3. OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE."

Transkrypt

1 3. OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE. A1 POZIOM PODSTAWOWY OBLICZENIA DOTYCZĄCE MOLA DROBIN SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Mol stanowi porcję drobin (atomów, jonów, cząsteczek, cząstek elementarnych) każdej substancji chemicznej zawierającą 6, drobin tej substancji Liczba drobin zawarta w n molach substancji wynosi: liczba drobin = N = n 6, drobin/mol Gdzie n to liczba moli. Liczba Avogadro N A, to właśnie liczba 6, Można zatem zapisać, że N = n N A Przedstawiona zależność umożliwia obliczenie liczby moli drobin substancji, jeśli znana jest drobin tej substancji: liczba drobin N N = = = liczba Avogadro N A 6, n. 1) W pewnej reakcji chemicznej wzięło udział 1,5 mola cząsteczek substancji. Oblicz, jaka liczba cząsteczek tej substancji wzięła udział w reakcji. 2) Pewna ilość substancji zawiera 1, cząsteczek. Oblicz, jaką część mola tej substancji stanowi wymieniona liczba cząsteczek. 3) W wyniku spalenia 1 mola węglowodoru powstały 3 mole CO 2 i 4 mole H 2 O. Oblicz sumaryczną liczbę cząsteczek otrzymanych w tej reakcji. 4) W pewnej reakcji otrzymano 0,75 mola amoniaku NH 3. Oblicz, ile atomów azotu i ile atomów wodoru zawiera te 0,75 mola NH 3. 5) 1 mol atomów siarki ma masę 32 g. Jaką masę ma pojedynczy atom siarki? 6) Jeden gram to jeden mol jednostek masy atomowej [ N A 1 u = 1 g]. Oblicz na tej podstawie, ile gramów i ile kilogramów ma jednostka masy atomowej. OBLICZENIA DOTYCZĄCE MASY MOLOWEJ SUBSTANCJI Masa jednego mola drobin M mol każdej substancji chemicznej, wyrażona w g/mol, nosi nazwę masy molowej. Jest ona liczbowo równa masie atomowej m at lub masie cząsteczkowej m cz. Zależność miedzy masą substancji m a jej masą molową M mol jest następująca: m masa substancji, [g] n liczba moli substancji, [mol] M mol masa molowa, [g/mol] M = n M mol, [g], gdzie Oblicz masę 3,5 mola cząsteczek substancji chemicznej o wzorze C 6 H 12 O Oblicz, jaką część mola cząsteczek substancji o wzorze C 3 H 8 O 3 stanowi 9,2 g tej substancji. 3. Oblicz, jaką masę molową ma substancja, skoro masa 9,8 g stanowi 0,1 mola cząsteczek tej substancji. 4. W reakcji wzięło udział 8 g cząsteczek tlenu. Oblicz, ile to a) moli cząsteczek tlenu, b) atomów tlenu. 5. Każdy atom miedzi posiada 2 elektrony swobodne, biorące udział w przewodzeniu prądu elektrycznego. Oblicz, ile elektronów swobodnych znajduje się w przewodzie miedzianym o masie 100 g.

2 6. Ile atomów sodu znajduje się w próbce węglanu sodu Na 2 CO 3 o masie m = 10,6 g. OBLICZENIA DOTYCZĄCE OBJĘTOŚCI MOLOWEJ Objętość jednego mola drobin substancji gazowej, wyrażona w dm 3 / mol, nosi nazwę objętości molowej V mol V mol = 22,4 dm 3 mol Objętość 22,4 dm 3 /mol odnosi się wyłącznie do warunków normalnych, tzn. temperatury 0 0 C i ciśnieniu 1013 hpa. Liczba moli drobin n, zawartych w danej objętości gazu v, może być obliczona na podstawie następującej zależności: V n =, mol Zastąpienie liczby moli n wyrażeniem masy, jak i objętości substancji gazowej: V mol n liczba moli drobin, [mol] V objętość substancji gazowej, [dm 3 ] V mol objętość molowa [dm 3 /mol] m M mol prowadzi do utworzenia zależności umożliwiającej obliczanie zarówno m V M V mol = [g] 1. Oblicz, jaką liczbę moli cząsteczek tlenu (O 2 ) zawiera butla mieszcząca 44,8 dm 3 tego gazu w warunkach normalnych. 2. Oblicz, jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 2,5 mola cząsteczek ozonu (O 3 ). 3. Oblicz masę odmierzonej w warunkach normalnych objętości 100 dm 3 tlenku węgla(iv). 4. Jaką objętość zajmie w warunkach normalnych 85 g amoniaku NH 3? 5. Ile cząsteczek tlenku węgla(ii) zawiera pojemnik o objętości 5 m 3 zmierzonych w warunkach normalnych? 6. W pewnej reakcji otrzymano 5,6 dm 3 chloru w warunkach normalnych. Jaka była masa otrzymanego chloru? OBLICZENIA NA PODSTAWIE WZORÓW CHEMICZNYCH mol Wzór chemiczny każdego związku, np. A x B y, interpretuje się jako 1 mol drobin tego związku, a występujące we wzorze indeksy stechiometryczne x i y jako liczby moli drobin pierwiastków A i B. Na przykład: N 2 O 3 1 mol, czyli 76 g tlenku azotu(iii) 2 mole atomów azotu 3 mole atomów tlenu 28 g azotu 48 g tlenu Wskazanym liczbom moli drobin odpowiadają określone masy substancji. Powyższa interpretacja umożliwia obliczanie zarówno liczby moli drobin, jak też liczby gramów każdego pierwiastka składowego w podanej liczbie moli lub gramów związku chemicznego. Potrzebne jest do tego ułożenie zależności (proporcji) między wielkościami odczytanymi ze wzoru chemicznego a wielkościami danymi i szukanymi występującymi w zadaniu. 1. Oblicz, ile gramów siarki znajduje się w 3,42 g siarczanu(vi) glinu. 2. Oblicz, ile moli atomów tlenu znajduje się w 3,1 g fosforanu(v) wapnia. 3. Oblicz, w ilu gramach tlenku azotu(v) znajduje się 0,5 mola atomów azotu. 4. Oblicz, ile gramów wody znajduje się w 25 g pięciowodnego siarczanu(vi) miedzi(ii). 2

3 OBLICZENIA NA PODSTAWIE RÓWAŃ CHEMICZNYCH Równanie reakcji chemicznej informuje o rodzaju i ilości reagujących ze sobą substancji. Liczbę moli drobin tych substancji oraz odpowiadające im masy i objętości określają współczynniki stechiometryczne występujące w równaniu reakcji. Przykładowe zależności: równanie reakcji 3 H 2 + N 2 2 NH 3 współczynniki stechiometryczne liczby moli reagentów masy reagentów 3 2 g = 6 g 28 g 2 17 g = 34 g objętości reagentów 3 22,4 dm 3 = 67,2 dm 3 22,4 dm ,4 dm 3 = 44,8 dm 3 liczba drobin reagentów 3 6, = 18, , , = drobin drobin 12, drobin Taka interpretacja równania reakcji pozwala na obliczenie: o Liczby moli reagentów, o Masy reagentów o Objętości ragentów gazowych o Liczby drobin reagentów jeśli dane są ilości (liczba moli, masy, objętości, drobin) jednego z reagentów. Wymaga to ułożenia zależności między wielkościami odczytanymi z reakcji a wielkościami danymi i szukanymi zawartymi w zadaniu. W prowadzonych obliczeniach wygodnie jest zapisywać dane i szukane ilości reagentów (zawarte w zadaniu) nad równaniem reakcji natomiast ilości wynikające z równania pod równaniem. (Z powodzeniem można stosować odwrotny sposób). Należy przy tym pamiętać, że w zapisie nad i pod reakcją muszą występować zgodne jednostki (te same). 1. Oblicz, ile moli atomów siarki przereaguje z 3,6 g glinu. 2. Oblicz, jaka objętość tlenku azotu(iv) powstanie w wyniku reakcji 6,4 g miedzi z siarką. 3. Oblicz, jaka objętość tlenku węgla(iv) powstanie w wyniku reakcji tlenku węgla(ii) z 2,8 dm 3 tlenu. 4. Oblicz, ile gramów kwasu fosforowego(v) potrzeba na zobojętnienie 6 g wodorotlenku sodu. 5. Oblicz, ile cząsteczek chloru przereaguje z 2,3 gramami sodu podczas otrzymywania chlorku sodu. ZADANIA MATURALNE Informacja do zadania 1. W pracowni chemicznej otrzymuje się chlor w wyniku utleniania kwasu solnego. Reakcja przebiega według równania 2 KMnO HCl 2 MnCl Cl H 2 O. Zadanie 1. (3 pkt) Oblicz, ile gramów manganianu(vii) potasu wzięło udział w reakcji z kwasem solnym, jeśli powstało 5,6 dm 3 chloru odmierzonego w warunkach normalnych. Zadanie 2. (3 pkt) 7,5 g sodu wrzucono do zlewki zawierającej 50 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu wodorotlenku sodu. Zadanie 3. (1 pkt) Utlenianie 0,5 mola SO 2 do SO 3 wymaga użycia: A. 0,1 mola tlenu, B. 32 gramów tlenu, C. 6, cząsteczek tlenu,. D. 5,6 dm 3 tlenu (w warunkach normalnych) 3

4 Zadanie 4. (3 pkt) Reakcja rozkładu tlenku azotu(v) przebiega według równania: 2 N 2 O 5(g) 4 NO 2(g) + O 2(g) Przedstaw interpretację ilościową powyższego równania, uzupełniając wolne miejsca w tabelce: ilość reagentów nazwa reagenta tlenek azotu(v) tlenek azotu(iv) tlen liczba moli masa objętość Uwaga: objętości przedstawionych w tabeli gazów mierzono w warunkach normalnych. Zadanie 5. (3 pkt) Tlenek siarki(iv) można otrzymać na skalę przemysłową w wyniku spalania pirytu (FeS 2 ): 4 FeS O 2 2 Fe 2 O SO 2 oblicz, jaka objętość tlenku siarki(iv), zmierzona w warunkach normalnych, powstanie w wyniku spalania 30 gramów pirytu. Zadanie 6. (3 pkt) Na podstawie równania reakcji zapisanego w formie cząsteczkowej podaj, w jakim stosunku molowym i masowym reaguje wodorotlenek sodu z kwasem ortofosforowym(v), jeżeli jedynymi produktami są sól obojętna i woda. Zadanie 7. (3 pkt) a) Wiórki magnezu o masie 2,4 g spalono w tlenie i otrzymano 4 g tlenku magnezu. Zapisz równanie reakcji i oblicz masę tlenu, który przereagował z magnezem. b) Oblicz skład procentowy tlenku magnezu. Zadanie 8. (1 pkt) Wskaż błędną interpretację równania C (s) + CO 2(g) 2CO (g). A. 1 mol węgla + 1 mol tlenku węgla(iv) 2 mole tlenku węgla(ii) B. 1 atom węgla + 1 cząsteczka tlenku węgla(iv) 2 cząsteczki tlenku węgla(ii) C. 22,4 dm 3 węgla + 22,4 dm 3 tlenku węgla(iv) 44,8 dm 3 tlenku węgla(ii) D. 12 g węgla + 44 g tlenku węgla(iv) 56 g tlenku węgla(ii) Zadanie 9. (3 pkt) Ile atomów azotu znajduje się w 6,72 dm 3 tlenku azotu(iii) w warunkach normalnych? Zadanie 10. (2 pkt.) Oblicz, ile dm 3 tlenu odmierzonego w warunkach normalnych potrzeba do spalenia 3, atomów magnezu. Zadanie 11. (1 pkt) Amoniak otrzymuje się przemysłowo z azotu i w wodoru w reakcji danej równaniem: 500 N H 2 0 C,30MPa, katalizator 2 NH 3 Podaj w jakim stosunku objętościowym reagują azot i wodór. V : V N2 H 2 A 2:3 B 1:2 C 2:1 D 1:3 Zadanie 12. (3 pkt) Amoniak spalono w tlenie. Produktami reakcji były tlenek azotu(ii) i woda w postaci gazowej. Oblicz liczbę moli tlenu, która nie uległa reakcji spalania, jeżeli użyto 7 moli tlenu i 3 mole amoniaku. Zadanie 13. (2 pkt) Oblicz, jaki procent masowy stanowi azot w azotanie(v) amonu (NH 4 NO 3 ). Zadanie 14. (4 pkt) Węglan wapnia może ulec rozkładowi według równania: CaCO 3(s) CaO (s) + CO 2(g) a) Oblicz, ile gramów tlenku węgla(iv) powstanie, jeśli w reakcji bierze udział 31 g węglanu wapnia. b) Oblicz, ile to stanowi moli cząsteczek tlenku węgla(iv). c) Oblicz, jaką objętość zajmie powstały tlenek węgla(iv) w warunkach normalnych. 4

5 Zadanie 15. (2 pkt.) Oblicz skład procentowy związku chemicznego o wzorze Fe 2 O 3. Zadanie 16. (1 pkt.) Najwiecej atomów znajduje się w A. 0,1 mola sodu. B. 56 g żelaza. C. 3, cząsteczek azotu. D. 0,1 mola wody. Zadanie 17. (3 pkt.) Oblicz, ile gramów tlenku żelaza(iii) potrzeba do otrzymania 10 g żelaza w reakcji redukcji wodorem. Zadanie 18. (4 pkt) a) Ułóż równanie reakcji termicznego rozkładu manganianu(vii) potasu. b) Oblicz, ile dm 3 tlenu powstanie w warunkach normalnych z rozkładu 10 g tej soli, jeśli wydajność reakcji wynosi 70%. c) Opisz, w jaki sposób identyfikuje się tlen. Zadanie 19. (4 pkt). Do 100 cm 3 wody destylowanej wrzucono próbkę tlenku fosforu(v) zawierającą 3, cząsteczek tego tlenku. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu kwasu fosforowego(v). Zadanie 20. (3 pkt) Jeden krzew pochłania dziennie 5 g CO 2 na każdy metr kwadratowy liści. Łączna powierzchnia liści krzewu średniej wielkości wynosi 2 m 2. Oblicz, ile krzewów potrzeba do przyswojenia tlenku węgla(iv) powstałego ze spalania 100 kg węgla zawierającego 3% zanieczyszczeń, jeśli wydajność procesu spalania wynosi 85%. Zadanie 21. (2 pkt) Zmieszano 3,6 g żelaza i 7,4 g siarki. Oblicz, ile gramów siarczku żelaza(ii) otrzymano. Zadanie 22. (3 pkt) Oblicz, ile centymetrów sześciennych 0,2-molowego roztworu HCl należy użyć, aby rozpuścić główny składnik starej zaprawy murarskiej zawarty w 10 g tej zaprawy, stanowiąc 40% jej masy. Zadanie 23. ( 2 pkt) Do 100 g wody wrzucono 2 g tlenku litu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu wodorotlenku. Zadanie 24. ( 1 pkt) Spośród poniższych zdań wybierz prawdziwe: A. masy atomowe pierwiastków są obliczane na podstawie tzw. Średniej ważonej izotopów, B. jednostką masy atomowej jest 1 u równy 1, g, C. masa 22,4 dm 3 argonu w warunkach normalnych wynosi 80 g, D. 0,5 mola cząsteczek azotu waży 14 g. Zadanie 25. (2 pkt) Jeden unit to wzorzec mas atomowych i cząsteczkowych równy 1, g. Oblicz: a) masę jednej cząsteczki azotu, b) masę cząsteczkową CO 2, wiedząc, że jedna cząsteczka tego tlenku ma masę 7, g. Zadanie 26. (5 pkt) Chlor na skalę laboratoryjną można otrzymywać m. in. w wyniku reakcji tlenku manganu(ii) z kwasem solnym. Pozostałymi produktami tej reakcji są chlorek manganu(ii) i woda. Oblicz objętość, jaką zajmie w warunkach normalnych chlor powstały w reakcji 4 g MnO 2 z nadmiarem kwasu solnego. Zadanie 27. (2 pkt) Pewien pierwiastek o wartościowości IV tworzy tlenek zawierający 50% tlenu. Tlenek ten reaguje z KOH, tworząc pewną sól. 1. Zidentyfikuj ten pierwiastek 2. Oblicz procentową zawartość tlenu w tej soli. 5

6 Zadanie 28. (2 pkt) Przeprowadzono reakcję żelaza z tlenem. Wykres przedstawia zależność masy otrzymanego tlenku żelaza od masy żelaza, które weszło w reakcję. Wyznacz na tej podstawie wzór empiryczny tlenku. Masy molowe, w czasie obliczeń zaokrąglaj do wartości całkowitych. 10 zalezność masy tlenku żelaza od masy żelaza 7 m FexOy m Fe Zadanie 29. (2 pkt) Uzupełnij następujące zdania: 1. Masa 1 dm 3 tlenu w warunkach normalnych wynosi... ; w tej porcji gazu znajduje się... cząsteczek, czyli... mola cząsteczek. 2. Objętość 8,8 g CO 2 w warunkach normalnych wynosi.... Ta porcja gazu zawiera... cząsteczek, czyli... mola cząsteczek. Zadanie 30. (2 pkt) Jak nazywa się związek chemiczny, którego cząsteczka składa się z chloru, węgla i wodoru, przy czy wiadomo, że jej masa cząsteczkowa wynosi 50,5 u? Przedstaw tok rozumowania. Zadanie 31. (2 pkt) Do 1 dm 3 wody wprowadzono 2 g metalicznego litu. Zapisz równanie reakcji, która zaszła w naczyniu oraz oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. Zadanie 32. (2 pkt) W wyniku katalitycznego spalania amoniaku otrzymano wodę i pewien tlenek azotu. Wykres przedstawia zależność objętości tlenu zużywanego podczas reakcji, od objętości powstającej pary wodnej. Objętości obu gazów odmierzano w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Wyznacz na tej podstawie wzór elementarny tlenku azotu. zależność objętości tlenu od objętości pary w odnej objętość tlenu objętość pary wodnej Zadanie 33. (2 pkt) Uzupełnij zdania: 1.Objętość 12, cząsteczek wody w warunkach normalnych wynosi... cm 3. Aby otrzymać taką liczbę cząsteczek wody należy użyć... cząsteczek wodoru i... cząsteczek tlenu. 2. Objętość 3, cząsteczek ozonu w warunkach normalnych jest równa... dm 3. w tych samych warunkach objętość 3, cząsteczek zwykłego tlenu cząsteczkowego wynosi... dm 3. 6

7 Zadanie 34. (2 pkt) Wpisz po prawej stronie prawidłową odpowiedź, wyrażając ją w podanych jednostkach. 1. Masa molowa gazu, którego gęstość w warunkach normalnych wynosi 0,893 g/dm 3 g/mol jest równa 2. Masa azotu zawartego w 10 g alaniny wynosi kg 3. Stężenie procentowe roztworu utworzonego przez zmieszanie 0,1 mola chlorku potasu i 100 cm 3 % wody, jest równe 4. ph roztworu słabego kwasu i mocnej zasady nie może być mniejsze niż Zadanie 35. (2 pkt) Dane są porcje gazów: NO, CO, CH 4, NH 3, SO 2, O 2 o jednakowej masie. Uporządkuj je ze względu na rosnącą objętość, przyjmując, że temperatura i ciśnienie tych gazów są takie same. Zadanie 36. (2 pkt) CO 2 jest gazem cieplarnianym. Powstaje, między innymi, w procesie spalania tradycyjnych paliw organicznych. Oblicz, jaka objętość dwutlenku węgla zostanie utworzona w wyniku spalenia benzyny, mieszczącej się w baku samochodowym o objętości 40 l. Przyjmij, że benzyna jest czystym oktanem o gęstości 0,7 g/cm 3, a objętość CO 2 oblicz dla warunków normalnych. Zadanie 37. (2 pkt.) Przeprowadzono reakcję chemiczną, która teoretycznie przebiegała ze 100% wydajnością, według poniższego równania reakcji: 3 H 2(g) + N 2(g) 2 NH 3(g) do reakcji użyto 0,5 mola cząsteczek azotu i otrzymano 24,7 dm 3 amoniaku. Odpowiedz i wyjaśnij, czy reakcja przebiegała w warunkach normalnych? Zadanie 38. (3 pkt) Wykres przedstawia zależność masy pewnego dwuwartościowego metalu Me od masy jego tlenku MeO. Ustal stosunek masowy pierwiastków w tym tlenku oraz jego wzór. masa metalu [g] zalezność masy metalu od masy jego tlenku masa tlenku [g] Zadanie 39. (3 pkt) Rozkładowi termicznemu poddano 50 g CaCO 3. oblicz, ile gramów substancji stałej pozostało po prażeniu i ile decymetrów sześciennych gazu (odmierzonego w warunkach normalnych) wydzieliło się w trakcie tego procesu przy jego 100% wydajności. 7

8 Stechiometria poziom podstawowy odpowiedzi Zad ,96 g Zad ,81% Zad. 3. D Zad. 4. ilość reagentów reagent N 2 O 5 NO 2 O 2 liczba moli masa 216 g 184 g 32 g objętość 44,8 dm 3 89,6 dm 3 22,4 dm 3 Zad ,2 dm 3 Zad. 6. : 3 NaOH + H 3 PO 4 Na 3 PO H 2 O, stosunek molowy 3:1, masowy 60:49 Zad. 7. a) 1,6 g tlenu; b) 60% Mg, 40% O. Zad. 8. C Zad. 9. 3, atomów azotu Zad ,6 dm 3 tlenu Zad. 11. D Zad ,25 mola tlenu Zad % Zad ,64 g, 0,31 mola, 6,94 dm 3 Zad % Fe, 30% O Zad. 16. C Zad ,29 g tlenku żelaza(iii Zad. 18. C Zad. 19. a) 2 KMnO 4 K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2, b) 0,492 dm 3 tlenu, c) tlen identyfikujemy używając żarzącego się łuczywa, które w jego obecności zapala się jasnym płomieniem. Zad krzewów. Zad ,632 b Zad cm 3 Zad ,14% Zad. 24. A i D Zad , g, 43,98 u Zad ,03 dm 3 Zad. 27. S, 30,38% Zad. 28. Fe 2 O 3 Zad ) 1,429 g, 2, cząsteczek, 0,0446 mola, 2) 4,48 dm 3, 1, cząsteczek, 0,2 mola Zad. 30. chlorometan Zad ,685% Zad. 32. NO Zad ) objętość H 2 O 36 cm 3, liczba cząsteczek H 2 12, , liczba cząsteczek O 2 6, ) 112 dm 3 dla obu gazów Zad ) 20 g/mol, 2) 1, kg, 3) 6,93%, 4) 7 Zad. 35. SO 2 < O 2 < NO < NH 3 < CH 4 Zad ,014 m 3 Zad. 37. Reakcja nie przebiegała w warunkach normalnych (w tych warunkach powinno powstać 22,4 dm 3 amoniaku) Zad. 38. CaO Zad g, 11,2 dm 3 8

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu? 1. Oblicz, ilu moli HCl należy użyć, aby poniższe związki przeprowadzić w sole: a) 0,2 mola KOH b) 3 mole NH 3 H 2O c) 0,2 mola Ca(OH) 2 d) 0,5 mola Al(OH) 3 2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu

Bardziej szczegółowo

Opracował: dr inż. Tadeusz Lemek

Opracował: dr inż. Tadeusz Lemek Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria i Gospodarka Wodna w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracował:

Bardziej szczegółowo

Jednostki Ukadu SI. Jednostki uzupełniające używane w układzie SI Kąt płaski radian rad Kąt bryłowy steradian sr

Jednostki Ukadu SI. Jednostki uzupełniające używane w układzie SI Kąt płaski radian rad Kąt bryłowy steradian sr Jednostki Ukadu SI Wielkość Nazwa Symbol Długość metr m Masa kilogram kg Czas sekunda s Natężenie prądu elektrycznego amper A Temperatura termodynamiczna kelwin K Ilość materii mol mol Światłość kandela

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z rozdziałów 1 5 (Mol, Stechiometria wzorów i równań chemicznych, Wydajność reakcji i inne)

Przykładowe zadania z rozdziałów 1 5 (Mol, Stechiometria wzorów i równań chemicznych, Wydajność reakcji i inne) Przykładowe zadania z rozdziałów 1 5 (Mol, Stechiometria wzorów i równań chemicznych, Wydajność reakcji i inne) Zadanie 7 (1 pkt) Uporządkuj podane ilości moli związków chemicznych według rosnącej liczby

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

Procentowa zawartość sodu (w molu tej soli są dwa mole sodu) wynosi:

Procentowa zawartość sodu (w molu tej soli są dwa mole sodu) wynosi: Stechiometria Każdą reakcję chemiczną można zapisać równaniem, które jest jakościową i ilościową charakterystyką tej reakcji. Określa ono bowiem, jakie pierwiastki lub związki biorą udział w danej reakcji

Bardziej szczegółowo

b) Podaj liczbę moli chloru cząsteczkowego, która całkowicie przereaguje z jednym molem glinu.

b) Podaj liczbę moli chloru cząsteczkowego, która całkowicie przereaguje z jednym molem glinu. Informacja do zadań 1 i 2 Chlorek glinu otrzymuje się w reakcji glinu z chlorowodorem lub działając chlorem na glin. Związek ten tworzy kryształy, rozpuszczalne w wodzie zakwaszonej kwasem solnym. Z roztworów

Bardziej szczegółowo

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru 1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru Wzór związku chemicznego podaje jakościowy jego skład z jakich pierwiastków jest zbudowany oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Jaka jest średnia masa atomowa miedzi stanowiącej mieszaninę izotopów,

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

Przemiany substancji

Przemiany substancji Przemiany substancji Poniżej przedstawiono graf pokazujący rodzaje przemian jaki ulegają substancje chemiczne. Przemiany substancji Przemiany chemiczne Przemiany fizyczne Objawy: - zmiania barwy, - efekty

Bardziej szczegółowo

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016 III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 015/016 ETAP I 1.11.015 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (10 pkt) 1. Kierunek której reakcji nie zmieni się pod wpływem

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks 1. Która z próbek o takich samych masach zawiera najwięcej

Bardziej szczegółowo

Liczba cząsteczek w 1 molu. Liczba atomów w 1 molu. Masa molowa M

Liczba cząsteczek w 1 molu. Liczba atomów w 1 molu. Masa molowa M Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - liczba Avogadro, mol, masa molowa, molowa objętość gazów, obliczenia stechiometryczne + zadania z rozwiązaniami I. Podstawowe definicje 1. Masa atomowa - masa atomu

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 24 stycznia 2018 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 24 stycznia 2018 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 24 stycznia 2018 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu

Bardziej szczegółowo

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi:

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi: 2.4. ZADANIA 1. Ile moli stanowi: STECHIOMETRIA a/ 52 g CaCO 3 b/ 2,5 tony Fe(OH) 3 2. Ile g stanowi: a/ 4,5 mmol ZnSO 4 b/ 10 kmol wody 3. Obl. % skład Fe 2 (SO 4 ) 3 6H 2 O 4. Obl. % zawartość tlenu

Bardziej szczegółowo

Cz. I Stechiometria - Zadania do samodzielnego wykonania

Cz. I Stechiometria - Zadania do samodzielnego wykonania Cz. I Stechiometria - Zadania do samodzielnego wykonania A. Ustalenie wzoru rzeczywistego związku chemicznego na podstawie składu procentowego. Zadanie i metoda rozwiązania Ustal wzór rzeczywisty związku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY STECHIOMETRII

PODSTAWY STECHIOMETRII PODSTAWY STECHIOMETRII 1. Obliczyć bezwzględne masy atomów, których względne masy atomowe wynoszą: a) 7, b) 35. 2. Obliczyć masę próbki wody zawierającej 3,01 10 24 cząsteczek. 3. Która z wymienionych

Bardziej szczegółowo

Chemia Grudzień Styczeń

Chemia Grudzień Styczeń Chemia Grudzień Styczeń Klasa VII IV. Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych 1. Wiązania kowalencyjne 2. Wiązania jonowe 3. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości substancji 4. Elektroujemność

Bardziej szczegółowo

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 Imię i nazwisko Szkoła Klasa Nauczyciel Uzyskane punkty Zadanie 1. (10

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 13 stycznia 2017 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu możesz korzystać

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami.

Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami. Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami. I. Gęstość propanu w warunkach normalnych wynosi II. Jeżeli stężenie procentowe nasyconego roztworu pewnej

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 16 stycznia 2015 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 16 stycznia 2015 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 16 stycznia 2015 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu możesz korzystać

Bardziej szczegółowo

Kod ucznia Liczba punktów A X B C X

Kod ucznia Liczba punktów A X B C X Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 18 STYCZNIA 2016 R. 1. Test konkursowy zawiera 19 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich

Bardziej szczegółowo

X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto

X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto Zadanie 1. (3 pkt) Nadtlenek litu (Li 2 O 2 ) jest ciałem stałym, występującym w temperaturze pokojowej w postaci białych kryształów. Stosowany jest w oczyszczaczach powietrza, gdzie ważna jest waga użytego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 4 lutego 2016 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 4 lutego 2016 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 4 lutego 2016 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu możesz korzystać

Bardziej szczegółowo

III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1

III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1 III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011 KOPKCh ETAP I 22.10.2010 r. Godz. 10.00-12.00 Zadanie 1 1. Jon Al 3+ zbudowany jest z 14 neutronów oraz z: a) 16 protonów i 13 elektronów b) 10 protonów i 13

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. [2 pkt.] Podaj symbole dwóch kationów i dwóch anionów, dobierając wszystkie jony tak, aby zawierały taką samą liczbę elektronów.

Zadanie 2. [2 pkt.] Podaj symbole dwóch kationów i dwóch anionów, dobierając wszystkie jony tak, aby zawierały taką samą liczbę elektronów. 2 Zadanie 1. [1 pkt] Pewien pierwiastek X tworzy cząsteczki X 2. Stwierdzono, że cząsteczki te mogą mieć różne masy cząsteczkowe. Wyjaśnij, dlaczego cząsteczki o tym samym wzorze mogą mieć różne masy cząsteczkowe.

Bardziej szczegółowo

XXI KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2013/2014

XXI KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 IMIĘ I NAZWISKO PUNKTACJA SZKOŁA KLASA NAZWISKO NAUCZYCIELA CHEMII I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Inowrocław 24 maja 2014 Im. Jana Kasprowicza INOWROCŁAW XXI KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

5. STECHIOMETRIA. 5. Stechiometria

5. STECHIOMETRIA. 5. Stechiometria 5. STECHIOMETRIA 25 5. Stechiometria 5.1. Ile gramów magnezu wzięło udział w reakcji z tlenem, jeśli otrzymano 6,0 g tlenku magnezu? Odp. 3,60 g 5.2. Do 50 cm 3 roztworu kwasu siarkowego (VI) o stężeniu

Bardziej szczegółowo

podstawami stechiometrii, czyli działu chemii zajmującymi są obliczeniami jest prawo zachowania masy oraz prawo stałości składu

podstawami stechiometrii, czyli działu chemii zajmującymi są obliczeniami jest prawo zachowania masy oraz prawo stałości składu Podstawy obliczeń chemicznych podstawami stechiometrii, czyli działu chemii zajmującymi są obliczeniami jest prawo zachowania masy oraz prawo stałości składu prawo zachowania masy mówi, że w reakcji chemicznej

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym zestawie tlenków podkreśl te, które reagują z mocnymi kwasami i zasadami a nie reagują z wodą: MnO2, ZnO, CrO3, FeO,

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POUFNE Pieczątka szkoły 16 styczeń 2010 r. Kod ucznia Wpisuje uczeń po otrzymaniu zadań Imię Wpisać po rozkodowaniu pracy Czas pracy 90 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto

... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto Zadanie 1. (3 pkt) Aspirynę czyli kwas acetylosalicylowy można otrzymać w reakcji kwasu salicylowego z bezwodnikiem kwasu etanowego (octowego). a. Zapisz równanie reakcji, o której mowa w informacji wstępnej

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY ETAP WOJEWÓDZKI 2010/2011

KONKURS CHEMICZNY ETAP WOJEWÓDZKI 2010/2011 KOD UCZNIA. INSTRUKCJA DLA UCZNIA Czas trwania konkursu 90 minut. 1. Przeczytaj uważnie instrukcje i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. 2. Przed tobą test składający się z 18 zadań:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, Obliczenia na podstawie wzorów chemicznych

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, Obliczenia na podstawie wzorów chemicznych Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, Obliczenia na podstawie wzorów chemicznych 1. Wielkości i jednostki stosowane do wyrażania ilości materii 1.1 Masa atomowa, cząsteczkowa, mol Masa atomowa Atomy mają

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 3 STYCZNIA 2019 R. 1. Test konkursowy zawiera 12 zadań. Są to zadania zamknięte i

Bardziej szczegółowo

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015 II Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015 ETAP I 12.11.2014 r. Godz. 10.00-12.00 KOPKCh Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 1. Który z podanych zestawów zawiera wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2018/2019 ETAP REJONOWY

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2018/2019 ETAP REJONOWY Wpisuje uczeń po otrzymaniu zadań Kod ucznia Wpisać po rozkodowaniu pracy Imię Nazwisko Czas pracy: 90 minut Nazwa szkoły KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2018/2019 ETAP REJONOWY Uzyskane

Bardziej szczegółowo

dr Dariusz Wyrzykowski ćwiczenia rachunkowe semestr I

dr Dariusz Wyrzykowski ćwiczenia rachunkowe semestr I Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Fizyczne prawa gazowe. Zad. 1. Ile cząsteczek wody znajduje się w 0,12 mola uwodnionego azotanu(v) ceru Ce(NO 3 ) 2 6H 2 O? Zad. 2. W wyniku reakcji 40,12 g rtęci

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 9 MARCA 2018 R.

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 9 MARCA 2018 R. Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 9 MARCA 2018 R. 1. Test konkursowy zawiera 12 zadań. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MCH-W2D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Obliczenia chemiczne

Obliczenia chemiczne strona 1/8 Obliczenia chemiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Wagowe stosunki stechiometryczne w związkach chemicznych i reakcjach chemicznych masa atomowa

Bardziej szczegółowo

VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2013/2014

VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2013/2014 VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 01/01 ETAP I 1.11.01 r. Godz. 10.00-1.00 KOPKCh Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 1. Znając liczbę masową pierwiastka można określić liczbę:

Bardziej szczegółowo

XXIII KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2015/2016

XXIII KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 IMIĘ I NAZWISKO PUNKTACJA SZKOŁA KLASA NAZWISKO NAUCZYCIELA CHEMII I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Inowrocław 21 maja 2016 Im. Jana Kasprowicza INOWROCŁAW XXIII KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY. dla uczniów szkół podstawowych. 25 października 2019 r. Etap I (szkolny)

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY. dla uczniów szkół podstawowych. 25 października 2019 r. Etap I (szkolny) Kod ucznia MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY dla uczniów szkół podstawowych 25 października 2019 r. Etap I (szkolny) Wypełnia Komisja Etapu Szkolnego Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maksymalna 2 2 2 1 4 1 2 1

Bardziej szczegółowo

analogicznie: P g, K g, N g i Mg g.

analogicznie: P g, K g, N g i Mg g. Zadanie 1 Obliczamy zawartość poszczególnych składników w 10 m 3 koncentratu: Ca: 46 g Ca - 1 dm 3 roztworu x g Ca - 10000 dm 3 roztworu x = 460000 g Ca analogicznie: P 170000 g, K 10000 g, N 110000 g

Bardziej szczegółowo

Maksymalna liczba punktów: 40. Czas rozwiązywania zadań: 90 minut.

Maksymalna liczba punktów: 40. Czas rozwiązywania zadań: 90 minut. Pieczęć KONKURS CHEMICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 20 stycznia 2011 r. zawody II stopnia (rejonowe) Witamy Cię na drugim etapie Konkursu Chemicznego. Przed przystąpieniem do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

CHEMIA Vademecum maturalne

CHEMIA Vademecum maturalne Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro poleca serię materiałów dydaktycznych, zgodnych z obowiązującą podstawą programową, które pomogą w dobrym przygotowaniu do matury z chemii na poziomie rozszerzonym.

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJUM ETAP WOJEWÓDZKI

KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJUM ETAP WOJEWÓDZKI KONKURS HEMIZNY L GIMNZJUM ETP WOJEWÓZKI 2004 / 2005rok Zadanie 1. [1 pkt] Z podanych atomów pierwiastków wybierz ten, dla którego suma liczby protonów i liczby neutronów jest równa 38. 64 39 38 26 38

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 1 (1 pkt) Oblicz stężenie molowe jonów OH w roztworze otrzymanym przez rozpuszczenie 12g NaOH w wodzie i rozcieńczonego do 250cm 3

Zadanie: 1 (1 pkt) Oblicz stężenie molowe jonów OH w roztworze otrzymanym przez rozpuszczenie 12g NaOH w wodzie i rozcieńczonego do 250cm 3 Zadanie: 1 (1 pkt) Oblicz stężenie molowe jonów OH w roztworze otrzymanym przez rozpuszczenie 12g NaOH w wodzie i rozcieńczonego do 250cm 3 Zadanie: 2 (1 pkt) Do 20cm 3 20% roztworu kwasu solnego o gęstości

Bardziej szczegółowo

Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7

Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7 Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7 W tabeli zostały wyróżnione y z doświadczeń zalecanych do realizacji w szkole podstawowej. Temat w podręczniku Tytuł Typ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STOPIEŃ SZKOLNY 16.11.2012 KOD UCZNIA. INSTRUKCJA DLA UCZNIA Czas trwania konkursu 90 minut. 1.Przeczytaj uważnie instrukcje

Bardziej szczegółowo

g % ,3%

g % ,3% PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE. STECHIOMETRIA 1. Obliczyć ile moli stanowi: a) 2,5 g Na; b) 54 g Cl 2 ; c) 16,5 g N 2 O 5 ; d) 160 g CuSO 4 5H 2 O? 2. Jaka jest masa: a) 2,4 mola Na; b) 0,25 mola

Bardziej szczegółowo

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I...... Imię i nazwisko ucznia ilość pkt.... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły... maksymalna ilość punk. 33 Imię

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I strona 1/9 Test diagnostyczny Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł Część A (0 5) Standard I 1. Przemianą chemiczną nie jest: A. mętnienie wody wapiennej B. odbarwianie wody bromowej C. dekantacja

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień POUFNE Pieczątka szkoły 28 stycznia 2016 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje rejonowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO kod Uzyskane punkty..... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Plan i kartoteka testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności uczniów

Plan i kartoteka testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności uczniów Plan i kartoteka testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności uczniów Dział: Reakcje chemiczne. Podstawy obliczeń chemicznych. Kl. I LO Nr programu DKOS-4015-33-02 Nr zad. Sprawdzane wiadomości iumiejętności

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap wojewódzki 5 marca 2013 roku Wypełnia wojewódzka komisja konkursowa Zadanie Liczba punktów Podpis oceniającego Liczba punktów po weryfikacji

Bardziej szczegółowo

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II 1. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neuronów zawartych w następujących atomach: a), b) 2. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neutronów zawartych w

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STECHIOMETRIA STECHIOMETRIA: INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH

OBLICZENIA STECHIOMETRIA STECHIOMETRIA: INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH 1 OBLICZENIA STECHIOMETRIA STECHIOMETRIA: INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH Np.: WYZNACZANIE ILOŚCI SUBSTRATÓW KONIECZNYCH DLA OTRZYMANIA OKREŚLONYCH ILOŚCI PRODUKTU PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje wojewódzkie

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje wojewódzkie kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje wojewódzkie Zadanie

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE STĘŻENIE MOLOWE

STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE STĘŻENIE MOLOWE STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE 1. Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 4g chlorku sodu w 15,6dag wody. 2. Ile gramów roztworu 15-procentowego można otrzymać mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Nazwy pierwiastków: ...

Nazwy pierwiastków: ... Zadanie 1. [ 3 pkt.] Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je we wskazanych miejscach. I. Atom pierwiastka X w reakcjach chemicznych może tworzyć jon zawierający 20

Bardziej szczegółowo

Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rok szkolny 2013/2014

Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rok szkolny 2013/2014 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rok szkolny 2013/2014 Imię i nazwisko uczestnika Szkoła Klasa Nauczyciel Imię

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko, nazwa szkoły, miejscowość Zadania I etapu Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów PŁ V edycja

imię i nazwisko, nazwa szkoły, miejscowość Zadania I etapu Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów PŁ V edycja Zadanie 1 (2 pkt.) Zmieszano 80 cm 3 roztworu CH3COOH o stężeniu 5% wag. i gęstości 1,006 g/cm 3 oraz 70 cm 3 roztworu CH3COOK o stężeniu 0,5 mol/dm 3. Obliczyć ph powstałego roztworu. Jak zmieni się ph

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: rejonowy 21 stycznia 2013 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STOPIEŃ REJONOWY

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STOPIEŃ REJONOWY WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STOPIEŃ REJONOWY KOD UCZNIA. INSTRUKCJA DLA UCZNIA Czas trwania konkursu 90 minut. 1.Przeczytaj uważnie instrukcje i postaraj

Bardziej szczegółowo

Za poprawną metodę Za poprawne obliczenia wraz z podaniem zmiany ph

Za poprawną metodę Za poprawne obliczenia wraz z podaniem zmiany ph Zadanie 1 ( pkt.) Zmieszano 80 cm roztworu CHCH o stężeniu 5% wag. i gęstości 1,006 g/cm oraz 70 cm roztworu CHCK o stężeniu 0,5 mol/dm. bliczyć ph powstałego roztworu. Jak zmieni się ph roztworu po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2015/2016

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2015/2016 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2015/2016 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA WRAZ Z PUNKTACJĄ Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach 1 STECHIOMETRIA INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Kod ucznia Liczba punktów WOJWÓDZKI KONKURS CHMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 16 STYCZNIA 2015 1. Test konkursowy zawiera 26 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

V Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

V Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów strona 1/5 V Małopolski Konkurs hemiczny dla Gimnazjalistów Etap III (wojewódzki) Poniżej podano treść sześciu zadań problemowych, za rozwiązanie których możesz uzyskać 74 punkty. Rozwiazując zadania rachunkowe,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 22 listopad 2010 90 minut Informacje dla ucznia:

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Etap szkolny rok szkolny 2009/2010 Dane dotyczące ucznia (wypełnia Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac) wylosowany numer uczestnika

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 30.10.2018 r. 1. Test konkursowy zawiera 22 zadania. Są to zadania

Bardziej szczegółowo

XI Ogólnopolski Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2018/2019. ETAP I r. Godz Zadanie 1 (10 pkt)

XI Ogólnopolski Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2018/2019. ETAP I r. Godz Zadanie 1 (10 pkt) XI Ogólnopolski Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2018/2019 ETAP I 9.11.2018 r. Godz. 10.00-12.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. KOPKCh 27 Zadanie 1 (10 pkt) 1. W atomie glinu ( 1Al)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII KOD UCZNIA... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII Termin 20.01.2010 r. godz. 9 00 Czas pracy: 90 minut ETAP II Ilość punktów za rozwiązanie zadań Część I Część II Ilość punktów za zadanie Ilość punktów

Bardziej szczegółowo

PRACA KONTROLNA Z CHEMII NR 1 - Semestr I 1. (6 pkt) - Krótko napisz, jak rozumiesz następujące pojęcia: a/ liczba atomowa, b/ nuklid, c/ pierwiastek d/ dualizm korpuskularno- falowy e/promieniotwórczość

Bardziej szczegółowo

XX KONKURS CHEMICZNY KLAS TRZECICH GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013

XX KONKURS CHEMICZNY KLAS TRZECICH GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 IMIĘ I NAZWISKO PUNKTACJA SZKOŁA KLASA NAZWISKO NAUCZYCIELA CHEMII I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Inowrocław 25 maja 2013 Im. Jana Kasprowicza INOWROCŁAW XX KONKURS CHEMICZNY KLAS TRZECICH GIMNAZJALNYCH ROK

Bardziej szczegółowo

Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2014/2015. Etap wojewódzki

Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2014/2015. Etap wojewódzki Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 04/05 Etap wojewódzki Klucz odpowiedzi i schemat punktowania Część I. Test jednokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY Kod ucznia MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu 8 października 2018 r. Etap I (szkolny) Wypełnia Szkolna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI KOD UCZNIA. INSTRUKCJA DLA UCZNIA Czas trwania konkursu 90 minut. 1.Przeczytaj uważnie instrukcje i postaraj

Bardziej szczegółowo

Informacja do zadań 1. 2. Woda morska zawiera średnio 3,5% soli.

Informacja do zadań 1. 2. Woda morska zawiera średnio 3,5% soli. Informacja do zadań 1. 2. Woda morska zawiera średnio 3,5% soli. Zadanie 1. (0.1) Które zdanie jest prawdziwe? A. W 100 g wody morskiej znajduje się 3,5 g soli. B. W 103,5 g wody morskiej znajduje się

Bardziej szczegółowo

IX Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2016/2017. ETAP I r. Godz Zadanie 1 (11 pkt)

IX Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2016/2017. ETAP I r. Godz Zadanie 1 (11 pkt) IX Podkarpacki Konkurs Chemiczny 016/017 ETAP I 10.11.016 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. KOPKCh Zadanie 1 (1) 1. Liczba elektronów walencyjnych w atomach bromu

Bardziej szczegółowo

STECHIOMETRIA SPALANIA

STECHIOMETRIA SPALANIA STECHIOMETRIA SPALANIA Mole i kilomole Masa atomowa pierwiastka to średnia ważona mas wszystkich jego naturalnych izotopów w stosunku do 1/12 masy izotopu węgla: 1/12 126 C ~ 1,66 10-27 kg Liczba Avogadra

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 1. CHEMIA. Przed próbną maturą (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 30. Imię i nazwisko ...

Sprawdzian 1. CHEMIA. Przed próbną maturą (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 30. Imię i nazwisko ... CHEMIA Przed próbną maturą 2017 Sprawdzian 1. (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 30 Imię i nazwisko... Liczba punktów Procent 2 Zadanie 1. Chlor i brom rozpuszczają się

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy. dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy. dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: Wojewódzki 11 marca 2014 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY ETAP WOJEWÓDZKI 2011/2012

KONKURS CHEMICZNY ETAP WOJEWÓDZKI 2011/2012 KOD UCZNIA. INSTRUKCJA DLA UCZNIA Czas trwania konkursu 90 minut. 1.Przeczytaj uważnie instrukcje i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. 2. Przed tobą test składający się z 17 zadań:

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj w pierwszym etapie konkursu chemicznego. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II Czas trwania testu 120 minut Informacje 1. Proszę sprawdzić czy arkusz zawiera 10 stron. Ewentualny brak należy zgłosić nauczycielowi. 2. Proszę rozwiązać

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 15.11.2017 R. 1. Test konkursowy zawiera 26 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:... Zadanie 234 (2 pkt.) Pr. I/2009/A1 Wodorowęglan amonu ulega rozkładowi termicznemu, tworząc wyłącznie produkty gazowe.

Odpowiedź:... Zadanie 234 (2 pkt.) Pr. I/2009/A1 Wodorowęglan amonu ulega rozkładowi termicznemu, tworząc wyłącznie produkty gazowe. Rodzaje reakcji chemicznych. Stechiometria równań chemicznych Zadanie 232 (3 pkt.) Ile gramów węgliku wapnia (karbidu) zawierającego 10% zanieczyszczeń należy użyć, aby otrzymać 1 m 3 etynu CH CH w warunkach

Bardziej szczegółowo