Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW"

Transkrypt

1 Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych Warszawa, 18 listopada 2014 r.

2 Agenda Centralne rozliczanie derywatów OTC Rozwój usług repozytorium transakcji CRDIV/CRR a EMIR 2

3 KDPW zakres usług i główne funkcjonalności Usługi Core podstawowe Services Rozrachunek transakcji Rynek regulowany Alternatywny System Obrotu OTC - rynek kasowy Centralny depozyt papierów wartościowych Maintaining securities Prowadzenie kont accounts at the top-tier level depozytowych Usługi dodatkowe Zdarzenia korporacyjne Połączenia operacyjne z zagranicznymi CSD Usługi komercyjne Rejestrowanie i przechowywanie p.w. Repozytorium Transakcji (KDPW_TR) Agencja Numerująca (LEI, ISIN, FISN) Giełdowa Izba Rozrachunkowa (GIR KDPW) Tri-Party Repo 3

4 KDPW_CCP zakres usług i główne funkcjonalności Rozliczanie transakcji Rynek regulowany ASO OTC derywaty OTC REPO Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym SPAN VaR Zarządzanie zabezpieczeniami PLN Obligacje skarbowe Bony skarbowe SpółkiWI G20 Gwarancje bankowe Usługi dodatkowe Raportowanie do KDPW_TR 4

5 Centralne rozliczanie derywatów OTC

6 Autoryzacja KDPW_CCP zgodnie z wymogami EMIR Komisja Nadzoru Finansowego 8 kwietnia 2014 r. dokonała autoryzacji izby rozliczeniowej KDPW_CCP, potwierdzając tym samym, że spełnia ona wszystkie wymagania stawiane tego typu instytucjom przez unijne rozporządzenia EMIR. Zgodnie z rozporządzeniem, wszystkie działające w Unii Europejskiej izby rozliczeniowe do 15 września 2013 r. miały obowiązek złożyć w krajowym organie nadzoru wniosek autoryzacyjny. W sumie w EU stosowne dokumenty złożyły 22 izby. Potwierdzeniem wywiązania się danej izby z określonych wymogów jest jej autoryzacja, dokonywana przez krajowy organ nadzoru, po rekomendacji międzynarodowego Kolegium złożonego, m.in. z przedstawicieli banku centralnego oraz wybranych członków organów nadzorczych z innych krajów Unii Europejskiej oraz europejskiego nadzoru ESMA. 6

7 Przygotowanie KDPW_CCP do rozliczeń transakcji OTC Autoryzacja KDPW_CCP: , w obszarze instrumentów rynku regulowanego (rynek kasowy i rynek terminowy) i OTC (derywaty i transakcje repo) RYNEK KASOWY RYNEK TERMINOWY Rynek regulowany ASO OTC Rynek regulowany OTC - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) - BondSpot - NewConnect - Catalyst - BondSpot - Platforma konfirmacj i dla REPO - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) - OTC (MarkitWire, SwiftAccord) Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje, produkty strukturyzowane, jednostki indeksowe, listy zastawne, warranty, ETFy Akcje, prawa do akcji, obligacje, listy zastawne Obligacje skarbowe Kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe Forward na stopę procentową (Forward Rate Agreement), Swap stopy procentowej (Interest Rate Swap), Overnight Index Swap Basis Swap 7

8 Przygotowanie KDPW_CCP do rozliczeń transakcji OTC Rozliczenia OTC w walucie PLN: Forward Rate Agreements: termin zapadalności do 2Y; Interest Rate Swaps: 1M WIBOR, termin zapadalności do 3Y; 3M WIBOR, termin zapadalności do 20Y; 6M WIBOR, termin zapadalności do 20Y; Overnight Index Swaps: termin zapadalności do 1Y; Basis Swaps: termin zapadalności do 3Y; 1M vs 6M: termin zapadalności do 3Y; 3M vs 6M: termin zapadalności do 20Y; Transakcje REPO: transakcje repo i sell buy back zestawiane na platformie prowadzonej przez KDPW_CCP; 8

9 Przygotowanie KDPW_CCP do rozliczeń transakcji OTC Kolejne instrumenty rozliczane w KDPW_CCP Instrumenty IRS, OIS, FRA w EUR: Oprogramowanie dostępne w środowisku testowym; Kontrakty na indeksy stóp EURIBOR/EONIA; Mechanizm rozrachunku w systemie Target2; Wycena strumieni pieniężnych instrumentów związanych z indeksami stóp procentowych - w walucie kontraktu czyli EUR (MtM, VM, PAI, płatności odsetkowe oraz Settlement Adjustment); Wymagane depozyty zabezpieczające, wpłaty do Funduszu Zabezpieczającego OTC: obliczane w PLN; Termin zapadalności kontraktu do 50Y (clearing obligation); Walidacja systemu zarządzania ryzykiem przez zewnętrznego audytora; Zabezpieczenia w EUR i obligacjach EUR (zabezpieczenia dostępne dla wszystkich typów rozliczanych instrumentów); Wniosek o autoryzację pod koniec listopada

10 Lista uczestników KDPW_CCP Uczestnicy systemu rozliczeń OTC: 1. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. 2. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 3. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 4. BANK MILLENNIUM S.A. 5. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 6. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 7. BANK ZACHODNI WBK S.A. 8. CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. 9. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 10. GETIN NOBLE BANK S.A. 11. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 12. mbank S.A. 13. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKA S.A. 14. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Wszystkie banki - Uczestnicy Fixingów FRA, IRS i OIS (ACI Polska) 11 z 13 Banków kwotujących stawki WIBID i WIBOR 10

11 Client Clearing Usługa dla klientów banków (głównie instytucji finansowych, tzw. FC); Możliwość bezpośredniego potwierdzania transakcji przez klienta na platformie konfirmacyjnej (Markit); Ochrona aktywów klientów na poziomie CCP: pełna segregacja pozycji i zabezpieczeń klientów oraz możliwość portingu pozycji i zabezpieczeń (przeniesienie do innego UR, uniknięcie udziału w procedurze niewypłacalności UR); Efektywność portfela zabezpieczeń jeden kontrahent CCP - niższa wartość ekspozycji dzięki nettowaniu pozycji i MTM; Dodatkowe atuty - uzyski kapitałowe wynikające z CRDIV/CRR: Zerowa wartość ekspozycji z CCP dla Banku jeżeli Bank pełni w danej transakcji wyłącznie rolę pośrednika finansowego między klientem a CCP; Możliwość traktowania przez Klienta ekspozycji z tytułu transakcji z UR jako ekspozycje wobec CCP; obliczanie wymogów zgodnie z art. 306 CRR, 2% dla CCP vs % dla instytucji. 11

12 Client Clearing Konfirmacja transakcji na platformie MarkitWire 12

13 Wymóg kapitałowy z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC Wymóg kapitałowy z tytułu wpłat do funduszu wyznaczany jest na postawie art. 308 zgodnie ze wzorem: K i = 1 + β N N 2 DF i K DF CM CM β współczynnik koncentracji podany do wiadomości instytucji przez CCP, N liczba uczestników rozliczających podana do wiadomości instytucji przez CCP, DF CM suma wpłat do funduszu uczestników rozliczających podana do wiadomości instytucji przez CCP, DF i - ekspozycja z tytułu wniesionych przez instytucję wpłat do funduszu, K CM suma wymogów kapitałowych wszystkich uczestników rozliczających CCP obliczana przez instytucję zgodnie z art. 308 ust. 3 w zależności od wysokości kapitału hipotetycznego podawanego do wiadomości instytucji przez CCP. KDPW_CCP publikuje informacje o kapitale hipotetycznym na swojej stronie internetowej: 13

14 Wymóg kapitałowy z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC Informacje dotyczące kapitału hipotetycznego do celów art. 308 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych Fundusz: Fundusz rozliczeniowy (rynek regulowany) Data kalkulacji: Rodzaj informacji Podstawa prawna Wartość Kapitał hipotetyczny (K CCP ) Art. 50c(1)(a), Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 0,00 PLN Wpłaty uczestników rozliczających do funduszu (DF CM ) Zasób celowy KDPW_CCP alokowany do funduszu (DF CCP ) Art. 50c(1)(b), Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Art. 50c(1)(c), Rozporządzenie (UE) nr 648/ ,57 PLN ,84 PLN Liczba uczestników rozliczających (N) Art. 50c(1)(d), Rozporządzenie (UE) nr 648/ Współczynnik koncentracji (β) Art. 50c(1)(e), Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 0,

15 Rozwój usług Repozytorium Transakcji

16 MQ XML SLL VPN Uwierzytelnienie/ certyfikat SLL VPN Uwierzytelnienie/ certyfikat Dedykowana witryna Repozytorium transakcji Rynek regulowany Rynek regulowany Rynek OTC Instytucje nadzoru Rynek OTC Instytucja nadzoru A2A U2A Witryna www formatka, zaciąganie plików XML Moduł obsługi certyfikatów elektronicznych Moduł ról i uprawnień Kontrola formalna i merytoryczna Baza danych Informacja o transakcjach Baza danych użytkowników 16

17 Uczestnicy raportujący Generalny uczestnik raportujący (GUR): przekazuje do repozytorium raporty o kontraktach w imieniu własnym lub w imieniu innego kontrahenta, w tym raportów o kontraktach, których ten uczestnik nie jest stroną; posiada dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane przez tego uczestnika lub których jest stroną; ma możliwość dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną. Zwykły uczestnik raportujący (ZUR): przekazuje do repozytorium raporty o kontraktach w imieniu własnym, jak również w imieniu kontrahenta będącego drugą stroną transakcji własnej tego uczestnika; posiada dostęp do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane przez tego uczestnika lub których jest stroną; ma możliwość dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną. 17

18 Pozostali użytkownicy Pośredni uczestnik repozytorium (PUR): posiada dostęp do danych dotyczących kontraktów pochodnych, których jest stroną ma możliwość dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną Komercyjny Użytkownik Repozytorium (KUR): podmiot, będący upoważnionym przez uczestnika użytkownikiem repozytorium, posiadający dostęp do informacji o kontraktach pochodnych, których stroną jest ten uczestnik, na podstawie zawartej z KDPW umowy o poufności KUR uzyskuje dostęp do informacji o transakcjach innego podmiotu wyłącznie za jego zgodą. Przydatna funkcjonalność np. dla konsultantów, doradców. 18

19 KDPW_TR w liczbach (stan na dzień 12 listopada 2014) Łączna liczba Uczestników KDPW_TR 170 w tym: Generalny Uczestnik Raportujący (GUR) 13 Zwykły Uczestnik Raportujący (ZUR) 58 Pośredni Uczestnik Repozytorium (PUR) 99 Instytucje nadzorujące 8 Łączna liczba podmiotów, których dotyczą raporty przesłane do KDPW_TR:

20 Rozkład transakcji według kraju kontrahenta 94,4% 5,6% 4,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% PL IE ES PT FR GB NL Other 20

21 Rozkład transakcji OTC według kraju kontrahenta. 0,3% PL 1,7% 0,4% 0,2% ES PT GB Other 0,7% 98,3% 21

22 KDPW_TR w liczbach Liczba raportów przyjętych przez KDPW_TR w okresie luty listopad 2014: 22

23 Nadawanie kodów LEI Kod LEI - Legal Entity Identifier - 20-znakowy kod alfa-numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje podmioty zawierające transakcje na światowych rynkach finansowych. Zgodnie z rozporządzeniem EMIR wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi, które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych, będą zobowiązane do raportowania informacji o nich do repozytoriów transakcji. W celu umożliwienia identyfikacji podmiotów będących: stroną transakcji w instrumentach pochodnych, beneficjentem takiej transakcji, centralnym kontrpartnerem, uczestnikiem rozliczającym, czy też brokerem dla tej transakcji, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego, unikatowego numeru. Takim unikalnym identyfikatorem jest numer LEI. Zgodnie z wytycznymi ESMA (Q&A, , ESMA/2013/1527) kod pre-lei jest jedynym kodem, który powinien być użyty przez kontrahenta, celem jego identyfikacji. 23

24 Praktyczne kwestie dotyczące raportowania : Identyfikatory wykorzystywane w procesie raportowania (prelei, UPI, UTI): dostępność LEI vs liczba raportów bez LEI (obecnie w ok. 81% raportów przesyłanych do KDPW_TR identyfikacja stron ma miejsce na bazie kodów określanych jako prelei /spełniających warunek, iż liczba znaków kodu = 20/); brak standardu UPI (brak jednoznacznej identyfikacji produktu powoduje problemy związane ze sposobem raportowania do RT, z agregacją danych, porównywaniem danych, prezentowaniem danych, pozyskiwaniem danych przez Nadzorców oraz identyfikacją ryzyka); UTI błędy w procesie generowania, modyfikacje (obecnie ok. 37% raportów przesyłanych do KDPW_TR zawiera kod UTI spełniający wymagania co do prefiksu określone w Q&A 18); 24

25 Dostosowanie zasad raportowania wynikających z wymogów ESMA Zmiany wynikające z implementacji walidacji stopnia 1 (walidacje wymagane przez ESMA opisane w pismach z oraz dostępnych on-line w zakładce Korespondencja ) Zmiany w procesie rekoncyliacji (nowy zakres informacyjny komunikatów trar.rcn ) W nowej wersji komunikatu do Uczestników raportujących przekazane zostaną sprzeczne wartości zaraportowane przez danego uczestnika i przez podmiot raportujący w imieniu drugiej strony transakcji. Zmiany w procesie rekoncyliacji (nowa umowa pomiędzy RT, włączenie transakcji backloading oraz wdrożenie zasady 7 days limitation. Zgodnie z tą zasadą niesparowanie transakcje będą włączane do procesu rekoncyliacji przez 7 dni. Po siedmiu dniach roboczych niesparowane raporty (status NPAR) będą wyłączane z codziennego procesu rekoncyliacji (a zatem również z komunikatów trar.rcn ), jednakże nadal przechowywane w bazie. W dniu, w którym druga strona takiego raportu prześle swój raport do KDPW_TR bądź do innego RT, wyłączony raport zostanie odnaleziony w bazie RT i ponownie włączony do procesu. 25

26 Dostosowanie zasad raportowania wynikających z wymogów ESMA Zmiany walidacji raportów w rodzaju zmiany (action type) nowy (new), pod kątem poprawności kodów pre-lei użytych do identyfikacji kontrahenta. Zaczynając od 1 grudnia br., w przypadku przyjęcia przez KDPW_TR raportu z identyfikacją kontrahenta (oraz drugiego kontrahenta) na bazie niepoprawnego bądź nieaktywnego kodu pre-lei lub kodu innego niż pre-lei, w komunikacie trar.sts pojawi się dodatkowa informacja - obecnie należy ją traktować jako ostrzeżenie. Poprawność identyfikatora pre-lei użytego w raporcie będzie badana na podstawie danych pozyskanych przez KDPW_TR ze wszystkich agencji kodujących (pre-lou) Zmiany w zakresie raportów dla Nadzorców nowe rodzaje raportów oraz szersza zawartość informacyjna, w tym informacje o odrzuceniach raportów składanych do RT. 26

27 Udogodnienia wynikające z dotychczasowych doświadczeń Umożliwienie uczestnikom pobierania danych do plików csv pliki mniejsze, łatwiejsze do obsługi programistycznej Zmiany w procesie wyświetlania danych. Prezentowanie danych będzie procesem niezależnym od wyznaczania liczby raportów, co w sposób zdecydowany poprawi kwestię wyświetlania danych. Zmiany w zakładkach searching and reports download i archive (usprawnienie procesu obsługi zakładek, umożliwienie uczestnikom płynnego stosowania filtrów w zakładkach, przyspieszenie procesu eksportu danych) Przekazywanie uczestnikom raportującym informacji o statusie MATCH w wyniku procesu rekoncyliacji. 27

28 Plany KDPW w zakresie rozwoju oferty i modyfikacji zasad raportowania Wdrożenie zmian wynikających z opracowywanych przez repozytoria oraz ESMA walidacji stopnia 2 (szczegółowe walidacje warunkowe), w szczególności zmiany związane z wejściem w życie obowiązkowości identyfikacji na bazie kodów prelei (autentykacja identyfikatorów prelei w poszczególnych prelou). Udostępnienie obrazu faktury (lub e-faktura) oraz analiza możliwości prezentacji analityki do faktury w ramach interfejsu WEB. Opracowanie funkcjonalności pozwalającej uczestnikom na rezygnację z terminacji automatycznej dokonywanej przez KDPW_TR w dacie maturity date czyli terminacja indywidualna (AT=C). 28

29 Plany KDPW w zakresie rozwoju oferty i modyfikacji zasad raportowania Dodanie funkcjonalności pozwalającej w bazie transakcji przy użyciu GUI na przeglądanie historii zgłoszeń. Funkcjonalność polegałaby na wyświetlaniu (na żądanie użytkownika) wszystkich zgłoszeń dotyczących danej transakcji, łącznie ze zgłoszeniami nadpisanymi w danym dniu. Analiza możliwości opracowania funkcjonalności pozwalającej na eksport z systemu RT wybranych (wielu) plików trar.sts oraz/lub trar.rcn do pliku xls/xml/csv. Analiza możliwości udostępnienia funkcjonalności zmiany UTI w aspekcie przedstawionych przez ESMA walidacji stopnia 2. 29

30 CRDIV/CRR a EMIR

31 Korzyści wynikające z centralnego rozliczania transakcji OTC KDPW_CCP dzięki autoryzacji jako centralny kontrpartner uzyskał status kwalifikowanego kontrahenta centralnego (zgodnie z definicją CRR); Wymogi kapitałowe z tytułu transakcji wobec KDPW_CCP jako kwalifikowanego CCP, wyznaczane są zgodnie z art. 306 CRR: niższa waga ryzyka dla ekspozycji z tytułu transakcji (2% dla CCP vs % dla instytucji), brak korekty wyceny kredytowej (CVA credit value adjustments). W przypadku instrumentów pochodnych OTC nierozliczanym centralnie, instytucje wyznaczają dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu korekty CVA (zgodnie z art. 381 CRR), która odzwierciedla bieżącą wartość rynkową ryzyka kredytowego kontrahenta wobec instytucji. 31

32 Korzyści wynikające z centralnego rozliczania transakcji OTC Korzyści wynikające z niższych wymogów w odniesieniu do ekspozycji z tytułu transakcji częściowo kompensowane przez wymóg kapitałowy z tytułu wpłat do funduszu (analiza BIS z października tego roku Regulatory reform of over-the-counter derivatives: an assessment of incentives to clear centrally wskazuje na zdecydowanie niższy koszt kapitału w przypadku centralnego rozliczania). Niższa wartość ekspozycji dzięki nettowaniu pozycji i MTM (jedna umowa o kompensowaniu należności i zobowiązań z CCP), 32

33 Korzyści wynikające z centralnego rozliczania transakcji OTC The BCBS-IOSCO new standard on margin requirements for non-centrally cleared derivatives - dążenie do określenia wymogów w zakresie variation margin i initial margin dla instrumentów pochodnych nierozliczanych centralnie: od 1 grudnia 2015 (dotyczy instrumentów zawartych od tej daty) Initial margin i koszt finansowania dla takich transakcji - wyższy niż w przypadku centralnego clearingu (analiza BIS z października tego roku Regulatory reform of over-the-counter derivatives: an assessment of incentives to clear centrally ) Dodatkowe uregulowania: Risk Mitigation Standards for Non-centrally Cleared OTC Derivatives consultation paper 9 standardów, których celem jest mitygacja ryzyka na rynku instrumentów pochodnych nierozliczanych centralnie, dotyczących m.in. dokumentacji transakcyjnej, potwierdzania transakcji, wyceny, rekoncyliacji i kompresji portfela, rozwiązywania sporów. 33

34 Korzyści wynikające z centralnego rozliczania transakcji OTC Transakcje rozliczane bilateralnie Bank-Bank Transakcja skierowana do rozliczenia przez kontrahenta centralnego (CCP) Kontrakt pochodny Kontrakt pochodny Bank Bank Bank CCP Bank B o Każdy uczestnik rynku ma wielu kontrahentów; o Każdy uczestnik rynku ma wiele portfeli zabezpieczeń do zarządzania; o Ryzyko kontrahenta szacowane jest wobec każdego uczestnika rynku; o Brak jednolitego systemu segregacji pozycji i monitoringu zabezpieczeń; o Stroną każdej transakcji w wyniku nowacji staje się CCP; o Jeden kontrahent CCP jeden portfel zabezpieczeń, niższa wartość ekspozycji dzięki nettowaniu pozycji i MTM; o Ryzyko szacowane wyłącznie wobec CCP (2% plus wymóg wobec FZ OTC); o Jednolity system segregacji pozycji i zabezpieczeń, monitoring stopnia wykorzystania zabezpieczenia, możliwość portingu pozycji i zabezpieczeń (możliwość uniknięcia udziału w procedurze niewypłacalności UR) 34

35

Nowe rozwiązania w systemach informatycznych oraz ich wpływ na uczestników rynku finansowego

Nowe rozwiązania w systemach informatycznych oraz ich wpływ na uczestników rynku finansowego Nowe rozwiązania w systemach informatycznych oraz ich wpływ na uczestników rynku finansowego Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Leszno, 14 marca 2013 r. Wpływ nowych regulacji UE na rynku

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP to dopiero początek

KDPW_CCP to dopiero początek Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP to dopiero początek 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Nowa strategia KDPW. Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów. dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW. Zakopane, 11 czerwca 2010 r.

Nowa strategia KDPW. Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów. dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW. Zakopane, 11 czerwca 2010 r. Nowa strategia KDPW Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW Zakopane, 11 czerwca 2010 r. Obecne postrzeganie KDPW 1. Centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A.

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA dotycząca zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo