WYMAGANIA EDUKACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE"

Transkrypt

1 SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 1 Szkoły Podstawowej str. 1

2 Język angielski Wymagania edukacyjne dla klas I szkoły podstawowej i kryteria oceniania Ocena 6p. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza treści zawarte w podstawie programowej. Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał programowy. Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne. Uczeń posługuje się zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia wykraczającym poza wymagania ponadpodstawowe: 1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); 2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość); 3) moja szkoła; 4) popularne zawody; 5) mój dzień, moje zabawy; 6) jedzenie; 7) sklep; 8) mój czas wolny i wakacje; 9) święta i tradycje, mój kraj; 10) sport; 11) moje samopoczucie; 12) przyroda wokół mnie; 13) świat baśni i wyobraźni. 2. Uczeń rozumie wszystkie wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka: 1) zawsze reaguje na polecenia, samodzielnie stosuje niektóre z poleceń w sytuacji lekcyjnej; 2) dokładnie rozumie pełną treść krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; 3) znajduje w wypowiedzi wszystkie informacje. 3. Uczeń zawsze rozumie wyrazy oraz jedno lub kilkuzdaniowe, proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania): 1) rozumie sens tekstu; 2) znajduje w wypowiedzi określone informacje. 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń: 1) powtarza wyrazy i zdania; 2) tworzy wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności; 3) rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem to be (what, who), odpowiada na pytania, sprawnie posługując się konstrukcjami: It s, This is (przedstawia osoby i rzeczy); 4) zadaje pytania o osoby i przedmioty oraz udziela odpowiedzi; 5) określa przynależność w rzeczywistej sytuacji w odniesieniu do siebie; 6) sprawnie używa poznane słownictwo (język czynny); 7) biegle określa liczbę części ciała w zakresie do 10; 8) mówi o tym, czego się boi, używa konstrukcji: I m scared of 9) mówi o czynnościach higienicznych, które wykonuje codziennie, bezbłędnie stosuje przyimek with; 10) swobodnie opisuje wygląd ludzi i zwierząt, posługuje się bogatym słownictwem; 11) bez pomyłek nazywa miejsca wakacyjne; 12) potrafi w naturalny sposób wyrażać propozycje, prośby i życzenia str. 2

3 13) poprawnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi (bez znajomości reguł gramatycznych): formy czasownika to be w czasie teraźniejszym, czasownik modalny can, tryb rozkazujący, czas Present Simple (też z want ), przyimki miejsca i czasu, liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, konstrukcja Let s, zaimki wskazujące this/that, z czasownikiem have got; 11) z pomocą n-la potrafi sformułować proste zdania oznajmujące w czasie Present continuous i odpowiedzieć pełnym zdaniem na pytanie o podmiot w tym czasie. 12) rozumie i stosuje pytanie o to, gdzie znajdują się przedmioty; 13) opisuje obrazki, wskazuje na różnice między nimi, używa bogatego słownictwa; 14) rozumie pytanie o kolor, zazwyczaj bezbłędnie określa kolor wskazanych przedmiotów, łącząc przymiotnik z rzeczownikiem; 15) rozumie i próbuje zadawać kolegom pytania szczegółowe (np. How many?) 16) opisuje przedmioty, mówiąc, co widzi; 17) bezbłędnie recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; 18) bezbłędnie używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. 5. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń: 1) przepisuje wyrazy i proste zdania; 2) samodzielnie pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; 6. W zakresie reagowania uczeń: 1) zawsze właściwie reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; 2) przedstawia siebie i inne osoby (np. postaci z podręcznika) mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, co potrafi robić; rozumie, gdy ktoś jest przedstawiany, reaguje zwrotem powitalnym; 3) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; 4) stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza); 5) wyraża swoje upodobania. 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku angielskim np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. 8. Uczeń: 1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka; bez pomyłek nazywa postaci i przedmioty związane ze świętami: Halloween, Christmas, Easter, z rodziną; zna nazwy przedmiotów, mogących być prezentem z okazji omawianych świąt; 2) posiada informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku angielskim, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). W domu wykonuje własne karty rysunkowe. 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. Przyjmuje role prowadzącego w nowych grach, rozumie ich zasady. 11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ocena 5p. str. 3

4 Uczeń bardzo dobrze opanował treści zawarte w podstawie programowej, tj. bardzo dobrze posługuje się podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia (wymagania ponadpodstawowe w 75%) 1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); 2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość); 3) moja szkoła; 4) popularne zawody; 5) mój dzień, moje zabawy; 6) jedzenie; 7) sklep; 8) mój czas wolny i wakacje; 9) święta i tradycje, mój kraj; 10) sport; 11) moje samopoczucie; 12) przyroda wokół mnie; 13) świat baśni i wyobraźni. 2. Uczeń rozumie wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka: 1) reaguje na polecenia, samodzielnie stosuje niektóre z poleceń w sytuacji lekcyjnej; 2) rozumie pełną treść krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; 3) znajduje w wypowiedzi określone informacje. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno lub kilkuzdaniowe, proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania): 1) rozumie sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; 2) znajduje w wypowiedzi określone informacje. 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń: 1) powtarza wyrazy i zdania; 2) tworzy wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności; 3) rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem to be (what, who), odpowiada na pytania, posługuje się konstrukcjami: It s, This is (przedstawia osoby i rzeczy); 4) zadaje pytania o osoby i przedmioty oraz próbuje udzielać odpowiedzi; 5) określa przynależność w rzeczywistej sytuacji w odniesieniu do siebie; 6) używa poznane słownictwo (język czynny); 7) określa liczbę części ciała w zakresie do 10; 8) mówi o tym, czego się boi, używa konstrukcji: I m scared of 9) mówi o czynnościach higienicznych, które wykonuje codziennie; 10) opisuje wygląd ludzi i zwierząt, posługuje się bogatym słownictwem; 11) nazywa miejsca wakacyjne; 12) potrafi wyrażać propozycje, prośby i życzenia 13) poprawnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi (bez znajomości reguł gramatycznych): formy czasownika to be w czasie teraźniejszym, czasownik modalny can, tryb rozkazujący, czas Present Simple przyimki miejsca i czasu, liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, zaimki wskazujące this/that, z czasownikiem have got; 11) z pomocą n-la potrafi sformułować proste zdania oznajmujące w czasie Present continuous; 12) rozumie i stosuje pytanie o to, gdzie znajdują się przedmioty; 13) opisuje obrazki, wskazuje na różnice między nimi; 14) rozumie pytanie o kolor, określa kolor wskazanych przedmiotów, łącząc przymiotnik z rzeczownikiem; str. 4

5 15) recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; 16) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. 5. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń: 1) przepisuje wyrazy i proste zdania; 2) poprawnie pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; 6. W zakresie reagowania uczeń: 1) reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; 2) przedstawia siebie i inne osoby (np. postaci z podręcznika) mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, co potrafi robić; rozumie, gdy ktoś jest przedstawiany, reaguje zwrotem powitalnym; 3) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; 4) stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza); 5) wyraża swoje upodobania. 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. 8. Uczeń: 1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka; bez pomyłek nazywa postaci i przedmioty związane ze świętami: Halloween, Christmas, Easter, z rodziną; 2) posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się językiem angielskim. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku angielskim, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). W domu wykonuje własne karty rysunkowe. 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. Rozumie zasady nowych gier i zabaw językowych. 11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ocena 4p. Uczeń dobrze opanował treści zawarte w podstawie programowej, tj. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia (w 50% opanował wymagania ponadpodstawowe): 1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); 2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość); 3) moja szkoła; 4) popularne zawody; 5) mój dzień, moje zabawy; 6) jedzenie; 7) sklep; 8) mój czas wolny i wakacje; 9) święta i tradycje, mój kraj; 10) sport; str. 5

6 11) moje samopoczucie; 12) przyroda wokół mnie; 13) świat baśni i wyobraźni. 2. Uczeń przeważnie rozumie wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka: 1) reaguje na polecenia, stosuje niektóre z poleceń w sytuacji lekcyjnej; 2) rozumie treść krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; 3) znajduje w wypowiedzi określone informacje. 3. Uczeń w większości rozumie wyrazy oraz jedno lub kilkuzdaniowe, proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania): 1) rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; 2) najczęściej znajduje w wypowiedzi określone informacje. 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń: 1) powtarza wyrazy i zdania; 2) zazwyczaj bezbłędnie tworzy wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności; 3) odpowiada na pytania, posługuje się konstrukcjami: It s, This is (przedstawia osoby i rzeczy); 4) zadaje pytania o osoby; 5) używa poznane słownictwo (język czynny); 6) określa liczbę części ciała w zakresie do 10; 7) nazywa czynności higieniczne, które wykonuje codziennie; 8) opisuje wygląd ludzi i zwierząt; 9) nazywa miejsca wakacyjne; 10) potrafi wyrażać prośby i życzenia; 11) próbuje operować prostymi strukturami gramatycznymi (bez znajomości reguł gramatycznych): formy czasownika to be w czasie teraźniejszym, czasownik modalny can, tryb rozkazujący, czas Present Simple przyimki miejsca i czasu, liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, zaimki wskazujące this/that, z czasownikiem have got; 12) rozumie i stosuje pytanie o to, gdzie znajdują się przedmioty; 13) opisuje obrazki; 14) rozumie pytanie o kolor, określa kolor wskazanych przedmiotów; 15) zazwyczaj recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki samodzielnie lub w grupie; 16) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. 5. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń: 1) przepisuje wyrazy i proste zdania; 2) zazwyczaj poprawnie pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; 6. W zakresie reagowania uczeń: 1) reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; 2) przedstawia siebie i inne osoby (np. postaci z podręcznika) mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, co potrafi robić; rozumie, gdy ktoś jest przedstawiany, reaguje zwrotem powitalnym; 3) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; 4) stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza); 5) wyraża swoje upodobania. str. 6

7 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku angielskim np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. 8. Uczeń: 1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka; nazywa postaci i przedmioty związane ze świętami: Halloween, Christmas, Easter, z rodziną; 2) posiada niektóre informacje o krajach, w których ludzie posługują się językiem angielskim. 9. Uczeń zazwyczaj potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku angielskim, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. Zna zasady nowych gier i zabaw językowych. 11. Uczeń wie, że należy korzystać ze źródeł informacji w języku angielskim (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych i czasami to robi. Ocena 3p. Uczeń wystarczająco opanował treści zawarte w podstawie programowej, tj.: posługuje się podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia (w 75% opanował wymagania podstawowe): 1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); 2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość); 3) moja szkoła; 4) popularne zawody; 5) mój dzień, moje zabawy; 6) jedzenie; 7) sklep; 8) mój czas wolny i wakacje; 9) święta i tradycje, mój kraj; 10) sport; 11) moje samopoczucie; 12) przyroda wokół mnie; 13) świat baśni i wyobraźni. 2. Uczeń przeważnie rozumie wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka: 1) reaguje na polecenia; 2) najczęściej rozumie treść krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; 3) zazwyczaj znajduje w wypowiedzi określone informacje. 3. Uczeń czasami rozumie wyrazy oraz jedno lub kilkuzdaniowe, proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania): 1) najczęściej rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; 2) najczęściej znajduje w wypowiedzi określone informacje. str. 7

8 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń: 1) powtarza wyrazy i zdania; 2) próbuje tworzyć wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności; 3) próbuje odpowiadać na pytania, posługuje się konstrukcjami: It s, This is (przedstawia osoby i rzeczy); 4) najczęściej używa poznane słownictwo (język czynny); 5) określa liczbę przedmiotów do 10; 6) opisuje wygląd ludzi i zwierząt; 7) z pomocą n-la próbuje operować prostymi strukturami gramatycznymi (bez znajomości reguł gramatycznych): formy czasownika to be w czasie teraźniejszym, czasownik modalny can, tryb rozkazujący, czas Present Simple przyimki miejsca i czasu, liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, zaimki wskazujące this/that, z czasownikiem have got; 8) rozumie pytanie o kolor, określa kolor wskazanych przedmiotów; 9) zazwyczaj recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki w grupie; 5. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń: 1) przepisuje wyrazy i proste zdania; 2) czasami poprawnie pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; 6. W zakresie reagowania uczeń: 1) czasami reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; 2) przedstawia siebie i inne osoby; 3) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; 4) stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza); 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku angielskim np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności z najbliższego otoczenia. 8. Uczeń: 1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka; próbuje nazywać postaci i przedmioty związane ze świętami: Halloween, Christmas, Easter, z rodziną; 2) posiada ubogie informacje o krajach, w których ludzie posługują się językiem angielskim. 9. Uczeń próbuje określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku angielskim, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). 10. Uczeń najczęściej współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. Zna zasady nowych gier i zabaw językowych. 11. Uczeń wie, że należy korzystać ze źródeł informacji w języku angielskim (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale rzadko to robi. Ocena 2p. Uczeń słabo opanował treści zawarte w podstawie programowej, tj.posługuje się podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia (w 50% opanował wymagania podstawowe): 1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); 2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość); 3) moja szkoła; str. 8

9 4) popularne zawody; 5) mój dzień, moje zabawy; 6) jedzenie; 7) sklep; 8) mój czas wolny i wakacje; 9) święta i tradycje, mój kraj; 10) sport; 11) moje samopoczucie; 12) przyroda wokół mnie; 13) świat baśni i wyobraźni. 2. Uczeń czasami rozumie wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka: 1) reaguje na polecenia; 2) rzadko rozumie treść krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; 3) rzadko znajduje w wypowiedzi określone informacje. 3. Uczeń z pomocą n-la rozumie wyrazy oraz jedno lub kilkuzdaniowe, proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania): 1) rzadko rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem. 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń: 1) powtarza wyrazy i zdania; 2) rzadko próbuje tworzyć wypowiedzi według wzoru. 3) rzadko używa poznane słownictwo (język czynny); 4) określa liczbę przedmiotów do 10; 5) rozumie pytanie o kolor, określa kolor wskazanych przedmiotów; 9) próbuje recytować wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki w grupie; 5. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń: 1) przepisuje wyrazy i proste zdania. 2) rzadko poprawnie pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; 6. W zakresie reagowania uczeń: 1) rzadko reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; 2) próbuje przedstawić siebie i inne osoby; 3) próbuje zadawać pytania i udzielać odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; 4) stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje) 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku angielskim np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności z najbliższego otoczenia. 8. Uczeń: 1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka; wie, że są święta: Halloween, Christmas, Easter; nazywa członków rodziny; 2) posiada bardzo ubogie informacje o krajach, w których ludzie posługują się językiem angielskim. 9. Uczeń próbuje określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku angielskim, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). str. 9

10 10. Uczeń najczęściej współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. Zna zasady nowych gier i zabaw językowych. 11. Uczeń wie, że należy korzystać ze źródeł informacji w języku angielskim (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale tego nie robi. Ocena 1p. - uczeń nie spełnia powyższych wymagań. str. 10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1 Nadrzędnym celem nauczania języka obcego jest wytworzenie kompetencji językowej i komunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach 1-3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach 1-3 Opanowanie materiału Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach 1-3 bardzo dobrze dobrze dostatecznie słabo MÓWIENIE Uczeń : bezbłędnie niewerbalnie reaguje na proste polecenia nauczyciela płynnie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt;

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: uczeń zna liczebniki 1-15; potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; zna słownictwo z zakresu: najbliższa rodzina,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 2 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Iwona Tonderys- Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence

Iwona Tonderys- Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence Iwona Tonderys- Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence Podstawą do opracowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

BINGO! 1 PLUS REFORMA

BINGO! 1 PLUS REFORMA New BINGO! 1 PLUS REFORMA 2017 a rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej Po szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015 Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języka Niemieckiego

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języka Niemieckiego Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języka Niemieckiego I etap edukacyjny klasy I-III PZO z języka niemieckiego dla klas I III uwzględnia w swej treści

Bardziej szczegółowo

-budowanie postawy tolerancji, otwartości wobec kultur, języków i innych narodowości,

-budowanie postawy tolerancji, otwartości wobec kultur, języków i innych narodowości, PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LOTNIKÓW WRZESNIA1939 ROKU W DŁUTOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Ogólne cele edukacji językowej w kl. I-III obejmują:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny ucznia, wskazuje dziecku,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I- III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I- III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I- III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Kontrakt z uczniami. KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Testy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II. Ocena celująca: 1. Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II. Ocena celująca: 1. Uczeń: 03.09.2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I. Ocena celująca: 1. Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I. Ocena celująca: 1. Uczeń: 03.09.2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: Ocena celująca (6) -uczeń rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III 1.Zasady oceniania: oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy

Bardziej szczegółowo

Iwona Tonderys- Wymagania edukacyjne dla klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence

Iwona Tonderys- Wymagania edukacyjne dla klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence Iwona Tonderys- Wymagania edukacyjne dla klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence Podstawą do opracowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy drugiej jest

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I. 1. Uczeń: 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I 6pkt UCZEŃ: Rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje Próbuje używać znanych poleceń w codziennym życiu (na zajęciach języka angielskiego) Posługuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa 24 lutego 2017 r. JĘZYK ANGIELSKI. I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej

Podstawa programowa 24 lutego 2017 r. JĘZYK ANGIELSKI. I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej Podstawa programowa 24 lutego 2017 r. JĘZYK ANGIELSKI I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W klasach młodszych stosowane są następujące oceny cząstkowe odpowiadające skali punktowej z możliwością stosowania

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa II 01.09.2015. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa II 01.09.2015. 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa II 01.09.2015 Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA DLA KLAS I-III Z J. ANGIELSKIEGO SKALA:

OCENA OPISOWA DLA KLAS I-III Z J. ANGIELSKIEGO SKALA: OCENA OPISOWA DLA KLAS I-III Z J. ANGIELSKIEGO SKALA: UCZEŃ OPANOWAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI: 6 WSPANIALE 5 BARDZO DOBRZE 4 DOBRZE 3 PRZECIĘTNIE 2 SŁABO 1 NIEZADOWALAJĄCO -NIE OPANOWAŁ WYMAGANYCH WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI, Klasy I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI, Klasy I-III Szkoła Podstawowa nr 71 Im. Leona Kruczkowskiego We Wrocławiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI, Klasy I-III I. Zasady oraz kryteria oceniania W ocenianiu uczniów z klas I-III, jako kolejnej

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 7 z oddziałami

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas II-III

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas II-III Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas II-III Klasa II Ocena Wyróżniający posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności określone w podstawie programowej, bez problemu wykorzystuje wiedzę w praktyce.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język angielski. Klasa: 3 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język angielski. Klasa: 3 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język angielski Klasa: 3 OCENA CELUJĄCA zawsze rozumie proste polecenia; zawsze wykonuje proste polecenia; rozpoznaje słowa i zwroty w kontekście;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III ROK SZKOLNY 2018/2019 Podczas nauki języka angielskiego na I etapie edukacyjnym nauczyciel stopniowo rozwija u uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : KLASA II W klasie II uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny dla klasy III

Wymagania na oceny dla klasy III Wymagania na oceny dla klasy III Rok szkolny 017/018 Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI Podręcznik: English Quest III Nauczyciel prowadzący: Anna Rakszawska 1 WELCOME Bezbłednie przedstawia się I odpowiada

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych I.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI klasa trzecia. SP 153 Kraków. IZasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI klasa trzecia. SP 153 Kraków. IZasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI klasa trzecia SP 153 Kraków IZasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 2. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I III ROK SZKOLNY 2018/2019 Nauczyciel: mgr Urszula Jaksa W klasach I-III obowiązuje ocena opisowo-punktowa. Uczeń otrzymuje informację w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ocenia się wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie,rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie.

Ocenia się wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie,rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy III SP w Łętowem Ocenia się wszystkie cztery sprawności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. W klasach I-III uczniowie są oceniani w sposób opisowy uwzględniający rozwój indywidualny ucznia i jest dostosowana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa 24 lutego 2017 r. JĘZYK ANGIELSKI. I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej

Podstawa programowa 24 lutego 2017 r. JĘZYK ANGIELSKI. I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej Podstawa programowa 24 lutego 2017 r. JĘZYK ANGIELSKI I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach Nauczyciele: Martyna Mrozowska, Aleksandra Klonowska Obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Ocena wspaniale: Bezbłędnie opanował wiadomości i treści zawarte w podstawie programowej w zakresie języka angielskiego, realizowane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013, ze zmianami od 2015 / 2016

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zmian w Prawie Oświatowym: Zmiany w nauczaniu języka angielskiego wynikające z reformy Edukacji

Podsumowanie zmian w Prawie Oświatowym: Zmiany w nauczaniu języka angielskiego wynikające z reformy Edukacji ZAPRASZAMY NA OSTANIĄ SESJĘ Podsumowanie zmian w Prawie Oświatowym: Zmiany w nauczaniu języka angielskiego wynikające z reformy Edukacji prowadzi: Joanna Galant 1 Podsumowanie zmian w Prawie Oświatowym.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka angielskiego zgodne są z Wewnątrzszkolnym System Oceniania (WSO) zawartym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z języka są oceną opisową. Oceny bieżące są ocenami wyrażonymi w skali od 1 do 6. Uczniowie nagradzani

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Uczeń kończący klasę I: - rozumie proste polecenia i właściwie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK W klasach 1 3 obowiązuje ocena opisowa. Ocena punktowa od 1do 5 stosowana jest w celu diagnostycznym i pomaga w ustaleniu oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 75

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 75 PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III Rok szkolny 01/01 Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 7 Podręcznik: Quest III Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Tkaczyk

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej W klasie I 1) Rozumienie prostych poleceń celujący: uczeń rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Tychy, dn. 1.09.2015 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny

Bardziej szczegółowo

Hello! OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Hello! OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Gold Sparks dla klasy I Nauczyciel: Angelika Łakomska Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie 1c w roku szkolnym 2018/2019

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA (Nowa Era, Hello Explorer 1)

KRYTERIA OCENIANIA (Nowa Era, Hello Explorer 1) KRYTERIA OCENIANIA (Nowa Era, Hello Explorer 1) Let s meet, Hello, Unit 1 My friends Let s meet, Hello oraz Lekcja 1 What s your name? Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I

Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I CZYTANIE MÓWIENIE I REAGOWANIE USTNE SŁUCHANIE Kryteria ogólne Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA - zawsze rozumie polecenia

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest: 1.Poinformowanie ucznia i rodzica

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Let s meet, Hello, Unit 1 My friends Let s meet, Hello oraz Lekcja 1 What s your name?

KRYTERIA OCENIANIA. Let s meet, Hello, Unit 1 My friends Let s meet, Hello oraz Lekcja 1 What s your name? KRYTERIA OCENIANIA Let s meet, Hello, Unit 1 My friends Let s meet, Hello oraz Lekcja 1 What s your name? Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKIEGO 2017/2018 Klasy I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKIEGO 2017/2018 Klasy I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKIEGO 2017/2018 Klasy I - III 1. Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Nowem w klasie I, II oraz III odbywa się na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Cele szczegółowe. Dział UCZEŃ:

Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Cele szczegółowe. Dział UCZEŃ: Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe dane personalne państwa i narodowości rzeczy osobiste nazwy miesięcy i zainteresowania pomieszczenia i wyposażenie domu ubrania przymiotniki

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Wymaganie edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel: Karolina

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki.

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1- III Szkoły Podstawowej Obowiązkowe wyposażenie: Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa II- książka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II NAUCZYCIEL: Ewa Popiela OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE NA ZAJĘCIACH: PODRĘCZNIK, ĆWICZENIE, ZESZYT PRZEDMIOTOWY,

Bardziej szczegółowo

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I - III Podczas trwania procesu nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym (nauczanie zintegrowane w klasach I, II, III) nauczyciel stopniowo

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI, KLASA 4. Ocena celująca (6): Ocena bardzo dobra (5): Otrzymuje uczeń, który:

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI, KLASA 4. Ocena celująca (6): Ocena bardzo dobra (5): Otrzymuje uczeń, który: Ocena celująca (6): WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI, KLASA 4 Otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności wyznaczone programem nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dębowie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dębowie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dębowie 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, - na ocenę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, - na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy osobowości

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo