UCHWAŁA NR XLIV/300/2018 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLIV/300/2018 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV/300/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2077) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 1. W budżecie Gminy uchwalonym uchwałą Nr XLI/283/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 grudnia 2017 r., zarządzeniem Nr 5/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 22 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLIII/293/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 31 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 5 lutego 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 27 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę ,00 i ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości: ,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę ,00 i ustala się w wysokości ,00 w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 2.370,00 2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9.500,00 i ustala się w wysokości ,00 w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie ,00 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę ,00 i ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości: ,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ,00 i ustala się w wysokości ,00 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 6.557,00 2. Załączniki Nr 2, 5 i 6 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały. 3) Ustala się deficyt budżetu w wysokości: ,00, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 4) Zwiększa się wysokość planowanych przychodów o kwotę: ,00 i ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości ,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5) Zwiększa się wysokość planowanych rozchodów o kwotę: ,00 i ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości ,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 6) Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę ,00 i ustala się w wysokości ,00 w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu ,00 7) Ustala się kwotę ,- do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu i upoważnia się Wójta do ich zaciągania. 8) Ustala się kwotę ,-, do której Wójt może udzielać pożyczek i upoważnia się Wójta do ich udzielania. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Edward Wiewiórka Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia r. Dochody Gminy Drawsko na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 2 880,00 0, , Gospodarka leśna 2 880,00 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 880,00 0, , Rybołówstwo i rybactwo 4 000,00 0, , Pozostała działalność 4 000,00 0, , Wpływy z usług 4 000,00 0, , Transport i łączność 400,00 0,00 400, Drogi publiczne gminne 400,00 0,00 400, Wpływy z różnych dochodów 400,00 0,00 400, Turystyka 5 904,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 904,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 5 904,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8 242,00 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , ,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 0, , Działalność usługowa 2 500,00 0, , Pozostała działalność 2 500,00 0, , Wpływy z usług 2 500,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 Strona 1 z 6 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 1

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wpływy z usług 200,00 0,00 200, Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 014,00 0, ,00 356,00 0,00 356, ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 226,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 226,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z podatku rolnego 1 442,00 0, , Wpływy z podatku leśnego ,00 0, , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 0,00 500,00 Strona 2 z 6 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 2

5 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, , Wpływy z podatku rolnego ,00 0, , Wpływy z podatku leśnego ,00 0, , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 0, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 0, , Wpływy z opłaty targowej ,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 0, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 0, ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 0, , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 0, ,00 Strona 3 z 6 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 3

6 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 1 200,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 200,00 0, , Zasiłki stałe , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5 045,00 0, , ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000,00 0, , Wpływy z usług 7 000,00 0, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, ,00 Strona 4 z 6 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 4

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , , , , Wpływy z pozostałych odsetek 0, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , ,00 0, , Wpływy z różnych opłat ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Pozostała działalność 3 136,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 3 136,00 0, ,00 Strona 5 z 6 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 5

8 Razem: , , ,00 Strona 6 z 6 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 6

9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia r. Wydatki Gminy Drawsko na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Melioracje wodne 500,00 0,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500, Izby rolnicze 1 524,00 0, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 524,00 0, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Rybołówstwo i rybactwo 4 400,00 0, , Pozostała działalność 4 400,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0, , Różne opłaty i składki 400,00 0,00 400, Transport i łączność ,00 700, , Drogi publiczne powiatowe 0,00 700,00 700, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 700,00 700, Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Turystyka ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, ,00 Strona 1 z 16 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 1

10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe 9 200,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 2 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 3 655,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 550,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 128,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 3 500,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 8 938,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 531,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Działalność usługowa 7 730,00 0, , Pozostała działalność 7 730,00 0, , Zakup energii 1 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, , Różne opłaty i składki 5 730,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 962,00 0,00 962, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 945,00 0, ,00 Strona 2 z 16 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 2

11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 796,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 015,00 0, , Zakup usług remontowych 5 412,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 250,00 0,00 250, Zakup usług pozostałych 3 765,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 500, Podróże służbowe krajowe 1 800,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 961,00 0,00 961, Wynagrodzenia osobowe pracowników 170,00 0,00 170, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 167,00 0,00 167, Składki na ubezpieczenia społeczne 30,00 0,00 30, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 24,00 0,00 24, Składki na Fundusz Pracy 5,00 0,00 5, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, ,00 Strona 3 z 16 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 3

12 4270 Zakup usług remontowych 4 610,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 8 100,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 240,00 0,00 240, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 200,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 594,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 4 983,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 0, , Zakup usług remontowych 391,00 0,00 391, Zakup usług zdrowotnych 410,00 0,00 410, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 698,00 0, , Podróże służbowe krajowe 750,00 0,00 750,00 Strona 4 z 16 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 4

13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 840,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0, , Różne opłaty i składki 420,00 0,00 420,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 226,00 0, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 174,00 0,00 174, Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 25, Wynagrodzenia bezosobowe 1 001,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 26,00 0,00 26, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji 4 110,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 110,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 000,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 8 000,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 2 500,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 450,00 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Różne opłaty i składki ,00 0, , Zarządzanie kryzysowe ,00 0, ,00 Strona 5 z 16 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 5

14 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 850,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 448,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Strona 6 z 16 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 6

15 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 750,00 0,00 750, Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 780,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 200,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 500,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 945,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Różne opłaty i składki 9 200,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, , Gimnazja ,00 0, ,00 Strona 7 z 16 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 7

16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 140,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 910,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 2 870,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, , Różne opłaty i składki 4 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 390,00 0,00 390, Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 762,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 500,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00 0,00 800, ,00 Strona 8 z 16 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 8

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 0,00 150, Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 20, Zakup materiałów i wyposażenia 630,00 0,00 630, Zakup środków dydaktycznych i książek 80,00 0,00 80, Zakup energii 120,00 0,00 120, Zakup usług remontowych 240,00 0,00 240, Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 0,00 50,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 600,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 0,00 750, Zakup materiałów i wyposażenia 8 300,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 0,00 800, Zakup energii 2 600,00 0, , Zakup usług remontowych 940,00 0,00 940, Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 450,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450,00 0,00 450,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 160,00 0,00 160,00 Strona 9 z 16 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 9

18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 90,00 0,00 90, Zakup energii 500,00 0,00 500, Zakup usług remontowych 130,00 0,00 130, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 0,00 100, Pozostała działalność ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 660,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 5 100,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 900,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 460,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0, , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 400, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 200, Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0, ,00 Strona 10 z 16 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 10

19 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 24,00 0,00 24, Zasiłki stałe , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Świadczenia społeczne ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 700,00 0, , Świadczenia społeczne 4 971,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 5 655,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 400, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 0, , Podróże służbowe krajowe 3 500,00 0, , Różne opłaty i składki 500,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 534,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0, ,00 Strona 11 z 16 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 11

20 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 100, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 400,00 0, , Pozostała działalność 7 400,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200,00 0, , Różne opłaty i składki 200,00 0,00 200, Edukacyjna opieka wychowawcza 4 550,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 550,00 0,00 550, Inne formy pomocy dla uczniów 550,00 0,00 550, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 4 000,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów 4 000,00 0, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 400,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 400, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 240,00 0,00 240, Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 0,00 900,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Strona 12 z 16 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 12

21 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 700,00 0,00 700, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 314,00 0, , Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 0, , Wspieranie rodziny 4 150,00 0, , Świadczenia społeczne 1 200,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 400, Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 600,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 600,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi 3 963,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych 800,00 0,00 800,00 Strona 13 z 16 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 13

22 4430 Różne opłaty i składki 2 663,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych 1 500,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Schroniska dla zwierząt ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 000,00 0, , Różne opłaty i składki 100,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 425,00 0,00 425, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 936,00 0,00 936, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 745,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 123,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 870,00 0,00 870,00 Strona 14 z 16 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 14

23 4430 Różne opłaty i składki 1 228,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych 5 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 100,00 0,00 100, Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 437,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 010,00 0, , Różne opłaty i składki 5 401,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 125,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 1 550,00 0, , Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 7 500,00 0, , Różne opłaty i składki 7 100,00 0, ,00 Strona 15 z 16 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 15

24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Razem: , , ,00 Strona 16 z 16 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 16

25 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO NA 2018 ROK PRZYCHODY Paragraf Treść Przed Zmiana Po zmianie zmianą 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych , , , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 0, ,00 RAZEM: , , ,00 ROZCHODY Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 991 Udzielone pożyczki i kredyty , , , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 0, ,00 RAZEM: , , ,00 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 1

26 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia r. ZESTAWIENIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2018 ROK 1. Dotacje Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Zasiłki stałe ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, ,00 RAZEM: , , ,00 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 1

27 2. Wydatki Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 949,00 0, , Świadczenia społeczne 4 949,00 0, , Zasiłki stałe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenie społeczne 3 529,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 479,00 0,00 479,00 RAZEM: , , ,00 Id: YRDSX-HZZPT-GDHUO-SHFPF-WWYWH. Podpisany Strona 2

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 17 maja 2018 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 17 maja 2018 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje: ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje: ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/209/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie:zmiany uchwały budzetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXX/209/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie:zmiany uchwały budzetowej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXX/209/2017 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie:zmiany uchwały budzetowej na rok 2017 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 28 lutego 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 28 lutego 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje: ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/308/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 28 marca Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

UCHWAŁA NR XLV/308/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 28 marca Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: UCHWAŁA NR XLV/308/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 28 marca 2018 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 18 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 18 kwietnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/233/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXIII/233/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXIII/233/2017 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 25 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 25 stycznia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 12 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 12 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r.

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE z dnia 26 stycznia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Zaklików na rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 16 marca 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 16 marca 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje: ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/45/2019 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 20 marca Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

UCHWAŁA NR VI/45/2019 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 20 marca Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: UCHWAŁA NR VI/45/2019 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 20 marca 2019 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV.172.2016 Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2018rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 13 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 13 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo