Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego"

Transkrypt

1 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska

2 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły Podstawowej Ocenianiu podlegają: Wypowiedzi ustne : (kilkuzdaniowa wypowiedź, dialog, prezentacja) Wypowiedzi mogą być przygotowane w ramach pracy domowej, w trakcie lekcji dotyczące realizacji nowych zagadnień. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z 3 ostatnich lekcji, a w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. Każda ocena z wypowiedzi będzie ustnie uzasadniona. Wypowiedzi pisemne : Odpowiedź na pytania, ćwiczenia gramatycznych, słuchania ze zrozumieniem, opowiadanie, opis(postaci), sprawozdanie, charakterystyka, list prywatny, list formalny, kartka pocztowa, notatka (w formie planu, tabeli, wykresu). Sprawdziany : Sprawdzian obejmuje cały dział (Unit) i jest przewidziany po każdym rozdziale. Czas trwania pisania sprawdzianu obejmuje całą lekcję. Kartkówki : Niezapowiedziana forma pisemna obejmująca materiał z nie więcej niż 3 ostatnich lekcji; mogą sprawdzać zadania domowe lub słownictwo z lekcji;czas trwania do 15 minut. Uzasadnianie ocen: Każda ocena będzie uczniowi uzasadniona w sposób pisemny (sprawdziany i kartkówki będą opatrzone krótkim komentarzem zawierającym istotne informacje nad jakimi umiejętnościami uczeń musi jeszcze popracować) lub ustnie (wypowiedzi ustne, praca na lekcji, zadanie domowe). - W przypadku sprawdzianów pisemnych przyjmuje się przeliczanie oceny według kryteriów: 100 % i zadania dodatkowe - ocena celująca % - ocena bardzo dobra % - ocena dobra % - ocena dostateczna % - ocena dopuszczająca

3 0-30 % - ocena niedostateczna Poprawianie ocen: Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem (w terminie 2 tyg). Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio. Poprawa jest jednorazowa. Poprawie nie podlega praca klasowa, z której uczeń uciekł bądź jego nieobecność jest nieusprawiedliwiona. Uczeń nie ma możliwości poprawić oceny z odpowiedzi ustnych, zadań domowych, zadań dodatkowych i kartkówek. Nieprzygotowanie się ucznia do lekcji (brak zadania domowego, brak książki, ćwiczenia oraz zeszytu): Uczeń ma prawo 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zadania domowego, brak książki, ćwiczenia oraz zeszytu). Zgłoszenie takie następuje tuż po rozpoczęciu lekcji. Niewykorzystane nieprzygotowanie w pierwszym semestrze nie przechodzą na semestr drugi. Wystawienia oceny semestralnej i końcowo-rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych ucznia według następującej kolejności: - Sprawdziany - Kartkówki - Odpowiedzi - Prace domowe - Projekt edukacyjny - Prezentacja

4 Język angielski - klasa IV: Evolution 1 KRYTERIA OCENIANIA Ocena UNIT 1 Słabo zna i z trudem podaje dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1-10), przedmioty nauczania, alfabet Słabo zna i z trudem podaje formy pełne i skrócone czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple Ma trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 1 i 2 osoby liczby Częściowo zna i umie podać dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1-10), przedmioty nauczania, alfabet Częściowo zna i z trudem podaje formy pełne i skrócone czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple Ma niewielkie trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 1 i W większości zna i umie podać dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1-10), przedmioty nauczania, alfabet W większości zna i umie podać formy pełne i skrócone czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple Z reguły poprawnie używa zaimków osobowych dla 1 Zna i umie podać dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1-10), przedmioty nauczania, alfabet Zna i umie podać formy pełne i skrócone czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple Poprawnie używa zaimków osobowych dla 1 i 2 osoby liczby pojedynczej

5 Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie Reagowanie pojedynczej 2 osoby liczby pojedynczej i 2 osoby liczby pojedynczej Ma trudności z rozumieniem Częściowo rozumie tekst, z trudem czytany i z pomocą wyszukuje w Ma trudności z rozumieniem Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu oraz intencji, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi Popełniając liczne błędy, przedstawia siebie, inne osoby Z trudem wymawia dźwięk /t/ Popełniając liczne błędy przedstawia siebie, pyta o samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje W niewielkim stopniu Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim Częściowo rozumie ogólny Popełniając błędy, opisuje ludzi Popełniając błędy przedstawia siebie, inne osoby Popełniając błędy, wymawia dźwięk /t/ Popełniając błędy przedstawia siebie, pyta o samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje Częściowo przekazuje słuchanego i przeważnie Zazwyczaj rozumie ogólny błędy, opisuje ludzi błędy, przedstawia siebie, inne osoby błędy, wymawia dźwięk /t/ błędy przedstawia siebie, pyta o samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje W większości przekazuje Rozumie tekst czytany i Rozumie tekst słuchany i Zawsze rozumie ogólny sens i intencje Poprawnie opisuje ludzi Poprawnie przedstawia siebie, inne osoby Poprawnie wymawia dźwięk /t/ Poprawnie przedstawia siebie, pyta o samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje Przekazuje informacje

6 UNIT 2 Czytanie Słuchanie Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, liczby (1-20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet Słabo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple Słabo zna i z trudem rozróżnia przedimki nieokreślone Ma trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 3 osoby liczby pojedynczej Ma trudności z rozumieniem, z trudem Ma trudności z rozumieniem Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu oraz intencji, pomimo pomocy Częściowo zna i umie podać dane personalne, liczby (1-20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet Częściowo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple Częściowo zna i rozróżnia przedimki nieokreślone Ma niewielkie trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 3 osoby liczby pojedynczej Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim Częściowo rozumie ogólny W większości zna i umie podać dane personalne, liczby (1-20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet W większości zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple W większości zna i rozróżnia przedimki nieokreślone Z reguły poprawnie używa zaimków osobowych dla 3 osoby liczby pojedynczej i przeważnie Zazwyczaj rozumie ogólny Zna i umie podać dane personalne, liczby (1-20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet Zna i umie podać formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple Zna i umie odróżnić przedimki nieokreślone Poprawnie używa zaimków osobowych dla 3 osoby liczby pojedynczej. Rozumie tekst czytany i Rozumie tekst słuchany i Zawsze rozumie ogólny sens i intencje

7 Pisanie Mówienie Reagowanie Popełniając liczne błędy, opisuje osoby Popełniając liczne błędy, pyta o dane osobowe, opisuje osoby na podstawie ilustracji Wymowa dźwięku /w/ sprawia znaczne problemy Popełniając liczne błędy podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje W niewielkim stopniu Popełniając błędy, opisuje osoby Popełniając błędy, pyta o dane osobowe, opisuje osoby na podstawie ilustracji Wymowa dźwięku /w/ sprawia problemy Popełniając błędy podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje Częściowo przekazuje słuchanego błędy, opisuje osoby błędy, pyta o dane osobowe, opisuje osoby na podstawie ilustracji Wymowa dźwięku /w/ sprawia nieznaczne problemy błędy podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje W większości przekazuje Poprawnie opisuje osoby Poprawnie pyta o dane osobowe, opisuje osoby na podstawie ilustracji Poprawnie wymawia dźwięk /w/ Poprawnie podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje Przekazuje informacje UNIT 3 Słabo zna i z trudem podaje dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory Słabo zna i z trudem tworzy formy dopełniacza saksońskiego Słabo zna i z trudem stosuje przymiotniki dzierżawcze Słabo zna i z trudem stosuje przedimki nieokreślone (a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?) Częściowo zna i umie podać dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory Częściowo zna i z trudem tworzy formy dopełniacza saksońskiego Częściowo zna i stosuje przymiotniki dzierżawcze Częściowo zna i zdarza się, że popełnia błędy, stosując przedimki nieokreślone (a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? W większości zna i umie podać dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory W większości zna i umie podać formy dopełniacza saksońskiego W większości zna i umie zastosować przymiotniki dzierżawcze W większości zna i zazwyczaj poprawnie stosuje przedimki Zna i umie podać dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory Zna i umie podać formy dopełniacza saksońskiego Zna i umie zastosować przymiotniki dzierżawcze Zna i poprawnie stosuje przedimki nieokreślone (a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?)

8 Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie Reagowanie Ma trudności z rozumieniem, z trudem Ma trudności z rozumieniem Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu oraz intencji, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, opisuje przedmioty W niewielkim stopniu opisuje przedmioty, ludzi Wymowa dźwięku /ə/ sprawia znaczne problemy Popełniając liczne błędy, pyta o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela i uzyskuje informacje W niewielkim stopniu (whose?) Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim Częściowo rozumie ogólny Popełniając błędy, opisuje przedmioty Opisując przedmioty, ludzi popełnia liczne błędy Wymowa dźwięku /ə/ sprawia problemy Popełniając błędy, pyta o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela i uzyskuje informacje Częściowo przekazuje słuchanego nieokreślone (a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?) i przeważnie Zazwyczaj rozumie ogólny błędy, opisuje przedmioty Dość poprawnie opisuje przedmioty i osoby Wymowa dźwięku /ə/ sprawia nieliczne problemy błędy, pyta o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela i uzyskuje informacje W większości przekazuje Rozumie tekst czytany i Rozumie tekst słuchany i Zawsze rozumie ogólny sens i intencje Poprawnie, używając dość bogatego słownictwa, opisuje przedmioty Poprawnie, używając bogatego słownictwa opisuje przedmioty i ludzi Poprawnie wymawia dźwięk /ə/ Poprawnie pyta o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela i uzyskuje informacje Przekazuje informacje

9 UNIT 4 Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie Słabo zna i z trudem podaje podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia Słabo zna i z trudem stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący Ma trudności z rozumieniem, z trudem Ma trudności z rozumieniem Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu oraz intencji, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju Popełniając dużą liczbę błędów, opisuje pokój Wymowa dźwięku /e/ sprawia Częściowo zna i umie podać podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia Częściowo zna i stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim Częściowo rozumie ogólny Popełniając błędy, opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju Popełniając błędy, opisuje pokój Wymowa dźwięku /e/ W większości zna i umie podać podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia W większości zna i stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący i przeważnie Zazwyczaj rozumie ogólny błędy, opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju błędy, opisuje pokój Wymowa dźwięku /e/ nie Zna i umie podać podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia Zna i stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący Rozumie tekst czytany i Rozumie tekst słuchany i Zawsze rozumie ogólny sens i intencje Poprawnie opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju Poprawnie, używając bogatego słownictwa, opisuje pokój

10 Reagowanie znaczne problemy sprawia problemy sprawia większych problemów Popełniając liczne błędy, Popełniając błędy, wyraża wyraża opinie, prośby, opinie, prośby, błędy, wyraża opinie, podziękowania, udziela i podziękowania, udziela i prośby, podziękowania, uzyskuje informacje, wydaje uzyskuje informacje, wydaje udziela i uzyskuje polecenia, odpowiada na polecenia, odpowiada na informacje, wydaje polecenia polecenia polecenia, odpowiada na polecenia W niewielkim stopniu Częściowo przekazuje słuchanego W większości przekazuje Wymowa dźwięku /e/ nie sprawia żadnych problemów Poprawnie wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia Przekazuje informacje uzyskane z słuchanego UNIT 5 Słabo zna i z trudem opisuje wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, z trudem wymienia kolory, przymiotniki, wyrażające opinie Słabo zna i z trudem stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple Słabo zna i z trudem tworzy liczbę mnogą rzeczowników Słabo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that Częściowo zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, częściowo wymienia przymiotniki, wyrażające opinie Częściowo zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple Częściowo zna i z trudem tworzy liczbę mnogą rzeczowników Częściowo zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that W większości zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, wymienia większość przymiotników, wyrażających opinie W większości zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple W większości zna i tworzy liczbę mnogą rzeczowników W większości zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that Zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, wymienia poznane przymiotniki, wyrażające opinie Zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple Zna i tworzy liczbę mnogą rzeczowników Zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that

11 Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie Reagowanie Ma trudności z rozumieniem, z trudem Ma trudności z rozumieniem Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu oraz intencji, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek) Popełniając liczne błędy, opisuje znaną osobę Popełnia liczne błędy, wymawiając dźwięk /s/ Popełniając liczne błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą W niewielkim stopniu Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim Częściowo rozumie ogólny Popełniając błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek) Popełniając błędy, opisuje znaną osobę Popełnia błędy, wymawiając dźwięk /s/ Popełniając błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Częściowo przekazuje słuchanego i przeważnie Zazwyczaj rozumie ogólny błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek) błędy, opisuje znaną osobę Popełnia nieliczne błędy, wymawiając dźwięk /s/ błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą W większości przekazuje Rozumie tekst czytany i Rozumie tekst słuchany i Zawsze rozumie ogólny sens i intencje Poprawnie opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek) Poprawnie opisuje znaną osobę Prawidłowo wymawia dźwięk /s/ Poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Przekazuje informacje

12 UNIT 6 Czytanie Słuchanie Pisanie Słabo zna i z trudem opisuje wygląd zewnętrzny, wymienia części ciała, nazywa emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny Słabo zna i z trudem stosuje formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (to have got) Słabo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those Ma trudności z rozumieniem, z trudem Ma trudności z rozumieniem Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu oraz intencji, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny Częściowo zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny Częściowo zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (to have got) Częściowo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim Częściowo rozumie ogólny Popełniając błędy, przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny W większości zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny W większości zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (to have got) W większości zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those i przeważnie Zazwyczaj rozumie ogólny błędy, przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny Zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny Zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (to have got) Zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those Rozumie tekst czytany i nim Rozumie tekst słuchany i nim Zawsze rozumie ogólny sens i intencje Poprawnie przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny

13 Mówienie Reagowanie Popełniając liczne błędy, opisuje cechy charakteru osób Wymowa dźwięku /ð/ sprawia znaczne problemy Popełniając liczne błędy, wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby W niewielkim stopniu Popełniając błędy, opisuje cechy charakteru osób Wymowa dźwięku /ð/ sprawia problemy Popełniając błędy, wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby Częściowo przekazuje słuchanego błędy, opisuje cechy charakteru osób Wymowa dźwięku /ð/ nie sprawia większych problemów błędy, wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby W większości przekazuje Poprawnie opisuje cechy charakteru osób Wymowa dźwięku /ð/ nie sprawia żadnych problemów Poprawnie wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby Przekazuje informacje UNIT 7 Czytanie Słabo zna i z trudem podaje nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can) Słabo zna i z trudem stosuje przysłówki sposobu Ma trudności z rozumieniem, z trudem Częściowo zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki Częściowo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can) Częściowo zna i z trudem stosuje przysłówki sposobu Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą W większości zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki W większości zna i z tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can) W większości zna i stosuje przysłówki sposobu i przeważnie Zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki Zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can) Zna i stosuje przysłówki sposobu Rozumie tekst czytany i nim

14 Słuchanie Pisanie Mówienie Reagowanie Ma trudności z rozumieniem Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu oraz intencji, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny Z trudem przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach Wymowa dźwięku /ʌ/ sprawia znaczne problemy Popełniając liczne błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności wyszukuje w nim Częściowo rozumie tekst słuchanego i z pomocą odnajduje w nim Częściowo rozumie ogólny Popełniając błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny Dość poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach Wymowa dźwięku /ʌ/ sprawia problemy Popełniając błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności Zazwyczaj rozumie ogólny błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny Zazwyczaj poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach Wymowa dźwięku /ʌ/ nie sprawia większych problemów błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności Rozumie tekst słuchany i nim Zawsze rozumie ogólny sens i intencje Poprawnie opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny Poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach Wymowa dźwięku /ʌ/ nie sprawia żadnych problemów Poprawnie wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności W niewielkim stopniu Częściowo przekazuje słuchanego W większości przekazuje Przekazuje informacje i

15 UNIT 8 Czytanie Słuchanie Pisanie Słabo zna i z trudem podaje nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple Słabo zna i z trudem stosuje czasownik lubić (to like) Ma trudności z rozumieniem, z trudem Ma trudności z rozumieniem Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu oraz intencji, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych Częściowo zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia Częściowo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple Częściowo zna i z trudem stosuje czasownik lubić (to like) Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim Częściowo rozumie ogólny Popełniając błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych W większości zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia W większości zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple W większości zna i stosuje czasownik lubić (to like) i przeważnie Zazwyczaj rozumie ogólny błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych Zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia Zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple Zna i stosuje czasownik lubić (to like) Rozumie tekst czytany i nim Rozumie tekst słuchany i nim Zawsze rozumie ogólny sens i intencje Poprawnie pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych

16 Mówienie Reagowanie Z trudem mówi o wybranych artykułach spożywczych Z trudem wymawia dźwięk /z/ Popełniając liczne błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje W niewielkim stopniu Dość poprawnie mówi o wybranych artykułach spożywczych Popełniając błędy, wymawia dźwięk /z/ Popełniając błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje Częściowo przekazuje słuchanego Zazwyczaj poprawnie mówi o wybranych artykułach spożywczych błędy, wymawia dźwięk /z/ błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje W większości przekazuje Poprawnie mówi o wybranych artykułach spożywczych Poprawnie wymawia dźwięk /z/ Poprawnie podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje Przekazuje informacje i UNIT 9 Czytanie Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, liczby (21-99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt Słabo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: być (to be), mieć (to have got) oraz lubić (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone Ma trudności z rozumieniem, z trudem Częściowo zna i umie podać dane personalne, liczby (21-99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt Częściowo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: być (to be), mieć (to have got) oraz lubić (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą W większości zna i umie podać dane personalne, liczby (21-99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt W większości zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: być (to be), mieć (to have got) oraz lubić (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone i przeważnie Zna i umie podać dane personalne, liczby (21-99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt Zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: być (to be), mieć (to have got) oraz lubić (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone Rozumie tekst czytany i nim

17 Słuchanie Pisanie Mówienie Reagowanie Ma trudności z rozumieniem Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu oraz intencji, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej Z trudem opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach Z trudem wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/ Popełniając liczne błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby W niewielkim stopniu wyszukuje w nim Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim Częściowo rozumie ogólny Popełniając błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej Dość poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach Popełniając błędy, wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/ Popełniając błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby Częściowo przekazuje słuchanego Zazwyczaj rozumie ogólny błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej Zazwyczaj poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach błędy, wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/ błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby W większości przekazuje Rozumie tekst słuchany i nim Zawsze rozumie ogólny sens i intencje Poprawnie tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej Poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach Poprawnie wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/ Poprawnie podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby Przekazuje informacje

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA. Macmillan Polska 2014 OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA. Macmillan Polska 2014 OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OCENA DOPUSZCZAJĄCA 1 Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA - niewielka samodzielność - odtwórcza wiedza - skuteczne próby opanowania

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014/ 2015 PROGRAM NAUCZANIA: numer dopuszczenia 471/1/2012 Data dopuszczenia 2012-03-05

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia: 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE Evolution 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska Ocena

Macmillan Polska Ocena 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI, KLASA 4. Ocena celująca (6): Ocena bardzo dobra (5): Otrzymuje uczeń, który:

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI, KLASA 4. Ocena celująca (6): Ocena bardzo dobra (5): Otrzymuje uczeń, który: Ocena celująca (6): WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI, KLASA 4 Otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności wyznaczone programem nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV -VIII w Szkole Podstawowej w Otorowie

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV -VIII w Szkole Podstawowej w Otorowie Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV -VIII w Szkole Podstawowej w Otorowie I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia w nauce (wiedza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo

Evolution plus klasa 5

Evolution plus klasa 5 1 Evolution plus klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI - KRYTERIA OCENIANIA KLASA 5

JĘZYK ANGIELSKI - KRYTERIA OCENIANIA KLASA 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI - KRYTERIA OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY VIc, VId

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY VIc, VId WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY VIc, VId Opracowała Justyna Borek na podstawie kryteriów wydawnictwa Macmillan Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń podstawy programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu 1 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 Elżbieta Chruścicka, Katarzyna Pawłowska [kl.5a, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F] rok szkolny 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 Elżbieta Chruścicka, Katarzyna Pawłowska [kl.5a, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F] rok szkolny 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ 1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ Ocena celująca - uczeń w bardzo wysokim stopniu opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, pracuje samodzielnie, wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. 5. rok szkolny 2015/2016

Evolution plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. 5. rok szkolny 2015/2016 1 Evolution plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. 5. rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI. Kryteria oceniania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI. Kryteria oceniania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia POZIOM PODSTAWOWY OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MALBORKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MALBORKU 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MALBORKU 1. Ocena na koniec semestru lub roku nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, gdyż

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI 1. Kryteria oceniania - załącznik. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: a) testy kontrolne - minimum 3 w semestrze (po każdym rozdziale), - test

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6), Macmillan

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY VIIa, VIIb, VIIc

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY VIIa, VIIb, VIIc WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY VIIa, VIIb, VIIc Opracowała Justyna Borek na podstawie kryteriów wydawnictwa Macmillan Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń nowej podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa V Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 2 1. Przedmiotowy System Oceniania z

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne : Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog Prezentacja

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

OCENA DOBRA OCENA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

OCENA DOBRA OCENA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Poziom podstawowy Wymagania edukacyjne - Język angielski klasa V poziom ponadpodstawowy DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV 1. Nauczyciel zobowiązuje się do powiadomienia o terminie prac klasowych co najmniej tydzień przed wyznaczonym terminem a krótkich sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Na podstawie podręcznika ENGLISH CLASS A1, wyd. Pearson Dział w zakresie PODSTAWOWYM 0. Get started! WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: Uczeń: wybrane słownictwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA: V PODRĘCZNIK: Brainy 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA: V PODRĘCZNIK: Brainy 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA: V PODRĘCZNIK: Brainy 5 Ocenianie obejmuje: Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych; Informowanie o nich uczniów i ich rodziców; Bieżące ocenianie;

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen do podręcznika English Class A1

Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen do podręcznika English Class A1 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen do podręcznika English Class A1 Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Sposób sprawdzania osiągnięć i wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach

Sposób sprawdzania osiągnięć i wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach Sposób sprawdzania osiągnięć i wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach j. angielskiego obejmuje: Książkę

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA IV

SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA IV SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA IV WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny Uczeń przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18 nauczyciel Małgorzata Tatara First Steps BRDZ DBR DBR DSTTZ językowe uwzględnione w rozdziale First Steps i wykonuje zadania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa IV : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa IV : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa IV : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 0 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Rozdział 0 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. Klasa IV Realizowane wg programu: Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII. Autorzy: Joanna Stefańska, wyd. Pearson Rozdział 0 1. alfabet 2. dane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV ROK SZKOLNY 2018/2019 1. Zasady ogólne Ocenie podlegają następujące sprawności językowe oraz sfery pracy ucznia: mówienie, czytanie ze zrozumieniem,

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa4 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego

JĘZYK ANGIELSKI klasa4 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego JĘZYK ANGIELSKI klasa4 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego Przedmiotem oceny są (narzędzia): Prace klasowe Odpowiedzi ustne Prace domowe Prace długoterminowe projektowe + prezentacja Praca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

I półrocze Roku szkolnego 2018/2019

I półrocze Roku szkolnego 2018/2019 English Class A1, rozdział 1: Family and friends I półrocze Roku szkolnego 2018/2019 Znajomość środków UMIEJĘTNO ŚCI Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków w znacznym stopniu uniemożliwiający

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy oznacza

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - język angielski klasa IV

ZASADY OCENIANIA - język angielski klasa IV ZASADY OCENIANIA - język angielski klasa IV I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Ocenie podlegają: b. pisemne prace kontrolne - praca klasowa (sprawdzian), kartkówka c. ustne odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną formę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

kl. IV English Class A1 2017/2018 Kryteria oceniania

kl. IV English Class A1 2017/2018 Kryteria oceniania kl. IV English Class A1 2017/2018 Kryteria oceniania Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej oparte na programie podręcznika English Class A1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej oparte na programie podręcznika English Class A1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej oparte na programie podręcznika English Class A1 OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH 1. Ocenianie przedmiotowe obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne: Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać POZIOM

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV w PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Ignacego Daszyńskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV w PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Ignacego Daszyńskiego Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV w PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Ignacego Daszyńskiego Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE wg WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie IV. English Class (A1)

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie IV. English Class (A1) Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie IV English Class (A1) Rozdział : Get started! OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA WIEDZA: Znajomość środków językowych Uczeń zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo