WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE"

Transkrypt

1 Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak. WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Czasownik to be Nazwy członków rodziny Przymiotniki opisujące ludzi Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji Mówienie: opisywanie ludzi Reagowanie ustne: przedstawianie siebie i członków swojej rodziny, proszenie o informacje słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową zaznacza właściwe formy czasownika to be w zdaniach na podstawie przeczytanej historyjki obrazkowej zaznacza odpowiednie nazwy członków rodziny na podstawie wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika to be na podstawie wysłuchanego tekstu pisze zdania z czasownikiem to be na podstawie podanych wyrazów i ilustracji uzupełnia luki w dialogu zgodnie z kontekstem i czyta go z podziałem na role uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem (WB) pisze zdania z czasownikiem to be oraz przymiotnikami na podstawie podanych wyrazów i ilustracji (WB) uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika to be i pisze odpowiedzi (WB) Unit Test 1 Lekcja 2 Nazwy pomieszczeń w domu i części domu Liczebniki Nazwy członków rodziny Nazwy kolorów Czasownik to be dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich pomieszczeń na ilustracji wyszukuje nazwy części domu w wężu wyrazowym i dopasowuje je do odpowiednich miejsc na ilustracji jest w stanie policzyć z pomocą nauczyciela do 100 potrafi wymienić nazwy kolorów Wyrażenie There is/there are Przyimki miejsca zaznacza zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanych zapisuje ceny przedmiotów, przedstawionych na ilustracji na podstawie zdań i analizy ilustracji Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 1 pyta i odpowiada na pytania o położenie wskazanych przedmiotów na ilustracji odpowiada na podane pytania, dotyczące ilustracji Unit Test 1

2 Reagowanie ustne: proszenie o informacje Pisanie: opisywanie miejsc i przedmiotów Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat uzyskanych z tekstu słuchanego wysłuchanego tekstu podpisuje obrazek odpowiednimi nazwami pomieszczeń (WB) układa zdania z podanych wyrazów i zaznacza prawdziwe i fałszywe na podstawie analizy obrazka (WB) uzupełnia brakujące litery w podanych nazwach kolorów (WB) pisze pytania i odpowiedzi o cenę podanych przedmiotów (WB) pisze zdania na temat przedmiotów znajdujących się w jego/jej domu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przyimkami na podstawie Lekcja 3 Unit Test 1 Nazwy zwierząt Czasownik have got Czasownik modalny can Reagowanie ustne: proszenie o informacje, mówienie o tym, co posiada i co potrafi robić Pisanie: opisywanie zwierząt Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat potrafi wymienić nazwy zwierząt potrafi podać tłumaczenie czasownika modalnego have got i can przekształca podane zdania twierdzące z czasownikiem have got na przeczenia zaznacza posiadane przez siebie przedmioty spośród podanych, pisze zdania na temat posiadania podanych zwierzątek domowych przez siebie, przyjaciół i członków rodziny pisze pytania i krótkie odpowiedzi na temat zwierząt pokazanych na ilustracjach (WB) uzupełnia luki w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu (WB) uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika have got na podstawie podanej informacji i obrazka pisze zdania z odpowiednimi formami czasownika can i podanych czasowników na podstawie ilustracji pisze prawdziwe zdania na temat swoich umiejętności na podstawie podanych czasowników pyta i odpowiada na pytania o umiejętności podanych zwierząt na podstawie ich podanych nazw i czasowników dopasowuje osoby do zwierząt i pisze zdania z czasownikiem have got (WB) uzupełnia luki w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu (WB) układa zdania z podanych wyrazów, pisze krótkie odpowiedzi i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem (WB) Lekcja 4 Powtórzenie materiału przed sprawdzianem. Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 2

3 Lekcja 5 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału wstępnego. UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 6 Unit Test 1 Nazwy ubrań Czasownik have got Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji Mówienie: opisywanie ludzi Pisanie: opisywanie ludzi uzyskanych z tekstu słuchanego dopasowuje podane nazwy ubrań do odpowiednich miejsc na ilustracji, powtarza wyrazy za nagraniem jest w stanie wymienić nazwy ubrań i rozpoznaje ich zapis graficzny z pomocą nauczyciela potrafi opisać jak jest ubrany używając czasownika have got wskazuje właściwe osoby na ilustracji na podstawie usłyszanych pytań podpisuje obrazki podanymi nazwami ubrań (WB) pisze zdania na temat ubioru osób, przedstawionych na ilustracji pisze zdania na temat ubioru wybranych osób z klasy potrafi opisać jak jest ubrany używając czasownika have got zapisuje nazwy ubrań na podstawie nagrania (WB) zapisuje nazwy ulubionych ubrań (WB) potrafi napisać krótką notatkę opisującą jak ubrani są uczniowie w klasie Lekcja 7 Nazwy ubrań Czasownik have got Czasownik modalny can Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową rozumie proste zdania opisujące opis zewnętrzy osób uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 3 uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrażeniami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem (WB) zakreśla właściwe wyrażenia w dialogu zgodnie z kontekstem wskazuje właściwe wyrażenia spośród podanych na podstawie nagrania Unit Test 1

4 Lekcja 8 Unit Test 1 Czas present simple: twierdzenia Przysłówki częstotliwości Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym Reagowanie ustne: proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego uzyskanych z tekstu słuchanego potrafi powiedzieć regułkę czasu Present Simple z pomocą nauczyciela potrafi wymienić przysłówki częstotliwości potrafi dopasować angielską formę czasowników rutyny dnia codziennego do ich polskich odpowiedników uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami w odpowiedniej formie czasu present simple i wskazuje odpowiednią osobę na ilustracji na podstawie tekstu uzupełnia luki w zdaniach na swój temat odpowiednimi przysłówkami (WB) uzupełnia wykres podanymi przysłówkami uzupełnia luki w diagramie odpowiednimi przysłówkami częstotliwości (WB) wstawia podane przysłówki w odpowiednie miejsca w zdaniach uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami w odpowiedniej formie czasu present simple zaznacza odpowiednie rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu pyta i odpowiada na pytania na podstawie informacji podanych w tabeli zakreśla odpowiednie formy czasowników w podanych zdaniach zgodnie z kontekstem pisze zdania z odpowiednimi przysłówkami na podstawie podanych wyrażeń (WB) Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 4

5 Lekcja 9 Czas present simple: twierdzenia Przymiotniki, rozpoznawanie rodzaju sytuacji komunikacyjnych Reagowanie ustne: proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań, wyrażanie emocji Pisanie: przedstawianie swoich upodobań potrafi wymienić i rozpoznać pisownię podstawowych czasowników określających rutynę dnia codziennego zna podstawowe przymiotniki i rozpoznaje ich zapis czyta dialog z podziałem na role wskazuje właściwą odpowiedź na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu czyta dialog z podziałem na role dopasowuje podane zdania do ilustracji na podstawie wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego tekstu rozmawia na temat pokazanych przedmiotów, wyrażając swoja opinie na ich temat na podstawie podanych wyrażeń zastępuje wskazane wyrazy w dialogu podanymi zwrotami odpowiada na pytania, podając właściwą osobę na podstawie przeczytanego dialogu (WB) Unit Test 1 Lekcja 10 Czas present simple: przeczenia, pytania i krótkie odpowiedzi Nazwy zawodów Nazwy hobby Nazwy ubrań, rozpoznawanie rodzaju sytuacji komunikacyjnych uzyskanych z tekstu czytanego potrafi wymienić nazwy zawodów, hobby i ubrań oraz rozpoznaje ich zapis graficzny przekształca proste,podane przez nauczyciela zdania na przeczenia i pytania uzupełnia luki w tekście negatywnymi formami podanych czasowników i wskazuje właściwy obrazek na podstawie tekstu czyta i słucha historyjkę obrazkową ze zrozumieniem wskazuje właściwe odpowiedzi na podstawie kontekstu zdań odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple (WB) dopasowuje podane pytania do krótkich odpowiedzi (WB) pisze krótkie odpowiedzi na podane pytania na swój temat (WB) uzupełnia luki w streszczeniu przeczytanego i wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki Unit Test 1 Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 5

6 Lekcja 11 i 12 (writing) Unit Test 1 Czas present simple Nazwy zwierząt Nazwy hobby Nazwy umiejętności Przymiotniki opisujące wygląd Nazwy członków rodziny Czytanie:, wyszukiwanie prostych informacji Reagowanie ustne: proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań Pisanie: opisywanie ludzi uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych wie co to jest czas Present Simple i potrafi podać jego zastosowanie potrafi powiedzieć nazwy zwierząt, hobby, nazwy umiejętności, podstawowe przymiotniki oraz nazwy członków rodziny i kojarzy ich zapis graficzny odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu wskazuje właściwe podsumowanie przeczytanego i wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w odpowiedziach na pytania do przeczytanego i wysłuchanego tekstu zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie wysłuchanego dialogu wskazuje właściwe zdjęcie i odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu dopasowuje podane nagłówki do odpowiednich części tekstu dopasowuje podane zdania do odpowiednich fragmentów przeczytanego tekstu sporządza notatki w tabeli na temat swojego przyjaciela na podstawie wybranych tematów podpisuje zdjęcia właściwymi imionami na podstawie przeczytanego tekstu (WB) wskazuje właściwą odpowiedź na podstawie wysłuchanego tekstu (WB) uzupełnia luki w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu (WB) zakreśla właściwą odpowiedź na podstawie wysłuchanego dialogu Uczeń; uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników (WB) uszeregowuje fragmenty przeczytanego tekstu w odpowiedniej kolejności (WB) uzupełnia luki w tabeli na podstawie przeczytanego tekstu (WB) uzupełnia luki w tabeli informacjami na temat sławnej osoby (WB) Lekcja 13 i 14 Unit Test 1 Utrwalenie wiadomości i powtórzenie przed sprawdzianem Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 6

7 Lekcja 15 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 1 Unit Test 1 Lekcja 16 Lekcja z DVD UNIT 2 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 17 Nazwy pomieszczeń w szkole Nazwy ubrań Nazwy kolorów i ich odcieni Czas present simple Słuchanie: rozpoznawanie rodzajów sytuacji komunikacyjnych, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji potrafi wymienić nazwy pomieszczeń w szkole, ubrań i podstawowe kolory dopasowuje podane nazwy pomieszczeń szkolnych do odpowiednich miejsc na ilustracji, sprawdza poprawność wykonanego zadania i powtarza wyrazy za nagraniem potrafi powiedzieć o sobie kilka prostych zdań w czasie Present Simple uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem podpisuje obrazki przedstawiające różne przedmioty nazwami pomieszczeń szkolnych, w których mogą się znajdować Reagowanie ustne: proszenie o informacje uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrazami i sprawdza poprawność Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego i Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 7 określa miejsce na podstawie wysłuchanych dialogów dopasowuje polówki wyrazów do siebie, tworząc nazwy miejsc w szkole pyta i odpowiada na pytania o miejsce przebywania osób pokazanych na ilustracji Unit Test 2

8 miejsc wykonanego zadania z nagraniem Lekcja 18 Nazwy produktów spożywczych Zaimki Czas present simple Słuchanie: rozpoznawanie rodzajów sytuacji komunikacyjnych, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową podaje nazwy produktów spożywczych zna podstawowe zaimki potrafi formułować krótkie zdania na temat tego jakie produkty lubi a jakich nie lubi zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej dopasowuje wskazane wyrazy w zdaniach do ich podanych odpowiedników dopasowuje wskazane wyrażenia z historyjki do ich odpowiedników w języku polskim powtarza podane zdania i wyrażenia za nagraniem i podkreśla wskazane dźwięki zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach zgodnie z kontekstem pisze prawdziwe zdania na temat tego, co i gdzie robi w szkole uszeregowuje podane zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc dialog i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem Unit Test 2 Lekcja 19 Przedimki nieokreślone a/an Określenia some i any Wyrażenie There is/there are Nazwy mebli i sprzętów domowych Nazwy przedmiotów znajdujących się w sali lekcyjnej potrafi powiedzieć nazwy mebli i sprzętów domowych oraz przedmiotów znajdujących się w Sali. Wie jak stosować w zdaniach konstrukcję There is/there are I z pomocą nauczyciela jest w stanie formułować krótkie zdania z pomocą nauczyciela uzupełnia luki w tekście przedimkami nieokreślonymi i some zgodnie z kontekstem Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 8 z pomocą nauczyciela opisuje swoją salę lekcyjną, odpowiadając na podane pytania podpisuje obrazki odpowiednimi rzeczownikami poprzedzonymi właściwymi przedimkami nieokreślonymi lub some (WB) uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc Unit Test 2

9 Reagowanie ustne: proszenie o informacje Pisanie: opisywanie miejsc uzyskanych z tekstu słuchanego pisze zdania opisujące pokazane na ilustracjach pomieszczenia na podstawie podanych nazw przedmiotów uzupełnia luki w pytaniach i odpowiedziach, dotyczących ilustracji pytania i dopisuje krótkie odpowiedzi gra w grę, w której wskazuje właściwy obrazek z pamięci na podstawie zdania wypowiedzianego przez kolegę/koleżankę pisze zdania na temat swojego pokoju Lekcja 20 Unit Test 2 Przedimki nieokreślone a/an Określenia some i any Nazwy produktów spożywczych, potraw i napojów potrafi powiedzieć nazwy mebli i sprzętów domowych oraz przedmiotów znajdujących się w Sali. Wie jak stosować w zdaniach konstrukcję There is/there are I z pomocą nauczyciela jest w stanie formułować krótkie zdania odgrywa dialog w restauracji uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem z pomocą nauczyciela jest w stanie powiedzieć że gdzieś się coś znajduje a gdzieś czegoś nie ma, rozpoznawanie rodzaju sytuacji komunikacyjnych Reagowanie ustne: proszenie o informacje, wyrażanie próśb i podziękowań uzyskanych z tekstu słuchanego odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu czyta dialog z podziałem na role odgrywa krótkie scenki w restauracji/kawiarni na podstawie modelowego dialogu i ilustracji uzupełnia luki w notatkach na podstawie wysłuchanych dialogów pisze dialog w restauracji, zamieniając wskazane wyrazy na inne Lekcja 22 i 23 (writing) Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Przedimki nieokreślone a/an Określenia some i any rozumie określenie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych i potrafi je wymienić w języku angielskim rozumie pytanie How many/how much wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej Unit Test 2 Pytania How many/how much dopasowuje podane nazwy produktów spożywczych do odpowiednich uzupełnia luki w zdaniach kategorii przedimkami nieokreślonymi oraz Nazwy produktów spożywczych some i any na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 9

10 uzupełnia luki w zdaniach przedimkami nieokreślonymi oraz some i any zgodnie z kontekstem zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie nagrania i czyta dialog z podziałem na role czyta i słucha historyjkę obrazkowa ze zrozumieniem wskazuje właściwe odpowiedzi na podstawie kontekstu zdań (WB) odpowiada na pytania na temat ilości spożywanych przez siebie produktów spożywczych i napojów (WB) wskazuje właściwe streszczenie przeczytanej historyjki (WB) (WB) odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki zakreśla odpowiednie wyrazy w zdaniach na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki (WB) Lekcja 24 i 25 Utrwalenie wiadomości i powtórzenie przed sprawdzianem Unit Test 2 Lekcja 26 Unit Test 2 Sprawdzian wiadomości Lekcja 27 Film DVD Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 10

11 Lekcja 28 Utrwalenie wiadomości z unitów 1-2 Unit Test 2 Lekcja 29 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziałów 1-2. Unit Test 2 UNIT 3 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 30 Unit Test 3 Nazwy instrumentów muzycznych Nazwy gatunków muzycznych Czas present simple Wyrażenie would like to Mówienie: przedstawianie swoich upodobań Pisanie: przedstawianie swoich upodobań umie nazwać instrumenty muzyczne potrafi nazwać gatunki muzyki rozumie wyrażenie would like to dopasowuje nazwy instrumentów muzycznych do ilustracji, sprawdza poprawność wykonanego zadania i powtarza wyrazy za nagraniem dopasowuje nazwy stylów muzycznych do usłyszanych fragmentów muzyki uzupełnia luki w nazwach gatunków muzycznych brakującymi literami na podstawie ilustracji (WB) zapisuje nazwy instrumentów i gatunków muzycznych na podstawie wysłuchanych dialogów (WB) podaje nazwy usłyszanych instrumentów muzycznych wypowiada się na temat instrumentów muzycznych, na których chciałby i nie chciałby grać wypowiada się na temat swojej ulubionej muzyki pisze krótkie zdania na temat swojej ulubionej muzyki Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 11

12 Lekcja 31 Słownictwo związane z muzyką Czas present simple Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji umie nazwać instrumenty muzyczne potrafi nazwać gatunki muzyki zna zastosowanie czasu Present Simple i podstawowych czasowników słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi imionami osób na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem dopasowuje podane wyrażenia do ich odpowiedników w języku polskim powtarza rymowankę, zachowując rytm za nagraniem i zaznacza wskazane dźwięki Unit Test 3 Lekcja 32 Czas present continuous Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym Pisanie: opisywanie czynności językiem uczeń rozumie zastosowanie czasu Present Continuous zna nazwy podstawowych czynności wykonywanych w czasie wolnym uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami posiłkowymi i wskazuje prawdziwe i fałszywe spośród nich pisze formy podanych czasowników z końcówką ing pisze formy podanych czasowników z końcówką ing pisze zdania w czasie present continuous na podstawie podanych wyrazów i ilustracji uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present continuous Unit Test 3 Lekcja 33 Czas present continuous Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego czyta dialog z podziałem na role powtarza podane wyrażenia za nagraniem zaznacza właściwe czynności na podstawie wysłuchanego dialogu formułuje podstawowe zdania twierdzące w czasie Present Continuous odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na propozycje na podstawie podanych wyrażeń i ilustracji zastępuje zaznaczone wyrażenia w dialogu innymi, wybranymi spośród podanych opcji Unit Test 3 Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 12

13 uzyskanych z tekstu słuchanego dialogu dopasowuje podane sugestie i propozycje do odpowiednich reakcji na podstawie wysłuchanego dialogu uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem (WB) uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB) Lekcja 34 Unit Test 3 Czas present continuous: przeczenia Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym czyta dialog z podziałem na role powtarza podane wyrażenia za nagraniem zaznacza właściwe czynności na podstawie wysłuchanego dialogu formułuje podstawowe zdania przeczące w czasie Present Continuous uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present continuous zgodnie z prawdą słucha i czyta historyjkę obrazkowa ze zrozumieniem uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present continuous (WB) odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki wskazuje właściwe podsumowanie przeczytanej i wysłuchanej historyjki pisze zdania w czasie present continuous na podstawie podanych wyrazów (WB) przekształca podane zdania na przeczenia (WB) wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki wskazuje właściwe podsumowanie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB) uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki (WB) Lekcja 35 i 36 ( writing) Unit Test 3 Nazwy instrumentów muzycznych Nazwy gatunków muzyki Czas present simple potrafi nazwać instrumenty muzyczne, gatunki muzyki i rozpoznaje ich zapis graficzny sam tworzy krótkie zdania w czasie Present Simple wskazuje właściwa odpowiedź na podstawie wysłuchanego tekstu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 13

14 Pisanie: opisywanie ludzi uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie przeczytanego tekstu odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu (WB) wskazuje właściwe odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanych wypowiedzi pisze notatki na temat wybranej gwiazdy pop w tabeli odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu dopasowuje pytania do odpowiedzi na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu Lekcja 37 i 38 Unit Test 3 Utrwalenie wiadomości i powtórzenie przed sprawdzianem Lekcja 39 Sprawdzian obejmujący wiadomości z rozdziału 3 Unit Test 3 Lekcja 40 Film DVD Lekcja 41 Próbny sprawdzian szóstoklasisty UNIT 4 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 42 Unit Test 4 Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 14

15 Nazwy części komputera Słownictwo związane z korzystaniem z komputera Czas present simple dopasowuje nazwy części komputera do odpowiednich miejsc na ilustracji rysuje linię pomiędzy obrazkami, przedstawiającymi różne części komputera na podstawie nagrania dopasowuje podane wyrazy, tworząc wyrażenia związane z użytkowaniem komputera Zaimki wskazujące Mówienie: przedstawianie swoich upodobań Reagowanie ustne: podawanie swoich upodobań, proszenie o informacje wyszukuje wskazane wyrazy w kratownicy wskazuje na ilustracji podane przedmioty zaznacza odpowiednie rubryki w tabeli zgodnie z prawdą (WB) gra w grę pamięciową z nazwami części komputera zapisuje wyrazy usłyszane w nagraniu Lekcja 43 Nazwy części komputera Słownictwo związane z korzystaniem z komputera Czas present continuous rozpoznaje zapis graficzny nazw części komputera potrafi powiedzieć nazwy części komputera uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności na podstawie historyjki wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie historyjki Unit Test 4 Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem Lekcja 44 Unit Test 4 Czas present continuous: pytania Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym rozumie znaczenie czasu Present Continuous rozpoznaje zapis wyrazów oznaczających czynności wykonywane w czasie wolnym uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present continuous Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 15

16 Reagowanie ustne: proszenie o informacje uzyskanych z tekstu słuchanego uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania w czasie present continuous pisze pytania do ilustracji na podstawie podanych wyrazów pyta i odpowiada na pytania na podstawie ilustracji pisze odpowiedzi do podanych pytań na podstawie wysłuchanego dialogu pisze pytania krótkie odpowiedzi w czasie present continuous na podstawie podanych wyrazów i obrazków (WB) pisze krótkie odpowiedzi na podane pytania na podstawie nagrania Lekcja 45 Unit Test 4 Czas present continuous: pytania Nazwy pieniędzy Reagowanie ustne: proszenie o informacje Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji uzyskanych z tekstu słuchanego zna liczby do 100 (bez zapisu graficznego) potrafi nazwać walutę Anglii powtarza podane ceny za nagraniem czyta dialog z podziałem na role uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrazami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem dopasowuje obrazki, przedstawiające różne banknoty i monety do nazw cen (WB) odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu zapisuje ceny na podstawie nagrania uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanych dialogów zastępuje wskazane wyrazy w dialogu innymi pyta i odpowiada na pytania o cenę przedmiotów przedstawionych na ilustracji i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem zapisuje podane ceny w formie słownej (WB) uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem (WB) Lekcja 46 Unit Test 4 Przedimki a, an i the Nazwy produktów żywnościowych zna nazwy produktów spożywczych dopasowuje obrazki do nazw produktów żywnościowych i dopisuje przed nimi właściwe przedimki zakreśla odpowiednie przedimki w dialogu zgodnie z kontekstem (WB) uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB) Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 16

17 Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji zakreśla właściwe przedimki w przeczytanych wiadomościach tekstowych czyta i słucha historyjkę ze zrozumieniem odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki uzupełnia luki w tekście odpowiednimi przedimkami na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki dopisuje właściwe przedimki przed podanymi rzeczownikami uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi przedimkami zgodnie z kontekstem Lekcja 47 i 48 ( writing) Unit Test 4 Słownictwo związane ze szkołą Nazwy urządzeń elektronicznych i gadżetów Spójnik because Mówienie: opisywanie miejsc Pisanie: przedstawianie swoich upodobań uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego rozpoznaje słownictwo związane ze szkołą, nazwy urządzeń elektrycznych i gadżetów zna znaczenie spójnika because opisuje salę lekcyjną przedstawiona na ilustracji wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu łączy połówki zdań za pomocą spójnika because wskazuje właściwa odpowiedź na podstawie wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi imionami na podstawie wysłuchanego tekstu odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu i podanych wyrazów odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu (WB) uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami na podstawie przeczytanego tekstu (WB) odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego ogłoszenia (WB) Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 17

18 Lekcja 49 i 50 Unit Test 4 Utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem Lekcja 51 Sprawdzian obejmujący unit 4 Unit Test 4 Lekcja 52 Film DVD UNIT 5 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 53 Nazwy elementów krajobrazu rozpoznaje wyrazy związane z elementami krajobrazu układa podane litery w odpowiedniej Czas present simple potrafi podać zastosowanie czasu Present Simple kolejności, tworząc nazwy elementów krajobrazu i dopasowuje je do ilustracji (WB) podpisuje obrazki odpowiednimi Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 18 Unit Test 5

19 Pisanie: opisywanie miejsc uzupełnia brakujące litery w nazwach pokazanych na ilustracji elementów krajobrazu i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza wyrazy za nagraniem wskazuje właściwą ilustrację na podstawie wysłuchanego opisu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami na podstawie ilustracji i dopasowuje je do obrazków nazwami elementów krajobrazu (WB) uzupełnia luki w treści pocztówki podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB) U zapisuje wyrazy na podstawie nagrania Lekcja 54 Unit Test 5 Nazwy różnych środków transportu Spójnik because, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową dopasowuje połówki zdań do siebie na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem (WB) odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem (WB) Lekcja 55 Unit Test 5 Stopień wyższy przymiotników Than Słownictwo związane ze światem przyrody Reagowanie ustne: proszenie o informacje Pisanie: opisywanie ludzi i przedmiotów zna podstawowe przymiotniki potrafi przetłumaczyć na język polski wystopniowane przymiotniki pisze stopień wyższy podanych przymiotników dopasowuje podane przymiotniki do odpowiednich kategorii i podaje formę stopnia wyższego pisze zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i than na podstawie podanych wyrazów uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych przymiotników w stopniu wyższym Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 19

20 Lekcja 56 Unit Test 5 Stopień wyższy przymiotników Słownictwo związane z filmem Nazwy dyscyplin sportowych Reagowanie ustne: proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego zna słownictwo związane z filmem zna nazwy dyscyplin sportowych rozpoznaje zapis graficzny wyrazów związanych z filmem i ze sportem uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem zastępuje wskazane wyrazy w dialogu innymi, zgodnie z własnymi pomysłami uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanych dialogów uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc dialog odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego dialogu pisze dialog na podstawie wzoru i podanych wyrazów Lekcja 57 Unit Test 5 Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym Nazwy elementów krajobrazu Nazwy zwierząt Reagowanie ustne: proszenie o informacje Pisanie: opisywanie zwierząt Zna nazwy zwierząt i wyrazy związane z elementami krajobrazu czyta i słucha historyjkę obrazkowa ze zrozumieniem dopasowuje podane przymiotniki do odpowiedniej kategorii i podaje ich stopień najwyższy uzupełnia luki w zdaniach podanymi przymiotnikami w stopniu najwyższym na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki pisze prawdziwe zdania na temat swoich znajomych, członków rodziny i siebie, używając przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym ( Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 20

21 Lekcja 58 i 59 (writing) Unit Test 5 Nazwy krain geograficznych Słownictwo związane z pogodą Nazwy zwierząt Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym Mówienie: przedstawianie swoich upodobań Pisanie: opisywanie miejsc zna nazwy krain geograficznych, słownictwo związane z pogodą rozpoznaje zapis graficzny przymiotników wystopniowanych w stopniu wyższym i najwyższym odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu wyraża swoją opinię na temat rekinów i lwów na podstawie wysłuchanego dialogu odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego dialogu uzupełnia luki w dialogu na podstawie nagrania uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego Lekcja 60 i 61 Unit Test 5 Utrwalenie wiadomości i powtórzenie przed sprawdzianem Lekcja 62 Unit Test 5 Sprawdzian wiadomości Lekcja 63 Unit Test 5 Film DVD Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 21

22 Lekcja 64 Utrwalenie materiału obejmującego rozdziały 3-5 Lekcja 65 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziałów 3-5. UNIT 6 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 66 Nazwy sklepów i instytucji Przyimki miejsca Reagowanie ustne: proszenie o informacje Mówienie: opisywanie miejsc Pisanie: opisywanie miejsc językiem potrafi wymówić nazwy sklepów i instytucji zna przyimki miejsca dopasowuje nazwy sklepów i instytucji do odpowiednich miejsc na ilustracji i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem uzupełnia zdania odpowiednimi nazwami sklepów i instytucji zgodnie z kontekstem podaje nazwy miejsc na podstawie nagrania wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie analizy obrazka (WB) pisze prawdziwe zdania o swoim mieście na podstawie podanych wyrazów Unit Test 6 Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 22

23 Lekcja 67 Unit Test 6 Nazwy miejsc w mieście Przyimki miejsca zna nazwy miejsc w mieście słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki Reagowanie ustne: proszenie o informacje, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego językiem uszeregowuje podane zdania w odpowiedniej kolejności na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki uzupełnia dialog podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem (WB) Lekcja 68 Unit Test 6 Czasownik to be w czasie past simple Wyrażenie There was/there were zna odmiane czasownika to be w czasie przeszłym rozpoznaje konstrukcje there was-were wskazuje prawdziwe i fałszywe zdania w nagraniu na podstawie analizy ilustracji uzyskanych z tekstu słuchanego językiem czyta i słucha przykładowe zdania zakreśla odpowiednie formy czasownika to be w czasie przeszłym w podanych zdaniach zgodnie z kontekstem (WB) uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią formą czasownika to be w czasie przeszłym i wskazuje te, które są dla niego/niej prawdziwe uzupełnia luki w opisie wakacji odpowiednią formą wyrażenia There was/there were zgodnie z kontekstem Lekcja 69 Unit Test 6 Wyrażenie There was/there were Nazwy miejsc w mieście Słownictwo związane ze wskazywaniem drogi zna słownictwo związane ze wskazywaniem drogi zna znaczenie wyrażenia there was-were wyszukuje odpowiednie miejsca na mapie na podstawie wysłuchanych dialogów zastępuje wskazane wyrazy w dialogu Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 23

24 , rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, reagowanie na polecenia, rozpoznawanie rodzajów sytuacji komunikacyjnych uzyskanych z tekstu słuchanego Reagowanie ustne: proszenie o informacje powtarza zdania za nagraniem uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami i wskazuje odpowiednie miejsce na mapie zastępuje wskazane wyrazy w dialogu językiem Lekcja 70 Unit Test 6 Czasownik to be w czasie past simple: pytania i krótkie odpowiedzi Nazwy miejsc w mieście zna odmianę czasownika to be w czasie Past Simple rozumie kontekst zadawanych pytań w Past Simple zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego językiem Uczeń; uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią formą czasownika to be w czasie przeszłym zgodnie z kontekstem czyta dialog z podziałem na role słucha i czyta historyjkę obrazkową ze zrozumieniem odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki uzupełnia luki w pytaniach i odpowiedziach odpowiednią formą czasownika to be w czasie przeszłym Lekcja 71 i 72 (writing) Unit Test 6 Czasownik to be w czasie past simple Nazwy miejsc w mieście zna nazwy miejsc w mieście zna odmianę czasownika to be w czasie Past Simple uzupełnia luki w zdaniach liczbami i datami wyszukanymi w wysłuchanym i przeczytanym tekście Mówienie: opisywanie miejsc, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego Pisanie: opisywanie miejsc odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu dopasowuje podane zdania do tematów wybiera właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie przeczytanego tekstu (WB) odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego dialogu zgodnie z własną opinią zaznacza właściwe opcje na podstawie wysłuchanego dialogu (WB) odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego dialogu Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 24

25 językiem Lekcja Unit Test 6 Utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem Lekcja 75 Unit Test 6 Sprawdzian wiadomości unit 6 Lekcja 76 Film DVD Lekcja 77 Próbny sprawdzian szóstoklasisty Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 25

26 UNIT 7 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 78 Unit Test 7 Nazwy zawodów Nazwy miejsc, w których są wykonywane różne zawody Czas present simple Reagowanie ustne: proszenie o informacje Mówienie: przedstawianie swoich upodobań zna nazwy podstawowych zawodów i miejsc w których wykonuje się te zawody dopasowuje podane nazwy zawodów do ilustracji i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem numeruje podane nazwy zawodów na podstawie nagrania wyszukuje nazwy zawodów w diagramie (WB) dopasowuje wyrazy do siebie, tworząc nazwy zawodów (WB) podpisuje obrazki odpowiednimi nazwami zawodów, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozpoznawanie rodzajów sytuacji komunikacyjnych językiem zapisuje nazwy zawodów na podstawie wysłuchanych dialogów(wb) uzupełnia luki w zdaniach właściwymi nazwami zawodów zgodnie z kontekstem (WB) Lekcja 79 Unit Test 7 Nazwy zawodów Czas present simple Czas past simple słucha, czyta i odgrywa historyjkę wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego Uczeń; wskazuje właściwe podsumowanie przeczytanej i wysłuchanej historyjki Uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrażeniami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem językiem Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 26

27 Lekcja 80 Czas past simple: czasowniki regularne Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie zna podstawowe czasowniki nieregularne wskazuje właściwe formy czasowników w podanych zdaniach Unit Test 7 Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego językiem, współdziałanie w grupie potrafi zapisać niektóre czasowniki nieregularne uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie past simple zgodnie z kontekstem Lekcja 81 Czasownik modalny could w prośbach Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie zna znaczenie czasownika modalnego could zna nazwy czynności wykonywane w czasie wolnym zastępuje wskazane wyrazy w dialogu innymi na podstawie podanych wyrażeń Unit Test 7 Reagowanie ustne: wyrażanie próśb, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego językiem, współdziałanie w grupie wskazuje właściwą odpowiedź na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu zakreśla właściwe opcje w zdaniach na podstawie wysłuchanych dialogów wyraża prośby i reaguje na prośby na podstawie podanych wyrażeń i obrazków oraz przeczytanej wskazówki uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem (WB) Lekcja 82 Czas past simple: czasowniki nieregularne Nazwy codziennych czynności Mówienie: opowiadanie o czynnościach dnia codziennego, rozumienie znaczenia zwrotów dnia zna podstawowe czasowniki nieregularne i nazwy codziennych czynności uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie past simple słucha i czyta historyjkę obrazkową Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 27 dopasowuje podane czasowników do ich właściwych form w czasie przeszłym i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych Unit Test 7

28 codziennego czasowników w czasie past simple na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki językiem, współdziałanie w grupie Lekcja 83 i 84 ( writing) Unit Test 7 Nazwy zawodów Nazwy pomieszczeń w domu Czas past simple, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozpoznawanie różnych rodzajów tekstów uzyskanych z tekstu czytanego Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego zna podstawowe nazwy zawodów i pomieszczeń w domu Uczeń; dopasowuje osoby do właściwych zawodów na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu dopasowuje osoby do podanych nazw pomieszczeń na podstawie nagrania wskazuje właściwe podsumowanie przeczytanego i wysłuchanego tekstu odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu (WB) dopasowuje odpowiednie osoby do zdań na podstawie przeczytanego tekstu (WB) językiem Lekcja 85 i 86 Unit Test 7 Utrwalenie wiadomości unit 7 Lekcja 87 Unit Test 7 Sprawdzian wiadomości unit 7 Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 28

29 Lekcja 88 Film DVD Lekcja 89 Próbny sprawdzian szóstoklasisty UNIT 8 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 90 Unit Test 8 Nazwy krajów, stolic i narodowości Wyrażenie would like to językiem zna nazwy krajów i narodowości zna znaczenie wyrażenia would like to.. dopasowuje nazwy krajów do odpowiednich miejsc na mapie i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem pisze właściwe nazwy krajów na podstawie podanych zdań powtarza nazwy narodowości za nagraniem wskazuje właściwe państwa na mapie na podstawie nagrania wyszukuje nazwy państw w wężu wyrazowym i podpisuje nimi obrazki Uczeń : podaje nazwy państw na podstawie ich stolic (WB) Lekcja 91 Unit Test 8 Nazwy krajów i narodowości Czas present simple, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego językiem rozpoznaje zapis graficzny krajów i narodowości słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami (WB) zakreśla odpowiednie wyrazy i wyrażenia w dialogu zgodnie z kontekstem (WB) Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 29

30 Lekcja 92 Unit Test 8 Czas past simple: przeczenia Słownictwo związane z wakacjami i zwiedzaniem różnych miejsc rozpoznaje znaczenie zdań negatywnych w Past Simple przekształca podane zdania na przeczenia i zaznacza prawdziwe dla niego/niej Reagowanie ustne: proszenie o informacje językiem uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie past simple pisze prawdziwe zdania o sobie na podstawie podanych wyrażeń (WB) Lekcja 93 Unit Test 8 Czas past simple Przysłówki stopnia Słownictwo związane z wakacjami i zwiedzaniem różnych miejsc zna słownictwo związane z wakacjami wskazuje właściwą odpowiedź na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu Reagowanie ustne: proszenie o informacje, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego Uczeń; uzupełnia zdania podanymi przysłówkami stopnia odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanych dialogów zastępuje wskazane wyrazy i wyrażenia innymi zgodnie z własnymi pomysłami lub podanymi informacjami językiem Lekcja 94 Unit Test 8 Czas past simple: pytania i krótkie odpowiedzi Zaimki pytające Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie zna nazwy czynności wykonywane w czasie wolnym zna zaimki pytające rozpoznaje znaczenie czasu Past Simple uzupełnia luki w pytaniach podanymi zaimkami pytającymi odpowiada na pytanie na podstawie piosenki Reagowanie ustne: proszenie o informacje Uczeń; czyta i słucha historyjkę obrazkową Uczeń; uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 30

31 uzyskanych z tekstu słuchanego pytania i odpowiada na nie na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki językiem, współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych Lekcja 95 i 96 (writing) Unit Test 8 Słownictwo związane z podróżowaniem i kierunkami Nazwy państw Spójnik when Czas past simple zna słownictwo związane z podróżowaniem i kierunkami świata na nazwy państw zna znaczenie spójnika when odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanej wiadomości uzyskanych z tekstu słuchanego Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności dnia codziennego łączy zdania za pomocą spójnika when układa ilustracje w odpowiedniej kolejności na podstawie przeczytanej pocztówki (WB) Uczeń; zapisuje podane nazwy państw na mapie na podstawie wysłuchanego dialogu (WB) językiem Lekcja 97 i 98 Unit Test 8 Utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem Lekcja 99 Unit Test 8 Sprawdzian obejmujący unit 9 Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 31

32 Lekcja 100 Film DVD Unit Test 8 Lekcja 101 Utrwalenie wiadomości z unitów 6-8 Lekcja 102 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziałów 6-8. Lekcja Przygotowanie do próbnego sprawdzianu szóstoklasisty Lekcja Lekcje kulturowe Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 32

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2,

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 2 Plan wynikowy

Steps Forward 2 Plan wynikowy Steps Forward 2 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test A Nazwy członków rodziny Wyrażenia i

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V

Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy V Plan wynikowy

Steps Plus dla klasy V Plan wynikowy Steps Plus dla klasy V Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test A Nazwy członków rodziny Wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy V Plan wynikowy

Steps Plus dla klasy V Plan wynikowy Steps Plus dla klasy V Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test A Nazwy członków rodziny Wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 1 Plan wynikowy

Steps Forward 1 Plan wynikowy Steps Forward 1 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 First Steps Unit Test A Litery alfabetu Nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1

PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1 PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1 WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test Alfabet Przedimek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5 WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit test 1 (A + B) Nazwy

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2

Project Third Edition 2 Project Third Edition 2 INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit 1 Test Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy dla klasy IV Steps Plus rok szkolny 2019/20

Plan wynikowy dla klasy IV Steps Plus rok szkolny 2019/20 Plan wynikowy dla klasy IV Steps Plus rok szkolny 2019/20 Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Litery alfabetu Nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy IV Plan wynikowy

Steps Plus dla klasy IV Plan wynikowy Steps Plus dla klasy IV Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 First Steps Unit Test A Litery alfabetu Nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Team Up Plus dla klasy IV Wymagania edukacyjne

Team Up Plus dla klasy IV Wymagania edukacyjne Team Up Plus dla klasy IV Wymagania edukacyjne Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Powitania

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO DOBRY)* ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Plan wynikowy klasa VI

Steps in English 3 Plan wynikowy klasa VI Steps in English 3 Plan wynikowy klasa VI WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 3 Plan wynikowy

Project Third Edition 3 Plan wynikowy Project Third Edition 3 Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit 1 Test

Bardziej szczegółowo

Wymagania Język angielski kl. V

Wymagania Język angielski kl. V Wymagania Język angielski kl. V Welcome ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy państw i narodowości

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Steps Forward 3 Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Powitania Czas present simple, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Plan wynikowy

English Plus 2 Plan wynikowy English Plus 2 Plan wynikowy STARTER UNIT WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Czasownik have got Forma dzierżawcza s Pisanie: opisywanie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 3 Plan wynikowy

Project Third Edition 3 Plan wynikowy Project Third Edition 3 Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit 1 Test Słownictwo związane z podawaniem

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 Plan wynikowy

New English Plus 2 Plan wynikowy New English Plus 2 Plan wynikowy STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Plan wynikowy

Steps in English 3 Plan wynikowy Steps in English 3 Plan wynikowy WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit test 1 (A + B) Nazwy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z

JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (Z 2009 R.) WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE STARTER UNIT Lekcja 1 Zaimki

Bardziej szczegółowo

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Dopełniacz

Bardziej szczegółowo

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Dopełniacz

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy dla klasy VI Podręcznik Steps Plus 6 Rok szkolny 2019/2020

Plan wynikowy dla klasy VI Podręcznik Steps Plus 6 Rok szkolny 2019/2020 Plan wynikowy dla klasy VI Podręcznik Steps Plus 6 Rok szkolny 2019/2020 Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Powitania, przedstawianie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

English Plus 1 Wymagania edukacyjne

English Plus 1 Wymagania edukacyjne English Plus 1 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT Lekcja 1 Nazwy przedmiotów znajdujących się w klasie Przyimki miejsca Lekcja 2 Zaimki osobowe Zaimki dzierŝawcze Forma dzierŝawcza s WYMAGANIA PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 5 rok szkolny 2017/2018 mgr Monika Sobiegraj

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 5 rok szkolny 2017/2018 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 5 rok szkolny 2017/2018 mgr Monika Sobiegraj 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. Główną funkcją oceniania bieżącego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. V Lp. PRZEDMIOT OCENY ZAKRES OCENY I SPOSÓB OCENIANIA 1 1. Ocenianie 2. Sprawdziany Oceny wystawiane są zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Starter Unit

Semestr I. Starter Unit WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK TREETOPS 3 ( wydawnictwo Oxford) Semestr I Cel kształcenia Zgodnie z nowa podstawą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice.

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice. WYMAGANIA EDUKACYJNE KL.VI SP podręcznik - MAXI TAXI 2 Tatiana Fraszczyk Niedostateczny uczeń nie posiada minimum wiedzy niezbędnej do uzyskania oceny dopuszczającej. Celujący uczeń posiada wiedzę wymaganą

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY KLASA V NAUCZYCIEL: Roman Błaszczyk Klasa 5

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa 5 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego

JĘZYK ANGIELSKI klasa 5 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego JĘZYK ANGIELSKI klasa 5 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego Przedmiotem oceny są (narzędzia): Prace klasowe Odpowiedzi ustne Prace domowe Prace długoterminowe projektowe + prezentacja Praca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy oznacza

Bardziej szczegółowo

Zna zasady pracy na lekcjach Zna kryteria oceniania

Zna zasady pracy na lekcjach Zna kryteria oceniania Lekcje: 1-2 Lekcje: 3-6 Food Organizacja pracy na lekcjach angielskiego. Poznanie kryteriów oceniania Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z klasy IV (zdania twierdzące w czasie Present simple Food Nazwy

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Cele szczegółowe. Dział UCZEŃ:

Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Cele szczegółowe. Dział UCZEŃ: Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe dane personalne państwa i narodowości rzeczy osobiste nazwy miesięcy i zainteresowania pomieszczenia i wyposażenie domu ubrania przymiotniki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

English Plus 3 Wymagania edukacyjne

English Plus 3 Wymagania edukacyjne English Plus 3 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 2009 R. WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. 5. rok szkolny 2015/2016

Evolution plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. 5. rok szkolny 2015/2016 1 Evolution plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. 5. rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI - KRYTERIA OCENIANIA KLASA 5

JĘZYK ANGIELSKI - KRYTERIA OCENIANIA KLASA 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI - KRYTERIA OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Plan wynikowy

New Oxford Gimnazjum Expert Plan wynikowy New Oxford Gimnazjum Expert Plan wynikowy UNIT 1 CZŁOWIEK WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Pytania ogólne i pytania szczegółowe Zaimki pytające Słownictwo związane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18 nauczyciel Małgorzata Tatara First Steps BRDZ DBR DBR DSTTZ językowe uwzględnione w rozdziale First Steps i wykonuje zadania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA)

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI 1. Kryteria oceniania - załącznik. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: a) testy kontrolne - minimum 3 w semestrze (po każdym rozdziale), - test

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 Elżbieta Chruścicka, Katarzyna Pawłowska [kl.5a, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F] rok szkolny 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 Elżbieta Chruścicka, Katarzyna Pawłowska [kl.5a, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F] rok szkolny 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej Ocena celująca - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ 1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ Ocena celująca - uczeń w bardzo wysokim stopniu opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, pracuje samodzielnie, wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo