Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia"

Transkrypt

1 tel. (+48 81) Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład 1 Ćwiczenia - Laboratorium 1 Projekt - Liczba punktów ECTS: 4 ECTS Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi C1, ich ogólną klasyfikacją i charakterystyką, oraz technologiami. Zapoznanie studentów z budową, zasadami działania, właściwościami i parametrami C metrologicznymi wybranych. Zapoznanie studentów z podstawami projektowania C i ich układów pracy. Przygotowanie studentów do doboru C4 w celu zastosowania ich. Przygotowanie studentów do i zespołowego wykonywania czynności C5 związanych ze stosowaniem z zachowaniem zasad BHP Przygotowanie studentów do dokształcania się i podnoszenia C6 w dziedzinie, i do pracy zespołowej. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych Wiedza i umiejętności z zakresu matematyki, obejmujące algebrę, analizę matematyczną i 1 metody matematyczne stosowane do opisu zagadnień mechaniki, elektrotechniki i elektroniki. Wiedza i umiejętności z zakresu fizyki, obejmujące mechanikę, optykę, elektryczność, magnetyzm oraz fizykę ciała stałego, które umożliwiają zrozumienie zjawisk i praw fizycznych występujących w zagadnieniach mechaniki, elektrotechniki i elektroniki. Wiedza i umiejętności z zakresu metrologii mechanicznych i elektrycznych. Efekty kształcenia W zakresie wiedzy: Student ma podstawową wiedzę w zakresie EK 1 obejmującą terminologię, klasyfikację i ich ogólną charakterystykę, oraz technologie. Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, zasad działania, właściwości i EK parametrów metrologicznych wybranych. Student ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania EK i ich układów pracy. W zakresie umiejętności:

2 EK 4 EK 5 EK 6 tel. (+48 81) Student potrafi na podstawie rozpoznać typ czujnika i dobrać przemysłowy czujnik pomiarowy do zastosowania w procesach i, oraz zastosować go do pomiaru wybranych nieelektrycznych wraz z układem pracy czujnika Student potrafi stosować zasady BHP podczas laboratorium pomiarów nieelektrycznych i potrafi pracować w zespole lub W zakresie społecznych: Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia społecznych. W1 Treści programowe Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady Podstawowe pojęcia terminologiczne dotyczące, klasyfikacja i sposoby opisu ich właściwości statycznych i dynamicznych. Krótka charakterystyka typowych w procesach i. Technologia. Liczba godzin W Przemysłowe czujniki pomiarowe wilgotności względnej. W Przemysłowe enkodery inkrementalne i absolutne. W4 Przemysłowe czujniki pomiarowe stosowane w układach pozycjonowania. W5 W6 L1 Parametry podawane w polskojęzycznej i. Dobór do zastosowania. Wielkości wpływające na przemysłowe czujniki pomiarowe w warunkach eksploatacji. Podstawy projektowania i ich układów pracy. Suma godzin: 1 Treści programowe przedmiotu Forma zajęć laboratoria Treści programowe Zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych. Badanie właściwości wilgotności względnej. Liczba godzin L Badanie właściwości enkoderów inkrementalnych i absolutnych. L Badanie właściwości stosowanych w układach pozycjonowania. L4 Praktyczna realizacja i weryfikacja właściwości zaprojektowanego układu pracy dla. Suma godzin: 1 Metody/Narzędzia dydaktyczne 1 Wykład. Wykład z prezentacją multimedialną. Zadania projektowe do realizacji podczas laboratorium. Ćwiczenia laboratoryjne polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych, 4 pomocniczych i w laboratorium pomiarów nieelektrycznych.

3 tel. (+48 81) F1 F F F4 P1 P Sposoby oceny Ocena formująca Krótka odpowiedź ustna lub krótki sprawdzian pisemny w celu określenia stopnia zrozumienia zagadnień prezentowanych podczas wykładu. Premiowanie aktywności studentów podczas wykładu. Odpowiedź ustna lub krótki sprawdzian pisemny z zakresu materiału niezbędnego do przygotowania teoretycznego do ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena poprawności praktycznego wykonywania zadań ćwiczeniowych, umiejętności pracy zespołowej i przestrzegania zasad BHP Ocena sprawozdania z przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Ocena podsumowująca Egzamin z zagadnień omawianych i prezentowanych podczas wykładów. Ocena zaliczeniowa z laboratorium na podstawie: ocen cząstkowych za pracę zespołową oraz umiejętności praktyczne i stosowanie zasad BHP w laboratorium, ocen za przygotowanie teoretyczne studenta, i ocen sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych. Obciążenie pracą studenta Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie zajęć dydaktycznych łączna liczba godzin w semestrze 4 Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie np. konsultacji w odniesieniu łączna liczba godzin w semestrze 6 Przygotowanie się do laboratorium łączna liczba godzin w semestrze 4 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia wykładu Przygotowanie sprawozdań z wykonywanych ćwiczeń 4 Suma 100 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu, w tym: 4 ECTS Literatura podstawowa i uzupełniająca Miłek M. Metrologia elektryczna nieelektrycznych, Oficyna Wydawnicza 1 Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 006. Piotrowski J. (red). Pomiary : czujniki i metody pomiarowe wybranych fizycznych i składu chemicznego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 009 Gajek A., Juda Z. Czujniki: Mechatronika Samochodowa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa Tumański S. Technika pomiarowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 007 Zakrzewski J. Czujniki i przetworniki pomiarowe: podręcznik problemowy, Wydawnictwo 5 Politechniki Śląskiej, Gliwice Wiak S. (red.) "Mechatronika",T.1, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Łódź 010. Efekt kształcenia Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) Macierz efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Metody/ Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny EK 1 EA_W07, EA_W09 C1 W1 1, F1, P1 EK E1A_W16, EA_W09 C W-W4, L1-L4 1, F1-F4, P1-P EK E1A_W17, EA_W09 C W5, W6, L4 1,, F1-F4, P1-P EK 4 E1A_U01, E1A_U05, C1, C, C4 W5, L1-L4 1,, 4 F1, F, F4,

4 tel. (+48 81) E1A_U19, EA_U07 P1 EK 5 E1A_U07, E1A_U0 C1 L1-L4, 4 F, P EK 6 E1A_K01, EA_K05 C1 W1, W6, L1-L4 1,,4 F, P EK 1 EK EK EK 4 EK 5 Formy oceny szczegóły Na ocenę (ndst) Na ocenę (dst) Na ocenę 4 (db) Na ocenę 5 (bdb) Nie zna terminologii, Zna wybiórczo Potrafi przedstawić Potrafi przedstawić klasyfikacji ani terminologię, terminologię, terminologię, klasyfikację ogólnej klasyfikację i ogólną klasyfikację i ogólną i ogólną charakterystykę charakterystyki oraz charakterystykę charakterystykę technologii, oraz krótko scharakteryzować główne, oraz technologie ich wymienić główne. technologie ich Nie potrafi opisać budowy, zasad działania, właściwości ani parametrów metrologicznych wybranych Nie potrafi wymienić podstawowych zasad i metod projektowania i ich układów pracy Nie potrafi na podstawie rozpoznać typu przemysłowego czujnika pomiarowego Nie potrafi stosować zasad BHP podczas Potrafi opisać wybranych Potrafi wymienić i metody projektowania rozpoznać typ przemysłowego czujnika pomiarowego Potrafi stosować zasady BHP podczas Potrafi opisać budowę, i właściwości wybranych Potrafi scharakteryzować i metody projektowania rozpoznać typ czujnika i dobrać przemysłowy czujnik pomiarowy do zastosowania w procesach i Potrafi stosować i ogólnie uzasadnić racjonalność zasad BHP obowiązujących Potrafi opisać budowę, właściwości, i parametry metrologiczne wybranych Potrafi scharakteryzować i metody projektowania i ich układów pracy rozpoznać typ czujnika i dobrać przemysłowy czujnik pomiarowy do zastosowania w procesach i, oraz zastosować go do pomiaru wybranych nieelektrycznych wraz z układem pracy czujnika Student potrafi stosować i wyczerpująco uzasadnić racjonalność zasad BHP obowiązujących podczas

5 tel. (+48 81) EK 6 laboratorium pomiarów nieelektrycznych Nie rozumie potrzeby i nie zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia społecznych. laboratorium pomiarów nieelektrycznych i potrafi pracować indywidualnie Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia społecznych, lecz nie zna możliwości osiągnięcia tego celu podczas wykonywania prac laboratorium pomiarów nieelektrycznych i potrafi pracować w zespole lub Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia społecznych. laboratorium pomiarów nieelektrycznych i potrafi pracować w zespole lub Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia społecznych i praktykuje je podczas studiowania Autor programu: Adres Jednostka organizacyjna: dr inż. Jacek MAJEWSKI Katedra Automatyki i Metrologii

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt tel. (+48 8) 538 47 tel. (+48 8) 538 4 9 ul. Nadbystrzycka 40, 0-68 Lublin fax (+48 8) 538 4580 Przedmiot: Rok: 3 INF I st. Projektowanie interfejsu i ergonomia systemów Semestr: VII Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: FIZYKA 2.7 Nazwa w języku angielskim: PHYSICS 2.7 Kierunek studiów: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3.

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW Nazwa w języku polskim: UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE Nazwa w języku angielskim: LIFE INSURANCE Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012 KURSY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Eksploatacja Odkrywkowa Nazwa w języku angielskim: Surface Mining Technology Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowanie systemów zapewnienia jakości Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Technologie sieciowe nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Bazy danych Databases edukacja techniczno-informatyczna stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo