Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców"

Transkrypt

1 Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.! "#$#% % & ' #! "#$# ( )# * '! % '! % &% & % # +!'! "#$#! # AUTORYZOWANY DORADCA Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Warszawa, dn. 16 maja 2008 r.

2 - 2 -

3 *# "+, *#-#. $ / Emitent: 012" " $ # * 34 % " 9 ## % 0*** :9" (;<8) 338<= 56 8> (;<8) 338<= 56 " "" Autoryzowany Doradca: Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców 9A : $ / " ## 55553<7467 # :& <% 55B<68 " 9 ## % 0** :9" (;<8) 33 >= (;<8) 33 >= !"#"?# " "" ## *#3# $"%&#"' (% """((("$) ->#555#555 $)"* + C! 5%5- % #, - "*. # / $(0 ""(% (" " (# /" ( "$).""()(4"(0 5 $ +% ")$ " "( ( # 6!78 (# "+ (9:"" 9,$$4#($#/" ($;"$" #$ $"%&#"' (%""(%(" " (#/"$ "(0(0" 0# ( - 3 -

4 5$""(%(" " (#/"# / )" 4) "(0 "4()"$(0# (3<"$=33> #9"6!78$+4##(#" " (3<"$=33> #$" *#=# + &! / *,* #" (% " 4,(, 1= )( "( % $ * $+B(,C $) """(((" *#<# + % / *% &!%! ' (0 "(0(&#' ((9"%,*9)$ $*" 0""(0 " (%& (## %" ""(%(" "## ' #" &#" ' (( ) $# " ( $( $# &#" ' (% - 4 -

5 *#># "! *# "+,################################################################################################################B = B *#-#. $ /BBBBBBBBBBBBBBBBBB = B *#3# BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB = B *#=# + &! / *BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB < B *#<# + % / *% &!%!B < B *#># "!BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB > B **# CDE*:* 9EDE:$#############################################################################################B 8 B **#-# C!.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8 B '' 1 1 ((#4* ## ((0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD '' 1 = ((##* #" #"+$:"" DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD '' 1 E ((#(4("+#$"(0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD '' 1 F ((#,*" "(# (,#:"" #(0$#+ $(#(0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD '' 1 2 ((#" #" # " DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D<D '' 1? ((#,(0$#"+4%(#"(0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D<D '' 1 > ((#$,*(")$($)(4# %+:"" DDDDDDDD D<D **#3# C %.!'BBBBBBB -5 B **#3#-# 9 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD13D **#3#3# 9! DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD13D **#3#=# 9. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD13D **#3#<# 9 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD13D **#3#># 9 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD13D **#3#4# 9! DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD11D **#=# C BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB -- B **#=#-# 9!. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD11D **#=#3# 9.! 9 $ " FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1=D **#=#=# 9 ADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1=D **#=#<# 9 # DD D 1=D **#=#># 9 &! &. : G DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1=D ***# F"FHE F/F *./D*$1. D$ *GF9I$CJ. D$ $9+. /F:2I.C*. *GF9I$CEJEI###########################################################################################################B -= B ***#-#.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB -= B ***#3# $ /BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBG4H#4# *K# /$. F *"+92I.+$CL G*$"F ECL 9F $/D$ECL /F $1+.9$+E.F "E"+.I2 FH9F+2#########################################################################B -> B *K#-# "! %! % A - 5 -

6 A!A BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB -> B 'I 1 1 " "+(0:""$(0""(%(" " DDDDDDDDDDDDDDDD12D 'I 1 = 8$(#:""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D 'I 1 E """% #:""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D 'I 1 F #%(#8"( " "( 8"( $DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12D 'I 1 2 %(#"(0## #"+ 'I 1? %(#$ (5:1E<A=33F$#" #" $) " DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=3D *K#3# F! BBBBBBBBBBBBBBB 3- B *K#=# F % BBBBBBBBBBBBBBBBBBB 33 B *K#<#. B 33 B 'I F1 'I F=! "#DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD==D! # $ ( %( DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=ED *K#># F!.!#BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 3< B *K#4# * / *% #BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 3> B 'I?1 $"#0+(0$ "#:"")"(#" (( DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=2D 'I?= $"#0++$(0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=2D 'I?E $"#0++((0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=2D 'I?F $"#0+(("#+$(0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=?D 'I?2 $"#0+(("#+((0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=>D 'I?? K# /$. F.I*+.C*.#########################################################################################B 36 B K#-# K#3# K#=# K#<# K#># / BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 36 B.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 36 B %.B 36 B I. :9"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 36 B :.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 36 B K#4# F!! (). BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =- B K#7# *! BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =- B K#8# * A A! BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =3 B K#6#! % M & & % &! & ' & BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =3 B - 6 -

7 K#-5# % B =3 B K#--# A.%!'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =3 B K#-3# %.BBBBBBBBBB == B K#-=# F.% % BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =7 B K#-<# ".BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =7 B K#-<#-# F DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE>D K#-<#3# K#-<#=# " K#-<#<# 3558 M 35-5DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE<D K#-># *. N!% BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <5 B K#-4# D. A %! BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <5 B K#-7# *!! % BBBBBBB <5 B K#-8# %. % BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <5 B K#-6# D 9.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <- B I 1<1 I 1<= J DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDF1D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDF1D K#35# / BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <= B K*# "9$ FD/$*$ G*$"F.#########################################################################B << B K*#-# " 56#--#3557 M =-#-3#3557BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB << B K*#3# " 5-#5-#3558 M =-#5=#3558BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 46 B K**# D$OPCD*:*#####################################################################################################B 85 B K**#-# D$OPCD*: 9 - M F : 9 "BBBBBBBBBBB 85 B K**#3# D$OPCD*: 9 3 M 2 " 012" "#$#BBBBBBBBBBBB 88 B K**#=# D$OPCD*: 9 = M /! BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 6> B - 7 -

8 **# CDE*:* 9EDE:$ **#-# C!. **#-#-# 9! &4*. ## ((0 (#,$.$ ((#:""!,(## " (# ( $ ("(!9 '9 G!/ $ "( K"9 ( (" K" &( 6 ' ("(9$((9"## 9#,4*K"&(6"(#(* 0,(0$) "#"#(09(0## "+"(#" (# 5#(")$ $,9 *" ## $,( $(0 ("+ 6!78 4 " "%) $ ) ( (0,0 D " "( $+4# ($4 "" $%) ## (9$(%($")$C"(0)#(% (# &)#$ (# $ 4% :"" $4 $"(# " $ ( (# 6!78 $ #$# " '" #, ((#9, ( ## ( )# + 4 ( ( ) (# ( 6!78 # # L(M (# 4 ## ()(."#"($+B ((#4* ## ((0 (")$ **#-#3# 9!. J:""(#9,%4*.$%$(#* ($(4* :"" %$$#$(%"9,(# #" #"+'''# "#,% # "% B " )# (#*. "" :"" " ''' 'I # " N + " %)#$(0($,(04% **#-#=# 9! " 4*:"" " $,, ("+#$"(0 K9,:"" #4 # " *9($#"((4( (9" ((#0%4B#"%, 5 # ("+ #$"(0 ""( $+, #4+. $4 # $) "#"9,%" "(5"#0#*0$" :"",("$. ((# C#(0 **#-#<# 9 &! &.,#6!78 "9C$ %&#"' (%9# ":"" " " #% $# B $+4$# :"" 4# 9 #% #"" %4(. # ("( $4( " :"",. #+"# # $(# (0 #"+ *4%$(#$ J# (,#6!78(#9,$ :""" (( +(0), $(0 ("+9 %) (( +9 4( $+49 ) 5 * +#""+ #)!"%9# (##4( (#$(9, ("$. ((# #" (%(0 $#+9 "( 9,*. % $%% "$(0+9"##)##4 '" +, ((#" ""(0(0 #(0 $#+ B $+4$#+ J " $)# ) $ #+ 4##0 8:9 #"+ #0O#50: $($#B +4(#(##(0+ "((09 "(9$+4" " (## ( (#$(! - 8 -

9 **#-#># 9 # 54%"C$ %&#"' (%# ":""$")")$! 9$%12P%4+5J9!"5$2P#6!78 $%2P%4+5J! #"! J 6!78!4")#)!507#"5 4#( 6!78 5 #" # #+4 " 0 # (9 (0 %0 (0 #" (0 :""9 " ((#9,# 9#"+ (#:"" (#"+ (9%($.$*%4+ 5(J%9($%4.$#"(04,"9#"+ $$A#!"9" ((#"(9,"(0# %$.()()*("#0$(0$ # :""!) "# ( $ " (, $.9, # # :"" %,9,.(0# ($#"(" " # :""$. (#"+ ($ """(((" (#/"#/9#"+ "=EP("#0#:"" **#-#4# 9 & # 0% "( "( ) (9 (, ) #+"# (#,( (0 $ :"" $#"+ 6!78 9 # $ " K"9 $#"( $ " (" K" &( 6 "9, (#' ( ("9 ( $#"0 " (0$6!78%4# "($" +! #"(6!78 (#4(,(0$"+ Q#,,(#(.9,N%4% "("($" #"+D:"")". C9#"+ )$$44( ##"+ #(",$4(.(#:"" **#-#7# 9 &!.#!)(4# %+ (0 (0:""(")$$" #N/4#( " #N! J 9 '" "$" #,*. $" ((#9 $%(0 %"(( $4( $C (0 $)(4# %+:""0(&"(("%+*$4("(0$C) :""#$,% 4*$+4#9"(4*J! ( $$C" ("$ "#% ((#,( #. $ %) #"9, %( $%#" % %N5%J%9"4#+(,((#(0 #+$+ "(%($ 5$( %$*.$J((5( J% $+4# N $% (# " (# #+ $*. # "("44#)$+4#$*.""(( +,4#+J!"J :""# $+4# G $%)9, +J # :"" $% #" 5% J%9 " +, "(0 # (9 #"+ ( %0 $+4#9, ("$. $ ((# $% %"(( $4( A,* ( %+ :"" - 9 -

10 **#3# C %.!' **#3#-# 9 $:"" ((#(("##"((#"(:"" 6!78 4% +0, " (" ( G, " # (# ##" %9 $+4# $4 #" 0 "(0 (0 #"+ ((# ( (" ## " +, $$ $$( #" 4%"(0 + $ $,%9 % " "4*. $( $) ":"" "4 $(0( (# $9 " ("$% ("## **#3#3# 9! :"" # ""(0 " # :89 # $4"* ("( K" ' $" J#$("(:""$")$$# (# 5#"(9,"%"($$(0(" )*. $(0+:"" $,( $%9,( +. %) ((# (# ",)"(B%,,(#" #" **#3#=# 9. :"" ",9 #"+ $ $ ) $#"0,(0,(0 "%(0 ("+ "((0!$#$((:"" :""9$(# +0$)"% "($ $#"+ 6!78 ($ # $ " "(0 $+4$ #"+9 # " ((#*#"#*4,9(9,""$4(.(#*. $(0 %)"% ( # "( ((# "( ", "$ #" $%!" " ((# $+B (0 #" #"+9 (# C :""9, %"($4(.$%(#%# **#3#<# 9 J( $ $# (" $( %. :"" $ ((# # $ $ %4*%$ &"(("%+* %$0%9$"#%9$$+ %(04*.%$ 9$$+$$($C$4(0 ($$$+ "*(0,(,(.9, $$( $#% $ $0 $ "((0 (0 " $#0$$+$$+(0J("%.$4("$4*:""% (#J("%$"".$((#"(#4$9#"+ " #("(#$(#9 %(" $9 +,$($+"'"$" "("$$+9#( $( %("$"(()",9,%. ((# $ " + $#0 $". %* " $+"( (0 $($$($#%%."$* "$"((0.#$#" (" (N$5%4+ ((#,." $$+#(0%(0$$((","$"( **#3#># 9!# (" $"#( 0 #"( ), * $$+9 #"+ "# 4 $+ $(((#"+ ( #(#4 '"$"$$+$"#(0%)"(9$( ( + %(# # "$"#+($(0"(0"# 5("# " $9, $# $+4#, )# ((#, $+4# 4 "(0 ("0 $"#(0-10 -

11 "#*9#"+ (0 %($"#$("$")$$+$"#(0$()" $:""9)$"($"#%9%.%"(($4(4*. :""9%(")9(# $$#"(( **#3#4# 9! " " 22 1 #(%9$) "" %($+4#4#+"(0 "(0 $(0 $ 4* %$ 9 * (*. $ $" $) " " $) "#$ "$+4#$0%("#90 %#490(,%(#" *(*$"("*##4#+$) "" " 22 1 $#" F # (%9 #, #" C,*9 C (#(04*$) "$"+" 0(%$(,,($(.9,"# +,$0()"6!78 9*(."(," *. " 22 F #(%" #"+ %($) ""$( (" $ # % $ $) "! $ " $( $() #$ "(,$"4( (",( +,#.9,("#"((#C%$) "0 (4,##*.(#%(("#0(9$("$4%#4,# % % $"9 #"# % (" ( % $$ $$ (# "#% $"9%)#"+ %,0.% 90$) "#$ "$+4#$0%( #( 6!78 $ "($) "!"9% " 11="(=<$1<<> ($"#& $) " $ 4( "# $"# $"4 ( %4* $"# 4* %$ J% R E A "( # $* (( " %( "*("%$) " $" " E3?%A"(($) ",("$. %$"#%#( *(#*%4*$"#(0(% J%R?",R>A"(( $%4*$"#9#"+ "4((#*#"+ ( " E3?% CE1$B#=33> $) "6!78 #(#(4%4*$"#(0 C E1 $B# =33> $) " 6!78 # $4,(0 ""(0 C9 #"+ %4((.$4((")$"9#"+ "4(($ "6!78 "4(( $4,( 54%$(:""9$(9#"+ (06!78 9#")$($%6!78 #,(0.#0## C"("4C6!78 #9#"+ %4((.""($4(%(") **#=# C **#=#-# 9!. #$4(*. "#$+4#"(0""(((" ",(C#$$,( #4(0$" + /$$+ "*(0:"" "%%.(0 #+"# # '" ( $. **. ((# %,* ("$ # $4(*" "+(0:"", +,$.9,(#:"" )%4(.("$"(#

12 **#=#3# 9.! 9 $ " F :""("$" %.$$+(0""(((" " Q,:"" )(#(4#+#*(09 %" ""(%(", $.:""9 )$$#." ""9. +"" "(:""""((("9 (#(." "(:"" """(((" **#=#=# 9 A %" ""(% (",. +" " " ( # " 0 )( " 0 $($#0 %("" $$(""((("9 %((%"%$C"""#+ " #:"" **#=#<# 9 # %" ""(%("(# "" "(:""$($#9%( S (*."(0" "+"4)%9 S """(0" "+ 5(#" "+(0 """(((","$. +, #:""9",,*,("(#$4$:"" "#(0 #+9, %" ""(%("9,(%"%"$C""#+ "9 #"# %4 $4* :"" $($# $ # %4 $4* $ #* #+"#:""$##"+$")$9 #"#" #:"" **#=#># 9 &! &. : G!" # $ % & '(%%)#! "*% &!+, '(%-./ ) $ & 0 1 2/ %) $ & $ $$%&.!333!333 4/ )&! 5 $% 6 6 % ) % # * % & 7.!333!333! 8# &% & ) %# %!

13 ***# F"FHE F/F *./D*$1. D$ *GF9I$CJ. D$ $9+. /F:2I.C*. *GF9I$CEJEI ***#-#

14 ***#3# $ /

15 *K# /$. F *"+92I.+$CL G*$"F ECL 9F $/D$ECL /F $1+.9$+E.F "E"+.I2 FH9F+2 *K#-# "! %! % A A!A *K#-#-# 9. & """(((" "$) $)"* + # (#4(0 # / "* % #,94 "* "$).""()(4"(0 *K#-#3# 2 $. # / :""9 )" # $ " ""(( ("9 $( ###$+ *K#-#=# " $. """ 6!78 $,(0 %+(0 %C # :""9 $ % $(($$$ *K#-#<# F 2 2 +" # 6!78 9 # # $+4# $ $% % #*( 8" $ 8" " "( " 12? " 1 8"( " " ( #*9 # $"( (# ("( $ J% $" "% "(#4 " " ( $ ) $ # $4 # %0 $+4#9 $ # $+4#9 # ")$ $ " 9(#(9"#,"#%"#$%$(0 #" " 12? " = 8"( " " ( ( ( $(, $ ##4($" $( (" "+(09#"+ (0"((4 $" " 12< 8"( " " ( 4# 9 ( 9 $# $4( :"" ("(9 % $(9 % ( $" "( :"" (" "# ( "# $( $( 0 #"9 % " # #)"%9#"+ ( " 12<" =8"( " "(9(.(. 0# 4((" #""9$$0(0"((0#"" (0" "+(0 $(09 % #(. 0# 4( 0# ( " (0 (* $(09 $(0%(0$. $ "#" "( ##)"(" - #*$$)( $"(""" "+(09 $4(0 # #* " 12? " F "( " " ( $# " $*9 - $($# $ " %N$$# $ "$*#$)( #C # "% $# "% $ " $ *9 %(( # " (4 #+"( $%#(090(9,($4")$(0(09$"#"+ (0 "4$ ( $ "9-15 -

16 - $($# $ " $+4 % N $ $# $ " $ * # $)( #C%$+4 $#"% $ "$*9%((#"(4#+"( $% #(09 0(, ( $4 ")$ (0 (09 $" #"+ (0"4$ ( $ "9 - $($# $ " # "% N "(% $ $# $ " $ * # $)(#C%# "4$#"% $ "$*9%(("#(4 #+"( $% #(09 0(9, ( $4 ")$ (0 (09 $"#"+ (0"4$ ( $ " (0#4 %+ (0 (0:"")$# "9($4 " #" %( "" # #9 #"+ $ "4( ")$ $(0 "((0 $* $* "%"" #$"#$(((0$4(% +$$#"(($4*%$ 9$#( % "(0$"( (#$9#"+ (0 " 1?3" =8"( " "(94( 0#9" #0((#""9$$0(0"((0 #"" (0" "+(0$(0"($$ "*(9$(0 " (# %()(0$"%)$ ""# (# J#((%9#"+ (0 " 12?D1?38"( " "(9"((#$$+ ((0 $" " 1?3 " 29 " $($#0 #*(0 " E< " F 8"( " "(9" 1 0C "4(0 "(" ($$"!# % $C" 4##%9 "((0 " "+ (0 $(0 )(0 $" % ) $ " (# %("(" ($$"!#T = J0C"4(0"(" ($$"!#"((0" "+(0$(0 )(0 $" % ) $ " (# %( "(" #"+ %##$C"4##0T E " "+ (0 $(0 ""(% (" " "(" ($$"!# J% "?<8"($9#,( - #"%4$#(42P913P9=3P9=2P9EEP 23P>2P%+(%4+$+4$9 - #" $4 2P9 13P9 =3P9 =2P9 EEP 23P >2P %+ ( %4+ " $+4 (# "% 4 %4 $ 2P9 13P9 =3P9 =2P9 EEP 23P >2P %+ ( %4+9 - #%"(("(0$%4$EEP%+(%4+91P%+( %4+9 " (. "( ) % $+4#) " F ( 4 %+%4+B9#"+ (4)"#$(0,("" *+%4 ). 5(# $"(0 #4( #*( " "?< " F 8"( $Q,"#4#%)$#13P%+(%4+."# "( +%)#4%+%4+#1= )(4, )# 5$($#( +9# ( "49#$+B,"E""(9$. ")$+4#) " 8"( 9 #, (#(. $ %4 # ("(0 #(0$(,#+"((0"$(0$#"+#$+4#$(09!

17 %4 (# # " %) $( (#+ %4 04 % % J% " >28"(#,"%(.$" "0%(%*)9 ("# $($#9 %( ( "(0 # ")$ (# ( " $ % 9 " $ $ $"( #0 #*(0 " = #" =33F #"+ (0 $0 (0 & 8 <19 & # "(0 " ) " ( $")$ #( $$0 ((0$" " <F" 1$#"18"( J% +, $9#"+ (%4$#(4#*("$+%%+(%4+# *%,(*.$ $%9 ( ( % (0 # $+4# $9 #"+ $("(0 ("(0 # # "# $+4#9 # +, (0 $$+ "*(09 #"+ (0 (#$#(#9 (# "" $" % $+4 #$"4 $ $ # $+4# $9 $+4 #$"4 B $ ) $"(9 #( (* $ $ % $",( * % $% "(%"%$",%9 "(((N"#,$($#9%(%)$#%$%%+(%4+ #*%"(0$$0")$#$#4$ "(( $"" ("("(((09 "((" $"(" ($$"!#9 $" $"9 $9 $($##"+ % %) $# % $% %+ (%4+ #*% "(0$$0")$#$# $)" 4(9 "%$"9(4# ("(0 0 (#( (*9 #"+ (0 "?< " = $#" = 8"( " "(9 0(#((*9#"+ (0 "?<" =$#"F8"( " " (9 ##0(0#4 (0$ "$$+ "*(09#"+ (0$" "9# (9,+(#(.$%4(%9 $)" 9#"+ "$" 4)9#"+ $""$#$ (#($%4 $ $( "(" ($$"!# 4*. ##9 #"+ ( 0 $" $( $$+ "*(0 "" (#9 (" 9 $ %4#$+4#$9,"(4,($($%49 ("#0$"049#"+ 4($"$ "(($"$"( # $+4# $ %% %4 ( % "(% ""(0 $ $+4#9 0,( "(# "(0 $"+ $4 4 $. (* $ $" "(0 #+9 $"09 #"+ $ 9 #"+ ( $#" 9 $ # $+4# $9 $ 4 %) $# % $% %+ ( %4+ #*% "(0 $$0-17 -

18 5$($#0#(0$#"#%(.(#($" $ 9#$ " ($ '"$ 9#"+ ($#"()$($#$(* #*(0"($$$ - 4,#+90 ")$(09")$(0 C" $"(0" "$9# +, ( $""#$($9$#9# "9 - ($"$+(%$ "(9 - ) % $4#9 )% "((9 $,% #( 0# $$+ "*(0(*(($$+ "*(09 - "#$ "( 0#*!"##(,$" +,$($#9%($%4 - $$ "*( "( $" $9 $( ( "(( " ("9 %( $"9 #"+ % " $9 $ (#(. $ %4 # (#( "% $9%(,+$%4,),$"9 #"+ %"$9 - #9#"+ (0$$(4%$"*,("9 - $$ "*( $( " ( $9 #"+ (, ($. 4% 4% &(%4+9#"+ $$"((0(,#+ - $" $"%N))%4+$(0$%$"(,9 - $ " $" $% "(" ($$" $# 4*. ##9 #"+ ( (# (* #* $#" F $(, N ) ) %4+ # $+4# )"(0 ( " $"$)" 9 - ))%4+("#0#9",(#(0$%4"%(4 ("""9($$$ J% " #"($("(" ##"#$+4#,)$$( "*9#"+ (,)"#4%+%4+9 # $ "(0 $$+ "*(0, %. (# ( #! $ " " ) "#, $ ("#0 (0 $$+ "*(09 #"+ (0 (# $ # ( # $+4# $ *K#-#># F 8" 0 ## #"+ #4 $) + # %4 #"! 8) 0( # "+ 89 *"( +" $) + "(0 #" # "( $$( # %4 $# + "* ! ( (#* " ) $ %) +" + $) + $* "(0 #" 9 # $"4(0 $) +,(0 %$ + $) (9 #"+ ( (. $)" #" 9 # % $) +,(0 " 1?"(0## #"+ #%4"(( " - $4+0)(0$) +9 - $) N $ ( ) #9 (0 $$+ "*(09 4+ ### ( $+ N $* $* #" ()$) $%)$) +9 - " $$) +$+%$) (9 - ( $ $) ) )* % $) ( 4* )* $) "9, +" ( $ " #"+ (## +0 " "(0 $$(0 %4 $#(4 "(" ($$"!# + "*

19 J%" * " 128"(0## #"+9##" $$) ),%,)#$$) )% $%%4 #" -, +" $) (9 #"+ ( "$. $)#" 9 $ ( ) #9 (0 $$+ "*(09 4+ ### ( $+ N $* $* #" ( ) $) $ % ) $) +9 $#(4 "(" ($$"!#,(+0" "(0$$(0%4 + "* T - $%(()$"(")#4+0$,(9, $"4*%$ ""(""$4(( 0#"# 4((0$) +9$ #9,$,""$$$4( #( )9, "(""(#$"(0#4+9("#$((9 (#"$(4$(%"$,(4*)*$) "9% "#"(0#4+T - $%(()$$) )#4+$("*9 $ #9,)(#(4$"(0#4+9(4$0$,(T - ")$ "# $")$ $4*%9 (4 $($#+9 %( ( $. #" ) " ## ",(%$(#$"49#"+,## $) ($%T - $) +,(0"%$(#$"4 J%4 #" #$+4()$) (9$+(($) ( (4 " $+% $) (9 $) $( #" )9 $) (( )*. % $) (!")$"($$0#" $(.#C$+B,"= )(%) & " $) ( $! 8 $4( "9 #"+ ( ( $ " ". (9 $) (9#"+ (0 #" $%%49" ()##"! 8) 0( # "+9 (9 ( %) # #" 9 (# #"+ ## (# " "" %9 %+* $ $" $( (#!"9! 8,9 (9 4,(. $) ) $) + (0 #. #" #$(.09%+* - (4*)*"#%##$) +9 - (( ) #" #*( $) $) 9 %+* $ ( #*% $#" # # 4# % % % % ## $) +9 - $(4(0## "! 89 (9 # # #" 9 (# #"+ ## (# " "" %9 %+* $ $" $( (#9 # $($#9 %( "$ # #" " 9 %+* $(( ) #% $")$ "0%, (. $("(( $4( %$ #) 9 # "# #"! 8, 0(. $(, (9, "4( $ " "(0 09 #"+ $ $) ( "( #" 9, $) ( $4 #*(0 ( #+ Q#,9,#" "4,#9$( +## (#",( $+9! 8, (9#*"(# #0#*(0(9#. %+*

20 - $4$4%$) ( #0#*(0(9 - (4*)*"#$) ( - (4+#$(0#" )$) $) $+4#9#"+ $) ($$+#" )9",9,("#,(.($$4(2" ##" J $ 0 #+9 (#(0 8"( 0 ## #"+9! 8, 4,(.$) )# )$),(#*" + "* ,90.((*9 #9#"+ ( " =E8"(0## #"+9%4 #" 9 $4$9"#,*40,(0$! 8$" " 1<" E B4 $(0$(04! 8, "#, 4,(. $) ) # ) $), (#* " + "* #,(C4#(# " ( #+(0$0"((0#"! 8 (, 4,(. ) $4 #) # 0 #4 % %$) (#$) +# )$),(#*$).)#"*$)"% (%9%+*$($#9,"%44 #" 5$($#(#(! 8, (#.$4$) ( &$4$+4# " ) $ $$( " # $+4# U(0! 8 $(4% #$" %+$+4#"(0$! 8,$"("$.,($)(0* #+$(09(0 $( +"$$%! ("(#*# $),(0! 8%)%+*#9"$C #*$% $$+"( *K#-#4# F 9 9 (.) -=6Q355< 5(% # #" #" 9 $4( +" #9 (# "#, % "(0 $ (5:1E<A=33F=3"(=33F $#" #" $) +% $ $" $ $" %"(" " ( $+"(9) (0$) "$$"(9#"+ $##*$% "" 4% $ $ " (4 #" $ " 4 ( " #" ( 4* $) " " $+" $% %4 : $# $ 0 ""(#9$ (9 %4$"(9 $))#*%4 J : $# $" $ $ ", +, #. $($#9%($) "$")$( ###" ( $+"( J 4,( (# %( # "# #" " $) " $ ( $+"($($#9%( - 4(*"( +"("#0$) "9"(0#" (), ( +" $($( 5$+") : $# #,% $) " "(0 #" ( ), = (, #, $) " "(0 #" (# ), " 0 4(0 "+9 $($(0 5$+")9 ( "( ( $C"4## " $) " +,( $+"(9%( - 4(*"( +"("#0$) ""(0#" (),=

21 - #,( " 0 $C" 4##0 4( +" ("#0 $) " "(0 #" (), #,( " 0 $C" 4##0 4( +" ("#0 $) " "(0 #" (),133+ 9%4( +"+0$) ""(0 #" (=2+ 9-4( +"9 $($( 5$+") : $#9 #,% $) " "(0 #" ( ), (, #, $) " "(0 #" (#)," 04(0 "+$($(05$+")("(($C" 4## *K#3# F! : # (#4(0 # / $+4# 6!78 "$4 % " E1E # $+4# U(0 $+4#9 " 3< "$ =33> # #" " ( $" &() $+4##$)J4,(N# #9 505"7#9 "O"45 $ D " $ %"( $ 9 $ ->483Q3557 *# R -# "(*9,$+4#)#($ 012" " $5 L$+4#M R 3# $"4#4($+4#(? *."$).""()(4"(0)? *." $).+# "*39314%#,9"( F= "* ( $)." "()( # (0 "* %#,#(39314%#,#T > $).""()(##G "*39314%#, #(39314%#,#T $)"*+##/ "*39314%#,# (39314%#,#T R =# ##$"#4( "4()"")$($+ :" #$"#4( F= "*($).""()(#(0 "*39314 %#,#(39314%#,# F= "*F=23334"("*$)."()(

22 1= >23 333*+"$).""()(##/ "* %#, # ( %#, #T => "*1=>2334"*"()($)."4"(0 1#$"#4( $).+##G "*39314%#,# ( % #, # "* "(0$).""()(4"( $)." "()( # # / "* %#,#(39314%#,#91=>233311F= "*12333$)"*"()(4"(0T " #$"#4( = ($).""()(##G "*39314%#, # ( % #, # > "*=2333*$)."()(4"(09 > " $)." "()( # # / "* % #, # ( %#, #9 1F= "*>233"()($)."4"(0 R <# /(#$ "*# 5#4($#(#)")$($+ #$#(##4$),($"$) " " 22 1 # (% 4% $ 6!78 # 5 N $ #4 $),% " J4#1%#"T 507# "5$#(#G%"+#9$((V$ " $+4#*W %1=)( " $+4#9 #9 50 7# " 5 $#( # / %"+#9 "$ 4* $ " $+4#T *K#=# F % # / :""9 $ ""(% (" " (# /" "(. ) ($(($4"(# # # # / :"" $ ""(% (" " (# /" + $0 (( &()($4$#04"(0 *K#<#.! #" "(#*#$+4#U(09""$+4# (0 $$0 $! # # / :"" #* # $+4# U(09 8" '" "((0$$0$ *K#<#-# # $+4#$(4%")$$"#

23 1! (((4(#$+4#9(#($(($%4% "9$($5J%($4"(# % " EF>#$+4# U(0 """ $,(0 $(+ # "% $9 9, #, # $($("#(#* 8$(((( # "(# 9 #"+ ($(4%4(#((9#"+ (,".(($J(5J% C$)04($4(###(0" 0)(9"% " #$+4#U(0 =! $C")(0#"#($(0#9$(0(%+9 #"+ ( " FEE#$+4#U(0#,".$("%$)* 4* " $+4# 04( 5% J% $)" )#* "0 $"(0 )#*! $"%")9%(04$(,#$"4#4%"9,# (.)"4*$"(")9#0")$#,(#$$ #0#*(00 %(04"9, #(.)"$""$($#9%(# 9#"+ (4,($$ 9 )* ("#0 (0 #! # ( $ $ #, "$. $($#9%("4"$$ # 5%J%T E J#:"""$4(#0:""T F! (#T 2! 4 "# $+4# $"4( $ $# $ ( $($# # """$+4#$,%$("(#T?! ( # (0 # # "9 ", $$+ # $+4# U(0(0" """$+4#$,(0%C"(#T >!, $(0 # ",("# 5 #9 %( # $+4# $9 #"+ (0 " ",("#9 $ 0#0 $$+ "*(0 ## # $( 0# $$+ "*(09 $ %4 "(0 # $(4% # " EF3RE#$+4#U(0 *K#<#3# () # $+4#$(4%")$$# $ ( 1! "" 5( J% $+4# " F1= # $+4# U(0 $ %45(J% " F11#$+4#U(0 =! 4, # 4 (% 5% J% 4, # $ # $%+(0 $ $( # $( "#$"4#4% " F33R1#$+4#U(0T E! #, 04 5% J% 0 #*(0 " F== N F=> # $+4# U(0T F!,( ( )(%$% " 2! (# $+4 # $+ #*( $$ $ % " #$+4#U(0T?!, $ %4% #" :"" #*% % % " $+4# $ $ $T 04) "( $ $ 5 J% # # # (9 $(0 2P %+ ( %4+ 5( J% " "+(0 "T >! % *" $("% ("% $ $" $( 0# $$+ "*(0 % $$ "( " " (9 $(4% # $+4#$9$#" "

24 @!,$+$J 4*$+4#$% $ $ ( $ %4% " $+B $)"* $ 5( J% " E<2RF#$+4#U(0T <! $%#J "(# ($(0""5(J%,$"( "#"+%$ " F3>R1#$+4#U(0T 13!, ( $ #+ $0 )"(0 $ # " "(% $ 5(J% " F3>R=#$+4#U(0T 11! 4, # $ " * 5( J% $ ( "( #)94," 0+ 5#%4,(. # $( "#$"4 #4% $"%"(5(J% 5#($( %4# # " F13R=#$+4#U(0T 1=! $%#)%$"#4+,($*(0$J $+04 " F=1R#$+4#U(0T 1E! $ $ #( ( $+4 0 #*(0 " #$+4#U(0T 1F! $%#)%#(,($ "#"+%$ " EF1R> #$+4#U(0T 12! $%#"+,")$#$+4#$4"$+#"+9 #"+ (0 " 232 R 1 # $+4# U(0 $($# $4 $+4# " 2F3 R 1 # $+4# U(0 $($# $4 $+4# " 2?1 R # $+4# U(0 $($#$#"4$+4#T 1?!,9($+4#09#"+ "# :""94 9($" "#,*#*$+4#$+4)# :""( "#"#,*"4 X $B$(.4, $* "?RF?#$+4#U(0T 1>!, $"4(0 # ( $,( ("#0 $(0 # $(( (#$ # $(4%# $+4#$9#"+ ($+$"%,( %( $")(" "%$ 9#"+ ( 1$#"28"($%4$#(4<3P%+(%4+"$+4 9#"+ (%4$#(4<3P %+ ( %4+ " $+4 8"( $ #, *.(. # 9 #"+ ( %4 $#(4 <3 P %+ ( %4+ 5( J%9 # +, $"( %, 9 " E3 % %4 # ( # # $( +, #, " $ 9 #"+ ( 1$#"28"($94#"%$ $$+9 $",((9<3P%+(%4+ *K#># F!.!# &() $ (# $ 5 J% # ( J% $ < """:""9 (#($($5J%$4 )"# "*#9$( (5J%"4(44*)*("%(#$4 J $+4##9%$ =E"""9$,("($4"(# #$"$( (( # # "%9, $+4# $ * # (" ($4")9 0 #*(0 #$+4#U(0-24 -

25 *K#4# * / *% # *K#4#-# F. # J%)#"9, $,9"($"#0+(0$$+ "*(00 #"%+(9)9( " (%)$%+(0$+(0$"# "#00+$(.($( $"#(. *K#4#3# F &0$,(#9$%($"#"(,#($(0+#"0(#9 %)" #$"#(9$(($(0"#"" ($,(#9""#"(# $(0("#$("(0# &0+$,(#"$"#(0%+(0 4()0(0B +4 J% " 1<" 18"($"#0(+$(0$"# (1<P$"($"# J% " =2" 18"($"#0(+$(0$"($4. 0# 4*% ) # % # ) (#* +,( $)( $"#,( 0 %)"%$"# #$"#%9#,(0$$!"( % +, #. 0+ B " ") $+ $( 0 #*(0 " =2 "?D> 8"($"#0(+$(0 J""#$"#(#4*(#$+%$"# $"# % "# ", $ # #" ( $"# + $"#(0 (#($"#"(#" ( *K#4#=# F J% " E3" 1=8"($"#0(+((00+(#(0$4"%( $$+ "*(0 $ 0 (#(0 $4"% ( 4+ $+4#0 (0 *.$ "("4)4+$+4#0(0*.$9$"#0((1<P (#%0 &09#"+ ($(,9" 1 +, )( $(0+ (#(0 "("4 $4"% ( $$+ "*(0 #" (# $(0+9#*($" " ==" 1" 1%9 " =E" " =F" 1E 1F9 = +, )( $(0+ (#(0 "("4 $4"% ( 4+ $+4#0 (0 *. $#"(#$(0+9#*($" " ==" 1 " =E" E +,)( "*)"(04+#$+4#0(0*.$#4+ $+40 #4 $),( $", $) " % % )*. #"(#$(0+#*($" " ==" 19 D%)" #$"#(! $+$(,(0")9,$4"($$+ "*(0 $0(#(0 ")$(#(4*%$

26 $$(,($"#")%)+#$+%$"#9#"+ (0 " " $$"!# Q#, " "# $"# (# 4* ( # $+%$"#$4$"#%"#",$ ##" +$"#(0#$"#(#(%"(#" ( J% " E3 "? $ #C # $"#% $"# " ( $"#(9 #"+ ( " F2" 1$#"19(#.0((# #$"#($4"%($$+ "*(09 "( +, 0(9 #"+ (0 " =F " 1F9 "#, 0( $ 0 (#(0 $4"% ( 4+ $+4#0 (0 *. $ "("4 ) 4+ # $+4#0 (0*.$(.,($"#0( J% " F2 " 1 $#" 1 "( $"# 0( + ((0 " E3 #" # ")$% $ # $"#( $"( #4. ) # ( ) 9 4% "(0 +9(#*%)"% #$"#(0$" "(#$"4+$"#(0 0#*(0 " E3 *K#4#<# F J% " == 8"( $"# 0( + $(0 $"# 0( 0+ $(0+ ( (0 $(0+ "("4 4 (#0 + $(0 (0 ) "(" ($$"!#")(#*1<P(#%$(0 $"#0%0($(0(( $(0("("44(#0+ $(09$44")$ # 1 ($4( () $(0( "("4 4 (#0 + $(0 " $+4# ) $"#$"#0%9) "(" ($$"!#9 = (#( 0( $(0( ( $(0( "("4 4 (#0 + $(09 #"+ (0$#"1$(,9"$+4#$%($$"!#(,$$"!# $C" 4## 8 : $# ( $C",( : $#% Y$ %9 $"# $"# 0( 4* %) 0 %9 E $+4#9#"+ $#"=$(,9$$*,12P4+##$"$+4#9 #"+ $#"19 F 0+ $(0+ ( (0 $(0+ "("4 4 (#0 + $(0 " $+4#9#"+ $#"=9 %(#4$+4#9#"+ $#"= J9#"+ ($(,9"$($#9#($+4#(#0($(0(( $(0( "("4 4 (#0 + $(0 (0 ) "(" ($$"!#$4(#$+4($4",*(#*#*$#"E9$$# +0" J " "#, " $($#9 %( # +0 " $% $ 4+ #9 (#*#*$#"E9$$+4#)(#0($(0("("44(#($ ) "(" ($$"!#9$4($(#"(00+$(0+! ($# " ( # $ 4+ #9 (#* #* $#" E $(,9 $ $ # +0 " $+4#9 #"+ $#" =9 " $4"( $"#9 "# 4#)

27 $(0+( (0$(0+"("44(#0+$(0(0) "(" $$"!#(#*1<P0+$(0+=3")$%$9 #"+ (" 4$ "#)")$%$9#"+ ($ $(# ("4 J($$(,")%)+$#$+%$"#9#"+ (0" "$$"!# J% " =?" 18"($"#0(+$(09$+4#9#"+ #($4",*"("4 $(0+ ( (0 $(0+ "("4 4 (#0 + $(09 9 # $4"(9 $.9#($4"(9 (4"($"#0("(0($4" Q#,""#$"# (#4*($$,$+$"# $"#%"# ",$ ##"($"#+$"#(09(#(% "(#" ( 5 $ 0 $(,#$"4 #4% $+4# $ $"# " 1F $)$" " %#$$(,#$"4#4% $+4#"$##"($"#">")$%$9#"+ ( $ $"#9 0#8)# %9#"+ (##8)# %4*%4%( $"#9$($#$"#+(0( "(" ($$"!# 8) # )#(0($4"0$ ($"#N$ 4%"% *K#4#># F J% " E3" 1$#"F8"($"#0(+((09(#(00+$(0+ ((0$(0+"("44(#0+$(0$)1<P (4"($"#0( &0+$(0+((0$(0+"("44(#0+$(04()0 $"#(0#*(0 " =>8"($"#0(+((0! $("($"#0+$(0+((0$(0+"("44(#0+ $(0 " ) %) + # $+% $"#9 #"+ (0 " " $$"!#!4"( $"#9 " $"( ($4 ()9 $. (4"( $"# 0( #((0 ($4" "("4 (( 5 $ 0 $)# #$"4 #4% $4"( $ (4"( $"# 0( " 1F $ ) $" " % #$$(,#$"4#4%!4"( $# #"( (4"% $"# " =3 ")$% $ 9 #"+ ( $ #$"#N 0#8)# %9#"+ (##8)# %4*(4% #$4"#9,$4"#"(94%(B$4*9 %($4"#$( 5 " #C "( # ")$% $ # $"#( $4"( $4. 8) # %9#"+ (##8)# %4*(4%#$4"#9,$4"# "(94%(B$4*9%($4"#$(9 # 9 4%"%

28 *K#4#4# F! J% " < $#" < 8"( $"# (* ($(0 $, ##0 " "+ (0 "(((9 B 0 $* "9 $, "(0 " "+ #( 0 " %% $$+ 8"( " " ( ) "#, 0 ""(% (" " (# /" " $"# (* ($(0 5 (0 $($#09 ( $ $$+ "*(0 $% $"# $"# (* ($(0 (#*1P "* (#((0$$+ "*(0 " >" 1$#"1" G8"($"#(* ($(0 5 "# ("9 % " F $#" 1 8"( $"# (* ($(09 #$( ("$"#(*($(0-28 -

29 K# /$. F.I*+.C*. K#-# / 012" " $ # * 34 % " 9 ## % 0*** :9" '! >3- =< 4= -64 :Y -<--8<-44 (;<8) 338<= 56 8>% (;<8) 338<= 56 " "" K#3#. :"""4" (( K#=# %. :"""4" ($"$$+#$+4#U(08"12 *=333 9& 8 <F9$ 13E> K#<# I. :9" :""" " ("! ) +%" %9$($( " 5 ( 5 9 6''' 5(4 Y$ ( % " % $ 9(%#"5 6'''D:Q K#># :. 6!78 $+4# #( "4 3< "$ =33> # 5 #" " ( $" #9"(0%4* (6!78 #9 505"7#%9 "O"45,($(.9,$"#4*:"")% #=33=9#(""4 " 4*. %$ $5': # =33= # #(! J 6!78 $4$( )#(+* $#,("K"G"$"(")K"&(6; /"!#$ 5 =33F # $#" #C9 # ## #(, ; 9 $" ("(0 *C #$"9 $"4. ) ) $(, ("+$ "(0K"&(6 4)6!78 #5=33F #"$4 $$ ( $ "# $ "" K" N K" G " 5 " $+ 6!789 )# #$" * + $(0 ;9 4(4 #% % $(0,C )#%$* +(0$K"("

30 5 =33F # 6!78 $(#4 $(0 #"+9 " $% $ (# "0 $)" $% 4$#"+#$(#(0$ "+K" 5 =332 # $)4 () #" ) 0, (0 $#"9 %+*"!"( ",((4(%"* $#" $ $+4$( $( " $#0 4+ " (! " K%" '"""Z " ( #$%$(0##+$#"+ (%" ( $#" # " "(#(!K!Z! " K%"! Z $"!K "4( "#, $" $,(0 $)). "((0 ( $ #",( (4 $((( "$"$!# " #" 8: 4#" #"(( #!# %(9 5; K"$"DG#9 / ' $ $# #) "(#, (" K"&(6 $$)#C! "+K" 5 =33? #9 $( $ $#% 4 K"9 6!78 $("$4 $ $#" "9 $(" %+G8&K=33?9#C(0 "(#40$, 0!(,(#" #" ( $)) "4 $$( 8'G:! G#!#% 6'' =33? 8'G8& G:! N )#(0 $(0 # Y( 5(# "( #(0 (# "4( 5, " 4? )( #C(4 ) #9 % $ ) " 0 K" $ 0""$ A " A$A(AA $ & % #"+ 6!78 44( # (9 " 6!78(%4## ",("/K$ "%K"&(6 Y!7 N "0%$4(% +((0#((05=33? #LJ"%((" "((,( M (# $ ) (# $ 4*. $#( Q* $ " $ D $ $% ## ( (# #4$,($$#9 (#4( 5 =33> # $(#4 #, #" #"(, LJ"%% (" "(%,( M(0$"0 (#%,0 " :7:'K N "Y!59 #"+ )"#" ((("""(#"N $#80$ 5* + "(0 ( ) ( 9 "( ( "% (# J$" 4% 6!789 ###" $",* $49 #"+ ( 0) ( ##",(+9"(#+,+ ( 6!78$)4(()$#"4 ($+4#)#( /" $(# $%#$"49#"+ ( 4,(. $4 D % #% " (% " ( $)# $% ## ( (#,(0 C " $)4 +, $+4$) ## $) " ( ) (" (9 #$" "(0 0 J"4 " $)" ( +0 ##0 N " $#"+,((" (( & % $+4$#+ $(4(0 4+ 6!78 4! " 59 "(0 $( 4*.%$ $'I"59#"+ $"4%,K" &( 6 $"( 4 6!78 $" ( (D$9 ")$ $4 #$" 9 $)#"+"(04%(0$'I"59$6!78 " '" I 9/U'!# /DU;(0 9#"+ ($+4#$+4$$+%4( 5"$=33>9#$+4$$($$0$#"09Y!7 (6!78 #% $ " 4 " % (" "(% Y!7 N K"&( 6!"9, %#"+6!784#(#"9"( $"()#(0,C# " 6!78 " "( $(0+ $ ##) $"9 0 (# #,( " (#()%,

31 K#4# F!! (). : $"4 #4(" ( " % ( $$ $9 %+* % # $+4# 0(0 C$ &#"' (%9#$"4#4($+4#(? )? #9 "( F= ## "*39314#,#(39314#,#T > ##G "*39314#,#(39314#,#T ##/ "*39314#,#(39314#,# 5#4($#(#"4(")$($+ # $#(4 # #4 $),( $" $) " " 22 1 # (%9 # $4 #4#+ "(0 "(0 $(0 $ 4* %$ 9 4% $ 6!78 # 5 $ $ 4* %$ 9 #( $! (" " 5 ( $ 4 "* %#4F= # "5$#(#G%"+#9$((V$#($ " $+4# *W$ " $+4# #9 50 7# " 5 $#( # / %"+#9 "$4 4* $ " $+4# : J% " E<?R1# $+4#0(0:""" (" (.#$"4$($#(" "9 #"+ % $ (# ( # "(9 $+##$"4 $( % " )* #$"4 #4% & #$"4 $% $ +, (,# %)" $( # $(,0 "*9$"4N$$#(#"+#,(#$"4$% " (%045%J%9#,)*."%#$"4N(#* " #$"4#4%$+4#N,(.,("(4$#(" "(0 " A (1) : 485 8<3%<3 $"4#4(,$4"(#$"4$"(#*. $"4$( $"4#"((!"4#$"4( 5(#"%4(0 5(#"" #,% 1? K#7# *! $"4#4(:"""4$4(4* 1 "$ %&#" ' (%$")9%(,$+4#4#$ "#$%

32 K#8# * A A! :"""4%(0%$$C" K#6#! % M & & % &! & ' & J%$ >" E"""6!78 J $+4#"<"$=313 #$(4%$ $(, #$"4 #4% #") (,, # & (4 $ $ "(0(0 # ( ) "+ #($((0 # & # & ) (4%"+#)9*$#(#"$.4*$0) 5 "(#($(9#"+ (0$(,9)"$(0")$(0$"C $+4#("), "+#($((0$(0) #$+4# &9 5 "()($($$( "($()4%J 9$"$#"$(4$) 9 5 "()$(%*)("((5%J%$$ # "(9 5 "("$($(" $+4$"4$+4$)$+4# $"%" 4%"#($%N$ # "(9#"+ $( "(9 Q "$.))#$+4#&$((39314T %! )#) $($$$4,*(# "+ $4") $4% $#( # " 1 " ( "% ("% $ J $+4#T 0! )# (#4(0# &$+4#" $(#( ",(. $$ "9 5#+$(0) "+#J $+4#%E)("((5% J%$$ # "( K#-5# %!$( "*:""("#"($("",( (#" "+ (0(" +,#,(0#"+$("(0 K#--# A.%!'! # N! J 6!78 9 $ C $ % &#" ' (% 2= # :""9 %+4 # ("(0 $ 6!78 $ %4+5(J%$+4#! 50 7# N 4# ( 6!78 $ C $ % &#" ' (% <> # 6!78 9 " 12P %+4 # ("(0 $ :"" $ % 12P%4+5(J%!507#$4*.%$ $ LG #507#M5! "4*LG #507#M"*4% "((0-32 -

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 VISTULA GROUP skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

XI Edycja AROUND THE ROCK

XI Edycja AROUND THE ROCK nr 12 lipiec 2013! Lato z Radiem w Czerwionce! Nie wszystkie łby są "zakute"...! Spotkanie z Antonim Macierewiczem Nagrobex ze Stanowic podbija Europę Firma Nagrobex prowadzi swoją działalność od 2000

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 540 / 540C 35/30 B581C 185/65,196/60 typ 955 6,5Jx15H2 Att 530 / 530G 35 B581C 4 x 98 58,1 Att 530B / 530CC 35 7,0Jx16H2 B581C 195/55,205/50 Att 630CC 35! - 15" tylko

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 10 maj 2013 UWAGA!!! KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA Szczegóły na stronie 6!"#$ &' Bolesław Piecha nowym Senatorem RP Poseł PiS Bolesław Piecha zwyciężył w wyborach uzupełniających do Senatu, które odbyły

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności XPLUS S.A. w 2011 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności XPLUS S.A. w 2011 roku Warszawa dn 27.02.2012 XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie 02-804 przy ulicy Gżegżółki 4 została zawiązana dnia 9 listopada 2007 roku aktem notarialnym Rep. Rep. A nr 15682/2007. Dnia 08 stycznia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko/Nazwa:... Adres:... PESEL / NIP:... Nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze:... Imię i Nazwisko:.. Adres:... PESEL:.

Imię i Nazwisko/Nazwa:... Adres:... PESEL / NIP:... Nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze:... Imię i Nazwisko:.. Adres:... PESEL:. Dane Akcjonariusza: FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATC-CARGO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni w dniu 23 grudnia 2010 roku Imię

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A. Wrocław kwiecień 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Charakter projektu: SMS Kredyt 1. Emisja akcji o wartości 3 mln PLN w trybie oferty

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku z siedzibą w Poznaniu Poznań, 10 listopada 2011 roku strona 1 z 8 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 3.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Autopoprawka 1 Wprowadzona w związku z zarejestrowaniem przez Sąd podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta o 15.000.000 zł na skutek

Bardziej szczegółowo

raport kwartalny III kwartał 2014

raport kwartalny III kwartał 2014 raport kwartalny III kwartał 2014 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1.

Bardziej szczegółowo

NOTATKI WSTĘP CHEMIA DZIAŁ ELEKTRYCZNY FILTRY HAMULCE NADWOZIE LINKI OGUMIENIE ZAWIESZENIE SILNIK SPRZĘGŁA NAPĘD

NOTATKI WSTĘP CHEMIA DZIAŁ ELEKTRYCZNY FILTRY HAMULCE NADWOZIE LINKI OGUMIENIE ZAWIESZENIE SILNIK SPRZĘGŁA NAPĘD NOTATKI NAPĘD SPRZĘGŁA SILNIK ZAWIESZENIE OGUMIENIE WSTĘP LINKI NADWOZIE FILTRY DZIAŁ ELEKTRYCZNY CHEMIA 215 WSTĘP CHEMIA DZIAŁ ELEKTRYCZNY FILTRY NADWOZIE LINKI OGUMIENIE ZAWIESZENIE SILNIK SPRZĘGŁA NAPĘD

Bardziej szczegółowo

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa ALFA ROMEO 0. 0406 Alfa Romeo 45 930 07/994-09/200. 0. 0406 Alfa Romeo 46 930 2/994-0/200. 0. 052 Alfa Romeo 46 930 0/995-0/200.

Bardziej szczegółowo

Seria K WAGI SERIA INSTRUKCJA

Seria K WAGI SERIA INSTRUKCJA Seria K WAGI SERIA K INSTRUKCJA I 1 WPROWADZENIE... 1 1.1 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WAG SERII K... 1 1.2 INSTALACJA WAG... 1 1.3 SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA INFORMACJI W INSTRUKCJI... 2 1.4 JAK DO PRACY... 2 2...

Bardziej szczegółowo

Felgi ANZIO Lista zastosowań

Felgi ANZIO Lista zastosowań Felgi ANZIO Lista zastosowań zima 2013/2014 ANZIO ANZIO Come Come into into Fashion Fashion ALFA ROMEO Alfa 159 5 110 7 x 16 38 LIGHT LI70638O11 85-147 205/55R16 Ł MP074 TÜV 159 Sportwagon 38 WAVE WA70638O11

Bardziej szczegółowo