Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska"

Transkrypt

1 Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do danych empirycznych, podporządkowana klasyfikacji operacji bankowych opartych o kryterium bilansu. Żaden bank nie prowadzi jednak działalności w oderwaniu od uwarunkowań zewnętrznych, dlatego pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający Czytelnika w problematykę organizacji i funkcjonowania systemu bankowego, instytucji centralnych o charakterze powszechnym i samorządowym oraz wskazania miejsca i roli banków w polskim systemie bankowym. Rozdział drugi prezentuje kolejne etapy życia ekonomicznego banków, począwszy od warunków ich tworzenia zgodnie z polskim prawem bankowym, poprzez działania naprawcze i sanacyjne prowadzone w sytuacjach pojawiających się problemów finansowych, aż po likwidację, zawieszenie działalności i ogłoszenie upadłości banku. Rozdział trzeci, traktujący o czynnościach bankowych, jest rozstrzygający dla dalszej konstrukcji podręcznika. Czynności bankowe zostały bowiem potraktowane jako element określający istotę działania banku, z czego wynikła konieczność omówienia również roli i znaczenia sprawozdań finansowych (przede wszystkim bilansu i pozycji pozabilansowych) odzwierciedlających poszczególne obszary aktywności bankowej. Kolejnych pięć rozdziałów stanowi więc szczegółowe omówienie operacji bankowych. Ostatni rozdział, dotyczący zarządzania ryzykiem bankowym, w pewnym stopniu ma charakter podsumowujący, ponieważ łączy w sobie obszary aktywności bankowej obarczone ryzykiem i omówione we wcześniejszych rozdziałach. Oprócz przedstawienia rodzajów ryzyka towarzyszącego działalności banku, zawiera także omówienie zasad zarządzania ryzykiem oraz obowiązujących banki regulacji ostrożnościowych. Spis treści: Wprowadzenie Rozdział 1. System bankowy w Polsce 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 1.2. Instytucje centralne systemu bankowego Narodowy Bank Polski Komisja Nadzoru Finansowego Bankowy Fundusz Gwarancyjny Krajowa Izba Rozliczeniowa Instytucje centralne o charakterze samorządowym 1.3. Bank w systemie bankowym Rozbieżności definicyjne instytucji funkcjonujących w systemie bankowy Rodzaje banków w polskim systemie bankowym Charakterystyka banków komercyjnych

2 1.4. Zagadnienia sprawdzające Rozdział 2. Rozpoczęcie, sanacja i zakończenie działalności banku (stan prawny na r.) 2.1. Warunki utworzenia banku zgodnie z prawem bankowym Bank państwowy Bank w formie spółki akcyjnej Bank spółdzielczy Bank hipoteczny 2.2. Sanacja banku mającego problemy finansowe Działalność pomocowa BFG Analiza działalności pomocowej BFG 2.3. Likwidacja i przejęcie banku w trybie nadzoru ogólnego oraz regulacyjnego 2.4. Zawieszenie działalności banku i ogłoszenie jego upadłości 2.5. Zagadnienia sprawdzające Rozdział 3. Czynności bankowe jako element określający istotę działania banku 3.1. Zakres czynności bankowych 3.2. Czynności bankowe według ustawy Prawo bankowe Konstrukcja definicji ustawowej banku Czynności bankowe sensu stricto Czynności bankowe sensu largo Pozostałe czynności wykonywane przez banki 3.3. Operacje bankowe według kryterium przedmiotowego Sprawozdanie finansowe banku jako odzwierciedlenie operacji bankowych Operacje aktywne Operacje pasywne Operacje pośredniczące 3.4. Operacje bankowe z punktu widzenia klienta 3.5. Zagadnienia sprawdzające Rozdział 4. Pasywne operacje bankowe na rynku pozabankowym 4.1. Przyjmowanie wkładów pieniężnych Definicja depozytu bankowego Rodzaje depozytów bankowych Działalność depozytowa banków komercyjnych 4.2. Emitowanie dłużnych papierów wartościowych 4.3. System gwarantowania depozytów w Polsce Zasady gwarantowania depozytów w polskim systemie bankowym Źródła finansowania wypłat środków gwarantowanych Dotychczasowa działalność gwarancyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 4.4. Zagadnienia sprawdzające

3 Rozdział 5. Pasywne operacje bankowe na rynku międzybankowym 5.1. Międzybankowy rynek pieniężny Uczestnicy międzybankowego rynku pieniężnego Organizacja międzybankowego rynku pieniężnego Segmentacja międzybankowego rynku pieniężnego 5.2. Bank komercyjny na rynku lokat międzybankowych Funkcjonowanie rachunków bankowych Rodzaje depozytów na rynku międzybankowym i zasady ich rozliczania Przebieg transakcji na rynku lokat międzybankowych 5.3. Kredyty refinansowe zaciągane w banku centralnym Kredyt lombardowy Kredyt w ciągu dnia operacyjnego (kredyt techniczny) Redyskonto weksli w NBP (kredyt redyskontowy) Dyskonto weksli w NBP (kredyt dyskontowy) 5.4. Zagadnienia sprawdzające Rozdział 6. Aktywne operacje bankowe udzielanie kredytów 6.1. Rola kredytów w działalności banku 6.2. Pojęcie i funkcje kredytów. Kredyt a pożyczka 6.3. Klasyfikacja kredytów według różnych kryteriów Kredyt w rachunku bieżącym i w rachunku kredytowym Kredyty wekslowe Kredyt obrotowy i inwestycyjny Kredyt konsumencki Kredyt hipoteczny Wielkość i struktura działalności kredytowej banków komercyjnych w Polsce 6.4. Procedura ubiegania się o kredyt Etapy procedury kredytowej Umowa kredytowa i jej elementy 6.5. Zdolność kredytowa i metody jej analizy Pojęcie i znaczenie zdolności kredytowej Ocena zdolności kredytowej osoby fizycznej Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa Analiza opisowa Metoda punktowa Analiza dyskryminacyjna Ocena zdolności kredytowej w przypadku kredytowania projektów inwestycyjnych 6.6. Prawne zabezpieczenia kredytów Rodzaje zabezpieczeń osobistych Rodzaje zabezpieczeń rzeczowych Zasady doboru zabezpieczeń 6.7. Windykacja roszczeń kredytowych Ogólne założenia windykacyjne

4 Wstępne czynności windykacyjne Bankowy tytuł egzekucyjny Sposoby egzekucji 6.8. Zagadnienia sprawdzające Rozdział 7. Pozostałe aktywne operacje bankowe 7.1. Inwestycje banków w papiery wartościowe działalność celowa, czy lokowanie środków niezaangażowanych w kredyty? 7.2. Papiery wartościowe w portfelu inwestycyjnym banków Akcje i udziały Skarbowe papiery wartościowe Bony pieniężne NBP Obligacje komunalne Papiery komercyjne 7.3. Skala działalności inwestycyjnej banków komercyjnych w Polsce 7.4. Lokaty terminowe w banku centralnym 7.5. Sekurytyzacja aktywów banku 7.6. Zagadnienia sprawdzające Rozdział 8. Usługowe operacje bankowe 8.1. Istota i rodzaje operacji usługowych 8.2. Prowadzenie rachunków bankowych Rachunek bankowy jako podstawa dokonywania rozliczeń Rodzaje rachunków bankowych według ustawy Prawo bankowe Szczególne rodzaje rachunków bankowych (wspólne, skonsolidowane itp.) Liczba rachunków w bankach komercyjnych w Polsce 8.3. Krajowe rozliczenia pieniężne Rozliczenia gotówkowe Rozliczenia bezgotówkowe 8.4. Rozliczenia zagraniczne Dokumenty handlowe, przewozowe i finansowe Systemy rozliczeń Nieuwarunkowane formy zapłaty Uwarunkowane formy zapłaty 8.5. Bank komercyjny na rynku finansowym Bank jako pośrednik w przeprowadzaniu emisji i sprzedaży wyemitowanych walorów Bank jako gwarant emisji Pozostałe funkcje banku na rynku finansowym Doradztwo inwestycyjne Zarządzanie aktywami i funduszami Udział banków w procesach sekurytyzacji aktywów 8.6. Zagadnienia sprawdzające Rozdział 9. Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym

5 9.1. Istota i rodzaje ryzyka bankowego 9.2. Zasady zarządzania ryzykiem bankowym 9.3. Ryzyko płynności finansowej Metody pomiaru ryzyka płynności Wybrane sposoby ograniczania ryzyka płynności 9.4. Ryzyko kredytowe Metody pomiaru ryzyka kredytowego Wybrane sposoby ograniczania ryzyka kredytowego 9.5. Ryzyko stopy procentowej Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej Wybrane sposoby ograniczania ryzyka stopy procentowej Procentowe transakcje financial futures (interest rate futures) Opcje odsetkowe (interest rate options) Swapy odsetkowe (interest rate swap IRS) Forward rate agreement (FRA) CAP, FLOOR, COLLAR Przykłady stosowania transakcji zabezpieczających 9.6. Ryzyko walutowe Metody pomiaru ryzyka walutowego Wybrane sposoby ograniczania ryzyka walutowego Operacje forward Walutowe kontrakty futures (currency futures) Opcje walutowe (currency options) Swapy walutowe (currency swap) Przykłady stosowania transakcji zabezpieczających 9.7. Regulacje ostrożnościowe w procesie zarządzania ryzykiem bankowym Limity koncentracji zaangażowania Współczynnik wypłacalności Rezerwy celowe Wskaźniki płynności Wymogi kapitałowe związane z ryzykiem bankowym Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego Współczynnik wypłacalności, rezerwy celowe i wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka bankowego w bankach komercyjnych w Polsce 9.8. Zagadnienia sprawdzające

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Bankowość korporacyjna. Maciej S. Wiatr Bankowość korporacyjna obejmuje w ujęciu szerokim zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej

Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej 1. Rynek finansowy i jego segmenty Postępujący proces globalizacji współczesnych rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania, interpretacji i egzekwowalności umów kredytowych opartych na standardzie Loan Market Association w prawie polskim

Analiza zastosowania, interpretacji i egzekwowalności umów kredytowych opartych na standardzie Loan Market Association w prawie polskim Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Rozprawa doktorska na temat: Analiza zastosowania, interpretacji i egzekwowalności umów kredytowych opartych na standardzie Loan Market Association w prawie polskim

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych

Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych Dla Sheili Spis treści Podziękowania.................................. 19 Rozdział 1. Wprowadzenie. Czym jest rynek................ 21 1.1. Kapitał

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2011 roku Grupa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49 Ujawnienie informacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo