ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach"

Transkrypt

1 ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: Aktualizacja: r.

2 Organizm gospodarczy przedsiębiorstwa jest układem szczególnie złożonym. Trudno podporządkować go prostym, a nawet rozwiniętym regułom matematycznym. Analiza finansowa - jako metoda szczegółowego i wielopoziomowego badania zjawisk gospodarczych ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji umożliwiających lepsze wykorzystanie zasobów, poprawę wyników działalności, sprostanie potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli. Ponadto, pobudza do myślenia opartego na logice ekonomicznej i sprzyja pogłębianiu oceny osiąganych wyników działalności gospodarczej. Strona 2

3 Spis treści 1. Analiza bilansu... 6 Tablica 1.1. Aktywa - wartość... 7 Tablica 1.2. Aktywa odchylenie... 7 Tablica 1.3. Aktywa dynamika... 8 Tablica 1.4. Aktywa struktura... 8 Wykres 1.1. Struktura aktywów... 9 Wykres 1.2. Struktura aktywów obrotowych... 9 Tablica 1.5. Aktywa - zmiana struktury... 9 Tablica 1.6. Pasywa wartość... 1 Tablica 1.7. Pasywa odchylenie... 1 Tablica 1.8. Pasywa dynamika Tablica 1.9. Pasywa struktura Wykres 1.3. Struktura pasywów Wykres 1.4. Struktura zobowiązań i rezerw Tablica 1.1. Pasywa zmiana struktury Analiza rachunku zysków i strat Tablica 2.1. Rachunek zysków i strat wartość Wykres 2.1. Przychody i koszty ogółem Wykres 2.2. Wyniki finansowe Tablica 2.2. Rachunek zysków i strat odchylenie Tablica 2.3. Rachunek zysków i strat dynamika Tablica 2.4. Rachunek zysków i strat struktura Tablica 2.5. Rachunek zysków i strat zmiana struktury Tablica 2.6. Rachunek zysków i strat wartość po korekcie inflacyjnej... 2 Tablica 2.7. Struktura kosztów rodzajowych Wykres 2.3. Struktura kosztów rodzajowych Analiza rachunku przepływów pieniężnych Tablica 3.1. Rachunek przepływów pieniężnych wartość Wykres 3.1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej Tablica 3.2. Rachunek przepływów pieniężnych odchylenie Tablica 3.3. Rachunek przepływów pieniężnych dynamika Tablica 3.4. Rachunek przepływów pieniężnych struktura Strona 3

4 Tablica 3.5. Rachunek przepływów pieniężnych zmiana struktury Wykres 3.2. Struktura przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej Analiza informacje dodatkowe... 3 Tablica 4.1. Zestawienie zmian w kapitale własnym Tablica 4.2. Pomocnicze wyliczenia Tablica 4.3. Koszt kapitału Wykres 4.2. Koszt kapitału Tablica 4.4. Wyznaczenie kosztu kapitału własnego na podstawie modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM Tablica 4.5. Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego Wykres 4.3. Przychody podstawowej działalności operacyjnej prognoza na 26 rok Wykres 4.4. Koszty podstawowej działalności operacyjnej prognoza na 26 rok ANALIZA WSKAŹNIKOWA Tablica 5.1. Analiza Struktury majątkowo - kapitałowej Wykres 5.1. Struktura majątkowo - kapitałowa Wykres 5.2. Wskaźniki utrzymania zdolności płatniczej... 4 Tablica 5.2. Analiza płynności finansowej... 4 Wykres 5.3. Wskaźniki płynności finansowej Wykres 5.4. Wskaźniki cyklu Wykres 5.5. Strategie finansowania działalności bieżącej ujęcie cykliczności Tablica 5.3. Analiza kapitału obrotowego netto Wykres 5.6. Strategie finansowania działalności bieżącej ujęcie wartościowe Tablica 5.4. Analiza poziomu kapitału obrotowego Tablica 5.5. Analiza strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto Wykres 5.7. Macierz strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto Tablica 5.6. Analiza dynamicznej płynności finansowej Wykres 5.8. Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej Tablica 5.7. Analiza stopnia zadłużenia Wykres 5.9. Wskaźnik ogólnego zadłużenia i wskaźnik zadłużenia kapitału własnego Tablica 5.8. Analiza sprawności pracy Wykres 5.1. Wskaźnik produktywności kosztów pracy Tablica 5.9. Analiza sprawności działania Wykres Wskaźnik poziomu kosztów Wykres Wskaźnik rotacji aktywów i wskaźnik rotacji majątku obrotowego Strona 4

5 Tablica 5.1. Analiza rentowności... 5 Wykres Wskaźnik rentowności ROS, ROA, ROE... 5 Wykres Wskaźniki rentowności przychodów Tablica Analiza ujęcie rynkowe Wykres Koszt kapitału WACC i stopa zwrotu z kapitału ROIC Wykres Dochód oczekiwany i dochód uzyskany WZORCOWE UKŁADY NIERÓWNOŚCI Tablica 6.1. Wzorcowe układy nierówności wskaźników ANALIZA PIRAMIDALNA Tablica 7.1. Piramidalna rentowność sprzedaży, majątku i kapitału własnego Tablica 7.2. Model Du Ponta Wykres 7.1. Piramidalna rentowność sprzedaży, majątku i kapitału własnego oraz model Du Ponta ANALIZA RYZYKA... 6 Tablica 8.1. Wskaźniki ryzyka Wykres 8.1. Stopnie dźwigni DFL, DOL, DTL Tablica 8.2. Modele analizy dyskryminacyjnej Tablica 8.3. Zmienne niezależne Wykres 8.2. Modele analizy dyskryminacyjnej Wykres 8.3. Poziom zagrożenia bankructwem Tablica 8.4. System wczesnego ostrzegania przed bankructwem Wykres 8.4. Poziom zagrożenia / bezpieczeństwa Strona 5

6 1. Analiza bilansu Strona 6

7 Tablica 1.1. Aktywa - wartość A K T Y W A Stan na dzień 31 grudnia w tys. zł Średnia A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usłu, w okresie spłaty: do 12 miesięcy Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Razem Aktywa (A + B) Tablica 1.2. Aktywa odchylenie A K T Y W A A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe 1. Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usłu, w okresie spłaty: - do 12 miesięcy 2. Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Razem Aktywa (A + B) Odchylenie w okresach Średnia Strona 7

8 Tablica 1.3. Aktywa dynamika A K T Y W A A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia między. B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe 1. Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usłu, w okresie spłaty: - do 12 miesięcy 2. Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne IV. Krótkoterminowe rozliczenia między. Razem Aktywa (A + B) Dynamika w % Średnia 22 \ \ \ \ \ ,6 83, 79,7 26,1 97,6 14,3 44,1 833,3 6,4-67,5 85,6 11,1 1,7 14,4 15, 1,2 116,4 117,2 12, 49,8 14,9 98,7 13,3 11,3 17,7 11,9 135,7 817, 124,4 127,1 164,4 164,4 197,5 129,4 27,4 8,6 76,2 138,5 123,6 41,1 77,2 74,7 82, 82, 89,1 19,5 19,5-242,4 244,5 15, - 171, 91,3 12,6-17,9 144,8 16,6 164,4 219,8 57,3 45,4 115, 259, , 1, 72,9 73,4 14,5-1,8 2, , 6,4-14,8 53,6 93,5 98,5 18,2 18,2 69,7 114,1 219,8 45,4 14,5 114,1-67,6 61,5 87, 97,2 19,2 19,2 19,2-113,6 242,4 67,6 113,6 126, 89,4 15,6-62,5 79,4 73,4 73,4 69,2 315, 315, 86,3 57,8-586,3 586,3 315,5 598,3 7,5 95,7 111,3 14,3 142, ,7 73,4-91,3 14,1 94,9 14,6 15,4 17,3 17,3 13,3 119,8 119,8-184,7 184,7 186,9 91,9 13,3 Tablica 1.4. Aktywa struktura A K T Y W A Struktura w % Średnia A. Aktywa trwałe 52,2 55,2 46,3 45,7 55, 5,9 I. Wartości niematerialne i prawne,3,3,2,1,,2 II. Rzeczowe aktywa trwałe 5,4 53,8 44,9 44,6 54,3 49,6 1. Środki trwałe 44,7 51,1 41,8 4,8 43,2 44,3 2. Środki trwałe w budowie 5,7 2,7 3,1 3,8 1,2 5,1 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie,,,1,,9,2 III. Należności długoterminowe,,,,,, IV. Inwestycje długoterminowe,2,1,1,,,1 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,4 1, 1,1 1,1,7 1,1 B. Aktywa obrotowe 47,8 44,8 53,7 54,3 45, 49,1 I. Zapasy 17,6 14,6 16,8 19,7 8,5 15,4 II. Należności krótkoterminowe 27,6 23,4 33,1 3,5 23,2 27,6 1. Od jednostek powiązanych 22,9 18,7 25,5 26,4 2,2 22,7 a) z tytułu dostaw i usłu, w okresie spłaty: 2,8 18,7 25,5 26,4 2,2 22,3 - do 12 miesięcy 2,8 18,7 25,5 26,4 2,2 22,3 2. Od pozostałych jednostek 4,8 4,6 7,6 4,1 3, 4,8 a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: 2,7 3,3 6, 2,6 2,8 3,5 - do 12 miesięcy 2,7 3,3 6, 2,6 2,8 3,5 - powyżej 12 miesięcy,,,,,, III. Inwestycje krótkoterminowe 2,5 6,7 3,8 4, 13,3 6,1 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2,5 6,7 3,8 4, 13,3 6,1 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2,5 6,6 3,4 4, 13,2 5,9 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,1,1,,,, Razem Aktywa (A + B) Strona 8

9 Wykres 1.1. Struktura aktywów % 52% 45% 55% 54% 46% 54% 46% 45% 55% Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Wykres 1.2. Struktura aktywów obrotowych % % 15% % 7% % 8% % % 19% 37% 33% 31% 36% 29% 58% 52% 62% 56% 52% Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe Tablica 1.5. Aktywa - zmiana struktury A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe 1. Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usłu, w okresie spłaty: - do 12 miesięcy 2. Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Razem Aktywa (A + B) A K T Y W A Zmiana struktury ,, 3,4 -,1, -,4,1, -,4-3, 8,9-4,2,6 2,9,9-9,3-4,2 6,8,9-6,2-2,1-2,1 -,2,6 4,2 4,2 4,1, -8,9 -,1 6,4-9,3,1, -3, 2,2 6,8 6,8 3, 2,7-3,2-2,6,2,6 -,2 -,7-2,8-11,2-9,1 9,3,2 9,3 9,2 -,1,, -,6 -,1-8,9 -,3 9,7 3,9-1, -3,,4,7,,,6, 9,7 2,7, -2,9-2,9 -,1, 9,3 -,1 2,4 6,4,9, -,1,,9-3,5-3,4-3,4, -7,3-6,2-6,2-1,1,2,2, 2,8 -,3-1,5 4,5,9, -4,4-2,7 -,6 -,6-1,8,1,1, 1,8 1,8 1,7 -,1 Strona 9

10 Tablica 1.6. Pasywa wartość P A S Y W A Stan na dzień 31 grudnia w tys. zł Średnia A. Kapitał własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VIII. Zysk (strata) netto B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usłu, w okresie wymagalności: do 12 miesięcy Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: do 12 miesięcy g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych h) z tytułu wynagrodzeń IV. Rozliczenia międzyokresowe Razem Pasywa (A + B) Tablica 1.7. Pasywa odchylenie P A S Y W A A. Kapitał własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VIII. Zysk (strata) netto B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usłu, w okresie wymagalności: - do 12 miesięcy 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: - do 12 miesięcy g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych h) z tytułu wynagrodzeń IV. Rozliczenia międzyokresowe Razem Pasywa (A + B) Odchylenie w okresach Średnia Strona 1

11 Tablica 1.8. Pasywa dynamika P A S Y W A A. Kapitał własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VIII. Zysk (strata) netto B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usłu, w okresie wym.: - do 12 miesięcy 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wym.: - do 12 miesięcy g) z tytułu pod., ceł, ubezpieczeń i innych h) z tytułu wynagrodzeń IV. Rozliczenia międzyokresowe Razem Pasywa (A + B) Dynamika w % Średnia 22 \ \ \ \ \ ,1 1, 12,6 1, 16,5 1, 1, 12,7 1,2 1, 89,9 99, 164,2 15,7 122,2 8, 113,4 111,2 71,2 155, 14,5 115, 27,5 62,2 155,4 23, 118,2 85,8 16, 85,8 53, 11,3 572,7 91,3 15,9 124, 1, 1, 1,1 99,4 12,2 12,9 82,6 83,7 12,8 13,3 97,8 86,4 181,7 186,9 25,8 86,4 181,7 186,9 25,8 86,4 181,7 186,9 25,8 68,5 168,6 14,1 8,8 14,1 213,8 85,5 76,1 115, 27,5 92,5 77,3 16, 92,5 77,3 111,9 82,1 8,9 14,2 114,1 75,7 114,1 75,7 122,4 174,8 86,5 112,2 15,1 99,4, -, 12,6 15,6 95,7 13, 88,5 255,1 13,8 95,3 86,9 75,7 15,5 1, 1,8 97,1 128,1 11,9 13,3 96,9 12,2 75,7 12,2 75,7 12,2 97,2 15,5 144,9 119,9 17,6 123,1 17,6 123,1 88,7 12,9 3,9 9,6 118,5 18,9 118,5 18,9 98, 19,2 118,8, 14,5 19,9 111,3 13,3 Tablica 1.9. Pasywa struktura P A S Y W A Struktura w % Średnia A. Kapitał własny 55,9 65,6 55,8 56,2 62,2 59,1 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8,8 9,7 8, 7,6 7,9 8,4 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 24,8 27,2 23,1 22, 23, 24, V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 6,6 7,2 5,3 5, 5,2 5,9 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 8,5 15,2 13,3 15,4 19,4 14,4 VIII. Zysk (strata) netto 7,2 6,3 5,9 6,2 6,7 6,5 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44,1 34,4 44,2 43,8 37,8 4,9 I. Rezerwy na zobowiązania 7,8 7,1 6,1 5,9 6,1 6,6 II. Zobowiązania długoterminowe,2,2,2,4,1,2 2. Wobec pozostałych jednostek,2,2,2,4,1,2 a) kredyty i pożyczki,2,2,2,4,1,2 III. Zobowiązania krótkoterminowe 36,2 27,1 37,9 37,4 31,6 34, 1. Wobec jednostek powiązanych 5,4 6,2 1,9 8,9 7, 7,7 a) z tytułu dostaw i usłu, w okresie wymagalności: 3,8 4,8 8,2 7,2 5,8 6, - do 12 miesięcy 3,8 4,8 8,2 7,2 5,8 6, 2. Wobec pozostałych jednostek 3,6 2,9 26,9 28,5 24,4 26,3 a) kredyty i pożyczki 1,9 2,7 2,7 2,1 3, 4,3 d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: 17,6 16,6 22, 23,7 18,8 19,7 - do 12 miesięcy 17,6 16,6 22, 23,7 18,8 19,7 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 1,6,9,9 1,5 1,4 1,3 h) z tytułu wynagrodzeń,5,5,5,5,5,5 IV. Rozliczenia międzyokresowe,,,,,, Razem Pasywa (A + B) Strona 11

12 Wykres 1.3. Struktura pasywów % 34% 44% 44% 38% 56% 66% 56% 56% 62% Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Wykres 1.4. Struktura zobowiązań i rezerw % 18% % % 21% % % 14% % % 14% 1% % 16% % 82% 79% 86% 85% 84% Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Tablica 1.1. Pasywa zmiana struktury Zmiana struktury P A S Y W A A. Kapitał własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VIII. Zysk (strata) netto B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usłu, w okresie wymagalności: - do 12 miesięcy 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: - do 12 miesięcy g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych h) z tytułu wynagrodzeń IV. Rozliczenia międzyokresowe Razem Pasywa (A + B) 9,7,9 2,4,6 6,7 -,9-9,7 -,7,, -9,8-1,7-4,1-1,9-1,9 -,4 9,8-1, -,3 2,1,3 -,4 -,2,,2,,,,4 6, 6,3 -,4,3 -,9-1,1 1, -1,8,2,2-9,1 1,8 -,5,8 4,7-2, 1, 3,4-1, 1, 3,4-1, -9,7 6, 1,6-8,2, -,6,2-1,4 4, 1,9,5 -,5-6, -6,3,2-1,7 -,3 -,1 -,3 -,1 -,3 -,1-5,8-4,6-1,9 1,6-1,4 2, -1,4 2, -4,1-6,2,9-7,9-1, -1, 5,4 5,4 1,7 1,7-4,9-4,9 1,2 1,2 -,7,,6 -,1 -,2,,,,,,,,,, Strona 12

13 2. Analiza rachunku zysków i strat Strona 13

14 Tablica 2.1. Rachunek zysków i strat wartość W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia w tys. zł Średnia Przychody i zyski ogółem Koszty i straty ogółem A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym: od jednostek powiązanych Razem przychody ze sprzedaży I. Produktów II. Zmiana stanu zapasów III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby IV. Towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej Razem koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty w tym: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) netto ze sprzedaży Wynik pozostałej działalności operacyjnej D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne II. Aktualizacja wartości niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej Wynik działalności finansowej G. Przychody finansowe II. Odsetki, w tym: V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K. Zysk (strata) brutto L. Podatek dochodowy N. Zysk (strata) netto Strona 14

15 Wykres 2.1. Przychody i koszty ogółem 2 5 zł 2 zł 1 5 zł 1 zł 5 zł zł Przychody i zyski ogółem Koszty i straty ogółem Wykres 2.2. Wyniki finansowe 16 zł 14 zł 12 zł 1 zł 8 zł 6 zł 4 zł 2 zł zł Zysk (strata) netto ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Strona 15

16 Tablica 2.2. Rachunek zysków i strat odchylenie - Przychody i zyski ogółem - Koszty i straty ogółem A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym: - od jednostek powiązanych - Razem przychody ze sprzedaży I. Produktów II. Zmiana stanu zapasów III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby IV. Towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej - Razem koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty w tym: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) netto ze sprzedaży - Wynik pozostałej działalności operacyjnej D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne II. Aktualizacja wartości niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - Wynik działalności finansowej G. Przychody finansowe II. V. Inne Odsetki, w tym: H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: IV. Inne W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K. Zysk (strata) brutto L. Podatek dochodowy N. Zysk (strata) netto Odchylenie w okresach Średnia Strona 16

17 Tablica 2.3. Rachunek zysków i strat dynamika - Przychody i zyski ogółem - Koszty i straty ogółem A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym: - od jednostek powiązanych - Razem przychody ze sprzedaży I. Produktów II. Zmiana stanu zapasów III. Koszty wytw. prod. na własne potrzeby IV. Towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej - Razem koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty w tym: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzed. towarów i materiałów C. Zysk (strata) netto ze sprzedaży - Wynik pozostałej działalności operacyjnej D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne II. Aktualizacja wartości niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - Wynik działalności finansowej G. Przychody finansowe II. Odsetki V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki IV. Inne W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K. Zysk (strata) brutto L. Podatek dochodowy N. Zysk (strata) netto Dynamika w % Średnia 22 \ \ \ \ \ ,1 129,6 128,8 85,6 127,3 18,3 89,7 13,7 129,8 84,8 129, 18,8 91,2 129,8 128,7 85,1 129,7 18,7 96,9 11,6 127,7 13,9 164,5 114,3 97, 126,1 129,5 91,9 145,4 111,1 97, 126,1 129, 91,1 143,7 11,8-86, -59,2 133,1-471,8 91,3 134,4 129,8 84,9 97,7 13,2 13,6 92,1 9,3 87,6 113,5 88,3 6,5 34,3 188,3 52,8 53,2 79,2 127,6 31,1 25,8 421,8 43,3 151,6 7, 66,1 85,1 43,7 35,6-319,6 22,7 7, -121, 72,9 65,2 53,6 169,3 43,1 9,3 92,6 126,5 158,2 131,5 243,7 127,2 135,2 153,1 117,2 17,1 16,6 11,9 136,3 11,1 112,7 18,2 92,6 143,3 136,8 83,3 151,2 114, 85,2 125,9 114,5 73,7 9,5 99,8 129,3 19,6 13,7 96,8 8,5 116,8 142,4 19,9 11,6 98,1 12, 11,5 12,8 14,6 18,2 13,2 12,1 14,7 9,9 116,3 114,4 14,7 84,2 129,8 198,3 122,7 126,6 266,1 16,6 133,8 94,9 7,6 4,1 24,1 21,8 86,5 1,7 79,1 66,9 31,3 34,6 314,1 111,7 7,8 2,1 26,6 714,2 27,1 27,9 81,9 17,2 122,4 81,2 87,2 98,2 95,3 64,3 252,1-33,9-52,4 94,5 8,6 25,8 386,3 25,9 129, ,6 55,2 61,6 248,6 27, 22,8 98,1 17, 9,1 44,7 83,3 8,3 113,5 111,6 12,9 14,5 12,1 2,2 134, ,6 11,2 966,4,1 11,1 1 5, ,3 72, ,1 39,7 53,2 572,6,, 166, ,3 113,5 111,6 12,9 14,5 12,1 81,2 113,8 113,1 12,8 54, ,5 478,5 17,5 12,7 8, 113,4 111,2 12,9 13,8 11,9 Strona 17

18 Tablica 2.4. Rachunek zysków i strat struktura W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Struktura w % Średnia Przychody i zyski ogółem Koszty i straty ogółem A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym: 97,5 99,8 1, 99,9 99,3 99,3 - od jednostek powiązanych 8,1 87,2 68,3 67,7 13,5 81,4 - Razem przychody ze sprzedaży 92,3 1,5 97,7 98,3 15,4 98,8 I. Produktów 9,7 98,8 96,1 96,3 12,4 96,9 II. Zmiana stanu zapasów 2,8-2,7 1,2 1,3-6,9 -,9 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 2,4 2, 1,,4,8 1,3 IV. Towarów i materiałów 1,6 1,7 1,6 2, 3,1 2, B. Koszty działalności operacyjnej 94,4 96,1 98,8 98,9 99, 97,4 - Razem koszty działalności operacyjnej 88,9 96,8 96,5 97,1 15,5 97, I. Amortyzacja 3,5 4,6 3,7 3,1 3,7 3,7 II. Zużycie materiałów i energii 58,6 6,5 66,4 7, 68,7 64,8 III. Usługi obce 17,4 16,5 15,9 14, 12,2 15,2 IV. Podatki i opłaty w tym:,5,7,6,5,6,6 V. Wynagrodzenia 9,3 8,3 7,4 6,3 7,3 7,7 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2,4 2,7 2,2 1,8 2,2 2,3 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1,3 1,4 1,2 1,1 1,3 1,3 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1,4 1,3 1,3 2, 3, 1,8 C. Zysk (strata) netto ze sprzedaży - Wynik pozostałej działalności operacyjnej D. Pozostałe przychody operacyjne 1,8,1,,1,,4 III. Inne przychody operacyjne 1,7,1,,,,4 E. Pozostałe koszty operacyjne 3,8 2,8,7,2,7 1,6 II. Aktualizacja wartości niefinansowych,8,5,3,1,,3 III. Inne koszty operacyjne 3, 2,4,4,1,6 1,3 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - Wynik działalności finansowej G. Przychody finansowe,7,1,,,6,3 II. Odsetki, w tym:,,1,,,2,1 V. Inne,7,,,,4,2 H. Koszty finansowe 1,7 1,1,5 1,,3,9 I. Odsetki, w tym:,9,7,4,3,3,5 IV. Inne,9,4,2,7,,4 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K. Zysk (strata) brutto L. Podatek dochodowy N. Zysk (strata) netto Strona 18

19 Tablica 2.5. Rachunek zysków i strat zmiana struktury - Przychody i zyski ogółem - Koszty i straty ogółem A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym: - od jednostek powiązanych - Razem przychody ze sprzedaży I. Produktów II. Zmiana stanu zapasów III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby IV. Towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej - Razem koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty w tym: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) netto ze sprzedaży - Wynik pozostałej działalności operacyjnej D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne II. Aktualizacja wartości niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - Wynik działalności finansowej G. Przychody finansowe II. V. Inne Odsetki, w tym: H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: IV. Inne W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K. Zysk (strata) brutto L. Podatek dochodowy N. Zysk (strata) netto ,3 7,1-18,9 -,6 35,8 23,4 8,2 8,1-2,7,2-5,5 -,4-1, -,6,1 1,7 2,7,1 7,9 1,1 1,9 -,9 -,6-1,9,2-1,,3 -,5 -,4,1 -,1-1, -,6-2, -,3,5,2 -,1-2,8,6 7,1 3,9,1-8,2 -,9 -,6 5,9 3,6-1,3 -,2 -,1,2,,7 -,6 -,1,,6,1 -,1,,2,2 -,7,,,4 -,3 -,6 -,6,5 -,7-1,8 -,1 -,1,1 -,9-1,1 1, -1,7 -,8-2,4 -,1-1,4 -,6 -,5 -,2,5 -,7 -,9,4 -,1,4 1,1 -,3,6 8,4-1,7 -,1,1-1,6 -,1 Zmiana struktury -2,1 -,5 -,6 6,1,1,6,4 1, -,1,,,5 -,3 -,2 -,2 -,1 -,2 -,3 -,1, 1,8 13,1 11,7-9,7-1,6 1,5 4,6 16,6,2 1,1-5,2,1-2, -,2, 1,6-1,8-3,1 Strona 19

20 Tablica 2.6. Rachunek zysków i strat wartość po korekcie inflacyjnej W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia w tys. zł Średnia Korekta inflacyjna w % 5,5% 2,%,8% 3,5% 2,1% 2,8% - Przychody i zyski ogółem Koszty i straty ogółem A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym: od jednostek powiązanych Razem przychody ze sprzedaży I. Produktów II. Zmiana stanu zapasów III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby IV. Towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej Razem koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty w tym: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) netto ze sprzedaży Wynik pozostałej działalności operacyjnej D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne II. Aktualizacja wartości niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej Wynik działalności finansowej G. Przychody finansowe II. Odsetki, w tym: V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K. Zysk (strata) brutto L. Podatek dochodowy N. Zysk (strata) netto Strona 2

21 Tablica 2.7. Struktura kosztów rodzajowych W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia w tys. zł Średnia I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: V. Wynagrodzenia, w tym: VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: Razem koszty rodzajowe Wykres 2.3. Struktura kosztów rodzajowych % 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty, w tym: Wynagrodzenia, w tym: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: Strona 21

22 3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych Strona 22

23 Tablica 3.1. Rachunek przepływów pieniężnych wartość W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia w tys. zł Średnia A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zob. krótko. (z wyjąt. poż i kred) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. P. pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Sprzedaż rzecz. akty. trw. i wart. niem Sprzedaż aktywów finansowych II. Wydatki Nabycie rzecz. akty. trw. i wart. niem III. P. pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek II. Wydatki Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowe Odsetki zapłacone III. P. pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Zmiana stanu środ. pienięż. z tyt. różnic kurso F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu Strona 23

24 Wykres 3.1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej 4 zł 3 zł 2 zł 1 zł zł -1 zł -2 zł P. pieniężne netto z działal. operacyjnej P. pieniężne netto z działal. inwestycyjnej P. pieniężne netto z dział. finansowej Przepływy pieniężne netto razem Strona 24

25 Tablica 3.2. Rachunek przepływów pieniężnych odchylenie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Amortyzacja 2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności 8. Zmiana stanu zob. krótko. (z wyjąt. poż i kred) 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1. Inne korekty III. P. pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Sprzedaż rzecz. akty. trw. i wart. niem. 2. Sprzedaż aktywów finansowych II. Wydatki 1. Nabycie rzecz. akty. trw. i wart. niem III. P. pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2. Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek II. Wydatki W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Spłaty kredytów i pożyczek 6. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowe. 7. Odsetki zapłacone III. P. pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - Zmiana stanu środ. pienięż. z tyt. różnic kurso. F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu Odchylenie w okresach Średnia Strona 25

26 Tablica 3.3. Rachunek przepływów pieniężnych dynamika A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Amortyzacja 2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności 8. Zmiana stanu zob. krót. (z wyjąt. poż i kred) 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1. Inne korekty III. P. pien. netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Sprzedaż rzecz. akty. trw. i wart. niem. 2. Sprzedaż aktywów finansowych II. Wydatki 1. Nabycie rzecz. akty. trw. i wart. niem III. P. pien. netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2. Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek II. Wydatki W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właści. 3. Spłaty kredytów i pożyczek 6. Spłata zob. z tytułu leasingu finansowe. 7. Odsetki zapłacone III. P. pien. netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych - Zmiana stanu środ. pienięż. z tyt. różnic kurso. F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu Dynamika w % Średnia 22 \ \ \ \ \ , 113,4 111,2 12,9 13,8 11, ,6 11,8 351,3 334,2 117,2 17,1 16,6 11,9 73,6-393,2-15,4-154,6-3,7-833,6-29,4-141, ,4-14,2 122,2-69,1-115,7-123,1 85, -38,4-76, ,9 14,6-386,6-18,8-55,6 35, -552,,7 55, 1 324,5-74,4 276,7 41,4 159,8 25,8 48,8 186,3 42, 3,6 337,9 5,1 79,5 146,8 76,2 281,3 132,5, -, - 65,8 111,1 -, - 424,2 13,8 126, 16,5 119,8 67,7 54,3 18, 26,6-486,2 45,9 86,8 146,8-446,7-61,6-43,4 1 72,9-517,2-65,1-41,7 1 43, , 598,3 153,6 212,1 13,3 14,8 78,2 244,5 61,5 126, 148,2 127,6 244,5 61,5 126, 315,5 11,3 54,2 1,3 14,7 132,5 11,3 1,4 47,1 195, 39,8 4, 1,4 74,2 12,1 82,6 54,2 1,3 14,7 54,3 98,4 144,8, ,5 136,3-68,9 12,9 136,1-373, -772,3-194,5-38,9 376,4, 134,1 13,7, -, -,, 197,5 156,7-1,5 64,2-284,2-51, , , ,1 18,2-122,4 67,5 53,1 19,2 27,5 1,8 64,3-252, 293,1-115,6-172,6-245,5-8,6 716,4-262,5 72,4-558,6-188,4 45,2 17,9 7,2 71,5 64,7 16,9 16,9 17,9,, 133,6 114, - 186,9 Strona 26

27 Tablica 3.4. Rachunek przepływów pieniężnych struktura W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Struktura w % Średnia A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 1,6 29,1 79,8 55,5 27,7 58,5 II. Korekty razem -,7 7,8 2,2 44,3 72,2 41,4 1. Amortyzacja 57,9 24,5 63,5 42,3 21, 41,8 2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych -,7 -,2 1,8 -,2,1,2 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1,3 2,5 3,2 2,2,3 3,7 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 7,2 -,1 1,9 -,4,2 1,8 5. Zmiana stanu rezerw -1,6-6,4 2,2 1,7 -,6 -,9 6. Zmiana stanu zapasów -5,5 21,1-62,8-33,4 5,1-15,1 7. Zmiana stanu należności -51,1 31,9-189,2 1,2 35,6-32,5 8. Zmiana stanu zob. krótko. (z wyjąt. poż i kred) 16,9-4,7 22,1 18,5-34,8 39,6 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3,4 2,2-3, -,7 1,8 -,6 1. Inne korekty 14,3,,5 4,1-1,5 3,5 III. P. pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Sprzedaż rzecz. akty. trw. i wart. niem. 93,9 9,6 94,9 89,9 1, 93,9 2. Sprzedaż aktywów finansowych 6,1 9,4 5,1 1,1, 6,1 II. Wydatki Nabycie rzecz. akty. trw. i wart. niem 1, 1, 1, 1, 1, 1, III. P. pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 1, - 1, - - 1, II. Wydatki Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 72,8 16,4 92,2 76,3 57,8 63,1 3. Spłaty kredytów i pożyczek, 77,8, 13,2 38, 25,8 6. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowe. 3,5 1,1 2,7 3,6 2,9 2,8 7. Odsetki zapłacone 23,7 4,7 5,1 7, 1,3 8,4 III. P. pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - Zmiana stanu środ. pienięż. z tyt. różnic kurso. F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu Strona 27

28 Tablica 3.5. Rachunek przepływów pieniężnych zmiana struktury A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Amortyzacja 2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności 8. Zmiana stanu zob. krótko. (z wyjąt. poż i kred) 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1. Inne korekty III. P. pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Sprzedaż rzecz. akty. trw. i wart. niem. 2. Sprzedaż aktywów finansowych II. Wydatki 1. Nabycie rzecz. akty. trw. i wart. niem III. P. pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2. Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek II. Wydatki W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Spłaty kredytów i pożyczek 6. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowe. 7. Odsetki zapłacone III. P. pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - Zmiana stanu środ. pienięż. z tyt. różnic kurso. F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu ,5 5,7-24,3-27,8-72,9 71,5-5,6 24,1 27,9 72,9-33,4 39, -21,2-21,3-36,9,5 2, -2,,3,8-7,8,7-1, -1,9-1, -7,3 2, -2,3,6-7, -4,8 8,6 -,5-2,3 71,6-83,9 29,4 83,5 1,6 83, 1, -221,1 199,4 25,4 86,7-21,6 26,8-183,6-53,3-51,7 5,6-5,2 2,3-14,3,5 3,6-5,6-15,8-3,3 4,3-5, 2,5 1,1 3,3-4,3 5, -1,1 5,2 6,1-6,1,,,,, ,,, ,1, -56,4 75,8-15,9-18,5-15, 77,8-77,8 13,2-2,4 1,6,9 24,8 -, , -,6-19,,4 1,9-5,7-22,4 Zmiana struktury Strona 28

29 Wykres 3.2. Struktura przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej Inne korekty Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu zob. krótko. (z wyjąt. poż i kred) Zmiana stanu należności Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu rezerw Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych Amortyzacja Strona 29

30 4. Analiza informacje dodatkowe Strona 3

31 Tablica 4.1. Zestawienie zmian w kapitale własnym W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia w tys. zł Średnia I. Kapitał własny na początek okresu (BO) Ia. Kapitał (fundusz) wł. na po. okr. (BO) po kor Kapitał podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału podstawowego 1.2. Kapitał (fundusz) podst. na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego Stan kapitału zapasowego na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz. okr Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie z tytułu: b) zmniejszenie z tytułu: zbycia środków trwałych przeniesienie na kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezer. na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie z tytułu: przeznaczenie na kapitał rezerwowy b) zmniejszenie z tytułu: 6.2. Pozostałe kap. rezer. na koniec okresu Zysk (strata) z lat ub. na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ub. na początek okr. po kor a) zwiększenie z tytułu: b) zmniejszenie zysku z tytułu: dywidenda dla akcjonariuszy przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zys Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny po uwzgl. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Strona 31

32 Tablica 4.2. Pomocnicze wyliczenia N A Z W A Stan na dzień 31 grudnia w tys. zł Średnia Zatrudnienie Aktywa bieżące (aktywa obrot. - nal. w okr. spł. pow. 12 m-cy) Pasywa bieżące (zob. krótko. - zob. w okr. wym. pow. 12 m-cy Kapitał stały (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + ko Kapitał obrotowy netto (kapitał stały - majątek trwały) Kapitały netto (kapitał ogółem - zobowiązania ogółem) Aktywa stałe EBITDA (EBIT upr. + amortyzacja) EBIT uproszczony (zysk netto ze sprzedaży) EBIT księgowy (marża brutto - koszty stałe) EBIT finansowy (zysk brutto + odsetki) Kapitał zainwestowany IC (kapitał własny + kapitał obcy) Dochód oczekiwany (IC x WACC) Dochód rezydualny RI (NOPAT - (WACC x IC)) NOPAT uprroszczony (EBIT upr. x (1 - stawka podatku)) NOPAT księgowy (EBIT księ. x (1 - stawka podatku)) NOPAT finansowy (EBIT fin. x (1 - stawka podatku)) Saldo płynności netto (inwest. krótko. - kred. i pożycz.krótko Raty kapitałowe Zysk zatrzymany (zysk netto - wypłacone dywidendy) Tablica 4.3. Koszt kapitału Nazwa Sposób wyliczenia Wskaźnik ustalony za: Podatek dochodowy 19% 19% 19% 19% 19% K A P I T A Ł O B C Y 1. Koszt kapitału obcego odsetki zainwestowany kapitał obcy 9,5% 27,8% 15,1% 18,% 13,5% - Tarcza podatkowa koszt kapitału x (1 minus st. podatku) 1,8% 5,3% 2,9% 3,4% 2,6% Koszt kapitału po korekcie tarczy podatkowej Waga kapitału obcego Razem koszt kapitału obcego Koszt kapitału własnego Waga kapitału własnego Razem koszt kapitału własnego Średni ważony koszt kapitału WACC koszt kapitału obcego minus tarcza podatkowa kapitał obcy kapitał zainwestowany koszt kapitału po korekcie tarczy podatkowej x waga kapitału obcego K A P I T A Ł W Ł A S N Y średnia rent. 52 tyg. bonów skarbowych plus premia za ryzyko 6,19% kapitał własny kapitał zainwestowany koszt kapitału własnego x waga kapitału własnego koszt kapitału obcego + koszt kapitału własnego 7,7% 22,5% 12,2% 14,6% 1,9% 55,6% 23,1% 26,8% 24,7% 28,3% 4,3% 12,7% 44,4% 5,6% 5,2% 3,3% 3,6% 14,2% 14,3% 12,7% 12,6% 76,9% 1,9% 73,2% 1,5% 75,3% 9,6% 3,1% 71,7% 9,% 9,9% 16,1% 13,8% 13,2% 12,1% Strona 32

33 Wykres 4.2. Koszt kapitału 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Koszt kapitału obcego Razem koszt kapitału własnego Średni ważony koszt kapitału WACC Koszt kapitału obcego po korekcie tarczy podatkowej Razem koszt kapitału obcego Koszt kapitału własnego Tablica 4.4. Wyznaczenie kosztu kapitału własnego na podstawie modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM 21 Oczekiwana stopa zwrotu WIG 8,5% Spółka S.A. 26,9% Stopa wolna od ryzyka 4,6% Odchylenie standardowe "σ" 6,3% 16,5% Premia za ryzyko 9,4% Korelacja z WIG,9 Współczynnik beta "β" 2,4 Razem koszt kapitału własnego 14,% Strona 33

34 Tablica 4.5. Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego dla kapitału całkowitego i dla kapitału własnego WYSZCZEGÓLNIENIE Sposób wyliczenia Przychody netto ze sprzedaży prognoza w okresie t1 + wrost w % Koszty operacyjne bez amortyzacji w tym: dynamika przyrostu przychodów x współczynnik korygujący EBITDA 4. Amortyzacja przychody ze sprzedaży [minus] koszty operacyjne bez amort. plan amortyzacji środków trwałych EBIT EBITDA [minus] amortyzacja NOPAT upr. EBIT x (1 - stawka podatku) Odsetki od kredytów plan spłaty odsetek od rat kredytów EBT (zysk brutto) EBIT EBT (zysk brutto) EBIT [minus] odsetki I Podatek dochodowy EBIT x stawka podatku Podatek dochodowy EBT x stawka podatku EAT (zysk netto) EBT [minus] podatek dochodowy EAT (zysk netto) EBT [minus] podatek dochodowy Strona 34

35 Cd. Tablica 4.5. Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego dla kapitału całkowitego i dla kapitału własnego WYSZCZEGÓLNIENIE Sposób wyliczenia Amortyzacja plan amortyzacji środków trwałych Kapitał obrotowy netto kapitał stały [minus] majątek stały Zmiany zapotrzebowania (-) / wycofania kap. obr. netto (+) Wartość rezydualna RV (resztowa) 15. Przepływy pieniężne U 16. Nakłady kapitałowe I (-), w tym: kapitał obrotowy netto tn -1 [minus] tn wartość netto aktywów trwałych w ostatnim okresie prognozy EAT + amort. +/- zmiany zap./wyc. kap. obr. netto + wart. rezyd. RV majątek trwały + kapitał obrotowy netto a) kapitał własny (-) b) zaciągnięcie kredytów (+) Spłaty rat kredytów (-) plan spłaty rat kapitałówych Zdyskontowane nakłady kapitałowe Suma zdyskontowanych nakładów kapitałowych PVI I x CO I x CO Przepływy pieniężne netto NCF Przepływy pieniężne netto NCF U [minus] nakłady kapitałowe Strona 35

36 Cd. Tablica 4.5. Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego dla kapitału całkowitego i dla kapitału własnego WYSZCZEGÓLNIENIE Sposób wyliczenia Oczekiwana stopa zwrotu koszt kapitału WACC 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% 21. Oczekiwana stopa zwrotu koszt kapitału własnego 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 22. Saldo przepływów z inwestycji nakłady kapitałowe + przepływy pieniężne U Współczynnik dyskontowy CO 1 / (1+ r)^n 1,892857,797194,71178,635518,567427,56631, Współczynnik dyskontowy CO 1 / (1+ r)^n 1,874891,765434,669671,585889,512588,448459, Zdyskontowane wpływy gotówkowe Suma zdyskontowanych wpływów gotówkowych PVU U x CO U x CO Wartość bieżąca netto NPV "nakłady dla tn+n" Ut / (1 + i)^t [minus] It / (1 + i)^t Wartość bieżąca netto NPV "nakłady dla tn+n" Zdyskontowana wartość przepływów pieniężnych Wartość bieżąca netto NPV dla kapitału własnego Wskaźnik bieżącej wartości netto NPVR PVU +/- PVI NCF x CO NCF x CO NPV / PVI -1, -1, -,89 -,645 -,487 -,336 -,192, Indeks rentowności PI PVU / PVI,,,191,355,513,664,88 1,394 Strona 36

37 Wykres 4.3. Przychody podstawowej działalności operacyjnej prognoza na 26 rok 3 zł 2 5 zł zł zł zł 2 zł zł 1 5 zł zł zł y = 22988x x 4 + 2E+6x 3-6E+6x 2 + 6E+6x - 1E+6 R² = 1 1 zł 5 zł zł Wykres 4.4. Koszty podstawowej działalności operacyjnej prognoza na 26 rok 2 5 zł zł zł zł 2 zł zł 1 5 zł 1 zł zł zł y = 2689x x 4 + 2E+6x 3-5E+6x 2 + 6E+6x R² = 1 5 zł zł Strona 37

38 5. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Strona 38

39 Tablica 5.1. Analiza Struktury majątkowo - kapitałowej Nazwa wskaźnika Wskaźnik utrzymania zdolności płatniczej III (złotej reguły finansowej 1) Wskaźnik zastosowania kapitału obcego (złotej reguły finansowej 2) Wskaźnik utrzymania zdolności płatniczej II (złotej regułu bankowej) 1. Wskaźnik udziału kapitałów obcych 14. Wskaźnik utrzymania zdolności płatniczej I (złotej reguły bilansowej) 9. Wskaźnik przekładni kapitałowej Wskaźnik udziału majątku trwałego w maj. całkowitym Wskaźnik udziału majątku obrotowego w maj. całkowitym Wskaźnik unieruchomienia majątku Trwałość struktury finansowania Wskaźnik skali samofinansowania Wskaźnik sfinansowania majątku kapitałem własnym Wskaźnik zastosowania kapitałów obcych Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa I Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa II Sposób wyliczenia kapitał stały aktywa stałe pasywa bieżące aktywa bieżące kapitał stały aktywa trwałe kapitał własny aktywa trwałe aktywa trwałe aktywa razem aktywa obrotowe aktywa razem aktywa trwałe aktywa obrotowe kapitały stałe pasywa razem kapitał własny kapitał obcy kapitał obcy kapitał własny kapitał obcy pasywa razem kapitał własny aktywa razem kapitał obcy aktywa obrotowe kapitał własny / kapitał obcy aktywa trw / aktywa obrot kapitał własny / aktywa trwałe kapitał obcy / aktywa obrot ,1% 8,2% 64,8% 118,1% 128,5% 13,6% 133,3% 121,6% 17,% 118,7% 52,2% 19,3% 55,2% 47,8% 44,8% 61,7% 126,6% 19,5% 79,% 52,5% 44,1% 34,4% 55,9% 65,6% 92,4% 115,8% 115,8% 128,5% 13,6% 133,3% 121,6% 76,9% 154,4% 73,7% 71,% 6,4% 126,1% 128,6% 146,4% 146,4% 71,9% 122,9% 45,7% 123,4% 86,1% 84,3% 154,4% Wskaźnik ustalony za: 12,5% 46,3% 53,7% 79,3% 54,3% 77,8% 44,2% 43,8% 82,3% 61,% 8,7% 152,4% 152,4% 73,5% 113,1% 55,% 45,% 122,3% 66,9% 164,8% 6,7% 37,8% 55,8% 56,2% 62,2% 83,9% 134,8% 134,8% Wykres 5.1. Struktura majątkowo - kapitałowa 1% 1% 1% 1% 1% 8% 8% 8% 8% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% % % % Aktywa bieżące - Pasywa bieżące Aktywa stałe - Kapitał stały % % Strona 39

40 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% Wykres 5.2. Wskaźniki utrzymania zdolności płatniczej % Wskaźnik utrzymania zdolności płatniczej III Wskaźnik utrzymania zdolności płatniczej II Wskaźnik utrzymania zdolności płatniczej I Tablica 5.2. Analiza płynności finansowej Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa bieżące 1. 1,2 1,5 (III stopień płynności) pasywa bieżące Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej (II stopień płynności) zapasy x 365 przychody netto ze sprzedaży należności x rozlicz. międzyokr. x Wskaźnik cyklu rozliczeń międzyokr. przychody netto ze sprzedaży Nazwa wskaźnika Wskaźnik cyklu zapasów w dniach Wskaźnik cyklu należności w dniach Cykl operacyjny Sposób wyliczenia inwestycje krótko. + nal. krótko. pasywa bieżące środki pieniężne pasywa bieżące przychody netto ze sprzedaży cykl zapasów + cykl należności + cykl rozl. międzyokr. kapitał obrotowy netto x 365 przychody netto ze sprzedaży środki pieniężne x 365 przychody netto ze sprzedaży niedobór kap. obr. netto minus stopień pokrycia przez środki pieniężne, stan zobowiązań x Okres płacenia zobowiązań w dniach przychody netto ze sprzedaży cykl operacyjny minus okres płacenia 1. Cykl kasowy 62 4 zobowiązań Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej (I stopień płynności) Wskaźnik płynności gotówkowej Cykl kapitału obrotowego netto w dniach Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto Nadwyżka kapitału obrotowego netto w dniach obrotu Niedobór kapitału obrotowego w daniach Wskaźnik cyklu środków pieniężnych w dniach Stopień pokrycia zap. na kap. obr. netto przez środki pieniężne Pozostały niedobór kapitału obrotowego netto w daniach inwestycje krótkoterminowe pasywa bieżące kapitał obrotowy netto cykl kasowy cykl kapitału obrotowego netto minus cykl kasowy cykl kasowy minus cykl kapitału obrotowego netto niedobór kapitału obrotowego netto + cykl środków pieniężnych, ,, ,4,9, ,4,9, ,4 1,1, ,5% 115,% 95,8% 12,2% 376,8% Wskaźnik ustalony za:,1,2,1,1, Strona 4

41 Wykres 5.3. Wskaźniki płynności finansowej 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Wskaźnik bieżącej płynności finansowej CR Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej QR Wykres 5.4. Wskaźniki cyklu Dni Okres płacenia zobowiązań w dniach Wskaźnik cyklu zapasów w dniach Wskaźnik cyklu należności w dniach Cykl kasowy Cykl operacyjny Wykres 5.5. Strategie finansowania działalności bieżącej ujęcie cykliczności Dni Cykl kasowy Cykl kapitału obrotowego netto w dniach Cykl kapitału obrotowego netto + cykl środków pieniężnych Strona 41

42 Tablica 5.3. Analiza kapitału obrotowego netto Nazwa wskaźnika Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w zł Kapitał obrotowy netto w zł - ujęcie majątkowe Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto Nadwyżka kapitału obrotowego netto w zł Niedobór kapitału obrotowego netto w zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w zł Stopień pokrycia zap. na kap. obr. netto przez środki pieniężne Pozostały niedobór kapitału obrotowego netto w zł Sposób wyliczenia aktywa bieżące minus inwestycje krót. minus zob. bieżące nieoproce. aktywa bieżące minus pasywa bieżące kapitał obrotowy netto zap. na kapitał obr. netto kapitał obrotowy netto minus zap. na kapitał obrotowy netto zapotrzebowanie na kapitał obr. netto minus kapitał obr. netto niedobór kapitału obrotowego netto + cykl środków pieniężnych ,5% Bilans, wiersz B.III.c 3 88 niedobór kap. obr. netto minus stopień pokrycia przez środki pieniężne ,% ,8% ,2% ,8% Wskaźnik ustalony za: Wykres 5.6. Strategie finansowania działalności bieżącej ujęcie wartościowe 4 zł 35 zł 3 zł 25 zł 2 zł 15 zł 1 zł 5 zł zł Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w zł Kapitał obrotowy netto w zł - ujęcie majątkowe Kapitał obrotowy netto + środki pieniężne Tablica 5.4. Analiza poziomu kapitału obrotowego Nazwa wskaźnika Poziom kap. obr. w relacji do przychodów netto ze sprzedaży Udział kapitału obrotowego w finansowaniu majątku ogółem Udział kapitału obrotowego w majątku obrotowym Udział kapitału obrotowego w wartości zapasów i należności Relacja środków pieniężnych do kapitału obrotowego netto Wskaźnik przyrostu kapitału obrotowego netto do zysku netto Wskaźnik przyrostu kapitału obrotowego netto do zob. ogółem Sposób wyliczenia kapitał obrotowy netto przychody netto ze sprzedaży kapitał obrotowy netto aktywa ogółem kapitał obrotowy netto majątek obrotowy kapitał obrotowy netto zapasy + należności gotówka + krót. pap. wart. kapitał obrotowy netto przyrost kapitału obrotowego netto zysk netto przyrost kapitału obrotowego netto zobowiązania ogółem Wskaźnik ustalony za: 21 8,1% 22 12,6% 23 1,9% 24 9,5% 25 7,8% 9,5% 15,8% 14,1% 15,2% 11,9% 19,8% 35,2% 26,3% 28,1% 26,5% 21,% 41,4% 28,3% 3,4% 37,6% 26,6% 42,5% 26,5% 26,5% 111,5% 85,2% 18,4% 29,5% -59,8% 19,7% 2,9% 4,9% -12,7% Strona 42

43 Tablica 5.5. Analiza strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto Nazwa Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Wskaźnik udziału pasywów bieżących w pasywach ogółem Wskaźnik płynności aktywów bieżących Wskaźnik udziału aktywów bieżących w aktywa bieżące 2. 47,8% 44,8% 53,7% 54,3% 45,% aktywach ogółem aktywa razem Wskaźnik wypłacalności pasywów bieżących Sposób wyliczenia aktywa bieżące pasywa bieżące pasywa bieżące pasywa razem gotówka + papiery krótkoterminowe aktywa bieżące gotówka + papiery krótkoterminowe pasywa bieżące 1,2 38,3% 5,3% 6,6% 1,5 29,% 23,1% Wskaźnik ustalony za: 1,4 39,6% 9,5% 1,4 39,% 1,4 33,1% 14,9% 7,% 7,4% 29,5% 1,3% 4,1% Wykres 5.7. Macierz strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto 1% AGRESYWNA P A S Y W A Duży zysk i ryzyko Umiarkowany zysk i ryzyko B I E Ż Ą C E 5% Umiarkowany zysk i ryzyko Mały zysk i ryzyko % % 5% KONSERWATYWNA 1% AKTYWA BIEŻĄCE Strona 43

44 Tablica 5.6. Analiza dynamicznej płynności finansowej Nazwa wskaźnika Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku Wskaźnik gotówkowej wydajności majątku Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku trwałego Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku obrotowego Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zob. ogółem Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zob. długoter. Wskaźnik wystarczalności gotówki na spłatę zobowiązań bieżących Wskaźnik wystarczalności gotówki opera. na zakup śr. tr. i wart. niem. Udział zysku netto w przep. pienię. netto z dział. operacyjnej Wskaźnik udziału amortyzacji w przep. netto z dział. operacyjnej Zdolność do generowania środków pieniężnych z dział. operacyjnej Sposób wyliczenia przepływy z działalności operacyjnej razem przychody ze sprzedaży przepływy z działalności operacyjnej zysk z dział. operacyjnej przepływy z działalności operacyjnej majątek ogółem przepływy z działalności operacyjnej majątek trwały przepływy z działalności operacyjnej majątek obrotowy przepływy z działalności operacyjnej. zob. dług. + wyp. dyw. + zak. maj. trw. i wart. nie przepływy z działalności operacyjnej zobowiązania ogółem przepływy z działalności operacyjnej zobowiązania długoterminowe przepływy z działalności operacyjnej zobowiązania bieżące przepływy z działalności operacyjnej wydatki na środki trwałe i wart. niem. zysk netto przepływy z działalności operacyjnej amortyzacja przepływy z działalności operacyjnej przepływy z działalności operacyjnej przep z dział opera + wpł inw i fin Wskaźnik ustalony za: ,1% 17,4% 5,7% 71,2% 7,2% 13,7% 15,% 52,7% 16,2% 18,7% 74,7% 1,6% 55,9% 24,5% 92,8% 21,7% 39,2% 16,1% 48,4% 411,9% 13166,1% 68,8% 351,2% 57,9% 24,5% 7,4% 13,8% 12,8% 74,2% 63,% 16,8% 25,7% 29,1% 79,8% 99,4% 92,3% 7,% 121,2% 11,2% 24,6% 2,7% 16,9% 2997,5% 2561,6% 18,8% 28,8% 144,9% 164,5% 15,8% 37,1% 24,2% 44,% 16,% 55,5% 27,7% 63,5% 42,3% 21,% 99,3% 53,8% 64,% 2442,5% 73,1% 255,5% 1,% Wykres 5.8. Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej Strona 44

45 Tablica 5.7. Analiza stopnia zadłużenia zobowiązania ogółem aktywa razem zobowiązania ogółem kapitał własny zobowiązania długoter. ogółem kapitał własny zobowiązania długoter. ogółem zobowiązania ogółem Wskaźnik ustalony za: ,4% 15,7% 44,2% 79,3% 17,7 21,1 43,8% 4,7% 8,4% 1,8% Wskaźnik pokrycia zobowiązań rzeczowe składniki maj. trwałego ,3% 994,2% 967,3% 941,4% długoter. rzecz. skład. maj. zobowiązania długoter. ogółem Nazwa wskaźnika Wskaźnik ogólnego zadłużenia Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego Wskaźnik długoterminowego zadłużenia ogółem Wskaźnik długoterminowego zadłużenia kapitału własnego Wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych Wskaźnik pokrycia obsługi długu I Sposób wyliczenia zobowiązania długoter. ogółem aktywa razem zysk brutto + odsetki raty kapitałowe + odsetki 44,1% 79,% 1,4% zysk netto Wskaźnik pokrycia obsługi długu II 6,2,6 1,3 raty kapitałowe + odsetki 5,8% 13,2% Wskaźnik pokrycia zobowiązań zysk brutto + odsetki 9. 9,5 odsetkowych odsetki Wskaźnik pokrycia obsługi długu zysk brutto + amortyzacja 1. 11,3 przepływami pieniężnymi raty kapitałowe + odsetki 8,6 52,5% 5,4% 8,3%,9 1,7 1,3 4,6% 8,3% 1,5% 13,7 77,8% 7,8 5,9 18,4 11,8 37,8% 6,7% 4,7% 7,5% 12,4% 1159,8% 3,2 2,5 2,9 4,9 Wykres 5.9. Wskaźnik ogólnego zadłużenia i wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wskaźnik ogólnego zadłużenia Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego Strona 45

46 Wykres Wskaźnik optymalizacji zadłużenia 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % zł 9 zł 8 zł 7 zł 6 zł 5 zł 4 zł 3 zł 2 zł 1 zł - zł Rentowność kapitał własnego netto ROE Średni ważony koszt kapitału WACC Kapitał własny Strona 46

47 Tablica 5.8. Analiza sprawności pracy Nazwa wskaźnika Zaangażowanie majątku na jednego zatrudnionego w zł Wydajność pracy na jednego zatrudnionego w zł Rentowność pracy na jednego zatrudnionego w zł Koszty pracy na jednego zatrudnionego w zł Sposób wyliczenia aktywa razem liczba zatrudnionych razem przychody netto ze sprzedaży liczba zatrudnionych zysk netto liczba zatrudnionych wynagrodzenia liczba zatrudnionych Wskaźnik ustalony za: przychody netto ze sprzedaży 5. Produktywność kosztów pracy 1,7 12,9 13,9 16,3 15,3 wynagrodzenia Wykres 5.1. Wskaźnik produktywności kosztów pracy 18, zł 16, zł 14, zł 12, zł 1, zł 8, zł 6, zł 4, zł 2, zł, zł Produktywność kosztów pracy Strona 47

48 Tablica 5.9. Analiza sprawności działania Wskaźnik rotacji zapasów 15. Wskaźnik rotacji należności 16. Wskaźnik rotacji środków pieniężnych Sposób wyliczenia koszty ogółem przychody ogółem wartość sprzedanych tow. i mat. przych. netto ze sprzed. tow. i mat. koszty sprzedaży przychody netto ze sprzedaży przychody netto ze sprzedaży aktywa obrotowe przychody netto ze sprzedaży zapasy przychody netto ze sprzedaży należności przychody netto ze sprzedaży środki pieniężne amortyzacja przyrost rzecz. aktywów trwałych środki pieniężne + przep. opera. przyrost środków trwałych środki pieniężne + przep. opera. przyrost aktywów razem Wskaźnik ustalony za: ,% 199,3% 2,5 6,7 47,6 2,8 225,7% -1434,1% 2218,4% 788,1% 93,7% 83,7% 84,7% 88,1% 89,3% 9,6% 2,8 18,9 94,5% Wskaźnik poziomu kosztów działalności koszty działalności operacyjnej 2. 89,5% 9,2% 93,2% operacyjnej przychody netto ze sprzedaży Nazwa wskaźnika Wskaźnik poziomu kosztów ogółem Wskaźnik poziomu kosztu towarów koszty wytworzenia sprzed. prod. przychody netto ze sprzedaży prod. koszty ogólnego zarządu przychody netto ze sprzedaży przychody netto ze sprzedaży stan aktywów razem przychody netto ze sprzedaży środki trwałe 2,2% 3,6% 1,2 2,2 77,7% koszty zmienne 5. Wskaźnik poziomu kosztów zmiennych 78,% 73,1% 8,8% przychody netto ze sprzedaży Wskaźnik rotacji aktywów 11. Wskaźnik rotacji środków trwałych Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych 19. Wskaźnik poziomu kosztu produktów Wskaźnik poziomu pozostałych kosztów operacyjnych Wskaźnik poziomu kosztów finansowych Wskaźnik poziomu kosztów sprzedaży Wskaźnik poziomu kosztów ogólnego zarządu Wskaźnik rotacji rzeczowych aktywów trwałych Stopień sfinansowania przyrostu rzecz. aktywów trw. z amortyzacji Stopień sfinansowania przyrostu śr. trw. z przepływów pieniężnych Stopień sfinansowania przyrostu aktywów z przepływów pieniężnych pozostałe koszty operacyjne pozostałe przychody operacyjne koszty finansowe przychody finansowe przychody netto ze sprzedaży rzeczowe aktywa trwałe 83,2% 216,3% 75,7% 242,5% 1386,9% 3314,8% 2,4 8,5 7,7-394,2% 162,6% 63,1% 95,2% 83,4% 342,% 1,5% 1,6 3,5 8,1 94,2% 94,3% 9,8% 219,3% 1,3% 3,9% 3,6% 3,1% 2,4% 1,2 5,3-296,9% 1863,3% 1,8% 1,7% 2,3 1,3 3,9 94,1% 97,3% 6127,9% 2,9 287,6% 75,% 44,8% 2,3 2,3 2,9 3,6 2,8 4,2 38,7 5,2 39,7 1,5 2,8 3,4 18,1 6,6 11,6 66,2% 52,3% -83,2% Strona 48

49 Wykres Wskaźnik poziomu kosztów 96,% 95,% 94,% 93,% 92,% 91,% 9,% 89,% 88,% 87,% 86,% Wskaźnik poziomu kosztów ogółem Wskaźnik poziomu kosztów działalności operacyjnej Wykres Wskaźnik rotacji aktywów i wskaźnik rotacji majątku obrotowego 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Wskaźnik rotacji aktywów Wskaźnik rotacji majątku obrotowego Wskaźnik rotacji środków trwałych Strona 49

50 Tablica 5.1. Analiza rentowności 17. Rentowność sprzedaży netto ROS Rentowność kapitału własnego na działalności gospodarczej Rentowność kapitał własnego netto ROE 18. Dźwignia finansowa w pkt proc. 19. Efektywna stopa opodatkowania zysk netto ze sprzedaży przychody netto ze sprzedaży zysk brutto przych ze sprz + p.p. + p.f. + z.n. zysk netto przych ze sprz + p.p. + p.f. + z.n. zysk netto ze sprzedaży aktywa razem zysk z działalności gospodarczej aktywa razem zysk netto aktywa razem zysk z działalności operacyjnej kapitał własny zysk brutto kapitał własny zysk netto kapitał własny podatek dochodowy zysk brutto Wskaźnik ustalony za: zysk brutto ze sprzedaży 1. Rentowność sprzedaży brutto 16,3% 15,5% 12,1% 1,5% 9,4% przychody netto ze sprzedaży Rentowność aktywów na działalności gospodarczej 11. Rentowność aktywów brutto 12. Rentowność aktywów netto ROA 15. Nazwa wskaźnika Rentowność sprzedaży netto Rentowność operacyjna Rentowność gospodarcza Rentowność brutto Rentowność netto Rentowność aktywów na sprzedaży Rentowność aktywów na działalności operacyjnej Rentowność kapitału własnego na sprzedaży Rentowność kapitału własnego na działalności operacyjnej 16. Rentowność kapitału własnego brutto Sposób wyliczenia zysk z działalności operacyjnej przych netto ze sprz. + p.p. oper. zysk z działalności gospodarczej przych ze sprz. + p.p. + p.fin. zysk netto przychody ze sprzedaży zysk z działalności operacyjnej aktywa razem zysk brutto aktywa razem zysk netto ze sprzedaży kapitał własny zysk z działalności gospodarczej kapitał własny rentowność kap własnego minus rentowność kapitału ogółem 1,5% 8,4% 7,4% 7,4% 1,% 22,% 12,9% 6,3% 5,7% 5,1% 9,% 6,3% 19,7% 7,4% 5,9% 13,3% 4,9% 5,7% 6,% 5,1% 4,6% 3,9% 4,4% 6,1% 12,3% 8,9% 8,9% 7,2% 18,% 12,1% 8,8% 9,5% 8,7% 13,7% 16,% 12,% 16,% 5,7 19,5% 9,8% 7,2% 6,3% 7,9% 18,5% 9,6% 3,3 6,8% 6,1% 5,7% 8,% 15,8% 14,4% 1,6% 4,7 19,8% 5,9% 5,8% 4,9% 4,6% 3,9% 9,3% 7,8% 7,9% 7,4% 7,8% 6,2% 16,9% 16,5% 13,9% 4,9 2,1% 5,1% 7,9% 8,4% 8,4% 6,7% 13,5% 12,% 13,3% 13,9% 13,5% 11,1% 5,4% 5,4% 4,4% 14,1% 12,7% 1,8% 4,1 2,1% Wykres Wskaźnik rentowności ROS, ROA, ROE 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Wskaźnik rentowności sprzedaży netto ROS Wskaźnik rentowności majątku ROA Wskaźnik rentowności kapitałów własnych ROE Dźwignia finansowa Strona 5

51 Wykres Wskaźniki rentowności przychodów 18,% 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto Wskaźnik rentowności operacyjnej Wskaźnik rentowności brutto Wskaźnik rentowności sprzedaży netto Wskaźnik rentowności działalności gospodarczej Wskaźnik rentowności netto Strona 51

52 Tablica Analiza ujęcie rynkowe Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik ustalony za: Liczba akcji w tys. szt. [www] rynkowa cena jednej akcji [www] 3. Średnia rynkowa cena jednej akcji P 64,32 52,3 55,45 liczba okresów Wypłacona dywidenda na jedną akcję D Wartość księgowa spółki BV w tys. zł Wartość księgowa jednej akcji BVS RPP, wiersz C.II.2 liczba akcji aktywa razem minus zobowiązania razem wartość księgowa BV liczba wyemitowanych akcji 2, ,62 1, ,24 4, ,96 74,72 58, ,66 59,28 3, ,76 6. Kapitalizacja w tys. zł liczba akcji x cena rynk. jednej akcji P dywidenda na jedną akcję D cena rynkowa jednej akcji P przepływy operacyjne + / - przepływy inwestycyjne NOPAT upr. kapitał zainwestowany IC ROIC - WACC NOPAT upr. + amortyzacja - WACC x 22. Gotówkowa wartość dodana CVA (IC + amort. skumulowana) Wskaźnik P / E 1. Wskaźnik stopy dywidendy DYR Zysk (strata) na jedną akcję EPS Wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej P / BVS 11. Wskaźnik poziomu dywidendy DPS 17. Wskaźnik stopy wypłaty dywidendy DPR Wolne przepływy pienieżne FCFF (Free Cash Flows to the Firm) Łączna korzyść dla akcjonariusza ŁKA w zł Łączna korzyść dla akcjonariusza ŁKA w % Całkowity zwrot z przedsiębiorstwa TBR Wskaźnik dochodu całkowitego dla akcjonariuszy TSR Stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego ROIC Stopa zwrotu po odliczeniu kosztu kapitału Ekonomiczna wartość dodana EVA w tys. zł Rynkowa wartość dodana MVA w tys. zł Wartość dodana dla właścicieli SVA w tys. zł Ekonomiczna wartość dodana dla akcjonariuszy SEVA w tys. zł zysk netto liczba akcji średnia rynkowa cena jednej akcji P EPS rynkowa cena jednej akcji P wartość księgowa jednej akcji BVS zysk przeznaczony na dywidendę ilość wyemitowanych akcji dywidenda na jedną akcję D zysk netto na jedną akcję EPS DPS + (P t - P t - 1 ) ŁKA w zł : P x 1% FCFF / wart. pocz. + (wart. koń. - wart. pocz.) / wart. pocz. (P t - P t - 1 ) + D P t ( ROIC - WACC ) x IC kapitalizacja - IC NOPAT upr. - (IC x WACC) (ROE - koszt kap. wł.) x kapitalizacja ROE 25. Indeks tworzenia wartości VCI 23,4% 88,1% 11,% koszt kapitału własnego 6,52 9,87 1,27,3 2,1,32, ,1% ,2% -33,3% 78,3% 9, ,76 18,4% 65,2% 722 6, ,6% 4,1% 76,1% 4,2% 62,2% 51,4% 62,9% ,22 1,2,96 1,6-16,2% ,92 1,,3,8, ,42 4, ,65 14,6% ,36 1,26 2,96,45 22,23 13,6% 4,1% ,77 8,61,93,6 3,29, ,12-17,6% 16,4% -17,6% 64,1% 52,% ,6% 12,% Strona 52

53 Wykres Koszt kapitału WACC i stopa zwrotu z kapitału ROIC 18,% 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego ROIC Średni ważony koszt kapitału WACC Wykres Dochód oczekiwany i dochód uzyskany 14 zł 12 zł 1 zł 8 zł 6 zł 4 zł 2 zł zł Dochód oczekiwany (IC x WACC) NOPAT uprroszczony (EBIT upr. x (1 - stawka podatku)) Strona 53

54 6. WZORCOWE UKŁADY NIERÓWNOŚCI Strona 54

55 Tablica 6.1. Wzorcowe układy nierówności wskaźników Wzorzec nr 1 ik < iż < > = 22 57,8 < 8, , < 113, ,3 < 111, , > 12,9 Wzorzec nr 2 ir < im < ip < iż 22 94,4 > 91,3 < 97, > 8, 23 1, < 12,6 < 126,1 > 113, ,4 > 15,6 < 129,5 > 111, , > 95,7 > 91,9 < 12,9 Wzorzec nr 3 iwr < ipw < ipr < izp < izm < izr 22 85,4 < 12,6 > 12,7 > 83,6 < 87,5 > 84, ,1 > 17,8 < 126,2 > 9,2 < 93,7 < 111, ,9 < 117,3 > 115,1 > 84,8 < 15,1 > 1, 25 1, > 93,9 > 93,8 < 112,8 > 18,1 > 16,7 ik - dynamika kapitału zainwestowanego iw - dynamika kosztów pracy izm - dynamika rentowności aktywów iż - dynamika zysku netto ipm - dynamika obrotowości majątku izr - dynamika rentowności pracy na jednego zatrudnionego ir - dynamika zatrudnienia imr - dyn. zaangażo. maj. na jednego zatrudnio. iwr - dynamika kosztów pracy na jednego zatrudnionego im - dynamika przyrostu majątku ipr - dyn. wydajności pracy na jednego zatrudnio. ipw - dynamika produktywności kosztów pracy ip - dyna. przych. ze sprzedaży izp - dynamika rentowności sprzedaży Strona 55

56 7. ANALIZA PIRAMIDALNA Strona 56

57 Tablica 7.1. Piramidalna rentowność sprzedaży, majątku i kapitału własnego 21 Razem przychody ze sprzedaży Razem koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) netto ze sprzedaży Rentowność sprzedaży Aktywa trwałe Aktywa ogółem Rotacja aktywów 1,2 Aktywa obrotowe ,5% Rentowność aktywów 12,3% Rentowność kapitału własnego 22,% Udział kapitału własnego 1,79 22 Razem przychody ze sprzedaży Razem koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) netto ze sprzedaży Rentowność sprzedaży Aktywa trwałe Aktywa ogółem Rotacja aktywów Aktywa obrotowe ,8% 1,2 Rentowność aktywów 12,2% Rentowność kapitału własnego 18,5% Udział kapitału własnego 1,53 23 Razem przychody ze sprzedaży Razem koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) netto ze sprzedaży Rentowność sprzedaży 6,8% Aktywa trwałe Aktywa ogółem Rotacja aktywów Aktywa obrotowe ,3 Rentowność aktywów 8,8% Rentowność kapitału własnego 15,8% Udział kapitału własnego 1,79 24 Razem przychody ze sprzedaży Razem koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) netto ze sprzedaży Rentowność sprzedaży Aktywa trwałe Aktywa ogółem Rotacja aktywów 1,6 Aktywa obrotowe ,9% Rentowność aktywów 9,5% Rentowność kapitału własnego 16,9% Udział kapitału własnego 1,78 25 Razem przychody ze sprzedaży Razem koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) netto ze sprzedaży Aktywa trwałe Aktywa ogółem Aktywa obrotowe Rentowność sprzedaży 5,7% Rotacja aktywów 1,5 Rentowność aktywów 8,8% Rentowność kapitału własnego 14,1% Udział kapitału własnego 1,61 Strona 57

58 Tablica 7.2. Model Du Ponta Zysk netto 9 Rotacja aktywów 1,2 Koszty działalności operacyjnej Kapitał własny Pozostałe koszty Zobowiązania ogółem Kapitał ogółem Zysk netto Rotacja aktywów 1,2 Koszty działalności operacyjnej Kapitał własny Pozostałe koszty Zobowiązania ogółem Kapitał ogółem Zysk netto Rotacja aktywów 1,3 Koszty działalności operacyjnej Kapitał własny Pozostałe koszty Zobowiązania ogółem Kapitał ogółem Zysk netto Rotacja aktywów 1,6 Koszty działalności operacyjnej Kapitał własny Pozostałe koszty Zobowiązania ogółem Kapitał ogółem Zysk netto Rotacja aktywów 1,5 Koszty działalności operacyjnej Kapitał własny Pozostałe koszty Zobowiązania ogółem Kapitał ogółem Przychody netto ze sprzedaży, w tym: Przychody ogółem Rentowność sprzedaży Pozostałe przychody Koszty ogółem ROS 22 Przychody netto ze sprzedaży, w tym: Przychody ogółem Rentowność sprzedaży Pozostałe przychody Koszty ogółem ROS 23 Przychody netto ze sprzedaży, w tym: Przychody ogółem Rentowność sprzedaży Pozostałe przychody Koszty ogółem ROS 24 Przychody netto ze sprzedaży, w tym: Przychody ogółem Rentowność sprzedaży Pozostałe przychody Koszty ogółem ROS 25 Przychody netto ze sprzedaży, w tym: Przychody ogółem Rentowność sprzedaży Pozostałe przychody Koszty ogółem ROS 6,1% 5,1% 4,6% 3,9% 4,4% Rentowność aktywów ROA Rentowność aktywów ROA Rentowność aktywów ROA Rentowność aktywów ROA Rentowność aktywów ROA 7,2% Struktura kapitału,4 6,3% Struktura kapitału,3 5,9% Struktura kapitału,4 6,2% Struktura kapitału,4 6,7% Struktura kapitału,4 Rentowność kapitału własnego ROE Rentowność kapitału własnego ROE Rentowność kapitału własnego ROE Rentowność kapitału własnego ROE Rentowność kapitału własnego ROE 12,9% 9,6% 1,6% 11,1% 1,8% Strona 58

59 Wykres 7.1. Piramidalna rentowność sprzedaży, majątku i kapitału własnego oraz model Du Ponta 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% Rentowność sprzedaży Rentowność aktywów Rentowność kapitału własnego Rentowność sprzedaży ROS Rentowność aktywów ROA Rentowność kapitału własnego ROE Strona 59

60 8. ANALIZA RYZYKA Strona 6

61 Tablica 8.1. Wskaźniki ryzyka Nazwa wskaźnika Ryzyko przychodów netto ze sprzedaży Udział kosztów stałych w kosztach ogółem Stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego Koszt kapitału obcego koszty stałe koszty ogółem odsetki zainwestowany kapitał obcy Wskaźnik ustalony za: ,9% 94,% ,8% 15,3% 79,1% 9,5% 27,8% 15,1% 18,% 13,5% stopa zwrotu z kap. zainw. IC 5. Efekt dźwignii finansowej w pkt proc. 52,4 68,8 65,4 76, 65,6 minus koszt kapitału obcego Graniczny EBIT Sposób wyliczenia odchylenie standardowe średnia przychodów ze sprzedaży EBIT kapitał zainwestowany IC kapitał zainwestowany IC x koszt kapitału obcego 18,% 61,9% ,2% 18,4% 96,6% 13,% 15,4% 8,5% 23,7% Przewidywany EBIT EBIT (uproszczony) Graniczny poziom rentowności zainwestowanego kapitału własnego EBIT minus kwota odsetek x (1 minus st. pod.) / zainw. kap. wł. 7,7% 22,5% 12,2% 14,6% 1,9% 9. Rentowność zainwestowanego kapitału własnego zysk netto zaiwestowany kapitał własny 81,5% 65,2% 74,% 82,2% 84,6% 1. Przyrost stopy zwrotu z kapitału własnego w pkt proc. 53, 16,7 19,4 2,2 21, 11. Stopień dźwigni finansowej DFL EBIT EBIT minus odsetki 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 12. Stopień dźwigni operacyjnej DOL zych. ze sprzed. minus koszty zmien EBIT 2,6 3,9 3,2 3,2 4,3 13. Stopień dźwigni połączonej DTL DFL x DOL 2,9 4,3 3,5 3,5 4,7 Wykres 8.1. Stopnie dźwigni DFL, DOL, DTL 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Stopień dźwigni finansowej DFL Stopień dźwigni operacyjnej DOL Stopień dźwigni połączonej DTL Strona 61

62 Tablica 8.2. Modele analizy dyskryminacyjnej Nazwa modelu Sposób wyliczenia Wskaźnik ustalony za: Model Altmana (,717*A1)+(,847*A2)+(3,17*A3)+(,42*A4 )+(,998*A5) 2,19 2,57 2,22 2,57 2,61 2. Model Mączyńskiej (1,5*M1)+(,8*M2)+(1*M3)+(5*M4)+(,3* M5)+(,1*M6) 2,6 2,7 1,78 1,84 2,3 3. Model Hołdy 4. Model Poznański,65+(6,81*1^-1)*H1-(1,96*1^ - 2)*H2+(9,69*1^-3)*H3+(6,72*1^ - 4)*H4+(1,5*1^-1)*H5 (3,562*P1)+(1,588*P2)+(4,288*P3)+(6,719*P4)- 2,368,94 1,29 1, 1,6 1,13 2,49 3,2 2,37 2,28 2,88 5. Model Gajdki i Stosa, (,856425*G1)+(,7747*G2)+(,922985*G3 )+(, *G4)-(,594687*G5),53,56,49,47,52 Strona 62

63 Tablica 8.3. Zmienne niezależne Model Altmana Sposób wyliczenia Model Mączyńskiej Sposób wyliczenia Model Hołdy Sposób wyliczenia Model Poznański Sposób wyliczenia Model Gajdki Sposób wyliczenia kapitał obrotowy netto zysk brutto + amortyzacja majątek obrotowy A1 M1 H1 aktywa razem zobowiązania ogółem zobowiązania krótkoterminowe zysk zatrzymany aktywa razem zobowiązania ogółem x 1 A2 M2 H2 aktywa razem zobowiązania ogółem aktywa razem EBIT zysk brutto zysk netto x 1 A3 M3 H3 aktywa razem aktywa razem aktywa razem kapitał własny zysk brutto zob kró x ilość dni w okr A4 M4 H4 zobowiązania ogółem przychody ze sprzedaży koszt sprzed prod tow i mat przychody ze sprzedaży zapasy przychody ogółem A5 M5 H5 aktywa razem przychody ze sprzedaży aktywa razem przychody ze sprzedaży M6 aktywa razem P1 P2 P3 P4 zysk netto aktywa razem majątek obrotowy - zapasy zobowiązania krótkoter kapitał stały aktywa razem zysk ze sprzedaży przychody ze sprzedaży G1 G2 G3 G4 G5 przychody ze sprzedaży aktywa razem zobowiązania krótko koszt wytworz prod sprzed zysk netto aktywa razem zysk brutto przychody ze sprzedaży zobowiązania ogółem aktywa razem Wykres 8.2. Modele analizy dyskryminacyjnej 4, 2,, 2,5 2, 1,5 2, 1, Model Altmana Model Mączyńskiej Model Hołdy, 4, 2,,,6,5, Model Poznański Model Gajdki i Stosa Wykres 8.3. Poziom zagrożenia bankructwem BANKRUT Strona 63

64 Tablica 8.4. System wczesnego ostrzegania przed bankructwem Nazwa modelu 1. "A" 2. "B" 3. "C" 4. "D" Sposób wyliczenia 1x5,577+2x1,427+3x,154+4x,31+5x1,9 37+6x1,598+7x3,23+8x,436+9x,192+1 x,14+11x,386+12x1, x5,837+2x2,231+3x,222+4x,496+5x, 945+6x2,28+7x3,472+8x,495+9x,166+ 1x,195+11x,3+13 1x5,896+2x2,831+5x,539+6x2,538+7x3, 655+8x,467+9x,179+1x,226+11x, x6,29+2x6,546+5x1,546+6x1,463+7x3, 585+9x,363+1x,172+11x, Wynik ustalony za: , 15,2 19,2 2,9 18, 13,2 14,5 18,9 2,5 17,6 12,9 14,1 18,4 2, 17,1 9,2 9,7 1,7 11,1 9,1 5. "E" 6. "F" 7. "G" 2 x 9,4 + 5 x 1, x 1, x 3, x,5 + 1 x, x, x 9, x 3, x 3, x, x, x 9, x 3, x 2, x, ,9 3,5 2,8 3,3 3,3 2,9 3,6 2,8 3,2 3,4 2,8 3,4 2,6 2,8 3, Razem 57,9 64, 75,4 81,8 71,5 Wykres 8.4. Poziom zagrożenia / bezpieczeństwa Strona 64

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w okresach 1-5

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w okresach 1-5 ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w okresach 1-5 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 31.10.2017 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 221/2015 (4852) poz. 17710 17710 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17710. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARSZAL Tomasz Marchalewski w Zawrotach. [BMSiG-11272/2015] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych)

JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych) JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność operacyjna Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy od dnia 01 stycznia od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2009 do dnia 31 marca 2008 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo