Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb"

Transkrypt

1 Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim poprzez: wydłużenie czasu wykonania określonych zadań, rezygnacja z wykonania zadań o dużym stopniu trudności, zaangażowanie innych uczniów do pomocy lub udzielanie dodatkowych wyjaśnień (w miarę możliwości). Nie ulegają zmianie formy pracy na lekcji, stosowane techniki nauczania poszczególnych sprawności oraz podręczniki i pomoce dydaktyczne. W znacznym stopniu obniżone zostają wymagania na poszczególne oceny, a treści nauczania zostają zredukowane tak, aby uczeń w trzyletnim cyklu nauczania był w stanie (przynajmniej w minimalnym stopniu) zrealizować założenia podstawy. Uczeń może ponadto skorzystać z indywidualnej pomocy nauczyciela lub dodatkowych zajęć z j. angielskiego dla klasy V. 2. Cele kształcenia wymagania ogólne (wg podstawy ) 2.1. Znajomość środków językowych Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 2.2 Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 2.3 Tworzenie wypowiedzi Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 2.4 Reagowanie na wypowiedzi Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 1

2 3. Treści nauczania wymagania szczegółowe ( wg podstawy ) a) uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań w zakresie następujących tematów: - człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania) - dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia) - szkoła ( przedmioty nauczania, przybory szkolne) - praca (popularne zawody) - życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego) - żywienie ( artykuły spożywcze, posiłki) - zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie) - podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata) - kultura (święta, obrzędy) - sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy) - zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna) - świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz) b) uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: - rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia - rozumie ogólny sens prostego - wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym - rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole) c) uczeń rozumie krótkie, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne: - rozumie ogólny sens - rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, , SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa d) uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne wg wzoru: - opisuje ludzi, przedmioty - opowiada o czynnościach życia codziennego - przedstawia swoje upodobania New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 2

3 e) uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne wg wzoru: - opisuje ludzi, przedmioty - opisuje czynności dnia codziennego - przedstawia swoje upodobania f) uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego: - przedstawia siebie - podaje swój wiek i miejsce zamieszkania - podaje swoje upodobania - mówi co posiada i co potrafi robić - wyraża prośby i podziękowania g) uczeń reaguje w formie prostego pisanego w prostych sytuacjach życia codziennego: - udziela podstawowych informacji na swój temat - wyraża podziękowania h) uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów) i) uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych j) uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów) również za pomocą technologii informacyjno komunikacyjnych k) uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kon, rozumienie zawierającego nieznane słowa i zwroty) l) uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 3

4 4. Zakres materiału słownictwo, funkcje językowe, proste struktury gramatyczne na podstawie podręcznika do j. angielskiego dla klasy V New English Zone 2, Wydawnictwo OXFORD ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Czasownik to be Reagowanie ustne: przedstawianie siebie i członków swojej rodziny, podawanie swojego wieku I ; IV ; WYMAGANIA PODSTAWOWE uzupełnia luki w wypowiedziach osób pokazanych na obrazkach odpowiednią formą czasownika to be zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem (WB) Lekcja 2 Czasownik have got Reagowanie ustne: mówienie, co posiada nad językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości I 1.1; IV 6.4; uzupełnia luki w wypowiedziach osób pokazanych na obrazkach odpowiednią formą czasownika have got New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 4

5 Lekcja 3 Nazwy zwierząt Czasownik to be Czasownik modalny can Reagowanie ustne: przedstawianie siebie Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście I ; II 2.4; IV ; uzupełnia luki w tekście czasownikami to be w odpowiedniej formie zgodnie z kontekstem uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią formą czasownika can na podstawie obrazków zwierząt Lekcja 4 Nazwy dni tygodnia Nazwy miesięcy Godziny Reagowanie ustne: przedstawianie siebie, proszenie o informacje, podawanie swojego wieku. mówienie, co posiada I 1.1; IV ; dopasowuje podane pytania do właściwych odpowiedzi podpisuje pokazane na obrazkach przedmioty Lekcja 5 Nazwy przedmiotów znajdujących się w sali lekcyjnej i przyborów szkolnych Nazwy zwierząt Godziny Liczebniki Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście zapisuje usłyszane w nagraniu liczby liczy i zapisuje właściwe liczby przedmiotów na podstawie obrazka zapisuje nazwy pokazanych na ilustracjach zwierząt podaje i zapisuje pokazane na obrazkach z zegarami godziny wyszukuje wyrazy w kratownicy (WB) liczy pokazane na obrazkach przedmioty i podpisuje obrazki (WB) wyszukuje nazwy zwierząt w wężu wyrazowym (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 5

6 I ; II 2.4; Lekcja 6 Nazwy ubrań Nazwy kolorów Nazwy członków rodziny Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście Reagowanie ustne: proszenie o informacje Czytanie: rozumienie ogólnego sensu, wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat I ; II ; III ; IV ; V 8.2; Lekcja 9 Nazwy pomieszczeń w domu Nazwy elementów wyposażenia domu codziennego I 1.2; II ; uzupełnia luki w nazwach godzin pod obrazkami (WB) tworzy listę przedmiotów i przyborów szkolnych znajdujących się we własnej sali lekcyjnej tworzy listę przedmiotów i przyborów szkolnych znajdujących się we własnej sali lekcyjnej dopasowuje podane nazwy ubrań do właściwych obrazków opisuje pokazane na obrazkach osoby, uwzględniając ich ubranie uzupełnia luki w formularzu z danymi osobowymi na podstawie przeczytanego uzupełnia luki w drzewie genealogicznym właściwymi nazwami członków rodziny (WB) rysuje i opisuje swoje ubrania (WB) rysuje drzewo genealogiczne swojej rodziny i opisuje jej członków (WB) powtarza dialog za nagraniem pisze nazwy pomieszczeń i elementów wyposażenia wskazanego na obrazku (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 6

7 Lekcja 10 Nazwy pomieszczeń w domu Nazwy elementów wyposażenia domu Reagowanie ustne: proszenie o informacje I 1.2; II ; Lekcja 11 Nazwy pomieszczeń w domu Nazwy elementów wyposażenia domu Wyrażenie There is/there are Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście I 1.2; II 2.4; IV 6.5; Lekcja 12 Nazwy pomieszczeń w domu Nazwy elementów wyposażenia domu Wyrażenie There is/there are. Mówienie: opisywanie miejsc, przedmiotów, przedstawianie swoich upodobań Reagowanie ustne: podawanie swoich upodobań. I 1.2; II ; III ; IV ; dopasowuje podane nazwy mebli i elementów wyposażenia do właściwych miejsc na ilustracji na podstawie nagrania i powtarza wyrazy za nagraniem dopasowuje elementy wyposażenia domu do odpowiednich kategorii na podstawie obrazka (WB) powtarza podane wyrazy za nagraniem, zachowując w miarę właściwą wymowę rysuje plan własnego pokoju i podpisuje elementy jego wyposażenia właściwymi nazwami (WB) uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią formą wyrażenia There is/there are zgodnie z kontekstem, na podstawie podanej reguły gramatycznej dopasowuje pokazane na obrazkach pokoje do właściwych osób na podstawie wysłuchanych wypowiedzi słucha i śpiewa piosenkę z nagraniem projektuje swój wymarzony pokój New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 7

8 Lekcja 13 Nazwy pomieszczeń w domu Nazwy elementów wyposażenia domu Wyrażenie There is/there are Czytanie: rozumienie ogólnego sensu. Mówienie: opisywanie miejsc, przedmiotów Pisanie: opisywanie miejsc, przedmiotów Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat, wyrażanie podziękowań I 1.2; II ; III ; IV ; Lekcja 14 Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Nazwy pomieszczeń w domu/mieszkaniu codziennego. Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Reagowanie ustne: wyrażanie próśb i podziękowań I ; II ; IV 6.7; Lekcja 15 Nazwy elementów wyposażenia domu i ogrodu Nazwy pomieszczeń w domu Wyrażenie There is/there are Czytanie: rozumienie ogólnego sensu uzupełnia luki w pocztówce podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB) uszeregowuje przeczytane fragmenty w odpowiedniej kolejności (WB) słucha, czyta i powtarza kwestie dialogu za nagraniem słucha i śledzi tekst wyszukuje nazwy przedmiotów pokazanych na obrazkach w przeczytanym i wysłuchanym tekście dopasowuje właściwe osoby do zdań na podstawie obrazków przedstawiających ich domy i ogrody (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 8

9 Mówienie: opisywanie miejsc, przedmiotów Pisanie: opisywanie miejsc, przedmiotów I ; II ; III ; ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 18 Nazwy produktów spożywczych Nazwy posiłków codziennego, I 1.6; II ; Lekcja 19 Nazwy produktów spożywczych Nazwy posiłków Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście Mówienie: przedstawianie swoich upodobań Pisanie: opisywanie przedmiotów Reagowanie ustne: podawanie swoich upodobań, proszenie o informacje I 1.6; II 2.4; III ; IV ; WYMAGANIA PODSTAWOWE słucha, czyta i powtarza dialog za nagraniem wyszukuje nazwy produktów spożywczych w kratownicy (WB) dopasowuje nazwy produktów do odpowiednich kategorii zgodnie ze swoimi upodobaniami (WB) dopasowuje podane nazwy produktów spożywczych do właściwych obrazków podaje nazwy produktów na podstawie obrazków opisuje swoje ulubione śniadanie New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 9

10 Lekcja 20 Nazwy produktów spożywczych Wyrażenie There is/there are I 1.6; II 2.4; IV 6.5; Lekcja 21 Nazwy produktów spożywczych I 1.6; II ; Lekcja 22 Nazwy produktów spożywczych Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Mówienie: opisywanie przedmiotów, przedstawianie swoich upodobań I 1.6; II ; III ; V 8.2; zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji (WB) sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem dopasowuje podane nazwy produktów do odpowiednich kategorii (WB) dopasowuje nazwy kanapek do właściwych obrazków na podstawie przeczytanego powtarza podane wyrazy za nagraniem, zachowując właściwą wymowę wyszukuje nazwy produktów spożywczych w wężu wyrazowym (WB) tworzy listę składników swojej ulubionej kanapki (WB) dopasowuje osoby do właściwych obrazków, przedstawiających kanapki na podstawie wysłuchanych wypowiedzi śpiewa piosenkę z nagraniem New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 10

11 Lekcja 23 Nazwy produktów spożywczych codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Reagowanie ustne: wyrażanie próśb i podziękowań I 1.6; II ; IV 6.7; Lekcja 24 Nazwy produktów spożywczych codziennego I ; II ; V 8.2; Lekcja 25 Nazwy elementów wyposażenia domu i ogrodu Nazwy pomieszczeń w domu Nazwy produktów spożywczych Wyrażenie There is/there are Reagowanie ustne: wyrażanie próśb i podziękowań Mówienie: opisywanie miejsc przedstawianie swoich upodobań, dokonywanie samooceny słucha i powtarza kwestie dialogu za nagraniem uzupełnia luki w nazwach produktów brakującymi literami (WB) uzupełnia brakujące wyrazy w mapie wyrazowej (WB) słucha tekst podpisuje produkty pokazane na obrazku, rysuje własne produkty śniadaniowe i podpisuje je odpowiednimi nazwami (WB) rysuje swoje ulubione posiłki i dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii w tabeli podpisuje elementy wyposażenia domu właściwymi nazwami podpisuje produkty spożywcze właściwymi nazwami New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 11

12 I ; III ; IV ; Lekcja 26 Nazwy produktów spożywczych codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I 1.6; II ; ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 29 Słownictwo związane z czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego I 1.5; II ; Lekcja 30 Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji w tekście Reagowanie ustne: podawanie swoich upodobań, słucha historyjkę obrazkową WYMAGANIA PODSTAWOWE słucha kwestie dialogu za nagraniem wyszukuje nazwy czynności w wężu wyrazowym (WB) dopasowuje podane nazwy czynności do właściwych ilustracji i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem słucha i powtarza pytania za nagranie pisze odpowiedzi na podane pytania na podstawie analizy i New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 12

13 I 1.5; II 2.4; IV ; Lekcja 31 Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Reagowanie ustne: proszenie o informacje Mówienie: opisywanie czynności dnia codziennego I 1.5; II ; IV 6.5; Lekcja 32 Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I 1.5; II ; V 8.2; uzupełnia luki w tekście przedstawionymi w formie obrazków czasownikami w odpowiedniej formie rozmawia na temat spędzania wolnego czasu w podanych sytuacjach Lekcja 33 Nazwy dni tygodnia Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie zaznacza we wskazany sposób czynności wykonywane w domu, słucha i śpiewa piosenkę z nagraniem uzupełnia luki w tekście na podstawie podanych informacji, umieszczonych w tabeli (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 13

14 Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego, przedstawianie swoich upodobań I 1.5; II ; III ; Lekcja 34 Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Reagowanie ustne: proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań Mówienie: opisywanie czynności dnia codziennego, przedstawianie swoich upodobań i uczuć I 1.5; II ; III ; IV ; Lekcja 35 Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Nazwy zainteresowań Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego I ; II ; III ; ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG słucha i powtarza kwestie dialogu za nagraniem dopasowuje pokazane na obrazkach miny do właściwych wyrażeń i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem układa podane wyrazy w porządku alfabetycznym wyrażeń i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem słucha tekst dopasowuje właściwe osoby do ilustracji na podstawie przeczytanych tekstów WYMAGANIA PODSTAWOWE New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 14

15 NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 38 Słownictwo związane ze szkołą Czas present continuous codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu, wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście I 1.3; II ; Lekcja 39 Nazwy przedmiotów szkolnych Czas present continuous, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście I 1.3; II ; IV ; Lekcja 40 Czas present continuous I 1.3; IV 6.5; słucha i powtarza kwestie dialogu za nagraniem dopasowuje podane nazwy przedmiotów szkolnych do właściwych obrazków powtarza wyrazy za nagraniem wyszukuje czasowniki w kratownicy wyrazowej i układa z nimi zdania (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 15

16 Lekcja 41 Słownictwo związane ze szkołą Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego, przedstawianie swoich upodobań I 1.3; II ; III ; IV ; Lekcja 42 Słownictwo związane ze szkołą Czas present continuous Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego, opisywanie miejsc I 1.3; II ; III ; IV 6.5; odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego uzupełnia luki w tekście piosenki podanymi wyrazami, słuch i śpiewa piosenkę z nagraniem pisze zdania o wykonywanych czynnościach o podanych godzinach na podstawie planu lekcji (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 16

17 Lekcja 43 Słownictwo związane ze szkołą Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I ; II ; IV 6.7; Lekcja 44 Słownictwo związane ze szkołą Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego, opisywanie miejsc, przedstawianie swoich upodobań I 1.3; II ; III ; Lekcja 45 Słownictwo związane ze szkołą Czas present continuous Reagowanie ustne: wyrażanie próśb słucha, powtarza kwestie dialogu za nagraniem uzupełnia luki w mapie wyrazowej (WB) tworzy karteczki z nazwami przedmiotów szkolnych i umieszcza je na swoich zeszytach słucha tekst podpisuje obrazki zdaniami opisującymi czynności wykonywane przez pokazane na nich osoby dopasowuje podane pytania do odpowiedzi wyszukuje nazwy przedmiotów szkolnych w kratownicy nazwy przedmiotów szkolnych (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 17

18 , dokonywanie samooceny I ; IV 6.7; Lekcja 46 Czas present continuous codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I 1.5; II ; ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ słucha historyjkę obrazkową WYMAGANIA PODSTAWOWE Lekcja 49 Nazwy dyscyplin sportowych Nazwy czynności wykonywanych poza domem w czasie wolnym Czasownik modalny can codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I ; II ; słucha, powtarza kwestie dialogu za nagraniem wyszukuje nazwy sportu w wężu wyrazowym (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 18

19 Lekcja 50 Nazwy dyscyplin sportowych Nazwy czynności wykonywanych poza domem w czasie wolnym Czasownik modalny can, Reagowanie ustne: mówienie, co potrafi robić I ; II ; IV ; Lekcja 51 Nazwy czynności wykonywanych poza domem w czasie wolnym Czasownik can Reagowanie ustne: mówienie, co potrafi robić I ; IV ; dopasowuje podane nazwy sportów do właściwych ilustracji pyta i odpowiada na pytania o umiejętności sportowe powtarza zdania za nagraniem pisze odpowiedzi na podane pytania o umiejętności (WB) podpisuje obrazki właściwymi zdaniami (WB) uzupełnia luki w zdaniach na podstawie analizy obrazków (WB) dopasowuje podane pytania do właściwych odpowiedzi Lekcja 52 Nazwy dyscyplin sportowych Przymiotniki opisujące dyscypliny sportowe Czytanie: rozumienie ogólnego sensu dopasowuje podane wyrazy do ich antonimów i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem wyszukuje przymiotniki w kratownicy wyrazowej (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 19

20 I 1.10; II ; Lekcja 53 Nazwy dyscyplin sportowych Nazwy czynności wykonywanych poza domem w czasie wolnym Mówienie: przedstawianie swoich uczuć Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I ; II ; III 4.3; V 8.2; Lekcja 54 Nazwy dyscyplin sportowych Nazwy czynności wykonywanych poza domem w czasie wolnym codziennego Reagowanie ustne: wyrażanie próśb zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego słucha i śpiewa piosenkę z nagraniem słucha, powtarza kwestie dialogu za nagraniem uszeregowuje podane wyrazy w kolejności alfabetycznej) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 20

21 I ; II ; IV 6.7; Lekcja 55 Nazwy dyscyplin sportowych, Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Reagowanie ustne: proszenie o informacje I ; II ; III 4.3; IV 6.5; ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ słucha tekst dopasowuje właściwe imiona osób do zdań na podstawie przeczytanych wypowiedzi (WB) WYMAGANIA PODSTAWOWE Lekcja 58 Słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym codziennego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Pisanie: opisywanie ludzi słucha, powtarza kwestie dialogu za nagraniem wyszukuje przymiotniki w kratownicy wyrazowej (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 21

22 I 1.1; II ; III 5.1; Lekcja 59 Słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym Czas present continuous Mówienie: opisywanie ludzi Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I 1.1; II ; III 4.1; Lekcja 60 Słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym Czasownik have got w czasie past simple Reagowanie ustne: proszenie o informacje Pisanie: opisywanie ludzi Mówienie: mówienie, co posiada I 1.1; II ; III ; IV 6.5; dopasowuje zdania opisujące wygląd do właściwych obrazków i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem powtarza zdania będące łamańcem językowym za nagraniem dopasowuje połówki zdań do siebie pisze zdania na temat swojego wyglądu z podanych wyrazów i wyrażeń (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 22

23 Lekcja 61 Nazwy części twarzy i ciała Pisanie: opisywanie ludzi Reagowanie ustne: proszenie o informacje I 1.1; II ; III 5.1; IV 6.5; Lekcja 62 Słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym Pisanie: opisywanie ludzi Reagowanie ustne: proszenie o informacje Reagowanie pisemne: podawanie podstawowych informacji na swój temat Przetwarzanie : zapisywanie informacji uzyskanych z czytanego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I 1.1; II ; III 5.1; IV ; V 8.2; Lekcja 63 Słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym Przysłówki quite, very Wyrażenie look like powtarza nazwy części twarzy i ciała za nagraniem dopasowuje osoby pokazane na obrazkach do właściwych opisów (WB) słucha, powtarza kwestie dialogu za nagraniem uzupełnia luki w dialogu na podstawie obrazków przedstawiających różne osoby New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 23

24 Reagowanie ustne: proszenie o informacje Mówienie: opisywanie ludzi I 1.1; II ; III 4.1; IV 6.5; Lekcja 64 Słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym Czasownik modalny can Reagowanie ustne: proszenie o informacje Mówienie: opisywanie ludzi Pisanie: opisywanie ludzi Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I ; II ; III ; IV 6.5; Lekcja 65 Nazwy części ciała Słownictwo związane z opisywaniem wyglądu zewnętrznego Nazwy dyscyplin sportowych Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Czasownik to be i have got w czasie past simple słucha i czyta tekst oraz wskazuje znane mu osoby opisane w tekście uszeregowuje podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc nazwy czynności i sportów opisuje włosy osób pokazanych na obrazkach wyszukuje nazwy sportów w kratownicy wyrazowej (WB) wyszukuje nazwy części ciała w wężu wyrazowym (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 24

25 , dokonywanie samooceny I ; Lekcja 66 Słownictwo związane z opisywaniem wyglądu zewnętrznego Czasownik modalny can codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu, I 1.1; II ; ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 69 Nazwy warunków pogodowych Słownictwo związane z wakacjami i podróżowaniem codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu, wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście I ; II ; słucha i czyta historyjkę obrazkową WYMAGANIA PODSTAWOWE słucha, powtarza kwestie dialogu za nagraniem New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 25

26 Lekcja 70 Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście I 1.8; II 2.4; dopasowuje podane nazwy miejsc związanych z podróżowaniem i turystyką do właściwych zdjęć i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem Lekcja 71 Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji Pisanie: opisywanie ludzi I 1.8; II 2.4; III 5.1; słucha i powtarza podane czasowniki regularne za nagraniem, zachowując prawidłową wymowę Lekcja 72 Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Przetwarzanie : zapisywanie informacji uzyskanych z czytanego I 1.8; II ; New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 26

27 Lekcja 73 Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi i rzeczy, opisywanie czynności dnia codziennego I ; II ; III ; Lekcja 74 Nazwy warunków pogodowych Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Reagowanie ustne: proszenie o informacje I 1.12; II ; IV 6.5; Lekcja 75 Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką Słownictwo związane z opisywaniem miejsc uszeregowuje obrazki w odpowiedniej kolejności na podstawie wysłuchanego nagrania słucha piosenkę z nagraniem słucha, powtarza kwestie dialogu za nagraniem słucha i czyta tekst z nagraniem dopasowuje przeczytane teksty do właściwych zdjęć (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 27

28 Czytanie: rozumienie ogólnego sensu, Pisanie: opisywanie miejsc Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat Przetwarzanie : zapisywanie informacji uzyskanych z czytanego I ; II ; III 5.1; IV 7.1; V 8.2; ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 78 Nazwy objawów chorobowych codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego, Czytanie: rozumienie ogólnego sensu, I 1.11; II ; Lekcja 79 Nazwy objawów chorobowych i dolegliwości Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji Czytanie: rozumienie ogólnego sensu, I 1.11; II ; IV 6.5; WYMAGANIA PODSTAWOWE słucha, czyta i powtarza kwestie dialogu za nagraniem dopasowuje połówki zdań do siebie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego dialogu dopasowuje podane zdania opisujące objawy chorób i dolegliwości do właściwych obrazków, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 28

29 Lekcja 80 Słownictwo związane z podróżowaniem i wakacjami Nazwy objawów chorobowych i dolegliwości Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Reagowanie ustne: proszenie o informacje I ; II 3.1; IV 6.5; Lekcja 81 Słownictwo związane ze zdrowiem, chorobami i leczeniem codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Przetwarzanie : zapisywanie informacji uzyskanych z słuchanego Mówienie: opisywanie ludzi I 1.11; II ; III 4.1; V 8.2; opisuje wybrana osobę, która cierpi na jedną z podanych chorób uzupełnia luki w tekście piosenki podanymi wyrazami, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i śpiewa piosenkę Lekcja 82 Nazwy dyscyplin sportowych Słownictwo związane ze sportem Czytanie: rozumienie ogólnego sensu, wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 29

30 Pisanie: opisywanie ludzi I 1.10; II ; III 5.1; Lekcja 83 Słownictwo związane ze zdrowiem i chorobami Reagowanie ustne: proszenie o informacje I 1.11; IV 6.5; Lekcja 84 Słownictwo związane ze zdrowiem, chorobami i leczeniem Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Przetwarzanie : zapisywanie informacji uzyskanych z czytanego i słuchanego I ; II ; V 8.2; słucha, czyta i powtarza kwestie dialogu za nagraniem słucha i czyta tekst New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 30

31 Lekcja 85 Słownictwo związane ze zdrowiem, chorobami i leczeniem Słownictwo związane z wakacjami i podróżowaniem Nazwy warunków pogodowych Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Reagowanie ustne: proszenie o informacje, dokonywanie samooceny I ; II ; Lekcja 86 codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego, Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I 1.8; II ; wyszukuje wyrazy związane z wakacjami w kratownicy wyrazowej podpisuje obrazki właściwymi nazwami warunków pogodowych wyszukuje wyrazy związane z wakacjami w wężu wyrazowym (WB) wyszukuje wyrazy związane z pogodą w kratownicy wyrazowej (WB) słucha i czyta historyjkę obrazkową New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 31

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MP-8 ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT j. angielski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Welcome Friends.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Welcome Friends. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Welcome Friends. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W MYŚLACHOWICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W MYŚLACHOWICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W MYŚLACHOWICACH WYMAGANIA NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE PRZEDMIOT Język angielski NAUCZYCIEL KLASA VI ROK SZKOLNY 2018/2019 L.P. 1. ZAKRES OCENY Znajomość środków językowych (leksykalnych,

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.0 dla początkujących PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język niemiecki Klasa......... Rok

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Starland.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Starland. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Starland. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 1 Plan wynikowy

Steps Forward 1 Plan wynikowy Steps Forward 1 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 First Steps Unit Test A Litery alfabetu Nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki.

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1- III Szkoły Podstawowej Obowiązkowe wyposażenie: Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa II- książka

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI I. WYMANGANIA EDUKACYJNE Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomośd środków językowych. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII Podstawa programowa przedmiotu

JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Podstawa programowa wersja II.2. Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII) Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 0- III Szkoły Podstawowej im. ks. prałata A. Osipowicza w Warcinie

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 0- III Szkoły Podstawowej im. ks. prałata A. Osipowicza w Warcinie Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 0- III Szkoły Podstawowej im. ks. prałata A. Osipowicza w Warcinie Obowiązujące podręczniki: Klasa 0- bez podręcznika Klasa I- New Bingo! 1A

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie 1. Wstęp Przedmiotowy system oceniania wynika z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2,

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1

PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1 PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1 WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test Alfabet Przedimek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KLAS V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KLAS V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KLAS V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Dział: Qué haces en el colegio?/ Co robisz w szkole? Ocena dopuszczająca: 1. Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy IV Plan wynikowy

Steps Plus dla klasy IV Plan wynikowy Steps Plus dla klasy IV Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 First Steps Unit Test A Litery alfabetu Nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 2 Plan wynikowy

Steps Forward 2 Plan wynikowy Steps Forward 2 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test A Nazwy członków rodziny Wyrażenia i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony 1 WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony Treści nauczania 1. Poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego 1.1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO DOBRY)* ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2

Project Third Edition 2 Project Third Edition 2 INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit 1 Test Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

Team Up Plus dla klasy IV Wymagania edukacyjne

Team Up Plus dla klasy IV Wymagania edukacyjne Team Up Plus dla klasy IV Wymagania edukacyjne Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Powitania

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy V Plan wynikowy

Steps Plus dla klasy V Plan wynikowy Steps Plus dla klasy V Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test A Nazwy członków rodziny Wyrażenia

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy V Plan wynikowy

Steps Plus dla klasy V Plan wynikowy Steps Plus dla klasy V Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test A Nazwy członków rodziny Wyrażenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5 WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit test 1 (A + B) Nazwy

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Steps Forward 3 Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Powitania Czas present simple, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

1. KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1.1. KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1.1.1. Cele edukacyjne Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim oraz motywowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania Język angielski kl. V

Wymagania Język angielski kl. V Wymagania Język angielski kl. V Welcome ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy państw i narodowości

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA. wrzesień 2017

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA. wrzesień 2017 Aleksandra Sobala (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA wrzesień 2017 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA F L A SH K L A S A 7 Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KL. VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KL. VII WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KL. VII Przygotowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18 nauczyciel Małgorzata Tatara First Steps BRDZ DBR DBR DSTTZ językowe uwzględnione w rozdziale First Steps i wykonuje zadania

Bardziej szczegółowo

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Dopełniacz

Bardziej szczegółowo

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Dopełniacz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V

Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

III etap edukacyjny. (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie)

III etap edukacyjny. (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie) JĘZYK OBCY NOWOśYTNY JĘZYK ANGIELSKI III etap edukacyjny Poziom III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie) CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa wariant III.2.0.

Podstawa programowa wariant III.2.0. Podstawa programowa wariant III.2.0. Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (2. język obcy nowożytny od początku w klasie I liceum ogólnokształcącego lub technikum) Cele kształcenia wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 Plan wynikowy

New English Plus 2 Plan wynikowy New English Plus 2 Plan wynikowy STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 WIEDZA Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 3 Plan wynikowy

Project Third Edition 3 Plan wynikowy Project Third Edition 3 Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit 1 Test

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 1 Szkoły Podstawowej str. 1 Język angielski

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Gryfinie Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Iwaszkiewicza 70 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Niemieckiego

Zespół Szkół w Gryfinie Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Iwaszkiewicza 70 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Niemieckiego Zespół Szkół w Gryfinie Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Iwaszkiewicza 70 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Niemieckiego II etap edukacyjny klasy IV-VI Spis treści: Podstawa programowa 1. Zestaw realizowanych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa4 DOSTOSOWANY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego

JĘZYK ANGIELSKI klasa4 DOSTOSOWANY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego JĘZYK ANGIELSKI klasa4 DOSTOSOWANY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego Przedmiotem oceny są (narzędzia): Prace klasowe Odpowiedzi ustne Prace domowe Prace długoterminowe projektowe + prezentacja Praca

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 3 Plan wynikowy

Project Third Edition 3 Plan wynikowy Project Third Edition 3 Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit 1 Test Słownictwo związane z podawaniem

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Plan wynikowy klasa VI

Steps in English 3 Plan wynikowy klasa VI Steps in English 3 Plan wynikowy klasa VI WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Starter Unit

Semestr I. Starter Unit WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK TREETOPS 3 ( wydawnictwo Oxford) Semestr I Cel kształcenia Zgodnie z nowa podstawą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM Obszary edukacji: KLASA I Rozumienie ze słuchu : rozpoznać dźwięki i proste słowa w j. niemieckim zrozumieć

Bardziej szczegółowo

3. OBSZARY I AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE, CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB OCENY.

3. OBSZARY I AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE, CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB OCENY. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO II ETAP EDUKACYJNY Podstawa prawna do opracowania PSO z języków obcych: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska

Macmillan Polska Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE MODULE 1 Środki Udziela podstawowych informacji o sobie i innych, podając dane osobowe i informacje dotyczące miejsca

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa4 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego

JĘZYK ANGIELSKI klasa4 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego JĘZYK ANGIELSKI klasa4 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego Przedmiotem oceny są (narzędzia): Prace klasowe Odpowiedzi ustne Prace domowe Prace długoterminowe projektowe + prezentacja Praca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY KLASA V NAUCZYCIEL: Roman Błaszczyk Klasa 5

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJE I PÓŁROCZE ZAKRES GRAMATYCZNY Czas present

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1 Nadrzędnym celem nauczania języka obcego jest wytworzenie kompetencji językowej i komunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa IV

Wymagania edukacyjne język angielski klasa IV Wymagania edukacyjne język angielski klasa IV Ogólne kryteria wymagań Zgodnie z nową podstawą programową, w II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI) uczeń spełnia następujące wymagania ogólne: 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Cele szczegółowe. Dział UCZEŃ:

Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Cele szczegółowe. Dział UCZEŃ: Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe dane personalne państwa i narodowości rzeczy osobiste nazwy miesięcy i zainteresowania pomieszczenia i wyposażenie domu ubrania przymiotniki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W klasach młodszych stosowane są następujące oceny cząstkowe odpowiadające skali punktowej z możliwością stosowania plusów (+) i minusów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje, i pisane, których słownictwo i struktury gramatyczne wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne, Klasa VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Wymagania Edukacyjne, Klasa VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII. Ocena celująca: 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa VII 01.09.2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII Ocena celująca: 1. Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Plan wynikowy

English Plus 2 Plan wynikowy English Plus 2 Plan wynikowy STARTER UNIT WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Czasownik have got Forma dzierżawcza s Pisanie: opisywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo