Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców"

Transkrypt

1 Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.! "#$#% % & ' #! "#$# ( )# * '! % '! % &% & % # +!'! "#$#! # AUTORYZOWANY DORADCA Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Warszawa, dn. 16 maja 2008 r.

2 - 2 -

3 *# "+, *#-#. $ / Emitent: 012" " $ # * 34 % " 9 ## % 0*** :9" (;<8) 338<= 56 8> (;<8) 338<= 56 " "" Autoryzowany Doradca: Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców 9A : $ / " ## 55553<7467 # :& <% 55B<68 " 9 ## % 0** :9" (;<8) 33 >= (;<8) 33 >= !"#"?# " "" ## *#3# $"%&#"' (% """((("$) ->#555#555 $)"* + C! 5%5- % #, - "*. # / $(0 ""(% (" " (# /" ( "$).""()(4"(0 5 $ +% ")$ " "( ( # 6!78 (# "+ (9:"" 9,$$4#($#/" ($;"$" #$ $"%&#"' (%""(%(" " (#/"$ "(0(0" 0# ( - 3 -

4 5$""(%(" " (#/"# / )" 4) "(0 "4()"$(0# (3<"$=33> #9"6!78$+4##(#" " (3<"$=33> #$" *#=# + &! / *,* #" (% " 4,(, 1= )( "( % $ * $+B(,C $) """(((" *#<# + % / *% &!%! ' (0 "(0(&#' ((9"%,*9)$ $*" 0""(0 " (%& (## %" ""(%(" "## ' #" &#" ' (( ) $# " ( $( $# &#" ' (% - 4 -

5 *#># "! *# "+,################################################################################################################B = B *#-#. $ /BBBBBBBBBBBBBBBBBB = B *#3# BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB = B *#=# + &! / *BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB < B *#<# + % / *% &!%!B < B *#># "!BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB > B **# CDE*:* 9EDE:$#############################################################################################B 8 B **#-# C!.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8 B '' 1 1 ((#4* ## ((0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD '' 1 = ((##* #" #"+$:"" DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD '' 1 E ((#(4("+#$"(0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD '' 1 F ((#,*" "(# (,#:"" #(0$#+ $(#(0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD '' 1 2 ((#" #" # " DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D<D '' 1? ((#,(0$#"+4%(#"(0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D<D '' 1 > ((#$,*(")$($)(4# %+:"" DDDDDDDD D<D **#3# C %.!'BBBBBBB -5 B **#3#-# 9 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD13D **#3#3# 9! DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD13D **#3#=# 9. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD13D **#3#<# 9 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD13D **#3#># 9 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD13D **#3#4# 9! DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD11D **#=# C BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB -- B **#=#-# 9!. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD11D **#=#3# 9.! 9 $ " FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1=D **#=#=# 9 ADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1=D **#=#<# 9 # DD D 1=D **#=#># 9 &! &. : G DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1=D ***# F"FHE F/F *./D*$1. D$ *GF9I$CJ. D$ $9+. /F:2I.C*. *GF9I$CEJEI###########################################################################################################B -= B ***#-#.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB -= B ***#3# $ /BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBG4H#4# *K# /$. F *"+92I.+$CL G*$"F ECL 9F $/D$ECL /F $1+.9$+E.F "E"+.I2 FH9F+2#########################################################################B -> B *K#-# "! %! % A - 5 -

6 A!A BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB -> B 'I 1 1 " "+(0:""$(0""(%(" " DDDDDDDDDDDDDDDD12D 'I 1 = 8$(#:""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D 'I 1 E """% #:""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D 'I 1 F #%(#8"( " "( 8"( $DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D 'I 1 2 %(#"(0## #"+ 'I 1? %(#$ (5:1E<A=33F$#" #" $) " DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=3D *K#3# F! BBBBBBBBBBBBBBB 3- B *K#=# F % BBBBBBBBBBBBBBBBBBB 33 B *K#<#. B 33 B 'I F1 'I F=! "#DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD==D! # $ ( %( DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=ED *K#># F!.!#BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 3< B *K#4# * / *% #BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 3> B 'I?1 $"#0+(0$ "#:"")"(#" (( DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=2D 'I?= $"#0++$(0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=2D 'I?E $"#0++((0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=2D 'I?F $"#0+(("#+$(0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=?D 'I?2 $"#0+(("#+((0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=>D 'I?? K# /$. F.I*+.C*.#########################################################################################B 36 B K#-# K#3# K#=# K#<# K#># / BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 36 B.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 36 B %.B 36 B I. :9"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 36 B :.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 36 B K#4# F!! (). BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =- B K#7# *! BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =- B K#8# * A A! BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =3 B K#6#! % M & & % &! & ' & BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =3 B - 6 -

7 K#-5# % B =3 B K#--# A.%!'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =3 B K#-3# %.BBBBBBBBBB == B K#-=# F.% % BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =7 B K#-<# ".BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =7 B K#-<#-# F DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE>D K#-<#3# K#-<#=# " K#-<#<# 3558 M 35-5DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE<D K#-># *. N!% BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <5 B K#-4# D. A %! BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <5 B K#-7# *!! % BBBBBBB <5 B K#-8# %. % BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <5 B K#-6# D 9.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <- B I 1<1 I 1<= J DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDF1D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDF1D K#35# / BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <= B K*# "9$ FD/$*$ G*$"F.#########################################################################B << B K*#-# " 56#--#3557 M =-#-3#3557BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB << B K*#3# " 5-#5-#3558 M =-#5=#3558BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 46 B K**# D$OPCD*:*#####################################################################################################B 85 B K**#-# D$OPCD*: 9 - M F : 9 "BBBBBBBBBBB 85 B K**#3# D$OPCD*: 9 3 M 2 " 012" "#$#BBBBBBBBBBBB 88 B K**#=# D$OPCD*: 9 = M /! BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 6> B - 7 -

8 **# CDE*:* 9EDE:$ **#-# C!. **#-#-# 9! &4*. ## ((0 (#,$.$ ((#:""!,(## " (# ( $ ("(!9 '9 G!/ $ "( K"9 ( (" K" &( 6 ' ("(9$((9"## 9#,4*K"&(6"(#(* 0,(0$) "#"#(09(0## "+"(#" (# 5#(")$ $,9 *" ## $,( $(0 ("+ 6!78 4 " "%) $ ) ( (0,0 D " "( $+4# ($4 "" $%) ## (9$(%($")$C"(0)#(% (# &)#$ (# $ 4% :"" $4 $"(# " $ ( (# 6!78 $ #$# " '" #, ((#9, ( ## ( )# + 4 ( ( ) (# ( 6!78 # # L(M (# 4 ## ()(."#"($+B ((#4* ## ((0 (")$ **#-#3# 9!. J:""(#9,%4*.$%$(#* ($(4* :"" %$$#$(%"9,(# #" #"+'''# "#,% # "% B " )# (#*. "" :"" " ''' 'I # " N + " %)#$(0($,(04% **#-#=# 9! " 4*:"" " $,, ("+#$"(0 K9,:"" #4 # " *9($#"((4( (9" ((#0%4B#"%, 5 # ("+ #$"(0 ""( $+, #4+. $4 # $) "#"9,%" "(5"#0#*0$" :"",("$. ((# C#(0 **#-#<# 9 &! &.,#6!78 "9C$ %&#"' (%9# ":"" " " #% $# B $+4$# :"" 4# 9 #% #"" %4(. # ("( $4( " :"",. #+"# # $(# (0 #"+ *4%$(#$ J# (,#6!78(#9,$ :""" (( +(0), $(0 ("+9 %) (( +9 4( $+49 ) 5 * +#""+ #)!"%9# (##4( (#$(9, ("$. ((# #" (%(0 $#+9 "( 9,*. % $%% "$(0+9"##)##4 '" +, ((#" ""(0(0 #(0 $#+ B $+4$#+ J " $)# ) $ #+ 4##0 8:9 #"+ #0O#50: $($#B +4(#(##(0+ "((09 "(9$+4" " (## ( (#$(! - 8 -

9 **#-#># 9 # 54%"C$ %&#"' (%# ":""$")")$! 9$%12P%4+5J9!"5$2P#6!78 $%2P%4+5J! #"! J 6!78!4")#)!507#"5 4#( 6!78 5 #" # #+4 " 0 # (9 (0 %0 (0 #" (0 :""9 " ((#9,# 9#"+ (#:"" (#"+ (9%($.$*%4+ 5(J%9($%4.$#"(04,"9#"+ $$A#!"9" ((#"(9,"(0# %$.()()*("#0$(0$ # :""!) "# ( $ " (, $.9, # # :"" %,9,.(0# ($#"(" " # :""$. (#"+ ($ """(((" (#/"#/9#"+ "=EP("#0#:"" **#-#4# 9 & # 0% "( "( ) (9 (, ) #+"# (#,( (0 $ :"" $#"+ 6!78 9 # $ " K"9 $#"( $ " (" K" &( 6 "9, (#' ( ("9 ( $#"0 " (0$6!78%4# "($" +! #"(6!78 (#4(,(0$"+ Q#,,(#(.9,N%4% "("($" #"+D:"")". C9#"+ )$$44( ##"+ #(",$4(.(#:"" **#-#7# 9 &!.#!)(4# %+ (0 (0:""(")$$" #N/4#( " #N! J 9 '" "$" #,*. $" ((#9 $%(0 %"(( $4( $C (0 $)(4# %+:""0(&"(("%+*$4("(0$C) :""#$,% 4*$+4#9"(4*J! ( $$C" ("$ "#% ((#,( #. $ %) #"9, %( $%#" % %N5%J%9"4#+(,((#(0 #+$+ "(%($ 5$( %$*.$J((5( J% $+4# N $% (# " (# #+ $*. # "("44#)$+4#$*.""(( +,4#+J!"J :""# $+4# G $%)9, +J # :"" $% #" 5% J%9 " +, "(0 # (9 #"+ ( %0 $+4#9, ("$. $ ((# $% %"(( $4( A,* ( %+ :"" - 9 -

10 **#3# C %.!' **#3#-# 9 $:"" ((#(("##"((#"(:"" 6!78 4% +0, " (" ( G, " # (# ##" %9 $+4# $4 #" 0 "(0 (0 #"+ ((# ( (" ## " +, $$ $$( #" 4%"(0 + $ $,%9 % " "4*. $( $) ":"" "4 $(0( (# $9 " ("$% ("## **#3#3# 9! :"" # ""(0 " # :89 # $4"* ("( K" ' $" J#$("(:""$")$$# (# 5#"(9,"%"($$(0(" )*. $(0+:"" $,( $%9,( +. %) ((# (# ",)"(B%,,(#" #" **#3#=# 9. :"" ",9 #"+ $ $ ) $#"0,(0,(0 "%(0 ("+ "((0!$#$((:"" :""9$(# +0$)"% "($ $#"+ 6!78 ($ # $ " "(0 $+4$ #"+9 # " ((#*#"#*4,9(9,""$4(.(#*. $(0 %)"% ( # "( ((# "( ", "$ #" $%!" " ((# $+B (0 #" #"+9 (# C :""9, %"($4(.$%(#%# **#3#<# 9 J( $ $# (" $( %. :"" $ ((# # $ $ %4*%$ &"(("%+* %$0%9$"#%9$$+ %(04*.%$ 9$$+$$($C$4(0 ($$$+ "*(0,(,(.9, $$( $#% $ $0 $ "((0 (0 " $#0$$+$$+(0J("%.$4("$4*:""% (#J("%$"".$((#"(#4$9#"+ " #("(#$(#9 %(" $9 +,$($+"'"$" "("$$+9#( $( %("$"(()",9,%. ((# $ " + $#0 $". %* " $+"( (0 $($$($#%%."$* "$"((0.#$#" (" (N$5%4+ ((#,." $$+#(0%(0$$((","$"( **#3#># 9!# (" $"#( 0 #"( ), * $$+9 #"+ "# 4 $+ $(((#"+ ( #(#4 '"$"$$+$"#(0%)"(9$( ( + %(# # "$"#+($(0"(0"# 5("# " $9, $# $+4#, )# ((#, $+4# 4 "(0 ("0 $"#(0-10 -

11 "#*9#"+ (0 %($"#$("$")$$+$"#(0$()" $:""9)$"($"#%9%.%"(($4(4*. :""9%(")9(# $$#"(( **#3#4# 9! " " 22 1 #(%9$) "" %($+4#4#+"(0 "(0 $(0 $ 4* %$ 9 * (*. $ $" $) " " $) "#$ "$+4#$0%("#90 %#490(,%(#" *(*$"("*##4#+$) "" " 22 1 $#" F # (%9 #, #" C,*9 C (#(04*$) "$"+" 0(%$(,,($(.9,"# +,$0()"6!78 9*(."(," *. " 22 F #(%" #"+ %($) ""$( (" $ # % $ $) "! $ " $( $() #$ "(,$"4( (",( +,#.9,("#"((#C%$) "0 (4,##*.(#%(("#0(9$("$4%#4,# % % $"9 #"# % (" ( % $$ $$ (# "#% $"9%)#"+ %,0.% 90$) "#$ "$+4#$0%( #( 6!78 $ "($) "!"9% " 11="(=<$1<<> ($"#& $) " $ 4( "# $"# $"4 ( %4* $"# 4* %$ J% R E A "( # $* (( " %( "*("%$) " $" " E3?%A"(($) ",("$. %$"#%#( *(#*%4*$"#(0(% J%R?",R>A"(( $%4*$"#9#"+ "4((#*#"+ ( " E3?% CE1$B#=33> $) "6!78 #(#(4%4*$"#(0 C E1 $B# =33> $) " 6!78 # $4,(0 ""(0 C9 #"+ %4((.$4((")$"9#"+ "4(($ "6!78 "4(( $4,( 54%$(:""9$(9#"+ (06!78 9#")$($%6!78 #,(0.#0## C"("4C6!78 #9#"+ %4((.""($4(%(") **#=# C **#=#-# 9!. #$4(*. "#$+4#"(0""(((" ",(C#$$,( #4(0$" + /$$+ "*(0:"" "%%.(0 #+"# # '" ( $. **. ((# %,* ("$ # $4(*" "+(0:"", +,$.9,(#:"" )%4(.("$"(#

12 **#=#3# 9.! 9 $ " F :""("$" %.$$+(0""(((" " Q,:"" )(#(4#+#*(09 %" ""(%(", $.:""9 )$$#." ""9. +"" "(:""""((("9 (#(." "(:"" """(((" **#=#=# 9 A %" ""(% (",. +" " " ( # " 0 )( " 0 $($#0 %("" $$(""((("9 %((%"%$C"""#+ " #:"" **#=#<# 9 # %" ""(%("(# "" "(:""$($#9%( S (*."(0" "+"4)%9 S """(0" "+ 5(#" "+(0 """(((","$. +, #:""9",,*,("(#$4$:"" "#(0 #+9, %" ""(%("9,(%"%"$C""#+ "9 #"# %4 $4* :"" $($# $ # %4 $4* $ #* #+"#:""$##"+$")$9 #"#" #:"" **#=#># 9 &! &. : G!" # $ % & '(%%)#! "*% &!+, '(%-./ ) $ & 0 1 2/ %) $ & $ $$%&.!333!333 4/ )&! 5 $% 6 6 % ) % # * % & 7.!333!333! 8# &% & ) %# %!

13 ***# F"FHE F/F *./D*$1. D$ *GF9I$CJ. D$ $9+. /F:2I.C*. *GF9I$CEJEI ***#-#

14 ***#3# $ /

15 *K# /$. F *"+92I.+$CL G*$"F ECL 9F $/D$ECL /F $1+.9$+E.F "E"+.I2 FH9F+2 *K#-# "! %! % A A!A *K#-#-# 9. & """(((" "$) $)"* + # (#4(0 # / "* % #,94 "* "$).""()(4"(0 *K#-#3# 2 $. # / :""9 )" # $ " ""(( ("9 $( ###$+ *K#-#=# " $. """ 6!78 $,(0 %+(0 %C # :""9 $ % $(($$$ *K#-#<# F 2 2 +" # 6!78 9 # # $+4# $ $% % #*( 8" $ 8" " "( " 12? " 1 8"( " " ( #*9 # $"( (# ("( $ J% $" "% "(#4 " " ( $ ) $ # $4 # %0 $+4#9 $ # $+4#9 # ")$ $ " 9(#(9"#,"#%"#$%$(0 #" " 12? " = 8"( " " ( ( ( $(, $ ##4($" $( (" "+(09#"+ (0"((4 $" " 12< 8"( " " ( 4# 9 ( 9 $# $4( :"" ("(9 % $(9 % ( $" "( :"" (" "# ( "# $( $( 0 #"9 % " # #)"%9#"+ ( " 12<" =8"( " "(9(.(. 0# 4((" #""9$$0(0"((0#"" (0" "+(0 $(09 % #(. 0# 4( 0# ( " (0 (* $(09 $(0%(0$. $ "#" "( ##)"(" - #*$$)( $"(""" "+(09 $4(0 # #* " 12? " F "( " " ( $# " $*9 - $($# $ " %N$$# $ "$*#$)( #C # "% $# "% $ " $ *9 %(( # " (4 #+"( $%#(090(9,($4")$(0(09$"#"+ (0 "4$ ( $ "9-15 -

16 - $($# $ " $+4 % N $ $# $ " $ * # $)( #C%$+4 $#"% $ "$*9%((#"(4#+"( $% #(09 0(, ( $4 ")$ (0 (09 $" #"+ (0"4$ ( $ "9 - $($# $ " # "% N "(% $ $# $ " $ * # $)(#C%# "4$#"% $ "$*9%(("#(4 #+"( $% #(09 0(9, ( $4 ")$ (0 (09 $"#"+ (0"4$ ( $ " (0#4 %+ (0 (0:"")$# "9($4 " #" %( "" # #9 #"+ $ "4( ")$ $(0 "((0 $* $* "%"" #$"#$(((0$4(% +$$#"(($4*%$ 9$#( % "(0$"( (#$9#"+ (0 " 1?3" =8"( " "(94( 0#9" #0((#""9$$0(0"((0 #"" (0" "+(0$(0"($$ "*(9$(0 " (# %()(0$"%)$ ""# (# J#((%9#"+ (0 " 12?D1?38"( " "(9"((#$$+ ((0 $" " 1?3 " 29 " $($#0 #*(0 " E< " F 8"( " "(9" 1 0C "4(0 "(" ($$"!# % $C" 4##%9 "((0 " "+ (0 $(0 )(0 $" % ) $ " (# %("(" ($$"!#T = J0C"4(0"(" ($$"!#"((0" "+(0$(0 )(0 $" % ) $ " (# %( "(" #"+ %##$C"4##0T E " "+ (0 $(0 ""(% (" " "(" ($$"!# J% "?<8"($9#,( - #"%4$#(42P913P9=3P9=2P9EEP 23P>2P%+(%4+$+4$9 - #" $4 2P9 13P9 =3P9 =2P9 EEP 23P >2P %+ ( %4+ " $+4 (# "% 4 %4 $ 2P9 13P9 =3P9 =2P9 EEP 23P >2P %+ ( %4+9 - #%"(("(0$%4$EEP%+(%4+91P%+( %4+9 " (. "( ) % $+4#) " F ( 4 %+%4+B9#"+ (4)"#$(0,("" *+%4 ). 5(# $"(0 #4( #*( " "?< " F 8"( $Q,"#4#%)$#13P%+(%4+."# "( +%)#4%+%4+#1= )(4, )# 5$($#( +9# ( "49#$+B,"E""(9$. ")$+4#) " 8"( 9 #, (#(. $ %4 # ("(0 #(0$(,#+"((0"$(0$#"+#$+4#$(09!

17 %4 (# # " %) $( (#+ %4 04 % % J% " >28"(#,"%(.$" "0%(%*)9 ("# $($#9 %( ( "(0 # ")$ (# ( " $ % 9 " $ $ $"( #0 #*(0 " = #" =33F #"+ (0 $0 (0 & 8 <19 & # "(0 " ) " ( $")$ #( $$0 ((0$" " <F" 1$#"18"( J% +, $9#"+ (%4$#(4#*("$+%%+(%4+# *%,(*.$ $%9 ( ( % (0 # $+4# $9 #"+ $("(0 ("(0 # # "# $+4#9 # +, (0 $$+ "*(09 #"+ (0 (#$#(#9 (# "" $" % $+4 #$"4 $ $ # $+4# $9 $+4 #$"4 B $ ) $"(9 #( (* $ $ % $",( * % $% "(%"%$",%9 "(((N"#,$($#9%(%)$#%$%%+(%4+ #*%"(0$$0")$#$#4$ "(( $"" ("("(((09 "((" $"(" ($$"!#9 $" $"9 $9 $($##"+ % %) $# % $% %+ (%4+ #*% "(0$$0")$#$# $)" 4(9 "%$"9(4# ("(0 0 (#( (*9 #"+ (0 "?< " = $#" = 8"( " "(9 0(#((*9#"+ (0 "?<" =$#"F8"( " " (9 ##0(0#4 (0$ "$$+ "*(09#"+ (0$" "9# (9,+(#(.$%4(%9 $)" 9#"+ "$" 4)9#"+ $""$#$ (#($%4 $ $( "(" ($$"!# 4*. ##9 #"+ ( 0 $" $( $$+ "*(0 "" (#9 (" 9 $ %4#$+4#$9,"(4,($($%49 ("#0$"049#"+ 4($"$ "(($"$"( # $+4# $ %% %4 ( % "(% ""(0 $ $+4#9 0,( "(# "(0 $"+ $4 4 $. (* $ $" "(0 #+9 $"09 #"+ $ 9 #"+ ( $#" 9 $ # $+4# $9 $ 4 %) $# % $% %+ ( %4+ #*% "(0 $$0-17 -

18 5$($#0#(0$#"#%(.(#($" $ 9#$ " ($ '"$ 9#"+ ($#"()$($#$(* #*(0"($$$ - 4,#+90 ")$(09")$(0 C" $"(0" "$9# +, ( $""#$($9$#9# "9 - ($"$+(%$ "(9 - ) % $4#9 )% "((9 $,% #( 0# $$+ "*(0(*(($$+ "*(09 - "#$ "( 0#*!"##(,$" +,$($#9%($%4 - $$ "*( "( $" $9 $( ( "(( " ("9 %( $"9 #"+ % " $9 $ (#(. $ %4 # (#( "% $9%(,+$%4,),$"9 #"+ %"$9 - #9#"+ (0$$(4%$"*,("9 - $$ "*( $( " ( $9 #"+ (, ($. 4% 4% &(%4+9#"+ $$"((0(,#+ - $" $"%N))%4+$(0$%$"(,9 - $ " $" $% "(" ($$" $# 4*. ##9 #"+ ( (# (* #* $#" F $(, N ) ) %4+ # $+4# )"(0 ( " $"$)" 9 - ))%4+("#0#9",(#(0$%4"%(4 ("""9($$$ J% " #"($("(" ##"#$+4#,)$$( "*9#"+ (,)"#4%+%4+9 # $ "(0 $$+ "*(0, %. (# ( #! $ " " ) "#, $ ("#0 (0 $$+ "*(09 #"+ (0 (# $ # ( # $+4# $ *K#-#># F 8" 0 ## #"+ #4 $) + # %4 #"! 8) 0( # "+ 89 *"( +" $) + "(0 #" # "( $$( # %4 $# + "* ! ( (#* " ) $ %) +" + $) + $* "(0 #" 9 # $"4(0 $) +,(0 %$ + $) (9 #"+ ( (. $)" #" 9 # % $) +,(0 " 1?"(0## #"+ #%4"(( " - $4+0)(0$) +9 - $) N $ ( ) #9 (0 $$+ "*(09 4+ ### ( $+ N $* $* #" ()$) $%)$) +9 - " $$) +$+%$) (9 - ( $ $) ) )* % $) ( 4* )* $) "9, +" ( $ " #"+ (## +0 " "(0 $$(0 %4 $#(4 "(" ($$"!# + "*

19 J%" * " 128"(0## #"+9##" $$) ),%,)#$$) )% $%%4 #" -, +" $) (9 #"+ ( "$. $)#" 9 $ ( ) #9 (0 $$+ "*(09 4+ ### ( $+ N $* $* #" ( ) $) $ % ) $) +9 $#(4 "(" ($$"!#,(+0" "(0$$(0%4 + "* T - $%(()$"(")#4+0$,(9, $"4*%$ ""(""$4(( 0#"# 4((0$) +9$ #9,$,""$$$4( #( )9, "(""(#$"(0#4+9("#$((9 (#"$(4$(%"$,(4*)*$) "9% "#"(0#4+T - $%(()$$) )#4+$("*9 $ #9,)(#(4$"(0#4+9(4$0$,(T - ")$ "# $")$ $4*%9 (4 $($#+9 %( ( $. #" ) " ## ",(%$(#$"49#"+,## $) ($%T - $) +,(0"%$(#$"4 J%4 #" #$+4()$) (9$+(($) ( (4 " $+% $) (9 $) $( #" )9 $) (( )*. % $) (!")$"($$0#" $(.#C$+B,"= )(%) & " $) ( $! 8 $4( "9 #"+ ( ( $ " ". (9 $) (9#"+ (0 #" $%%49" ()##"! 8) 0( # "+9 (9 ( %) # #" 9 (# #"+ ## (# " "" %9 %+* $ $" $( (#!"9! 8,9 (9 4,(. $) ) $) + (0 #. #" #$(.09%+* - (4*)*"#%##$) +9 - (( ) #" #*( $) $) 9 %+* $ ( #*% $#" # # 4# % % % % ## $) +9 - $(4(0## "! 89 (9 # # #" 9 (# #"+ ## (# " "" %9 %+* $ $" $( (#9 # $($#9 %( "$ # #" " 9 %+* $(( ) #% $")$ "0%, (. $("(( $4( %$ #) 9 # "# #"! 8, 0(. $(, (9, "4( $ " "(0 09 #"+ $ $) ( "( #" 9, $) ( $4 #*(0 ( #+ Q#,9,#" "4,#9$( +## (#",( $+9! 8, (9#*"(# #0#*(0(9#. %+*

20 - $4$4%$) ( #0#*(0(9 - (4*)*"#$) ( - (4+#$(0#" )$) $) $+4#9#"+ $) ($$+#" )9",9,("#,(.($$4(2" ##" J $ 0 #+9 (#(0 8"( 0 ## #"+9! 8, 4,(.$) )# )$),(#*" + "* ,90.((*9 #9#"+ ( " =E8"(0## #"+9%4 #" 9 $4$9"#,*40,(0$! 8$" " 1<" E B4 $(0$(04! 8, "#, 4,(. $) ) # ) $), (#* " + "* #,(C4#(# " ( #+(0$0"((0#"! 8 (, 4,(. ) $4 #) # 0 #4 % %$) (#$) +# )$),(#*$).)#"*$)"% (%9%+*$($#9,"%44 #" 5$($#(#(! 8, (#.$4$) ( &$4$+4# " ) $ $$( " # $+4# U(0! 8 $(4% #$" %+$+4#"(0$! 8,$"("$.,($)(0* #+$(09(0 $( +"$$%! ("(#*# $),(0! 8%)%+*#9"$C #*$% $$+"( *K#-#4# F 9 9 (.) -=6Q355< 5(% # #" #" 9 $4( +" #9 (# "#, % "(0 $ (5:1E<A=33F=3"(=33F $#" #" $) +% $ $" $ $" %"(" " ( $+"(9) (0$) "$$"(9#"+ $##*$% "" 4% $ $ " (4 #" $ " 4 ( " #" ( 4* $) " " $+" $% %4 : $# $ 0 ""(#9$ (9 %4$"(9 $))#*%4 J : $# $" $ $ ", +, #. $($#9%($) "$")$( ###" ( $+"( J 4,( (# %( # "# #" " $) " $ ( $+"($($#9%( - 4(*"( +"("#0$) "9"(0#" (), ( +" $($( 5$+") : $# #,% $) " "(0 #" ( ), = (, #, $) " "(0 #" (# ), " 0 4(0 "+9 $($(0 5$+")9 ( "( ( $C"4## " $) " +,( $+"(9%( - 4(*"( +"("#0$) ""(0#" (),=

21 - #,( " 0 $C" 4##0 4( +" ("#0 $) " "(0 #" (), #,( " 0 $C" 4##0 4( +" ("#0 $) " "(0 #" (),133+ 9%4( +"+0$) ""(0 #" (=2+ 9-4( +"9 $($( 5$+") : $#9 #,% $) " "(0 #" ( ), (, #, $) " "(0 #" (#)," 04(0 "+$($(05$+")("(($C" 4## *K#3# F! : # (#4(0 # / $+4# 6!78 "$4 % " E1E # $+4# U(0 $+4#9 " 3< "$ =33> # #" " ( $" &() $+4##$)J4,(N# #9 505"7#9 "O"45 $ D " $ %"( $ 9 $ ->483Q3557 *# R -# "(*9,$+4#)#($ 012" " $5 L$+4#M R 3# $"4#4($+4#(? *."$).""()(4"(0)? *." $).+# "*39314%#,9"( F= "* ( $)." "()( # (0 "* %#,#(39314%#,#T > $).""()(##G "*39314%#, #(39314%#,#T $)"*+##/ "*39314%#,# (39314%#,#T R =# ##$"#4( "4()"")$($+ :" #$"#4( F= "*($).""()(#(0 "*39314 %#,#(39314%#,# F= "*F=23334"("*$)."()(

22 1= >23 333*+"$).""()(##/ "* %#, # ( %#, #T => "*1=>2334"*"()($)."4"(0 1#$"#4( $).+##G "*39314%#,# ( % #, # "* "(0$).""()(4"( $)." "()( # # / "* %#,#(39314%#,#91=>233311F= "*12333$)"*"()(4"(0T " #$"#4( = ($).""()(##G "*39314%#, # ( % #, # > "*=2333*$)."()(4"(09 > " $)." "()( # # / "* % #, # ( %#, #9 1F= "*>233"()($)."4"(0 R <# /(#$ "*# 5#4($#(#)")$($+ #$#(##4$),($"$) " " 22 1 # (% 4% $ 6!78 # 5 N $ #4 $),% " J4#1%#"T 507# "5$#(#G%"+#9$((V$ " $+4#*W %1=)( " $+4#9 #9 50 7# " 5 $#( # / %"+#9 "$ 4* $ " $+4#T *K#=# F % # / :""9 $ ""(% (" " (# /" "(. ) ($(($4"(# # # # / :"" $ ""(% (" " (# /" + $0 (( &()($4$#04"(0 *K#<#.! #" "(#*#$+4#U(09""$+4# (0 $$0 $! # # / :"" #* # $+4# U(09 8" '" "((0$$0$ *K#<#-# # $+4#$(4%")$$"#

23 1! (((4(#$+4#9(#($(($%4% "9$($5J%($4"(# % " EF>#$+4# U(0 """ $,(0 $(+ # "% $9 9, #, # $($("#(#* 8$(((( # "(# 9 #"+ ($(4%4(#((9#"+ (,".(($J(5J% C$)04($4(###(0" 0)(9"% " #$+4#U(0 =! $C")(0#"#($(0#9$(0(%+9 #"+ ( " FEE#$+4#U(0#,".$("%$)* 4* " $+4# 04( 5% J% $)" )#* "0 $"(0 )#*! $"%")9%(04$(,#$"4#4%"9,# (.)"4*$"(")9#0")$#,(#$$ #0#*(00 %(04"9, #(.)"$""$($#9%(# 9#"+ (4,($$ 9 )* ("#0 (0 #! # ( $ $ #, "$. $($#9%("4"$$ # 5%J%T E J#:"""$4(#0:""T F! (#T 2! 4 "# $+4# $"4( $ $# $ ( $($# # """$+4#$,%$("(#T?! ( # (0 # # "9 ", $$+ # $+4# U(0(0" """$+4#$,(0%C"(#T >!, $(0 # ",("# 5 #9 %( # $+4# $9 #"+ (0 " ",("#9 $ 0#0 $$+ "*(0 ## # $( 0# $$+ "*(09 $ %4 "(0 # $(4% # " EF3RE#$+4#U(0 *K#<#3# () # $+4#$(4%")$$# $ ( 1! "" 5( J% $+4# " F1= # $+4# U(0 $ %45(J% " F11#$+4#U(0 =! 4, # 4 (% 5% J% 4, # $ # $%+(0 $ $( # $( "#$"4#4% " F33R1#$+4#U(0T E! #, 04 5% J% 0 #*(0 " F== N F=> # $+4# U(0T F!,( ( )(%$% " 2! (# $+4 # $+ #*( $$ $ % " #$+4#U(0T?!, $ %4% #" :"" #*% % % " $+4# $ $ $T 04) "( $ $ 5 J% # # # (9 $(0 2P %+ ( %4+ 5( J% " "+(0 "T >! % *" $("% ("% $ $" $( 0# $$+ "*(0 % $$ "( " " (9 $(4% # $+4#$9$#" "

24 @!,$+$J 4*$+4#$% $ $ ( $ %4% " $+B $)"* $ 5( J% " E<2RF#$+4#U(0T <! $%#J "(# ($(0""5(J%,$"( "#"+%$ " F3>R1#$+4#U(0T 13!, ( $ #+ $0 )"(0 $ # " "(% $ 5(J% " F3>R=#$+4#U(0T 11! 4, # $ " * 5( J% $ ( "( #)94," 0+ 5#%4,(. # $( "#$"4 #4% $"%"(5(J% 5#($( %4# # " F13R=#$+4#U(0T 1=! $%#)%$"#4+,($*(0$J $+04 " F=1R#$+4#U(0T 1E! $ $ #( ( $+4 0 #*(0 " #$+4#U(0T 1F! $%#)%#(,($ "#"+%$ " EF1R> #$+4#U(0T 12! $%#"+,")$#$+4#$4"$+#"+9 #"+ (0 " 232 R 1 # $+4# U(0 $($# $4 $+4# " 2F3 R 1 # $+4# U(0 $($# $4 $+4# " 2?1 R # $+4# U(0 $($#$#"4$+4#T 1?!,9($+4#09#"+ "# :""94 9($" "#,*#*$+4#$+4)# :""( "#"#,*"4 X $B$(.4, $* "?RF?#$+4#U(0T 1>!, $"4(0 # ( $,( ("#0 $(0 # $(( (#$ # $(4%# $+4#$9#"+ ($+$"%,( %( $")(" "%$ 9#"+ ( 1$#"28"($%4$#(4<3P%+(%4+"$+4 9#"+ (%4$#(4<3P %+ ( %4+ " $+4 8"( $ #, *.(. # 9 #"+ ( %4 $#(4 <3 P %+ ( %4+ 5( J%9 # +, $"( %, 9 " E3 % %4 # ( # # $( +, #, " $ 9 #"+ ( 1$#"28"($94#"%$ $$+9 $",((9<3P%+(%4+ *K#># F!.!# &() $ (# $ 5 J% # ( J% $ < """:""9 (#($($5J%$4 )"# "*#9$( (5J%"4(44*)*("%(#$4 J $+4##9%$ =E"""9$,("($4"(# #$"$( (( # # "%9, $+4# $ * # (" ($4")9 0 #*(0 #$+4#U(0-24 -

25 *K#4# * / *% # *K#4#-# F. # J%)#"9, $,9"($"#0+(0$$+ "*(00 #"%+(9)9( " (%)$%+(0$+(0$"# "#00+$(.($( $"#(. *K#4#3# F &0$,(#9$%($"#"(,#($(0+#"0(#9 %)" #$"#(9$(($(0"#"" ($,(#9""#"(# $(0("#$("(0# &0+$,(#"$"#(0%+(0 4()0(0B +4 J% " 1<" 18"($"#0(+$(0$"# (1<P$"($"# J% " =2" 18"($"#0(+$(0$"($4. 0# 4*% ) # % # ) (#* +,( $)( $"#,( 0 %)"%$"# #$"#%9#,(0$$!"( % +, #. 0+ B " ") $+ $( 0 #*(0 " =2 "?D> 8"($"#0(+$(0 J""#$"#(#4*(#$+%$"# $"# % "# ", $ # #" ( $"# + $"#(0 (#($"#"(#" ( *K#4#=# F J% " E3" 1=8"($"#0(+((00+(#(0$4"%( $$+ "*(0 $ 0 (#(0 $4"% ( 4+ $+4#0 (0 *.$ "("4)4+$+4#0(0*.$9$"#0((1<P (#%0 &09#"+ ($(,9" 1 +, )( $(0+ (#(0 "("4 $4"% ( $$+ "*(0 #" (# $(0+9#*($" " ==" 1" 1%9 " =E" " =F" 1E 1F9 = +, )( $(0+ (#(0 "("4 $4"% ( 4+ $+4#0 (0 *. $#"(#$(0+9#*($" " ==" 1 " =E" E +,)( "*)"(04+#$+4#0(0*.$#4+ $+40 #4 $),( $", $) " % % )*. #"(#$(0+#*($" " ==" 19 D%)" #$"#(! $+$(,(0")9,$4"($$+ "*(0 $0(#(0 ")$(#(4*%$

26 $$(,($"#")%)+#$+%$"#9#"+ (0 " " $$"!# Q#, " "# $"# (# 4* ( # $+%$"#$4$"#%"#",$ ##" +$"#(0#$"#(#(%"(#" ( J% " E3 "? $ #C # $"#% $"# " ( $"#(9 #"+ ( " F2" 1$#"19(#.0((# #$"#($4"%($$+ "*(09 "( +, 0(9 #"+ (0 " =F " 1F9 "#, 0( $ 0 (#(0 $4"% ( 4+ $+4#0 (0 *. $ "("4 ) 4+ # $+4#0 (0*.$(.,($"#0( J% " F2 " 1 $#" 1 "( $"# 0( + ((0 " E3 #" # ")$% $ # $"#( $"( #4. ) # ( ) 9 4% "(0 +9(#*%)"% #$"#(0$" "(#$"4+$"#(0 0#*(0 " E3 *K#4#<# F J% " == 8"( $"# 0( + $(0 $"# 0( 0+ $(0+ ( (0 $(0+ "("4 4 (#0 + $(0 (0 ) "(" ($$"!#")(#*1<P(#%$(0 $"#0%0($(0(( $(0("("44(#0+ $(09$44")$ # 1 ($4( () $(0( "("4 4 (#0 + $(0 " $+4# ) $"#$"#0%9) "(" ($$"!#9 = (#( 0( $(0( ( $(0( "("4 4 (#0 + $(09 #"+ (0$#"1$(,9"$+4#$%($$"!#(,$$"!# $C" 4## 8 : $# ( $C",( : $#% Y$ %9 $"# $"# 0( 4* %) 0 %9 E $+4#9#"+ $#"=$(,9$$*,12P4+##$"$+4#9 #"+ $#"19 F 0+ $(0+ ( (0 $(0+ "("4 4 (#0 + $(0 " $+4#9#"+ $#"=9 %(#4$+4#9#"+ $#"= J9#"+ ($(,9"$($#9#($+4#(#0($(0(( $(0( "("4 4 (#0 + $(0 (0 ) "(" ($$"!#$4(#$+4($4",*(#*#*$#"E9$$# +0" J " "#, " $($#9 %( # +0 " $% $ 4+ #9 (#*#*$#"E9$$+4#)(#0($(0("("44(#($ ) "(" ($$"!#9$4($(#"(00+$(0+! ($# " ( # $ 4+ #9 (#* #* $#" E $(,9 $ $ # +0 " $+4#9 #"+ $#" =9 " $4"( $"#9 "# 4#)

27 $(0+( (0$(0+"("44(#0+$(0(0) "(" $$"!#(#*1<P0+$(0+=3")$%$9 #"+ (" 4$ "#)")$%$9#"+ ($ $(# ("4 J($$(,")%)+$#$+%$"#9#"+ (0" "$$"!# J% " =?" 18"($"#0(+$(09$+4#9#"+ #($4",*"("4 $(0+ ( (0 $(0+ "("4 4 (#0 + $(09 9 # $4"(9 $.9#($4"(9 (4"($"#0("(0($4" Q#,""#$"# (#4*($$,$+$"# $"#%"# ",$ ##"($"#+$"#(09(#(% "(#" ( 5 $ 0 $(,#$"4 #4% $+4# $ $"# " 1F $)$" " %#$$(,#$"4#4% $+4#"$##"($"#">")$%$9#"+ ( $ $"#9 0#8)# %9#"+ (##8)# %4*%4%( $"#9$($#$"#+(0( "(" ($$"!# 8) # )#(0($4"0$ ($"#N$ 4%"% *K#4#># F J% " E3" 1$#"F8"($"#0(+((09(#(00+$(0+ ((0$(0+"("44(#0+$(0$)1<P (4"($"#0( &0+$(0+((0$(0+"("44(#0+$(04()0 $"#(0#*(0 " =>8"($"#0(+((0! $("($"#0+$(0+((0$(0+"("44(#0+ $(0 " ) %) + # $+% $"#9 #"+ (0 " " $$"!#!4"( $"#9 " $"( ($4 ()9 $. (4"( $"# 0( #((0 ($4" "("4 (( 5 $ 0 $)# #$"4 #4% $4"( $ (4"( $"# 0( " 1F $ ) $" " % #$$(,#$"4#4%!4"( $# #"( (4"% $"# " =3 ")$% $ 9 #"+ ( $ #$"#N 0#8)# %9#"+ (##8)# %4*(4% #$4"#9,$4"#"(94%(B$4*9 %($4"#$( 5 " #C "( # ")$% $ # $"#( $4"( $4. 8) # %9#"+ (##8)# %4*(4%#$4"#9,$4"# "(94%(B$4*9%($4"#$(9 # 9 4%"%

28 *K#4#4# F! J% " < $#" < 8"( $"# (* ($(0 $, ##0 " "+ (0 "(((9 B 0 $* "9 $, "(0 " "+ #( 0 " %% $$+ 8"( " " ( ) "#, 0 ""(% (" " (# /" " $"# (* ($(0 5 (0 $($#09 ( $ $$+ "*(0 $% $"# $"# (* ($(0 (#*1P "* (#((0$$+ "*(0 " >" 1$#"1" G8"($"#(* ($(0 5 "# ("9 % " F $#" 1 8"( $"# (* ($(09 #$( ("$"#(*($(0-28 -

29 K# /$. F.I*+.C*. K#-# / 012" " $ # * 34 % " 9 ## % 0*** :9" '! >3- =< 4= -64 :Y -<--8<-44 (;<8) 338<= 56 8>% (;<8) 338<= 56 " "" K#3#. :"""4" (( K#=# %. :"""4" ($"$$+#$+4#U(08"12 *=333 9& 8 <F9$ 13E> K#<# I. :9" :""" " ("! ) +%" %9$($( " 5 ( 5 9 6''' 5(4 Y$ ( % " % $ 9(%#"5 6'''D:Q K#># :. 6!78 $+4# #( "4 3< "$ =33> # 5 #" " ( $" #9"(0%4* (6!78 #9 505"7#%9 "O"45,($(.9,$"#4*:"")% #=33=9#(""4 " 4*. %$ $5': # =33= # #(! J 6!78 $4$( )#(+* $#,("K"G"$"(")K"&(6; /"!#$ 5 =33F # $#" #C9 # ## #(, ; 9 $" ("(0 *C #$"9 $"4. ) ) $(, ("+$ "(0K"&(6 4)6!78 #5=33F #"$4 $$ ( $ "# $ "" K" N K" G " 5 " $+ 6!789 )# #$" * + $(0 ;9 4(4 #% % $(0,C )#%$* +(0$K"("

30 5 =33F # 6!78 $(#4 $(0 #"+9 " $% $ (# "0 $)" $% 4$#"+#$(#(0$ "+K" 5 =332 # $)4 () #" ) 0, (0 $#"9 %+*"!"( ",((4(%"* $#" $ $+4$( $( " $#0 4+ " (! " K%" '"""Z " ( #$%$(0##+$#"+ (%" ( $#" # " "(#(!K!Z! " K%"! Z $"!K "4( "#, $" $,(0 $)). "((0 ( $ #",( (4 $((( "$"$!# " #" 8: 4#" #"(( #!# %(9 5; K"$"DG#9 / ' $ $# #) "(#, (" K"&(6 $$)#C! "+K" 5 =33? #9 $( $ $#% 4 K"9 6!78 $("$4 $ $#" "9 $(" %+G8&K=33?9#C(0 "(#40$, 0!(,(#" #" ( $)) "4 $$( 8'G:! G#!#% 6'' =33? 8'G8& G:! N )#(0 $(0 # Y( 5(# "( #(0 (# "4( 5, " 4? )( #C(4 ) #9 % $ ) " 0 K" $ 0""$ A " A$A(AA $ & % #"+ 6!78 44( # (9 " 6!78(%4## ",("/K$ "%K"&(6 Y!7 N "0%$4(% +((0#((05=33? #LJ"%((" "((,( M (# $ ) (# $ 4*. $#( Q* $ " $ D $ $% ## ( (# #4$,($$#9 (#4( 5 =33> # $(#4 #, #" #"(, LJ"%% (" "(%,( M(0$"0 (#%,0 " :7:'K N "Y!59 #"+ )"#" ((("""(#"N $#80$ 5* + "(0 ( ) ( 9 "( ( "% (# J$" 4% 6!789 ###" $",* $49 #"+ ( 0) ( ##",(+9"(#+,+ ( 6!78$)4(()$#"4 ($+4#)#( /" $(# $%#$"49#"+ ( 4,(. $4 D % #% " (% " ( $)# $% ## ( (#,(0 C " $)4 +, $+4$) ## $) " ( ) (" (9 #$" "(0 0 J"4 " $)" ( +0 ##0 N " $#"+,((" (( & % $+4$#+ $(4(0 4+ 6!78 4! " 59 "(0 $( 4*.%$ $'I"59#"+ $"4%,K" &( 6 $"( 4 6!78 $" ( (D$9 ")$ $4 #$" 9 $)#"+"(04%(0$'I"59$6!78 " '" I 9/U'!# /DU;(0 9#"+ ($+4#$+4$$+%4( 5"$=33>9#$+4$$($$0$#"09Y!7 (6!78 #% $ " 4 " % (" "(% Y!7 N K"&( 6!"9, %#"+6!784#(#"9"( $"()#(0,C# " 6!78 " "( $(0+ $ ##) $"9 0 (# #,( " (#()%,

31 K#4# F!! (). : $"4 #4(" ( " % ( $$ $9 %+* % # $+4# 0(0 C$ &#"' (%9#$"4#4($+4#(? )? #9 "( F= ## "*39314#,#(39314#,#T > ##G "*39314#,#(39314#,#T ##/ "*39314#,#(39314#,# 5#4($#(#"4(")$($+ # $#(4 # #4 $),( $" $) " " 22 1 # (%9 # $4 #4#+ "(0 "(0 $(0 $ 4* %$ 9 4% $ 6!78 # 5 $ $ 4* %$ 9 #( $! (" " 5 ( $ 4 "* %#4F= # "5$#(#G%"+#9$((V$#($ " $+4# *W$ " $+4# #9 50 7# " 5 $#( # / %"+#9 "$4 4* $ " $+4# : J% " E<?R1# $+4#0(0:""" (" (.#$"4$($#(" "9 #"+ % $ (# ( # "(9 $+##$"4 $( % " )* #$"4 #4% & #$"4 $% $ +, (,# %)" $( # $(,0 "*9$"4N$$#(#"+#,(#$"4$% " (%045%J%9#,)*."%#$"4N(#* " #$"4#4%$+4#N,(.,("(4$#(" "(0 " A (1) : 485 8<3%<3 $"4#4(,$4"(#$"4$"(#*. $"4$( $"4#"((!"4#$"4( 5(#"%4(0 5(#"" #,% 1? K#7# *! $"4#4(:"""4$4(4* 1 "$ %&#" ' (%$")9%(,$+4#4#$ "#$%

32 K#8# * A A! :"""4%(0%$$C" K#6#! % M & & % &! & ' & J%$ >" E"""6!78 J $+4#"<"$=313 #$(4%$ $(, #$"4 #4% #") (,, # & (4 $ $ "(0(0 # ( ) "+ #($((0 # & # & ) (4%"+#)9*$#(#"$.4*$0) 5 "(#($(9#"+ (0$(,9)"$(0")$(0$"C $+4#("), "+#($((0$(0) #$+4# &9 5 "()($($$( "($()4%J 9$"$#"$(4$) 9 5 "()$(%*)("((5%J%$$ # "(9 5 "("$($(" $+4$"4$+4$)$+4# $"%" 4%"#($%N$ # "(9#"+ $( "(9 Q "$.))#$+4#&$((39314T %! )#) $($$$4,*(# "+ $4") $4% $#( # " 1 " ( "% ("% $ J $+4#T 0! )# (#4(0# &$+4#" $(#( ",(. $$ "9 5#+$(0) "+#J $+4#%E)("((5% J%$$ # "( K#-5# %!$( "*:""("#"($("",( (#" "+ (0(" +,#,(0#"+$("(0 K#--# A.%!'! # N! J 6!78 9 $ C $ % &#" ' (% 2= # :""9 %+4 # ("(0 $ 6!78 $ %4+5(J%$+4#! 50 7# N 4# ( 6!78 $ C $ % &#" ' (% <> # 6!78 9 " 12P %+4 # ("(0 $ :"" $ % 12P%4+5(J%!507#$4*.%$ $ LG #507#M5! "4*LG #507#M"*4% "((0-32 -

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Neptis Spółka Akcyjna

Neptis Spółka Akcyjna RAPORT ROCZNY za 2013 rok obejmujący okres od 01 stycznia do 31 grudnia Neptis Spółka Akcyjna Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej i Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za I półrocze /47

Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej i Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za I półrocze /47 ! 1/47 "#$%&!" # $!% & ' ' ' ' * + -. / 01 2 ' '! ' ' '# 1 3.44 444 % # 0 " % % 5 4 6 ' 6 7! 7 " ' & 7 ' ". 7 ' " 2 8' ' # 1 9 ' % # 9! ' '&4 % 5! & 4 6* "!! ' ' :& ;! &

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ STERGAMES S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2012r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Chorzów, 29.10.2012 Strona1 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. Podstawowe informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 22/15 z dnia r. Temat: Zawiadomienie o zamiarze połączenia Novita S.A. oraz Novitex Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 22/15 z dnia r. Temat: Zawiadomienie o zamiarze połączenia Novita S.A. oraz Novitex Sp. z o.o. Raport bieżący nr 22/15 z dnia 01-06-2015r Temat: Zawiadomienie o zamiarze połączenia Novita S.A. oraz Novitex Sp. z o.o. Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej Spółka Przejmująca,

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3 !!" 1/3 #$%&'()$! " # # $ $% & ' # # $ #" ( ) * &++ +++ ", -. *. /0 "! 1$ *& 2 3 3 %#& + 2 & 4 ( 4 *$% $ 0 #! 4 # 0! " 4 # 3 *0! & 5# 3 # $ ( ' # &, ' 3 # #(! 6 * $, 7, + 7 / * & 8 3 2'! #. 3# 9 # # $

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna. Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2011

Spółka Akcyjna. Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2011 Spółka Akcyjna Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2011 Kraków, 13 czerwca 2012 Spis treści: 1. Podstawowe dane o spółce.. 3 2. Pismo Zarządu..... 4 3. Wybrane dane jednostkowe dane finansowe za

Bardziej szczegółowo

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &. " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/(-. 2343 &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), -

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r.

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 1 RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 2 Spis treści Wybrane informacje finansowe... 3 Podstawowe informacje o Spółce... 4 Organy Spółki... 4 Informacja

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o.

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o. !"" #$! " " %& "##! '( )*"+,"-"+ #" # # (# ""!%#)"" # *"#"-!) -! "& "##! " '( )*"+,"-"+ #".%(*" & #*(." *-"# "/!0""#"# + " # *"#"-! "& "##! # " #"" -# *"! %&"" '( )*"+,"-"+ #"1 # ""&!*"&%(2 "# "!0," #

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A.

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A. Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A. (dane za okres 01-04-2012 r. 30-06-2012 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę Ó Ł Ą Ą Ś ć ć ć ć ź Ą Ę Ę Ę Ę ź Ę Ę Ą Ę ć ć ź Ą Ę ć Ł ź ć Ę ć ć Ę Ą ć Ń ć Ę Ś Ś ć Ę Ę Ę Ę Ń ź Ę Ę Ą ź ź ć Ż Ś ź Ń ź ź ź ź ć ź ć ź Ł Ś ć Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę ź Ę Ł Ł Ł Ł Ł Ę ć Ń Ę Ń Ę Ł Ł Ł Ł Ł

Bardziej szczegółowo

!"#"$%#$#&'&!% )$ * +!"!&!"),+#-&. #/( )*!! "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " #

!#$%#$#&'&!% )$ * +!!&!),+#-&. #/( )*!! $)'#5#67#$&$#!5)!$#)  # !"#"$%#$#&'&!%!( #/( /0 )$ * +!"!&!"),+#-&.!"#$" %&#&# $#'('% 123 4 & 5/( 8( "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " # "))$#$"!$!*+'*,# $#* -./01231-456-1720/8956,-2:;-53,;/;4498-,@

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r.

RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r. RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r. str. 1 Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółka za 2014 rok. Zarząd XPLUS informuje,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ STERGAMES S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) Chorzów, 13.08.2012 Strona1 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. Podstawowe informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka 14.02.2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1.

Bardziej szczegółowo

F 4 2 1 2 3 3 1 g B A D C E g B Y t ] [ N O S T \ T H H L p g FE FE F FD S F112D B F0 F e F FD FE F E g FE F Fa b F# FB FB e f B F: F: F: E FB F F F0 F FD D FB FB F FD FB Ff FB FD F E FB Ff FB FD F FD

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny A.PL INTERNET S.A. za okres

Raport kwartalny A.PL INTERNET S.A. za okres Raport kwartalny A.PL INTERNET S.A. za okres 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14.02.2013 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Organy Spółki... 4 3. Informacje o akcjonariuszach Spółki...

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015 SPIS TREŚCI 1. Pismo Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2015 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05 Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. 1 Start 2007-05-30 2007-05-30 2 Sprawdzenie 2007-05-31 2007-08-28 7 Kanały grawitacyjne 2007-07-16 2009-09-23 8 Zlewnia Pompowni PB 2009-05-07 2009-08-24 9 Kanał A 2009-05-07

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ANALIZY PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI RYNKU STRUKTURA RYNKU NEWCONNECT WYNIKI FINANSOWE SPÓŁEK

ZAKRES ANALIZY PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI RYNKU STRUKTURA RYNKU NEWCONNECT WYNIKI FINANSOWE SPÓŁEK 1 CEL RAPORTU przedstawienie sytuacji na rynku NewConnect w okresie przejściowym przed wprowadzeniem nowych zasad identyfikacja dobrych i złych strony rynku alternatywnego oraz jego szans i zagrożeń wskazanie

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A.

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012) Bydgoszcz, 14.08.2012 r. 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Optymalna temperatura dla much to 25 C wtedy cały ich rozwój przebiega w ciągu 14 dni.

Optymalna temperatura dla much to 25 C wtedy cały ich rozwój przebiega w ciągu 14 dni. Optymalna temperatura dla much to 25 C wtedy cały ich rozwój przebiega w ciągu 14 dni. Cykl życiowy muchy: Dorosła mucha składa jaja na odchodach, śmieciach, odpadkach i oborniku. Po 24 godz. lęgną się

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą ć ć ć ć ć ć ź ż Ą ć Ż ć Ż ć ż ć ź ź ź Ś ź ź ź ć ć ź ź ż Ż ż ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ź Ż ź ź ź ż ź ż ż Ż a! 61 '=9 Hq EI > '6 \g' F l..}.- _ (r,_ \ ^ _ l.._ It-_ (! (D( \ - - _ O... ^. r ' ( ct

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ś ź Ć ź ź ź Ń Ł Ż Ś ź Ę Ż Ń Ę ź ź ź Ę ź Ł Ę ź Ę Ę Ę ź ź Ś ź ź Ł Ł Ź Ę Ł Ś ź Ę Ę Ę ń ź Ą ó Ę ĘĘ ź Ę ź Ą Ł Ę Ł Ą ź Ę ó Ź Ś ź Ń Ę Ę ĘĘ Ą Ś Ę Ł Ę Ć Ź ź Ź Ę Ę Ź ź Ź Ź Ź Ł Ż Ł Ę ź Ż Ź ź Ź Ź Ź Ź Ą Ż ŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ą Ń Ś Ę ź Ś Ś ź ź Ś Ś ź Ł Ś Ś Ś Ł ĘĘ Ś Ś Ś ć Ś Ś Ś Ś Ł Ó Ś Ł ć Ś Ść Ś Ś Ś Ń ć Ś Ł Ś Ź Ą ć ć Ł ź Ś Ą Ś Ł Ą Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś ć Ł ć ć Ł Ł ć Ź ć ć Ś ć ź Ź ć Ś ć ć ć Ś Ą Ś Ś Ś ć Ś Ść Ś ć Ł ć Ś ć Ś Ś Ń ć ć Ł Ś

Bardziej szczegółowo

Ź Ę Ę Ś Ś Ś ć Ę ć Ś ć Ź Ż Ś ć Ż Ź Ż Ą Ż Ę Ś Ź Ę Ź Ż Ó Ś ć ć Ś Ż Ć ź Ś Ń Ź ć Ó ź Ś Ń ź Ń Ź Ź ź Ż Ź Ź Ź Ź Ż Ź ć Ż Ę ź Ę ź ć Ń ć ć ć ć Ź Ę Ą ć Ę ć Ń ć ć Ź Ż ć Ó Ó Ó Ż ć Ó Ż Ę Ą Ź Ó Ń Ł ź ź Ń ć ć Ż ć Ś Ą

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń ń Ą ń ń Ś ń Ź ń ń ń Ż ń Ł ń Ś ń ń ń Ą Ą Ł Ż ń ń Ś ń Ź ń ń ć Ź ń ć Ś ć ć ń Ź ń Ą Ł Ł Ę ĘĘ Ż Ź ć Ł ń Ś Ą Ł Ł Ł Ą Ę Ę ń Ń ń Ź ń ć Ż ń Ż Ś ń Ń ń Ń Ź Ą ć Ł ń ć ć Ź Ą Ą Ą Ź Ą Ł Ą Ś ń ń Ś Ś Ą Ć ŚĆ Ł ć Ż

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013

RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013 RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013 12 KWIETNIA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 Przypominamy, że rok 2015 będzie rokiem 70- lecia szkoły podstawowej w Górzynie. W związku z uroczystymi obchodami 70 - lecia naszej szkoły, zwracamy się z prośbą i zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY za IV kwartał 2011r. YELLOW HAT S.A. Obejmujący sprawozdania finansowe za okres Warszawa

RAPORT OKRESOWY za IV kwartał 2011r. YELLOW HAT S.A. Obejmujący sprawozdania finansowe za okres Warszawa RAPORT OKRESOWY za IV kwartał 2011r. YELLOW HAT S.A. Obejmujący sprawozdania finansowe za okres 1.10.2011 31.12.2011 Warszawa 14.02.2012 Raport YELLOW HAT S.A. za IV kwartał 2011 roku został przygotowany

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %-

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- !"# $% 2 3!"#$ %&'' ( )'*+',*-'&& -. /+.0- *'1 $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- 23*- */4 %%. / #.)0,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %1 %$%2',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Dane za okres r. do r.

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Dane za okres r. do r. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Dane za okres 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. Raport Cool Marketing SA za I kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dostawa leków do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, kod wg CPV

FORMULARZ OFERTOWY dostawa leków do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, kod wg CPV 1 Załącznik nr 18 po modyfikacji z dnia 04.12.2009 r. ZOZ/ZP P/36/09.. pieczęć adresowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY dostawa leków do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, kod wg

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka, 14.08.2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

RAPORT PÓŁROCZNY SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU RAPORT PÓŁROCZNY SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 30.06.2016 ROKU AUTORYZOWANY DORADCA: ALLSTREET SP. Z O. O. SOSNOWIEC, DNIA 16 WRZEŚNIA 2016 ROKU Raport półroczny 2016 SAF S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

VIATRON S.A. raport kwartalny za okres I kwartału 2013 roku od dnia do dnia roku

VIATRON S.A. raport kwartalny za okres I kwartału 2013 roku od dnia do dnia roku VIATRON S.A. raport kwartalny za okres I kwartału 2013 roku od dnia 01.01.2013 do dnia 31.03.2013 roku 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Emitencie - Viatron SA... 3 2. Komentarz Zarządu Viatron

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Novavis S.A. za II kwartał 2013 roku

Raport Kwartalny Novavis S.A. za II kwartał 2013 roku Raport Kwartalny Novavis S.A. za II kwartał 2013 roku Warszawa, 12.08.2013 1. Informacje o Spółce Nazwa Spółki Siedziba Spółki Novavis Spółka Akcyjna ul. Rzymowskiego 53, CTA/350, 02-697 Warszawa Telefon

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

Udział głosów w WZA A 499 000 B 500 000 System S.A. 1 406 000 50,21% 50,21% C 107 000 D 300 000 C 184 168 TFI ALLIANZ POLSKA S.A.

Udział głosów w WZA A 499 000 B 500 000 System S.A. 1 406 000 50,21% 50,21% C 107 000 D 300 000 C 184 168 TFI ALLIANZ POLSKA S.A. Model biznesowy Spółka Plasma System S.A. prowadzi działalność produkcyjną, usługową oraz badawczorozwojową w zakresie inżynierii warstw ścieralnych maszyn i urządzeń, wydłużenie żywotności łopatek turbin

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo