Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP. Dariusz Marszałek Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP. Dariusz Marszałek Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu"

Transkrypt

1 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP Dariusz Marszałek Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu Warszawa, kwiecień 2014

2 Instytucje polskiego rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego KDPW Główny Rynek GPW, Bondspot, Catalyst, NewConnect, OTC KDPW_CCP Narodowy Bank Polski Inwestorzy instytucjonalni Instytucje finansowe i pośrednicy Emitenci Inwestorzy indywidualni 2

3 Akcjonariat KDPW i KDPW_CCP Historia Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 33% GPW NBP 100 % MSP 33% 33% obecnie Niezależna instytucja działająca w formie spółki akcyjnej Obecni akcjonariusze (od 1999 r.) Skarb Państwa 1/3 akcji GPW 1/3 akcji Narodowy Bank Polski 1/3 akcji KDPW_CCP (lipiec 2011 r.) KDPW 100% akcji. Kapitał własny KDPW_CCP : 218 mln PLN (ok. 52 mln EUR) Wprowadzenie pojęcia nowacji rozliczeniowej do polskiego porządku prawnego (sierpień 2012) 3

4 Podstawowe statystyki Liczba uczestników KDPW: 67 Liczba uczestników KDPW_CCP: 41 Liczba emitentów: w tym: zagranicznych: 72 Liczba zdeponowanych papierów wartościowe o charakterze udziałowym: Liczba zdeponowanych papierów wartościowe o charakterze dłużnym: 716 Kapitalizacja akcji zarejestrowanych w KDPW 529 mld PLN (EUR 125 mld) Kapitalizacja obligacji zarejestrowanych w KDPW 658 mld PLN (EUR 155 mld) Wartość operacji rozliczonych na rynku wtórnym w 2013 roku: 11 bln PLN (EUR 2,6 bln) 4

5 Infrastruktura rynku Zawarcie transakcji GPW BondSpot OTC KDPW_CCP Rozliczenie transakcji Rozliczenie System Zarządzania Ryzykiem Rozrachunek transakcji KDPW Rozrachunek Centralny Depozyt Repozytorium transakcji NBP

6 Usługi Grupy KDPW dla rynku finansowego Rozrachunek transakcji 100% Rynek regulowany ASO OTC kasowy Centralny depozyt papierów wartościowych Prowadzenie kont depozytowych Zdarzenia korporacyjne Wypłaty transferowe OFE Rejestrowanie i przechowywanie p.w. Połączenia operacyjne z zagranicznymi CSDs Prowadzenie referencyjnych baz danych System Rekompensat Fundusz Gwarancyjny Rozliczanie transakcji Rynek regulowany ASO OTC derywaty Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym SPAN VaR OTC REPO Agencja kodująca (kody ISIN, LEI) Repozytorium transakcji Giełdowa Izba Rozrachunkowa (GIR KDPW) PLN Zarządzanie zabezpieczeniami Obligacje skarbowe Bony skarbowe Spółki WIG20 Gwarancje bankowe 2015 reautoryzacja CSD 2013 autoryzacja CCP 6

7 Polski centralny depozyt papierów wartościowych Funkcje i zadania KDPW określa Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Główne zadanie: Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce Zgodnie z art. 48 ust. 7 Ustawy o obrocie ( ) KDPW może przekazać w drodze umowy wykonywanie określonych zadań spółce zależnej. Wykorzystując powyższy zapis KDPW powierzył izbie rozliczeniowej KDPW_CCP realizację zadań z zakresu gwarantowania i rozliczania transakcji.

8 Ustawowe zadania KDPW Funkcje rozliczeniowo-rozrachunkowe rozliczanie transakcji (rynek regulowany, alternatywny system obrotu) rozrachunek transakcji w instrumentach finansowych i środkach pieniężnych (rynek regulowany, alternatywny system obrotu) prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń, w tym systemu gwarantowania rozliczeń transakcji zawartych na rynku regulowanym Funkcje depozytowe prowadzenie depozytu papierów wartościowych nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych Inne funkcje zarządzanie obowiązkowym Systemem Rekompensat

9 Główne zadania KDPW Prowadzenie kont depozytowych dla uczestników, na których w formie elektronicznego zapisu, rejestrowane są papiery wartościowe Rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych podlegających dematerializacji na kontach depozytowych uczestników Rozrachunek transakcji zawieranych na rynkach regulowanych: GPW oraz BondSpot, a także transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym (NewConnect, BondSpot) Nadzorowanie zgodności wielkości emisji papierów wartościowych znajdujących się w obrocie Realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych (np. wypłata dywidendy, scalanie akcji) Przydzielanie kodów ISIN (International Securities Identifying Numbers) polskim emisjom instrumentów finansowych (KDPW jest krajowym organem odpowiedzialnym za ich nadawanie)

10 Instrumenty finansowe rejestrowane w KDPW Wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym muszą być zarejestrowane w KDPW Obecnie w systemie KDPW zarejestrowane są następujące papiery wartościowe: - Akcje (krajowe i zagraniczne) - Obligacje (Skarbu Państwa, NBP (banku centralnego) korporacyjne (krajowe i zagraniczne), komunalne, zamienne, EBI, z prawem pierwszeństwa, obligacje niepubliczne, listy zastawne) - Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych - Kontrakty Futures (na indeks WIG20, na walutę, na akcje) - Indeksowe jednostki udziałowe - Opcje (Europejskie, na indeks WIG20, na akcje) Wyjątek: Bony skarbowe: przechowywanie, rozliczanie oraz rozrachunek system Narodowego Banku Polskiego 10

11 Podstawowe zasady rozliczeń realizowanych w KDPW W KDPW rozliczane są wyłącznie zdematerializowane papiery wartościowe Transfery papierów wartościowych odbywają się poprzez dokonywanie zapisów księgowych w systemie depozytowym, rozliczeniowym i rozrachunkowym KDPW Transferów dokonuje się pomiędzy kontami uczestników KDPW Obowiązkowa segregacja aktywów (aktywa własne, aktywa klientów) Zmiana stanów własności następuje w momencie dokonania zapisu księgowego Dokonywanie rozliczeń transakcji na rzecz: GPW, BondSpot, NewConnect (ASO), MTS Poland Model rozliczeniowy w trybie DvP: BIS model I, BIS model II Rozliczenia: T+2, T+3 dla obrotu na rynku regulowanym GPW, BondSpot T+0 do T+n dla transakcji poza obrotem zorganizowanym OTC Dwa tryby rozliczenia: RTGS DVP ( ), FOP ( ) Tryb wielosesyjny ( )

12 Cykl rozliczeniowy Cykl rozliczeniowy dla transakcji na akcjach, prawach do akcji, certyfikatach zawartych na rynku regulowanym trwa trzy dni robocze (T+3), a dla obligacji - dwa dni robocze (T+2) Oznacza to, że formalnym właścicielem akcji staniemy się dopiero trzeciego dnia rozliczeniowego po dokonaniu transakcji, a w przypadku obligacji drugiego dnia. 12

13 Liczba rachunków papierów wartościowych

14 Połączenia operacyjne z innymi depozytami KDPW utrzymuje 20 połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami depozytowymi. 10 z nich to połączenia bezpośrednie pomiędzy KDPW a zagranicznym depozytem. Pozostałe 10 to połączenia typu pośredniego, za pośrednictwem jednego z dwóch międzynarodowych depozytów (Clearstream Banking Luxembourg, Euroclear Bank) lub jak w przypadku Bułgarii za pośrednictwem banku depozytariusza. W przypadku Słowacji połączenie pośrednie i bezpośrednie. 14

15 Strategia budowania połączeń operacyjnych Cele budowy nowych połączeń operacyjnych: rozliczanie rynków zagranicznych obsługiwanych przez rynki regulowane lub ASO w Polsce budowa międzynarodowej sieci operacyjnej i połączeń operacyjnych KDPW w odpowiedzi na potrzeby polskiego rynku, w szczególności w związku z podwójnym notowaniem papierów wartościowych na GPW i rynku macierzystym: rynki kluczowe połączenia bezpośrednie pozostałe rynki połączenia operacyjne za pośrednictwem ICSD lub banków uzyskanie przez KDPW pozycji głównego pośrednika w zakresie rozrachunku dla inwestorów polskich działających poprzez uczestników KDPW na rynkach zagranicznych (np. Wiedeń, Frankfurt, Londyn) rozwój współpracy biznesowej z innymi centralnymi depozytami oraz izbami rozliczeniowymi w regionie poprzez sprzedaż na danym rynku systemu kdpw_stream nawiązywanie biznesowych relacji z zagranicznymi podmiotami depozytowo-rozliczeniowymi w regionie Korzyści dla inwestorów: dostęp do nowych możliwości inwestycyjnych w tym - nowych rynków oraz szerszej gamy instrumentów finansowych

16 System Rekompensat Nadzór nad całością Systemu Rekompensat, jak również funkcje w zakresie licencjonowania i ewentu alnego sankcjonowania podmiotów prowadzących działalność maklerską uczestników tego systemu sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Celem Systemu Rekompensat jest dodatkowe zabezpieczenie aktywów inwestorów powierzonych licencjonowanym firmom inwestycyjnym, w przypadku gdy wszystkie procedury ostrożnościowe i sys temy nadzoru nad firmami inwestycyjnymi nie są w stanie zapewnić inwestorom pełnej ochrony. KDPW administruje i zarządza środkami systemu. System rekompensat zabezpiecza w pełni wypłatę środków inwestorów objętych systemem rekompensat do kwoty wynoszącej równowartość w złotych 3 tys. euro, oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z zastrzeżeniem że maksymalna wartość środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22 tys. euro. W praktyce oznacza to, że maksymalna rekompensata w chwili obecnej to euro, gdyż system rekompensat wypłaca tylko 90% nadwyżki ponad euro.

17 Repozytorium Transakcji w KDPW Obowiązek raportowania Repozytorium Transakcji Gromadzenie i przechowywanie informacji dotyczących transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe oraz informacje dotyczące tych instrumentów (EMIR). Obowiązek zgłaszania transakcji (Art. 9 Rozporządzenia EMIR): Kontrahenci finansowi i niefinansowi oraz CCP mają obowiązek zgłaszania szczegółowych informacji na temat każdego zawartego przez siebie kontraktu pochodnego oraz na temat wszelkich zmian lub rozwiązania tego kontraktu do repozytorium transakcji. Informacje te muszą być przekazywane do repozytorium nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie warunków lub rozwiązaniu kontraktu. Transakcje zawarte przed 16/08/2012, aktywne w tym dniu Transakcje zawarte 16/08/2012 lub później Okres przejściowy na raportowanie transakcji zawartych przed wejściem w życie wymogu (backloading): 90 D jeżeli transakcja jest aktywna w dniu wejścia w życie wymogu raportowania 3 Y jeżeli transakcja zapadła w dniu wejścia w życie wymogu raportowania ESMA nie trzeba raportować wszystkich zdarzeń/modyfikacji - wystarczy raport pokazujący najbardziej aktualny stan 17

18 Repozytorium Transakcji Wszystkie klasy instrumentów w jednym miejscu Rejestracja KDPW_TR w ESMA w zakresie następujących klas instrumentów (rynek regulowany lub OTC): Instrumentów pochodnych na akcje (EQ) Instrumentów pochodnych na stopę procentową (IR) Walutowych instrumentów pochodnych (CU) Kredytowych instrumentów pochodnych (CR) Towarowych instrumentów pochodnych (CO) Innych instrumentów pochodnych (OT) Wypełnienie obowiązku raportowania Bezpośrednie raportowanie do KDPW_TR (wymaga uczestnictwa w typie ZUR lub GUR) Za pośrednictwem innego uczestnika raportującego KDPW_TR Delegowanie do centralnego kontrahenta - na polskim rynku: KDPW_CCP Darmowe pośrednictwo KDPW_CCP w przekazywaniu informacji do KDPW_TR KDPW_CCP nie pobiera opłat za pośrednictwo w raportowaniu do KDPW_TR w imieniu uczestnika rozliczającego lub jego klientów (ponad opłaty wymagane przez KDPW_TR) KDPW_CCP raportuje wyłącznie do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW 18

19 Rejestracja Repozytorium Transakcji zgodnie z wymogami EMIR Harmonogram rejestracji Repozytorium Transakcji KDPW_TR 7 listopada 2013 r. - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA (European Securities Market Authority) zarejestrował Repozytorium Transakcji w KDPW (jedno z pierwszych czterech TR), stwierdzając tym samym, że spełnia ono wszelkie wymagania stawiane repozytoriom zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR. 12 lutego 2014 r. - Wejście w życie obowiązku raportowania kontraktów pochodnych do repozytoriów transakcji (90 dni po rejestracji pierwszego repozytorium) 19

20 Nadawanie kodów LEI Kod LEI - Legal Entity Identifier - 20-znakowy kod alfa-numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje podmioty zawierające transakcje na światowych rynkach finansowych. Zgodnie z rozporządzeniem EMIR wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi, które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych, będą zobowiązane do raportowania informacji o nich do repozytoriów transakcji. W celu umożliwienia identyfikacji podmiotów będących: stroną transakcji w instrumentach pochodnych, beneficjentem takiej transakcji, centralnym kontrpartnerem, uczestnikiem rozliczającym, czy też brokerem dla tej transakcji, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego, unikatowego numeru. Takim unikalnym identyfikatorem jest numer LEI. Zgodnie z wytycznymi ESMA (Q&A, , ESMA/2013/1527) kod pre-lei jest jedynym kodem, który powinien być użyty przez kontrahenta, celem jego identyfikacji. 20

21 KDPW_LEI 19 sierpnia 2013 r. KDPW otrzymał prefix (2594), umożliwiający nadawanie osobom prawnym kodów identyfikujących LEI. Prefix został nadany przez ROC Secretariat (Regulatory Oversight Committee Secretariat) i będzie identyfikował nadane przez KDPW (pełniącym funkcję LOU - Local Operating Unit) kody w globalnym systemie LEI (GLEIS). O numer prefix dla KDPW wystąpił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który działa jako podmiot pośredniczący w procesie zatwierdzania przez ROC instytucji krajowej jako jednostki LOU (pre-lou) w ramach globalnego systemu LEI (tzw. sponsoring authority). 21

22 Powstanie KDPW_CCP Zgodnie z art. 48 ust. 7 Ustawy o obrocie ( ) KDPW może przekazać w drodze umowy wykonywanie określonych zadań spółce zależnej. Wykorzystując powyższy zapis KDPW powierzył izbie rozliczeniowej KDPW_CCP realizację następujących zadań: rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu w zakresie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń, w tym systemu gwarantowania rozliczeń transakcji zawartych na rynku regulowanym

23 KDPW_CCP KDPW_CCP jest nowoczesną izbą rozliczeniową i prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartych transakcji. CECHY: Odrębność prawna Zgodnie z międzynarodowymi standardami, ze względu na odmienny charakter ryzyka z tytułu świadczenia usług izby rozliczeniowej CCP oraz ryzyka z tytułu podstawowej działalności centralnego depozytu papierów wartościowych (KDPW), konieczne było wyodrębnienie oddzielnego podmiotu prawnego do świadczenia usług izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Gwarantowanie rozliczeń transakcji Ważną cechą KDPW_CCP jest posiadanie kapitału własnego, który może zostać użyty w ramach systemu gwarantowania rozliczeń, pozytywnie wpływając na bezpieczeństwo rozliczeń. KDPW_CCP wyposażona jest w kapitał w wysokości 218 mln zł, który może zostać wykorzystany w ramach systemu gwarantowania rozliczeń, stając się jednym z zasobów systemu. 23

24 Rynki rozliczane przez KDPW_CCP RYNEK KASOWY RYNEK TERMINOWY Rynek regulowany ASO OTC Rynek regulowany OTC - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) - BondSpot - NewConnect - Catalyst - BondSpot - Platforma konfirmacji dla REPO - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) - OTC (MarkitWire, SwiftAccord) Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje, produkty strukturyzowane, jednostki indeksowe, listy zastawne, warranty, ETFy Akcje, prawa do akcji, obligacje, listy zastawne Obligacje skarbowe Kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe Forward na stopę procentową (Forward Rate Agreement), Swap stopy procentowej (Interest Rate Swap), Overnight Index Swap Basis Swap 24

25 Rola centralnego kontrpartnera transakcji - CCP Centralny kontrpartner (CCP) to podmiot, który staje się kupującym dla sprzedającego i sprzedającym dla kupującego. Typowa transakcja: SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY CCP jako strona transakcji: SPRZEDAJĄCY CCP jako KUPUJĄCY CCP jako SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY 25

26 Izba KDPW_CCP korzyści dla rynku Ograniczenie ryzyka kontrpartnerów poprzez gwarantowanie transakcji przyjętych do rozliczenia Nowacja wstąpienie KDPW_CCP w prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji Zwiększenie efektywności zarządzania ryzykiem Kapitał własny izby jako element systemu gwarantowania rozliczeń Zwiększenie katalogu podmiotów uprawnionych do pełnienia roli uczestników rozliczających Poprawa postrzegania infrastruktury polskiego rynku kapitałowego przez polskie i zagraniczne instytucje finansowe 26

27 Zarządzanie ryzykiem - metodologia SPAN Metodologia SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk): precyzyjne szacowanie ryzyka zarówno transakcji kasowych, jak i terminowych wyznaczanie poziomu wpłat do funduszu rozliczeniowego powszechnie znany i rozpoznawalny standard na światowych rynkach finansowych większa transparentność i atrakcyjność polskiego rynku podnosi poziom bezpieczeństwa rozliczeń zaprojektowana i wprowadzona przez Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME) 27

28 Wybrane rynki stotujące SPAN Lp. Instytucja Kraj 1 Chicago Mercantile Exchange Inc. USA 2 Chicago Board of Trade USA 3 The Clearing Corporation USA 5 London International Financial Futures Exchange UK 6 London Clearing House UK 7 Euronext FR/B/NL/P 8 LCH.Clearnet UK 9 KELER Węgry 10 Eurex Clearing AG Niemcy 11 Japan Securities Clearing Corporation Japonia 12 Singapore Exchange Singapur 13 Taiwan Securities Clearing Depository Tajwan 14 Hong Kong Exchange Chiny 15 Shanghai Futures Exchange Chiny 16 Sydney Futures Exchange Australia 17 Bombay Stock Exchange Clearing House Indie 18 Dubai Gold & Commodities Exchange Zjednoczone Emiraty Arabskie 28

29 System gwarantowania rozliczeń Wymogi finansowe i ostrożnościowe wobec uczestników Depozyty zabezpieczające Fundusz rozliczeniowy Kapitał własny KDPW_CCP 29

30 Uczestnicy KDPW_CCP Krajowe instytucje finansowe: firmy inwestycyjne, banki Zagraniczne instytucje finansowe: firmy inwestycyjne, podmioty zagraniczne wykonujące zadania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi Spółki prowadzące izbę rozliczeniową 30

31 Typy uczestnictwa Typami uczestnictwa w przypadku rynku zorganizowanego są: Reprezentant w tym przypadku uczestnik posiada status uczestnika rozliczającego w zakresie wszystkich transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, zawieranych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez inny podmiot, w tym przez uczestnika nierozliczającego. Uczestnik rozliczający-transakcje własne rozlicza transakcje zawierane przez niego na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na rachunek własny lub na rachunek klientów. Uczestnik rozliczający-rachunki instrumentów pochodnych rozlicza transakcje zawierane na rynku instrumentów pochodnych przez inne podmioty, w tym przez uczestników nierozliczających, jeżeli transakcje te są zawierane na rachunek klientów posiadających rachunki instrumentów pochodnych prowadzone przez tego uczestnika lub na jego własny rachunek. Uczestnik nierozliczający zawiera transakcje na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, a jednocześnie nie posiada statusu uczestnika rozliczającego w żadnym zakresie. 31

32 Wymogi kapitałowe wobec Uczestników Wysokość kapitałów własnych uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego w przypadku obrotu zorganizowanego nie może być niższa niż: w zakresie transakcji zawieranych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez inny podmiot lub podmioty: o suma kwoty 50 mln zł oraz iloczynu kwoty 5 mln zł i liczby podmiotów reprezentowanych przez uczestnika w jakimkolwiek zakresie w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP - w przypadku banku, o suma kwoty 15 mln zł oraz iloczynu kwoty 2 mln zł i liczby podmiotów reprezentowanych przez uczestnika w jakimkolwiek zakresie w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP - w przypadku domu maklerskiego, o 15 mln zł w przypadku spółki prowadzącej izbę rozliczeniową, w zakresie transakcji własnych, zawieranych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na rachunek własny lub na rachunek klientów: o 25 mln zł - w przypadku banku, o 4 mln zł - w przypadku domu maklerskiego. 32

33 Depozyty zabezpieczające Depozyty zabezpieczające są głównym elementem systemu gwarantowania rozliczeń. Stosuje się je zarówno dla transakcji z rynku kasowego, jak i terminowego. Ich wartość dla każdego uczestnika izby rozliczeniowej liczona jest indywidualnie w oparciu o metodologię SPAN (w przypadku obrotu zorganizowanego) przy założeniu normalnych standardowych warunków rynkowych. Rolą depozytu jest pokrycie zmiany wartości rozliczeniowej w założonym horyzoncie czasu w wyniku wystąpienia niekorzystnej zmiany cen rynkowych. Depozyty mogą być wykorzystane wyłącznie w wypadku niewypłacalności tego uczestnika, który je wniósł. Główną korzyścią takiego rozwiązania jest gwarancja nienaruszalności środków zgromadzonych przez dany podmiot w depozytach zabezpieczających. Narzędziem wspomagającym dla depozytów zabezpieczających na rynku kasowym w obrocie zorganizowanym jest mechanizm wyrównania do rynku, który umożliwia redukcję ryzyka do horyzontu 1-dniowego. Zadaniem wyrównania do rynku jest zredukowanie ryzyka rynkowego do ryzyka jednodniowego poprzez zabezpieczenie środków na pokrycie różnic pomiędzy aktualną ceną referencyjną a ceną, po jakiej została zawarta transakcja. 33

34 Fundusz rozliczeniowy W obrocie zorganizowanym KDPW_CCP zarządza trzema funduszami rozliczeniowymi : Funduszem Rozliczeniowym (dla rynku regulowanego) Funduszem Zabezpieczającym Rozliczanie Transakcji Zawartych w Alternatywnym Systemie Obrotu Organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Funduszu Zabezpieczającego Rozliczanie Transakcji Zawartych w Alternatywnym Systemie Obrotu Organizowanym przez BondSpot S.A. 34

35 Fundusz rozliczeniowy W przypadku wyjątkowych zmian na rynku wartość środków zgromadzonych w depozytach zabezpieczających może okazać się niewystarczająca. To dodatkowe ryzyko, określane jako tzw. ryzyko niepokryte, jest zabezpieczone środkami zgromadzonymi w funduszu rozliczeniowym. Pomiar ryzyka niepokrytego polega na obliczeniu różnicy pomiędzy wartością wymaganych depozytów zabezpieczających w warunkach ekstremalnych (wyrażających się dużą zmianą poziomu cen instrumentów finansowych), a wielkością tych depozytów obliczonych przy standardowych warunkach rynkowych. 35

36 Kapitał własny KDPW_CCP Kapitał własny izby rozliczeniowej jest kolejnym, istotnym elementem w systemie zarządzania ryzykiem rozliczeniowym, podnoszącym bezpieczeństwo rozliczeń na rynku. Izba rozliczeniowa KDPW_CCP została wyposażona w kapitał o wartości 218 mln zł. Kapitał własny KDPW_CCP jest ostatnią linią obrony w przypadku niewywiązania się z zobowiązań przez jednego bądź kilku uczestników. W zależności od rynku (obrót zorganizowany lub OTC) zasoby kapitałowe izby wykorzystywane są na różnych poziomach zamykania pozycji niewypłacalnego uczestnika. 36

37 Agent ds. Rozrachunku w KDPW Uczestnik rozliczający KDPW_CCP nie ma obowiązku posiadania konta depozytowego w KDPW. W takim przypadku rozrachunek zawartych przez niego transakcji może być dokonywany za pośrednictwem konta depozytowego jego Agenta do spraw rozrachunku. Oznacza to, że Uczestnik rozliczający KDPW_CCP nie musi być jednocześnie Uczestnikiem bezpośrednim KDPW. Wprowadzenie funkcji Agenta ds. rozrachunku w KDPW pozwala na rozwinięcie katalogu usług i podmiotów aktywnych w obszarze działalności izby rozliczeniowej KDPW_CCP, zwłaszcza zagranicznych firm inwestycyjnych. 37

38 Agent ds. Rozrachunku w KDPW - założenia Adresaci nowej funkcjonalności: Zagraniczni uczestnicy rozliczający (UR) Beneficjenci: Uczestnicy Rozliczający i podmioty pełniące rolę Agenta ds. Rozrachunku Cel: Umożliwienie zagranicznym firmom inwestycyjnym ubiegania się o status UR w KDPW_CCP bez konieczności otwierania i prowadzenia konta w KDPW rozdzielenie funkcji rozliczeniowej od rozrachunkowej _ Uczestnik bezpośredni KDPW (typ uczestnictwa: reprezentant/ar) uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych, rachunku instrumentów pochodnych lub konta depozytowego _ Za pośrednictwem jego konta depozytowego w KDPW dokonuje się rejestracja instrumentów finansowych Uczestnika Rozliczającego i rozrachunek transakcji na rzecz UR 38

39 Dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR Dostosowanie KDPW_CCP do wymogów EMIR: Dostosowanie do definicji CCP (art. 2): Nowacja rozliczeniowa Dostosowanie w zakresie wymogu kapitałowego (art. 16) Zezwolenie (autoryzacja) na prowadzenie działalności przez CCP (art. 14) Centralny clearing 39

40 Nowacja Rozliczeniowa 4 sierpnia br. weszły w życie zapisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które po raz pierwszy wprowadziły do polskiego porządku prawnego pojęcie nowacji rozliczeniowej. Dzięki tej konstrukcji izba rozliczeniowa stała się partnerem centralnym (central counterparty), czyli kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego, wygaszając w ten sposób prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji względem siebie. SPRZEDAJĄCY CCP jako KUPUJĄCY CCP jako SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY 40

41 Rozliczanie transakcji derywatów z rynku OTC Dlaczego KDPW_CCP? Dostęp do polskiego rynku kapitałowego Płynność w PLN w pieniądzu banku centralnego (NBP) Możliwość wnoszenia zabezpieczeń w polskich papierach skarbowych, akcjach z indeksu WIG20 oraz PLN Stabilność polskiego sektora bankowego Redukcja ryzyka dla transakcji na rynku kasowym, terminowym oraz OTC Efektywny system gwarantowania i rozliczania transakcji Rozrachunki w pieniądzu banku centralnego Stosowanie wysokich standardów w zakresie zarządzania ryzykiem Wykorzystywanie standardowych procedur w przypadku wystąpienia niewypłacalności uczestnika 41

42 Funkcje systemu KDPW_CCP będzie prowadzić system rozliczeń transakcji na derywatach, zawartych poza obrotem zorganizowanym, w tym system zabezpieczania płynności rozliczania tych transakcji. Główne funkcje systemu rozliczeń transakcji OTC: rozliczenia transakcji przyjętych do systemu rozliczeń OTC oraz pośrednictwo w rozrachunku wynikającym z tych rozliczeń zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym administracja zabezpieczeniami funkcja centralnego kontrpartnera (CCP) z zastosowaniem mechanizmu nowacji rozliczeniowej raportowanie do repozytorium transakcji (usługa oferowana przez KDPW) 42

43 gwarantowanie rozliczeń default waterfall OTC_clearing w KDPW_CCP Dostosowanie kapitałowe, organizacyjne i techniczne KDPW_CCP do wymogów rozporządzenia EMIR: niezależni członkowie RN, Komitet Ryzyka, wyznaczenie CRO, CIO, CCO, inne zmiany korporacyjne: statut; regulaminy; procedury compliance; etc. dostosowanie systemu zarządzania ryzykiem, wydzielenie wymaganych kapitałów, default waterfall, Depozyty zabezpieczające (wniesione przez uczestnika naruszającego) Fundusz (w wysokości wpłat uczestnika naruszającego) Kapitał KDPW_CCP (w proporcjonalnej części dla danego rynku wyliczonej z 25% wymogu kapitałowego*) Fundusz (w pozostałej wysokości Funduszu) Kapitał KDPW_CCP (pozostały kapitał własny KDPW_CCP) Możliwość pośredniczenia w raportowaniu informacji o transakcjach do Repozytorium Transakcji KDPW 43

44 OTC_clearing w KDPW_CCP Nowacja (zaimplementowana do polskiego prawa ) Kapitał izby: 218 mln PLN (ca. 52 mln EUR) Rozliczenia w PLN w pieniądzu banku centralnego (NBP) Instrumenty: Styczeń 2013, w PLN (FRA, IRS, OIS, Basis Swap, REPO) 1H 2014, w PLN i EUR (FRA, IRS, OIS, Basis Swap, FX instruments) 2H 2014, inne niż PLN i EUR (FRA, IRS, OIS, Basis Swap); cross-currency derivatives (CIRS, FX Forward, FX Swap) Zabezpieczenia: polskie papiery skarbowe, akcje WIG20 oraz PLN, a w przyszłości EUR i euroobligacje Bank A Bank B Platformy konfirmacji* Komunikacja SWIFT SWI Narodowy Bank Polski Repozytorium transakcji (KDPW) CSD (KDPW) rozrachunek repo przechowywanie zabezpieczeń 44

45 Autoryzacja KDPW_CCP zgodnie z wymogami EMIR Harmonogram autoryzacji KDPW_CCP zgodnie z rozporządzeniem EMIR 4 Listopada 2013 Potwierdzenie kompletności wniosku przez KNF Kolejne kroki autoryzacji: Powołanie przez KNF Kolegium (przedstawiciele KNF, ESMA, NBP oraz zagranicznych organów nadzoru m.in. Belgii i Francji) do 30 dni od stwierdzenia kompletności wniosku [do ] Ocena przez KNF systemu zarządzania ryzykiem KDPW_CCP i przygotowanie raportu dla Kolegium do 4 miesięcy od stwierdzenia kompletności wniosku [do ] Opinia Kolegium dotycząca spełnienia przez KDPW_CCP wymogów rozporządzenia EMIR do 30 dni po otrzymaniu raportu KNF [do ] 45

46 Obowiązek centralnego clearingu transakcji w KDPW_CCP Obowiązek centralnego clearingu będzie dotyczył: transakcji zawartych pomiędzy kontrahentami finansowymi (lub kontrahentami niefinansowymi spełniającymi warunki Regulatora) określonych przez Regulatora klas instrumentów pochodnych OTC z uwzględnieniem minimalnego okresu, wskazanego przez Regulatora, pozostałego do zapadalności kontraktów pochodnych Kryteria wyboru klas instrumentów pochodnych do centralnego clearingu: a) stopień standaryzacji warunków umownych i procesów operacyjnych b) wolumen i płynność danej klasy instrumentów pochodnych c) dostępność rzetelnych, wiarygodnych i powszechnie akceptowanych informacji o wycenach w danej klasie kontraktów Termin wejścia w życie obowiązku centralnego clearingu wynikającego z rozporządzenia EMIR: Czas na składanie wniosków o autoryzację przez CCPs 15 marca września 2013 Autoryzacja CCP Notyfikacja pierwszych klas instrumentów pochodnych zgłoszonych przez CCP, które otrzymało autoryzację Opracowanie przez ESMA draftu regulacyjnych standardów technicznych (RTS) dla notyfikowanych klas instrumentów pochodnych i przekazanie do KE Akceptacja przez KE regulacyjnych standardów technicznych i wejście w życie obowiązku centralnego clearingu dla pierwszych klas instrumentów pochodnych 6 m-cy od stwierdzenia kompletności wniosku bezpośrednio po autoryzacji CCP 6 m-cy po autoryzacji CCP 1-3 m-cy po przekazaniu draftu RTS przez ESMA do KE 46

47 OTC_clearing w KDPW_CCP Uczestnictwo w systemie Uczestnikiem rozliczającym może być wyłącznie firma inwestycyjna, która spełnia następujące wymogi: posiada dostęp* do rozrachunku w centralnym depozycie papierów wartościowych (KDPW ) Posiada dostęp* do rozrachunku w banku rozliczeniowym (NBP) *bezpośredni lub pośredni Wysokość kapitałów własnych uczestnika rozliczającego nie może być niższa niż: dla uczestnika występującego w typie generalny uczestnik rozliczający mln zł dla uczestnika występującego w typie indywidualny uczestnik rozliczający - 50 mln zł dla uczestnika występującego w typie izba rozliczeniowa mln zł Lista uczestników OTC: 1. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 3. BANK PEKAO S.A. 4. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 5. BANK MILLENNIUM S.A. 6. BZ WBK S.A. 7. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 8. GETIN NOBLE BANK S.A. Prowadzimy rozmowy z: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A., PKO BP S.A., mbank S.A. 47

25 lat wolności gospodarczej

25 lat wolności gospodarczej Grupa KDPW 25 lat wolności gospodarczej Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej w Polsce Powstała w 1991 roku Wydzielony z GPW w 1994 roku, od tego czasu funkcjonuje jako niezależna instytucja

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW

Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych Warszawa, 18 listopada 2014 r. Agenda Centralne

Bardziej szczegółowo

1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5. 2.1 Przedmiot działalności 5 2.2 Organy statutowe Spółki 6

1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5. 2.1 Przedmiot działalności 5 2.2 Organy statutowe Spółki 6 Raport Roczny 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5 2.1 Przedmiot działalności 5 2.2 Organy statutowe Spółki 6 2.2.1 Walne Zgromadzenie 6 2.2.2 Rada

Bardziej szczegółowo

Nowa strategia KDPW. Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów. dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW. Zakopane, 11 czerwca 2010 r.

Nowa strategia KDPW. Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów. dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW. Zakopane, 11 czerwca 2010 r. Nowa strategia KDPW Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW Zakopane, 11 czerwca 2010 r. Obecne postrzeganie KDPW 1. Centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

KDPW Raport Roczny 2011

KDPW Raport Roczny 2011 Spis treści 3 4 5 6 6 7 9 10 11 11 13 16 17 19 19 20 21 22 25 36 36 37 37 38 39 40 41 42 47 49 LIST PREZESA ZARZĄDU WSTĘP KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 2011 ROKU KDPW: JEDEN Z FILARÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP

Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP 1 Izba rozliczeniowa KDPW_CCP Clearing House KDPW_CC KDPW_CCP jest nowoczesną izbą rozliczeniową i prowadzi rozliczenia transakcji

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania w systemach informatycznych oraz ich wpływ na uczestników rynku finansowego

Nowe rozwiązania w systemach informatycznych oraz ich wpływ na uczestników rynku finansowego Nowe rozwiązania w systemach informatycznych oraz ich wpływ na uczestników rynku finansowego Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Leszno, 14 marca 2013 r. Wpływ nowych regulacji UE na rynku

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy i terminowy

Rynek kapitałowy i terminowy Stanisław Thiel Rynek kapitałowy i terminowy Stanisław Thiel RYNEK KAPITAŁOWY I TERMINOWY Stan prawny na 1 października 2010 roku. Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy mdommaklerski.pl Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP to dopiero początek

KDPW_CCP to dopiero początek Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP to dopiero początek 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS mwig40 "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Zmiany wprowadzane do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w większości są konsekwencją konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów

Bardziej szczegółowo

1. Instytucje rynku finansowego 1.1 KDPW 1.2 KNF. Rynek finansowy cz. 2. Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem

1. Instytucje rynku finansowego 1.1 KDPW 1.2 KNF. Rynek finansowy cz. 2. Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem 1. Instytucje rynku finansowego Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Rynek finansowy cz. 2 KDPW KNF NBP GPW WGT BondSpot Agencja Ratingowa Fitch 2 1.1 KDPW Krajowy Depozyt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin rozliczeń transakcji, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64)

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64) Projekt A UT OPOPRAWKA do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64) W projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo