Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni"

Transkrypt

1 Prodlew ul. Senatorska Warszawa Zakład Produkcyjny Warszawa, ul. Bliska 7 tel.: , fax: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa SPECODLEW Kraków, ul. Zakopiańska 73 Budowa zakładu odlewnictwa w Skawinie PT SOG Skawina Zachód w Skawinie działka nr 2040/8 Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Projektował Kamil Lenkiewicz mgr inż. Andrzej Olaszek upr. bud. AB.O.Upr.-06/9/ r r. Sprawdzał mgr inż. Jerzy Zieliński upr. bud. St-486/ r. Główny Projektant mgr inż. Janusz Sawicki r. Dyrektor ds. Technicznych mgr inż. Sławomir Pataj r. Prezes Zarządu mgr Dariusz Fajkowski r. Faza: Nr Z : Nr projektu: Nr egzemplarza: Projekt wykonawczy 96 PI-05.3 e

2 pomieszczenia kompresorowni PI-05.3 Strona 2 z 6 Zawartość projektu PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA UWAGI OGÓLNE OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ Założenia projektowe Projektowane rozwiązania Założenia obliczeniowe Opis projektowanych rozwiązań Wytyczne wykonania i eksploatacji instalacji Wytyczne międzybranżowe Wytyczne budowlane Uwagi końcowe... 6 Spis rysunków INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA KOMPRESOROWNI... PI-05.3.

3 pomieszczenia kompresorowni PI-05.3 Strona 3 z 6 Opis techniczny Podstawa opracowania Umowa z Inwestorem nr 04/TTP/96/0 z dnia 2 czerwca 200 roku. Projekt budowlany (nr arch. PB-3) z 202 roku, wykonany przez Prodlew Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Normy i normatywy techniczne projektowania. Uzgodnienia branżowe. Wytyczne Inwestora. Wytyczne dostawcy kompresorów. 2 Zakres opracowania Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym rozwiązań w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia kompresorowni zlokalizowanego w hali projektowanej odlewni. 3 Uwagi ogólne Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody jego autora. Dokonywanie na etapie wykonawczym samowolnych odstępstw od rozwiązań opisanych w niniejszym opracowaniu może spowodować zdjęcie z Projektanta odpowiedzialności za prawidłową pracę instalacji. W przypadku zmiany urządzeń może zaistnieć konieczność wykonania dokumentacji zamiennej. 4 Opis projektowanych rozwiązań 4. Założenia projektowe Objęte niniejszym opracowaniem pomieszczenie zlokalizowane będzie w hali odlewni w pobliżu słupa 0-F. Pomieszczenie to ma jedną ścianę wspólną z zewnętrzną ścianą hali produkcyjnej. W pomieszczeniu znajdować się będą dwa kompresory sprężonego powietrza. 4.2 Projektowane rozwiązania Pomieszczenie będzie miało zapewnioną wentylację mechaniczną wywiewną. Powietrze będzie usuwane z pomieszczenia przez kompresory. Powietrze świeże dostarczane będzie za pośrednictwem czerpni powietrza zlokalizowanej w przegrodzie zewnętrznej pomieszczenia. Szczegóły rozwiązania według projektu architektoniczno-budowlanego

4 pomieszczenia kompresorowni PI-05.3 Strona 4 z 6 o numerze PB-64 wykonanym przez frmę Prodlew Instalację projektuje się według założeń dostawcy kompresorów frmy CompAir Polska z siedzibą w Krakowie przy ulicy Pachońskiego 65, zarejestrowanej w KRS pod numerem Założenia obliczeniowe powietrza usuwana przez kompresor L 0: m 3 /h powietrza usuwana przez kompresor L 55: 640 m 3 /h Opis projektowanych rozwiązań Powietrze pobierane będzie z pomieszczenia przez kompresory i usuwane odpowiednio instalacją W7 przez kompresor L 0 oraz instalacją W8 przez kompresor L 55. Instalacja W7 pozwala na usuwanie powietrza do atmosfery poprzez wyrzutnię dachową w okresie letnim, a także do hali produkcyjnej poprzez wyrzutnię ścienną w okresie zimowym. Wybór sposobu wywiewu powietrza z pomieszczenia realizowany będzie poprzez odpowiednie ustawienie przepustnic zlokalizowanych na kanałach wywiewnych. Instalacją W8 powietrze będzie usuwane do atmosfery poprzez wyrzutnię dachową zlokalizowaną na dachu hali. Powietrze świeże dostarczane będzie za pośrednictwem czerpni powietrza zlokalizowanej w przegrodzie zewnętrznej pomieszczenia. Szczegóły rozwiązania według projektu architektoniczno-budowlanego o numerze PB-64 wykonanym przez frmę Prodlew Zestawienie urządzeń instalacji W7 W7.G W7.G2 W7.G3 W7.G4 W7.G5 W7.G6 Króciec elastyczny prostokątny: Typ: kep; 250x250-OC; Przepustnica jednopłaszczyznowa: Typ: B; 800; Podstawa dachowa kołowa: Typ: kbii; 800-OC; Wyrzutnia dachowa kołowa: Typ: kwdc; 800-OC; Przepustnica wielopłaszczyznowa: Typ: PPWA; 250x250-R; Wyrzutnia powietrza z nieruchomymi kierownicami; Typ: CWP-2600x600-NR-AL; Kolor wg architektury; np. Instal Warszawa S.A. np. Instal Warszawa S.A. np. SMAY

5 pomieszczenia kompresorowni PI-05.3 Strona 5 z 6 Zestawienie pozostałych elementów instalacji W7 W7. W7.2 W7.3 W7.4 W7.5 W7.6 Typ A/I 374x9/250x250/35; Trójnik prosty: Typ: ktg 250x250/250x250/250x250/50; Dyfuzor asymetryczny: Typ: C; 250x250/ 800/0/225/000; Kanał wentylacyjny; Typ B/II; 800/500; Typ A/I 250x250/2600x600/800; Kanał wentylacyjny; Typ A/I; 2600x600/400; BN-64/ BN-64/ BN-64/ BN-64/ BN-64/ BN-64/ Zestawienie urządzeń instalacji W8 W8.G W8.G2 W8.G3 W8.G4 Króciec elastyczny prostokątny: Typ: kep; 000x000-OC; Przepustnica wielopłaszczyznowa: Typ: PPWA; 000x000-R; Podstawa dachowa kołowa: Typ: kbii; 630-OC; Wyrzutnia dachowa kołowa: Typ: kwdc; 630-OC; np. Instal Warszawa S.A. Zestawienie pozostałych elementów instalacji W8 W8. W8.2 W8.3 Typ: A 044x942/000x000/200; Typ: C 000x000/ 630/000; Kanał wentylacyjny; Typ B/II; 630/2800; BN-64/ BN-64/ BN-64/

6 pomieszczenia kompresorowni PI-05.3 Strona 6 z Wytyczne wykonania i eksploatacji instalacji Kanały i kształtki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej odpowiednio według BN-70/ i BN-70/ , chyba że w specyfkacji podano inaczej. Poszczególne elementy instalacji łączyć należy między sobą na kołnierze, zatrzaski lub według technologii wybranej przez wykonawcę stosując uszczelki. Przewody proste instalacji winny być wykonane w sposób umożliwiający korektę ich długości na montażu. Należy przewidzieć rewizje umożliwiające czyszczenie kanałów. Połączenia wentylatora z instalacją należy wykonać przy pomocy króćca elastycznego. Kanały wentylacyjne należy mocować do elementów konstrukcyjnych stosując typowe zawiesia z odpowiednimi podkładkami amortyzującymi drgania bądź obejmy z taśmy stalowej z wkładką gumową dla kanałów okrągłych. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez strop i dach należy zabezpieczyć przy pomocy podstaw dachowych z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie elementy i urządzenia użyte w instalacji muszą mieć atest lub certyfkat zgodności Wytyczne międzybranżowe Wytyczne budowlane Należy przygotować otwory w dachu na prowadzenie kanałów wentylacyjnych o wymiarach o 00 mm większych od wymiarów kanałów. Należy przygotować cokoły pod podstawy dachowe wywiewników dachowych tak, aby wylot wywiewnika znajdował się przynajmniej 0,3 m nad połacią dachu. 4.3 Uwagi końcowe. Całość instalacji powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002 roku poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami. 2. Instalacje wykonać należy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 3. Podłączenia instalacji elektrycznej do urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta. 4. Przy wykonywaniu robót budowlano-instalacyjnych bezwzględnie należy zachować przepisy BHP. 5. Zastosowane materiały i urządzenia techniczne winny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie BHP, określonym w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U Nr 66 poz. 360 z późn. zm.).