2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ"

Transkrypt

1 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Rolnictwo i łowiectwo ,56 100, Pozostała działalność ,56 100,8 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,56 115,6 (związkom gmin) ustawami ,00 100, Leśnictwo ,81 25, Gospodarka leśna ,81 25, Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,81 25, Przetwórstwo przemysłowe ,73 82, Rozwój przedsiębiorczości ,16 55, Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem Płatności w zakresie budżetu ,16 55, Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,57 84, Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem Płatności w zakresie budżetu ,50 84, Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,07 85, Transport i łączność ,12 49, Lokalny transport zbiorowy ,88 51, Wpływy z różnych opłat ,78 52, Wpływy z usług ,93 51, Pozostałe odsetki ,79 102, Wpływy z różnych dochodów ,31 22, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,07 48, Drogi publiczne gminne ,12 36, Wpływy z różnych opłat ,66 61,4 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,16 89, Pozostałe odsetki ,43 67, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Płatności w zakresie budżetu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Pozostała działalność ,12 57, Wpływy z różnych opłat ,40 141,2 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,41 48, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,06 158, Pozostałe odsetki ,95 19, Wpływy z różnych dochodów ,30 57, Gospodarka mieszkaniowa ,44 45, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,47 46, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,60 80, Wpływy z różnych opłat ,20 83,6 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,48 43, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,91 117, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,03 36, Wpływy z usług ,89 44, Pozostałe odsetki ,75 20, Wpływy z różnych dochodów ,61 120,3 % (8:7)

2 70095 Pozostała działalność ,97 31, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Płatności w zakresie budżetu ,97 31, Działalność usługowa ,40 59, Biura planowania przestrzennego Wpływy z usług Cmentarze ,40 54,7 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,98 53, Wpływy z usług ,16 54, Pozostałe odsetki ,26 12, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100, Administracja publiczna ,47 49, Urzędy wojewódzkie ,10 50,0 (związkom gmin) ustawami ,00 50,0 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,10 86, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,97 44, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat ,33 45,4 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,32 51, Pozostałe odsetki ,73 94, Wpływy z różnych dochodów ,59 12, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,40 70, Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem z Unii Europejskiej ,40 70, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,95 46, Straż gminna (miejska) ,95 46, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,95 46, Wpływy z różnych dochodów ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,75 44, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,82 50, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,43 50, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,39 56, Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek ,68 105, Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego ,68 105, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,34 51, Podatek od nieruchomości ,53 51, Podatek rolny ,00 62, Podatek leśny ,00 50, Podatek od środków transportowych ,00 44, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 27, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,81 21, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 49, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,60 52, Podatek od nieruchomości ,87 60, Podatek rolny ,40 55, Podatek leśny Podatek od środków transportowych ,25 43, Podatek od spadków i darowizn ,80 36, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,55 37, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,73 43, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 49, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,31 19, Wpływy z opłaty skarbowej ,76 45, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,70 69, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 42, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,85 40,9

3 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 42, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 41, Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 55, Różne rozliczenia ,00 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 61, Oświata i wychowanie ,58 61, Szkoły podstawowe ,49 62, Wpływy z różnych opłat ,50 23,0 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,19 67, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki ,43 88, Wpływy z różnych dochodów ,41 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,20 - z Unii Europejskiej procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,76 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 50, Przedszkola ,00 60, Wpływy z różnych opłat 0 0 8,80 - sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 50, Wpływy z usług ,98 56, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Pozostałe odsetki ,45 121, Wpływy z różnych dochodów ,42 53, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,39 95, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,96 52,8 procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Gimnazja ,87 55, Wpływy z różnych opłat ,00 35,5 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,43 53, Wpływy z usług ,50 43, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki 0 0 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,99 137, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), ,00 65, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,63 51, Wpływy z różnych dochodów ,63 51, Pozostała działalność ,59 69, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Płatności w zakresie budżetu ,59 69, Ochrona zdrowia ,57 40, Izby wytrzeźwień ,57 39, Wpływy z różnych opłat ,01 49, Wpływy z różnych dochodów ,56 35, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 35, Pozostała działalność ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 50, Pomoc społeczna ,41 58, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,65 79, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Pozostałe odsetki 5 5 procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,65 100,0

4 85202 Domy pomocy społecznej ,16 58, Wpływy z różnych opłat ,58 58, Pozostałe odsetki ,58 48, Ośrodki wsparcia ,05 48, Wpływy z usług ,50 38,1 (związkom gmin) ustawami ,00 50,3 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,55 48, Wspieranie rodziny bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,65 50,6 (związkom gmin) ustawami ,00 50,4 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,65 62,6 procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 114, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 55,7 (związkom gmin) ustawami ,00 57,6 bieżących gmin (związków gmin) ,00 55, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 93,0 bieżących gmin (związków gmin) ,00 93, Dodatki mieszkaniowe ,34 21, Wpływy z różnych dochodów ,34 21, Zasiłki stałe ,00 74,7 bieżących gmin (związków gmin) ,00 74, Ośrodki pomocy społecznej ,33 55, Wpływy z różnych opłat ,80 - sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,98 50, Wpływy z usług ,00 55, Pozostałe odsetki ,55 - (związkom gmin) ustawami ,00 87,6 bieżących gmin (związków gmin) ,00 53, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,08 51, Wpływy z usług ,58 40,1 (związkom gmin) ustawami ,00 55,0 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,50 29, Pozostała działalność ,15 92, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,85 - (związkom gmin) ustawami ,00 42,2 bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0 Płatności w zakresie budżetu ,45 95, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,85 119, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,59 77, Żłobki ,16 58, Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług ,00 58, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 71,1

5 85395 Pozostała działalność ,43 90, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków Płatności w zakresie budżetu ,33 105, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków budżetu Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,94 32,3 Płatności w zakresie budżetu ,39 5, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,77 5,0 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza ,22 97, Pomoc materialna dla uczniów ,22 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 25, Wpływy z usług ,00 25, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,03 47, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,02 72, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Płatności w zakresie budżetu Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,02 79, Gospodarka odpadami ,04 4, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,04 4, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,79 1, Wpływy z różnych dochodów ,79 1, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,18 39, Wpływy z różnych opłat ,63 39, Pozostałe odsetki ,55 12, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność z Unii Europejskiej Kultura fizyczna ,95 18, Obiekty sportowe ,06 19, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Płatności w zakresie budżetu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Instytucje kultury fizycznej ,89 17,0 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,34 13, Wpływy z usług ,94 12, Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,50 32, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,50 69, Pozostałe odsetki ,43 260, Wpływy z różnych dochodów ,18 20,1 Ogółem: ,58 47,7

6 2.2.2 Dochody Miasta na prawach powiatu Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Transport i łączność ,84 47, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,84 47, Wpływy z różnych opłat ,48 47,2 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,62 56, Pozostałe odsetki ,99 38, Wpływy z różnych dochodów ,75 100, Gospodarka mieszkaniowa ,64 104, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,64 104,6 przez powiat ,34 67,4 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,30 145, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa ,29 41, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,98 33, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat ,20 39, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 - przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne przez powiat Nadzór budowlany ,31 50,0 przez powiat ,00 50,6 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,31 1,7 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna ,85 31, Urzędy wojewódzkie ,00 50,0 przez powiat ,00 50, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 4, Wpływy z różnych opłat ,00 442, Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów ,00 1, Kwalifikacja wojskowa ,85 90,7 przez powiat ,85 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 78, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,86 61, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,97 61,9 przez powiat ,00 64, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,97 57, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 3, Pozostała działalność ,89 - procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,89 - % (8:7)

7 6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,02 43, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,55 50, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,55 50, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,47 42, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 41, Podatek dochodowy od osób prawnych ,47 54, Różne rozliczenia ,00 60, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 61, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50, Oświata i wychowanie ,09 37, Szkoły podstawowe specjalne ,78 61, Wpływy z różnych opłat ,00 24,8 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,08 77, Wpływy z usług ,00 56, Wpływy z różnych dochodów ,70 58, Dowożenie uczniów do szkół ,92 83, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,92 83, Licea ogólnokształcące ,75 92, Wpływy z różnych opłat ,00 37,7 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,68 81, Pozostałe odsetki 2 2 4,26 213, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,41 164,3 z Unii Europejskiej ,40 100, Szkoły zawodowe ,95 21, Wpływy z różnych opłat ,00 54,9 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,94 58, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości ,00 100, Pozostałe odsetki ,10 608, Wpływy z różnych dochodów ,83 34,1 z Unii Europejskiej Płatności w zakresie budżetu procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,08 100, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,69 41, Wpływy z różnych opłat ,00 - sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,55 94, Wpływy z usług ,12 33, Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,35 44, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,97 172, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,88 60,9 z Unii Europejskiej ,75 - Płatności w zakresie budżetu

8 80195 Pozostała działalność , , ,00 57,59 Płatności w zakresie budżetu ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,00 57, Ochrona zdrowia ,00 41, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 41,7 przez powiat ,00 41, Pomoc społeczna ,15 50, Placówki opiekuńczo wychowawcze ,57 303, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,11 324, Wpływy z różnych dochodów ,46 91, Domy pomocy społecznej ,22 51,4 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,79 51, Pozostałe odsetki ,86 41, Wpływy z różnych dochodów ,57 2, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 52, Rodziny zastępcze ,00 11, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,00 51, Pozostała działalność ,36 6, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,36 6, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,85 68, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 25, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 25, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 52, Wpływy z różnych dochodów ,00 29, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 52, Pozostała działalność ,85 90, Wpływy z różnych dochodów ,00 46, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 Płatności w zakresie budżetu ,80 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Płatności w zakresie budżetu , Edukacyjna opieka wychowawcza ,16 42, Świetlice szkolne ,00 47, Wpływy z usług ,00 50, Wpływy z różnych dochodów Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze ,35 40,3 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,57 42, Wpływy z różnych dochodów , Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,60 56,7 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,40 55, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,20 54,9

9 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego ,87 93,0 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 84, Wpływy z różnych dochodów , Internaty i bursy szkolne ,09 41,3 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,53 23, Wpływy z usług ,99 43, Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,15 49, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 279,1 Z Unii Europejskiej Szkolne schroniska młodzieżowe ,25 41, Wpływy z usług ,25 41, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,07 46, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,07 46, Wpływy z różnych opłat ,07 46, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100, Biblioteki ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0 Ogółem: ,82 56,7 Dochody gminy ,58 47,7 Dochody powiatu ,82 56,7 Razem ,40 50,1

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 18.03.2015 r. Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na 31.12.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność Dochody 1 - zadania własne 615 - Drogi

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 447 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK w złotych Plan dochodów na 2017 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna , ,68 66, Urzędy wojewódzkie , ,00 54,0 2010

750 Administracja publiczna , ,68 66, Urzędy wojewódzkie , ,00 54,0 2010 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I półrocze 2012 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 rok

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy 600 Transport i łączność 12 468

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Ogółem Dochody zadania własne

Ogółem Dochody zadania własne Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność 615 - Drogi publiczne w miastach na

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK w złotych Plan dochodów na 2018 roku Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela nr 1 Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 000 20 000 Prace

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57 TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 12 136,00 12 136,00 11 897,84 11 897,84 98,04 O1095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 102 40 4 01095 Pozostała działalność 102 40 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 173\2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2017 roku D O C H O D Y Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok w zł. Dział, Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia... 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 86 728 046,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 57 376 621,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 43,6

0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 43,6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku Wyknanie planu dochodów budżetu miasta za I kwartał 2012 roku Dział Plan na 2012 rok Wykonanie % 1

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 40 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 020 Leśnictwo 118 349,04 4 02001 Gospodarka leśna 118 349,04 Środki otrzymane od pozostałych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2014 rok

Plan dochodów na 2014 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2014 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2013 r. Plan na 2014 rok wsk. % wsk. strukt. 2013 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Zadania gminy. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Zadania gminy. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 498,06 54 498,06 54 498,06 54 498,06 90,08 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Gryfino na 2012 rok

Plan dochodów Gminy Gryfino na 2012 rok Plan dochodów Gminy Gryfino na 2012 rok Załącznik Nr 1 do Uchwwały Nr Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia.. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 550 55095 700 70005 70095 710 71035 750 75011 751

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1

do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1 do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 563 703,97 60004 Lokalny transport zbiorowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 322 735,93 1 208

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem załącznik nr 1 do uchwały Nr 7.I.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 27 stycznia 2012r Dochody budżetowe 2012r Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 01095

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/12/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 lutego 2011roku stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2014 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2014r. z tego Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2014 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2014r. z tego Nazwa działu, rozdziału i paragrafu WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2014 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2014r. z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.500,00 1095 Pozostała działalność 1.500,00 1095 690 Wpływy z różnych opłat 1.500,00 20 Leśnictwo 23.000,00 2001 Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00

750 Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-04-2015 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - dochodów przed po 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo