DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890); 2) art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195); 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 198); 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 poz. 119, z 2015 r. poz. 459, poz. 1511); 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, poz. 1382, zm. przen. Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546, z 2014 r. poz. 1952, z 2015 r. poz. 931, poz. 1470, poz. 1978, z 2016 r. poz. 242), Prezydent Miasta Radomsko przedstawia Radzie Miejskiej w Radomsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomsko, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 rok składa się z następujących rozdziałów i załączników, według poniższego: Rozdział 1. Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomsko na 2015 rok. Rozdział 2. Dochody budżetu. Rozdział 3. Wydatki budżetu. Rozdział 4. Przychody i rozchody. Rozdział 5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek. Rozdział 6. Nadwyżka/deficyt budżetu.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik nr 1. Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej. Załącznik nr 2. Zestawienie wydatków budżetowych za 2015 rok. Załącznik nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne. Załącznik nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomsko w 2015 roku. Załącznik nr 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego. Załącznik nr 6. Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Załącznik nr 7. Informacja o realizacji w roku 2015 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomsko. Rozdział 1 Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomsko na 2015 rok Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Miasto Radomsko w 2015 roku była uchwała nr VI/20/14 Rady Miejskiej w Radomsku przyjęta dnia 30 grudnia 2014 r. Realizacja budżetu w 2015 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na: 1) realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej; 2) dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych; 3) korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków; 4) bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu. Wielkości podstawowe z uchwały budżetowej: Tabela nr 1. Plan budżetu według uchwały budżetowej. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Dochody budżetu Miasta, w tym: ,81 zł - dochody bieżące ,20 zł - dochody majątkowe ,61 zł Wydatki budżetu Miasta, w tym: ,89 zł - wydatki bieżące ,14 zł - wydatki majątkowe ,75 zł Deficyt budżetu Miasta ,08 zł Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta Radomska. Wykaz uchwał i zarządzeń, na podstawie których dokonano zmian budżetu przedstawia tabela nr 2. Tabela nr 2. Uchwały/Zarządzenia zmieniające budżet w 2015 roku. Lp. Zarządzenie/Uchwała Data Kwota zmiany planu dochodów ogółem Kwota zmiany planu wydatków ogółem Kwota zmiany przychodów/rozchodów Zarządzenie nr 3/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0,00 2. Zarządzenie nr 10/15 Prezydenta Miasta r , ,00 3. Zarządzenie nr 13/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Zarządzenie nr 18/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0,00 5. Uchwała nr VIII/21/15 Rady Miejskiej r , ,00 6. Zarządzenie nr 22/15 Prezydenta Miasta r , ,00 7. Zarządzenie nr 32/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0,00 8. Zarządzenie nr 33/15 Prezydenta Miasta r , ,38 9. Zarządzenie nr 44/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie nr 48/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Uchwała nr IX/37/15 Rady Miejskiej r , , , Zarządzenie nr 61/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 67/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 80/15 Prezydenta Miasta r , , Uchwała nr X/56/15 Rady Miejskiej r , , , Zarządzenie nr 85/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 92/15 Prezydenta Miasta r , , Uchwała nr XI/58/15 Rady Miejskiej r , , , Zarządzenie nr 103/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 112/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie nr 116/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 123/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 125/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Uchwała nr XII/63/15 Rady Miejskiej r , , Zarządzenie nr 141/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 153/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 157/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie nr 163/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie nr 165/15 Prezydenta Miasta r 0,00 0, Zarządzenie nr 166/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 171/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 173/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 179/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie nr 187/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie nr 192/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 194/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie nr 202/15 Prezydenta Miasta r , , Uchwała nr XIV/79/15 Rady Miejskiej r , , Zarządzenie nr 209/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 219/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 221/15 Prezydenta Miasta r , , Uchwała nr XV/91/15 Rady Miejskiej r , , Zarządzenie nr 235/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 243/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 247/15 Prezydenta Miasta r , , Uchwała nr XVI/110/15 Rady Miejskiej r , , , Zarządzenie nr 262/15 Prezydenta Miasta r , , Uchwała nr XVII/123/15 Rady Miejskiej r , , Zarządzenie nr 272/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie nr 281/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie nr 283/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie nr 286/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie nr 289/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Uchwała nr XVIII/127/15 Rady Miejskiej r , , Zarządzenie nr 293/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie nr 298/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił: Tabela nr 3. Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień r. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Dochody budżetu Miasta, w tym: ,39 zł - dochody bieżące ,02 zł - dochody majątkowe ,37 zł Wydatki budżetu Miasta, w tym: ,99 zł - wydatki bieżące ,98 zł - wydatki majątkowe ,01 zł Deficyt budżetu Miasta ,60 zł Rozdział 2 Dochody budżetu Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie ,81 zł, w ciągu roku budżetowego 2015 uległy zwiększeniu o kwotę ,58 zł, tj. o 4,40% i na dzień r. plan dochodów wynosił ,39 zł. Zmiany planu dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 4. Tabela nr 4. Zmiany planu dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej. 754 Dział Nazwa działu Plan wg uchwały Plan na Zmiany budżetowej r. Dochody ogółem , , , Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa , , , Administracja publiczna , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 376, , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia 0, , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Kultura fizyczna , , ,43 Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Tabela nr 5. Dochody budżetu Miasta Radomsko w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Plan na % Dział Rozdział Nazwa Wykonanie r. wykonania bieżące 710 Działalność usługowa , ,00 100, Cmentarze , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2020 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100, Administracja publiczna , ,15 94, Pozostała działalność , ,15 94,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2020 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,15 94, Pomoc społeczna , ,54 99, Pozostała działalność , ,54 99,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2020 przez gminę na podstawie porozumień z , ,54 99,92 organami administracji rządowej Bieżące razem , ,69 97,35 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan na % Wykonanie r. wykonania bieżące 600 Transport i łączność , ,45 94, Lokalny transport zbiorowy , ,93 99,96 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,93 99, Drogi publiczne powiatowe , ,52 65,29 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,52 65, Oświata i wychowanie , ,53 105, Przedszkola , ,53 105,76 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,53 105, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 100,00 samorządu terytorialnego Bieżące razem , ,98 96,85

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan na % Wykonanie r. wykonania bieżące 600 Transport i łączność 9 921, ,86 113, Lokalny transport zbiorowy 0,00 52, Pozostałe odsetki 0,00 52, Drogi publiczne gminne 5 121, ,00 106, Wpływy z różnych dochodów 5 121, ,00 106, Pozostała działalność 4 800, ,43 119, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 800, ,43 119, Gospodarka mieszkaniowa , ,31 101, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,91 106,93 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wie , ,10 99,55 czyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów , ,10 113,25 o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 4 000, ,71 126, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 199, Pozostała działalność , ,40 85, Wpływy z usług , ,89 85, Pozostałe odsetki 0,00 13, Działalność usługowa , ,51 117,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego 0, ,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 3, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Pozostała działalność , ,80 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,07 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 017, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,73 100, Administracja publiczna , ,08 88,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację , ,72 87,49

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy wojewódzkie 250,00 231,65 92,66 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250,00 231,65 92, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,41 99,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,70 98, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 240,00 331,02 137, Wpływy z różnych dochodów , ,69 106, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,70 98, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,02 68,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,02 68,94 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2701 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,02 68,94 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,26 99, Straż gminna (miejska) , ,26 99, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,26 99,60 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,46 98,34 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,73 74,62 Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacany w formie , ,41 74,89 karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 350,00 36,32 10,34 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , ,46 96,06 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,56 96, Podatek rolny 5 000, ,00 100, Podatek leśny 800,00 930,00 116, Podatek od środków transportowych , ,21 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 27, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,85 115,49

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,84 109, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 34,06 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,14 104, Podatek od nieruchomości , ,31 109, Podatek rolny , ,11 87, Podatek leśny 2 500, ,98 95, Podatek od środków transportowych , ,16 95, Podatek od spadków i darowizn , ,30 76, Opłata od posiadania psów 1 000,00 730,00 73, Wpływy z opłaty targowej , ,75 90, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,39 106, Wpływy z różnych opłat , ,59 109, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,55 73,14 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,28 86, Wpływy z opłaty skarbowej , ,06 78, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,06 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,36 65,60 na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 103, Wpływy z różnych opłat 800,00 755,68 94, Pozostałe odsetki 1 500, ,12 87, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,85 99, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,85 80, Różne rozliczenia , ,37 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,65 101, Pozostałe odsetki , ,43 102, Odsetki od środków współfinansujących zadanie a pochodzących z budżetu środków 0, ,89 europejskich, jak i z budżetu państwa 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 800, ,31 123, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,02 100, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 324, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 324, Oświata i wychowanie , ,97 96,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,73 100, Szkoły podstawowe , ,98 106, Wpływy z różnych opłat 0,00 9, Wpływy z różnych dochodów , ,96 113,34

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,02 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,34 94, Wpływy z usług 7 690, ,30 32, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,04 96, Przedszkola , ,14 99, Wpływy z usług , ,63 99, Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,51 104, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,38 99,17 bieżących gmin (związków gmin) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących , ,04 99,57 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu , ,13 112, Przedszkola specjalne , ,79 107, Wpływy z usług , ,18 110, Wpływy z różnych dochodów 300,00 307,61 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gimnazja , ,76 100,51 Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 0,00 367,64 pobranych nienależnie lub w nad- miernej wysokości 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących , ,12 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu , ,00 100, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 300,00 204,58 68, Wpływy z różnych dochodów 300,00 204,58 68, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,65 85,67

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Wpływy z usług , ,94 86, Wpływy z różnych dochodów , ,71 40, Pozostała działalność , ,73 100,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,73 100,39 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2701 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,73 100, Ochrona zdrowia 250,00 407,83 163, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 162,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 0,00 138,00 pobranych nienależnie lub w nad- miernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666 0,00 24, Pozostała działalność 250,00 245,83 98,33 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu ,00 245,83 98, Pomoc społeczna , ,52 96,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,16 98, Domy pomocy społecznej , ,24 54, Wpływy z usług , ,24 54, Ośrodki wsparcia 3 525, ,66 112, Wpływy z różnych dochodów 2 500, ,00 115, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 025, ,66 104, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 400, ,14 99, Wpływy z różnych dochodów 1 400, ,14 99, Wspieranie rodziny , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,48 103, Wpływy z różnych opłat 1 400,00 823,10 58, Pozostałe odsetki , ,49 121, Wpływy z różnych dochodów , ,25 109,51

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,64 98,86 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,02 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,13 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,52 90, Wpływy z różnych opłat 200,00 34,80 17, Pozostałe odsetki 0,00 16, Wpływy z różnych dochodów , ,23 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,79 90, Zasiłki stałe , ,59 98, Wpływy z różnych dochodów 9 500, ,50 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,09 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 99,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,16 98, Wpływy z różnych dochodów , ,84 88, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,68 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,48 98, , ,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,91 106, Wpływy z usług , ,32 106, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 170,00 270,59 159, Pozostała działalność , ,96 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,73 112, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,93 98,20

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,46 innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu ,00 413,84 103, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,50 104, Żłobki 0,00 612, Wpływy z różnych opłat 0,00 612, Dzienni opiekunowie , ,00 102, Wpływy z usług , ,00 105, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,55 93, Pomoc materialna dla uczniów , ,55 93,28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 92,69 bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,55 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,76 97, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,44 112, Wpływy z różnych opłat , ,48 112, Pozostałe odsetki 0,00 45, Gospodarka odpadami , ,84 97,03 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu teryto , ,05 96,99 rialnego na podstawie odrębnych ustaw 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 0,00 500,00 jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,57 81, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,22 174, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 98, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 300, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 1 300, ,00 100, Schroniska dla zwierząt , ,89 100, Wpływy z różnych dochodów , ,89 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzy- stanie ze środowiska , ,14 100, Wpływy z różnych opłat , ,14 100,65

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 000, ,45 162, Wpływy z opłaty produktowej 4 000, ,45 162, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,21 0,69 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 100,00 94,21 94,21 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu ,00 94,21 94, Pozostała działalność , ,00 0,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 850, ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,84 103, Obiekty sportowe , ,17 73,76 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bie- żących sektora finansów publicznych , ,17 73, Instytucje kultury fizycznej , ,67 108, Wpływy z usług , ,12 109, Pozostałe odsetki 0,00 67, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 900, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,18 101, Pozostała działalność 1 100, ,00 103,45 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu , ,00 103,45 bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,03 98, , ,57 65,64 majątkowe 600 Transport i łączność , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz Gospodarka mieszkaniowa , ,61 82, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,61 82,53 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego , ,03 103,67 osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania , ,05 82,10 wieczystego nieruchomości 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,53 80, Administracja publiczna , ,64 66,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,64 66, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,64 66,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,64 66,34 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,64 66, Różne rozliczenia , ,15 100, Różne rozliczenia finansowe , ,15 100,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych 6680 w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,15 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,61 85, Obiekty sportowe , ,00 79,43 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 79, Instytucje kultury fizycznej 975,61 975,61 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 975,61 975,61 100, Pozostała działalność , ,00 100,99

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Rodzaj zadania: Zlecone Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,99 majątkowe , ,01 83,83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,64 54,78 Plan na % wykonania Dział Rozdział Nazwa Wykonanie r bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,68 100, Pozostała działalność , ,68 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,68 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,42 99,32 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 376, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 376, ,00 100,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,36 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,36 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,44 99,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,44 99, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,62 98,14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,62 98,14

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 2 500, ,00 100, Obrona cywilna 2 500, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500, ,00 100, Oświata i wychowanie , ,30 98, Szkoły podstawowe , ,15 99,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,15 99, Gimnazja , ,55 98,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,55 98,99 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 125,00 530,60 47,16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 125,00 530,60 47, Ochrona zdrowia 2 515, ,00 91, Pozostała działalność 2 515, ,00 91,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 515, ,00 91, Pomoc społeczna , ,84 98, Ośrodki wsparcia , ,43 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,43 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,67 97,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,67 97,95 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie , ,00 99,98

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99, Dodatki mieszkaniowe , ,83 89,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,83 89, Ośrodki pomocy społecznej , ,01 98,82 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,01 98,82 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 94,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 94, Pozostała działalność 2 031, ,90 81,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 2 031, ,90 81,94 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące , ,24 98,15 majątkowe 852 Pomoc społeczna , ,00 100, Ośrodki wsparcia , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle , ,00 100,00 conych gminom ustawami majątkowe , ,00 100,00 Ogółem: , ,24 98,15 Dochody miasta wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco: Tabela nr 6. Dochody miasta według źródeł pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Źródła dochodów, nazwa paragrafu Plan na dzień % Struktura Wykonanie klasyfikacji budżetowej r. wykonania wykonania Dochody ogółem , ,95 97,57 100,00 I Dochody własne , ,04 97,60 61,16 1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,85 99,24 24, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100,87 22, podatek dochodowy od osób prawnych , ,85 80,87 1,59 2. Pozostałe dochody własne , ,19 96,56 37,06

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz podatek od nieruchomości , ,87 98,68 23, podatek rolny , ,11 87,47 0, podatek leśny 3 300, ,98 100,42 0, podatek od środków transportowych , ,37 97,74 0, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , ,41 74,89 0, podatek od spadków i darowizn , ,30 76,43 0, opłata od posiadania psów 1 000,00 730,00 73,00 0, wpływy z opłaty produktowej 4 000, ,45 162,66 0, wpływy z opłaty skarbowa , ,06 78,91 0, wpływy z opłaty targowej , ,75 90,79 0, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,10 99,55 0, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,06 99,15 0, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,41 93,75 2,86 odrębnych ustaw 050 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,39 101,91 1, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,71 106,02 0, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 500,00 0, wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 800, ,00 103,33 0, wpływy z różnych opłat , ,46 103,53 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,17 111,63 0, , ,03 103,67 0, , ,05 82,10 2, wpływy z usług , ,62 94,67 2, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 975,61 975,61 100,00 0, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 505,64 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,93 99,62 0, pozostałe odsetki , ,06 107,75 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 267, ,00 100,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,75 105,38 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 98,97 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 291 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 34,06 0, , ,01 109,46 0,01

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz wpływy do wyjaśnienia 0,00 324,72 0, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem , ,02 100,00 0,19 roku budżetowego 668 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem , ,15 100,00 0,24 roku budżetowego II Dotacje celowe z budżetu państwa , ,84 97,52 17, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , ,24 98,15 11,23 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 202 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie , ,69 97,35 0,07 porozumień z organami administracji rządowej 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,36 96,32 5, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez , ,55 99,31 0,04 budżet państwa w ramach programów rządowych 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,00 100,00 0,02 zadań zleconych gminom ustawami III Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł , ,07 65,01 2, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,82 61,90 0,48 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 231 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,46 101,07 0,52 między j.s.t. 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,52 76,06 0,08 między j.s.t. 244 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów , ,17 73,76 0,03 publicznych 246 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora , ,18 99,80 0,10 finansów publicznych 270 środki ma dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł , ,75 78,97 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,64 54,78 0,06 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 626 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,53 81,45 0,57 jednostek sektora finansów publicznych 630 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych , ,00 100,00 0,21 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych IV Subwencje , ,00 100,00 19, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 19,49 - część oświatowa , ,00 100,00 19,49

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Głównym źródłem dochodów miasta są dochody własne stanowiące 61,16%, w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 24,10%, podatek od nieruchomości 23,26%, następnie subwencja ogólna stanowiąca 19,49%. DOCHODY WŁASNE ,04 zł Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,85 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł. Dochód zrealizowany przez Ministerstwo Finansów w 100,87%. W uchwale budżetowej przyjęto plan w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów. Wpływy za IV kwartał 2015 r. stanowiły 29,63% wpływów rocznych, a za grudzień 10,52% wpływów rocznych. W styczniu 2016 r. gmina otrzymała wyrównanie w wysokości ,00 zł. Należności 1 384,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych ,85 zł. Dochód zrealizowany przez Urzędy Skarbowe w 80,87%. Realizacja jest mniejsza od zakładanego planu o ,15 zł. Nadpłaty 1 625,74 zł. Pozostałe dochody własne ,19 zł. Podatek od nieruchomości ,87 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta. Uzyskany podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł ,56 zł, od osób fizycznych ,31 zł. Dochód z tego tytułu został zrealizowany w 98,68%. Skutki obniżenia górnych stawek w skali roku wyniosły ,85 zł. Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły ,03 zł. Skutki decyzji dokonanych przez organ podatkowy: 1) umorzenie ,20 zł; 2) rozłożenie na raty ,00 zł. Należności ,92 zł. Nadpłaty ,85 zł. Podatek rolny ,11 zł. Dochód realizowany przez Urząd Miasta. Od osób prawnych wykonany dochód wynosi 5 036,00 zł, a od osób fizycznych ,11 zł. Plan zrealizowany w 87,47%. Skutki niezastosowania górnych stawek w skali roku wyniosły ,97 zł. Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 364,73 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: 1) umorzenie 671,30 zł; 2) rozłożenie na raty 27,00 zł. Należności ,53 zł.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Dz. Rozdz Treść Przewidywane wykonanie 2015 rok Plan na 2016 rok bieżące z tego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. z tego Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. z tego Nazwa działu, rozdziału i paragrafu WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2016r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 498 031 526 980,12 105,81 56 031 56 350,12 100,57

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2017 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2017 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2017 r. Na podstawie: 1) art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 40 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2011 rok

Dochody budżetu na 2011 rok Dochody budżetu na 2011 rok w tym: W tym: w tym: Rozdział Dział Źródło dochodów Plan na 2011 Paragraf Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. Plan na dzień 30.06.2016r Wykonanie na dzień 30.06.2016r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00

750 Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-04-2015 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - dochodów przed po 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 43,6

0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 43,6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku Wyknanie planu dochodów budżetu miasta za I kwartał 2012 roku Dział Plan na 2012 rok Wykonanie % 1

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Nazwa Plan ogółem. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

DOCHODY. Nazwa Plan ogółem. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sława za rok 201 DOCHODY Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 82,3 8 91,90 100, 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 200-2013 11 09,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Prószków, dnia 31 marca 2016 roku 1 Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3 2 Wykonanie dochodów majątkowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych na r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr

Wykonanie dochodów budżetowych na r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2015r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr Wykonanie na ł ał af Treść Wartość % 31.12.2015 010 Rolnictwo i łowiectwo 558 854,01 557 721,39 99,80 01042 Wyłączenie z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 102 40 4 01095 Pozostała działalność 102 40 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna , ,68 66, Urzędy wojewódzkie , ,00 54,0 2010

750 Administracja publiczna , ,68 66, Urzędy wojewódzkie , ,00 54,0 2010 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I półrocze 2012 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 rok

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.331.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.09.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo