Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez"

Transkrypt

1 Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A.

2 Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Zakres i cel Polityki... 4 Rozdział 3. Działania w najlepiej pojętym interesie Klienta... 5 Oddział 3.1. Zasady ogólne stosowane w trakcie wykonywania usług... 5 Oddział 3.2. Czynniki, miejsce i metody realizacji usług... 5 Oddział 3.3. Miejsce wykonywania zlecenia... 6 Oddział 3.4. Wyjątki od obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie Klienta... 6 Rozdział 4. Ogólne zasady wykonywania zleceń... 7 Rozdział 5. Produkty rynkowe Banku... 7 Rozdział 6. Monitorowanie skuteczności Polityki i jej przegląd

3 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A., zwana dalej Polityką, zawiera zasady postępowania Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w celu działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, w związku ze świadczeniem przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. usług inwestycyjnych. Polityka została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym: 2. 1) Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych; 2) Dyrektywy 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającej środki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby Dyrektywy; 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą ; 4) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy oraz banków powierniczych. Użyte w Polityce pojęcia oznaczają: 3. 1) Bank Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.; 2) Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a której Bank świadczy usługi inwestycyjne, w tym: a) Klient detaliczny Klient, który został sklasyfikowany jako Klient detaliczny na podstawie klasyfikacji przeprowadzonej zgodnie z Instrukcją klasyfikacji klientów Banku BPS S.A. ; b) Klient profesjonalny Klient, który został sklasyfikowany jako Klient profesjonalny na podstawie klasyfikacji przeprowadzonej zgodnie z Instrukcją klasyfikacji klientów Banku BPS S.A. ; c) Uprawniony Kontrahent Klient, który został sklasyfikowany jako Uprawniony Kontrahent na podstawie klasyfikacji przeprowadzonej zgodnie z Instrukcją klasyfikacji klientów Banku BPS S.A. ; 3) MiFID Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych; 3

4 4) instrumenty finansowe instrumenty, o których mowa w art. 2 Ustawy, będące przedmiotem obrotu w Banku, obejmujące w szczególności: a) papiery wartościowe w szczególności; - Obligacje Skarbu Państwa, - Bony Skarbowe, - Bony pieniężne NBP, - obligacje JST, - Obligacje przedsiębiorstw, - Certyfikaty depozytowe, - Bankowe Papiery Wartościowe, - akcje i udziały; b) nie będące papierami wartościowymi: - instrumenty rynku pieniężnego, - finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz walut, swapy walutowe, - tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, - inne instrumenty, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium państwa członkowskiego lub są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie. 5) usługi inwestycyjne czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 Ustawy, w szczególności: a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit a), c) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; 6) Zlecenie zlecenie lub dyspozycja nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; Rozdział 2. Zakres i cel Polityki Niniejszą Politykę stosuje się do usług inwestycyjnych, których przedmiotem są instrumenty finansowe określone w MiFID. Polityka znajduje zastosowanie do Klientów, którzy zgodnie z zasadami kategoryzacji Klientów, określonymi w Instrukcji klasyfikacji Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A., zostali sklasyfikowani odpowiednio jako Klienci detaliczni i Klienci profesjonalni, korzystający z instrumentów finansowych. 2. Wprowadzając Politykę Bank ma na celu zapewnienie ochrony Klientom w zakresie transakcji dokonywanych na instrumentach finansowych oraz zapewnienie najwyższych, profesjonalnych standardów jakości usług inwestycyjnych, wpływających na wzrost zadowolenia i zaufania Klientów. 4

5 Rozdział 3. Działania w najlepiej pojętym interesie Klienta 5. Oddział 3.1. Zasady ogólne stosowane w trakcie wykonywania usług 1. Działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta oznacza podjęcie przez Bank wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników w związku z realizacją usług inwestycyjnych na rzecz swoich Klientów. 2. W szczególnych sytuacjach Bank może nie być zobowiązany do działania na podstawie niniejszej Polityki (szczegółowe informacje zawiera Oddział 3.4.). 3. Bank zawsze zapewnia najwyższe standardy niezwłocznej i uczciwej realizacji usług inwestycyjnych, biorąc pod uwagę interesy Klientów. Oddział 3.2. Czynniki, miejsce i metody realizacji usług Na realizację usług inwestycyjnych mogą mieć wpływ różnorodne czynniki. W celu zapewnienia możliwie najlepszych wyników dla Klienta, Bank ustala znaczenie czynników w oparciu o profesjonalne doświadczenie oraz analizę informacji rynkowych, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: 1) cenę instrumentu finansowego; 2) koszty ponoszone przez Klienta w związku z realizacją zlecenia, w tym opłaty i prowizje związane bezpośrednio z realizacją zlecenia; 3) niezwłoczność realizacji; 4) wielkość zlecenia i charakter zlecenia; 5) wszelkiego rodzaju inne aspekty mające istotny wpływ na uzyskanie możliwie najlepszego wyniku realizacji usług inwestycyjnych. 2. Waga przypisywana poszczególnym czynnikom zależeć będzie od interesu Klienta, w szczególności jego wskazań oraz rodzaju instrumentu. 3. W celu ustalenia znaczenia poszczególnych czynników, Bank będzie mieć na względzie następujące kryteria związane z realizacją zlecenia: 1) charakterystykę Klienta, w szczególności przypisanie Klienta do określonej grupy klasyfikacyjnej jako Klienta detalicznego lub profesjonalnego; 2) rozmiar i charakter usługi inwestycyjnej wykonywanej na rzecz Klienta; 3) rodzaj i cechy instrumentów finansowych; 4) charakter rynku. 4. W przypadku zlecenia Klienta detalicznego najlepszy wynik określa się w ujęciu ogólnym przy uwzględnieniu ceny instrumentu finansowego i kosztów związanych z wykonaniem zlecenia obejmujących wszystkie koszty ponoszone przez Klienta bezpośrednio w związku z wykonaniem danego zlecenia, w tym opłaty pobierane przez miejsce wykonania, opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia transakcji oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonaniem zlecenia. 5

6 Oddział 3.3. Miejsce wykonywania zlecenia Polityka obejmuje w stosunku do każdego oferowanego przez Bank instrumentu finansowego wykaz miejsc realizacji usług, gdzie mogą być wykonywane. 2. Polityka obejmuje te miejsca, które umożliwiają Bankowi regularne uzyskanie najlepszych możliwych wyników przy realizacji usług na rzecz Klientów. 3. Miejscem realizacji wszystkich usług dotyczących instrumentów finansowych objętych Polityką jest: 1) rynek międzybankowy tzw. OTC; 2) rynek regulowany; 3) rynek klienta indywidualnego; 4) rynek klienta korporacyjnego; 5) portfel własny Banku; 6) alternatywny system obrotu. 4. Miejsce wykonania wybierane jest według racjonalnej oceny Banku pod kątem uzyskania możliwie najlepszego wyniku dla Klienta. Przy wyborze Bank bierze pod uwagę uzasadnioną ilość miejsc wykonania i ocenia je z uwzględnieniem indywidualnego interesu Klienta, w tym porównania wyników, jakie można uzyskać dla Klienta w każdym z tych miejsc wykonania, ryzyk oraz wysokości prowizji i kosztów ponoszonych przez Bank w związku z wykorzystaniem poszczególnych miejsc wykonania. 5. Bank nie nalicza i nie pobiera od Klienta opłat i prowizji w sposób dyskryminujący poszczególne miejsca wykonania, o ile różnice w sposobie naliczania i pobierania opłat i prowizji nie odzwierciedlają rzeczywistych rozbieżności w kosztach ponoszonych przez Bank w związku z wykorzystywaniem poszczególnych miejsc wykonania. Oddział 3.4. Wyjątki od obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie Klienta 8. Zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta określone w Polityce mogą nie być stosowane w następujących przypadkach: 1) szczegółowych instrukcji od Klienta. W sytuacji, gdy Klient poda szczegółowe instrukcje dotyczące realizacji usługi, o ile są one zgodne z obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi i organizacyjnymi oraz o ile są możliwe do realizacji przez Bank; 2) wysoce złożonych i zindywidualizowanych transakcji, w tym zindywidualizowanych instrumentów finansowych oferowanych na rynku nieregulowanym, dostosowanych do konkretnej sytuacji Klienta, gdy na rynku nie są dostępne porównywalne instrumenty; 6

7 Rozdział 4. Ogólne zasady wykonywania zleceń Zgodnie z MiFID, Bank zobowiązany jest wykonywać zlecenia Klientów niezwłocznie i uczciwie, a w stosunku do innych zleceń Klientów i do transakcji na własny rachunek Bank wykonuje zlecenia w kolejności ich przyjmowania, chyba że: 1) co innego wynika z warunków wykonania zlecenia określonych przez Klienta albo 2) charakter zlecenia Klienta lub warunki panujące na rynku sprawiają, że ten sposób wykonania zlecenia nie może być zastosowany albo 3) interes Klienta wymaga innego sposobu wykonania zlecenia. 2. Na zlecenia poza rynkiem regulowanym i alternatywnym systemem obrotu Bank uzyskuje wyraźną zgodę Klienta. 3. Bank uzyskuje uprzednią zgodę Klienta na stosowanie Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Produkty rynkowe Banku obejmują: Instrument finansowy Depozyty i lokaty: PLN dewizy Transakcje wymiany walutowej z natychmiastową dostawą Papiery wartościowe: bony skarbowe bony pieniężne obligacje SP dłużne papiery wartościowe podmiotów korporacyjnych Transakcje pochodne: forward FRA SWAP walutowy Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Akcje Inne transakcje na rynku kapitałowym Rozdział 5. Produkty rynkowe Banku 10. Miejsce realizacji Rynek międzybankowy tzw. OTC Klient indywidualny Klient korporacyjny Rynek międzybankowy tzw. OTC Klient indywidualny Klient korporacyjny Rynek OTC Rynek regulowany Rynek nieregulowany Rynek OTC Rynek nieregulowany Rynek regulowany Rynek nieregulowany 7

8 Rozdział 6. Monitorowanie skuteczności Polityki i jej przegląd Bank będzie regularnie weryfikował skuteczność wdrożonych rozwiązań i stosowanej Polityki. 2. Bank dokonuje przeglądu Polityki nie rzadziej, niż raz na rok. O wszelkich istotnych zmianach w Polityce Bank będzie informował Klientów przez umieszczenie zaktualizowanej Polityki na stronie 3. Bank będzie regularnie na bieżąco oceniał, czy nie wystąpiły istotne zmiany wpływające na zdolność do dalszego uzyskiwania najlepszych możliwych wyników dla Klienta. 8

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Polityka ) Niniejsza Polityka została przyjęta uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 79 /2013 z

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Zakres regulacji

1. Definicje. 2. Zakres regulacji POLITYKA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH ORAZ SKŁADANIA I REALIZACJI ZLECEŃ W RAMACH USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy, ul. Nowogrodzkiej 47A adres internetowy: www.skarbiec.pl.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy, ul. Nowogrodzkiej 47A adres internetowy: www.skarbiec.pl. Załącznik do Uchwały 1/08.01.2013 Zarządu Skarbiec TFI S.A. Informacje dla klienta dotyczące Skarbiec TFI S.A. oraz usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta detalicznego przez ING Investment Management (Polska) S.A. ( Best execution )

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta detalicznego przez ING Investment Management (Polska) S.A. ( Best execution ) Nazwa procedury: Zbiór Procedur: Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta detalicznego przez ING Investment Management (Polska) S.A. ( Best execution ) Zbiór Procedur Inwestycyjnych Wersja

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 28 maja 2015r. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy mdommaklerski.pl Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-07 Do druku nr 64-A Warszawa,11 czerwca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 61)

A U T O P O P R A W K A. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 61) Projekt A U T O P O P R A W K A do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 61) W projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Grupa Deutsche Bank DB Securities REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo