Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców"

Transkrypt

1 Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.! "#$#% % & ' #! "#$# ( )# * '! % '! % &% & % # +!'! "#$#! # AUTORYZOWANY DORADCA Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Warszawa, dn. 16 maja 2008 r.

2 - 2 -

3 *# "+, *#-#. $ / Emitent: 012" " $ # * 34 % " 9 ## % 0*** :9" (;<8) 338<= 56 8> (;<8) 338<= 56 " "" Autoryzowany Doradca: Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców 9A : $ / " ## 55553<7467 # :& <% 55B<68 " 9 ## % 0** :9" (;<8) 33 >= (;<8) 33 >= !"#"?# " "" ## *#3# $"%&#"' (% """((("$) ->#555#555 $)"* + C! 5%5- % #, - "*. # / $(0 ""(% (" " (# /" ( "$).""()(4"(0 5 $ +% ")$ " "( ( # 6!78 (# "+ (9:"" 9,$$4#($#/" ($;"$" #$ $"%&#"' (%""(%(" " (#/"$ "(0(0" 0# ( - 3 -

4 5$""(%(" " (#/"# / )" 4) "(0 "4()"$(0# (3<"$=33> #9"6!78$+4##(#" " (3<"$=33> #$" *#=# + &! / *,* #" (% " 4,(, 1= )( "( % $ * $+B(,C $) """(((" *#<# + % / *% &!%! ' (0 "(0(&#' ((9"%,*9)$ $*" 0""(0 " (%& (## %" ""(%(" "## ' #" &#" ' (( ) $# " ( $( $# &#" ' (% - 4 -

5 *#># "! *# "+,################################################################################################################B = B *#-#. $ /BBBBBBBBBBBBBBBBBB = B *#3# BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB = B *#=# + &! / *BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB < B *#<# + % / *% &!%!B < B *#># "!BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB > B **# CDE*:* 9EDE:$#############################################################################################B 8 B **#-# C!.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8 B '' 1 1 ((#4* ## ((0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD '' 1 = ((##* #" #"+$:"" DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD '' 1 E ((#(4("+#$"(0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD '' 1 F ((#,*" "(# (,#:"" #(0$#+ $(#(0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD '' 1 2 ((#" #" # " DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D<D '' 1? ((#,(0$#"+4%(#"(0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D<D '' 1 > ((#$,*(")$($)(4# %+:"" DDDDDDDD D<D **#3# C %.!'BBBBBBB -5 B **#3#-# 9 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD13D **#3#3# 9! DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD13D **#3#=# 9. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD13D **#3#<# 9 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD13D **#3#># 9 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD13D **#3#4# 9! DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD11D **#=# C BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB -- B **#=#-# 9!. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD11D **#=#3# 9.! 9 $ " FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1=D **#=#=# 9 ADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1=D **#=#<# 9 # DD D 1=D **#=#># 9 &! &. : G DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1=D ***# F"FHE F/F *./D*$1. D$ *GF9I$CJ. D$ $9+. /F:2I.C*. *GF9I$CEJEI###########################################################################################################B -= B ***#-#.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB -= B ***#3# $ /BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBG4H#4# *K# /$. F *"+92I.+$CL G*$"F ECL 9F $/D$ECL /F $1+.9$+E.F "E"+.I2 FH9F+2#########################################################################B -> B *K#-# "! %! % A - 5 -

6 A!A BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB -> B 'I 1 1 " "+(0:""$(0""(%(" " DDDDDDDDDDDDDDDD12D 'I 1 = 8$(#:""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D 'I 1 E """% #:""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D 'I 1 F #%(#8"( " "( 8"( $DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D 'I 1 2 %(#"(0## #"+ 'I 1? %(#$ (5:1E<A=33F$#" #" $) " DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=3D *K#3# F! BBBBBBBBBBBBBBB 3- B *K#=# F % BBBBBBBBBBBBBBBBBBB 33 B *K#<#. B 33 B 'I F1 'I F=! "#DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD==D! # $ ( %( DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=ED *K#># F!.!#BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 3< B *K#4# * / *% #BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 3> B 'I?1 $"#0+(0$ "#:"")"(#" (( DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=2D 'I?= $"#0++$(0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=2D 'I?E $"#0++((0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=2D 'I?F $"#0+(("#+$(0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=?D 'I?2 $"#0+(("#+((0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=>D 'I?? K# /$. F.I*+.C*.#########################################################################################B 36 B K#-# K#3# K#=# K#<# K#># / BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 36 B.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 36 B %.B 36 B I. :9"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 36 B :.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 36 B K#4# F!! (). BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =- B K#7# *! BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =- B K#8# * A A! BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =3 B K#6#! % M & & % &! & ' & BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =3 B - 6 -

7 K#-5# % B =3 B K#--# A.%!'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =3 B K#-3# %.BBBBBBBBBB == B K#-=# F.% % BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =7 B K#-<# ".BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =7 B K#-<#-# F DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE>D K#-<#3# K#-<#=# " K#-<#<# 3558 M 35-5DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE<D K#-># *. N!% BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <5 B K#-4# D. A %! BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <5 B K#-7# *!! % BBBBBBB <5 B K#-8# %. % BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <5 B K#-6# D 9.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <- B I 1<1 I 1<= J DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDF1D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDF1D K#35# / BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <= B K*# "9$ FD/$*$ G*$"F.#########################################################################B << B K*#-# " 56#--#3557 M =-#-3#3557BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB << B K*#3# " 5-#5-#3558 M =-#5=#3558BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 46 B K**# D$OPCD*:*#####################################################################################################B 85 B K**#-# D$OPCD*: 9 - M F : 9 "BBBBBBBBBBB 85 B K**#3# D$OPCD*: 9 3 M 2 " 012" "#$#BBBBBBBBBBBB 88 B K**#=# D$OPCD*: 9 = M /! BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 6> B - 7 -

8 **# CDE*:* 9EDE:$ **#-# C!. **#-#-# 9! &4*. ## ((0 (#,$.$ ((#:""!,(## " (# ( $ ("(!9 '9 G!/ $ "( K"9 ( (" K" &( 6 ' ("(9$((9"## 9#,4*K"&(6"(#(* 0,(0$) "#"#(09(0## "+"(#" (# 5#(")$ $,9 *" ## $,( $(0 ("+ 6!78 4 " "%) $ ) ( (0,0 D " "( $+4# ($4 "" $%) ## (9$(%($")$C"(0)#(% (# &)#$ (# $ 4% :"" $4 $"(# " $ ( (# 6!78 $ #$# " '" #, ((#9, ( ## ( )# + 4 ( ( ) (# ( 6!78 # # L(M (# 4 ## ()(."#"($+B ((#4* ## ((0 (")$ **#-#3# 9!. J:""(#9,%4*.$%$(#* ($(4* :"" %$$#$(%"9,(# #" #"+'''# "#,% # "% B " )# (#*. "" :"" " ''' 'I # " N + " %)#$(0($,(04% **#-#=# 9! " 4*:"" " $,, ("+#$"(0 K9,:"" #4 # " *9($#"((4( (9" ((#0%4B#"%, 5 # ("+ #$"(0 ""( $+, #4+. $4 # $) "#"9,%" "(5"#0#*0$" :"",("$. ((# C#(0 **#-#<# 9 &! &.,#6!78 "9C$ %&#"' (%9# ":"" " " #% $# B $+4$# :"" 4# 9 #% #"" %4(. # ("( $4( " :"",. #+"# # $(# (0 #"+ *4%$(#$ J# (,#6!78(#9,$ :""" (( +(0), $(0 ("+9 %) (( +9 4( $+49 ) 5 * +#""+ #)!"%9# (##4( (#$(9, ("$. ((# #" (%(0 $#+9 "( 9,*. % $%% "$(0+9"##)##4 '" +, ((#" ""(0(0 #(0 $#+ B $+4$#+ J " $)# ) $ #+ 4##0 8:9 #"+ #0O#50: $($#B +4(#(##(0+ "((09 "(9$+4" " (## ( (#$(! - 8 -

9 **#-#># 9 # 54%"C$ %&#"' (%# ":""$")")$! 9$%12P%4+5J9!"5$2P#6!78 $%2P%4+5J! #"! J 6!78!4")#)!507#"5 4#( 6!78 5 #" # #+4 " 0 # (9 (0 %0 (0 #" (0 :""9 " ((#9,# 9#"+ (#:"" (#"+ (9%($.$*%4+ 5(J%9($%4.$#"(04,"9#"+ $$A#!"9" ((#"(9,"(0# %$.()()*("#0$(0$ # :""!) "# ( $ " (, $.9, # # :"" %,9,.(0# ($#"(" " # :""$. (#"+ ($ """(((" (#/"#/9#"+ "=EP("#0#:"" **#-#4# 9 & # 0% "( "( ) (9 (, ) #+"# (#,( (0 $ :"" $#"+ 6!78 9 # $ " K"9 $#"( $ " (" K" &( 6 "9, (#' ( ("9 ( $#"0 " (0$6!78%4# "($" +! #"(6!78 (#4(,(0$"+ Q#,,(#(.9,N%4% "("($" #"+D:"")". C9#"+ )$$44( ##"+ #(",$4(.(#:"" **#-#7# 9 &!.#!)(4# %+ (0 (0:""(")$$" #N/4#( " #N! J 9 '" "$" #,*. $" ((#9 $%(0 %"(( $4( $C (0 $)(4# %+:""0(&"(("%+*$4("(0$C) :""#$,% 4*$+4#9"(4*J! ( $$C" ("$ "#% ((#,( #. $ %) #"9, %( $%#" % %N5%J%9"4#+(,((#(0 #+$+ "(%($ 5$( %$*.$J((5( J% $+4# N $% (# " (# #+ $*. # "("44#)$+4#$*.""(( +,4#+J!"J :""# $+4# G $%)9, +J # :"" $% #" 5% J%9 " +, "(0 # (9 #"+ ( %0 $+4#9, ("$. $ ((# $% %"(( $4( A,* ( %+ :"" - 9 -

10 **#3# C %.!' **#3#-# 9 $:"" ((#(("##"((#"(:"" 6!78 4% +0, " (" ( G, " # (# ##" %9 $+4# $4 #" 0 "(0 (0 #"+ ((# ( (" ## " +, $$ $$( #" 4%"(0 + $ $,%9 % " "4*. $( $) ":"" "4 $(0( (# $9 " ("$% ("## **#3#3# 9! :"" # ""(0 " # :89 # $4"* ("( K" ' $" J#$("(:""$")$$# (# 5#"(9,"%"($$(0(" )*. $(0+:"" $,( $%9,( +. %) ((# (# ",)"(B%,,(#" #" **#3#=# 9. :"" ",9 #"+ $ $ ) $#"0,(0,(0 "%(0 ("+ "((0!$#$((:"" :""9$(# +0$)"% "($ $#"+ 6!78 ($ # $ " "(0 $+4$ #"+9 # " ((#*#"#*4,9(9,""$4(.(#*. $(0 %)"% ( # "( ((# "( ", "$ #" $%!" " ((# $+B (0 #" #"+9 (# C :""9, %"($4(.$%(#%# **#3#<# 9 J( $ $# (" $( %. :"" $ ((# # $ $ %4*%$ &"(("%+* %$0%9$"#%9$$+ %(04*.%$ 9$$+$$($C$4(0 ($$$+ "*(0,(,(.9, $$( $#% $ $0 $ "((0 (0 " $#0$$+$$+(0J("%.$4("$4*:""% (#J("%$"".$((#"(#4$9#"+ " #("(#$(#9 %(" $9 +,$($+"'"$" "("$$+9#( $( %("$"(()",9,%. ((# $ " + $#0 $". %* " $+"( (0 $($$($#%%."$* "$"((0.#$#" (" (N$5%4+ ((#,." $$+#(0%(0$$((","$"( **#3#># 9!# (" $"#( 0 #"( ), * $$+9 #"+ "# 4 $+ $(((#"+ ( #(#4 '"$"$$+$"#(0%)"(9$( ( + %(# # "$"#+($(0"(0"# 5("# " $9, $# $+4#, )# ((#, $+4# 4 "(0 ("0 $"#(0-10 -

11 "#*9#"+ (0 %($"#$("$")$$+$"#(0$()" $:""9)$"($"#%9%.%"(($4(4*. :""9%(")9(# $$#"(( **#3#4# 9! " " 22 1 #(%9$) "" %($+4#4#+"(0 "(0 $(0 $ 4* %$ 9 * (*. $ $" $) " " $) "#$ "$+4#$0%("#90 %#490(,%(#" *(*$"("*##4#+$) "" " 22 1 $#" F # (%9 #, #" C,*9 C (#(04*$) "$"+" 0(%$(,,($(.9,"# +,$0()"6!78 9*(."(," *. " 22 F #(%" #"+ %($) ""$( (" $ # % $ $) "! $ " $( $() #$ "(,$"4( (",( +,#.9,("#"((#C%$) "0 (4,##*.(#%(("#0(9$("$4%#4,# % % $"9 #"# % (" ( % $$ $$ (# "#% $"9%)#"+ %,0.% 90$) "#$ "$+4#$0%( #( 6!78 $ "($) "!"9% " 11="(=<$1<<> ($"#& $) " $ 4( "# $"# $"4 ( %4* $"# 4* %$ J% R E A "( # $* (( " %( "*("%$) " $" " E3?%A"(($) ",("$. %$"#%#( *(#*%4*$"#(0(% J%R?",R>A"(( $%4*$"#9#"+ "4((#*#"+ ( " E3?% CE1$B#=33> $) "6!78 #(#(4%4*$"#(0 C E1 $B# =33> $) " 6!78 # $4,(0 ""(0 C9 #"+ %4((.$4((")$"9#"+ "4(($ "6!78 "4(( $4,( 54%$(:""9$(9#"+ (06!78 9#")$($%6!78 #,(0.#0## C"("4C6!78 #9#"+ %4((.""($4(%(") **#=# C **#=#-# 9!. #$4(*. "#$+4#"(0""(((" ",(C#$$,( #4(0$" + /$$+ "*(0:"" "%%.(0 #+"# # '" ( $. **. ((# %,* ("$ # $4(*" "+(0:"", +,$.9,(#:"" )%4(.("$"(#

12 **#=#3# 9.! 9 $ " F :""("$" %.$$+(0""(((" " Q,:"" )(#(4#+#*(09 %" ""(%(", $.:""9 )$$#." ""9. +"" "(:""""((("9 (#(." "(:"" """(((" **#=#=# 9 A %" ""(% (",. +" " " ( # " 0 )( " 0 $($#0 %("" $$(""((("9 %((%"%$C"""#+ " #:"" **#=#<# 9 # %" ""(%("(# "" "(:""$($#9%( S (*."(0" "+"4)%9 S """(0" "+ 5(#" "+(0 """(((","$. +, #:""9",,*,("(#$4$:"" "#(0 #+9, %" ""(%("9,(%"%"$C""#+ "9 #"# %4 $4* :"" $($# $ # %4 $4* $ #* #+"#:""$##"+$")$9 #"#" #:"" **#=#># 9 &! &. : G!" # $ % & '(%%)#! "*% &!+, '(%-./ ) $ & 0 1 2/ %) $ & $ $$%&.!333!333 4/ )&! 5 $% 6 6 % ) % # * % & 7.!333!333! 8# &% & ) %# %!

13 ***# F"FHE F/F *./D*$1. D$ *GF9I$CJ. D$ $9+. /F:2I.C*. *GF9I$CEJEI ***#-#

14 ***#3# $ /

15 *K# /$. F *"+92I.+$CL G*$"F ECL 9F $/D$ECL /F $1+.9$+E.F "E"+.I2 FH9F+2 *K#-# "! %! % A A!A *K#-#-# 9. & """(((" "$) $)"* + # (#4(0 # / "* % #,94 "* "$).""()(4"(0 *K#-#3# 2 $. # / :""9 )" # $ " ""(( ("9 $( ###$+ *K#-#=# " $. """ 6!78 $,(0 %+(0 %C # :""9 $ % $(($$$ *K#-#<# F 2 2 +" # 6!78 9 # # $+4# $ $% % #*( 8" $ 8" " "( " 12? " 1 8"( " " ( #*9 # $"( (# ("( $ J% $" "% "(#4 " " ( $ ) $ # $4 # %0 $+4#9 $ # $+4#9 # ")$ $ " 9(#(9"#,"#%"#$%$(0 #" " 12? " = 8"( " " ( ( ( $(, $ ##4($" $( (" "+(09#"+ (0"((4 $" " 12< 8"( " " ( 4# 9 ( 9 $# $4( :"" ("(9 % $(9 % ( $" "( :"" (" "# ( "# $( $( 0 #"9 % " # #)"%9#"+ ( " 12<" =8"( " "(9(.(. 0# 4((" #""9$$0(0"((0#"" (0" "+(0 $(09 % #(. 0# 4( 0# ( " (0 (* $(09 $(0%(0$. $ "#" "( ##)"(" - #*$$)( $"(""" "+(09 $4(0 # #* " 12? " F "( " " ( $# " $*9 - $($# $ " %N$$# $ "$*#$)( #C # "% $# "% $ " $ *9 %(( # " (4 #+"( $%#(090(9,($4")$(0(09$"#"+ (0 "4$ ( $ "9-15 -

16 - $($# $ " $+4 % N $ $# $ " $ * # $)( #C%$+4 $#"% $ "$*9%((#"(4#+"( $% #(09 0(, ( $4 ")$ (0 (09 $" #"+ (0"4$ ( $ "9 - $($# $ " # "% N "(% $ $# $ " $ * # $)(#C%# "4$#"% $ "$*9%(("#(4 #+"( $% #(09 0(9, ( $4 ")$ (0 (09 $"#"+ (0"4$ ( $ " (0#4 %+ (0 (0:"")$# "9($4 " #" %( "" # #9 #"+ $ "4( ")$ $(0 "((0 $* $* "%"" #$"#$(((0$4(% +$$#"(($4*%$ 9$#( % "(0$"( (#$9#"+ (0 " 1?3" =8"( " "(94( 0#9" #0((#""9$$0(0"((0 #"" (0" "+(0$(0"($$ "*(9$(0 " (# %()(0$"%)$ ""# (# J#((%9#"+ (0 " 12?D1?38"( " "(9"((#$$+ ((0 $" " 1?3 " 29 " $($#0 #*(0 " E< " F 8"( " "(9" 1 0C "4(0 "(" ($$"!# % $C" 4##%9 "((0 " "+ (0 $(0 )(0 $" % ) $ " (# %("(" ($$"!#T = J0C"4(0"(" ($$"!#"((0" "+(0$(0 )(0 $" % ) $ " (# %( "(" #"+ %##$C"4##0T E " "+ (0 $(0 ""(% (" " "(" ($$"!# J% "?<8"($9#,( - #"%4$#(42P913P9=3P9=2P9EEP 23P>2P%+(%4+$+4$9 - #" $4 2P9 13P9 =3P9 =2P9 EEP 23P >2P %+ ( %4+ " $+4 (# "% 4 %4 $ 2P9 13P9 =3P9 =2P9 EEP 23P >2P %+ ( %4+9 - #%"(("(0$%4$EEP%+(%4+91P%+( %4+9 " (. "( ) % $+4#) " F ( 4 %+%4+B9#"+ (4)"#$(0,("" *+%4 ). 5(# $"(0 #4( #*( " "?< " F 8"( $Q,"#4#%)$#13P%+(%4+."# "( +%)#4%+%4+#1= )(4, )# 5$($#( +9# ( "49#$+B,"E""(9$. ")$+4#) " 8"( 9 #, (#(. $ %4 # ("(0 #(0$(,#+"((0"$(0$#"+#$+4#$(09!

17 %4 (# # " %) $( (#+ %4 04 % % J% " >28"(#,"%(.$" "0%(%*)9 ("# $($#9 %( ( "(0 # ")$ (# ( " $ % 9 " $ $ $"( #0 #*(0 " = #" =33F #"+ (0 $0 (0 & 8 <19 & # "(0 " ) " ( $")$ #( $$0 ((0$" " <F" 1$#"18"( J% +, $9#"+ (%4$#(4#*("$+%%+(%4+# *%,(*.$ $%9 ( ( % (0 # $+4# $9 #"+ $("(0 ("(0 # # "# $+4#9 # +, (0 $$+ "*(09 #"+ (0 (#$#(#9 (# "" $" % $+4 #$"4 $ $ # $+4# $9 $+4 #$"4 B $ ) $"(9 #( (* $ $ % $",( * % $% "(%"%$",%9 "(((N"#,$($#9%(%)$#%$%%+(%4+ #*%"(0$$0")$#$#4$ "(( $"" ("("(((09 "((" $"(" ($$"!#9 $" $"9 $9 $($##"+ % %) $# % $% %+ (%4+ #*% "(0$$0")$#$# $)" 4(9 "%$"9(4# ("(0 0 (#( (*9 #"+ (0 "?< " = $#" = 8"( " "(9 0(#((*9#"+ (0 "?<" =$#"F8"( " " (9 ##0(0#4 (0$ "$$+ "*(09#"+ (0$" "9# (9,+(#(.$%4(%9 $)" 9#"+ "$" 4)9#"+ $""$#$ (#($%4 $ $( "(" ($$"!# 4*. ##9 #"+ ( 0 $" $( $$+ "*(0 "" (#9 (" 9 $ %4#$+4#$9,"(4,($($%49 ("#0$"049#"+ 4($"$ "(($"$"( # $+4# $ %% %4 ( % "(% ""(0 $ $+4#9 0,( "(# "(0 $"+ $4 4 $. (* $ $" "(0 #+9 $"09 #"+ $ 9 #"+ ( $#" 9 $ # $+4# $9 $ 4 %) $# % $% %+ ( %4+ #*% "(0 $$0-17 -

18 5$($#0#(0$#"#%(.(#($" $ 9#$ " ($ '"$ 9#"+ ($#"()$($#$(* #*(0"($$$ - 4,#+90 ")$(09")$(0 C" $"(0" "$9# +, ( $""#$($9$#9# "9 - ($"$+(%$ "(9 - ) % $4#9 )% "((9 $,% #( 0# $$+ "*(0(*(($$+ "*(09 - "#$ "( 0#*!"##(,$" +,$($#9%($%4 - $$ "*( "( $" $9 $( ( "(( " ("9 %( $"9 #"+ % " $9 $ (#(. $ %4 # (#( "% $9%(,+$%4,),$"9 #"+ %"$9 - #9#"+ (0$$(4%$"*,("9 - $$ "*( $( " ( $9 #"+ (, ($. 4% 4% &(%4+9#"+ $$"((0(,#+ - $" $"%N))%4+$(0$%$"(,9 - $ " $" $% "(" ($$" $# 4*. ##9 #"+ ( (# (* #* $#" F $(, N ) ) %4+ # $+4# )"(0 ( " $"$)" 9 - ))%4+("#0#9",(#(0$%4"%(4 ("""9($$$ J% " #"($("(" ##"#$+4#,)$$( "*9#"+ (,)"#4%+%4+9 # $ "(0 $$+ "*(0, %. (# ( #! $ " " ) "#, $ ("#0 (0 $$+ "*(09 #"+ (0 (# $ # ( # $+4# $ *K#-#># F 8" 0 ## #"+ #4 $) + # %4 #"! 8) 0( # "+ 89 *"( +" $) + "(0 #" # "( $$( # %4 $# + "* ! ( (#* " ) $ %) +" + $) + $* "(0 #" 9 # $"4(0 $) +,(0 %$ + $) (9 #"+ ( (. $)" #" 9 # % $) +,(0 " 1?"(0## #"+ #%4"(( " - $4+0)(0$) +9 - $) N $ ( ) #9 (0 $$+ "*(09 4+ ### ( $+ N $* $* #" ()$) $%)$) +9 - " $$) +$+%$) (9 - ( $ $) ) )* % $) ( 4* )* $) "9, +" ( $ " #"+ (## +0 " "(0 $$(0 %4 $#(4 "(" ($$"!# + "*

19 J%" * " 128"(0## #"+9##" $$) ),%,)#$$) )% $%%4 #" -, +" $) (9 #"+ ( "$. $)#" 9 $ ( ) #9 (0 $$+ "*(09 4+ ### ( $+ N $* $* #" ( ) $) $ % ) $) +9 $#(4 "(" ($$"!#,(+0" "(0$$(0%4 + "* T - $%(()$"(")#4+0$,(9, $"4*%$ ""(""$4(( 0#"# 4((0$) +9$ #9,$,""$$$4( #( )9, "(""(#$"(0#4+9("#$((9 (#"$(4$(%"$,(4*)*$) "9% "#"(0#4+T - $%(()$$) )#4+$("*9 $ #9,)(#(4$"(0#4+9(4$0$,(T - ")$ "# $")$ $4*%9 (4 $($#+9 %( ( $. #" ) " ## ",(%$(#$"49#"+,## $) ($%T - $) +,(0"%$(#$"4 J%4 #" #$+4()$) (9$+(($) ( (4 " $+% $) (9 $) $( #" )9 $) (( )*. % $) (!")$"($$0#" $(.#C$+B,"= )(%) & " $) ( $! 8 $4( "9 #"+ ( ( $ " ". (9 $) (9#"+ (0 #" $%%49" ()##"! 8) 0( # "+9 (9 ( %) # #" 9 (# #"+ ## (# " "" %9 %+* $ $" $( (#!"9! 8,9 (9 4,(. $) ) $) + (0 #. #" #$(.09%+* - (4*)*"#%##$) +9 - (( ) #" #*( $) $) 9 %+* $ ( #*% $#" # # 4# % % % % ## $) +9 - $(4(0## "! 89 (9 # # #" 9 (# #"+ ## (# " "" %9 %+* $ $" $( (#9 # $($#9 %( "$ # #" " 9 %+* $(( ) #% $")$ "0%, (. $("(( $4( %$ #) 9 # "# #"! 8, 0(. $(, (9, "4( $ " "(0 09 #"+ $ $) ( "( #" 9, $) ( $4 #*(0 ( #+ Q#,9,#" "4,#9$( +## (#",( $+9! 8, (9#*"(# #0#*(0(9#. %+*

20 - $4$4%$) ( #0#*(0(9 - (4*)*"#$) ( - (4+#$(0#" )$) $) $+4#9#"+ $) ($$+#" )9",9,("#,(.($$4(2" ##" J $ 0 #+9 (#(0 8"( 0 ## #"+9! 8, 4,(.$) )# )$),(#*" + "* ,90.((*9 #9#"+ ( " =E8"(0## #"+9%4 #" 9 $4$9"#,*40,(0$! 8$" " 1<" E B4 $(0$(04! 8, "#, 4,(. $) ) # ) $), (#* " + "* #,(C4#(# " ( #+(0$0"((0#"! 8 (, 4,(. ) $4 #) # 0 #4 % %$) (#$) +# )$),(#*$).)#"*$)"% (%9%+*$($#9,"%44 #" 5$($#(#(! 8, (#.$4$) ( &$4$+4# " ) $ $$( " # $+4# U(0! 8 $(4% #$" %+$+4#"(0$! 8,$"("$.,($)(0* #+$(09(0 $( +"$$%! ("(#*# $),(0! 8%)%+*#9"$C #*$% $$+"( *K#-#4# F 9 9 (.) -=6Q355< 5(% # #" #" 9 $4( +" #9 (# "#, % "(0 $ (5:1E<A=33F=3"(=33F $#" #" $) +% $ $" $ $" %"(" " ( $+"(9) (0$) "$$"(9#"+ $##*$% "" 4% $ $ " (4 #" $ " 4 ( " #" ( 4* $) " " $+" $% %4 : $# $ 0 ""(#9$ (9 %4$"(9 $))#*%4 J : $# $" $ $ ", +, #. $($#9%($) "$")$( ###" ( $+"( J 4,( (# %( # "# #" " $) " $ ( $+"($($#9%( - 4(*"( +"("#0$) "9"(0#" (), ( +" $($( 5$+") : $# #,% $) " "(0 #" ( ), = (, #, $) " "(0 #" (# ), " 0 4(0 "+9 $($(0 5$+")9 ( "( ( $C"4## " $) " +,( $+"(9%( - 4(*"( +"("#0$) ""(0#" (),=

21 - #,( " 0 $C" 4##0 4( +" ("#0 $) " "(0 #" (), #,( " 0 $C" 4##0 4( +" ("#0 $) " "(0 #" (),133+ 9%4( +"+0$) ""(0 #" (=2+ 9-4( +"9 $($( 5$+") : $#9 #,% $) " "(0 #" ( ), (, #, $) " "(0 #" (#)," 04(0 "+$($(05$+")("(($C" 4## *K#3# F! : # (#4(0 # / $+4# 6!78 "$4 % " E1E # $+4# U(0 $+4#9 " 3< "$ =33> # #" " ( $" &() $+4##$)J4,(N# #9 505"7#9 "O"45 $ D " $ %"( $ 9 $ ->483Q3557 *# R -# "(*9,$+4#)#($ 012" " $5 L$+4#M R 3# $"4#4($+4#(? *."$).""()(4"(0)? *." $).+# "*39314%#,9"( F= "* ( $)." "()( # (0 "* %#,#(39314%#,#T > $).""()(##G "*39314%#, #(39314%#,#T $)"*+##/ "*39314%#,# (39314%#,#T R =# ##$"#4( "4()"")$($+ :" #$"#4( F= "*($).""()(#(0 "*39314 %#,#(39314%#,# F= "*F=23334"("*$)."()(

22 1= >23 333*+"$).""()(##/ "* %#, # ( %#, #T => "*1=>2334"*"()($)."4"(0 1#$"#4( $).+##G "*39314%#,# ( % #, # "* "(0$).""()(4"( $)." "()( # # / "* %#,#(39314%#,#91=>233311F= "*12333$)"*"()(4"(0T " #$"#4( = ($).""()(##G "*39314%#, # ( % #, # > "*=2333*$)."()(4"(09 > " $)." "()( # # / "* % #, # ( %#, #9 1F= "*>233"()($)."4"(0 R <# /(#$ "*# 5#4($#(#)")$($+ #$#(##4$),($"$) " " 22 1 # (% 4% $ 6!78 # 5 N $ #4 $),% " J4#1%#"T 507# "5$#(#G%"+#9$((V$ " $+4#*W %1=)( " $+4#9 #9 50 7# " 5 $#( # / %"+#9 "$ 4* $ " $+4#T *K#=# F % # / :""9 $ ""(% (" " (# /" "(. ) ($(($4"(# # # # / :"" $ ""(% (" " (# /" + $0 (( &()($4$#04"(0 *K#<#.! #" "(#*#$+4#U(09""$+4# (0 $$0 $! # # / :"" #* # $+4# U(09 8" '" "((0$$0$ *K#<#-# # $+4#$(4%")$$"#

23 1! (((4(#$+4#9(#($(($%4% "9$($5J%($4"(# % " EF>#$+4# U(0 """ $,(0 $(+ # "% $9 9, #, # $($("#(#* 8$(((( # "(# 9 #"+ ($(4%4(#((9#"+ (,".(($J(5J% C$)04($4(###(0" 0)(9"% " #$+4#U(0 =! $C")(0#"#($(0#9$(0(%+9 #"+ ( " FEE#$+4#U(0#,".$("%$)* 4* " $+4# 04( 5% J% $)" )#* "0 $"(0 )#*! $"%")9%(04$(,#$"4#4%"9,# (.)"4*$"(")9#0")$#,(#$$ #0#*(00 %(04"9, #(.)"$""$($#9%(# 9#"+ (4,($$ 9 )* ("#0 (0 #! # ( $ $ #, "$. $($#9%("4"$$ # 5%J%T E J#:"""$4(#0:""T F! (#T 2! 4 "# $+4# $"4( $ $# $ ( $($# # """$+4#$,%$("(#T?! ( # (0 # # "9 ", $$+ # $+4# U(0(0" """$+4#$,(0%C"(#T >!, $(0 # ",("# 5 #9 %( # $+4# $9 #"+ (0 " ",("#9 $ 0#0 $$+ "*(0 ## # $( 0# $$+ "*(09 $ %4 "(0 # $(4% # " EF3RE#$+4#U(0 *K#<#3# () # $+4#$(4%")$$# $ ( 1! "" 5( J% $+4# " F1= # $+4# U(0 $ %45(J% " F11#$+4#U(0 =! 4, # 4 (% 5% J% 4, # $ # $%+(0 $ $( # $( "#$"4#4% " F33R1#$+4#U(0T E! #, 04 5% J% 0 #*(0 " F== N F=> # $+4# U(0T F!,( ( )(%$% " 2! (# $+4 # $+ #*( $$ $ % " #$+4#U(0T?!, $ %4% #" :"" #*% % % " $+4# $ $ $T 04) "( $ $ 5 J% # # # (9 $(0 2P %+ ( %4+ 5( J% " "+(0 "T >! % *" $("% ("% $ $" $( 0# $$+ "*(0 % $$ "( " " (9 $(4% # $+4#$9$#" "

24 @!,$+$J 4*$+4#$% $ $ ( $ %4% " $+B $)"* $ 5( J% " E<2RF#$+4#U(0T <! $%#J "(# ($(0""5(J%,$"( "#"+%$ " F3>R1#$+4#U(0T 13!, ( $ #+ $0 )"(0 $ # " "(% $ 5(J% " F3>R=#$+4#U(0T 11! 4, # $ " * 5( J% $ ( "( #)94," 0+ 5#%4,(. # $( "#$"4 #4% $"%"(5(J% 5#($( %4# # " F13R=#$+4#U(0T 1=! $%#)%$"#4+,($*(0$J $+04 " F=1R#$+4#U(0T 1E! $ $ #( ( $+4 0 #*(0 " #$+4#U(0T 1F! $%#)%#(,($ "#"+%$ " EF1R> #$+4#U(0T 12! $%#"+,")$#$+4#$4"$+#"+9 #"+ (0 " 232 R 1 # $+4# U(0 $($# $4 $+4# " 2F3 R 1 # $+4# U(0 $($# $4 $+4# " 2?1 R # $+4# U(0 $($#$#"4$+4#T 1?!,9($+4#09#"+ "# :""94 9($" "#,*#*$+4#$+4)# :""( "#"#,*"4 X $B$(.4, $* "?RF?#$+4#U(0T 1>!, $"4(0 # ( $,( ("#0 $(0 # $(( (#$ # $(4%# $+4#$9#"+ ($+$"%,( %( $")(" "%$ 9#"+ ( 1$#"28"($%4$#(4<3P%+(%4+"$+4 9#"+ (%4$#(4<3P %+ ( %4+ " $+4 8"( $ #, *.(. # 9 #"+ ( %4 $#(4 <3 P %+ ( %4+ 5( J%9 # +, $"( %, 9 " E3 % %4 # ( # # $( +, #, " $ 9 #"+ ( 1$#"28"($94#"%$ $$+9 $",((9<3P%+(%4+ *K#># F!.!# &() $ (# $ 5 J% # ( J% $ < """:""9 (#($($5J%$4 )"# "*#9$( (5J%"4(44*)*("%(#$4 J $+4##9%$ =E"""9$,("($4"(# #$"$( (( # # "%9, $+4# $ * # (" ($4")9 0 #*(0 #$+4#U(0-24 -

25 *K#4# * / *% # *K#4#-# F. # J%)#"9, $,9"($"#0+(0$$+ "*(00 #"%+(9)9( " (%)$%+(0$+(0$"# "#00+$(.($( $"#(. *K#4#3# F &0$,(#9$%($"#"(,#($(0+#"0(#9 %)" #$"#(9$(($(0"#"" ($,(#9""#"(# $(0("#$("(0# &0+$,(#"$"#(0%+(0 4()0(0B +4 J% " 1<" 18"($"#0(+$(0$"# (1<P$"($"# J% " =2" 18"($"#0(+$(0$"($4. 0# 4*% ) # % # ) (#* +,( $)( $"#,( 0 %)"%$"# #$"#%9#,(0$$!"( % +, #. 0+ B " ") $+ $( 0 #*(0 " =2 "?D> 8"($"#0(+$(0 J""#$"#(#4*(#$+%$"# $"# % "# ", $ # #" ( $"# + $"#(0 (#($"#"(#" ( *K#4#=# F J% " E3" 1=8"($"#0(+((00+(#(0$4"%( $$+ "*(0 $ 0 (#(0 $4"% ( 4+ $+4#0 (0 *.$ "("4)4+$+4#0(0*.$9$"#0((1<P (#%0 &09#"+ ($(,9" 1 +, )( $(0+ (#(0 "("4 $4"% ( $$+ "*(0 #" (# $(0+9#*($" " ==" 1" 1%9 " =E" " =F" 1E 1F9 = +, )( $(0+ (#(0 "("4 $4"% ( 4+ $+4#0 (0 *. $#"(#$(0+9#*($" " ==" 1 " =E" E +,)( "*)"(04+#$+4#0(0*.$#4+ $+40 #4 $),( $", $) " % % )*. #"(#$(0+#*($" " ==" 19 D%)" #$"#(! $+$(,(0")9,$4"($$+ "*(0 $0(#(0 ")$(#(4*%$

26 $$(,($"#")%)+#$+%$"#9#"+ (0 " " $$"!# Q#, " "# $"# (# 4* ( # $+%$"#$4$"#%"#",$ ##" +$"#(0#$"#(#(%"(#" ( J% " E3 "? $ #C # $"#% $"# " ( $"#(9 #"+ ( " F2" 1$#"19(#.0((# #$"#($4"%($$+ "*(09 "( +, 0(9 #"+ (0 " =F " 1F9 "#, 0( $ 0 (#(0 $4"% ( 4+ $+4#0 (0 *. $ "("4 ) 4+ # $+4#0 (0*.$(.,($"#0( J% " F2 " 1 $#" 1 "( $"# 0( + ((0 " E3 #" # ")$% $ # $"#( $"( #4. ) # ( ) 9 4% "(0 +9(#*%)"% #$"#(0$" "(#$"4+$"#(0 0#*(0 " E3 *K#4#<# F J% " == 8"( $"# 0( + $(0 $"# 0( 0+ $(0+ ( (0 $(0+ "("4 4 (#0 + $(0 (0 ) "(" ($$"!#")(#*1<P(#%$(0 $"#0%0($(0(( $(0("("44(#0+ $(09$44")$ # 1 ($4( () $(0( "("4 4 (#0 + $(0 " $+4# ) $"#$"#0%9) "(" ($$"!#9 = (#( 0( $(0( ( $(0( "("4 4 (#0 + $(09 #"+ (0$#"1$(,9"$+4#$%($$"!#(,$$"!# $C" 4## 8 : $# ( $C",( : $#% Y$ %9 $"# $"# 0( 4* %) 0 %9 E $+4#9#"+ $#"=$(,9$$*,12P4+##$"$+4#9 #"+ $#"19 F 0+ $(0+ ( (0 $(0+ "("4 4 (#0 + $(0 " $+4#9#"+ $#"=9 %(#4$+4#9#"+ $#"= J9#"+ ($(,9"$($#9#($+4#(#0($(0(( $(0( "("4 4 (#0 + $(0 (0 ) "(" ($$"!#$4(#$+4($4",*(#*#*$#"E9$$# +0" J " "#, " $($#9 %( # +0 " $% $ 4+ #9 (#*#*$#"E9$$+4#)(#0($(0("("44(#($ ) "(" ($$"!#9$4($(#"(00+$(0+! ($# " ( # $ 4+ #9 (#* #* $#" E $(,9 $ $ # +0 " $+4#9 #"+ $#" =9 " $4"( $"#9 "# 4#)

27 $(0+( (0$(0+"("44(#0+$(0(0) "(" $$"!#(#*1<P0+$(0+=3")$%$9 #"+ (" 4$ "#)")$%$9#"+ ($ $(# ("4 J($$(,")%)+$#$+%$"#9#"+ (0" "$$"!# J% " =?" 18"($"#0(+$(09$+4#9#"+ #($4",*"("4 $(0+ ( (0 $(0+ "("4 4 (#0 + $(09 9 # $4"(9 $.9#($4"(9 (4"($"#0("(0($4" Q#,""#$"# (#4*($$,$+$"# $"#%"# ",$ ##"($"#+$"#(09(#(% "(#" ( 5 $ 0 $(,#$"4 #4% $+4# $ $"# " 1F $)$" " %#$$(,#$"4#4% $+4#"$##"($"#">")$%$9#"+ ( $ $"#9 0#8)# %9#"+ (##8)# %4*%4%( $"#9$($#$"#+(0( "(" ($$"!# 8) # )#(0($4"0$ ($"#N$ 4%"% *K#4#># F J% " E3" 1$#"F8"($"#0(+((09(#(00+$(0+ ((0$(0+"("44(#0+$(0$)1<P (4"($"#0( &0+$(0+((0$(0+"("44(#0+$(04()0 $"#(0#*(0 " =>8"($"#0(+((0! $("($"#0+$(0+((0$(0+"("44(#0+ $(0 " ) %) + # $+% $"#9 #"+ (0 " " $$"!#!4"( $"#9 " $"( ($4 ()9 $. (4"( $"# 0( #((0 ($4" "("4 (( 5 $ 0 $)# #$"4 #4% $4"( $ (4"( $"# 0( " 1F $ ) $" " % #$$(,#$"4#4%!4"( $# #"( (4"% $"# " =3 ")$% $ 9 #"+ ( $ #$"#N 0#8)# %9#"+ (##8)# %4*(4% #$4"#9,$4"#"(94%(B$4*9 %($4"#$( 5 " #C "( # ")$% $ # $"#( $4"( $4. 8) # %9#"+ (##8)# %4*(4%#$4"#9,$4"# "(94%(B$4*9%($4"#$(9 # 9 4%"%

28 *K#4#4# F! J% " < $#" < 8"( $"# (* ($(0 $, ##0 " "+ (0 "(((9 B 0 $* "9 $, "(0 " "+ #( 0 " %% $$+ 8"( " " ( ) "#, 0 ""(% (" " (# /" " $"# (* ($(0 5 (0 $($#09 ( $ $$+ "*(0 $% $"# $"# (* ($(0 (#*1P "* (#((0$$+ "*(0 " >" 1$#"1" G8"($"#(* ($(0 5 "# ("9 % " F $#" 1 8"( $"# (* ($(09 #$( ("$"#(*($(0-28 -

29 K# /$. F.I*+.C*. K#-# / 012" " $ # * 34 % " 9 ## % 0*** :9" '! >3- =< 4= -64 :Y -<--8<-44 (;<8) 338<= 56 8>% (;<8) 338<= 56 " "" K#3#. :"""4" (( K#=# %. :"""4" ($"$$+#$+4#U(08"12 *=333 9& 8 <F9$ 13E> K#<# I. :9" :""" " ("! ) +%" %9$($( " 5 ( 5 9 6''' 5(4 Y$ ( % " % $ 9(%#"5 6'''D:Q K#># :. 6!78 $+4# #( "4 3< "$ =33> # 5 #" " ( $" #9"(0%4* (6!78 #9 505"7#%9 "O"45,($(.9,$"#4*:"")% #=33=9#(""4 " 4*. %$ $5': # =33= # #(! J 6!78 $4$( )#(+* $#,("K"G"$"(")K"&(6; /"!#$ 5 =33F # $#" #C9 # ## #(, ; 9 $" ("(0 *C #$"9 $"4. ) ) $(, ("+$ "(0K"&(6 4)6!78 #5=33F #"$4 $$ ( $ "# $ "" K" N K" G " 5 " $+ 6!789 )# #$" * + $(0 ;9 4(4 #% % $(0,C )#%$* +(0$K"("

30 5 =33F # 6!78 $(#4 $(0 #"+9 " $% $ (# "0 $)" $% 4$#"+#$(#(0$ "+K" 5 =332 # $)4 () #" ) 0, (0 $#"9 %+*"!"( ",((4(%"* $#" $ $+4$( $( " $#0 4+ " (! " K%" '"""Z " ( #$%$(0##+$#"+ (%" ( $#" # " "(#(!K!Z! " K%"! Z $"!K "4( "#, $" $,(0 $)). "((0 ( $ #",( (4 $((( "$"$!# " #" 8: 4#" #"(( #!# %(9 5; K"$"DG#9 / ' $ $# #) "(#, (" K"&(6 $$)#C! "+K" 5 =33? #9 $( $ $#% 4 K"9 6!78 $("$4 $ $#" "9 $(" %+G8&K=33?9#C(0 "(#40$, 0!(,(#" #" ( $)) "4 $$( 8'G:! G#!#% 6'' =33? 8'G8& G:! N )#(0 $(0 # Y( 5(# "( #(0 (# "4( 5, " 4? )( #C(4 ) #9 % $ ) " 0 K" $ 0""$ A " A$A(AA $ & % #"+ 6!78 44( # (9 " 6!78(%4## ",("/K$ "%K"&(6 Y!7 N "0%$4(% +((0#((05=33? #LJ"%((" "((,( M (# $ ) (# $ 4*. $#( Q* $ " $ D $ $% ## ( (# #4$,($$#9 (#4( 5 =33> # $(#4 #, #" #"(, LJ"%% (" "(%,( M(0$"0 (#%,0 " :7:'K N "Y!59 #"+ )"#" ((("""(#"N $#80$ 5* + "(0 ( ) ( 9 "( ( "% (# J$" 4% 6!789 ###" $",* $49 #"+ ( 0) ( ##",(+9"(#+,+ ( 6!78$)4(()$#"4 ($+4#)#( /" $(# $%#$"49#"+ ( 4,(. $4 D % #% " (% " ( $)# $% ## ( (#,(0 C " $)4 +, $+4$) ## $) " ( ) (" (9 #$" "(0 0 J"4 " $)" ( +0 ##0 N " $#"+,((" (( & % $+4$#+ $(4(0 4+ 6!78 4! " 59 "(0 $( 4*.%$ $'I"59#"+ $"4%,K" &( 6 $"( 4 6!78 $" ( (D$9 ")$ $4 #$" 9 $)#"+"(04%(0$'I"59$6!78 " '" I 9/U'!# /DU;(0 9#"+ ($+4#$+4$$+%4( 5"$=33>9#$+4$$($$0$#"09Y!7 (6!78 #% $ " 4 " % (" "(% Y!7 N K"&( 6!"9, %#"+6!784#(#"9"( $"()#(0,C# " 6!78 " "( $(0+ $ ##) $"9 0 (# #,( " (#()%,

31 K#4# F!! (). : $"4 #4(" ( " % ( $$ $9 %+* % # $+4# 0(0 C$ &#"' (%9#$"4#4($+4#(? )? #9 "( F= ## "*39314#,#(39314#,#T > ##G "*39314#,#(39314#,#T ##/ "*39314#,#(39314#,# 5#4($#(#"4(")$($+ # $#(4 # #4 $),( $" $) " " 22 1 # (%9 # $4 #4#+ "(0 "(0 $(0 $ 4* %$ 9 4% $ 6!78 # 5 $ $ 4* %$ 9 #( $! (" " 5 ( $ 4 "* %#4F= # "5$#(#G%"+#9$((V$#($ " $+4# *W$ " $+4# #9 50 7# " 5 $#( # / %"+#9 "$4 4* $ " $+4# : J% " E<?R1# $+4#0(0:""" (" (.#$"4$($#(" "9 #"+ % $ (# ( # "(9 $+##$"4 $( % " )* #$"4 #4% & #$"4 $% $ +, (,# %)" $( # $(,0 "*9$"4N$$#(#"+#,(#$"4$% " (%045%J%9#,)*."%#$"4N(#* " #$"4#4%$+4#N,(.,("(4$#(" "(0 " A (1) : 485 8<3%<3 $"4#4(,$4"(#$"4$"(#*. $"4$( $"4#"((!"4#$"4( 5(#"%4(0 5(#"" #,% 1? K#7# *! $"4#4(:"""4$4(4* 1 "$ %&#" ' (%$")9%(,$+4#4#$ "#$%

32 K#8# * A A! :"""4%(0%$$C" K#6#! % M & & % &! & ' & J%$ >" E"""6!78 J $+4#"<"$=313 #$(4%$ $(, #$"4 #4% #") (,, # & (4 $ $ "(0(0 # ( ) "+ #($((0 # & # & ) (4%"+#)9*$#(#"$.4*$0) 5 "(#($(9#"+ (0$(,9)"$(0")$(0$"C $+4#("), "+#($((0$(0) #$+4# &9 5 "()($($$( "($()4%J 9$"$#"$(4$) 9 5 "()$(%*)("((5%J%$$ # "(9 5 "("$($(" $+4$"4$+4$)$+4# $"%" 4%"#($%N$ # "(9#"+ $( "(9 Q "$.))#$+4#&$((39314T %! )#) $($$$4,*(# "+ $4") $4% $#( # " 1 " ( "% ("% $ J $+4#T 0! )# (#4(0# &$+4#" $(#( ",(. $$ "9 5#+$(0) "+#J $+4#%E)("((5% J%$$ # "( K#-5# %!$( "*:""("#"($("",( (#" "+ (0(" +,#,(0#"+$("(0 K#--# A.%!'! # N! J 6!78 9 $ C $ % &#" ' (% 2= # :""9 %+4 # ("(0 $ 6!78 $ %4+5(J%$+4#! 50 7# N 4# ( 6!78 $ C $ % &#" ' (% <> # 6!78 9 " 12P %+4 # ("(0 $ :"" $ % 12P%4+5(J%!507#$4*.%$ $ LG #507#M5! "4*LG #507#M"*4% "((0-32 -

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Neptis Spółka Akcyjna

Neptis Spółka Akcyjna RAPORT ROCZNY za 2013 rok obejmujący okres od 01 stycznia do 31 grudnia Neptis Spółka Akcyjna Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &. " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/(-. 2343 &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), -

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3 !!" 1/3 #$%&'()$! " # # $ $% & ' # # $ #" ( ) * &++ +++ ", -. *. /0 "! 1$ *& 2 3 3 %#& + 2 & 4 ( 4 *$% $ 0 #! 4 # 0! " 4 # 3 *0! & 5# 3 # $ ( ' # &, ' 3 # #(! 6 * $, 7, + 7 / * & 8 3 2'! #. 3# 9 # # $

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka 14.02.2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1.

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o.

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o. !"" #$! " " %& "##! '( )*"+,"-"+ #" # # (# ""!%#)"" # *"#"-!) -! "& "##! " '( )*"+,"-"+ #".%(*" & #*(." *-"# "/!0""#"# + " # *"#"-! "& "##! # " #"" -# *"! %&"" '( )*"+,"-"+ #"1 # ""&!*"&%(2 "# "!0," #

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

!"#"$%#$#&'&!% )$ * +!"!&!"),+#-&. #/( )*!! "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " #

!#$%#$#&'&!% )$ * +!!&!),+#-&. #/( )*!! $)'#5#67#$&$#!5)!$#)  # !"#"$%#$#&'&!%!( #/( /0 )$ * +!"!&!"),+#-&.!"#$" %&#&# $#'('% 123 4 & 5/( 8( "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " # "))$#$"!$!*+'*,# $#* -./01231-456-1720/8956,-2:;-53,;/;4498-,@

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę Ó Ł Ą Ą Ś ć ć ć ć ź Ą Ę Ę Ę Ę ź Ę Ę Ą Ę ć ć ź Ą Ę ć Ł ź ć Ę ć ć Ę Ą ć Ń ć Ę Ś Ś ć Ę Ę Ę Ę Ń ź Ę Ę Ą ź ź ć Ż Ś ź Ń ź ź ź ź ć ź ć ź Ł Ś ć Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę ź Ę Ł Ł Ł Ł Ł Ę ć Ń Ę Ń Ę Ł Ł Ł Ł Ł

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r.

RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r. RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r. str. 1 Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółka za 2014 rok. Zarząd XPLUS informuje,

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko/Nazwa:... Adres:... PESEL / NIP:... Nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze:... Imię i Nazwisko:.. Adres:... PESEL:.

Imię i Nazwisko/Nazwa:... Adres:... PESEL / NIP:... Nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze:... Imię i Nazwisko:.. Adres:... PESEL:. Dane Akcjonariusza: FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATC-CARGO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni w dniu 23 grudnia 2010 roku Imię

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05 Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. 1 Start 2007-05-30 2007-05-30 2 Sprawdzenie 2007-05-31 2007-08-28 7 Kanały grawitacyjne 2007-07-16 2009-09-23 8 Zlewnia Pompowni PB 2009-05-07 2009-08-24 9 Kanał A 2009-05-07

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A.

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012) Bydgoszcz, 14.08.2012 r. 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A.

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą ć ć ć ć ć ć ź ż Ą ć Ż ć Ż ć ż ć ź ź ź Ś ź ź ź ć ć ź ź ż Ż ż ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ź Ż ź ź ź ż ź ż ż Ż a! 61 '=9 Hq EI > '6 \g' F l..}.- _ (r,_ \ ^ _ l.._ It-_ (! (D( \ - - _ O... ^. r ' ( ct

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ś ź Ć ź ź ź Ń Ł Ż Ś ź Ę Ż Ń Ę ź ź ź Ę ź Ł Ę ź Ę Ę Ę ź ź Ś ź ź Ł Ł Ź Ę Ł Ś ź Ę Ę Ę ń ź Ą ó Ę ĘĘ ź Ę ź Ą Ł Ę Ł Ą ź Ę ó Ź Ś ź Ń Ę Ę ĘĘ Ą Ś Ę Ł Ę Ć Ź ź Ź Ę Ę Ź ź Ź Ź Ź Ł Ż Ł Ę ź Ż Ź ź Ź Ź Ź Ź Ą Ż ŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ą Ń Ś Ę ź Ś Ś ź ź Ś Ś ź Ł Ś Ś Ś Ł ĘĘ Ś Ś Ś ć Ś Ś Ś Ś Ł Ó Ś Ł ć Ś Ść Ś Ś Ś Ń ć Ś Ł Ś Ź Ą ć ć Ł ź Ś Ą Ś Ł Ą Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś ć Ł ć ć Ł Ł ć Ź ć ć Ś ć ź Ź ć Ś ć ć ć Ś Ą Ś Ś Ś ć Ś Ść Ś ć Ł ć Ś ć Ś Ś Ń ć ć Ł Ś

Bardziej szczegółowo

Ź Ę Ę Ś Ś Ś ć Ę ć Ś ć Ź Ż Ś ć Ż Ź Ż Ą Ż Ę Ś Ź Ę Ź Ż Ó Ś ć ć Ś Ż Ć ź Ś Ń Ź ć Ó ź Ś Ń ź Ń Ź Ź ź Ż Ź Ź Ź Ź Ż Ź ć Ż Ę ź Ę ź ć Ń ć ć ć ć Ź Ę Ą ć Ę ć Ń ć ć Ź Ż ć Ó Ó Ó Ż ć Ó Ż Ę Ą Ź Ó Ń Ł ź ź Ń ć ć Ż ć Ś Ą

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń ń Ą ń ń Ś ń Ź ń ń ń Ż ń Ł ń Ś ń ń ń Ą Ą Ł Ż ń ń Ś ń Ź ń ń ć Ź ń ć Ś ć ć ń Ź ń Ą Ł Ł Ę ĘĘ Ż Ź ć Ł ń Ś Ą Ł Ł Ł Ą Ę Ę ń Ń ń Ź ń ć Ż ń Ż Ś ń Ń ń Ń Ź Ą ć Ł ń ć ć Ź Ą Ą Ą Ź Ą Ł Ą Ś ń ń Ś Ś Ą Ć ŚĆ Ł ć Ż

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego wybiera się...

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013

RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013 RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013 12 KWIETNIA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 Przypominamy, że rok 2015 będzie rokiem 70- lecia szkoły podstawowej w Górzynie. W związku z uroczystymi obchodami 70 - lecia naszej szkoły, zwracamy się z prośbą i zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku EO NETWORKS S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku 15 maja 2012 roku 1. Informacje ogólne : Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Autopoprawka 1 Wprowadzona w związku z zarejestrowaniem przez Sąd podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta o 15.000.000 zł na skutek

Bardziej szczegółowo

Ł Ń Ś Ó Ó Ę Ó Ó Ó Ń Ś ć ć Ó Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ĄĄ ć ć ć ć Ę ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ę ć ćę ć ć ć ć Ę Ę ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć Ę ć ć

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

Udział głosów w WZA A 499 000 B 500 000 System S.A. 1 406 000 50,21% 50,21% C 107 000 D 300 000 C 184 168 TFI ALLIANZ POLSKA S.A.

Udział głosów w WZA A 499 000 B 500 000 System S.A. 1 406 000 50,21% 50,21% C 107 000 D 300 000 C 184 168 TFI ALLIANZ POLSKA S.A. Model biznesowy Spółka Plasma System S.A. prowadzi działalność produkcyjną, usługową oraz badawczorozwojową w zakresie inżynierii warstw ścieralnych maszyn i urządzeń, wydłużenie żywotności łopatek turbin

Bardziej szczegółowo

OBIEKTYWY NR KAT. KOD EAN MODEL NETTO OBIEKTYWY AF, AF-S BRUTTO. UWAGA! Czarnym tłem oznaczono obiektywy PRO

OBIEKTYWY NR KAT. KOD EAN MODEL NETTO OBIEKTYWY AF, AF-S BRUTTO. UWAGA! Czarnym tłem oznaczono obiektywy PRO NR KAT. KOD EAN MODEL SUGEROWANA SUGEROWANA CENA DETALICZNA CENA DETALICZNA NETTO BRUTTO OBIEKTYWY UWAGA! Czarnym tłem oznaczono obiektywy PRO OBIEKTYWY AF, AF-S DX JAA629DA 18 208 021 482 10,5mm F/2,8G

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

ć ź Ń Ń Ł Ń ć ć ć ć Ń ź Ś Ą Ś Ś Ł Ń Ł Ł ź ź ź ź ź ź ź ź Ń ć Ł Ń Ń Ń Ń Ł ć ź Ą Ó Ń Ń Ł Ż Ń Ń Ó Ą ć ź Ą FU N DACJA ZWĄZKU POLS K CH KAWALEROW MALTAŃSK CH MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA - POMOC MALTAŃSKA 4o-o39

Bardziej szczegółowo

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółka za 2015 rok.

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółka za 2015 rok. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółka za 2015 rok. Zarząd XPLUS informuje, iż dnia 9 czerwca 2016 otrzymał opinię podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

1. Który z warunków nie jest właściwy dla powyższego zadania programowania liniowego? 2. Na podstawie poniższej tablicy można odczytać, że

1. Który z warunków nie jest właściwy dla powyższego zadania programowania liniowego? 2. Na podstawie poniższej tablicy można odczytać, że Stwierdzeń będzie. Przy każdym będzie należało ocenić, czy jest to stwierdzenie prawdziwe, czy fałszywe i zaznaczyć x w tabelce odpowiednio przy prawdzie, jeśli jest ono prawdziwe lub przy fałszu, jeśli

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A. Wrocław kwiecień 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Charakter projektu: SMS Kredyt 1. Emisja akcji o wartości 3 mln PLN w trybie oferty

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2. Finansowa S.A. we Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Uchwała nr 2. Finansowa S.A. we Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Uchwała nr 1 Finansowa S.A. we Wrocławiu w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Działając na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki E-Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Ź Ł Ęć ę ę ę ę Ę ń ę ń Ę Ś Ę ę ę ę ę ę ę ć ę ę ę ę Ę ę ń ź ć ć ć Ź ę Ę ć Ś ę ę ń ć Ę ź ę ę Ś Ę ę ę ę ę Ł ę Ź ć Ęę ę ę ń Ł Ś Ą ę ź ę ę Ę Ź Ę ę ń ę Ą ę ę Ę ę ę Ś Ś ź ź ń ń ź Ź ę ń Ę Ą ę Ę Ą ź ć Ę ę ń ę Ę

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku Warszawa, 14 lutego 2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 30 LIPCA 2010

DEBIUT NA NEWCONNECT 30 LIPCA 2010 DEBIUT NA NEWCONNECT 30 LIPCA 2010 AGENDA FIRMA Profil Władze Akcjonariat OFERTA Zakres działalności FINANSE Wyniki finansowe Prognozy finansowe ROZWÓJ Newconnect Program inwestycyjny PROFIL Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó ŁÓ Ę Ę Ę Ł Ą Ś ŁĄ Ż Ą Ą Ł Ś Ś Ż ŁÓ ć ŁÓ ĘĘ Ą Ę ĘĘ Ą Ł Ą Ś Ą Ć ŁÓ ć ć ć ĄĄ ć ĄĄ Ł ć ć ć ŁÓ Ó Ś Ą Ł Ą ć ć ć Ę ć ć ć Ę Ś Ą ć Ą Ł ĄĄ ĄĄ ć Ę Ś Ą ć Ś Ą Ł ć Ł ć Ś Ś Ś Ś Ą Ł Ś ŁĄ Ż ć Ą Ł Ł ć ć ć ć Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

ECOTHERM 92 DETAL 92-001 STRONA 3 92-012 14. PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI "Witraż" Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, Łyski 79C k/białegostoku 92-011 13

ECOTHERM 92 DETAL 92-001 STRONA 3 92-012 14. PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI Witraż Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, Łyski 79C k/białegostoku 92-011 13 Nr rysunku 2 016 016 014 014 006 006 007 007 007 007 005 005 018 017 017 015 015 018 004 004 008 012 008 009 009 009 009 012 012 019 012 019 009 009 013 013 009 009 013 013 010 011 004 010 011 004 - STRONA

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani Nr 41/CB/2012 Nr 42/CB/2012 Nr 43/CB/2012 Nr 44/CB/2012 Nr 45/CB/2012 Nr 46/CB/2012 Nr 47/CB/2012 Nr 48/CB/2012 Nr 49/CB/2012 Nr 50/CB/2012 Nr 51/CB/2012 Nr 52/CB/2012 Nr 53/CB/2012 Nr 54/CB/2012 Nr 55/CB/2012

Bardziej szczegółowo

Ł ć ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ń Ą Ą ć Ń Ń ć Ą ć ć ź ć ź Ł Ł Ą Ę ć ć ć ć ć ć Ź ć Ę ĘĄ ć Ę ĘĄ Ę Ł Ł ź Ę ć ć ć Ę Ł Ż Ę Ł ź ć Ł ć ź Ę ź Ą Ą ć ć ć Ą Ł Ł Ą ć Ę Ę Ę ć ć ć ć Ą Ę Ń Ę Ą Ń ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ę ć Ń ć Ć ć Ń Ń ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą Ę Ę Ę Ę Ą ć ć ć ć ć ź Ą Ą Ą Ą ć Ą Ą Ą Ą ź Ę Ż ć ć Ł Ł ź ź Ł ć Ę Ę Ń Ż Ń ć Ę ć Ś Ś ć Ą Ę ć ć ć Ę ź Ę Ę Ń Ę Ń Ę Ę ć Ę Ę Ę Ę ć ć ź ć ć Ę ć Ę ć ć ć ć Ę Ę ź Ł Ę Ą Ą Ą Ę ź ź ć ź ć Ł ć Ł Ę ć Ą Ł

Bardziej szczegółowo