CELSIUM Spółka z o.o Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CELSIUM Spółka z o.o. 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ"

Transkrypt

1 CELSIUM Spółka z o.o Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ w pomieszczeniach natrysku, szatni i WC kotłowni Bugaj w Starachowicach Obiekt: Inwestor: Kotłownia Bugaj Starachowice, ul. Bugaj 45 Celsium Spółka z o.o Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 Projektant: mgr inż. Jarosław Drygalak, upr. nr Kl 373/88 Celsium Spółka z o.o. Skarżysko - Kamienna Opracował: mgr inż. Jakub Stradowski Celsium Spółka z o.o. Skarżysko - Kamienna Skarżysko-Kamienna, maj 2015

2 PROJEKT ZAWIERA: 1. Opis techniczny Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Opis stanu istniejącego Koncepcja wentylacji pomieszczeń Układy nawiewne Układy wywiewne Część obliczeniowa Ilość powietrza wentylacyjnego Zalecane prędkości przepływu UKŁAD I - Instalacja wentylacyjna nawiewna (poz. ±0,00) - szatnie + natrysk Elementy i urządzenia instalacji nawiewnej Obliczenia średnic odcinków instalacji nawiewnej Dobór kratek wentylacyjnych nawiewnych Obliczenia hydrauliczne instalacji nawiewnej Zestawienie materiałów instalacji nawiewnej UKŁAD I - Instalacja wentylacyjna wywiewna (poz. ±0,00) - szatnie + natrysk Obliczenia średnic odcinków instalacji wywiewnej w szatni I Dobór kratki wentylacyjnej wywiewnej w szatni I Obliczenia hydrauliczne instalacji wywiewnej Zestawienie materiałów instalacji nawiewnej UKŁAD II i III - Instalacja wentylacyjna nawiewna (poz. +4,20 i +7,80) - WC UKŁAD II i III - Instalacja wentylacyjna wywiewna (poz. +4,20 i +7,80) - WC Elementy instalacji wywiewnej Obliczenia hydrauliczne instalacji wywiewnej Dobór wentylatora instalacji wywiewnej Zestawienie materiałów instalacji nawiewnej Część rysunkowa Załączniki

3 1. Opis techniczny 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w pomieszczeniach szatni, natrysku i wc kotłowni Bugaj w Starachowicach - Celsium Sp. z o.o. Zadaniem wentylacji mechanicznej jest dostarczenie wymaganej ilości powietrza zewnętrznego do pomieszczeń oraz odprowadzenie powietrza zużytego zgodnie z normą PN-83/B-03430, przyjmując wymaganą krotność powietrza Podstawa opracowania Obowiązujące akty prawne i normatywy techniczne między innymi: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 169 poz r.), PN-83/B-03430/ Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania, PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania, PN-78/B Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-B-03434: Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania, PN-EN Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ) wrzesień 2003r., zalecenia i wytyczne producentów zaprojektowanych urządzeń Opis stanu istniejącego Na podstawie projektów oraz wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których wymagane jest zapewnienie odpowiedniej krotności wymian powietrza określono urządzenia i elementy stanowiące istniejącą instalację wentylacyjną. W pomieszczeniu szatni I występuje sprawne urządzenie grzewczo-wentylacyjne starego typu, brak jest wywiewu. W pomieszczeniu natrysku występuje kanał wentylacyjny z zakończeniem w postaci sprawnego wentylatora dachowego. W szatni II znajduje się sprawne urządzenie grzewczo wentylacyjne starego typu oraz kanał wentylacyjny wywiewny z zakończeniem w postaci działającego wentylatora dachowego wyciągowego. Dodatkowo przez pomieszczenie przebiega wentylacja zbiorników znajdujących się na niższej kondygnacji z nawiewem w ścianie bocznej pomieszczenia Koncepcja wentylacji pomieszczeń Planuje się zapewnienie wymaganych ilości (krotności) wymian powietrza zużytego stosując wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną poprzez centrale wentylacyjną nawiewną z nagrzewnicą wodną zasilaną czynnikiem grzejnym o parametrach T z = 90 [⁰C] i T p = 60 [⁰C] oraz filtrem powietrza, a także zapewnienie wywiewu poprzez wentylatory wyciągowe dachowe. Wentylator dachowy w szatni I będzie zapewniał wywiew zużytego powietrza poprzez nowo projektowane okrągłe kanały wentylacyjne zakończone 3

4 wentylatorem dachowym zainstalowanym na podstawie dachowej. W pozostałych pomieszczeniach (natrysk + szatnia II) powietrze usuwane będzie poprzez kanały za pomocą istniejących wentylatorów dachowych z uwagi na możliwość ich wykorzystania. W pomieszczeniach tych projektuje się zatem wyłącznie instalację nawiewną z centrali wentylacyjnej. W przypadku niewłaściwego działania istniejących wentylatorów dachowych będzie w przyszłości możliwość zainstalowania nowych o zwiększonej wydajności. Ilość wymian powietrza w pomieszczeniach określono jako 5 wymian/h dla natrysków oraz szatni zgodnie z Dz.U.169 poz r Układy nawiewne Nawiew czystego powietrza do pomieszczeń (natrysku oraz szatni) realizowany poprzez centralę wentylacyjna nawiewną z nagrzewnicą firmy VTS typ VS-15-R-H-T (zgodnie z karta katalogową). Centrala nawiewna wyposażona w filtr VS 15 P.FLT G4 typu DEU4 oraz nagrzewnicę wodną VS 15 WCL 2. Sekcja wentylatorowa nawiewna realizowana poprzez wentylator o oznaczeniu VS 15 DRCT.DR.FAN. W celu rozprowadzenia wtłaczanego powietrza zastosowano przewody wentylacyjne prostokątne firmy ALNOR System Wentylacji, na których bezpośrednio zainstalowane zostaną kratki wentylacyjne zależne od średnicy przewodu. Dobór kratek wentylacyjnych wykonano w oparciu o katalog firmy ALNOR - System Wentylacji dla poszczególnych wielkości przewodów rozprowadzających określono typ SHR. Do każdej kratki dobrano ramkę montażową umożliwiającą zamontowanie kratek na kanale wentylacyjnym typu SHR-RM. Nawiew do pomieszczenia natrysków ze względu na występowanie sufitu podwieszanego zrealizowany poprzez podłączenie nawiewnika przewodem elastycznym. Kratka będąca czerpnią powietrza bezpośrednio przed wentylatorem nawiewnym zamocowana do przewodu wentylacyjnego wyprowadzonego przez ścianę na zewnątrz budynku i połączonego z centralną nawiewną wewnątrz budynku, zaprojektowano kratkę firmy ALNOR o przekroju 500x250 [mm] typu CSQ. Centrala wentylacyjna nawiewna oraz przewody, prowadzone możliwie najbliżej przy suficie. Zakończenie instalacji nawiewnej poprzez zaślepkę prostokątną o wymiarach kanału Układy wywiewne Powietrze dla wspomnianych pomieszczeń wywiewane będzie wentylatorami wyciągowymi dachowymi zintegrowanymi z kratkami wentylacyjnymi mocowanymi pod stropem. W przypadku dwóch pomieszczeń (natrysk + szatnia II) nie będzie konieczności instalowania nowych przewodów i wentylatorów wyciągowych. Do właściwego działania wykorzystany zostanie istniejący system. Zużyte powietrze z pomieszczenia szatni I wywiewane będzie poprzez układ nowych przewodów wentylacyjnych okrągłych o średnicy Ø250 [mm], ze względu na brak istniejącej instalacji wentylacyjnej wywiewnej w tym pomieszczeniu. Wywiew powietrza zapewniony będzie poprzez kratkę wentylacyjną firmy ALNOR typ SHR zamontowaną bezpośrednio na przewodzie wentylacyjnym poprzez ramkę montażową firmy ALNOR typu SHR-RM. Przyjęto wymianę powietrza w ilości 5 wymian/h, (V = 838,40 [m 3 /h] dla szatni I, V = 838,40 [m 3 /h] dla szatni II i V = 312,25 [m 3 /h] dla natrysków). 4

5 Do usuwania powietrza z pomieszczenia szatni I dobrano wentylator wyciągowy dachowy Venture Industries typ HCTT/4-355-B oraz podstawę dachowa RSS-630 Usuwanie powietrza z pomieszczeń WC na poziomie +4,20 i +7,80, realizowany będzie za pomocą wentylatora ściennego, zabudowanego na istniejącym kominie wentylacji grawitacyjnej. Zaprojektowano wentylatory promieniowe ścienne łazienkowe, które dzięki swojej konstrukcji (wirnik z łopatkami skierowanymi do przodu), zapewniają ciśnienie odpowiednie do systemów kanałowych. Dobrano wentylator firmy Venture Industries typ EBB 100N, zapewniający odpowiednie ciśnienie w kanale wentylacyjnym. 2. Część obliczeniowa 2.1. Ilość powietrza wentylacyjnego Ilość wymaganej wydajności wentylacji [m 3 /h] określono w oparciu o kubaturę pomieszczeń wentylowanych dla szatni oraz natrysków na poziomie ±0,00, na podstawie projektu istniejącej wentylacji oraz pomiarów wykonanych na miejscu i przedstawionych na rysunku poglądowym. Dla dwóch pomieszczeń WC na poziomach +4,20 i +7,80 przyjęto wydajność wentylacji wynoszącą 50 [m 3 /h] dla pomieszczenia (1 miska ustępowa) wg. PN-83/B Wymagana wydajność wentylacji równoważy nawiew i wywiew z pomieszczeń. Nr pom. Pomieszczenie Powierzchnia A [m 2 ] Wysokość H [m] UKŁAD I (poz. ± 0,00) Kubatura V [m 3 ] Krotność wymiany n [1/h] Wymagana wydajność wentylacji NAW/WYW [m 3 /h] 1 Szatnia 1 (poz. ±0,00) 34,22 4,70 5,10 167, ,40 2 Natrysk (poz. ±0,00) 17,11 3,65 62, ,25 3 Szatnia 2 (poz. ±0,00) 34,22 4,70 5,10 167, ,40 SUMA: 85,55-397, ,05 UKŁAD II (poz. +4,20) 4 WC (poz. +4,20) 4,91 3,30 16,20 3,1 50,00 SUMA: 4,91-16,20-50,00 UKŁAD III (poz. +7,80) 5 WC (poz. +7,80) 4,91 3,30 16,20 3,1 50,00 SUMA: 4,91-16,20-50,00 5

6 2.2. Zalecane prędkości przepływu Zalecane prędkości przepływu powietrza w przewodach instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej określono w oparciu o wymagany poziom dźwięku (niski). Prędkości zalecane dla tego założenia wynoszą kolejno dla: przewodu przy wentylatorze: 8,0 [m/s] przewód główny lub rozprowadzający: 4,0-5,0 [m/s] odgałęzienie: 3,0 4,0 [m/s] 2.3. UKŁAD I - Instalacja wentylacyjna nawiewna (poz. ±0,00) - szatnie + natrysk Elementy i urządzenia instalacji nawiewnej Nawiew do pomieszczeń (szatni i natrysku) realizowany poprzez centralę wentylacyjna nawiewną z nagrzewnicą firmy VTS typ VS-15-R-H-T (zgodnie z karta katalogową). Nagrzewnica dobrana dla czynnika grzejnego w postaci wody o parametrach T z = 90 [⁰C], T p = 60 [⁰C]. Centrala nawiewna wyposażona w filtr VS 15 P.FLT G4 typu DEU4 oraz nagrzewnicę wodną VS 15 WCL 2. Sekcja wentylatorowa nawiewna realizowana poprzez wentylator o oznaczeniu VS 15 DRCT.DR.FAN. Przewody wentylacyjne prostokątne oraz kratki wentylacyjne nawiewne (5 szt.) zaprojektowane w oparciu o katalog firmy ALNOR System Wentylacji. Przewidziano po dwa nawiewniki dla pomieszczeń szatni o wydajności 419,20 [m 3 /h] dla jednej sztuki oraz jeden nawiewnik dla pomieszczenia natrysków o wydajności 312,25 [m 3 /h]. W pomieszczeniu natrysków zaprojektowano połączenie magistrali wentylacyjnej z nawiewnikiem w suficie podwieszanym za pomocą przewodów elastycznych izolowanych akustycznie i termicznie. Przewody proste realizowane jako niskociśnieniowe z blachy ocynkowanej o długościach 1,25 [m] (elementy typowe, określone przez producenta) oraz 1,65 [m] (specjalne zamówienie). Kratka będąca bezpośrednią czerpnią powietrza zamocowana do przegrody zewnętrznej i połączona z centralą nawiewną wewnątrz budynku za pomocą odcinka przewodu prostokątnego o długości 0,3 [m] i przekroju 500x250 [mm]. Zaprojektowano kratkę firmy ALNOR typ CSQ o wymiarach axb 500x250 [mm] Obliczenia średnic odcinków instalacji nawiewnej Przekroje i średnice przewodów dobrano na podstawie wymaganej wydajności na danym odcinku oraz zalecanej prędkości przepływu powietrza z tablic do obliczeń strat ciśnienia Tomasz Klinke. Ze względu na małą rozpiętość instalacji nawiewnej pominięto wartości spadków wydajności na poszczególnych działkach obliczeniowych, wynikające z działania sąsiednich nawiewników. Dzięki temu założeniu możliwe jest zastosowanie jednakowych odcinków przewodów w całej instalacji nawiewnej (brak stopniowania średnic) firmy ALNOR System Wentylacji. W każdym segmencie przewodu wentylacyjnego zostanie zamontowana kratka wentylacyjna nawiewna z ruchomymi lamelami, o przekroju dobranym zgodnie z wydajnością, która umożliwi zapewnienie odpowiedniego zasięgu, poziomu akustycznego oraz straty ciśnienia. 6

7 Centrala Wentylacyjna Nawiewna Nawiewnik nr 1 Nawiewnik nr 2 Nawiewnik nr 3 Nawiewnik nr 4 Nawiewnik nr 5 Wydajność: Przekrój kanału: Prędkość przepływu: Opór przepływu: V = 1989,05 [m 3 /h] a x b = 400 x 250 [mm] w = 5,54 [m/s] R = 1,19 [Pa/m] Określona prędkość przepływu będzie w rzeczywistości panowała tylko w obszarze przy centrali wentylacyjnej nawiewnej, ze względu na bliską odległość pierwszego nawiewnika, pozwoli to zatem zapewnić wymagane zakresy prędkości Dobór kratek wentylacyjnych nawiewnych Kratki wentylacyjne na przewodach wentylacyjnych prostokątnych montowane na ścianach bocznych kanału (na wysokości b [m] przewodu) i regulowane ręcznie poprzez ustawienie kąta nachylenia lamelek. W celu zamocowania kratek konieczna jest ramka montażowa typu SHR-RM firmy ALNOR dopasowana rozmiarem do kratek SHR, za pomocą specjalnych klipsów w kształcie litery S. Wyjątek stanowi pomieszczenie natrysków obudowane płytami karton-gips, w których zaprojektowano nawiewnik połączony z przewodami prostokątnymi za pomocą przewodu elastycznego izolowanego termicznie i akustycznie. Nawiewnik 1 Symbol: Przepływ przez kratkę: Przekrój kratki: Wysokość przewodu: Zasięg: Poziom ciś. akustycznego: Strata ciśnienia: Prędkość na nawiewniku: Nawiewnik 2 Symbol: Przepływ przez kratkę: Przekrój kratki: Wysokość przewodu: Zasięg: Poziom ciś. akustycznego: Strata ciśnienia: SHR SHR-RM V = 419,20 [m 3 /h] np. axb = 250x150 [mm] b = 250 [mm] ok. X = 4,8 [m] ok. La = 33,1 [db] ok. Pt = 17 [Pa] ok. v = 419,20 [m 3 /h] / 0,0375 [m 2 ] = 3,11 [m/s] SHR SHR-RM V = 419,20 [m 3 /h] axb = 250x150 [mm] b = 250 [mm] ok. X = 4,8 [m] ok. La = 33,1 [db] ok. Pt = 17 [Pa] 7

8 Prędkość na nawiewniku: ok. v = 419,20 [m 3 /h] / 0,0375 [m 2 ] = 3,11 [m/s] Nawiewnik 3 Symbol: KN-S RM 200 Przepływ przez kratkę: V = 312,25 [m 3 /h] Średnica nawiewnika: Ø = 200 [mm] Średnica przewodu: Ø = 200 [mm] Strata ciśnienia: ok. Pt = 32 [Pa] Prędkość na nawiewniku: ok. v = 312,25 [m 3 /h] / 0,0314 [m 2 ] = 2,76 [m/s] Nawiewnik 4 Symbol: SHR SHR-RM Przepływ przez kratkę: V = 419,20 [m 3 /h] Przekrój kratki: axb = 250x150 [mm] Wysokość przewodu: b = 250 [mm] Zasięg: ok. X = 4,8 [m] Poziom ciś. akustycznego: ok. La = 33,1 [db] Strata ciśnienia: ok. Pt = 17 [Pa] Prędkość na nawiewniku: ok. v = 419,20 [m 3 /h] / 0,0375 [m 2 ] = 3,11 [m/s] Nawiewnik 5 Symbol: SHR SHR-RM Przepływ przez kratkę: V = 419,20 [m 3 /h] Przekrój kratki: axb = 250x150 [mm] Wysokość przewodu: b = 250 [mm] Zasięg: ok. X = 4,8 [m] Poziom ciś. akustycznego: ok. La = 33,1 [db] Strata ciśnienia: ok. Pt = 17 [Pa] Prędkość na nawiewniku: ok. v = 419,20 [m 3 /h] / 0,0375 [m 2 ] = 3,11 [m/s] 8

9 Nr działki Obliczenia hydrauliczne instalacji nawiewnej Przepływ Przekrój działki Jednostkowy opór tarcia Długość działki Pow. przewodu Prędkość przepływu - V h axb R L F w Strata Δp L Δp L = R*L Nazwa elementu Strata Δp M Współ. oporów miejscowych Δp M Strata całk. Δp L +Δp M - m 3 /h mm Pa/m m m 2 m/s Pa - - Pa Pa Strona nawiewna Nawiewnik nr 1-17,0 Nawiewnik nr 2-17,0 Nawiewnik 1,25*6+ nr 3-32, ,05 400x250 1,19 1,65*2 0,100 5,54 12,9 Nawiewnik 116,6-17,0 = 10,80 nr 4 Nawiewnik nr 5-17,0 Konfuzor 660x x250 0,2 3,7 Strona czerpna ,05 500x250 0,72 0,30 0,125 4,43 0,2 Czerpnia ścienna 500x250 Łuk przekrój prostokątny Dyfuzor 660x x250-40,0 0,15 1,8 0,15 1,8 43,6 SUMA 160,w

10 Wartości strat liniowych określona w oparciu o dobrany przekrój działki oraz jednostkowy opór tarcia na długości przewodu. Straty miejscowe wyznaczono dla poszczególnych elementów instalacji, mnożąc współczynniki oporów miejscowych z prędkością i gęstością powietrza zgodnie ze wzorem: Δp M = ζ * (ρ * w 2 ) / 2 [Pa] gdzie: ζ - współczynnik oporu miejscowego dla danego elementu [-], ρ - gęstość powietrza [kg/m 3 ], w - prędkość powietrza [m/s]. Wartości współczynników oporów miejscowych odczytano z materiałów pomocniczych do projektowania opracowanych przez firmę Venture Industries Sp. z o.o Zestawienie materiałów instalacji nawiewnej Lp. Nazwa Firma Typ Ilość [szt.] Uwagi 1 Wentylator VTS VS 15 DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM 1-2 Nagrzewnica Centrala wodna VTS VS 15 WCL went. Filtr VTS VS 15 P.FLT G4 1-4 Automatyka VTS AS-1R 1 5 Czerpnia ścienna stalowa + szafka automatyki VS ALNOR CSQ Przewód elastyczny izolowany ALNOR 18 Trójnik z odejściem ALNOR ALSD-L Łuk prostokątny ALNOR QB-N-C-500x Redukcja symetryczna ALNOR QPR6-N-C-500x x wyk. spec. 8 Redukcja symetryczna ALNOR QPR6-N-C-660x x wyk. spec. 9 Kratka wentylacyjna ALNOR SHR Nawiewny zawór wentylacyjny ALNOR KN-S Ramka do mocowania kratek went. ALNOR SHR-RM Ramka do mocowania kratek went. ALNOR RM Zaślepka kanału went. ALNOR QES-N-C-400x Przewód prostokątny ALNOR QD-N-OCY-400x Przewód prostokątny ALNOR QD-N-OCY-400x wyk. spec. 16 Przewód prostokątny ALNOR QD-N-OCY-500x wyk. spec. TR-2-N-C-400x ok. 4 m - 1 -

11 2.4. UKŁAD I - Instalacja wentylacyjna wywiewna (poz. ±0,00) - szatnie + natrysk Wywiew z pomieszczenia szatni realizowany za pomocą wentylatora wyciągowego dachowego firmy Venture Industries typ HCTT/4-355-B z podstawą dachową RSS typ 630 umożliwiającą montaż wentylatora na pokryciu prostym, oraz instalacji nowych przewodów wentylacyjnych niskociśnieniowych z blachy ocynkowanej. Wymagana wydajność projektowanej instalacji wywiewnej dla szatni I powinna wynosić 838,40 [m 3 /h]. Wywiew realizowany poprzez dwie kratki wywiewne firmy ALNOR typ SHR z ramką montażową typu SHR-RM zlokalizowane na kanale wentylacyjnym okrągłym poprzez zastosowanie specjalnych kształtek w formie króćców z odejściem prostokątnym. Do montażu tych elementów konieczne jest zastosowanie uszczelek dwuwargowych do kształtek wentylacyjnych typu GASK o średnicy 250 [mm]. Zastosowano również kształtki w postaci kolana segmentowego do zmiany kierunku oraz długiej redukcji wentylacyjnej. W celu połączenia wentylatora z instalacją wewnętrzną konieczne będzie również zastosowanie krótkiego odcinka przewodu o średnicy 355 [mm] około 0,8 [m]. Kratki wywiewne zlokalizowane po przeciwnej stronie kratek nawiewnych, co zapewni dobry przepływ powietrza przez pomieszczenie Obliczenia średnic odcinków instalacji wywiewnej w szatni I Średnice przewodów dobrano na podstawie wymaganej wydajności na danym odcinku oraz zalecanej prędkości przepływu powietrza z tablic do obliczeń strat ciśnienia Tomasz Klinke. Wentylator dachowy Wywiewnik nr 1 Wydajność: Średnica przewodu: Prędkość przepływu: Opór przepływu: V = 838,40 [m 3 /h] Ø 250 [mm] w = 4,73 [m/s] R = 1,16 [Pa/m] Kratki wentylacyjne dobrano na podstawie katalogu firmy ALNOR System Wentylacji o przekroju 250x150 [mm] Dobór kratki wentylacyjnej wywiewnej w szatni I Kratka wentylacyjna montowana na zakończeniu kanału okrągłego. Regulowana ręcznie poprzez ustawienie kąta nachylenia lamelek. W celu zamocowania kratki konieczna jest ramka montażowa typu SHR-RM firmy ALNOR dopasowana rozmiarem do kratek SHR, za pomocą specjalnych klipsów w kształcie litery S. 11

12 Wywiewnik 1 Symbol: Przepływ przez kratkę: Przekrój kratki: Wysokość przewodu: Zasięg: Poziom ciś. akustycznego: Strata ciśnienia: Prędkość na wywiewniku: Wywiewnik 2 Symbol: Przepływ przez kratkę: Przekrój kratki: Wysokość przewodu: Zasięg: Poziom ciś. akustycznego: Strata ciśnienia: Prędkość na wywiewniku: SHR SHR-RM V = 419,20 [m 3 /h] axb = 250x150 [mm] Ø 250 [mm] ok. X = 4,8 [m] ok. La = 33,1 [db] ok. Pt = 17 [Pa] ok. v = 419,20 [m 3 /h] / 0,0375 [m 2 ] = 3,11 [m/s] SHR SHR-RM V = 419,20 [m 3 /h] axb = 250x150 [mm] Ø 250 [mm] ok. X = 4,8 [m] ok. La = 33,1 [db] ok. Pt = 17 [Pa] ok. v = 419,20 [m 3 /h] / 0,0375 [m 2 ] = 3,11 [m/s] 12

13 Obliczenia hydrauliczne instalacji wywiewnej Nr działki Przepływ Średnica działki Jednostkowy opór tarcia Długość działki Pow. przewodu Prędkość przepływu - V h Ø R L F w Strata Δp L Δp L = R*L Nazwa elementu Strata Δp M Współ. oporów miejscowych Δp M Strata całk. Δp L +Δp M - m 3 /h mm Pa/m m m 2 m/s Pa - - Pa Pa Strona wywiewna Wywiewnik nr 1-17, , ,16 1,90 0,050 4,73 2,2 Wywiewnik nr 2-17,0 Kolano segmentowe 0,29 3,9 42,7 Długa redukcja 0,19 2, , ,21 0,80 0,10 2,36 0, ,2 42,9

14 Zestawienie materiałów instalacji nawiewnej Lp. Nazwa Firma Typ 16 Wentylator wyciągowy dachowy 17 Podstawa dachowa Długa redukcja wentylacyjna Spiralnie zwijany kanał wentylacyjny Spiralnie zwijany kanał wentylacyjny Kolano segmentowe z uszczelką Kratka wentylacyjna wywiewna Ramka do mocowania kratek Króciec na kanał okrągły Uszczelka dwuwargowa do kształtek Zaślepka kanału went. Venture Industries Venture Industries Ilość [szt.] Uwagi HCTT/4-355-B 1 - RSS ALNOR RSCLL ALNOR ALNOR SPR-K-355 SPR-K-250 ok. 1 [m] ok. 2 [m] ALNOR BSL ALNOR SHR ALNOR SHR-RM ALNOR TR6-N-C x ALNOR GASK ALNOR CS UKŁAD II i III - Instalacja wentylacyjna nawiewna (poz. +4,20 i +7,80) - WC W projekcie przyjęto, że układ II (poz. +4,20) i III (+7,80) stanowią pomieszczenia WC, które są jednakowe na obu kondygnacjach. Kubatura tych pomieszczeń została określona jak wartość 16,20 [m 3 ]. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, w przypadku występowania jednej miski ustępowej wydajność powietrza powinna wynosić 50 [m 3 /h], co w przypadku wspomnianych pomieszczeń daje krotność na poziomie n = 3,1 [1/h]. Ze względu na konieczność zapewnienia małej wydajności powietrza projektuje się zastosowanie typowych nawiewników okiennych, które zapewnią nawiew powietrza w wymaganej ilości, dodatkowe wspomaganie nawiewu można realizować poprzez otwory w drzwiach, które umożliwią nawiew do pomieszczenia z przylegającego korytarza. W celu właściwej wentylacji obu pomieszczeń na dwóch kondygnacjach konieczne będzie zainstalowanie dwóch nawiewników okiennych.

15 2.6. UKŁAD II i III - Instalacja wentylacyjna wywiewna (poz. +4,20 i +7,80) - WC Elementy instalacji wywiewnej Wywiew powietrza z pomieszczenia WC realizowany będzie za pomocą wentylatora ściennego, zabudowanego na istniejącym kominie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach WC. Zaprojektowano wentylatory promieniowe ścienne łazienkowe, które dzięki swojej konstrukcji (wirnik z łopatkami skierowanymi do przodu), zapewniają ciśnienie odpowiednie do systemów kanałowych. Zaprojektowano wentylator firmy Venture Industries typ EBB 100N o wydajności maksymalnej 75/130 [m 3 /h] Nawiew powietrza realizowany w wymaganych ilościach za pomocą nawiewników okiennych oraz otworów w drzwiach, które umożliwiają nawiew powietrza z korytarza Obliczenia hydrauliczne instalacji wywiewnej Określenie średnicy zastępczej kanału prostokątnego W celu określenia oporów przepływu na długości kanału grawitacyjnego konieczne jest określenie średnicy zastępczej typowego kanału prostokątnego. D gl = (2*a*b)/(a+b) = (2*230*190)/( ) = 210 [mm] Określenie oporów przepływu na odcinkach kanału prostokątnego murowanego Opory przepływu odczytano z nomogramu dla średnicy zastępczej kanału oraz wymaganej wydajności wentylacji dla pomieszczenia WC. Dla D gl = 210 [mm] oraz V = 50,0 [m 3 /h] odczytano: R 0 = 0,3 [Pa/m kanału] v 2,0 [m/s] W celu skorygowania oporów przepływu ze względu na porowatość istniejących kanałów wentylacyjnych ustalono czynnik korygujący C k dla kanałów murowanych. Z diagramu odczytano C k = 2,7 [-]. R = R 0 * C k = 0,3 * 2,7 = 0,8 [Pa/m kanału] Określenie strat liniowych na odcinku kanału murowanego W celu wyliczenia strat liniowych konieczne jest określenie długości istniejących kanałów wentylacyjnych grawitacyjnych. Długość kanału dla WC (poz. +4,2) oszacowano jako około 16 [m], natomiast dla WC (poz. +7,8) jako około 12 [m]. Dla WC (poz. +4,2) Σ P L = L * R = 16 * 0,8 = 12,8 [Pa] na całej długości kanału wentylacyjnego Dla WC (poz. +7,8) Σ P L = L * R = 12 * 0,8 = 9,6 [Pa] na całej długości kanału wentylacyjnego 15

16 Określenie strat miejscowych na odcinku kanału murowanego Straty miejscowe określono w oparciu o poszczególne elementy instalacji wywiewnej w pomieszczeniu natrysków załamanie kierunku - kratka wentylacyjna z wentylatorem - P M = 4 [Pa] P M = 20 [Pa] Określenie całkowitej straty ciśnienia na odcinku kanału murowanego Dla WC (poz. +4,2) Dla WC (poz. +7,8) Σ P = Σ P L + Σ P M = 12,8 + 4,0 + 20,0 = 36,8 [Pa] Σ P = Σ P L + Σ P M = 9,6 + 4,0 + 20,0 = 33,6 [Pa] Dobór wentylatora instalacji wywiewnej Do określenia wentylatora ściennego łazienkowego wykorzystano program doboru firmy Venture Industries. Wielkość i model wentylatora określono na podstawie wymaganej wydajności V = 50,0 [m 3 /h] oraz sprężu wentylatora zgodnie z uzyskanymi wcześniej stratami ciśnienia w istniejącym przewodzie wentylacyjnym Σ P = 36,8 i 33,6 [Pa]. Dobrano wentylator ścienny łazienkowy promieniowy firmy Venture Industries typ EBB 100N, zapewniający odpowiednie ciśnienie w kanale wentylacyjnym. Ciśnienie statyczne wentylatora wynosi 140 [Pa], a więc pokona opory na długości istniejącego kanału wentylacyjnego Zestawienie materiałów instalacji nawiewnej Lp. Opis elementu Firma Typ Producenci: Wentylator ścienny łazienkowy promieniowy Typowy nawiennik okienny Venture Industries Ilość [szt.] Uwagi EBB 100N VTS Polska Sp. z o.o. - Venture Industries Sp. z o.o., Warszawa Łomianki-Kiełpin k. Warszawy tel.: (0-22) , tel.: (0-22) , (0-22) , fax: (0-22) fax: (0-22) , (0-22) ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o Wola Mrokowska tel.: (0-22) , fax: (0-22)

CELSIUM Spółka z o.o. 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ

CELSIUM Spółka z o.o. 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ CELSIUM Spółka z o.o. 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ w pomieszczeniach natrysków i szatni Centralnej Ciepłowni

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r.

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. Projekt Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. ZałoŜenia do projektu: 1. Projekt ma na celu realizacje wentylacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji)

Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji) Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji) Projektowanie sieci przewodów wentylacyjnych 1. Obliczenie strumienia powietrza wentylującego (nawiewnego i wywiewnego). 2. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-5 2. Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru Rys nr-s1 Strona S1 INSTALACJA WENTYLACJI Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

BIAŁYSTOK,

BIAŁYSTOK, Załącznik nr 6, 14/ZO/2019 PROJEKT: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W POMIESZCZENIACH AKUMULATOROWNI W BUDYNKU NR 13 PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. Adres:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

BIAŁYSTOK,

BIAŁYSTOK, Załącznik nr 6, 42/ZO/2018 PROJEKT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W POMIESZCZENIACH AKUMULATOROWNI W BUDYNKU NR 13 PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. Adres: BUDYNEK NR 13, UL.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG NWESTYCYJNYCH WROCŁAW,

PRACOWNIA USŁUG NWESTYCYJNYCH WROCŁAW, PRACOWNIA USŁUG NWESTYCYJNYCH mgr inż.arch.anna Suchwałko 51-354 WROCŁAW, ulica Litewska 34/14>

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAZWA OBIEKTU: MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NIP 774-184-90-92 09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76 Tel./fax 0 24 266 63 16; 601 278 205 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa obiektu budowlanego: Projekt przebudowy internatu

Bardziej szczegółowo

Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej

Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej Wentylacja i klimatyzacja 2 -ćwiczenia- Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej Przepływ powietrza w przewodach wentylacyjnych Powietrze dostarczane jest do pomieszczeń oraz z nich usuwane

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem. Wentylacja w projektowanym budynku została podzielona dwie strefy :

1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem. Wentylacja w projektowanym budynku została podzielona dwie strefy : 1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem Wentylacja w projektowanym budynku została podzielona dwie strefy : - pierwsza to wentylacja Sali gimnastycznej, będzie ona realizowana

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA PROJEKT BUDOWLANY OLSZTYN, październik 2013r. REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 26 W OLSZTYNIE BRANŻA: SANITARNA - WENTYLACJA ADRES: ul. Żołnierska 26 10-561 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Lista części instalacji wentylacji mechanicznej. Lista części układu nawiewno-wywiewnego N1W1 NR NAZWA JEDN. ILOŚĆ

Lista części instalacji wentylacji mechanicznej. Lista części układu nawiewno-wywiewnego N1W1 NR NAZWA JEDN. ILOŚĆ Lista części instalacji wentylacji mechanicznej Lista części układu nawiewno-wywiewnego N1W1 W1-01 Zawór wywiewny KU ø125 szt. 2 W1-02 Kolano okrągłe 90 100 mm szt. 2 W1-03 Kanał okrągły typ SPIRO 125

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania STRONA 1. Strona tytułowa 1 2. Opis ogólny 2 2.1 Podstawa opracowania 2.2 Zakres opracowania 2.3 Charakterystyka ogólna 3. Opis techniczny 2 4. Obliczenia 4 5. Wytyczne dla branŝ

Bardziej szczegółowo

III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OZNACZENIE SPECYFIKACJA WYMIARY [mm]

III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OZNACZENIE SPECYFIKACJA WYMIARY [mm] III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OZNACZENIE SPECYFIKACJA WYMIARY [mm] DŁUGOŚĆ [mm] ILOŚĆ SZT. 1 2 3 4 NAWIEW Wszystkie kształtki i kanały ocieplone N1-1 Zawór nawiewny ZNB-160-2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna Opis instalacji Wentylacja mechaniczna Dla pomieszczeń domu jednorodzinnego zaprojektowano układ wentylacji nawiewnowywiewnej mechanicznej. Powietrze zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane będzie poprzez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Przedmiot i zakres opracowania......3 2.Podstawa opracowania...3 3.Opis techniczny......3 4.Obliczenia i dobór podstawowych urządzeń...4 5. Materiały i urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU INSTALACJA WENTYLACJI ZGÓRSKO 58 gm. SITKÓWKA - NOWINY Adres inwestycji: ZGORSKO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej. ul. Wałbrzyska 18a Świebodzice

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej. ul. Wałbrzyska 18a Świebodzice mgr inż. Sebastian Kościelniak 58-160 Świebodzice ul. Ciernie 54-55 tel. (074) 854-29-92 tel. kom. 0 504 784 325 e-mail: biuro@kormetprojekt.pl www.kormetprojekt.pl Zadanie: Adres: PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu wewnętrznej instalacji CO i wentylacji w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie

OBLICZENIA. do projektu wewnętrznej instalacji CO i wentylacji w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie OBLICZENIA do projektu wewnętrznej instalacji CO i wentylacji w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie Spis treści : 1. Obliczeniowe zapotrzebowania ciepła na cele

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

TECZKA ZAWIERA. Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż I. OPIS TECHNICZNY RYSUNKI. 1 - Rzut piwnic skala 1:100 Nr 1

TECZKA ZAWIERA. Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż I. OPIS TECHNICZNY RYSUNKI. 1 - Rzut piwnic skala 1:100 Nr 1 TECZKA ZAWIERA I. OPIS TECHNICZNY Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż II RYSUNKI Nazwa rysunku Nr rysunku - Rzut piwnic skala :00 Nr I. OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna Opis instalacji Wentylacja mechaniczna Dla pomieszczeń domu jednorodzinnego zaprojektowano układ wentylacji nawiewnowywiewnej mechanicznej. Powietrze zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane będzie poprzez

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna Opis instalacji Wentylacja mechaniczna Dla pomieszczeń domu jednorodzinnego zaprojektowano układ wentylacji nawiewnowywiewnej mechanicznej. Powietrze zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane będzie poprzez

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nr rys. Skala. Rzut przyziemia 1 1:50 Przekrój I-I 2 1:100 Przekrój II-II 3 1:100 Przekrój III-III 4 1:100 Schemat przyłączenia kuchni 5 1:100

Nr rys. Skala. Rzut przyziemia 1 1:50 Przekrój I-I 2 1:100 Przekrój II-II 3 1:100 Przekrój III-III 4 1:100 Schemat przyłączenia kuchni 5 1:100 1. Podstawa opracowania. 2 2. Materiały do opracowania. 2 3. Zakres opracowania. 2 4. Opis wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 2 Wentylacja nawiewna i wywiewna kuchni i zmywalni 1N i 1W Wentylacja

Bardziej szczegółowo

projektowanie, nadzór budowlany, doradztwo inwestycyjne

projektowanie, nadzór budowlany, doradztwo inwestycyjne U S Ł U G I I N ś Y N I E R I A P R O J E K T O W E Ś R O D O W I S K A projektowanie, nadzór budowlany, doradztwo inwestycyjne 18-400 ŁomŜa, ul. Woziwodzka 36 tel. (0-86) 215-36-36, 0 606-772-099 ********************************************************

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z POMOSTEM DO CUMOWANIA NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC. 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora podkłady budowlane wizja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej.

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODNIA w KRAKOWIE ul. Olszańska5 Remont pomieszczeń Przychodni dla Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci

PRZYCHODNIA w KRAKOWIE ul. Olszańska5 Remont pomieszczeń Przychodni dla Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Kraków, grudzień 2007 1 SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Zestawienie elementów. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA rys. nr 1 - Rzut II piętra Kraków, grudzień 2007 2 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni Prodlew ul. Senatorska 2 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 7 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 80 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-6 4. Zestawienie ilości powietrza dla zespołu w piwnicach str. 7 5. Zestawienie podstawowych elementów instalacji

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA OBIEKT: BUDYNEK JEDNORODZINNY NUMER PROJEKTU: 070/05-17/KW TEMAT: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA WYKONAŁ: Kamil Walas Warszawa, maj 2017 Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WENTYLACJI MECHANICZNEJ BUDYNKU nr19 - Warszawa, ul. Podchorążych 30

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WENTYLACJI MECHANICZNEJ BUDYNKU nr19 - Warszawa, ul. Podchorążych 30 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WENTYLACJI MECHANICZNEJ BUDYNKU nr19 - Warszawa, ul. Podchorążych 30 1. ZAKRES OPRACOWANIA Modernizowany budynek zlokalizowany jest w kompleksie budynków przy ulicy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ.

WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ. WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI NR 2 4 HALA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW. Czerpnia ścienna typu A o wym. 500 x 400 mm żaluzje poziome 0 45, osiatkowana od wewnątrz.2 Kanał wentylacyjny typ A/I 500/400/500

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

I. ZESPÓŁ NAWIEWNO - WYWIEWNY

I. ZESPÓŁ NAWIEWNO - WYWIEWNY Specyfikacja elementów wentylacyjnych na wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz wywiewnej dla zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO P.B. INSTALACJI I URZĄDZEŃ BRANŻY SANITARNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

OPIS TECHNICZNY DO P.B. INSTALACJI I URZĄDZEŃ BRANŻY SANITARNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY DO P.B. INSTALACJI I URZĄDZEŃ BRANŻY SANITARNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji 4.0. Wykaz materiałów i urządzeń II. CZĘŚĆ GRFICZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

OKW1 OKW. Seria. Seria CHŁODNICE WODNE

OKW1 OKW. Seria. Seria CHŁODNICE WODNE CHŁODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy prędkości powietrza większej niż 2,5 m/sek proponuje się ustawiać skraplacz, (zamawia się go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z chłodnicy. Będzie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 1.3. UWAGI OGÓLNE 1.4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 1.5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 2. RYSUNKI Instalacja WENTYLACYJNA

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna Opis instalacji Wentylacja mechaniczna Dla pomieszczeń domu jednorodzinnego zaprojektowano układ wentylacji nawiewnowywiewnej mechanicznej. Powietrze zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane będzie poprzez

Bardziej szczegółowo