Systemy inteligentne w nowoczesnym budownictwie Studia I stopnia. Nowoczesne systemy inteligentne w budownictwie Rok:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy inteligentne w nowoczesnym budownictwie Studia I stopnia. Nowoczesne systemy inteligentne w budownictwie Rok:"

Transkrypt

1 Systemy inteligentne w nowoczesnym budownictwie Studia I stopnia Przedmiot: Nowoczesne systemy inteligentne w budownictwie Rok: III Semestr: VI Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład Ćwiczenia - - Laboratorium 30 - Projekt - - Liczba punktów ECTS: 4 ECTS ECTS C1 C C3 C4 C5 Cel przedmiotu studia stacjonarne Nabycie wiedzy o komponentach systemów inteligentnych o zasięgu światowym (otwartych) oraz firmowych (zamkniętych). Nabycie wiedzy o zasadach działania i możliwości elektrycznych instalacji inteligentnych stosowanych Nabycie umiejętności rozumienia zagadnienia zarządzania energią w nowoczesnych budynkach. Nabycie wiedzy o ekologicznych aspektach zastosowania inteligentnych instalacji elektrycznych. Nabycie umiejętności stosowania komputerowo wspomaganego projektowania instalacji inteligentnych i i programowania wybranych instalacji Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia. Sprawność korzystania z narzędzi projektowych, w tym komputerowych. 3 Podstawowa wiedza z zakresu podstaw elektroenergetyki i sieci elektroenergetycznych. 4 Nawyk kształcenia ustawicznego. Efekty kształcenia W zakresie wiedzy: EK 1 Rozumie podstawowe definicje i pojęcia związane z budynkami inteligentnymi. EK Potrafi wskazać podstawowe różnice między instalacjami tradycyjnymi a inteligentnymi. Potrafi określić rolę inteligentnych systemów budynkowych w uzyskaniu oszczędności energii EK 3 Potrafi omówić podstawowe komponenty instalacji inteligentnych i wykazać różnice między EK 4 nimi. EK 5 Identyfikuje główne grupy urządzeń stosowanych w automatyce budynków. W zakresie umiejętności: EK 6 Potrafi sparametryzować i uruchomić instalację inteligentną w systemie Tebis TX. EK 7 Potrafi czytać rysunek techniczny. EK 8 Potrafi dobierać typowe komponenty instalacji inteligentnej w budynku w systemie Domito. EK 9 Potrafi skorzystać z norm, przepisów i katalogów. Potrafi zaprojektować energooszczędne instalacje oświetleniowe w instalacjach EK 10 W zakresie kompetencji społecznych: EK 11 Potrafi wskazać zalety inteligentnych systemów elektrycznych. EK 1 Rozumie rolę projektanta-integratora systemów w procesie projektowania i wykonania inteligentnego budynku. EK 13 Potrafi pracować w grupie. EK 14 Rozumie potrzebę energooszczędnego zarządzania energią w nowoczesnych budynkach. EK 15 Rozumie potrzebę korzystania z odnawialnych źródeł energii.

2 W1 W W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 przedmiotu Forma zajęć wykłady Poznanie definicji zasobów obiektowych. Rodzaje zasobów obiektowych. Analogie między organizmami i procesami w nich zachodzącymi. Podstawy energetyczne budynków. Integracja systemów obiektowych w aspekcie programowym i sprzętowym. Podstawowe wymagania stawiane nowoczesnym instalacjom elektrycznym. Geneza powstania i rozwój systemów inteligentnego budynków definicja budynku inteligentnego i klasyfikacja inteligentnych instalacji elektrycznych. Podział systemów zainstalowanych w budynku. Podstawowe cechy systemu zarządzania w budynku. Klasyfikacja systemów zarządzania budynkami inteligentnymi pod względem ich złożoności. Kategorie instalacji budynków Syndrom chorego budynku (SBS). Cel stosowania systemów automatyki domowej (osiągane korzyści: oszczędności, komfort, funkcjonalność i bezpieczeństwo) Podstawy transmisji danych: rodzaje transmisji, transmisja równoległa, transmisja szeregowa. Reguły przesyłu informacji: model ISO/OSI, protokół transmisji. Klasyfikacja sieci: topologia połączeń. Metody dostępu do sieci. Aspekty ogólne EIB/KNX (European Installation Bus). Komunikacja i transmisja danych w instalacji EIB/KNX. Nośniki sygnału. Funkcje przewodu magistralnego. Struktura telegramu. Kolizja telegramu i mechanizm CSMA-CA. Zasada działania systemu EIB/KNX. Terminologia i rozwiązania konstrukcyjne. Możliwości systemu. Opracowanie dokumentacji projektowej. Teoria budowy instalacji i zasady działania urządzeń magistralnych: planowanie i projektowanie, instalacja magistrali, struktura, topologia, oprogramowanie użytkowe, hierarchia, przewód magistralny, urządzenia magistralne, ochrona przeciwprzepięciowa, adresy fizyczne i grupowe, telegramy. Instalacja EIB Powerline. Teoria budowy instalacji i zasady działania urządzeń magistralnych w instalacji EIB Powerline: planowanie i projektowanie, struktura, topologia. Sprawdzanie poprawności wykonania instalacji EIB/KNX. Współpraca EIB/KNX z innymi systemami sterowania. Rola standardów zintegrowanych systemów automatyki budynków w uzyskiwaniu energooszczędności budynków. Zdalny odczyt liczników. Symulacja obecności domowników. Liczba godzin W11 System Tebis TS/TX. Terminologia i rozwiązania konstrukcyjne. Możliwości systemu. W1 System Domito. Terminologia i rozwiązania konstrukcyjne. Możliwości systemu. W13 Wizualizacja instalacji Rola systemów wizualizacji w budynkach Narzędzia wspomagające projektowanie systemów wizualizacji w budynkach Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa w instalacjach W14 W15 Efektywne sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem w systemach Wykorzystanie komponentów instalacji inteligentnych do sterowania klimatu wewnętrznego budynków. Rola standardów zintegrowanych systemów automatyki budynków w uzyskiwaniu energooszczędności budynków. Integracja instalacji inteligentnych ze źródłami energii odnawialnej. Zastosowanie energii odnawialnej w energooszczędnych budynkach. Komputerowe wspomaganie projektowania i programowania inteligentnych instalacji, programy: ETS 3.0 i ETS 4.0, LCN-PRO, Tebis TX wizualizacja. Integracja instalacji w budynku inteligentnym. Koncepcja inteligentnych instalacji w wybranych obiektach i ranżach: banki i hotele, obiekty wypoczynkowe, szkoły, kliniki i domy seniora, przemysł. Suma godzin: 30

3 L1 przedmiotu studia stacjonarne Forma zajęć Laboratorium Wprowadzenie do programu ETS3 (European Installation Bus Tool Software): instalacja programów, konfiguracja, zarządzanie projektami, zarządzanie bankiem danych. Szybkie planowanie projektu w ETS3. Liczba godzin L Sterowanie oświetleniem w systemie BUS-Pro. L3 Sterowanie oświetleniem przy pomocy wejścia binarnego w systemie KNX/EIB. L4 Projekt sterowania i programowanie wyłącznika schodowego w systemie KNX/EIB. L5 Programowanie funkcji ściemniacza w systemie Tebis TS i TX. L6 Sterowanie żaluzjami w systemie KNX/EIB. L7 Programowanie funkcji ściemniacza w systemie BUS-Pro. L8 Sterowanie roletami w systemie Tebis TX i TS. Funkcje wielokrotnego łączenia. L9 Projekt i programowanie scen świetlnych w systemie KNX/EIB. Załączanie oświetlenia w systemie EIB/KNX przy pomocy czujnika natężenia światła. L10 Programowanie ogrzewania w systemie KNX/EIB. L11 Programowanie komponentów stacji pogodowej w systemie KNX/EIB. L1 Programowanie sprzęgieł liniowych w systemie KNX/EIB. L13 Wprowadzenie do programu LCN-Pro. Projekt i programowanie scen świetlnych w systemie LCN. L14 Programowanie ogrzewania w systemie LCN. L15 Programowanie instalacji inteligentnej w systemie DOMITO sterowanie oświetleniem. Suma godzin: 30 Narzędzia dydaktyczne 1 Wykład z prezentacją multimedialną. Analiza przypadków. 3 Praca w grupach. 4 Praca w laboratorium. 5 Obowiązujące akty normatywne. F1 F F3 P1 P Sposoby oceny Ocena formująca Krótkie testy. Zaliczenie ustne. Wykonanie pracy zaliczeniowej. Ocena podsumowująca Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych z pisemnych testów i prac zaliczeniowych w laboratorium. Egzamin pisemny. Obciążenie pracą studenta Lp. Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 1 Godziny kontaktowe z wykładowcą, w tym: 60 Udział w wykładach 30 3 Udział w ćwiczeniach (laboratorium) 30 4 Praca własna studenta, w tym: 15 5 Przygotowanie do ćwiczeń w oparciu o literaturę przedmiotu 15 6 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia wykładu 10 7 Łączny czas pracy studenta Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 ECTS

4 C1 C C3 C4 C5 Cel przedmiotu - studia niestacjonarne Nabycie wiedzy o zasadach integracji systemów budynkowych w ramach BMS (Building Management System). Nabycie wiedzy o komponentach systemów inteligentnych o zasięgu światowym (otwartych) oraz firmowych (zamkniętych). Nabycie wiedzy o zasadach działania i możliwości elektrycznych instalacji inteligentnych stosowanych Nabycie umiejętności rozumienia zagadnienia zarządzania energią w nowoczesnych budynkach. Nabycie wiedzy o ekologicznych aspektach zastosowania inteligentnych instalacji elektrycznych Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia. Nawyk kształcenia ustawicznego. Efekty kształcenia studia niestacjonarne (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) W zakresie wiedzy: EK 1 Rozumie podstawowe definicje i pojęcia związane z budynkami inteligentnymi. Potrafi omówić podstawowe komponenty instalacji inteligentnych i wykazać różnice między EK nimi. EK 3 Potrafi wskazać podstawowe różnice między instalacjami tradycyjnymi a inteligentnymi. Potrafi określić rolę inteligentnych systemów budynkowych w uzyskaniu oszczędności energii EK 4 EK 5 Identyfikuje główne grupy urządzeń stosowanych w automatyce budynków. W zakresie umiejętności: EK 6 Potrafi wykazać zalety inteligentnych systemów elektrycznych. EK 7 Rozumie rolę projektanta-integratora systemów w procesie projektowania i wykonania inteligentnego budynku. EK 8 Rozumie potrzebę energooszczędnego zarządzania energią w nowoczesnych budynkach. EK 9 Rozumie potrzebę korzystania z odnawialnych źródeł energii. EK 10 Potrafi czytać rysunek techniczny. W zakresie kompetencji społecznych: EK 11 Potrafi skorzystać z norm, przepisów i katalogów. EK 1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł. EK 13 Potrafi formułować wnioski i wyczerpująco uzasadniać opinie. EK 14 Potrafi pracować w grupie. EK 15 W1 W W3 Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski. przedmiotu studia niestacjonarne Forma zajęć wykłady Geneza powstania i rozwój systemów inteligentnego budynków definicja budynku inteligentnego i klasyfikacja inteligentnych instalacji elektrycznych. Analogie między organizmami i procesami w nich zachodzącymi. Podstawy energetyczne budynków. Poznanie definicji zasobów obiektowych. Rodzaje zasobów obiektowych. Integracja systemów obiektowych w aspekcie programowym i sprzętowym. Podstawowe wymagania stawiane nowoczesnym instalacjom elektrycznym. Cel stosowania systemów automatyki domowej (osiągane korzyści: oszczędności, komfort, funkcjonalność i bezpieczeństwo). Poznanie wybranych systemów automatyki budynkowej, np. KNX/EIB, LON, LCN, Bus-Pro. W4 Podział systemów zainstalowanych w budynku. Podstawowe cechy systemu Liczba godzin

5 W5 W6 W7 zarządzania w budynku. Klasyfikacja systemów zarządzania budynkami inteligentnymi pod względem ich złożoności. Kategorie instalacji budynków Efektywne sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem w systemach Wykorzystanie komponentów instalacji inteligentnych do sterowania klimatu wewnętrznego budynków. Rola standardów zintegrowanych systemów automatyki budynków w uzyskiwaniu energooszczędności budynków. Integracja instalacji inteligentnych ze źródłami energii odnawialnej. Zastosowanie energii odnawialnej w energooszczędnych budynkach. Wizualizacja instalacji Rola systemów wizualizacji w budynkach Narzędzia wspomagające projektowanie systemów wizualizacji w budynkach Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa w instalacjach Suma godzin: 14 Literatura podstawowa Klajn A., Bielówka M.: Instalacja elektryczna w systemie KNX/EIB. Podręcznik INPE bezpłatny 1 dodatek dla prenumeratorów miesięcznika INPE, COSiW SEP, 006. Mikulik, J.: Budynek inteligentny, Tom II, Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 005. Mikulik J.: Europejska Magistrala Instalacyjna. Rozproszony system sterowania 3 bezpieczeństwem i komfortem. COSiW, Warszawa Niezabitowska E. i inni: Budynek inteligentny. Tom I, II. WPolŚl, Gliwice 005. Petykiewicz P.: Nowoczesna instalacja elektryczna w inteligentnym budynku. COSiW SEP Literatura uzupełniająca Drop D., Jastrzębski D.: Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym 6 z wykorzystaniem osprzętu firmy Moeller. COSiW SEP, Warszawa 00. Koczyk, H., Antoniewicz, B.: Nowoczesne wyposażenie domu jednorodzinnego Instalacje 7 sanitarne i grzewcze. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań Lejdy B.: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. WNT, Warszawa 009. Sroczan, E.: Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego Instalacje 9 elektryczne. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 004. PN-EN :00, Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES). Część -1: 10 Przegląd systemu. Architektura. PN-EN :00, Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES). Część 3-1: 11 Aspekty zastosowań. Wprowadzenie do struktury aplikacji. Efekt kształcenia Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) Macierz efektów kształcenia Cele przedmiotu Metody/ Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny EK 1 T1A_ W01, T1A_ W04 C1 [W1, W, W3, W4] [1,, 3, 4, 5] F1, F, F3, P1, P EK T1A_ W03, T1A_ W05 C [W3, W4, W5] [1,, 3, 4, 5] F1, F, F3, P1, P EK 3 T1A_ W0, T1A_ W04 C3 [W, W5] [1,, 3, 4, 5] F1, F, F3, P1, P EK 4 T1A_ W01, T1A_ W04 C4 [W] [1,, 3, 4, 5] F1, F, F3, P1, P EK 5 T1A_ W03, T1A_ W04 C5 [W5, W6] [1,, 3, 4, 5] F1, F, F3, P1, P EK 6 T1A_ W01, T1A_ W04 C1 [W1, W, W3, W4] [1,, 3, 4, 5] F1, F, F3, P1, P EK 7 T1A_ W03, T1A_ W04 C [W3, W4, W5] [1,, 3, 4, 5] F1, F, F3, P1, P EK 8 T1A_ W04 C3 [W, W5] [1,, 3, 4, 5] F1, F, F3, P1, P EK 9 T1A_ W01, T1A_ W04 C4 [W] [1,, 3, 4, 5] F1, F, F3, P1, P EK 10 T1A_ W03, T1A_ W04 C5 [W5, W6] [1,, 3, 4, 5] F1, F, F3, P1, P EK 11 T1A_ W04 C1 [W1, W, W3, W4] [1,, 3, 4, 5] F1, F, F3, P1, P EK 1 T1A_ W04 C [W3, W4, W5] [1,, 3, 4, 5] F1, F, F3, P1, P EK 13 T1A_ W04 C3 [W, W5] [1,, 3, 4, 5] F1, F, F3, P1, P EK 14 T1A_ W04 C4 [W] [1,, 3, 4, 5] F1, F, F3, P1, P EK 15 T1A_ W04 C5 [W5, W6] [1,, 3, 4, 5] F1, F, F3, P1, P

6 EK 1 EK EK 3 EK 4 EK 5 EK 6 EK 7 EK 8 EK 9 Formy oceny szczegóły Na ocenę (ndst) Na ocenę 3 (dst) Na ocenę 4 (db) Na ocenę 5 (bdb) Potrafi zdefiniować Potrafi zdefiniować pojęcie pojęcie integracji integracji instalacji w Ma problemy ze instalacji w budynku budynku inteligentnym, zna Nie rozumie pojęcia zrozumieniem klasyfikacji inteligentnym. Ma kategorie instalacji BMS. systemów zarządzania problemy z budynków budynkami inteligentnymi. wymienieniem kategorii Potrafi podać komponenty instalacji budynków systemu BMS. Nie zna i nie potrafi odróżnić systemów otwartych i zamkniętych w automatyce budynków. Nie potrafi określić, zdefiniować podstawowych funkcji instalacji inteligentnej. Nie potrafi opisać budowy telegramu w systemie magistralnym i techniki przesyłu informacji między urządzeniami. Nie rozróżnia podstawowych komponentów instalacji inteligentnych w systemach KNX, LCN, LON. Nie rozumie wpływu instalacji inteligentnej na zużycie energii w budynku. Nie rozumie roli współpracy w trakcie tworzenia instalacji Pozostawia po sobie bałagan na stanowisku pracy. Nie zna związku między funkcją inżyniera w trakcie tworzenia budynku a jego energooszczędnością. Zna różne systemy otwarte i zamknięte, ale nie potrafi wskazać istotnych różnic między nimi. Ma problemy z określeniem i zdefiniowaniem podstawowych funkcji instalacji inteligentnej. Umie wymienić składniki telegramu w systemie LCN, ma problemy z wyjaśnieniem techniki przesyłu informacji między urządzeniami. Rozróżnia komponenty ale nie zna ich roli. Zna oddziaływanie instalacji inteligentnej na energooszczędność budynku, ale nie umie podać przykładów. Rozumie istotne znaczenie współpracy między branżami w trakcie tworzenia ale nie umie podać przykładów. Rozumie znaczenie utrzymania porządku w trakcie zajęć, ale czasami o tym nie pamięta. Zna związek między funkcją inżyniera w trakcie tworzenia budynku a jego energooszczędnością, ale nie umie tego uzasadnić. Zna systemy otwarte i zamknięte budynków i potrafi wskazać ich zasadnicze cechy i różnice. Prawidłowo określa i definiuje podstawowe komponenty instalacji inteligentnej, ale popełnia błędy przy ich definiowaniu. Potrafi zilustrować ideę modelu OSI. Zna strukturę warstw systemu OSI. Umie wymienić składniki telegramu w systemie LCN, ma problemy z opisem techniki przesyłu informacji między urządzeniami. Rozróżnia komponenty zna ich rolę, nie umie opisać ich budowy. Zna oddziaływanie instalacji inteligentnej na energooszczędność budynku i umie podać przykłady. Rozumie istotne znaczenie współpracy między branżami w trakcie tworzenia podaje przykłady. Wzorowo przestrzega zasad BHP oraz pilnuje porządku na stanowisku pracy. Zna związek między funkcją inżyniera w trakcie tworzenia budynku a jego energooszczędnością, umie to uzasadnić. Potrafi wykorzystać różne urządzenia w systemach otwartych do integracji instalacji w budynku inteligentnym. Prawidłowo określa, definiuje i oblicza podstawowe komponenty instalacji inteligentnej. Zna strukturę warstw systemu OSI w instalacji LON. Umie wymienić składniki telegramu w systemie LON zna technikę przesyłu informacji między urządzeniami. Rozróżnia podstawowe komponenty instalacji inteligentnych, zna ich rolę w systemie, umie opisać ich budowę. Umie zastosować i programować urządzenia dedykowane do obniżenia zużycia energii w budynku. Rozumie istotne znaczenie współpracy między branżami w trakcie tworzenia instalacji inteligentnych, podaje przykłady. Swobodnie posługuje się sformułowaniami z różnych branż zawartymi w dokumentacji projektowej Podejmuje własne inicjatywy w celu zachowania porządku na stanowisku pracy. Zna związek między funkcją inżyniera w trakcie tworzenia budynku a jego energooszczędnością, podaje przykłady dla różnych rodzajów instalacji.

7 Autor programu: Adres Jednostka organizacyjna: Dr inż. Marek Horyński Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej PL

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Inteligentne instalacje elektryczne Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E0_/_D E0_/_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny X Rok:

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Zaawansowane projektowanie inżynierskie 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa przedmiotu/ modułu Instalacje budowlane - obiekty inteligentne 2 Typ przedmiotu/ modułu Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Technicznych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Metrologia elektryczna Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E19 D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: drugi Semestr: czwarty

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0 6-0_0 Język

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Zarządzanie funduszami europejskimi Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania Przedmiot: Bazy danych Rok: III Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 C1 C2 C3 Cel przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria systemów mobilnych

Inżynieria systemów mobilnych Przedmiot: Rok: 3 Inżynieria systemów mobilnych Semestr: VI Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok: 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Geometria i grafika inżynierska Rok: II Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA Software testing Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Zarządzanie i Procedury w BHP Management and Procedures for Safety Kierunek: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Management of Safety and Work Hygiene Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Pneumatyka z hydrauliką Kod przedmiotu Status przedmiotu: MBM N 0 6 54-0_0 Język wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo District Heating Systems and Heating Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: VI Obieralny, moduł 5.5

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie metali Computer Support for Process Production of Metals Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP2.D1F.O.16.93 Management and Production

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: IM S 0 4-0_0 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE II Machining, Tools And Technological Instrumentation II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 5 36-0_1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Budownictwo (Nazwa kierunku studiów) Studia I Stopnia Przedmiot: Technologia robót Building works technology Rok: II Semestr: 4 MK_34 Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i budowa maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Inżynieria ekologiczna Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0 4-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt TELEMEDYCYNA Telemedicine Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Przedmiot: Zintegrowane systemy wytwarzania Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Programowanie wieloplatformowe Cross-platform Programming

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem Computer Support Systems Enterprise Management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu EKOTECHNOLOGIE CIEPŁOWNICZE Heating eco-technologies Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia I stopnia studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: International Economic

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Urządzenia elektryczne Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E31_2_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci Semestr:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i budowa maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Spajalnictwo i odlewnictwo Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM 1 S 0 4 48-0_0 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: KOMPUTEROWE SYSTEMY AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka w ochronie Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod przedmiotu: ZiIP.D1F.15.27. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Ekologia i ekonomia OZE Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E23/4_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny X Rok: drugi Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Object-Oriented Programming

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Ochrona własności Przedmiot w języku angielskim: Protection of Intellectual Property Kod przedmiotu: Typ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HANDEL EMISJAMI EMISSIONS TRADE Kierunek: ZARZADZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I DOKUMENTACJA PRAC SPAWALNICZYCH REGULATIONS AND DOCUMENTATION OF WELDING. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEPISY I DOKUMENTACJA PRAC SPAWALNICZYCH REGULATIONS AND DOCUMENTATION OF WELDING. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, seminarium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa międzynarodowego Kod przedmiotu: publicznego Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Diagnostyka Status przedmiotu: Język wykładowy: polski Rok: III Nazwa specjalności: Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Obróbka ubytkowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM N 0 4-0_0 Język wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa : Kierunek: Informatyka Rodzaj : obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Internet Application Development

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Praktyka inżynierska Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika środków transportu Rodzaj przedmiotu: Obieralny/kierunkowy Kod przedmiotu: TR S 0 6 52-8_ Rok: III

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1.

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Przedmiot: Programowanie aplikacji Rok: 4 Semestr: 7 Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 4 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Certyfikacja energetyczna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium Urządzenia grzewcze Heat systems Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Technologia montażu Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0 6 56-_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: międzynarodowych Przedmiot w języku angielskim: Basic Knowledge of International Relations

Kod przedmiotu: międzynarodowych Przedmiot w języku angielskim: Basic Knowledge of International Relations Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy wiedzy o stosunkach Kod przedmiotu: międzynarodowych Przedmiot w języku angielskim: Basic Knowledge

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe Network programming PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Programowanie sieciowe Network programming PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Programowanie sieciowe Network programming Informatyka stacjonarne IO_04 Obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: II Semestr: II wykład, laboratorium W, L 4 ECTS I KARTA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu NIEKONWENCJONALNE SYSTEMY GRZEWCZE Unconventional Heating Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia II stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt tel. (+48 8) 538 47 tel. (+48 8) 538 4 9 ul. Nadbystrzycka 40, 0-68 Lublin fax (+48 8) 538 4580 Przedmiot: Rok: 3 INF I st. Projektowanie interfejsu i ergonomia systemów Semestr: VII Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Technika wysokich napięć Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E7_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci Semestr: piąty

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: studia o profilu ogólnoakademickim Gospodarka odpadami Waste

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Audyting Energy auditing Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła Renewable energy sources Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Rodzaj zajęd: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU ZINTEGOWANE

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE I UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PRZETWARZANIE I UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZETWARZANIE I UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Kierunek studiów Elektrotechnika Studia III stopnia Przedmiot: Przetwarzanie i użytkowanie energii Rok: II Semestr: III Forma studiów: Stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Mikrogeneracja energii elektrycznej i ciepła w budynkach Kod przedmiotu: E9/1_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Emisja zanieczyszczeń w systemach i technologiach Pollution emission in systems and heating technologies Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk., Proj. Zarządzanie Procesami Pracy Work Process Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Instalacje budowlane Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Negocjacje i komunikowanie Kod przedmiotu: międzynarodowe Przedmiot w języku angielskim: Negotiations and

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: Wykład BHP INDUSTRIAL SAFETY Forma studiów: studia stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe Expert systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów:

Bardziej szczegółowo