Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ">'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'"

Transkrypt

1 >')*(%,)6,(1-"1<')C$"1-3' (3G'/*$*D+3'! >'/*7*601<'%#*%*?"1<'+,1,(3"'! 67"1(3"-.'*/#*$(*DH'

2 1%'6*'+C1$($4-D=/.$*-$-5,1;*-$<-D9<1/E"-;:',;*/E'%F,A.11;.*G=)1('%.176D%;4-,?('=;*,:$6*;:<1"'%6-.'+,-%6$ ')7$*-145')$1%'E-;)$*-$'%('.-;%*-;:);$",:-*$1$7)'H;*-;2B'H*$7'(')A.*$C%'1*$"'4-,-;%1-$#$:G,;:$)4--9"=A);: H'#*-;)1$4- <G 6-4I',/=/2 J$%*;45.'%1'.-. 65%1"-;:?-<=')-- *-; 5%$#' <-D 1;E)$C =$" "$)*;: $)4-- ()$,5:G,;: E;1./=,?*-;*-$-./*$7)'%1;*-$23,?':,1/1*G:;<=65%1"-;,-$#'91$"=A);<G.<=$*-;E;1.$?$*-$'%%$CH/,-;9$"$H%/'E,/ ')7$*-1451*$:G1$.)'7$2K6$=;7'*(2()1/()1;<1,1;($,?9E;1'%('.-;%*-,?6;"A.9E-'),$*-;:;<=.<=$*-;()1/:GC*$)1G%5 '%%$.,/2L-;).<1/41$%$*-;45"#$%5'%(')*'+,-'.;7':;<='%)AH*-;*-;.)'7$'%()1/:$,-;6$9,1/6--*=)51A.'%.#$<*/,? ="$*;"2ME/5"#$%'%(')*'+,-'./%1-$#$#<()$.*-;9('=)1;E5:;%'E);7',;*=)541$)1G%1$*-$9<1/E"-;:./4-$*/-*I')4$,:-9 '%('.-;%*-;:E)'*-')$1=$"=/"-2L)'%5,;*=;4*$<1;7'.':<"$:;<=<1(-""'<=*/$%'"#$%*-;:=/6"')'%1$:<1(-"51.$*/,1;).'*/42N$:.-D,;:<1(-"5,1;).'*;7'4$:G%1-;,-9<='(*-'.'..-D"<1'+,-"'+,-()1;"<1=$#,$<-D'*.<1(-"HA#=/2M)4-$ <"#$%$<-D16-4I',/=A.9)AH*;7'=/(52O$H%/=/(4$-**;1$%$*-$%'./"'*$*-$2P1"'6;*-;=;:$)4--'%E/.$<-D.7)$<-,/Q 7)5,1'6;1*$:%5:G,/4<-D."6$=,;(-;)<-'.;:9(;#*-G,/4*-;',;*-'*G)'6D."<1=$#='.$*-5'%(')*'+,-<.'-<=;:9,1/6-*$E/=;:9 '<'E*-,1;:R.'%)AH*-;*-5'%'%(')*'+,-.)'%1'*;:2 N$='4-$<=.+6;%1-'*-;91*$:%5:G,/4<-D.:$4-;E)15<1*;:*$)1G%1-;6-4I$=/,1*/49*$<=D(5:;<($6$*-;;4;)/='.$*/,? =$"-;:$".-)5</9E$"=;)-;97)1/E/9(-;).'=*-$"-91$*-;,1/<1,1;*-$,1/='"</*/9()AE5:G$=$"'.$C'%1;.*G=)12K'<=$:G<-D%' ')7$*-145()1;1E#'*/+651'.;5"#$%5'%%;,?'.;7'9*$E#'*;":;6-=95<1"'%1'*G<"A)D2T$%$*-;45"#$%5'%(')*'+,-'.;7' :;<= =$"H; );$7'.$*-; *$ *-;E;1(-;,1;U<=.$ (#/*G,; 1.*D=)1$ ')7$*-1452 V/<(;,:$6-1'.$*; :;%*'<="-,'%1-;**-; ()1;,1;<5:G<.':;);.-)/9E/<()$.%1-C9,1/"'4A)"-%1-;6G<-D.()$.-%#'./<('<AE2O$H%;7'%*-$:;%;*,1#'.-;"()'%5"5:; '"'#'WX46%6-4I',/=A.9,1/6-('*$%%.5")'=*-;.-D,;:*-H:;<=65%1-*$T-;4-2V-D"<1'+C1*-,?H/:;")A="'9$6;.$6;,1*-;2 J$%*$1.':;*=',1G,/,?<-D"-;%/"'6.-;"*$1-;4<"-476'E-;*-;()1/*-'<#$=/65'Y$)9-6;($%$,'%1-;**-;.E':5=',1'*/4 ()1;165%1"-')7$*-1422 Źródło: medonet.com

3 K")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60' L'*-;.$H5"#$%-445*'6'7-,1*/%/<('*5:;$)<;*$#$4-+4-;),-'*'+*;:E)'*-)AH*;7'=/(5')$1'%%1-$#$4-%'E)1;./<1"'6'*/,?H'#*-;)1/945<-E/C('%%$.$*/"'*=)'6-2S;7'%1-$#$*-$<G.(;.-;*<('<AE4'*-=')'.$*;()1;15"#$% *;).'./.<(A#()$,5:G,/15"#$%;4?')4'*$6*/42O-;%/%#57':;<=;+4/1;<=);<'.$*-914D,1;*--<45=*-9#$(-;4/ -*I;",:;#$=.-;:*-H1./"6;2K6$,1;7'Z[%/:;<=;+4/<(-D,-9,-G76;7'='.-%''%($),-$1$7)'H;*-$9,-$#');$75:;=$"9:$"E/ 7)'1-#'*$4);$6*;*-;E;1(-;,1;U<=.'2L'4(5:;%'").-%5H;%$."-$%);*$6-*/9('%*'<-,-+*-;*-;-('1-'4,5")5.; ").-9<('.$6*-$=)$.-;*-;9*$(-*$4-D+*-;-./%1-;6$.-D,;:()1;,-.1$($6*;7'"')=/1'65R*$./($%;"97%/E/+4/.<1/"5:G,;:<-D.$6,;1'<=$6-1)$*-;*-2O-;%/,1#'.-;"*-;('%;:45:;H$%*;:.$6"-0*(2$"=/.*'+,-Y1/,1*;:89.A.,1$<./<-#;"9"=A)/('%:G#')7$*-149'"$15:;<-D*-;('=)1;E*/2S;+6-=$"$</=5$,:$=).$%#57'9);$75:;,$#;,-$#'2N-;=/6"' EA6$4-4-D+*-'./4- - ()1;4D,1;*-;49 $6; )A.*-;H <($%"-;4 '%(')*'+,-2 L)'I;<') \-=$ ]^')< 1!*-.;)</=;=5 O$6-I')*-:<"-;7'*$#$4$,?(-<4$$4;)/"$U<"-;7'_'.$)1/<=.$`$%$UL</,?'*;5)'-445*'6'7-,1*/,?LN3\P>`)$-*9 `;?$a-') $*% <=.-;)%1-#$9 H;./%1-;6$*/ ('%,1$< <=);<5 "')=/1'6 ()'.$%1- %' 5"#$%5 '%(')*'+,-'.;7'2T;<(A#()'I2]^')<1$'E<;).'.$#('%,1$<E$%$U9H;"')=/1'65('+6;%1$$"=/.*'+C=;6'4;)$1/9()1;1,'"'4A)"-5"#$%5'%(')*'+,-'.;7'()1;%.,1;+*-;<-D<=$)1;:G9$'7A6*$'%(')*'+C,1#'.-;"$<($%$2 b1$e5)1;*-$,?'%(')*'+,-4a.-4/.</=5$,:-97%/1%'6*'+c')7$*-145%''e)'*/1'<=$:;1$,?.-$*$2t;<('#/1$e5)1;u '%(')*'+,-%1-;6G<-D*$.)'%1'*;9,1/6-=$"-;91"=A)/4-<-D)'%1-4/9')$1*$E/=;9,1/6-=;9"=A);./"<1=$#,-#/<-D5*$<.()1;E-;75-**/,?,?')AE2T;<('#/.)'%1'*;ED%G,;<"5="-;4%;I;"=A.7;*;=/,1*/,?./<=D(5:G<='<5*"'.')1$%"'9 '.-;6;,1D+,-;:5"#$%'%(')*'+,-'./,?')5:;../*-"51;<('#5*$E/=;7'2B*-;:<1$'%(')*'+C4'H;./<=G(-C*$<"5=;" %1-$#$*-$,1/**-"A.1;.*D=)1*/,?9*(2-*I;",:-EG%F5)$15+6;%1-'*/2 O-;%/5"#$%'%(')*'+,-'./1.)$,$<-D()1;,-."'.#$<*;45')7$*-14'.--1$,1/*$*-<1,1/C.#$<*;="$*"-94$4/.A.,1$< %',1/*-;*-$ 1,?')'E$4- $5='$7);</.*/4-9 =$"-4- :$"c,5")1/,$ =/(5 39 $6;)7-;9 $<=4$9 );54$='-%$6*; 1$($6;*-;<=$.A.2 Źródło: medonet.com

4 K")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'' S;+6-,?'%1-'.-)5</9='.<1/<="-;9E;1./:G="59<G1#;gL'(-;).<1;*-;%1-$#$:G*$*-;$*=/E-'=/"-9$:;%/*/4<()1/4-;)1;U,;4..$6,; 1 *-4-9 :;<= *$<1 </<=;4 '%(')*'+,-'./2 L' %)57-; 4$:$ ('*'<1G.-*D 1$ *-;"=A)/,? E$"=;)-- 3*$,1;:./76G%$ <()$.$ 1 E$"=;)-$4-2 O-;%/ ' *-,? 4/+6-4/9 =' (-;).<1/4 <"':$)1;*-;4:;<=E)5%-,?')'E/1$"$F*;2M()$.%$:;<==$"$9H;E;1*-;"=A)/,? E$"=;)--*-;4'76-E/+4/H/C2 d5%1"-')7$*-14:;<=1$4-;<1"-.$*/()1;16-,1*;7$=5*"-e$"=;)--2n-;"$h%/:;<= :;%*$"+.-$%'4=;7'9H;:;<=-,?$H"-6"$<;=0effQXff87$=5*"A.0<1$,5:;<-D9 H;. ')7$*-14-;,1#'.-;"$ H/:; ('*$% "-6'7)$4 E$"=;)--82 T$<-;%6$:G <"A)D9 '"'6-,; -*=/4*;9 *'<9 5<1/9 5<=$9 $6; *$:.-D,;: 1 *-,? :;<=. ()1;.'%1-; ('"$)4'./49 7#A.*-; :;6-,-; 7)5E/4 06-,1;E*'+C E$"=;)-- 1$4-;<1"5:G,/,? 65%1"-;:;6-=$()1;./H<1$6-,1ED"'4A);",$#;7'65%1"-;7',-$#$82N$:.$H*-;:<1; 1*-,?='E$"=;)-;".$<546;"'.;7'1)'%1$:5!"#$%"#'(()*')$11)'%1$:5 +',-%"#$./')02\$1;41-**/4- E$"=;)-$4-('")/.$:G*$E#'*;".:;6-=$,?9 =/4<$4/4*-;('1.$6$:G<-D=$4'<-;%6$C1#/4E$"=;)-'42L)'%5"5:G)A.*-;H ($='7;*A.%'").-2N-;"=A);E$"=;)-;:;6-='.;./=.$)1$:GE$)%1'('=)1;E*;.-=$4-*/97#A.*-;O-`2 N-;4$.G=(6-.'+,-9H;%'E);E$"=;)-;<G*$4*-;1ED%*;%'()$.-%#'.;7'I5*",:'*'.$*-$2

5 K")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'' MH hfi 5"#$%5 '%(')*'+,-'.;7' 1*$:%5:; <-D. ()1;.'%1-; ('"$)4'./42 J/:; =$4 '7)'4*$ -6'+C 4-")'')7$*-14A.2 b%('.-;%*- <='<5*;" 0"')1/<=*/,? %6$ ')7$*-1458 E$"=;)-- %' 0,?')'E'=.A),1/,?8 %)'E*'5<=)':A.. :;6-=$,? 0hXcWX8 :;<= $E<'65=*-; *-;1ED%*/ %' <()$.*;7' I5*",:'*'.$*-$ 5"#$%5 '%(')*'+,-'.;7'2 `$"=;)-; ".$<5 46;"'.;7'94$:$.(#/.*$'%(')*'+C.)'%1'*G2 V:;6-=$,?*-<1,1'*;<G.<1;6"-;7')'%1$:5-*=)51-RE$"=;)-;,?')'E'=.A),1;-.-)5</2T%)'.$E#'*$+651'.$:;6-=,?)'*- )A.*-;H()1;%.*-"$*-;47#DE-;:'E,/,?<5E<=$*,:-9"=A);4'7G<=$C<-D$6;)7;*$4-%6$')7$*-1452 S;<=.-;6;,1/**-"A.1$E5)1$:G,/,?)A.*'.$7Dj')/:;6-='.;:9*$6;HG%'*-,?4-D%1/-**/4-c " 1$*-;,1/<1,1'*$,?;4-,1*-;H/.*'+C9 " $*=/E-'=/"-9 " <('H/.$*-; %5H/,? -6'+,-,5")5 )$Y*'.$*;7' - <#'%/,1/2 k5"-;) *$<-6$ ()',;</ 7*-6*;. :;6-=$,?9 *-;"')1/<=*-; 14-;*-$ (l +)'%'.-<"$ :;6-=9 =$" H; E$)%1',?D=*-; 1$<-;%6$:G <-D. *-4 4-")'')7$*-14/,?')'E'=.A),1;RE$"=;)-;-7)1/E/07#A.*-;%)'H%H$"-3"5-'-"2"('#"5*89*-;)1$%"'=;H($<'H/=/ P=$=/<=/"-4;%/,1*;('%$:G9H;,'*$:4*-;:hfi4-;<1"$U,A.")$:A.5()1;4/<#'.-'*/,?,-;)(-1('.'%57)1/E-,/:;6-=9"=A)$ (',1G="'.'*-;./.'#5:;H$%*/,?%'6;76-.'+,-2 K'=/,1/ =' )A.*-;H %1-;,-9 "=A); 4$:G 4*-;: 65E E$)%1-;: *$<-6'*; 'E:$./ %/<I5*",:- :;6-= <('.'%'.$*;: 1$"$H;*-;4 7)1/E-,1/42k1D<='E;1('+);%*-G()1/,1/*G<15"$*-$(')$%/6;"$)<"-;:<G*$.)$,$:G,;-*I;",:;%)A7'%%;,?'./,?1.-G1$*;1; <#$E<1G'%(')*'+,-G5"#$%5-445*'6'7-,1*;7'65E=;H()1;.6;"#;<=$*/$6;)7-,1*;<"A)/2!%1-;,-9()1/.)A,;*-;()$.-%#'.;7' <=$*5j')/:;6-='.;:=).$,1$<;4"-6"$4-;<-D,/2P='(*-'.$14-$*$<('<'E5H/.-;*-$R'7)$*-,1;*-;<#'%/,1/9)'1<1;)1$*-; %-;=/')AH*;)'%1$:;"$<1R../%$=*/<('<AE()1/,1/*-$<-D%'('()$.-;*-$'7A6*;:'%(')*'+,-2k1D<='5<=D(5:G()1;.6;"#; "$=$)/91$($6;*-$'<")1;6--5<159./,'I5:G<-D'E:$./$6;)7--<"A)*;:2

6 K")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'' O5)$,:D$*=/E-'=/"'.G<='<5:;<-;.()1/($%"5-*I;",:-E$"=;)/:*;:0$6;*-;."$H%/4()1/($%"589*-7%/.-)5<'.;:2M*=/E-'=/" 1.$6,1$E$"=;)-;96;,1)A.*',1;+*-;'E*-H$*$=5)$6*G'%(')*'+C')7$*-1459*$)$H$:G,7'*$('=;*,:$6*;-*I;",:;('*-;.$H 1.$6,1$*-;=/6"'=;1#;9$6;)A.*-;H=;%'E);E$"=;)-;2 ' d;"$)1;,1$<;4$5='4$=/,1*-;%-$7*'15:g-*i;",:;9*-;()1;()'.$%1$:g,.,1;+*-;: %'"#$%*;7'./.-$%52`$)%1',1D<='9'"$15:;<-D9H;%1-;,"',?'); *$ $6;)7-D 0"=A)$ 4$ ('%'E*; 'E:$./ %' -*I;",:-8 6;,1'*; :;<= $*=/E-'=/"$4-9"=A);45*-;('4'7G$*$(;.*'%'%$="'.''<#$E-G5"#$% '%(')*'+,-'./2 L'%;:)1;*-; $6;)7-- :;<= =/4 E$)%1-;: 51$<$%*-'*;9 7%/ %1-;,"'.;.,1;<*/4 %1-;,-U<=.-; *-; ='6;)'.$#' :$"-,?+ ('"$)4A.9 4-$#'./</("-,1/$='('.;1$($6;*-;<"A)/2k1D<=',?')'E$><,?'%1-%' - *-; %$:; H$%*/,? 'E:$.A.9 $ :;%*$" ('.'%5:;,1D<=<1; -()1;,-G7$:G,;<-D-*I;",:;2 M*=/E-'=/"-<G*-;1ED%*;()1/,-DH"'()1;,?'%1'*/,?-*I;",:$,?9:;%*$"7%/<G*$%5H/.$*;4'7G%)$<=/,1*-;'<#$E-C5"#$% '%(')*'+,-'./go'*<;".;*,:g4'7ge/ce-;75*"-('$*=/e-'=/"'.;9*-;='6;)$*,:;('"$)4'.;9./4-'=/91$"$h;*-$7)1/e-,1;9 '<#$E-;*-;')7$*-145$=$"H;./<'"$1$($%$6*'+C*$('(56$)*;-*I;",:;-,-DH<1/-,?()1;E-;7g

7 K")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'' S;+6-"5)$,:$$*=/E-'=/"-;4:;<="'*-;,1*$0,1D<=')$=5:;H/,-;8-:;<=1$6;,'*$()1;16;"$)1$9*$6;H/:G1$<='<'.$C17'%*-;1:;7' 1$6;,;*-$4--*-;()AE'.$C()1;()'.$%1$C:;:<$4'%1-;6*-; K")3,'?52/0'%.'("-12D13,-'#*#,5(3"(,'%.'#$,'$*/31E6=' " P")$,$*-;,1$<5('%$.$*-$$*=/E-'=/"52S;<6-('eQm%*-$,?*$<=;(5:;('()$.$1%)'.-$ %1-;,"$9)'%1-,5.$H$9H;*-;4$('=)1;E/%#5H;:('%$.$C=$"4',*;6;"--()1;)/.$ "5)$,:D2_'('.$H*/E#G%gO5)$,:$:;<=()1;.-%1-$*$9*$'");+6'*G-6'+C%*-9('=)1;E*G%' ('1E/,-$ <-; E$"=;)--2 P")A,;*-;,1$<5 ('.'%5:;9 H; E$"=;)-; *-; =/6"' *-; 1'<=$*G 16-".-%'.$*; $6; *$E-')G.-D"<1;: '%(')*'+,- *$ 6;"9 "=A)/ *$<=;(*/4 )$1;4 *-; 1$%1-$#$2 " L'%$.$*-; *-;./"')1/<=$*;7' 6;"59 :$"' <()$.%1'*;7'9 ()1/ *$<=D(*;: -*I;",:-2 L'(-;).<1;:;<=7'1$4$#'$E/./<=$),1/#*$(;#*G"5)$,:D9$('%)57-;94'H;.,$6;*-; 1$%1-$#$C*$=;E$"=;)-;2 " L'%$.$*-;. 1#/,? '%<=D($,?,1$<'./,?2 S;+6- $*=/E-'=/" =)1;E$ ()1/:4'.$C,'h7'%1-*9='"'*-;,1*;:;<='E5%1;*-;%1-;,"$.*',/$E/1$$(6-"'.$C456;"917'%*-; 1 =/4-1$6;,;*-$4-2 k1;"$*-; $H 'E5%1- <-D <$4' - ('%$*-; 45 6;"5 1 '(AF*-;*-;4 ('.'%5:;<($%;"'%('.-;%*-;7'<=DH;*-$6;"5.;").-$=/4<$4/4:;7'4*-;:<1G <"5=;,1*'+C2 " L'</#$*-; %1-;,"$ %' ()1;%<1"'6$.,1$<-; =).$*-$ "5)$,:- $*=/E-'=/"'.;:2 O-;%/ %1-;,"'9:5H*-;"$<16;$6;*$%$6()1/:45:;$*=/E-'=/"9.A.,1$<9,'()$.%$9*-;<=$*'.- 1$7)'H;*-$%6$-**/,?%1-;,-9$6;*-;<=;=/'*;<=$*'.-G1$7)'H;*-;%6$*-;7'2V,1$<-; $*=/E-'=/"'=;)$(--')7$*-14:;<=E$)%1''<#$E-'*/-*$)$H'*/*$"'6;:*;-*I;",:;9*(2 )'=$.-)5<'.;2

8 K")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'' N-;"=A);$*=/E-'=/"-*-;('=)1;E5:G<5(6;4;*=$,:-()'E-'=/"$4-9E'*-;*-<1,1Gj')/E$"=;)/:*;::;6-=0='=;('%$.$*;()1/-*I;",:- L;#*;'%E5%'.$*-;.#$+,-.;:j')/:;6-='.;:('"5)$,:-$*=/E-'=/"-;41$:45:;'"'#'(A#)'"52T6;",;.$H;*-;6;"$)<"-;7'1$6;,;*-$ ()1/:4'.$*-$()'E-'=/"57)'1-E$)%1'"'*");=*/4-"'*<;".;*,:$4-9.=/4./<=G(-;*-;47)1/E-,/5"#$%5('"$)4'.;7'2' %'E)$*/%'$*=/E-'=/"5$=$"H;%6$=;7'9H;-**;()'E-'=/"-<='<5:;<-D5%1-;,-$-**;5%')'<#/,?2L)'E-'=/"-.I')4-;"$(<5#;" 1$.-;)$:GE$"=;)-;<5<1'*;*$1-4*'65E6-'Y6-1'.$*;0()1;1<(;,:$6*-;<5<1;*-;<5E<=$*,:-1$4)'H'*/,?82T$.-;)$:G*$:,1D+,-;: '%('.-;%*-'./<;6;",:'*'.$*;<1,1;(/E$"=;)--d$,='E$,-665<.<=DH;*-5%$:G,/4);$6*G<1$*<D*$()1/.)A,;*-;*$=5)$6*;:j')/ E$"=;)/:*;:9*(2W"$(<5#"$4'H;1$.-;)$C('*$%(A#=')$4-6-$)%$%'E)/,?E$"=;)--9$,1D<='*$.;=.-D,;:2 b()a,1();($)$=a.1$(=;"-9()'e-'=/"-0e$"=;)-;46;"'.;81*$:%5:g<-d=$"h;.h/.*'+,-c<'"51"-<1'*/,?e5)$"a.9"-<1'*;:"$(5+,-;9"-<1'*/,?'7a)"$,? ')$146;,1*/,?*$(':$,?I;)4;*='.$*/,?2_)1;E$:;%*$"($4-D=$C9H;4'7G '*;:;%/*-;.<('4$7$C"5)$,:;()'E-'=/"'.G23,?<=DH;*-;9.(')A.*$*-5%' ()'E-'=/"A.1$(=;"-9:;<=*-;./<=$),1$:G,;$E/(')$%1-#/<'E-;1;<"5="$4- $*=/E-'=/"'=;)$(--2

9 K")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'' V/:G=;"<=$*'.-G:'75)=/9$6;=/6"'=;9'<(;,:$6*/4()1;1*$,1;*-52B5<1G<(;#*-$C'");+6'*;.$)5*"-c " S'75)=*-;4'H;E/C('%%$*/()',;<'.-=;)4-1$,:-0'7)1;.$*-$89E'../<'"-;:=;4(;)$=5)1;7-*GE$"=;)-;23*I')4$,:$*$=;* =;4$=('.-**$1*$:%'.$C<-D*$'($"'.$*-52 " ME/()'%5"=46;,1*/4'H*$E/#'51*$C1$()'E-'=/,1*/('.-*-;*.:;%*/47)$4-;1$.-;)$C,'*$:4*-;:Wf46*:;%*'<=;" E$"=;)-- 1 )'%1$:5 `-Y%'E$,=;)-54 65E Wff 46* :;%*'<=;" E$"=;)-- 1 )'%1$:5 d$,='e$,-665<2 N$ '($"'.$*-5 ('.-**$ E/C -*I')4$,:$')'%1$:5<1,1;(55H/=/,?E$"=;)--2 ME<'65=*-; *-;<(;#*-$)'6-()'E-')=/"5.-D"<1'+C:'75)=A.%'<=D(*/,?*$)/*"59.<1,1;7A6*'+,-'.','.;9,1/6-<#'%"-;9 1</)'(;4765"'1'.'QI)5"='1'./4-1*-"'4G-6'+,-G'.',A.2 -'.',$,?:$"c,/"')-$9(')9,;e56$9,1'<*;"9<1($)$7-9"$),1',?/9e$*$*/9$=$"h;.*-;"=a)/,?1e'h$,?2 V($F%1-;)*-"5nfWW)'"5E)/=/:<"-!)1G%]=/"-\;"6$4/1$"$1$#;4-<:-<('=5);"6$4'.;7' :'75)=5M,o4;69$)754;*=5:G,9H;.()'.$%1$'*'%E-')A..E#G%9<57;)5:G,9-H:'75)=.<(-;)$*$=5)$6*G'%(')*'+C%1-;,-2S$"%'=G%*-;4$.-$)/7'%*/,?E$%$U*$5"'./,?9"=A); ('()$.-$ '%(')*'+C2 T$)A.*' %-;=$9 :$" - 4-")'j')$ :;6-='.$ '%7)/.$:G )'6D. ()',;<$,? '%(')*'+,-'./,?9 :;%*$" *-; <G =' ()'<=; 1$6;H*'+,-9 ' "=A)/,? -<=*-;*-5 4'76-E/()1;"'*/.$C"'*<54;*=A.()'%5,;*,-:'75)=A.2N-;4$:'75)=59"=A)/5,1/*-*$< E$)%1-;: '%(')*/4- *$ )-*'.-)5</./.'#5:G,; ()1;1-DE-;*-;,1/ =;H.-)5</ 7)/(/ $6E',?')'E'=.A),1;E$"=;)-;2 T%$*-;4I)$*,5<"-,?*$5"'.,A.9"=A)1/'(5E6-"'.$6-./*-"-<.'-,?E$%$U.,1$<'(-+4-; E$"=;)-; :;6-='.; "'45*-"5:G <-D 1 </<=;4;4 '%(')*'+,-'./4 1$ ('4',G <(;,:$6*;7');,;(=')$-.<(-;)$:G()',;</*$4*$H$*-$.:;6-,-;<"5(-<"E-$#/,?").-*;" ()'%5"5:G,/,?()1;,-.,-$#$2k-G7#$./4-$*$-*I')4$,:-('1.$6$*$1$,?'.$*-;)A.*'.$7-4-D%1/ </<=;4;4 '%(')*'+,-'./4 - E$"=;)-$4- :;6-='./4-2 N$,' %1-;U ')7$*-14 *-; ('=)1;E5:;*$<1;:('4',/-%'<=$),1$*-$45()'E-'=/"A.2

10 K")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'' V;%#57E$%$U()1;()'.$%1'*/,?()1;1b7A6*'('6<"-P/<=;4b,?)'*/T%)'.-$.L'6<,;,'<-A%4;%1-;,"'..-;"5'%f%'Wh 6$='=)1/45:;.-=$4-*/.I')4-;<5(6;4;=A.2S;<1,1;7')1;:./76G%$='.7)5(-;%1-;,-9"=A);*-;5"'U,1/#/e6$=c.=;:7)5(-; %'%$="'.;.-=$4-*/ - 4-*;)$#/ '=)1/45:;,' =)1;,-; %1-;,"'2 _/4,1$<;4 <(;,:$6-+,- <G 17'%*-c <5(6;4;*=$,:$.-=$4-*.()1/($%"5=$"4$#/,?%1-;,-:;<=*-;.<"$1$*$2 O'6')'.;<('=/.=;6;.-1:--.<1;,?'E;,*;);"6$4/=;7'=/(5();($)$=A..)AH*/,?4;%-$,?9<(;#*-$:G<.':GI5*",:D 1*$"'4-,-;9=)$Y$:G,.<$4'<;%*')'%1-,-;6<"-,?6D"A.c*-;('"':5'1E/=5E'7G%-;=D%1-;,"$9'<#$EG'%(')*'+C9'<;1'* -*I;",:-2\'%1-,;='-%;$6*-"6-;*,-9E'1$'E-;=*-,D1%)'.-$%6$<.':;7'%1-;,"$<G.<=$*-;%5H'1$(#$,-C2T/<"1;<()1;%$H/=;7' =/(5()'%5"=A.<-D7$Wff46*1#)',1*-;2 V-=$4-*'.;H;6"-9,5"-;)"-96-1$"-9<#'%"-;</)'(/9,?'C#$%*-;./76G%$:G-%'E)1;<4$"5:G4'7G()1/<(')1/C.-;65()'E6;4A. 1%)'.'=*/,?2N$6;H/:$<*'('%");+6-C9H;*-;%'EA).-=$4-*:;<=)A.*-;*-;"')1/<=*/:$"-,?*$%4-$)2 ' (3,' (3,/*?*$0' X' 3' 6"#(3"P' _/4,1$<;4.<5(6;4;*=$,?%-;=/9<('H/.$*/,?,'%1-;**-;()1;1efi%1-;,-. L'6<,;9 1*$:%5:; <-D "-6"$*$+,-; )AH*/,?.-=$4-* - 1.-G1"A. 4-*;)$6*/,?9 "=A)/,? Q :$"./"$1$#/ E$%$*-$ 3*<=/=5=5 B$="- -K1-;,"$Q('6<"-4%1-;,-'4.,$6;*-;E)$"5:;2 K;,/1:D'('=)1;E-;515(;#*-$*-$.-=$4-*('.-*-;*('%:GC6;"$)19 $*-;)'%1-,2K-;=$5)'14$-,'*$9%'E)1;1E-6$*<'.$*$%'<=$),1$ %1-;,"5.<1/<="-;('=)1;E*;.-=$4-*/-4-*;)$#/2 V/:G=;"<=$*'.-'<#$E-;*-;('*(2"5)$,:-$*=/E-'=/"$4-2V,1$<-; );"'*.$6;<,;*,:- 4'H*$ ('%$.$C %1-;,"5.-=$4-*/2 4$0' 107' <-#*$E-')G%)'E*'5<=)':;,?')'E'=.A),1;9$*-;%1-;,"'2'

11 X+"1,F*'/3,13'1<*$C-.'12D13,-'' (3G'/*$*D+3' b%(')*'+c%1-;,-:;<=%5h'<#$e<1$'%'%(')*'+,-'<'e/%')'<#;:2!"#$%'%(')*'+,-'./,1#'.-;"$./"<1=$#,$<-d.)$11.-;"-;49 $ *$E/.$*-; '%(')*'+,- :;<= ()',;<;4 </<=;4$=/,1*/4 - =).$:G,/4 *-;5<=$**-; ()1;1,$#; H/,-;2 4$, )3+)"' 1<*$C-.Y' O$H%/,1#'.-;"4$n</<=;4/'E)'**;c'%(')*'+C.)'%1'*G-*$E/=G2V)'%1'*G9:$".<"$15:;*$1.$94$4/'%5)'%1;*-$-*-; 56;7$'*$.1$<$%1-;14-$*'4('%,1$<,$#;7'H/,-$2b%(')*'+C*$E/=$./"<1=$#,$<-D%'(-;)'('()1;1"'*=$"=1"'*");=*/4- <5E<=$*,:$4-,?')'E'=.A),1/4-9,1/6-.=;%/97%/')7$*-14('%6;7$%1-$#$*-5)AH*;7')'%1$:5.-)5<A.-E$"=;)--2 L'5)'%1;*-5%1-;,"':;<=./('<$H'*;.'%(')*'+C9"=A)G'=)1/4$#''%4$="-:;<1,1;.,1$<-;,-GH/2k?)'*-G:;()1;,-.,-$#$9"=A); 1')7$*-1454$="-()1;1#'H/<"'()1;<1#/%'')7$*-145%1-;,"$2K6$=;7'.(-;).<1/,?4-;<-G,$,?H/,-$%1-;,"':;<=,?)'*-'*;()1;% =/4-,?')'E$4-1$"$F*/4-9*$"=A);:;<='%(')*$4$4$2N-;1$($%*-;.-D,*$H$%*G1,?')AE9"=A);"-;%/+()1;<1#$:;7'4$4$65E ()1;,-."=A)/41'<=$#$1$<1,1;(-'*$2N$:,;**-;:<1;<1,1;(/E$"=;)--%1-;,"'()1;:45:;'%4$="-('%,1$<(')'%59:;%*$"=/6"'.=;%/97%/%1-;,"'()1/,?'%1-*$+.-$=<-#$4-*$=5)/$*-;()1;1,;<$)<"-;,-D,-;2 b"2 p 4-;<-G,$./<=D(5:; (-;).<1/ Y1:'6'7-,1*/ <($%;" '%(')*'+,-9 1.-G1$*/ 1,')$1 4*-;:<1G -6'+,-G 4$=,1/*/,? ()1;,-.,-$#2V=;%/=;H%1-;,"':;<=*$:E$)%1-;:*$)$H'*;*$,?')'E/2K6$=;7'.=/4,1$<-;.$H*;:;<="$)4-;*-;(-;)<-G9 7%/H ('"$)4 4$="- ('<-$%$.#$+,-.'+,- $*=/E$"=;)/:*;2! %1-;,- "$)4-'*/,? =$"-4 46;"-;4 <1/E"' 4*'HG <-D.:;6-=$,?E$"=;)-;".$<1G,;2_;E$"=;)-;./=.$)1$:G=1.2".$< 46;"'./R"=A)/:;<=1$EA:,1/%6$.-D"<1'+,-1$)$1"A.2

12 X+"1,F*'/3,13'1<*$C-.'12D13,-'' (3G'/*$*D+3' O'6;:*/4<($%"-;4'%(')*'+,-,?$)$"=;)/15:;<-D'");<9"-;%/%1-;,"'1$,1/*$,?'%1-C%'()1;%<1"'6$2S;<=='.$H*/,1$< ('E5%1$*-$5"#$%5-445*'6'7-,1*;7'%'./=.$)1$*-$<.'-<=;:'%(')*'+,-9$6;.-GH;<-D1;1.-D"<1'*G6-,1EG-*I;",:-2 V,-G75)'"5%1-;,"'('=)$Y1$($%$C*$-*I;",:;.-;6;)$1/9,':;%*',1;+*-;<()$.-$9H;*$E-;)$*$=5)$6*;:'%(')*'+,-2 V"'6;:*/,?6$=$,?"<1=$#=5:;<-D'%(')*'+C*$E/=$2 K1-;,"'<=/"$<-D1)AH*/4-%)'E*'5<=)':$4-9$:;7' 5"#$% '%(')*'+,-'./ C.-,1/ <-D. -,? 1.$6,1$*-52 (3,' 601<*606"H' 7"+C1<E6''''''''''''''''''''' ("-/C-.1073' %32' 6' *$F"(37CP'N)5"/'*/#*$(*D13*60'C10'%32B'-")' '(373'6"+10H2 P1=5,1*G'%(')*'+C,1/**G*$*-;"=A);,?')'E/'<-G7$ <-D%1-D"-<1,1;(-;*-'4',?)'**/42 S$"./"$15:GE$%$*-$*$5"'.;95"#$%'%(')*'+,-'./ '<-G7$(;#*;1%'6*'+,-'E)'**;%'(-;)'..-;"5WWQWe 6$=2

13 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' L'(3,'?E-70'%32'3(I,)1-3' S;<-;**;,?#'%/-<#'=/9<=);<1.-G1*/1)$**/4.<=$.$*-;4-.;:+,-;4.*'.;+)'%'.-<"'9:$"-4:;<=()1;%<1"'6;9')$1 ()1;E/.$*-;.7)'*-;)A.-;+*-"A.='()$.%1-.;./1.$*-$%6$*-;)'1.-*-D=;7':;<1,1;.(;#*-5"#$%5-445*'6'7-,1*;7' 31<'*/#*$(*DH'%32'*?(3G"P'`*'7*G,'3/,"+(3,'?05*?0'/3,1)"'/*'#$,/%)*+"'(3,'#*%05"HA' N$:6;(<1/4<('<'E;4*$.14',*-;*-;*$=5)$6*;:'%(')*'+,- :;<=222,?')'.$*-;2 V ()1;%<1"'65 4#'%/ ')7$*-14 (' )$1 (-;).<1/<=/"$<-D1.-;6'4$1$)$1"$4-2B5<-./=);*'.$C <.'-,?qh'#*-;)1/q=$"9$e/.()1/<1#'+,-:$"*$:6;(-;:,?)'*-6-7'()1;%1$,?')'.$*-;42s;+6-()1;%<1"'6$"#$(-;pqh-*i;",:-.)'"50%1-;,-1$,1/*$:g,;()1/7'%d1()1;%<1"'6;4*$.;= Wn89 *-; ('.-**' ='.1E5%1$C *-;('"':52 V<1/<="' :;<=.(')1G%"59E'=''1*$,1$9H;:;7'5"#$%'%(')*'+,-'./5,1/ <-D.$6,1/C2_',$#"'.-,-;*')4$6*;:;+6-4A.-4/'1./"#/,? ()1;1-DE-;*-$,? - "$=$)$,? $ *-; ',-DH"-,?,?')'E$,? 0*(2 1$($6;*-$,? (#5,,1/ '('* 4A17'./,?8 - ' -6; 4$6;, );7;*;)5:;<-#/-%'E)1;<-D)'1.-:$2 O'*=$"=/ 1,1/**-"$4- -*I;",/:*/4- qc.-,1gq 5"#$% '%(')*'+,-'./ %1-;,"$ 6;(-;: *-H *$:6;(<1$ <1,1;(-'*"$2 _'./=);*'.$*-; 45<- :;%*$" =)',?D ('=).$C2

14 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' L'(3,'?E-70'%32'3(I,)1-3' N$:,1D<=<1G()1/,1/*G1$,?')'.$U%1-;,-.'");<-;:;<-;**'Q1-4'./4<G-*I;",:;.-)5<'.;0$H.pfQrfi82 K',?'%1-%'*-,?c " %)'7G")'(;6"'.GQ,'1*$,1/9H;.-)5</()1;4-;<1,1$:G<-D 1./%/,?$*/4('.-;=)1;49"$<16;4-"-,?$*-;4 " ('()1;1E)5%*;)D,;Q%6$=;7'9H;%1-;,-%'=/"$:G 1$-*I;"'.$*/,?1$E$.;"9"6$4;"-=%2 [%/%1-;,"',?')5:;9='*$:6;(-;:9-CG'#$0'#3,$6%01<' *?-"6"1<'1'<=$.-C7'*$nQe%*-.%'459$E/*-; %'(5+,-C%')'1.-*-D,-$<-D-*I;",:-')$15,?)'*-C()1;% 1$)$H;*-;4-**;%1-;,-.()1;%<1"'652' V=/4,1$<-;4'H*$1$<='<'.$C.-;6;<()$.%1'*/,?9

15 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' L'(3,'?E-70'%32'3(I,)1-3'M')"%,+' O$<1;69,?'CE/.$*-;1./"6;4D,1G,/9*-;:;<=,?')'EG2s.-$%,1/'=/49H;')7$*-14.$6,1/1-*I;",:G2V$)=''=/4($4-D=$C -*-;?$4'.$C"$<1651$.<1;6"G,;*D2k?'%1-'='9H;E/',1/+,-C%)'7-'%%;,?'.;2O$<1;6*$6;H/=)$"='.$C:$"'</7*$# '<=)1;7$.,1/9 ('"$15:G,/9 H; ')7$*-14'.-,'+ %'6;7$2 T$1./,1$: </7*$6-15:; '* -*I;",:D %'6*/,? $6E' 7A)*/,? %)A7 '%%;,?'./,?2B'H;E/C=');$",:G*$,-$#''E,;9*(2'")5,?,?6;E$9$6E'*$%)$H*-G,;<5E<=$*,:;,?;4-,1*;9%/49$6;)7;*/ 0*(2"5)189"=A);%'<=$#/<-D%'5"#$%5'%%;,?'.;7'.)$11('.-;=)1;42S;H;6-=).$%#57'9.H$%*/4./($%"5*-;*$6;H/7' 6;",;.$H/C2 O$<1;6<5,?/'%4'");7'E$)%1'#$=.''%)AH*-C2P5,?/:;<=4D,1G,/9*$($%'./9%'%$="'.'('%)$H*-$7$)%#'9,'()'.$%1- %'"'6;:*/,?$=$"A."$<1659*$='4-$<=*-;('.'%5:;'%"<1=5<1$*-$./%1-;6-*/2S;<=,?$)$"=;)/<=/,1*/%6$-*I;",:-.-)5<'./,? Q1./"6;(':$.-$<-D*$(',1G="5()1;1-DE-;*-$2V(AF*-;:<1;:I$1-;-*I;",:-"$<1;6)'E-<-D1);75#/.-67'=*/Q('#G,1'*/ 1'%"<1=5<1$*-;4./%1-;6-*/2!('),1/.;7'"$<165*-;4'H*$6;",;.$H/C2T$.<1;=)1;E$'*-4('.-;%1-;C(;%-$=)1;2B'H;4-;C=#'$6;)7-,1*;$6E'E/C '1*$"G )'1.-:$:G,;: <-D $<=4/ '<")1;6'.;:2 P=$*'.- '*$ *$:,1D<=<1G ()1/,1/*D "$<165 ()1;.6;"#;7' 5 %1-;,- - %)57G."'6;:*'+,-5%')'<#/,?2 `$)%1'*-;('"':G,/4'E:$.;45%1-;,-:;<==1.2"$<1;6q<1,1;"$:G,/q2S;+6-='.$)1/<1/45%5<1*'+C-q(-$*-;q('%,1$<.%;,?59:;<='E:$.;4'<=);7'1$($6;*-$('%7#'+*-'.;7'")=$*-2L'*-;.$H%)'7-'%%;,?'.;4$65,?A.<G.G<"-;9*$.;= *-;.-;6"-'E)1D"4'H;<('.'%'.$C('.$H*;"#'('=/1'%%/,?$*-;42k?')'E$4'H;(':$.-C<-D*$76;9E;1.,1;+*-;:<1/,? 'E:$.A.2V=;%/*$6;H/*-;1.#',1*-;1$.-;F%1-;,"'%'6;"$)1$9*$.;=.A.,1$<97%/1$,1D#':5H'%%/,?$C*')4$6*-;2M=$" 4'H;<-DE'.-;4('.=A)1/Cg [%/%1-;,"'"$<16;9*$.;=:;+6-*-;4$7')G,1"-9('.-**'1'<=$C.%'452L'(-;).<1;91$"$H%/4"$<16*-D,-;4)'1()1;<=)1;*-$ '*'.-)5</ - E$"=;)-;9 1$)$H$:G,. =;* <('<AE "'6;7A.2 L' %)57-;9 '<#$E-'*/ ')7$*-14 ('=)1;E5:; '%(',1/*"5-1);7;*;)'.$*-$<-#2N$%./)DH$:G,.$6,1G,/1-*I;",:G5"#$%'%(')*'+,-'./*$)$H$4/%1-;,"'*$-**;97)'F*-;:<1;,?')'E/ ED%G,;('.-"#$*-$4-9=$"-;:$"9*(21$($6;*-;5,?$9")=$*-9'<")1;6-2

16 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' L'(3,'?E-70'%32'3(I,)1-3'L'%#*%*?0'("')"%,+' N$(',1G="5()1;1-DE-;*-$9"-;%/"$<1;6:;<=<5,?/-E$)%1'4D,1G,/*$6;H/()1;%;.<1/<="-4<=$)$C<-D7'1$=)1/4$C9E/*-;4D,1/C%)A7 '%%;,?'./,?-1$#$7'%1-C('%)$H*-;*-$c " L'%$.$C%5H;-6'+,-(#/*A.%'(-,-$2 b%('.-;%*-$-6'+c(#/*a.('.'%5:;)'165f*-;*-;./%1-;6-*/.%)'7$,?'%%;,?'./,?2 $",;(='.$C<4$"5=/,?*$(':A.94'H*$('()$.-C-,?<4$"%'%$:G,4-A%65E<'"4$6-*'./2B'H*$('%$.$C()1;7'='.$*;46;"' 1#/H;,1"G4-'%5-4$<#$2N$6;H/($4-D=$C9$E/4-'%5*-;)'1(5<1,1$C.(#/*$,?'=;4(2('./H;:mftk7%/H<=)$,-'*.#$+,-.'+,- 6;,1*-,1;2N$:6;(<1/*$()1;1-DE-;*-;:;<=4-A%6-('./2 "!67D4'7G()1/*-;+C</)'(/1()$.'+6$159('%E-$#59E$E"-,1/%1-;.$**/9E'=;1-'#$1$.-;)$:G1.-G1"-+6$1'.;9('.6;"$:G,; -'<#$*-$:G,;('%)$H*-'*G+651A."D2 " " V-D"<1;%1-;,-4'7G(#5"$C7$)%#')54-$*"-;465E<1$#.-G9,'#$7'%1-%'6;76-.'+,-EA6'.;2 " V()1/($%"5()1;1-DE-;*-$9('4',*;4'7GE/CE$U"-2_'4;='%$ 6;,1;*-$ 1.-;6'6;=*-G =)$%/,:G2 L)1;1.-;6; 6$= <=$.-$*' E$U"- '7*-'.;2 >?,1(3,'%.'?"[)3'#$EG(3*6,'R?,*F(3*6,S'+C?'1<3[%)3,' RFC7*6,SB'?,#3,1(3,-%,B' /*' 3' /3,13' 7(3,-'%32'31<'?*-.P6;"$)1;1$6;,$:GE$U"-%'(-;)'5%1-;,-('./H;:,1.$)=;7')'"5H/,-$9,?'C:;+6-%1-;,"'('1.'6-94'H*$:;1$<='<'.$C 5 4#'%<1/,?2 `$U"- ('()1;1 "'*=)'6'.$*; ()1;").-;*-;./.'#5:G =1.2'%,1/*'%(')*'+,-'./2N-;.-;6"$-6'+C").-14$7$1/*'.$*$. '"'6-,/ ()1/<=$.-'*/,? E$*-;" :;<= =)$"='.$*$ :$"',-$#' 'E,; - <=/4565:; ')7$*-14 %'./=.$)1$*-$ "'4A);" '%(')*'+,-'./,?2 L)1;,-..<"$1$*-;4 %' <='<'.$*-$ E$*-;" <G,?')'E/ <"A)/ ')$1 1$E5)1;*-$")1;(*-D,-$").-2P=$.-$<-D1./"6;(-DC9<1;+CE$*-;"*$ (6;,$,?2N-;4'H*$-,?<=$.-$C*$")D7'<#5(-;9.'"'6-,/#'($=;"9 E)'%$.;" <5="'./,?,1/ <;),$2 L)1;% - (' 1$E-;75 *$6;H/ ('<4$)'.$C<"A)D%1-;,"$'6-."G65E");4;42L'E$U"$,?%1-;,"' *-;45<-6;H;C.#AH"59$6;('.-**'()1;E/.$C.%'45,'*$:4*-;: =)1/%*-2

17 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' L'(3,'?E-70'%32'3(I,)1-3'L'%#*%*?0'("')"%,+' O-;%/"$<1;6<=$:;<-D.-67'=*/*$6;H/'%<=$.-C.<1/<="-;6;"-"=A);%'=;:(')/4-$#/7'?$4'.$C2N$=/4;=$(-;('.<=)1/4/.$*-; "$<165'(AF*-$./1%)'.-;*-;2_;)$1.$H*;:;<=)'1)1;%1;*-;./%1-;6-*/9=$"$E/#$=.-;:E/#':G./"<1=5<-C2 " P/)'(1,;E56-2K1-$#$E$"=;)-'EA:,1'9()1;,-."$<16'.'-./")1=5+*-;9%6$=;7'=$"-</)'(%1-;,"'('.-**'./(-C*$:(AF*-;:%.-; 7'%1-*/()1;%<*;42['='./</)'(('%$:;<-DnQe)$1-;%1-;**-;9(':;%*;:#/H,;2 " P/)'(1<;6;)$2L'<-$%$4*-;:-*=;*</.*/<4$"*-H</)'(1,;E56-$6;4$('%'E*;.#$+,-.'+,-Q#$7'%1-5('),1/./"$<1;62P;6;)=' ()$.%1-.$E'4E$.-=$4-*'.$2PG.*-4.-=$4-*/cM9`9k9]-LL')$1.-;6;-**/,?<"#$%*-"A.4-*;)$6*/,?942-*2c.$(U9H;6$1'9,/*"-('=$<2 " b"6;(/.$*-;(6;,a.2s;<=='%'<"'*$#$4;='%$*$('1e/,-;<-d5('),1/.;:./%1-;6-*/2t$e-;7=;*4'h;*-;()1/*-;+c',1;"-.$*/,? );156=$=A.9:;+6-./"'*$<-D7'.*-;()$.-%#'./<('<AE2ME/('4A,%1-;,"5*$6;H/('()'<-C:;9$E/('#'H/#'<-D*$E)15,?5-=$"9 E/7#'.$1*$:%'.$#$<-D*-;,'('*-H;:6-*--E-'%;)Q:;<=='E$)%1'.$H*;97%/H.#$+*-;.=$"-;:('1/,:-./%1-;6-*$<1/E,-;:<(#/.$2 b"6;(/.$*-;*$6;h/./"'*/.$c*-;1e/=4',*'9%#'u4-1#'h'*/4-.#a%;,1"d()1;1'"2xqwf4-*9'4-:$:g,'"'6-,;")d7'<#5($2 " N$,-;)$*-;<=A(-"6$="-(-;)<-'.;:4$+,-G)'17)1;.$:G,G2L'1$E-;75*$6;H/1$#'H/C %1-;,"5,-;(#G (-H$4D - <"$)(;="-2 B$+C 5#$=.-$ '%)/.$*-; <-D./%1-;6-*/ 1 %)A7 '%%;,?'./,?2 L' "$H%/4 1$E-;75 =)1;E$ 'E<;).'.$C %1-;,"'9 ('*-;.$H 4$+C )'17)1;.$:G,$4'H;)A.*-;H*$<-6-C"$<1;6../*-"5('%)$H*-;*-$%)A7'%%;,?'./,? <.'-4-*=;*</.*/41$($,?;42 " O#$%G,%1-;,"'%'<*59=)1;E$1.)A,-C5.$7D$E/:;7'7#A."$1*$6$1#$<-D./H;:*-H );<1=$,-$#$Q5#$=.-='45'%"<1=5<1$*-;2 " N-;*$6;H/($6-C($(-;)'<A.()1/%1-;,"52K1-;,-'%%/,?$:G%5H'<1/E,-;:*-H%')'+6-9 $.-D,.,?#$*-$:G'.-;6;.-D,;:1$*-;,1/<1,1;U1%/45=/='*-'.;7'2`-;)*;($6;*-; *$)$H$4$65,?$*$=).$#;5<1"'%1;*-;E#'*/+651'.;:2 Jeśli w tym czasie stan dziecka się nie poprawia, wtedy konieczny jest kontakt lekarzem

18 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' ' ' "'*=$"=51)A.-;+*-"$4-2L)1;1)',1/<=/"$=$)4'H;E/C=$"H;'E:$.;4$6;)7--2 ' ' " N$.-6H$*-;()1;.'%A.*'<'./,?<'6GY1:'6'7-,1*G " 3*?$6$,:;1<'6-"5,?;**;:65E4')<"-;:9;.;*=5$6*-;1%'%$="-;4'6;:"A.;=;)/,1*/,?R;5"$6-(=5<'.;7'9<'<*'.;7',1/ 4-D='.;7' " S;+6-"$=$):;<=7D<=/9'"'6-,D,1'#'.G4'H*$)'17)1;.$C.');,1"-;41<'6G"5,?;**G9('%7)1$*G.(-;"$)*-"52_$"-1$E-;7 5%)'H*-$%)'7-'%%;,?'.;-()1/*'<-./)$F*G567D2 " N-;5*-"$C<($,;)A.2s.-;H;('.-;=)1;5%)'H*-1$(,?$*/*'<;"-5#$=.-'%%/,?$*-;2 " P4$)'.$*-;"6$="-(-;)<-'.;:9(6;,A.')$1<=A(%1-;,"$)'17)1;.$:G,G4$+,-G9*(2c"$4I')'.G2 " P4$)'.$*-;('%)$H*-'*;7'*'<$4$+,-G.-=$4-*'.$65E4$:;)$*"'.G2T#$7'%1-('%)$H*-;*-$-1$,1;).-;*-;*-$('.<=$#; *$<"5=;",1D<=;7'./,-;)$*-$*'<$2 " K1-;,"'('.-**'<($C*$E'"517#'.$('./H;:=5#'.-$R=$"$('1/,:$<()1/:$<(#/.$*-51$6;7$:G,;:./%1-;6-*/9*-; ()1;%'<=$:G,<-D%'7$)%#$,1/5,?$2

19 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' L'(3,'?E-70'%32'3(I,)1-3'M'F*$.1)"! [')G,1"$<$4$.<'E-;*-;:;<=,?')'EG2L'%./H<1'*$=;4(;)$=5)$,-$#$='</7*$#9H;')7$*-14('%:G#.$6"D1.-)5<$4-2 T$1./,1$:-*I;",:$.-)5<'.$'1*$,1$7')G,1"D%'ehtk9=).$:G,G%.$9=)1/%*-(',1/4:;:'E*-H;*-;2V()1/($%"5-*I;",:- E$"=;)/:*;:7')G,1"$)$,1;:<$4$*-;5<=D(5:;-:;<=*$'7A#./H<1$*-Heh9Xtk2L'e%*-$,?9"-;%/=;4(;)$=5)$,-$#$*-; <($%$9*$%$6./*'<-ehtk-('./H;:9*$6;H/<-D<"'*=$"='.$C16;"$)1;42 [')G,1"D4'H*$1E-C%'4'./4-<('<'E$4-c " T-4*/ "'4();< 1 6'%5 04'H;./"')1/<=$C 4)'H'*"D8 '.-*-D=;7'.+,-;);,1"D2_$"-"'4();<()1/"#$%$<-D*$"$)" 65E'%.;.*D=)1*;:<=)'*/*$%7$)<="A.2V=/44-;:<,5H/#/ 1*$:%5:G<-D=5H('%<"A)G9%1-D"-=;45:5H('($)54-*5=$,? 4'H*$'E*-H/C=;4(;)$=5)D,$#;7',-$#$23**;4-;:<,$97%1-; 4'H*$()1/#'H/C1-4*/"'4();<='c,1'#'9<")'*-;9('=/6-,$9 ($,?.-*/9('%"'6$*$4-9*$<1/:D2 " b"#$%/ 1 (6$<=;)"A. <5)'.;7' 1-;4*-$"$ 65E,;E56-2 _)1;E$ 54-;+,-C (6$<=;)"-,;E56-65E 1-;4*-$"$ *$ )'1($6'*/4,1'6;2 B'H*$ )A.*-;H (6$<=;)"-,;E56-65E 1-;4*-$"$ *$#'H/C *$ <='(/9 1$E$*%$H'.$C - 1$#'H/C <"$)(;="-2

20 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' N$:.-D"<1$,1D+C5"#$%5'%(')*'+,-'.;7'1*$:%5:;<-D.()1;.'%1-;('"$)4'./42_5=$:1*$:%5:;<-D *$:.-D,;:6-4I',/=A.2K6$=;7'%6$E5%'.$*-$'%(')*'+,-=$".$H*$:;<='%('.-;%*-'%)*7#*(*6"("' ' c*'#*63((*'("+,bh'%32'6'1*/3,((07'7,(c'/3,1)"=' ()$.-%#'.;I5*",:'*'.$*-;2b<'E/9"=A)/4E)$"5:;H;6$1$9 <G'<#$E-'*;9./76G%$:G*-;1%)'.'9,1D<=',?')5:G2[#A.*/4 F)A%#;4H;6$1$:;<=4-D<'9HA#="$:$:9$6;=$"H;.$)1/.$=$"-; :$" <1(-*$"9 E)'"5#/9 %/*-$9 ($()/"$9 E'C.-*$9,/"')-$,1/ E5)$"-C.-"#'.;2N-;<=;=/H;6$1'1:$)1/*<#$E-;:<-D.,?#$*-$9 %6$=;7'.$)='<$#$="D1;+.-;H;7'<1(-*$"5,1/($()/"-9('%$C %1-;,"51"$.$#"-;44-D<$1)5<1=5,1/:$:;,1*-,G2V-;6;%1-;,- ()1;,?'%1- '");< E5*=5 *$.-%'" 1-;6;*-*/9 $ )'%1-,; 1E/= #$=.');1/7*5:G1.$)1/.*$)1;,14-D<$65E()1;=.')1'*/,? 7'='./,? ()'%5"=A.9 1$E5)1$:G,. =;* <('<AE ()'('),:; %'E);:%-;=/0"=A);1$.-;)$L-)$4-%$J/.-;*-$L)1;%<1"'6$"$82

21 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' 1%$*-$*$5"'.,A.<G('%1-;6'*;,'%'=.-;)%1;*-$9H;'<'E/1$H/.$:G,;:G9)1$%1-;:1$($%$:G*$7)/(D -()1;1-DE-;*-$0.72E$%$U4-D%1/*$)'%'.;7'3*<=/=5=5k',?)$*;"5)$,:$.-=2k<")$,$,1$<=).$*-$,?')'E/-#$7'%1-:;: ").-*;"2M*;4-$9,1/6-"#'('=/1()1/<.$:$*-;4H;6$1$94'H;E/C:;%*G1()1/,1/*<($%"5'%(')*'+,-2N$:6;(-;:<15"$C:;:.*$=5)$6*/,?()'%5"=$,?9$*-;.('<=$,-</*=;=/,1*;:0.=$E6;="$,?,1/</)'($,?82_$'<=$=*-$E'.-;4*$<-6$./%$6$*-;.$(*-$14',1;4-<()1/:$"$4-,/<1,1$.-$*'.'Q.$(*-'.;:9*$:,1D<=<1;:('<=$,-"$4-,/4',1'.;:5%1-;,-2T%;,/%'.$*-; );"'4;*%5:;4/()1;.$7D.$)1/.*$%'.',$4-2K1-;,-.L'6<,;:;%1G1%;,/%'.$*-;1$%5H''.',A.9$1$4$#'.$)1/.2 S;+6-.,-G75%*-$('%$4/<5)'.;65E7'='.$*;.$)1/.$='1$(;.*-4/45,'%1-;**G('),:D.-=2k2k?,G,1$,?'.$C:$" *$:.-D,;:.-=$4-*/k.7'='.$*/,?.$)1/.$,?9*$6;H/:;.)15,$C*$.)1G=;"-=/6"''E7'='./.$C965E7'='.$C*$($)1; '_'*-;=/6"'F)A%#'.-=$4-*/k$6; )A.*-;H M2P1,1;7A6*-;('6;,$*$:;<="$(5<=$'".$<1'*$('*-;.$H%1-$#$'()1;,-.1$($6*-;-()1;,-.E$"=;)/:*-;2'd,GC1<"' 1$.-;)$*-;=/6"'.-=$4-*Dk9$6;=;HH;6$1'94$7*;19:'%')$1<'6;4-*;)$6*;2K1-D"-<.;45,?$)$"=;)/<=/,1*;459'<=);45 <4$"'.-('()$.-$$(;=/=2c,$6*("'#"#$0)"'=''4*A<=.'.-=$4-*/k-E;=$"$)'=;*5')$16-"'(;*50()1;,-.5=6;*-$,1$89 1$.-;)$=;HH;6$1'PL$()/"$9.14$,*-$:G,'%(')*'+C')7$*-14594$=;H"')1/<=*/.(#/.*$()',;</=)$.-;**;2U$*)C50' 1$.-;)$:G'<1;);71.-G1"A.%1-$#$:G,/,?()1;,-.<1"'%6-./4.'6*/4)'%*-"'49'<#$E-$:G,/4')7$*-1497#A.*-;.-=$4-*Dk9 E;=$Q"$)'=;*9<;6;*9".$<I'6-'./0%1-$#$:G,").-'=.A),1'8')$1.$(U9('=$<9.-=$4-*/17)5(/`24*$1$.-;)$.-=$4-*Dk9 E;=$Q"$)'=;*9 ('=$< - I'<I')2 T$.$)=;. *-4 <5E<=$*,:;9 ('%'E*-; :$".,1'<*"59 %1-$#$:G E$"=;)-'<=$=/,1*-;2 N$:6;(-;: ('%$.$C7'1<5)A."G9$E/('1E/C<-D'<=);7'<4$"594'H*$.,1;+*-;:E6$*<1'.$C91$6;.$:G,*$")A="'.)1G="-;4')$1 ('#G,1/C1=$)=/4:$E#"-;42^,+,$'1$.-;)$'"2hp,;**/,?<"#$%*-"A.94$.-D,;:.-=2k9*-H,/=)5</91$.-;)$%5H'.-=$4-* '%"$H$:G,;-()1;,-.1$($6*;9<()1/:$;6-4-*$,:-='"</*1')7$*-1452

22 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' c0()9:;7'*-;%'e')/('.'%5:g14*-;:<1;*-;'%(')*'+,--14*-;:<1$:g$(;=/=2k?)'*-()1;%7)/(g91$($6;*-;4<(':a.;"9 7)1/E-,G9.14$,*-$ '%(')*'+C2 L'4$7$ #$7'%1-C "$=$)9 "$<1;69,?)/(D9 $ =$"H; %'6;76-.'+,- ='.$)1/<1G,;,?')'E'4 1$5='$7);<:-2L-;).-$<=;"=;*1*$:%5:;<-D.,?5%/44-D<-;9)/E$,?-'.',$,?4')1$01.#$<1,1$+6;%1-$,?-'<=)/7$,?89$=$"H;.*$<-'*$,?)'+6-*<=)G,1"'./,?9(;<="$,?%/*--<#'*;,1*-"$')$17)5E/,?"$<1$,?-()'%5"=$,?1,-;4*;:4G"-9,1'<*"59 I$<'6-9"$(5+,-;2S;<==)5%*'()1/<.$:$*/9.$)='.-D,,1$<;41:;+C*$'E-$%.G=)AE"D9$*$"'6$,:D<$#$="D1'.',$4-4')1$2 ^,+,(9,?)'*-E#'*/"'4A);"()1;%<1"'%6-./4%1-$#$*-;4.'6*/,?)'%*-"A.2!<()$.*-$()$,D5"#$%5'%(')*'+,-'.;7'9 #$7'%1-1$($6;*-$2T*$:%5:;<-D.')1;,?$,?E)$1/6u<"-,?9(;<="$,?<#'*;,1*-"$9%/*-9"-;#"$,?(<1;*-,/9(-;,1/.-;)$1'./49 )/E$,?9('%)'E$,?9,;E56-2 ()1;%4-")'E$4-,?')'E'=.A),1/4-2T.-D"<1$6-,1ED"'4A);"5"#$%5'%(')*'+,-'.;7'9('4$7$'%;()1;C.-)5</9$.)$1-;,?')'E/('"'*$C-*I;",:D2N$:E'7$=<1/4F)A%#;4.-=$4-*/M:;<='6;:1.G=)'E/)/E-1.-;)1G=4')<"-,?91.$*/('(56$)*-; =)$*;42E'7$=/4F)A%#;4E;=$Q"$)'=;*5<G'.',;-.$)1/.$'HA#=/4-('4$)$U,1'./41$E$).-;*-5')$1,-;4*'1-;6'*; 6-+,-;.$)1/.c4$),?;."$9%/*-$9<1(-*$"9<$#$=$91-;6'*/7)'<1;"9('4-%')/9)1;H5,?$9E)'"5#/9$1'.',A.c4');6;9.-+*-;9 +6-."--('4$)$U,1;2 W"F(,9.(#/.$"')1/<=*-;*$"'4A)"-5"#$%5'%(')*'+,-'.;7'9 *$:.-D,;::;<=7'.(;<="$,?%/*-9'=)DE$,?(<1;**/,?-()$.%1-./4 "$"$'2V/E-;)$:G,,1;"'6$%D:$"'F)A%#'=;7'(-;).-$<="$9=)1;E$ 1.)A,-C 5.$7D *$ :;: >()$.%1-.'+Cv 0*$:6;(<1$ 7')1$"$ wfi82 V-D"<1'+C,1;"'6$% 1$.-;)$ *-;.-;6; "$"$' 1$ =' 4*A<=.' ;4567$=')A.-=#5<1,1A.=)$*<2N'-',1/.-+,-;'7)'4*G-6'+C,5")59 "=A)/'%(')*'+C'<#$E-$2

23 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' c*%(,)9,?',-$h:;7'1$($,?*-;:;<=1e/=()1/:;4*/9.$)='%'%$.$c7'%'('=)$.2t$.$)=;.,1'<*"5<5e<=$*,:;0$66-,/*$ -1.-G1"-<-$)"'.;84$:GE$)%1'<-6*;%1-$#$*-;E$"=;)-'EA:,1;9%1-D"-,1;45,1'<*;"./"$15:;./<'"G<"5=;,1*'+C6;,1;*-$ ()1;1-DE-;U--*I;",:-5"#$%5'%%;,?'.;7'2 c,?c+"9('%'e*-;:$",1'<*;"./"$15:;.#$+,-.'+,-e$"=;)-'ea:,1;9%1-d"-,1;45('4$7$.6;,1;*-5()1;1-de-;u--*i;",:- %)A74',1'./,?2b:;:1*$"'4-=/,?.#$+,-.'+,-$,?.-;%1G*$<1;E$E,-;9"=A);<(')1G%1$:G*-;1E/=<4$,1*/9$6;:$"H; <"5=;,1*/</)'(1,;E56-2!#$=.-$'*'%")1=5<1$*-;-*$.-6H$7$)%#'2 W3E/' (<1,1;6- =' #$=.' ()1/<.$:$6*;,5")/ ()'<=;9 ".$</ ')7$*-,1*;9 ;*1/4/9 1.-G1"- E-$#"'.; ')$1.-=$4-*/ - 4-*;)$#/2 K1-D"- =;: "'4('1/,:-9 4-A% :;<= *$=5)$6*/4 - E;1(-;,1*/4 %6$ %1-;,- +)'%"-;4 R ('7)'4,G,?)/("-9 "$<1659EA6A.-<=$*A.1$($6*/,?7$)%#$2 B-A%.,'%1-;**;:%-;,-;%6$4$65,?A.-%;$6*-;<()$.%1- <-D :$"' 1%)'./ <#'%1-" %'?;)E$=/ ')$1 <5E<=/=5= <"6;('./,?%H;4A.2 V<1"6$*,;6;=*-;:.'%/./<=$),1/4-A%)'1(5+,-C-()1;%./(-,-;49 ('1'<=$.-C *$ "-6"$ 7'%1-* R.#$+,-.'+,- E$"=;)-'EA:,1; ED%G.A.,1$< <-6*-;:<1;2 _$"$ 6;4'*-$%$ 1 %'%$="-;4,/=)/*/ *-; =/6"' 56;,1/9 $6; - 1$<4$"5:; %1-;,-'42N$:6;(-;:./E-;)$C4-'%/.-;6'".-$='.;96-('.; - $"$,:'.; R <G #$7'%*;. <4$"52 N$6;H/ ($4-D=$C9 $E/ 4-'%5*-;)'1(5<1,1$C.(#/*$,?'=;4(2('./H;:mftk 7%/H <=)$,- '*.#$+,-.'+,- 6;,1*-,1;2 N$:6;(<1/ *$ ()1;1-DE-;*-$='4-A%6-('./2!*-"$C:$"'7*-$4-'%A.<1=5,1*-;%'<#$%1$*/,?1./"#/4,5");423"$=;7')/,1*-;1);1/7*'.$C1=;7'<#'%"-;7');4;%-549 :;+6-%1-;,"':;<=5,156'*;2

24 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' L'$C1<! \;756$)*/./<-#;" Y1/,1*/ :;<=.$H*/4,1/**-"-;4.14$,*-$:G,/4 ()$.-%#'.G I5*",:D 5"#$%5 '%(')*'+,-'.;7'2 S;H;6- $"=/.*'+,-Y1/,1*;:E)$"5:;9'<#$E-;*-556;7$:GE$)-;)/',?)'**;9,'<"5="5:;,1D<=/4--*I;",:$4-')$1'<#$E-;*-;4')7$*-1452 \5,?('.'%5:;./%1-;6$*-;?')4'*A.9=1.24;%-$=')A.9<1/E<1;")GH;*-;").-2[%/%1-;,"':;<=.)5,?59:;7'4-D+*-;-<;),; ()$,5:G6;(-;:-<1/E,-;:"<1=$#=5:G<-D4;,?$*-14/'%(')*'+,-2V/<-#;"Y1/,1*/%'E)1;.(#/.$*$"'*%/,:D')7$*-1459%'=6;*-$9 ('()$.-$")GH;*-;R='.<1/<="'()1/<(-;<1$%':)1;.$*-;5"#$%5'%(')*'+,-'.;7'2!%'.'%*-'*'9H;$"=/.*'+CY1/,1*$%1-;,"$('%;:4'.$*$%.$)$1/.=/7'%*-5()1;1,'*$:4*-;:7'%1-*D14*-;:<1$,1D<='+C -*I;",:-9()$.%'('%'E*-;*$<"5=;"$"=/.'.$*-$'%('.-;%1--445*'6'7-,1*;:.)'%1'*;:2 P('"':*/<($,;)='1$4$#'%6$;*;)7-,1*;7'()1;%<1"'6$"$2L'.-*-;*E-;7$C9E$.-C<-D*$(6$,51$E$.9:;F%1-C*$)'.;)1;9 )'6"$,?9?56$:*'%1;9#/H.$,?9<$*"$,?97)$C.(-#"D2 VL'6<,;($*5:;1./,1$:1E/=,-;(#;7'5E-;)$*-$4$#/,?%1-;,--,?)'*-;*-$-,?()1;%,?#'%;49.-$=);49%;<1,1;42M=/4,1$<;4 %1-;,-('.-**/E-;7$C('('%.A)"5=$"H;.=;%/9"-;%/*$%.')1;.-;:;.-$=)-($%$%;<1,12K6$%1-;,"$"$H%$('7'%$:;<=%'E)$2 V/<=$),1/9H;E/.#'H/#'"5)="D-"$6'<1;2 " P=$)$:<-DC.-,1/C)$1;41%1-;,"-;4RED%1-;('.=$)1$C_.':; )5,?/g " V/#G,1=;6;.-1')-./:%F*$%.A)2K1-;,"'*-;('.-**'<(D%1$C.-D,;:*-HW7'%12.:;%*/44-;:<,591.#$<1,1$()1;%=;6;.-1');4g " L'65E <($,;)/ 1 %1-;,"-;4 - $"=/.*-;.#G,1 <-D.;.<(A6*; 1$E$./g " S$"*$:,1D+,-;:1'<=$.-$:<$4',?A%.7$)$H5R-%F,-;%'<"6;(5*$ (-;,?'=Dg " O5(5:%1-;,"5)1;,1/9"=A);.14',*-G*$=5)$6*G('=)1;ED)5,?59 1$4-$<=.-;65*-;('=)1;E*/,?1$E$.;"g Q4d>QeXf'dNcg'Q'hicVj'cekjK'd>X!VaiY'

25 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' K1-;,-()1/1./,1$:'*;%'()1;E/.$*-$.*-<"-,?=;4(;)$=5)$,?4*-;:,?')5:G-#$=.-;:1*'<1G14-$*/('7'%/2k?#A%=);*5:;5"#$% '%(')*'+,-'./-('()$.-$")GH;*-;91-4*;('.-;=)1;%'=6;*-$="$*"-,-$#$2N$:,1D<=<1G()1/,1/*G=/('./,?:;<-;**'Q1-4'./,? -*I;",:-:;<=)$,1;:()1;7)1;.$*-;%1-;,-9*-H)'1<G%*-;%$."'.$*/,?#A%2L'%%$.$*-;')7$*-145%1-$#$*-5<")$:*/,?=;4(;)$=5) 0*$,1/*-$").-'*'+*;*$:(-;).)'1<1;)1$:G<-D91$)$1('=;41.DH$:G8=')A.*-;H%'+C-<='=*/E'%1-;,%6$.)'%1'*;:'%(')*'+,-2 S$"-;,'%1-;**;%1-$#$*-$<()1/:$:G?$)='.$*-5c "!=)1/45:=;4(;)$=5)D('.-;=)1$.('4-;<1,1;*-$,?*$('1-'4-;nfQnWtk9./H<1$('.'%5:;./<5<1;*-;+651A."-.*'<-; -7$)%6;9,'<()1/:$-*I;",:'42 " L$4-D=$: '()$.-%#'./4*$.-6H;*-5('.-;=)1$2k;*=)$6*;'7)1;.$*-;,1/"6-4$=/1$,:$./<5<1$:G+651A."-.7$)%6;-*'<-;9 ()1;1,'1$)$1"-#$=.-;:.*-"$:G%'')7$*-1452 " l$)=5:%1-;,"'('%()/<1*-,;4r*$()1;4-$*,-;(#/4-6;=*-4<=)54-;*-;4.'%/2v=;*<('<ae4'h*$=;h4',1/c=/6"'*'7-2 " O-6"$)$1/%1-;**-;.-;=)14-;<1"$*-;9*$.;=7%/*$%.')1;:;<=1-4*'9$*$.;=($*5:;4)A12K1-;,"'('.-**'.=/4,1$<-; ()1;E/.$C.-**/4('4-;<1,1;*-52L)1;%5#'H;*-;4%1-;,"$%'<*5'=.A)1'"*'.:;7'('"':5,?'CE/*$"-6"$4-*5=2T$)$1"-*-; 65E-G+.-;H;7'('.-;=)1$9*$='4-$<=.%5,?',-;4*'HG<-D-*=;*</.*-;2 " L$4-D=$:'?$)='.$*-5()1;1,$#/)'"2d$=;4./:;H%H$:,-;14-$<=$9('1.A6%1-;,"5,?'%1-C*$.$"$,:$,?E'<'9"G($C<-D.4')15,1/:;1-')1;2L)1;1,$#/)'",'%1-;**-;,?'%F,-;*$nQ7'%1-**;<($,;)/9*$.;=('%,1$<*-;1E/=1$,?D,$:G,;:%'=;7' ('7'%/R)AH*;.$)5*"-('7'%'.;6;(-;:?$)=5:G2T;<($,;)51()1;%<1"'6$"-;4*$6;H/1);1/7*'.$C%'(-;)'()1/4)'1-;('*-H;: 4-*5<X<='(*-9<-6*/4.-;=)1;65E1$4-;,-+*-;H*;:2 "!E-;)$:%1-;,"'*$,;E56"D9H;E/<-D*-;(',-#'('%,1$<1$E$./2P()$.%1$:9,1/"$)"4$65,?$:;<=<(','*/R='1*$"9H;:;<=45 1E/=7')G,'2V=;%/1%;:4-:45:;%*G.$)<=.D5E)$*-$2O-;%/%1-;,"'<-D<(',-9$('=;414$)1*-;9#$=.''()1;1-DE-;*-;2 N$='4-$<=,?#'%*;)G,1"-95<1/,1/*'<*-;<G'1*$"G9H;:;<=451$1-4*'2S;+6-4$()1/=/4,-;(#/"$)"9.<1/<="':;<=.(')1G%"52 V$H*/:;<==$"H;%'EA)4$=;)-$#A.*$=5)$6*/,?9()1;(5<1,1$:G,/,?('.-;=)1;2 " L'%$.$:,1$<;4%1-;,"56'%/9%;<;)/6'%'.;--**;('"$)4/()'<='16'%A."-0)$,1;:1-4G*-H6$=;49.5($6*;%*-*$7#;14-$*/ =;4(;)$=5)/*-;<G"')1/<=*;%6$+651A."-7A)*/,?%)A7'%%;,?'./,?-<()1/:$:G-*I;",:'482L$4-D=$:=/6"'9E/*-;%$.$C%1-;,"5 ('6'%$,?,-;(#;7'*$(':597%/H='4'H;()'.$%1-C%'-*I;",:-2

26 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' L'6<"-; 4$4/,1D<=' 1$=)1/45:G. %'45 *$.;= 4$65,?/ 1 *-;.-;6"-4 "$=$);42 L)'Y6$"=/,1*; ('%$.$*-; %1-;,-'4 )'14$-=/,?<5(6;4;*=A.9('(56$)*;.L'6<,;9.-**/,?")$:$,?]5)'(/*-;<('=/"$<-D1;*=51:$14;42L);($)$=/%6$%1-;,- *$$(=;,1*/,?(A#"$,?,1D<='(')$<=$:G"5)1;42k'")$:=''E/,1$:2 W+,)*'#*'"7,$0)"[%)C B$4/1;P=$*A.T:;%*',1'*/,?*-;('%7)1;.$:G46;"$%6$*-;4'.6G=2K'*-;4'.6D,/,?E5=;6;".6;.$:G46;"'()'<=' 16'%A."-2\A.*-;H('"$)4/<=$#;('%$:G%1-;,-'41-4*;65E.=;4(;)$=5)1;('"':'.;:2N-;.G=(6-.-;5#$=.-$-4='H/,-;Q *$<($,;)1;,1/.('%)AH/*-;45<1G4$)=.-C<-D'='97%1-;('%7)1$CE5=;6"D2 k'%1-;**-;)$*'*$56-,$,?v-;6"-;:`)/=$*--q*-;1$6;h*-;'%(')/)'"5q.-%$c 4$#; %1-;,- 4$<1;)5:G,; %' <1"'#/. 6;""-,? ($*='I;6"$,? -E-$#/,?<"$)(;="$,?2_;4(;)$=5)$('./H;:Wftk='1*$"9H;4'H*$ 1'<=$.-C. %'45 "5)="D9 $ *$.;= 1$4-;*-C <.;=;);" *$ E651"D 1")A="-4)D"$.;42L'*-;.$H1-4$$=$"5:;V/<(/)1$%"'-*$")A="'9 +*-;7,1/4)A1:;<==)$"='.$*/:$";.;*;4;*=-*-"=*-;1$()1G=$<'E-; 7#'./1$'($=)/.$*-;4%1-;,-.7)5E;1-4'.;5E)$*-$2T$*$:6;(<1; E5=/ *$ +*-;7 5,?'%1G "$6'<1;9 *-;)1$%"' *'<1'*; *$ *'7- :;%/*-;.<"$)(;="$,?2`)/=/:<"-;4$65,?/*-;,?')5:G,1D+,-;:*-H('6<"-;2 ^"C("'#*'J[%)C V x-*6$*%-- 1./,1$: )'%1-**;7' )$,1;*-$ <-D <$5*G :;<= =$" <$4'.$H*/4 (5*"=;4 =/7'%*-$9 :$" *-;%1-;6*/ 'E-$%2 _;*$()1;4-;**;E'%F,;.(#/.$:G"')1/<=*-;*$')7$*-14/%1-;,--%')'<#/,?2L'.'%5:G6;(<1;5").-;*-;9.14$,*-$:G5"#$% <;),'.'Q").-'*'+*/-5$"=/.*-$:G<-#/'E)'**;')7$*-1452K1-;,-"')1/<=$:G,;1<$5*/)1$%1-;:,?')5:G*$1$($6;*-;'<")1;6-9 $<=4D97)/(D9*-;4-;.$:G"$=$)52N$(',1G=;"4$65,?'.-./<=$),1/<;<:$=)1/4-*5='.$9"'6;:*;4'H*$./%#5H/C%'<1;+,-5 4-*5=2T%1-;,"-;4*-;('.-**'<-D<-$%$C*$*$:./H<1;:(A#,;2L'<$5*-;4$65,?$=)1;E$<,?#'%1-C9$6;*-;6'%'.$=G.'%G 1()1;)DE6$9=/6"'6;=*-4()/<1*-,;42

27 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' ^#"1,$'#*'%6,/)C VP1.;,:-4A.-<-D9H;*-;4$1#;:('7'%/9<G=/6"'*-;'%('.-;%*-;5E)$*-$2P1.;%1"-;4$65,?/<(D%1$:G*$+.-;H/4('.-;=)159 *-;1$6;H*-;'%=;4(;)$=5)/9+*-;759%;<1,159.-$=)5-'<=);7'<#'U,$Q('"-6"$7'%1-*%1-;**-;2PG*$.;=()1;%<1"'6$9."=A)/,? %1-;,-<(D%1$:G,$#/%1-;U*$%.')1;234*-;:,?')5:G2 O$=$)*-;:;<=.P1.;,:-5.$H$*/1$,?')'ED2[')G,1"5:G,;%1-;,"'()1;,1;"5:;,?')'ED.%'45916;"$)1;4)'%1-,;"'*<56=5:G<-D =;6;I'*-,1*-;2L'$*=/E-'=/"<1.;%1,/6;"$)1;<-D7$:G.'<=$=;,1*'+,-2 g*+"(/3"' V l'6$*%-- ('%$.$*-; %1-;,-'4 6;"A. *$ q.14',*-;*-; '%(')*'+,-q :;<= =)$"='.$*;:$"?-(',?'*%)-$9$*$4$="D./,-;)$:G,G%1-;,"5*'<*$56-,/($=)1/ <-D:$"*$%1-.$,1"D2S;+6-%1-;,"'*-;7')G,1"5:;-*-;:;<=./:G="'.''<#$E-'*;9 4$<1;)5:;%'()1;%<1"'6$2 l$"(1-"' x)$*,5<,/)'%1-,;<=$.-$:g*$?'4;'($od9$-*i;",:;7a)*/,?%)a7'%%;,?'./,? 6;,1G<(;,:$6*/4-1$E-;7$4-);?$E-6-=$,/:*/4-9('1.$6$:G,/4-*$'%j;74-$*-5 E;1('%$.$*-$*$%4-$)56;"A.2>/#*$(*DH'#*',C$*#,-%)C a3,710' N-;4,/<=$.-$:G*$*$=5)$6*;<'"--'.',;2_/6"',?')'E/1$"$F*;('.<=)1/45:G *-;4-;,"-,?)'%1-,A.'%('</#$*-$4$65,?A.%'()1;%<1"'6$2 Q5*1<0' V#'<-<#/*G,/1;1%)'.;:"5,?*-('%$:G%1-;,"5<5(6;4;*=/=/6"'*$./)$F*; 1$6;,;*-;6;"$)1$2V#'<"-;4$4/,;*-G<'E-;)A.*-;H?$)='.$*-;%1-;,-"G(-;6$4-.4')15-1-4*/4-()/<1*-,$4-*$(6$H/2

28 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' L'<3F3,("! O$H%;7'%*-$9."$H%/44-;:<,5*$)$H;*-:;<=;+4/*$"'*=$"=1,?')'E'=.A),1/4-%)'E*'5<=)':$4-9"=A);<G'E;,*;.('.-;=)15 -*$)AH*/,?('.-;)1,?*-$,?2V()'<=/-=$*-<('<AE4'H;4/5<=)1;,<-;E-;-<.'-,?*$:E6-H<1/,?()1;%1$)$1"$4-()1;*'<1'*/4- ()1;1)D,;2V-D"<1'+C1*$<4/:;)D,;'"'#'X<;"5*%2S$"./"$1$#/E$%$*-$94/,-;)G".'%G14/%#;4()1;1WX<;"5*%);%5"5:; 6-,1EDE$"=;)--:5H''"'#'rf()',2O'6;:*;WX<;"5*%5<5.$,$#"'.-,-;%)'E*'5<=)':;9"=A);4'7GE/C()1/,1/*G,?')AE2 _$*$:()'<=<1$-*$:E$)%1-;:<"5=;,1*$I')4$()'Y6$"=/"-4'H;14*-;:<1/C'('#'.D6-,1ED,?')AEE-;75*"'./,?'-'E6-<"'ef()',2 6-,1ED1$"$H;U%)A7'%%;,?'./,?2 _'()1;%;.<1/<="-41#;*$./"-?-7-;*-,1*;%')'<#/,?<G()1/,1/*G,?')AEE-;75*"'./,?5*$:4#'%<1/,?%1-;,-2V7)5(-;%1-;,- %'X)'"5H/,-$()1;E-;71$"$H;U()1;.'%5('"$)4'.;7'4'H;E/CE$)%1',-DH"-2O$H%;7')'"5*$+.-;,-;1('.'%5E-;75*;" 54-;)$'%e9X%'m4-6-'*A.%1-;,-.=;:7)5(-;.-;"'.;:2 "':$)1/#$<-D=/6"'1'E'.-G1"-;42B'H*$*$5,1/C%1-;,"'"-6"51$.'#$U9"=A);ED%G</7*$#;4%'4/,-$)G"()1;%('<-#"$4-9 ('1$E$.-;65E('4',/.<()1G=$*-59,1/='.%'45,1/.()1;%<1"'652 L'%,1$<"-,?$*-$-"$<#$*-$,1G<=;,1"-.-)5<A.'<-$%$:G*$()1;%4-'=$,?1*$:%5:G,/,?<-D.('E6-H52`$)%1'#$=.'4'H*$:; ()1;*-;+C*$)D"$,?9$.=;%/%'=/"$:G,5<=9(',-;)$:G,',1/,1/*'<*-;=)5%*''1$)$H;*-;2T=;7'.176D%5E$)%1'.$H*;.1$('E-;7$*-57)/(-;:;<=,1D<=;4/,-;)G"95*-"$*-;%'=/"$*-$=.$)1/E)5%*/4-)D"'4$')$1%'"#$%*;<()1G=$*-;4-;<1"$*-$9 5=)1/4/.$*-;.,1/<='+,-1$E$.;"2P1,1;7A6*-;:;<=='.$H*;:;H;6-"='+1%'4'.*-"A.:;<=,?')/2N$6;H/,1D<='.-;=)1/C ('4-;<1,1;*-$9%;1/*I;"'.$C('.-;)1,?*-;9*-;5H/.$C=/,?<$4/,?*$,1/U-<1=5C,A.,''<'E$,?')$2 N$6;H/($4-D=$C9H;E$"=;)-;7-*G../H<1/,?=;4(;)$=5)$,?2L)$*-;.=;4(;)$=5)1;eftk,1/5H/.$*-;*-<"-;:=;4(;)$=5)/.14/.$)"$,?*-;*-<1,1/E$"=;)--2V-D"<1'+C1*-,?7-*-;.=;4(;)$=5)1;mftk9$*$:6;(-;:5H/.$C.'%/'=;4(;)$=5)1;pftk2 K6$=;7'1$E)5%1'*;:E-;6-1*/*-;('.-**'<-D()$C.*-<"-;:=;4(;)$=5)1;2 N-;()1;<$%1$::;%*$"1?-7-;*G2N-;<=$)$:<-D./:$#$.-$C.<1/<="-;7'9,1;7'%'=/"$<1-,'4$=)$YC%'=.'-,?5<=2L)1/*-;<-;='.-D,;:<1"'%/*-H('H/="52

29 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' L'<3F3,("! T$<()$.GE)5%*/,?)G"4'H*$*-;=/6"'%'()'.$%1-C%'1$=)5,-$9$6;=$"H;()1;*-;+C7)'F*;,?')'E/1$7)$H$:G,;H/,-52 " B'H*$<-D*-G1$)$1-C1$)A.*'('()1;1E)5%*$)D"$,?9:$"-:;%1G,*-;54/=;'.',;9(-:G,*-;()1;7'='.$*G.'%D2 " L)1;*'<1'*$:;<=()1;11.-;)1D=$9-**/,?65%1-65E()1;1<"$H'*G.'%D2!,1#'.-;"$($<'H/=/54-;:<,$.-$:G<-D.%.5*$<=*-,/ -%)'7$,?HA#,-'./,?2_'()1;%;.<1/<="-4,?')'E$%1-;,-2T$($%$*$*-G,'%)57-;%1-;,"'..-;"5()1;%<1"'6*/42bE:$./='c *$.)$,$:G,;9()1;.6;"#;EA6;E)15,?$*$<-6$:G,;<-D(':;%1;*-59,1D<=;9'");<'.;E-;75*"-9'7A6*;'<#$E-;*-; " B'H;<-D'E:$.-$CEA6;49(-;,1;*-;49<.D%1;*-;491$,1;).-;*-;*-;49'E)1D"-;4'"'6-,5<=9'E)1D"-;4+651A."-2 ' " ^"+7*(,++"'3'%<3F,++" N$:,1D+,-;:1$)$1-C<-D4'H*$('()1;11:;%1;*-;F6;()1;,?'./.$*/,?6'%A.9,-$<=;"1");4;4,1/*$.(A#<5)'./,?:$:;"2 B'H;E/C=$"H;<"5="-;4E)$*-$%'E51-(-$<"51(-$<"'.*-,/2b%(',1G="5,?');45%'"5,1$:GEA6;E)15,?$-<-6*$E-;75*"$2 "!")"G,(3,'*6%3)"73 _'%'+C,1D<=$,?')'E$5%1-;,-,?'%1G,/,?%'H#'E"$,1/()1;%<1"'6$2N$:()'<=<1/<('<AE1$)$H;*-$c1$E$.$1-**/4%1-;,"-;4 0*'<-,-;6;4'.<-"A.8=/4-<$4/4-1$E$."$4-2bE:$.;4:;<=<.D%1;*-;.'"'6-,$,?'%E/=52 L-;).<1/4-'E:$.$4-1$=)5,-$('"$)4'.;7'7)'*"'.,'.;7'<G"5),1'.;EA6;E)15,?$9*5%*'+,-')$17.$#='.*;./4-'=/9 "=A);1$,1/*$:G<-D.")A="-4,1$<-;0nQe7'%1-*/8'%('<-#"52L':$.-$<-D)A.*-;H7')G,1"$%'ehtk9*$='4-$<=E-;75*"$1$,1/*$ <-D(AF*-;:-=).$")A="'2

30 K")'67"1(3"H'*/#*$(*DH'' L'*/#*10(,)! K6$ "$H%;7',1#'.-;"$9 $6;. <1,1;7A6*'+,- %6$ %1-;,"$9 '%(',1/*;" :;<= *-;1ED%*/2 S;<= '* :;%*/4 1.$)5*"A. %'E);7' <$4'(',15,-$Y1/,1*;7'-(</,?-,1*;7'2 " P=);<-14D,1;*-;('.'%5:G<($%;"'%(')*'+,--')7$*-14#$=.-;:('%%$:;<-D%)'E*'5<=)':'4./.'#5:G,/4,?')'E/2K6$=;7' '<1,1D%F%1-;,"5*$%4-;)*-;<=);<5:G,/,?()1;H/C2 " V;;";*%'./<($,;)(',;*=)54?$*%6'./4='*-;:;<=<('<AE*$.14',*-;*-;'%(')*'+,-%1-;,"$91.#$<1,1$.<;1'*-; 7)/('./42V%5H/,?<"5(-<"$,?65%1-#$=.-;:'-*I;",:D9E'1$.<1;:;<="='+1$"$=$)1'*/65E,?')/9$1$)$1"-)'1()1;<=)1;*-$:G<-D %)'7G")'(;6"'.G2 " N-;*$)$H$:%1-;,"$*$E-;)*;($6;*-;=/='*-59,1/6-.%/,?$*-;%/45($(-;)'<'.;7'2_')A.*-;<1"'%6-.;:$"<$4'($6;*-;2K/4 1$.-;)$<;="-7)'F*/,?=)5,-1*-<5E<=$*,:-)$"'=.A),1/,?9$('1$=/4('%)$H*-$-5<1"$%1$*$E#'*;"%)A7'%%;,?'./,?9,1/*-G, 7'4*-;:'%(')*/4*$$=$"-1$)$1"A. " N-;1./"6;.$H*/ :;<= <;* "=A)/ ('1.$6$ *$ );7;*;)$,:D <-# -.14',*-;*-;,$#;7'')7$*-1452K1-;,"'('.-**'<($C'"'#'WfQWW 7'%1-**$%'ED9')$1.<=$.$C-"#$+C<-D<($C');756$)*/,?(')$,?2!"#$% '%(')*'+,-'./ 5 *-;./<($*;7' 4$65,?$ I5*",:'*5:; 4*-;: <()$.*-;2k1D<='4*'7'+C.)$H;U-()1;H/C1,$#;7'%*-$"54565:;<-D.%1-;,"5=$"4',*'9H;*-;:;<='*'.<=$*-;1$<*GC65E('()'<=5*-;,?,;<-D('#'H/C%'#AH"$1('.'%5%5H;7'('E5%1;*-$2 N$5"'.,/ 1!*-a;)<-=/ 'I B$<<$,?5<;z< M4?;)<= 0!PM8 5%'.'%*-6-9 H;()1;%<1"'6$"-'<-G7$:G6;(<1;./*-"-.=;<=$,?($4-D,-.1)'"'.'Q ()1;<=)1;**;:9:;+6-54'H6-.--4<-D1$($%*-D,-;.")A="-<;*.,-G75 %*-$2]I;"=/<G.-%',1*;1$)A.*'1$)$1(''%(',1/*"59:$"-*$<=D(*;7' %*-$2 " k1$<<(d%1'*/()1;%=;6;.-1');465e"'4(5=;);4*-;:;<=,1$<;4 (;#*;7'9.#$+,-.;7''%(',1/*"52

31 X!VmZNKjWi'!e'NQe\m'

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ź ź ź ć ć ć Ń ć ź ź ć ć Ń Ń ź Ą ź ć ć Ę ć Ń ź ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć Ń ć ć ć ć Ę Ą ć ć ć ć ć Ń ć ć ć Ę ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ż ć Ź ć ć Ź ć ć Ż ć Ą ć Ą ć Ź Ę Ę ĘĘĘ ć ć ć ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ś ź Ą ś Ą ś ś Ę Ą ń ń ń ś ń ńś ś ń ć ń ś ś ź ć ś ś ź ź Ę Ę ś ć ś ś ć ś ść ń Ę ć ć ć ś ń ć ć ć ś ś Ą ź ść ĘĄ ś ś ć ść ć Ś ś ś ś Ą ś ź ś ś ź ń Ą ś ź Ń ś ś ś Ń ń ź ć ś ś ś ć Ń ś ń ś ź ś ń ń ć ć ś ń ć ń ć

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11 Zadania do cz. I Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Zadanie 1 Rozpatrujemy dwa geny u zwierzęcia. Allel A jest dominujący i koduje brązową barwę oczu, allel recesywny a determinuje barwę czerwoną.

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

#.# 0,,,"")67,207)0+,0 #;0" 0,&,,02 "-,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( "")(6!(" # *2, 6!(". "#!

#.# 0,,,)67,207)0+,0 #;0 0,&,,02 -,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( )(6!( # *2, 6!(. #! ! " !"#$% #$%&'()*+ (", " "-". # #/+,, 0,. # # 0,,(,10+,2, ##2", ##0,2 #!#2 ",0+(+,+2,345, #.#+*2, ##, 0,,0)6 2"2, #/+,,,,.,,,, -0,(2"6!(". "# ##,,8,,(2"6!(". " ##"),. " "-" #!#*2)+2%,%'"%0,59).3: #.#

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej i Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za I półrocze /47

Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej i Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za I półrocze /47 ! 1/47 "#$%&!" # $!% & ' ' ' ' * + -. / 01 2 ' '! ' ' '# 1 3.44 444 % # 0 " % % 5 4 6 ' 6 7! 7 " ' & 7 ' ". 7 ' " 2 8' ' # 1 9 ' % # 9! ' '&4 % 5! & 4 6* "!! ' ' :& ;! &

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

ń Ó ź Ę Ę ń ń ĘĘ ĘĘ Ą ĄĘ Ę Ę ć Ą Ę Ę Ę Ń ń Ń ń ń Ż Ś ń ń ć Ż Ó ń Ś ń ń Ś Ś Ą Ż ć ń ń ń Ą Ó Ę ń Ó Ź ń Ó Ś Ó Ś ĘĘ ń Ż Ó Ó Ó ń Ż Ś ź Ś Ę Ę Ś Ę Ę Ę Ę ń Ę Ę Ę Ń ń ń ć ź Ę Ń ń Ń Ż ć ć ń ń Ę Ę ń Ż ń Ę Ę ć Ę ń

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

'!(!) * ") +"!,-!(!). / 0 1 2" 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3"!( & 56!7! -!!+ 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$" 7!) )!)" 1&

'!(!) * ) +!,-!(!). / 0 1 2 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3!( & 56!7! -!!+ 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$ 7!) )!) 1& ! "#$!%& '!(!) * ") +"!,-!(!). / 0 1 2" 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3"!( & 56!7! -!!+ )"!) 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$" 7!) )!)" 1& 5$"-() ) ;. )7!< -!! & =!) & >"0 &! ) &! ) & 1! >+ "7> & )7! > 5 1 ")("

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą Ą Ę ć ń ć Ę ć ć Ę Ń Ą ćń ć ć Ą ź ń ć ć ć ć ć Ę ń ńć ć ć Ń ń ć ć ć ć ć ć ć ń ć ź ń ć ć ć ć ć ć ć ć ń ń ń ń ć Ę Ń ÓŁ ź ń ń ź ń Ś ć Ą Ę Ą ń Ń ń Ń Ń ź Ę ć Ń Ą Ą ŚĆ ń ź ń Ą ć ń ć Ą ń Ę ń ń ć ń Ą ź ć Ę

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę Ó Ł Ą Ą Ś ć ć ć ć ź Ą Ę Ę Ę Ę ź Ę Ę Ą Ę ć ć ź Ą Ę ć Ł ź ć Ę ć ć Ę Ą ć Ń ć Ę Ś Ś ć Ę Ę Ę Ę Ń ź Ę Ę Ą ź ź ć Ż Ś ź Ń ź ź ź ź ć ź ć ź Ł Ś ć Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę ź Ę Ł Ł Ł Ł Ł Ę ć Ń Ę Ń Ę Ł Ł Ł Ł Ł

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kurier Szachowy

Spis treści. Kurier Szachowy Spis treści Od Redakcji... 3 SINQUEFIELD CUP, Londyn 4 13 XII 2015... 4 XX Drużynowe Mistrz. Europy - część 2... 38 Bilbao, 26 X 1 XI 2015... 75 V mistrzostwa Chin w szachach szybkich Shenzhen, 26 X 1

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Oracle Reports budowa raportów internetowych!"##$%%& '( ) *

Oracle Reports budowa raportów internetowych!##$%%& '( ) * Oracle Reports budowa raportów internetowych!"##$%%& '( ) * )(&+(),% * -. -/0" 1-2 *" 1-3( * - 1 44156447 8-9(:7% -".&7( ; - 5 $ -. =0>? ".&7(? ( 2 )(*@A B*$C? ()D(E *( *(D )( * - F( )( *=( 1 F( - * )(

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

II Warsztaty Matematyczne w I LO

II Warsztaty Matematyczne w I LO II Warsztaty Matematyczne w I LO Geometria Zadania konkursowe + niektóre rozwiązania 22 24września2008r. Dzień 1, Grupa młodsza Czas: 100 minut Zadanie1.(5p.)WtrójkątKLMwpisujemyokrągośrodkuS,stycznydobokówKLiKModpowiedniowpunktachPiQ.PunktKjestśrodkiemodcinkaPR(jesttodefinicjapunktuR).Wykazać,

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.61H.0 1242 ccm 5-drzwiowy 31 900 39 237 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.61E.0

Bardziej szczegółowo

Ź Ę Ę Ś Ś Ś ć Ę ć Ś ć Ź Ż Ś ć Ż Ź Ż Ą Ż Ę Ś Ź Ę Ź Ż Ó Ś ć ć Ś Ż Ć ź Ś Ń Ź ć Ó ź Ś Ń ź Ń Ź Ź ź Ż Ź Ź Ź Ź Ż Ź ć Ż Ę ź Ę ź ć Ń ć ć ć ć Ź Ę Ą ć Ę ć Ń ć ć Ź Ż ć Ó Ó Ó Ż ć Ó Ż Ę Ą Ź Ó Ń Ł ź ź Ń ć ć Ż ć Ś Ą

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ś ź Ć ź ź ź Ń Ł Ż Ś ź Ę Ż Ń Ę ź ź ź Ę ź Ł Ę ź Ę Ę Ę ź ź Ś ź ź Ł Ł Ź Ę Ł Ś ź Ę Ę Ę ń ź Ą ó Ę ĘĘ ź Ę ź Ą Ł Ę Ł Ą ź Ę ó Ź Ś ź Ń Ę Ę ĘĘ Ą Ś Ę Ł Ę Ć Ź ź Ź Ę Ę Ź ź Ź Ź Ź Ł Ż Ł Ę ź Ż Ź ź Ź Ź Ź Ź Ą Ż ŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń ń Ą ń ń Ś ń Ź ń ń ń Ż ń Ł ń Ś ń ń ń Ą Ą Ł Ż ń ń Ś ń Ź ń ń ć Ź ń ć Ś ć ć ń Ź ń Ą Ł Ł Ę ĘĘ Ż Ź ć Ł ń Ś Ą Ł Ł Ł Ą Ę Ę ń Ń ń Ź ń ć Ż ń Ż Ś ń Ń ń Ń Ź Ą ć Ł ń ć ć Ź Ą Ą Ą Ź Ą Ł Ą Ś ń ń Ś Ś Ą Ć ŚĆ Ł ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ń Ś Ę ź Ś Ś ź ź Ś Ś ź Ł Ś Ś Ś Ł ĘĘ Ś Ś Ś ć Ś Ś Ś Ś Ł Ó Ś Ł ć Ś Ść Ś Ś Ś Ń ć Ś Ł Ś Ź Ą ć ć Ł ź Ś Ą Ś Ł Ą Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś ć Ł ć ć Ł Ł ć Ź ć ć Ś ć ź Ź ć Ś ć ć ć Ś Ą Ś Ś Ś ć Ś Ść Ś ć Ł ć Ś ć Ś Ś Ń ć ć Ł Ś

Bardziej szczegółowo

Ł ć ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ń Ą Ą ć Ń Ń ć Ą ć ć ź ć ź Ł Ł Ą Ę ć ć ć ć ć ć Ź ć Ę ĘĄ ć Ę ĘĄ Ę Ł Ł ź Ę ć ć ć Ę Ł Ż Ę Ł ź ć Ł ć ź Ę ź Ą Ą ć ć ć Ą Ł Ł Ą ć Ę Ę Ę ć ć ć ć Ą Ę Ń Ę Ą Ń ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ę ć Ń ć Ć ć Ń Ń ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą Ę Ę Ę Ę Ą ć ć ć ć ć ź Ą Ą Ą Ą ć Ą Ą Ą Ą ź Ę Ż ć ć Ł Ł ź ź Ł ć Ę Ę Ń Ż Ń ć Ę ć Ś Ś ć Ą Ę ć ć ć Ę ź Ę Ę Ń Ę Ń Ę Ę ć Ę Ę Ę Ę ć ć ź ć ć Ę ć Ę ć ć ć ć Ę Ę ź Ł Ę Ą Ą Ą Ę ź ź ć ź ć Ł ć Ł Ę ć Ą Ł

Bardziej szczegółowo

Ź Ó Ź Ź Ą ź ź Ń Ó ć Ź ć ć Ź Ó Ń ź Ó Ś Ó Ó Ó Ą ź ź Ó Ą Ą Ź ć Ź Ó Ó Ó Ą ć ć ć Ą ć Ó Ść ć Ś Ść Ś Ó ć ć Ś Ó Ó ć Ś ć ć ć Ó Ó ć ć Ó Ś Ą Ó ć Ź ĘĄ Ó Ó Ą Ś Ó Ź Ą Ł Ś ć Ź Ł Ł Ą Ó Ś Ł ć ć Ź Ó Ź Ł Ć ć Ó ć Ś Ź Ó ć

Bardziej szczegółowo

ż Ź Ą Ż Ż Ż ć Ó Ą Ó ź ć Ż Ż ź ż ż Ź ż ć ż Ż ć Ż Ż ż Ę Ą Ę Ą Ż Ść ć ż ż Ą ć Ź Ś ć Ż ż ż ż ż Ż ż Ż ż ż Ś ż Ź ż Ą ĘĄ Ż ć ć ż ż ż Ż ż Ż ć ż Ż ż ć ż Ż Ś Ż ż ć ż Ź Ż Ź ż ć Ź Ś ż Ź ż ż ź ż Ż ż Ż ż ż ż ż ż Ę Ś

Bardziej szczegółowo

ź Ę Ą ć ź Ą ć ć ć ź ć ć ź ć ć Ł Ę ź ć ź ć Ś Ę ź Ę Ą Ą Ś Ę ć ź ć ć ć ć ź Ę Ę ć ć ź ź ć ź ć ź ź ź ć ź ć ć ź ź ź ć Ę ć ć Ę ć Ń ć Ł Ą Ę ź Ę ć ź ć ź Ł Ę ź ź Ą Ę ć Ś Ś Ś ź Ś ź ź ź Ś Ś ć Ż Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO

Bardziej szczegółowo