D6= : : '1 + # % % %0% % / + J : 1 % 1 1 '% 1 '% % 1 1 '

13 ) = : + 9 > C JD% )> C JD% ' +(CJD+91 'AA! $!! % + & : 1 '+2E: & & % 1 ' : ''% &1& 1&'' ' 1 + J % + 5 %1 1 '+ J' 4 1 / A!! " M + + '+ )!!*ML 7+++ )(L 7 #)AL ) * " A $ ( )! )) )

14 $%)A $%!" (%AA )!%! ) %$* 7;0C7 )B B *B "B AB $B (B )!B ))B ))%*> %) )$%A$ )"%!A $%(* "% ) )%! < ' % 1 # ' ' *%?% # ' ')(%>?+ 5 1# '+ 5 7 C %)? D% * B%!AB>*%(?+ =B7/FG C )(++++D 9 /C! JD B # K KK KKK KN N NK NKK NKKK KO O OK OKK 9+B P!!) #!%$ >%$ )"%( )A%!%) ) %) ))%! #A%" >%!! #)%" *%A A%) >%> )(%) )(%" )%!!% )*%) (%* A%! 1 /'CD!!) *$ )* A! ( *" >A )>> )) ( )A )* $! *A "$ (( >* *$ >A )! < : %! J% 0 14

15 & A J+ 9 J+ 5 C >! ' '' ' 'D+ 5: ' COKK# KKD% 1 +9 AA!+ 5:' ' ::% &': +5 & 1 & 7 : & : 8+ 6:& ::1 4 8&L 55 0L 1 =: 3M31K 71/=?50>D6N : & :1 C ' : :'D% 1 C ' D% ' K KK :1 C::D+ FG1517 : '0'% :: : KKK KKK: : C:D+ 7/G5LC7ED67 CD% 1' : : KN:N '+ 15

16 &' :'+-: K#KKK :)"**'% >$%*? &1 '% KN :! '% ) %?%N%NKNK# $'% )%A?+ = : ' ' '+. : : + : K#KKK% KN A%*?% ' N NK+ - & '1 :&'+; 1 1 % J' % '' :&'+8' 8=1 & + 8 ' 2!!* 1: ' 4 #&)$$)'% ##!'% # #)!( '+ ' >* '+ 5 '1 '4 #)!"A'% $*?% #*"A'%+ )?% #>>'%+A?% # )>*'%+))?+. &1 & + '+ 16

17 * 8 % % ' 8% % 1 '+ : 8 =1 ' '''+ & ' + 7 &' '% 1: + 8 ' : : ' 8+ 5 ' % : + % % 1 ' / ' :'% ' 1' 1 ' &%: &/4 '% : '+ %1 &%1 E:C% % D% ' + 1 & % &+. :'''>?: 7 % ' : 1 ' :+ 7 1 %& + 6- / 1 '# % #+ ' '% &' ' 1 /+ & 7& % % %:' 4 1%+.1 & 174 % ' L 17

18 1 4 %%0+-&&&4 1% % % % % + 8 :' ' :4 % % % % + &7' + # '% '' 1 :#: ' + ;: % '++%&: 7 % % & & '+ = & % 1 :1 +. '# 1 & 7 &' / '+ = % 1 : % % GH ' & G ' H+ 1: & 1 :% 1 :1 +8'(!#' : :% ' ' : ' - % & : + 3 : : : ' ' ''+ 18

19 )+;1 +<:;,1 +F;+ +5 *+ "+,, A+F6 $+Q,0C2'KD (+;1 +,' - )!+, ))+' 19

20 ) +, )*+F )"+, ' )A+;1 +' )$+;1 +<1/ )(+R;RC"D )>+; F:CAD )+;,'C )D 20

21 , ' 1 '# ': '&4.1 ' ' / 1 '%' % 81 % % 46 %. '; % ;: 8& -1 81S%, :8+ :' ' ' : : : 1& ' ' : '+ 1 % : 1 '% & & : % + 27>0 57D2= 1&1 ' % 1 % : ' / ' 1 ' ' '' :'+1 7 & ' ' ' 1 ' + J' # : % F6 % ;: %,, '% 1 9,' : % J - %; 6'% 0 ' ONKK 1.; +, 1& + 27>=?509D650 & ' % :

22 4 9 <: # 1E 0 : 09 # 1+.: 1 ;1 < + < ' 1 ' ' % & # ' :!1 + %% +< : + B72=GD650I= 57G58<=9D650I=% 7%1 & % : 1: : C:,' D% 9 ' : : '+ 1 ' F 6 % ' 1 % OKO!# % 1 1 / <1/% OKO # + % % 1 1 % :& 8% 1 :& % % =: # '% : 8 : 7 % -1 + ')>'% 8+ E: % % # : % % + 87 ' 7% % ' ' + & ) 1 1& '% 22

23 3+ ' 1&7 :'% 1 '%1 '+ 1 ' % ' % : % 6 F 6 % & : ;% & : + 1 % % =+ 8 ' 1 '+ 2: & ', 8-1 % : & ' # ;19 <:% F 6 & 7 1 F+ '2'K <:+..,8+ 8&1 ' F 6 % 81 T1# 9 '% ;%.%,,J - 1' ' ' 8-1 '% & 81 S + ' 1& + '% 1 % '% ' & % ' 0+, 1& 1 % 1 & 1 ' + & 7 % +;& :+, 1 & 7 '% ' '% :# J'. 23

24 G,:H ' Q ;. + 8 :1 ) *:+& :4 # >7?7 B72=GD67 ' : ' 1 :' KK OKN +% +8ONK +*! + # 0DBF: =L85=:7 5 BG LG H8<7 COKN#ON +D : )(A(%/)> *+ +D: ONKK ONK +C /D% &ONKK + #317I=I7: )(A> & + #=C0I5H?=D2=?571H? C)$!A)$)A+ #720/>7C+)*$!+D 1: KK ONKK + #7?06: OKN +1E'+ # =L85F: BG LG : : /1 % ONKK + # =L85F: LG 76H;7 / : 1 '1 CK+OKKK +D%1E0%: ::: % :L :1&'1 + #=L85F:BGLG7G:7: CON8+%KK+ONKK +%ONKKK +D% % +:+ # =L85F: LG 58<7:7 : : + # =? O 71D9=17>57P :,%/ <,)"($+ % 24

25 #=?D5KM3?0>32FGQ+*%++OO +% # =;G=/H =;>=110I= O?51 >7?7 B72=GD67! &H>27 =?51567ED67! 8<= I50C10P + OKN +%: ONK % #7:785D6HB5+)>$)+% #G=>067>B5ED658<+F %:+ONKKKOKO +% # G=>06 6=>HBD658< + % )>*>% : +OKO +87 ;&31 % # >FC=G09 7/G5I5 1 *!!+ # F>3 3 C+)>'D% :CD%':'% '% 1 1&+ # >7D7 ' ' + + $.. $..$ $.. $..' **" **$ *** A* ()* (>* ($! ( ( A$! - )*(>! )$!(A )*"!! - )" )**$> ) "$) )>$!! - >A** ))$>$ )!)A( R *)" $$!! 25

26 R *$A$ *(A( A!!> ) $ )*!( )A($ R A)> $$) '%%*' )*)#) )') *.*#$ ==; ' % & / : & : :' 8% : % / 1%% ''+ 5 : 8 ' /' # '% '% % & & ' # &+ +*#%& 01 % /' # '% ' ' ': + 5 :8 1 C ' D 45:%61 %-81% ;71 +6:: 1 %4 '1 :& 1 ' :&+ 26

27 F 1 1& : & /# %&4(A? C )>!%!'D : : % A?C( "'D: /+ 8 ': '1 /4 A!? : %? : 1 1 % 6 )A? C # : & + ' '% +'%'%%:1 +D+ 8 ' 1 : $!? : %)(?: + &7: : + & 7% & +*$!'1 % A!? 1 : + 5 : #)**'C*(?D+5 '1 : /4 1 '% % + 1 & & 4 C %D% C D% 0 C % : D+ 27

28 1 ' ' % & + - : 0 ' '/ #%: F0% % % : + 1 % 1 &8 # ' 8+ 8 ' ' ' ' : C5D: C5D+ 8 ' + A* ' 1 1 % '% + &" B @2H65 S $ $$"( > %! C:D ))* )" ' F0 * ( " 28

29 ) - -: "*) A%A * J A%" # J $(%)! % J $A%*. J )!" $%A 6 $*A > $ 6 )>!% # : 1% 1 / 1 ' % 1 :% 1 ' &. ' # C6& D+ 2 % & % : :& '% % & 1 & : + 8 ' &' ( * &. ' T 8 / #. '+ & ' B = C 1 = :: & D%. 'B:%T 8B B ;+, & ' & ' # E1 : : '+ :7 : 29

30 #("% /1 1 ( *% + ; % 6& % : ' + D% : 1 & % ; + ' : 1 ' % 1 ' 1 ' ' # E1 % & 7 % 1+2 : %! A+ :: 1 ' 1 1 ' 1 C# 1 # F D+, 70 '#("+ 8 # :&' )A : 1 '% 1' '1 ':' + 71 ' 9 61 ;1 I #F #+0 #+ (%! (" 1 T1 ; # I1 # 6&1 U;Q.7V:1 # +0 #+)%!A) (( # 8 < #+ )%!(( 8 ;. 0 #5 F;1 =: J'1 < ; J'1 F # +* %**( 30

31 : 14 ( *#=: (AA6 6&1. '#8#; (A>K ; J#8#=: C(((D # 8.:# 6,&% (((#("CUD >( I1 # 9 # 8 # F1 61 ' 1 1' % '+ 1 & 1 '+ $ + : - ; + ++% :1 G1 H 8 =: 6+OK+$ % 6#OKKK#69# $ )*+!$+!!) + &7 *!+!$+!!$+ :. 81 ; 5;+(!)AB)AB!! F : : 1 (+!$+!!)C,+2+5( %+("(D+ 31

32 G1 H +2 )! 1+ : & ' 4 1 -:1 C, D% C 6&1 D 8%8<1/1 C. 'D+.: G1 H WX">! * B' 6'9 %.:1 5' A +.: : %!!* $ * B'!!" *! * B'+%&!!A:1 "A * B'+ 8'!!!!*% '' ' &: 01 % ' % 1 %:7: +< % : 7 1'C)*:)"D%1 + :1 : ' ' G1 H : > : ' ' ''+. 1' : + 5 / 1 V/ % ' & % : = 8 1::'+88 ':4 : %: ' % / + 32

33 ;& : & ' 0 : + 6: 1 : '% '% ' &: C & D & : %1 : 1: &'+ 8 : ' : A!! % 1 :1 'NX*!!! * &%&' V/ +.: % 7 (%* *%A + 8:%&: $! + V/ % & ' % 1: ' :+, 0 : 1: &' E ' :1 % 4: '/ % / +. :1 % '/ / V#N +U+% %% +,7 )"* + 7 : ' '1 4& <7 :. "!!!C, 2 > 1 % 7 :+8' ' G1 H% : % & : : % : % 33

34 = 3 +,/ : % : % ' % 1 '1 J#A)%:: A!!+ Wykres 1. Zuycie wody na mieszkaca m3/m/r ,3 27,3 27,1 woj. witokrzyskie pow. sandomierski Sandomierz 0 Wykres 2. Wydobycie wody- ujcie "Romanówka" w latach tys.m ,5 184,8 153,9 142, Lata 34

35 1 ))!B)AN)!BNU)$B)$NU :& A%* 8+ 8 :& -. + = % :& V 6 -.))!B)A N% )!B)!NU:&/A%(8+ YZ 8 -.# =0 -.# V6 : ))!N=0#V6=0#-+. / *! N )A N+ : 1 & %1 ': '+ 8: : : "A ' / ' )AB!%" N+, 0 ' % 1 & 7% & : 1: ''''+ ' 8 4 :& # % % 1 % : % :+ 9 :& : 1 % 8+ 8 * US Tarnobrzeg, 1996r. 35

36 1 % ' 1 GUH '1 'GFH%GJH%G,H%G3H+ :&# 1 V+ 9 ' ' : V%: !!": 8%: K!!A 0 :&+ J 7 :)($!: [ **. Wykres 3. Struktura wyposaenia mieszka w systemy kanalizacyjne 2% 1% 97% kanalizacja szambo brak urzdze kanalizacyjnych ** Według danych Wydziału Nadzoru Komunalnego. 36

37 Wykres 4. Zestawienie długoci sieci wodociagowej i kanalizacji km ,8 90 sie wodocigowa sie kanalizacyjna ),. %++4 &: :L % % L ' 1 L 9% ' 4 : #:1 ':L # : : 1 : ' '%: 1 ': 'L # %' % L 8 1 : : 7 ' 1 % 1 : 0 '+ 9 1 : :7% %' 1 : % :% 37

38 /'%'''+<7'1 9 +, : ' )($! :1 ' '+ 8 A") :% 1' '(* 0+ \ **. ; : 1& 1 %:+ :& 7 1 '4 + T 1 % : % 1 + % ,+ 9 : + T : ' :1 # 1 '+ 8 6,/ 1 ' )! * B+ 6 :. 1 '% J ; 2 6, :&' + 8 ' # :% + ** Według danych Wydziału Nadzoru Komunalnego. 38

39 U/ C=LTL8506FG G$..$>? U/. '# (A!! (* 6 : 91 $ B #3 '# : >!! "A! 6, '# : )! A$ 6 & & : 1 ' #, % 8% 6:1 C!! B!!* # A" ] # 1 'D+% : + 6!! + : *$%"? ' A$%*?% 6, "$%(?+ = & ': ' : % ' '%& 7 1 # =:% -% 6: 1 '% : 1 '1 + 51E!)! + :7 ' 1 '%+ 39

40 7 + W * B 1 ' ' )+ + "% ' 8 # : (#$!! : 1 & # + ^MU5Q66, M U$ +V % (#$!! U,6JV3 6U5,1 ++;% 1 *+ 8 1% # : += % > (#$!! =U55UQ= " ; "% ' C_' #!%! * BD F (#$!! 40

41 1 K 1 A+ 6=` + '# # A% (#$!! :1 + 9 : 1 :'% % % :& '7: 8+ +% : 1 ' ' ' &' ' &0 04 #)!! B%:'')AB+ 6 1 '% 1 : ' % ' 1 1 : 1 K 1 6=` 1 % 1 '% & ' ' ' 1: &'+ : % ':: + 41

42 , 1 ' +, ' : ' & 7 & ' ' + 8 : 1 ' % -,; : ; % 1 1 +GF.261 ;' <0'H+ 6: &: % ' 0!!A + 5 & /.4 - & 1 & : : - ' & % 1 ::% & :'% U: 7 1 : - #6 &:7 1 -; + * " 1 4 7: "$!' 42

43 *A$' & : )"' & " ' & :/ : **' 7'1: ' "A' 71:/' )$">' )A' # 7;0C7# B H?0>>090D2>H $.1:#'# : /' 2:#' : *BU#AB>># A+! "BU#AB>># >+! '.1/ 9 + ABU#AB>># >+! ) $BU#AB>># >+! 43

44 9 +' * <: #.1# 9 +,' %.1/1 9 +<1/ G,,H ) /1 %+;) $ 81 ; ' //%+)> ) F,;&31 J <- # : 0' % F6 $. *BU#AB>># $, "BU#AB>># $$, %+;1 < * ABU#AB>># $, %+ $BU#AB>># $', +. ' $) ;6'%+)! $ JT +' * $* J U %+ $# J KKK * 44

45 $% J/. J/ F%+T ',%+* ),%+* +H; F:1 H%+A *,%+$ $ #,%+( %,%+> ',%+) '$,%+)A ',%+ '',-;%+ A '),8I%+ ( ( ',%+*) '*,%+6 ) '# ': A ).,%+6 > ),%+*! )$,%+) ), ;,1 % * 45

46 )' ; ) > )),%+= ),%+6 ) -&, 9 & : ' :1 + 5 & 5D:3, 8 : 3+, / % % % % ' : + ' & : / /+, 8 & %F;+ 8 ' & / & +-1 &, 8 : 4 1 ' '% 46

47 '% '% %+ $ 150B>7G5/:=G0 D2=D=G L>=/6FG =8<>=13>=LC51 5 CD 1 ' '' 1 ' & 1+.: ' : %& 7 ' ' ' / 1'+ & &&&: '+, 1 ' ' // ' ' / 1+ 1 '% 1% & : + 8 / ' 1 &7GH: : '&0'1 : +, : /1 ' 1 1 ' % : : '% :& & 8 ' /1 +.: ' 1 ' : :' '0+ 47

48 6: 7 1 :% &' 1 &1 '% 1: 1 & + :& 1'+ 8 ' ' & 7 / : + & : '% % 0 0 '+ ' B>=80D3D20B=G : 8& C1-1 D & C :D% : 1 ' '% : 1 % 1 ' '% :1 &' ' C/ % % D + ) 5 7 CD+ 5 : '%1+.1 : & / + : 4 % : % % + 48

49 5 & & ' 'C -1 %&;0 :0D / + 5 & ' ' '+. 1 ' ' 1 + 8, 8 ' & 1 % : ' 1 %: : + * : 1 1 &' &'1 % 1 ': + 6 & 1 ': :1 '+ # DH680D97B50>G=2175G2F>17. :% + % :% ' 49

50 . :' 1 ' ' ' C-1 D+ Zjawisko powodujce modyfikacj siedlisk i struktur ekologicznych. 2. PROBLEMY RODOWISKA KULTUROWEGO >=;C0?3L>=/=G5D676HC2H>3V )+ ' 1' :1 ' : 1 : :1 : ' &' % + & /' :1 ' ' /'% *+ : :& "+ : 0 F: : : 4 A+ : 0 Q;. 1: 1 ' $+ : :& 1 % 50

51 (+ :&% >+ : & :%& )!+ : )+ : ;G8H + : ) *+ : :: '- ) "+ : & ' A+ : : : '%1 '%: % $+ : #% (+ : 1':% >+ 1 '%++GH +&+" + < &' :1 1 % 1' & : +. 0 % & 0 )"+ * 1 +5 / " 1 '4 8 BFB% ;1 B,B%, BB% :+ 617' * %:' )!?#>!?%!) + 51

52 % 1 -; =:% 7 1 & + 5 : ','+<&%&:1 1+ % ' '+,' & ++ : % & % 1 & ' + ' %: /+ Q$'1 B%;1 % ; % :%. ', B : + * + 87 % : :& ' "? B; B A>? B;1 B% :. ' & + 61 '/( :1 ' (1 '''+ 5 ' ' % &7 +5&'1 ' ' :& 1' ' 1' + K' ' & ' :% : '+ ' & ' 1 ''%1 '% '%'+ F& ' ' 1% '1 : ' & 1: :0 1 %&1 %'+ 52

53 8 & ' :1 : & ' ' + 5: :7 1 & : 8%1: + /= B >=I7 O/:HI=LTG6?P O/:HI=LTG6?P,: )) ))!* $, >A *(A, )! A$** ', 1 * )!$A ), )" (A 53

54 $,+" " " )+ :01 ' &E) )$$D+ + K71:::'!(!% *+ K71:'1((( % "+ 4 #' # #######################################################>() #% 7#########################A* #: #################################################**( # #######################################################)$ #7######################################)*"> -1 4 )+ :. 6. % ))")1:+ +US"*A1: *+.- "!": "+5.K= "*: A+ *": $+: -; 54

55 (+;, )"1: >+: F 8)A : )!+<8 )!A1: ))+#F)!)1: ) $ U : C!!"+D *)(*%> + 1: C!?D% 1 + 1: C %>?D% )(%A?D+ 8 :::' 1:+ :::' ' ' + 1: /+ 8 : 1: ::' & : 1:::'2+ F: ::' ' ''4 #:::+ A*%A?1 'L # 2:4 ::'$%*?C) $1:D : *%>?C >$1:D #::':: 4 )># "")*1:C!%(?D A#*"$*""1:C*)%(?D I ::' + # 1:::' & #)>A1: < :: 01 : 55

56 '+ F: )! :CA)%?D # 1 ::' + :: + : &) +:'1: ))"* 1:+A(%?+ $..'> : :::' ;: 61 U:. ' F: F : )>#"" : ) # $.*..%# $% $ '% )%) ', > ) *(" "$ *A "( $$> "> @ *A AA( ; $*) >A ** )> * A") I1 $$! *)A )" "( A( 6:1 A)* )" *) $ )" ""* ** : $(" *! A" * A(* "! 8 *)" )*( )( ( ( () ' "" )* ( )* *AA A! (!$! ***$ ""A!$ *> A>) a142#k+ 56

57 -1 :: #1 & :& #4 # : L # / % 1 & /'L #:&0 L # :L # &/L # % 1 : 1 L # 1 ' 2 3 #+ 1 & ' % ' '% // % 1 & / % 0 /+J % &:: + F:1/%&0 :% E1 '% : ' ':' :1 %:+ & 7 7 % : 7 : %:+. :7: / 4 #: 1:&' L #:/: '&:'L U 1: &' & :7 '4 57

58 # L 1 ' ' :1 :'% 1: 7 : C: 1 7: D+ :/ 7 -' J1 K/% 1 7 : / ' ' 7 & 7 % / % +,& 1 & :% '&: '+ 8 % & : :: % & & + F :: : + 1 &% 7+ %1: :7 :01 % ' : 1:% : ' 1 :: : 0 : 58

59 & & :% ) )$$ & )*>)> :+ -7 >(> 1:B + 7 >A>A> 01 % : $%A? 1 :01 1!%?01 + 8E C) (1:) D & C) *%$:B D 1C)) D+ 1 &' E1 ) CA D+ - & E ) - :D+ 8 ' '' + *%$*? 1 : & *%? 1# *%?+ I! >> 1: :D & 1C$!%"?D+8!!) )-2;!!*+ 59

60 1: + 5 1: 1 : 01 C)(%!A?D+<& &7%& 1: 1!%!$? &0 2 & -7 ) )!!!01 ) *%$ 8 1 $!*%> A% #!%> )) =G572 D71/=?50>D65?517 )%!$ )!$ %!)!'$ $*!.!' )! ' #!$.!.* %)#!% -, "% >%)* # %(" )))%( - ;1 - ; A$ %! #*%*( AA(%( A%!( ) %!$!%AA )!A%" -I1 #)%"" -6:1 - : A>)%! $%)" )!% * #)%( )!>%( -8 A$!%* "%"A #*% ) A(%> -. ' A">%( A%)* #A%(* $*% 60

61 Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 7;0C7<7>7620>3D2367CH/1=L85G0/:HII>HBG506=G38< ? *% )"%>$ 8 1 $!%*> )$%"* =G572 D71/=?50>D65 $! )%! $ $$!%*!'!% a14-2#k 8& '' : 1 /' +,!!)+ C #$! 01 D 1:+ 8E )!!! 01 C #!%( :D & 1C#)%>:D+ + 61

62 $ 5 C % %:1:/' ' 7 % 1 '% 1' : :+ )"("1:C))%>?D+ 5 ' & 7 ' 7 1 ' ' : + 8 % : 1 E : ' )!!! 01 +, )$1:&))( 1: E+. &'' %&701 % ' ' ' ' 7 + J7 1: 1 & ' ': + 8!!) 1 ' (%)? 1:D ' : ' / ' 1:D# %))%*? C) 1:D ' %!%(?C(A1:D % + 2 1: ' ' / ' % 7 62

63 1 $? (%? 1 + 7;0C7 >78H9N83GI=DB=/7>8017>=/=G #: )!!!01 + ***%" )$ %* 8 1 ("%A )*"%$ =G572D71/=?50>D65 $!. ')!# $$$! -, )$A% %> AA>% $!% -I1 ("%( "(%( -6:1 (!%) ">%* -: A"%( *"%A -8 " %> -. ' )A!%" (>%> )>%A ))"%!!"%" )!)%( ))$%" ) # % % : 1: /' ' 7 % 1 '% 1' 63

64 ' + 2 % ' + +, ' 1 ' &4 # #US #,' ' A"A! 1 A ) & < ' / 1 ' % 71:/'C 'D / 1 C" (>%(?D+5 1 &4 )A" 1 ' : 0 ' " 1+ 8E 1 ' 3-65 ' )!!! 01 C$*%"AD% 1 1 C( %""D C>(%>D+, ' E 1 ' 3-65 & 7-8 C*"%$ 1 )!!! 01 D - I1 C*(%A 1 )!!! 01 D+ 5 & E:1 ' 3-65')!!!01 - C)))%$1 D+ 64

65 81 < )!!!01 % $> >(%>) 8 1 ( %"" B=G572D71/=?50>D65 $! -, ")" "*%( -;1 *$ "!%( -; " %" -I1 >( *(%A -: *$( -8 )"! *"%$ -. ' "" ">% *%)$$ A*%A A%*!( A(%$ %A"A A 0 %(( $*%" a !! 82 ;' 65

66 ' 6 1' 1 :0 ' 1 7 +, 1 ' ' :' & 7 J F0 ' 8 K F ' KF- / F C D+, 1 ' 7 & CUD%7 C UD 7 / ' C FD+,: '7 C JD / : C JD% C,D% 7 C,D 7 / C,D+ 5 7#&,C3%Q%-D+ 66

67 + 4 B>783 5/=I=/138< =8<>=1K 5DB=>2H J1 % 4 :% 1 ':1 4 7: 1 ;+: /'% 8& % / %: 0 1: 4 1 I '/:&:: 1 &01 ' % :0 :% ' 1 '%

68 7 '0 &1 /' ' % ;+ % 8:'1 ' ' /' ' % /' 0 ' 101 % 0+/0 & :' 0% 4 '1: '% I+ 0' :: '% <+ 1: % 5 1/ '% 9 '/ ' % '+ 4 7 % ;+:/701 + ' 80C - ' 1%%/4 7' % ; % 8+:1 % //0 01 % 68

69 0 ' 0 ' 5: ' 1 ' 1%'% / '&0+ $!?=810D2>=13 D:7;0D2>=13 # #5 701 #6 1 :' #& ((% #.1 #, / % : % #5& 1::7E1 : ' 0 1' 1 ' #61 '1 #2 % '% -1 ' #& #&8% % #; & % : #5 :&8% #. 8 & % #: % % 69

70 + #F &1 % &"!?=810D2>=13 D:7;0D2>=13 #,: 7/% #80/ % #,:7'% #5 1 & & ' :1 ' % #,7 '1% #.':1 ':0 '% #F: #.:K #;7 # &% % % 70

71 !?=810D2>=13 D:7;0D2>=13 # % #K :% #; : % #,& 1 % #; % #K -#6% #Q 1 '' % #1 % #F ' 1 % #: % #F % #F' 1 '% #F1 ' %!!?=810D2>=13 D:7;0D2>=13 # #5: ' '%1 :1 % '% #8 ':1 #.:: % 1 ' 1&' : '% 1 %&& #& 7 1 % % #: / 71

72 #6/ % % # #5:11 / ' ' % /% #8 #F % : % #,: % #.' #8& % % #K:1 '% #.: ' 0'%7 ''% /' #F' '% % #5 1 % #5 C++& D% #F / +!?=810D2>=13 D:7;0D2>=13 #,: /7 # :1: 1 '%' '% '% # 1& '' #6 :% % #81 & #2:&01 % & 7 1 % &C #8::% 72

73 &D% #F' #8'% '% #F : '% A?=810D2>=13 D:7;0D2>=13 #8 7 #F/ '/' % % #3/ / #F &' 1 / 1 /' :'1 ' C/ % %% #8 1 ':%+% #5 ' 0 :1 ' ' 1& '% %'/% #8 12 & '+ J% J; / :1 % #,: : # 8+=+.%9, % G7 TH+ 73

74 - &4 Z % Z8:1 &&'% : &&0% ZK%1 & 1 '% Z, ''% Z % Z '% Z % Z ' &% Z:% Z//':1 1 % Z. K+ Z1 : % Z8: 1'. ;7 C'1 : %: : + D%+V = C G-81HD: ': % GHC+. 'D;0:0: % GH+; 1 '1 : + 74

75 '.& '!!"#!!$ 4 ' :'/ ' / %,%1 /'% :/ & % 5: 0 %,& 7 '%''% F ::'% 5:0 23% ++:1 1 :& ' 1 % & :& 1 % 5 / /1 :' :&0 '% 0 0: : 1 %.: % F+./ 1 %1 ' ' 0&' + 75

76 ) A 0 ::E 1 - % ' :' % & &0+. % % & &% : ' 1 '+, & '!!"!!$ % & E1 / % &+. &!!"!!$ / + 8 ' & ' &4 :4 )+ : /'1 ' % + : +): + %. % + : +V += G- 81H% +* -;0 :0% +": +. ' GH +;+ *+ '1 7% "+ 1: A+ 1 ' ' 1 76

77 1 &01 4 )+ 1: 4 #: 1 ' % #: 0'% #: /'1 ': # % # & /'4 %V % = %. '%;+ + 1 '4 #1 '% #'1 '% #/&:% # 1 % # 0 % # & '% # ':1 '% #: :''1 ' '% #1 :'% # + *+' : # 1 + Z80C ' 4 )+ 1 /% +: % *+'&01 % "+: 1 % A+ 1 '% $+ % 77

78 (+ 1 8CF D% >+ 1 &-1 ',8% )!+ /: % /1 7:1 : '%1 '&1&:'+ ' : 4 #: :% #: :6% #:% #&:'L $ :::% & % ' :1 '%' ': 1: '% ) ;:0+ B>=9062FG G0/:HI 58< G7M1=L85 /C7 )+ : /'% + : C D% *+ : : C++ % : % :b D% "+ % A+ :% 78

79 $+ F % (+ & % >+ : : % )!+ -1 ' 1 1 '&'+ ))+ / : % / 1 7 :1 : '% 1 '&1&:'+ 0 : / ' : + % 0 + && % : / + 8& 7: % 1: 7 : / :% ' : :+ & ' 1 1 '%/'+F : 0 1'' 7 1 :7 : :&% & / - % & ' 1 : A? '1 &'+. & :

80 Q K. : K.:++4 # 1 & % :'% % ' % & 1 :'% #:''/ '1 & :1 '% # & 0 / # '1 &% #:/ '% #0+ 57D27 2% &% :4 # 1 / % #:0 ' 1 % :&% : % # / 1/ 23 '

81 *! & 1' 1 7 : ; + 8 ; '7:4F%:%;. % % :1 % ' : '% & :% & +.:; : 7 : 1 + K & 7 ' 0 1 ; ;+ Q ; 7 : 2 + 6: : 1 ; ' 0 B 1 '/1 / +6: :& 1 0 ; % ' B 0 '1 ;+; 7: / &' 1 / +J 1 & + < ' ' : & %; 7 ' & '+ 81

82 5 & C+!!(!)" +D; 0 % :/ &0 + 8 :& : B : 2+ &7+. 7 & 1 & ' & 1 2 % 1 ':: 1 ' +J /' /1 ' 1 '+ 1 *)& % + 8 1/4 7 C D % / 1 : / & % : % & 7// % / ' : :1 + 8 : & + : 82

83 & + : ' ' ' + 8 & E7 / + & 17: / % 1 '+ & 1&7 1 % 1 7+ % : 1 % 1 : % ' % % % % & ' : + < 1 & + 6 :& : 101 % & 1&7 % % 0 : + 6 / 1 % % : # / ' & & : & 7 / & ' : 2 -% C % D% # & 7 01 ' ; C :D% 83

84 # 1 / &' ' ' ' % # / ; 888+ K. / / '+ 8 / : / '/':1 & ' 23/ : 1'1 ''0+ K/ : 7 : 0/& 1 '+8 % K : / & / ' /1 ' + / 0 J / ' ; 3 84

85 B5D27;0CV =:)+' > =: + 1'1 # )* )* =:*+ 1' # )" )" =:" )" =:A+K/' > =:$+61 ' b b b b b b b =:(+61 ' "! =:>+8:1 1:' "* A* =:)!+,/#)!!! $! =:))+J' ' $) =:) +F: #*)+!*+!!" A$ =:)*+ b b b b b b b b b b b b b ++$* =:)" )!!!01 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b $A B5D?7BV ) ( +:1 + B5DG36>0DFGV 8)+.& *" 8 +8: #G1 H '!!!#!!* *" 8*+ & *$ 8" *( 85

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

ż Ą Ź Ą Ż ź ż ć Ą ż ź ć ź Ś ż ź ć ż ĄĄ ż ż ź ż ć ć Ę ć ż ć Ś ć ć ź ż ż ć ż ć Ę ć Ę Ę ż ż Ę ć Ś ż ć ż ć ż Ą ź ż źć ż ż ż ż ź ź ż ć ć ż ć ż ć ć ż Ę ć ź ć ć ż ć ć ż ć ć ć ć ż Źć ź ż ć ć Ę Ą Ę ć ź Ę Ę ż Ę

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA AB CDEF FC FC A BC DECF B A F E C C DC B E A D CDC EC D DFA C C A C A A DD B B A A B ECD D E A D A B BC DA DC A E D D EA CEA A C EE FCB EB D C A D D E BF D B B A A C B D AE F A E A D A D D F D B A D EC

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 6 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 6 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

LXI Olimpiada Matematyczna

LXI Olimpiada Matematyczna 1 Zadanie 1. LXI Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 21 kwietnia 2010 r. (pierwszy dzień zawodów) Dana jest liczba całkowita n > 1 i zbiór S {0,1,2,...,n 1}

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zadania... 7 Algebra... 9 Geometria Teoria liczb, nierówności, kombinatoryka Wskazówki Rozwiazania...

Spis treści. Zadania... 7 Algebra... 9 Geometria Teoria liczb, nierówności, kombinatoryka Wskazówki Rozwiazania... Spis treści Zadania... 7 Algebra... 9 Geometria... 18 Teoria liczb, nierówności, kombinatoryka... 29 Wskazówki... 39 Rozwiazania... 55 Literatura... 135 Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl 9 ALGEBRA

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR 1. Algorytm XOR Operacja XOR to inaczej alternatywa wykluczająca, oznaczona symbolem ^ w języku C i symbolem w matematyce.

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.61H.0 1242 ccm 5-drzwiowy 31 900 39 237 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.61E.0

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

Destinator Technologies

Destinator Technologies Destinator Technologies Notices, Disclaimers, and Terms of Use!"!"# $%&! ' ($ *"% +"+ $,, %,-.$%%/$+ +& & 0 1" +&+"&+"% &0 " 1%% % "+,% + % +% &%-, 2%"&1+, 3% % 4 % & %,5 6"3 + & "&3%3+, %&+ % # $5& %!,,++,%$

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Ó Ł ć ź Ą ź Ń Ł ź Ę Ł Ń ż ż ż Ź Ł ć ć Ą ź Ę ż Ć ć Ł ż ć ć ć ż ć ć ż ć ć ż Ę Ź Ę ć Ś Ę ć ź ż ź ż Ę ż Ł ż ż ż ż ź Ń ć ż ż Ó Ś Ś ż Ą Ś Ą Ź ź ż ż Ę Ź Ź ż ź ż Ź Ź ć ć ć ź ć ż ż Ź żć ć ć Ź ż ż ć ć ż ć ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Liczba dostępnych sztuk jest ograniczona, oferta obowiązuje do wyczerpania stanów magazynowych!

Liczba dostępnych sztuk jest ograniczona, oferta obowiązuje do wyczerpania stanów magazynowych! spotline spotline TECHNIKA ŚWIETLNA Prezentowana publikacja zawiera oprawy podlegające wyprzedaży. Są to końcówki serii oraz egzemplarze poekspozycyjne. Ceny podane obok artykułów są cenami brutto. O szczegóły

Bardziej szczegółowo

GRAFIK WEJŚĆ NA BASEN GRUPY ZORGANIZOWANE MAJ 2016r.

GRAFIK WEJŚĆ NA BASEN GRUPY ZORGANIZOWANE MAJ 2016r. GRAFIK WEJŚĆ NA BASEN GRUPY ZORGANIZOWANE MAJ 2016r. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota 02.05.2016 03.05.2016 04.05.2016 05.05.2016 06.05.2016 07.05.2016 8.00-9.00 10:50-11:50 SP Kuropatnik

Bardziej szczegółowo

Cewki do zaworów elektromagnetycznych

Cewki do zaworów elektromagnetycznych MAKING MODERN IVING POSSIBE Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne i cewki w większości przypadków zamawiane są osobno. Gwarantuje to maksymalną elastyczność doboru oraz zapewnia możliwość wyboru konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ó Ę Ę Ó Ź ć Ł Ś Ó Ó Ł Ł Ż ć ć Ż Ą Ż ć Ę Ę ź ć ź Ą Ę Ż ć Ł Ę ć Ż Ę Ę ć ć Ż Ż Ę Ż Ż ć Ó Ę Ę ć Ę ć Ę Ę Ż Ż Ż Ż ź Ż Ę Ę ź Ę ź Ę Ż ć ć Ą Ę Ę ć Ę ć ć Ź Ą Ę ć Ę Ą Ę Ę Ę ć ć ć ć Ć Ą Ą ć Ę ć Ż ć Ę ć ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ę Ł ć Ą ż Ł Ł Ą Ó ż Ł Ś Ę Ś Ó Ł Ń Ą Ą Ł Ą ĄĄ ż ć Ś Ź ć ć Ł ć ć ć Ś Ó Ś Ś ć ć ć ć Ó ć ć ć Ś ż Ł Ą ż Ś ż Ł ć ć Ó ć ć Ą ć Ś ć ż ć ć Ś ć Ł Ń ć ć Ę ć ć ć Ó ć ć ć ć ć ć ź ć ć Ó ć ć ć ć ć ż ć ć ć ć Ł ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż ź ź ź ź ź ć ć Ą Ą ć Ą ź ź ć Ż Ś ź ć ć Ę ć ź ź ć ź Ą ĄĄ Ń Ą Ń ć ć ć ć Ę ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć Ń Ń ć ć ź ź ć Ę Ę ć Ą ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ź Ą ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć Ń Ń ć ź ź ć ź ź ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ś Ą Ą ź ć ź Ł Ą ć ć ć ć ź Ś ć ć ć Ą Ł ć ź ć ć ć ć Ł ć ć ć ć ć Ł Ą ć Ś Ś Ż ć ź Ą ź ź ź ć ź ć ć ć ć ź ź ć ź ź ź Ś ź ź ć ć ć ć Ś ć ź ź ć ć Ą ź ź ź ź ź ć ć ć ć Ś ć ć ć Ś ć Ż Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ż Ł Ś Ś ź ć Ą

Bardziej szczegółowo

ż ż ć ż Ż ż ż ć Ł ń ń ź ć ń Ś ż Ł ć ż Ź ż ń ż Ż Ś ć ź ż ć Ś ń ń ź ż ź ń Ś ń Ś ż ń ń ż ć ż ż Ą ć ń ń ń ć ż ć Ś ż Ć ć ż Ś Ś ć Ż ż Ś ć Ż Ż Ż Ą ń ń ć ń Ż ć ń ż Ż ń ż Ś ń Ś Ś ć Ż Ż Ć Ó Ż Ść ż Ż ż ż ń Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

ń ń ź ź ć ń ń Ą Ź ń Ą ĄĄ Ą ń ź Ł Ł ń ć Ó Ą Ą ń ń ć ń ć ź ć ć Ó ć Ó ć Ś ć Ó ń ć ć ć ź ć Ą Ó Ź Ź Ź Ą ź Ó Ą ń ń Ź Ó Ź Ń ć Ń ć ź ń ń ń ń ń ń Ń ń Ź ń Ź Ź Ź ń ń ń Ą Ź Ó ĄĄ ń Ą ń ń Ó Ń Ó Ó ń Ą Ó ź ń ź Ą Ó Ą ź

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ś Ż Ą ć Ź ć Ó Ś Ż Ź Ó ć Ś Ż ć Ś Ź Ó ć Ż Ż Ź Ż Ó Ź Ó Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ź Ś ć ć ć Ź ć ć Ó Ó Ó Ś Ą ć ć Ź Ż Ż Ż Ż ź Ż ź Ó Ś Ą Ź Ż Ż ć Ź Ó Ż Ó Ś Ą Ś Ś Ź Ż Ś Ż Ż Ź Ó ć Ś Ś Ść Ś Ż Ź Ó Ś Ó Ź Ó Ż Ź Ó Ś Ś Ż Ź Ż Ś

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ą Ą ś ś ż Ż ś ś ś ść ś ś Ą ś Ż ś ć ż ś ś ż ś ż Ć Ł Ż ż Ź ć ĄĄ Ż Ą Ż Ą Ź Ż Ł Ł Ę ś ś ś ż Ą ś Ą ś Ą Ż Ą Ż Ą Ć Ż Ż ś Ż Ą Ć Ł Ł Ę ś ż Ż ć ś ś ś ś Ż Ć ż ż ś ś ż ś ś Ż Ż ś ś ś ś ś Ż ż Ż ś ś Ż Ę ż ś ż Ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ę Ę Ź Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ę ć Ś ć Ę Ą ź Ą Ź ć Ę Ź Ę ć Ą Ę Ś Ę Ę Ź Ą Ę ć ź Ą Ź Ę ź Ę Ą Ś Ł Ą Ź Ę Ę Ę Ę ć Ę Ą Ę Ę Ą Ś Ą Ę ź ć Ę Ę Ę ź Ź ź Ą Ź Ę Ź ź Ź ć ć Ę Ę Ę Ą Ą Ą Ę ć Ę Ę ć Ę Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ą Ę Ś ć Ą ć ć

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGII Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Antoniowie. Działka nr ewid. 340 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. u g d k b ą u ą ᑇ匷 ᑇ匷 ᑇ匷 ąd ᑇ匷 ᑇ匷d d ᑇ匷ᑇ匷 d ᑇ匷ᑇ匷ᑇ匷 ᑇ匷 k d d ၷ吧 d g ęd ၷ吧 ၷ吧 u ąd kᐧ呧

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

LXI Olimpiada Matematyczna

LXI Olimpiada Matematyczna 1 Zadanie 1. LXI Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia drugiego 19 lutego 2010 r. (pierwszy dzień zawodów) Rozwiązać w liczbach rzeczywistych x, y, z układ równań x 2 (y

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Lp Hodowca Obr. rodowa

Lp Hodowca Obr. rodowa Lista włożonych gołębi na konkurs nr 2. KONKURS z odległości około 145km Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania 1 GÓRKA M.T. PL 0198 15 5157 A421D9B600 25.08.15 22:05:52 2 ŻYNGIEL MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11 Zadania do cz. I Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Zadanie 1 Rozpatrujemy dwa geny u zwierzęcia. Allel A jest dominujący i koduje brązową barwę oczu, allel recesywny a determinuje barwę czerwoną.

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Świda, Marcin Kurczab. Nowy typ zadań maturalnych z matematyki na poziomie rozszerzonym

Elżbieta Świda, Marcin Kurczab. Nowy typ zadań maturalnych z matematyki na poziomie rozszerzonym Elżbieta Świda, Marcin Kurczab Nowy typ zadań maturalnych z matematyki na poziomie rozszerzonym Zadanie (matura maj 009) Ciąg ( 3, + 3, 6 +, ) jest nieskończonym ciągiem geometrycznym o wyrazach dodatnich.

Bardziej szczegółowo

TeSys styczniki Model D

TeSys styczniki Model D Dobór styczników Sys styczniki Model D Zastosowanie Wszystkie typy systemu sterowania Znamionowy pràd àczeniowy Ie max AC-3 (Ue 0 V) Ie AC-1 (θ 60 C) Znamionowe napi cie àczeniowe Liczba biegunów 9 A 12

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Klienci składają do Funduszu Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć udzielenie promesy dofinansowania stosując

Bardziej szczegółowo

Bukiety matematyczne dla gimnazjum

Bukiety matematyczne dla gimnazjum Bukiety matematyczne dla gimnazjum http://www.mat.uni.torun.pl/~kolka/ 5 IX rok 2003/2004 Bukiet 1 1. W trójkącie ABC prosta równoległa do boku AB przecina boki AC i BC odpowiednio w punktach D i E. Zauważ,

Bardziej szczegółowo

Zadanie PP-GP-1 Punkty A, B, C, D i E leżą na okręgu (zob. rysunek). Wiadomo, że DBE = 10

Zadanie PP-GP-1 Punkty A, B, C, D i E leżą na okręgu (zob. rysunek). Wiadomo, że DBE = 10 Zadanie PP-GP-1 Punkty A, B, C, D i E leżą na okręgu (zob. rysunek). Wiadomo, że DBE = 10, ACE = 60, ADB = 40 i BEC = 20. Oblicz miarę kąta CAD. B C A D E Typ szkoły: LO LP T Czy jesteś w klasie z rozszerzonym

Bardziej szczegółowo

Czworościany ortocentryczne zadania

Czworościany ortocentryczne zadania Czworościany ortocentryczne zadania 1. Wykazać, że nastepujące warunki są równoważne: a) istnieje przecięcie wysokości czworościanu, b) przeciwległe krawędzie są prostopadłe, c) sumy kwadratów długości

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OTWARTE KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI

ZADANIA OTWARTE KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI ZADANIA OTWARTE KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI Zad. 1 (2 pkt) Rozwiąż równanie Zad.2 (2 pkt) 2 3x 1 = 1 2x 2 Rozwiąż układ równań x +3y =5 2x y = 3 Zad.3 (2 pkt) 2 Rozwiąż nierówność x + 6x 7 0 Zad.4 (2 pkt) 3 2

Bardziej szczegółowo

Ę ĘŃ ć Ą Ś ć ć ć ć ć ć Ń Ł ć Ń Ą ć ć Ę ć Ń ć Ń ć ź Ę Ń ć Ę ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ĄĄ Ę Ą ź ć Ą ć ć ź ź Ń Ą Ą Ę Ę Ę ć źć Ń Ą Ń ć Ł ź ź ć ć Ł ć Ę ć Ń Ń ź Ę ź ć Ę Ś Ń ć Ą Ń Ń Ń Ą Ą ź Ą Ę Ł ć Ń Ń ć ź Ń Ą Ę Ę

Bardziej szczegółowo

GRAFIK WEJŚĆ NA BASEN GRUPY ZORGANIZOWANE MARZEC 2016r.

GRAFIK WEJŚĆ NA BASEN GRUPY ZORGANIZOWANE MARZEC 2016r. GRAFIK WEJŚĆ NA BASEN GRUPY ZORGANIZOWANE MARZEC 2016r. 1 tydzień poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota 29.02.2016 01.03.2016 02.03.2016 03.03.2016 04.03.2016 05.03.2016 8.00-9.00 10:30-11:30

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

!!"#$!# ()!! ! " ' ' ' (' ' () * # $% & &(%12' ! " +*)%12

!!#$!# ()!! !  ' ' ' (' ' () * # $% & &(%12' !  +*)%12 !!"#$!# %#&!% )!! ) * ++,-../0"." &%12& ++,-../0"." &%12 *&$&+ $3-%14 ) * + 51.14 +*)%12 +) 51.14 +*)%12 1 ), - $3- ) * +6,-.. 708& +6&,-.. 708& )%.!&/0 $3-%14 %-/1"%20"." 0..7"9.84-%2 +*,-.3".1& &%12&

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania 1 SZUBRYT PAWEŁ 1 PL A45123FF :25:24 2 PAWLICKI HENRYK PL

Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania 1 SZUBRYT PAWEŁ 1 PL A45123FF :25:24 2 PAWLICKI HENRYK PL Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania 1 SZUBRYT PAWEŁ 1 PL 0231 16 1055 A45123FF00 30.07.16 04:25:24 2 PAWLICKI HENRYK PL 0219 16 8975 B26052E800 30.07.16 04:25:40 3 BAŁUCKI SYLWESTER

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ł Ą Ą Ń Ł Ś Ł Ś Ł Ś Ł Ś Ł ż Ł ŚĆ Ł Ś Ą ć ż ż Ą Ś Ś Ł Ś ż Ł Ź Ś Ś Ś Ź Ś ż ż ż Ł ż ż ż Ł Ś Ś ż Ś Ś ć ż ć Ą ć Ł ć ż ć ć ć ż Ś Ł Ś Ł Ą ż ć Ą ż Ś ć Ś ż ż ż Ś Ł ż Ą Ą ż ż ż ż Ą ż ż Ś Ś ż ż ż Ś ć ż Ł ż ż

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Przekątna prostopadłościanu o wymiarach ma długość A. 2 5 B. 2 3 C. 5 2 D Zadanie 2.

Zadanie 1. Przekątna prostopadłościanu o wymiarach ma długość A. 2 5 B. 2 3 C. 5 2 D Zadanie 2. Zadanie 1. Przekątna prostopadłościanu o wymiarach 3 4 5 ma długość A. 2 5 B. 2 3 C. 5 2 D. 2 15 Zadanie 2. Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe 198. Stosunki długości krawędzi prostopadłościanu

Bardziej szczegółowo

Nierówności. dla początkujących olimpijczyków. Aleksander Kubica Tomasz Szymczyk

Nierówności. dla początkujących olimpijczyków. Aleksander Kubica Tomasz Szymczyk STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW Nierówności dla początkujących olimpijczyków Aleksander Kubica Tomasz Szymczyk wwwomgedupl Warszawa

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki

Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki Zadanie Trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym. Z punktu M, należącego

Bardziej szczegółowo