TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, Warszawa, tel.: (022) do 83, fax.: (022) http:

2 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres Wersja instrukcji: 1.4 Wersja oprogramowania 34.1 Instrukcje opracowali: Marta Michalska, Jacek Markowski, Piotr Fedczyszyn Okładk zaprojektował: Daniel Zieliski Strona 2/56

3 SPIS TRECI 1. WSTP PRZEZNACZENIE TAKSOMETRU CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I METROLOGICZNA JEDNOSTKA CENTRALNA TAKSOMETRU MODUŁ INTERFEJSÓW PRZETWORNIK DROGI UKŁAD FORMOWANIA IMPULSÓW Z PRZETWORNIKA DROGI WYWIETLACZ LCD DRUKARKA PARAGONOWA KLAWIATURA ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE PRZED PRZECIENIEM WYPOSAENIE TAKSOMETRU ZGODNO Z OBOWIZUJCYMI PRZEPISAMI WŁACIWOCI TAKSOMETRU FISKALNEGO MONTA TAKSOMETRU OBSŁUGA TAKSOMETRU FISKALNEGO PRZEZNACZENIE KLAWISZY WŁCZENIE TAKSOMETRU STANY TAKSOMETRU WPROWADZANIE WARTOCI LICZBOWYCH WPROWADZANIE DAT SYTUACJE AWARYJNE I NIEDOZWOLONE OPERACJE STAN WOLNY I STAN TARYFA STAN KASA STAN RAPORTY RAPORT DOBOWY RAPORT OKRESOWY RAPORT MIESI CZNY RAPORT TAKSOMETRU RAPORT NAPISÓW STAŁYCH Z PAMI CI PROGRAMU RAPORT ROZLICZENIOWY PRZEGLDANIE PARAMETRÓW PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW WYMIANA PAPIERU MENU SERWISOWE TEST WYWIETLACZA RAPORT NAPISÓW STAŁYCH RAPORT PRZYPORZDKOWANIA SKŁADOWYCH KURSU DO STAWEK PTU TEST NAPI PROGRAMUJCYCH USTAWIENIE CZASU USTAWIANIE DATY I CZASU PROGRAMOWANIE KODU PIN PROGRAMOWANIE KODU PIN KASOWANIE KODU PIN TRYB LICZNIKA IMPULSÓW NAPI CIE ZASILANIA MECHANIZMU TERMICZNEGO TEMPERATURA GŁOWICY MECHANIZMU TERMICZNEGO PROGRAMOWANIE STAWEK PTU PROGRAMOWANIE NAGŁÓWKA PRZYKŁADY OBSŁUGI TAKSOMETRU Strona 3/56

4 12.1. KURS PODSTAWOWY KURS Z RABATEM KURS Z DOPŁAT KURS Z CEN UMOWN ANULOWANIE KURSU WYŁCZANIE TAKSOMETRU ZABEZPIECZENIA TAKSOMETRU PRZED DOSTPEM OSÓB NIEUPRAWNIONYCH OZNACZENIE WYROBU PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I KONSERWACJA TRYBY PRACY TAKSOMETRU TRYB SZKOLENIOWY FISKALIZAC JA TAKSOMETRU WZÓR LEGITYMACJI SERWISANTA STANY AWARYJNE...52 ZAŁCZNIK 1. IKONY I ZNAKI...54 ZAŁCZNIK 2. LISTA KOMEND...55 Strona 4/56

5 1. WSTP Innowacyjna konstrukcja taksometru fiskalnego INNOVA TAXI 2 zapewnia wyjtkowo komfortow prac ju na etapie montau w samochodzie. Dziki specjalnemu wspornikowi nasz taksometr moe by niezwykle łatwo zainstalowany zarówno na górnej czci deski rozdzielczej jak i na pionowej ciance konsoli, za dziki bardzo małym wymiarom moe zosta czciowo zagłbiony w standardowej niszy radiowej. W trosce o komfort codziennej pracy równie starannie zaprojektowano form urzdzenia, menu uytkownika jak i wszystkie czynnoci serwisowe. Wymiana papieru paragonowego moe trwa zaledwie kilka sekund. Niniejsza instrukcja zawiera dane techniczne, przedstawia istotne funkcje oraz warunki obsługi i eksploatacji taksometru fiskalnego INNOVA TAXI 2. Podane poniej warunki s warunkami granicznymi. Stosowanie taksometru fiskalnego INNOVA TAXI 2 niezgodnie z wymogami instrukcji moe spowodowa błdy w funkcjonowaniu urzdzenia, a w skrajnym przypadku jego uszkodzenie. Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 jest przyrzdem pomiarowym podlegajcym obowizkowi legalizacji. W zwizku z tym na producenta i uytkownika nałoone zostaj okrelone obowizki prawne, których przestrzeganie jest bezwzgldne. Monta oraz fiskalizacja taksometru fiskalnego INNOVA TAXI 2 powinny by przeprowadzone przez punkt instalacji autoryzowany przez INNOVA S.A. Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 moe by wykorzystywany jedynie zgodnie z niniejsz instrukcj. Za szkody wynikajce z błdnej eksploatacji w wyniku nieprzestrzegania warunków niniejszej instrukcji producent nie ponosi odpowiedzialnoci. Strona 5/56

6 2. PRZEZNACZENIE TAKSOMETRU 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I METROLOGICZNA 3.1. JEDNOSTKA CENTRALNA TAKSOMETRU Cecha Warto maksy- malna Zespół Opłat Liczba taryf: 2 4 Wywietlanie taryf Wskanik opłat cyfrowe cyfrowy Zakres wartoci jednostki taryfowej 0,10 19,99 zł Zakres wartoci opłaty za jeden kilometr 0,10 19,99 zł Zakres opłat dodatkowych: - opłata pocztkowa - dopłata - cena umowna Górna granica wskaza zespołu 0, Strona 6/56 99,99 99,99 999,99 opłat 3999,99 zł Ilo rabatów 0 8 Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji przy wiadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami. Słuy do naliczania i wskazywania nalenoci za przejazd taksówk. Taksometr dokonuje pomiaru przebytej drogi oraz czasu wynajcia pojazdu i przelicza te wielkoci na opłat za korzystanie z usług przejazdowych według taryf okrelonych i zaprogramowanych w taksometrze. Paragon fiskalny drukowany przez taksometr zawiera: imi i nazwisko lub nazw podatnika oraz adres zamieszkania lub siedziby podatnika, dane identyfikujce taksówk: numer rejestracyjny oraz numer boczny, dat wykonania usługi, z okrelonym w godzinach i minutach czasem rozpoczcia i zakoczenia kursu, odległo przejechan w czasie kursu, jednostkowe opłaty taryfowe wykorzystywane do wyceny kursu łcznie z opłat za impuls, ilo impulsów i warto opłat za usługi odnoszce si do poszczególnych taryf, warto innych opłat taryfowych, numer identyfikacji podatkowej, kolejny numer paragonu fiskalnego, warto sprzeday i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatkowych, logo fiskalne oraz numer unikatowy pamici fiskalnej. W taksometrze INNOVA TAXI 2 istnieje moliwo ustawienia przez autoryzowany serwis opłat w dwóch walutach: w złotych i w EURO tym samym taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 jest przygotowany do wejcia do Unii Europejskiej. minimalna jednostka zł zł zł

7 Naliczanie rabatów: Waluty: procentowe PLN, EURO Zespół drogi Zakres zmian stałej taksometru k: Zakres stałej taryf c: Błdy graniczne w odniesieniu do zespołu drogi a) dla pierwszego odcinka drogi: b) dla nastpnych odcinków drogi: imp/km 0,1 9,999 ±1% długoci tego odcinka, lecz nie mniej ni ±10 m ±0,2% sumy długoci tych odcinków, lecz nie mniej ni ±1% długoci jednego nastpnego odcinka i nie mniej ni ±5 m Zespół czasu Błdy graniczne odniesieniu do zespołu czasu: a) dla pierwszego okresu: b) dla nastpnych okresów: ±1,5% tego okresu, lecz nie mniej ni ±10 s ±0,3% sumy czasu tych okresów, lecz nie mniej ni 1,5% jednego nastpnego okresu i nie mniej ni ±5 s Zespół liczników sumuj cych Działka elementarna liczników kilometrów ogólnych i płatnych 10 m Zakres pomiarowy: - Liczników kilometrów ogólnych ,99 km - Liczników kilometrów płatnych - liczników kursów i jednostek taryfowych Zakres wskaza na wywietlaczu dla wartoci parametru mniejszych ni ,00 km: - Liczników kilometrów ogólnych - Liczników kilometrów płatnych ,99 km ,99 km ,99 km Strona 7/56

8 Zakres wskaza na wywietlaczu dla wartoci parametru wikszych ni ,00 km: - Liczników kilometrów ogólnych - Liczników kilometrów płatnych Suma opłat i dopłat Suma dopłat Zakres wskaza na wywietlaczu dla liczników kursów i jednostek km km ,99 zł ,99 zł taryfowych Działka elementarna wskaza na wywietlaczu dla wartoci parametru mniejszych ni ,00 km dla liczników kilometrów ogólnych i liczników kilometrów płatnych 10 m Działka elementarna wskaza na wywietlaczu dla wartoci parametru wikszych ni ,00 km dla liczników kilometrów ogólnych i liczników kilometrów płatnych 1 km Działka elementarna wydruków dla liczników kilometrów ogólnych i liczników kilometrów płatnych 10 m Błdy graniczne w odniesieniu do liczników sumujcych i wskazujcych długo przebytej drogi: Cze fiskalna Maksymalna warto totalizerów Maksymalna warto dowolnego z totalizerów pozwalajca na ±1% długoci przebytej drogi 9999,99 zł. rozpoczcie kursu. 5999,99 zł. Ilo stawek PTU 7+1 (A G) + R stawki ryczałtowe (AR GR) Strona 8/56

9 Dostpne raporty fiskalne: Dostpne raporty niefiskalne: raport dobowy raport okresowy raport miesiczny raport rozliczeniowy taksometru raport przypisania składowych kursu do stawek PTU raport taksometru raport napisów stałych Parametry elektryczne, klimatyczne i gabaryty Napicie zasilania: - 9 do 16 V prdu stałego Pobór prdu: - maksymalnie 70 ma w stanie włczenia bez podwietlenia (typowo 40 ma bez podwietlenia i ok. 160 ma z podwietleniem) - typowo 30 ma w stanie wyłczenia - maksymalnie 2A w trakcie wykonywania wydruku (prd chwilowy). Zakres temperatur pracy: -25 C +55 C Wilgotno wzgldna 5% 95% Wymiary: Masa: ( 56 x 168 x 56 ) mm 500 g 3.2. MODUŁ INTERFEJSÓW Parametry techniczne Napicie zasilania Zakres temperatur pracy Wymiary obudowy Interfejs do programowania Znamionowe obcienie wyjcia nieruchoma tabliczka wietlna Znamionowe obcienie wyjcia dodatkowego wiatła z napisem TAXI 9-16 V DC -25 C C 70 x 50 x 35 mm RS 232 C 3 x 1,2 W 20 W Przeznaczenie Jest dodatkowym poredniczcym urzdzeniem elektronicznym montowanym w taksówce w miejscu zwykle niewidocznym dla kierowcy i pasaera. Słuy do zasilania i sterowania oraz zabezpieczenia elektrycznego zespołu lamp w taksówce jakimi s: dodatkowe wiatło z napisem TAXI nieruchoma tabliczka wietlna. Strona 9/56

10 3.3. PRZETWORNIK DROGI Zmienia ruch obrotowy wałka gitkiego prdkociomierza na cig impulsów elektrycznych. Parametry: Typ Typ przetwornika Zakres działania ywotno Wymagania rodowiskowe Podstawowe parametry elektryczne Przetwornik magnetoelektryczny PRO-01E Hallotronowy o przełoeniu 4 impulsy na jeden obrót - zakres temperatur pracy -40ºC do +85ºC - zakres temperatur składowania -45oC do +125ºC - cinienie atmosferyczne - wilgotno wzgldna 5% do 95% Prawidłowe działanie w zakresie od 0 do 4500 obr/min ywotno wiksza od obrotów - zasilanie 4,5V do 24V DC - zabezpieczenie przed podłczeniem napicia o odwrotnej polaryzacji -35V DC - wyjcie typu otwarty kolektor o obcialnoci ok. 25 ma 3.4. UKŁAD FORMOWANIA IMPULSÓW Z PRZETWORNIKA DROGI Parametry techniczne Prdko maksymalna Napicie zasilania Zakres temperatur pracy Typ wyjcia czujnika Amplituda sygnału Napicie zasilania czujnika 160 km/h 9-16 V prdu stałego -25 C C Otwarty kolektor lub napiciowe 3-16 V +5 V Przeznaczenie Jest dodatkowym elektronicznym urzdzeniem poredniczcym midzy taksometrem a przetwornikiem drogi. Słuy do właciwego uformowania i unormowania poziomu impulsów dla rónych rodzajów przetworników drogi. Umoliwia podłczenie taksometru do samochodów z elektronicznie sterowanymi prdkociomierzami. Dostarcza niezbdnego napicia zasilajcego dla elektronicznych przetworników drogi WYWIETLACZ LCD W taksometrze elektronicznym INNOVA TAXI 2 zastosowano wysokiej klasy, duy, wielofunkcyjny wywietlacz LCD z przejrzystym menu. Umoliwia on czytelne wywietlanie informacji dotyczcych opłat za przejazd. Wszystkie moliwe komunikaty i napisy pokazywane na wywietlaczu przedstawia poniszy rysunek. W wywietlaczu zastosowano automatyczny układ podwietlenia zmierzchowego. Umoliwia to odczyt wszystkich wy- wietlanych informacji po zapadniciu zmierzchu. Do tego celu zastosowano fototranzystor umieszczony w prawym dolnym rogu płyty czołowej taksometru. Wywietlacz zapewnia wyjtkowo szeroki kt dobrej widocznoci. Strona 10/56

11 Wywietlacz taksometru 3.6. DRUKARKA PARAGONOWA Miniaturowa drukarka na papier termiczny wbudowana została w innowacyjny sposób w konstrukcj taksometru z otwieranym panelem przednim wywietlacza. Bardzo łatwa i szybka wymiana rolki papieru termicznego. Papier termiczny spełniajcy wymóg Ministerstwa Finansów w zakresie czytelnoci po 5-letnim okresie przechowywania kopii paragonów fiskalnych. Rolka papieru termicznego o wymiarach: szeroko rolki 57 mm; rednica zewntrzna 25 mm; długo papieru ok. 5 m; wystarcza na wydruk około 60 paragonów fiskalnych (w tym oryginał + kopia) UWAGA: dokładny opis procedury wymiany rolki papieru termicznego przedstawiony jest w punkcie Wymiana papieru niniejszej instrukcji KLAWIATURA Taksometr elektroniczny INNOVA TAXI 2 został wyposaony w cztery automatycznie podwietlane klawisze. Działanie klawiszy uzalenione jest od stanu pracy w jakim znajduje si urz dzenie. W trybie pracy WOLNY - klawisze słu do poruszania si po menu urzdzenia, podgldu zaprogramowanych parametrów oraz wyboru raportów fiskalnych. Dokładny opis posługiwania si klawiatur - przedstawiony jest w punkcie Przeznaczenie klawiszy niniejszej instrukcji obsługi ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE PRZED PRZECIENIEM Obwody zasilania jednostki centralnej taksometru, modułu interfejsów oraz układu formowania impulsów wyposaone zostały w wewntrzne zabezpieczenia elektroniczne najnowszej generacji. Słu one do automatycznej ochrony układów elektronicznych przed uszkodzeniami w okresie wystpienia chwilowych i przypadkowych przepi i przecie. Dodatkowo główny obwód zasilajcy obwody dodatkowego wiatła z napisem TAXI umieszczonego na dachu samochodu oraz lamp nieruchomej tabliczki wietlnej z trzema punktami wietlnymi chronione s dwiema wkładkami bezpiecznikowymi typu WTA SZYBKA 1,6 A/250 V oraz 6,3 A/250V. Strona 11/56

12 4. WYPOSAENIE TAKSOMETRU Instrukcja obsługi uytkownika taksometru fiskalnego Ksika kasy rejestrujcej (dla taksometru fiskalnego) Zawiadomienie serwisu o miejscu instalacji kasy rejestrujcej (taksometru fiskalnego) Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrujcej (taksometru fiskalnego) Karta gwarancyjna Zestaw do plombowania przy legalizacji zespołu taksometr-pojazd Ołowiana plomba fiskalna Moduł interfejsów Układ formowania impulsów Rolka papieru termicznego szer. 57mm/r. zewn. 25mm/dł. 6 m Przetwornik drogi Program komunikacyjny uytkownika Kabel do transmisji szeregowej pomidzy komputerem a taksometrem Instrukcja obsługi programu komunikacyjnego - 1 szt. - 1 szt. - 1 szt. - 1 szt. - 1 szt. - 1 komplet - 2 szt. - 1 szt. - 1 szt. - 2 szt. - 1 szt. - 1 szt szt. Strona 12/56

13 5. ZGODNO Z OBOWIZUJCYMI PRZEPISAMI Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 spełnia wymagania obowizujce w kraju okrelone nastpujcymi przepisami: Rozporzdzenie Ministra Finansów dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musza odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 948). Dopuszczono do obrotu homologacj Nr z dnia Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymaga technicznych metrologicznych, którym powinny odpowiada taksometry elektroniczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 108, poz. 1014). Decyzja o zatwierdzeniu typu nr 500/2003 z dnia 1 wrzenia 2003 r. Strona 13/56

14 6. WŁACIWOCI TAKSOMETRU FISKALNEGO Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 posiada funkcj anulowania paragonu dla rozliczenia kursu, który rozpoczł si postojem nie dłuszym ni 20 minut i zakoczył si przejechaniem dystansu nie dłuszego ni 500 m albo samym postojem, nie dłuszym ni 20 minut. Zastosowanie funkcji rabatowania (stosowania upustu) procentowego lub funkcji stosowania cen umownych (indywidualnie negocjowanych) jest moliwe w trakcie realizowanego kursu wyłcznie w okresie dostpnoci funkcji umoliwiajcej anulowanie paragonu (o której mowa w punkcie jak powyej). Operacja zaprogramowania taksometru fiskalnego umoliwiajca korzystanie z funkcji rabatowania (stosowania upustu) procentowego oraz funkcji stosowania cen umownych powinna odbywa si na wniosek uytkownika taksometru fiskalnego w punkcie serwisowym. W trakcie korzystania z funkcji rabatowania (stosowania upustu) procentowego podczas realizacji kursu na wywietlaczu taksometru fiskalnego widnieje słowo rabat, natomiast naleno uwzgldniajca zastosowany rabat jest wykazana na wywietlaczu. W przypadku przerwania kursu z powodu zaniku zasilania taksometru przez czas dłuszy ni 10 sekund, taksometr fiskalny dokonuje wydruku paragonu za wykonan do tego zdarzenia usług. UWAGA: dokładny opis posługiwania si klawiszami taksometru fiskalnego w typowych i praktycznych sytuacjach przedstawiony został w rozdziale OBSŁUGA TAKSOMETRU FISKALNEGO. 7. MONTA TAKSOMETRU Monta taksometru w pojedzie polega na mechanicznym połczeniu przetwornika z link prdkociomierza i trwałym zamocowaniu taksometru w miejscu widocznym dla pasaerów i wygodnym dla kierowcy oraz podłczeniu elektrycznym i załoeniu plomb. Instalacj zestawu taksometru INNOVA TAXI 2 zajmuj si wyspecjalizowane punkty serwisowe majce dowiadczenie w montau elementów zestawu w samochodach z uwzgldnieniem potrzeb i ycze klientów. Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 montuje si na desce rozdzielczej wykorzystujc wolne kieszenie (np. kiesze dla odbiornika radiowego) lub na podszybiu przy zachowaniu wszelkich wzgldów bezpieczestwa obowizujcych przy montau jak i w czasie póniejszej eksploatacji przez nabywc. Strona 14/56

15 8. OBSŁUGA TAKSOMETRU FISKALNEGO 8.1. PRZEZNACZENIE KLAWISZY Do obsługi taksometru przeznaczone s cztery podwietlane klawisze (A,B,C,D) zlokalizowane w dolnej czci przedniego panelu po jego lewej stronie. Działanie klawiszy (funkcje jakie wykonuj ) uzalenione jest od stanu pracy w jakim znajduje si taksometr! Oznaczenie klawiszy: A B C D 8.2. WŁCZENIE TAKSOMETRU Włczenie taksometru do normalnej pracy nastpuje poprzez nacinicie klawisza A. Po włczeniu taksometru na chwil na wywietlaczu pojawia si napis PrG 34-1gdzie 34-1o liczbowe oznaczenie wersji programu. Po kilku sekundach nastpuje przejcie taksometru do stanu WOLNY. Jest to podstawowy stan taksometru, z którego mona dosta si do wszystkich jego funkcji. Taksometr moe zosta wyłczony jedynie w stanie WOLNY. Strona 15/56

16 8.3. STANY TAKSOMETRU STAN WOLNY Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D STAN TARYFA Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D STAN KASA Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D STAN RAPORTY Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Przejcie do stanu TARYFA Wyłczenie taksometru przez dłusze przycinicie tylko w stanie WOLNY!!! Przejcie do podgldu zaprogramowanych parametrów Przejcie do stanu RAPORTY Zmiana taryfy na wysz Dłusze przycinicie - przejcie do stanu KASA Zmiana taryfy na nisz Ustawienie dopłaty Ustawienie rabatu lub ceny umownej Nieaktywny Anulacja paragonu Nieaktywny Zakoczenie paragonu i wydruk kopii, wyzerowanie wywietlacza (po 10 sekundach od wydruku kopii paragonu) Wyjcie ze stanu RAPORTY Wywołanie wybranego raportu (wydruk) Poruszanie si w lewo po menu raportów (wybór raportu) Poruszanie si w prawo po menu raportów (wybór raportu) PRZEGLDANIE PARAMETRÓW Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Przewijanie zaprogramowanych parametrów w gór Przewijanie zaprogramowanych parametrów w dół Wyjcie ze stanu PRZEGLDANIE PARAMETRÓW Nieaktywny PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Zwikszenie wartoci cyfry Zmniejszenie wartoci cyfry Przesunicie kursora w lewo Przesunicie kursora w prawo a do zatwierdzenia wartoci 8.4. WPROWADZANIE WARTOCI LICZBOWYCH Dla ustawiania wartoci liczbowych (ceny umownej, kodów pin, parametrów) naley posługiwa si klawiszami zgodnie z kierunkiem strzałek na wywietlaczu: A B C D Gdzie: Klawisz A zwikszenie wartoci (cyfry), Klawisz B zmniejszenie wartoci (cyfry), Klawisz C przesunicie kursora w lewo, Klawisz D przesunicie kursora w prawo. Strona 16/56

17 Aby programowane dane zostały zapisane w pamici taksometru naley przej przez wszystkie pola programowania. Przej- cie klawiszem D poza ostatni pozycj wprowadzanej wartoci powoduje jej zapamitanie WPROWADZANIE DAT Daty wprowadzane s podobnie jak wartoci liczbowe, według nastpujcego formatu: RRMM.DD. UWAGA! W taksometrze wprowadzono wygaszanie zer wiod cych w formacie daty, dlatego w przypadku np. roku 2003 format daty pokazywany przez taksometr bdzie miał posta RMM.DD SYTUACJE AWARYJNE I NIEDOZWOLONE OPERACJE System mikroprocesorowy taksometru kontroluje wartoci danych i prawidłowo kolejnoci komend wprowadzanych do taksometru. Próba wykonania niedozwolonej operacji sygnalizowana jest pojawieniem si ikony oraz numeru błdu na wywietlaczu opłat. Sytuacje awaryjne w taksometrze sygnalizowane s przez wywietlenie migajcej ikony wykrzyknika, w przypadku braku papieru ikony BRAK PAPIERU lub ikony STOP jeli dalsze działanie urzdzenia nie jest moliwe. Mikroprocesorowy system zarzdzajcy taksometrem fiskalnym zawiera w sobie system samokontroli, za którego spraw, w przypadku awarii programu sterujcego obliczaniem nalenoci, w okienku opłat pojawi si napis ERR z indeksem cyfrowym, który sygnalizuje konieczno zwrócenia si do autoryzowanego punktu serwisowego. Szczegółowy opis błdów, jakie mog pojawi si na taksometrze znajduje si w ostatnim rozdziale niniejszej instrukcji (patrz Stany awaryjne ) STAN WOLNY I STAN TARYFA Stan WOLNY oznacza gotowo urzdzenia do rozpoczcia pracy i sygnalizowany jest przez odpowiedni komunikat na wy- wietlaczu. Równoczenie zapala si zielona lampka nieruchomej tabliczki wietlnej oraz dodatkowo uaktywniony zostaje obwód umoliwiajcy podwietlenie tabliczki z napisem TAXI na dachu samochodu. Przy odpowiedniej konfiguracji ustalonej wczeniej przy pomocy programu w dolnej czci wywietlacza, w polu dopłaty, moe pojawi si aktualny czas. Wywietlacz w stanie WOLNY W stanie pracy WOLNY krótkie przycinicie klawisza A powoduje przejcie taksometru w stan pracy TARYFA (taryfa 1) i wywietlenie na wywietlaczu opłaty pocztkowej. UWAGA! Nie jest moliwe przejcie w stan pracy TARYFA jeli pojazd porusza si z prdkoci wiksz ni 5 km/h. Strona 17/56

18 Wywietlacz w stanie TARYFA Kadorazowe krótkie nacinicie klawisza A powoduje zmian taryfy na wysz (z 1 na 2, z 2 na 3, z 3 na 4) a kade krótkie nacinicie klawisza B powoduje zmian taryfy na nisz. Zmiana taryfy moe by dokonywana w czasie jazdy i jest sygnalizowana wywietleniem odpowiedniej cyfry w okienku taryfy oraz zapaleniem odpowiedniej sekwencji lamp na nieruchomej tabliczce wietlnej: Taryfa 1 - lampka ółta Taryfa 2 - dwie lampki ółte Taryfa 3 - lampka ółta i lampka zielona Taryfa 4 - dwie lampki ółte i lampka zielona Jeeli w konfiguracji taksometru została ustawiona moliwo stosowania dopłat, nacinicie klawisza C powoduje wywietlenie napisu DOPŁATA. Kadorazowe nacinicie klawisza C powoduje doliczenie do kwoty podanej na wywietlaczu dopłat jednej jednostki dopłaty a do osignicia limitu ustalonego w konfiguracji. Jeli w konfiguracji taksometru została ustawiona moliwo stosowania rabatów i/lub ceny umownej wówczas klawisz D słuy do wyboru rabatów dla transakcji oraz umoliwia ustawienie ceny umownej za przejazd. Opcja ta jest aktywna tylko na pocztku kursu, czyli przed przejechaniem maksymalnie 500 metrów i przed upłyniciem 20 minut od momentu rozpoczcia kursu. Kadorazowe nacinicie klawisza D powoduje przewijanie listy dostpnych rabatów procentowych. Po przewiniciu listy rabatów pojawia si moliwo ustawienia ceny umownej, co jest sygnalizowane przez pojawienie si napisu CENA UMOWNA oraz wartoci 0,00 wraz z migajcym kursorem. Klawiszami A, B, C i D mona ustawi cen umown za przejazd z zakresu 0,01-999,99 zł. Aby zrezygnowa z udzielania rabatu lub zastosowania ceny umownej naley naciska klawisz D tak długo, a znikn wszystkie napisy w dolnej czci wywietlacza. UWAGA: w przypadku kursu z rabatem, warto opłaty za przejazd z uwzgldnionym rabatem jest wywietlana od momentu jego udzielenia STAN KASA Długie przycinicie (ok. 1,5 s) klawisza A powoduje przejcie taksometru ze stanu TARYFA w stan KASA. Stan ten jest sygnalizowany przez wywietlenie si na wywietlaczu ikony KASA. Wywietlacz dla stanu KASA Strona 18/56

19 UWAGA! Nie jest moliwe przejcie w stan pracy KASA jeli pojazd porusza si z prdkoci wiksz ni 5 km/h. W stanie KASA po naciniciu klawisza D nastpuje wydruk paragonu fiskalnego. Ponowne nacinicie klawisza D powoduje wydruk kopii paragonu. Nie mona rozpocz kolejnego kursu bez wydruku kopii paragonu. W trakcie drukowania paragonu na wywietlaczu pojawia si warto do zapłaty z ewentualnym rabatem lub moe pojawi si cena umowna (jeli została uzgodniona). Przejcie w stan WOLNY nastpuje po naciniciu klawisza D, lecz nie wcze- niej ni po upływie 10 sekund od zakoczenia wydruku kopii paragonu. Wywietlacz po zakoczeniu przejazdu 8.9. STAN RAPORTY Wykonywanie raportów jest jedn z podstawowych funkcji wykonywanych przez taksometr. Mona wykona nastpujce raporty: raport dobowy, raport okresowy, raport miesiczny, raport taksometru, raport napisów stałych z programu taksometru raport rozliczeniowy. W dalszej czci tego rozdziału omówiono sposoby uzyskania tych raportów za pomoc klawiatury. Istnieje równie moliwo wykonania nastpujcych raportów za pomoc sekwencji sterujcych z komputera: raport dobowy, raport taksometru RAPORT DOBOWY Raport dobowy jest najczciej wykonywanym raportem. Zgodnie z przepisami powinien by wykonywany, co najmniej raz na dob, najpóniej przed rozpoczciem nowego dnia pracy. Po fiskalizacji raport ten jest drukowany dwukrotnie: jako oryginał (z logo fiskalnym) i jako kopia. Strona 19/56

20 Sposób wykonania raportu dobowego W trybie pracy WOLNY nacinij klawisz D, aby wej do trybu pracy RAPORTY. Jako pierwszy na licie raportów wystpuje raport dobowy. Aby wybra raport dobowy nacinij klawisz B: Na wywietlaczu pojawi si aktualna data w formacie: RRMM.DD. Jeeli data jest poprawna ( w tym przypadku 26 kwietnia 2003) nacinij klawisz D aby rozpocz wydruk raportu dobowego. Jeeli data NIE jest poprawna, nacinij klawisz C i WEZWIJ SERWIS. W trakcie drukowania raportu dobowego na wywietlaczu pojawiaj si migajce znaczki "-", które oznaczaj, e trwa zapis danych dla raportu dobowego do pamici taksometru a po fiskalizacji do pamici fiskalnej. Po wydrukowaniu oryginału raportu dobowego w urzdzeniu po fiskalizacji, naley nacisn dowolny klawisz dla rozpoczcia drukowania kopii raportu dobowego. Po wydruku kopii taksometr wychodzi z trybu raportów RAPORT OKRESOWY Raport okresowy jest raportem rozliczajcym podatek naleny od towarów i usług za okrelony okres. Okres raportu moe by okrelony na dwa sposoby: za pomoc dat, za pomoc numerów raportów dobowych. Raport ten jest drukowany tylko w oryginale. Poniewa raport okresowy korzysta z danych o raportach dobowych zapisanych w pamici fiskalnej, moe on by wywołany jedynie w urzdzeniu zafiskalizowanym. Wywołanie raportu okresowego dla urzdzenia w trybie szkoleniowym powoduje pojawienie si błdu nr 87. Strona 20/56

21 UWAGA: Istnieje moliwo przerwania drukowania raportu okresowego przy pomocy klawisza C (np. jeeli wpisano omyłkowo za długi okres). Aby wej do trybu pracy RAPORTY nacinij klawisz D. Do przeszukiwania menu RAPORTY, w których znajduje si RAPORT OKRESOWY, słu klawisze C i D. Aby rozpocz ustawianie zakresu czasu dla raportu okresowego nacinij klawisz B Sposób wykonania raportu okresowego pełnego według dat Aby wydrukowa raport okresowy według dat nacinij klawisz D Strona 21/56

22 Klawiszami A i B ustaw dat pocztkow. Daty pojawiaj si w formacie: RRMM.DD (w tym przypadku 20 lutego 2003). W dolnej czci wywietlacza bd pokazywane odpowiadajce datom numery raportów dobowych Aby zatwierdzi ustawion dat i przej do ustawiania daty kocowej naci- nij klawisz D. Aby przerwa operacj nacinij klawisz C. Klawiszami A i B ustaw dat kocow. Daty pojawiaj si w formacie: RRMM.DD (w tym przypadku 24 marca 2003).W dolnej czci wywietlacza bd pokazywane odpowiadajce datom numery raportów dobowych. Aby zatwierdzi ustawion dat nacinij klawisz D jeeli daty zostały ustawione prawidłowo rozpocznie si wydruk raportu okresowego. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania raportu okresowego (wydruk anulowany). Sposób wykonania pełnego raportu okresowego według numerów raportów dobowych Aby wydrukowa raport okresowy według numerów raportów dobowych, po wybraniu pozycji menu RAPORT OKRESO- WY (patrz powyej), nacinij klawisz C. Klawiszami A i B ustaw numer pocztkowy. W górnej czci wywietlacza pojawi si data odpowiadajca wybranemu numerowi raportu dobowego. Daty pojawiaj si w formacie: RRMM.DD (w tym przypadku jest to 24 luty 2003). Strona 22/56

23 Aby zatwierdzi wybrany numer i przej do ustawiania numeru kocowego nacinij klawisz D. Aby przerwa operacj nacinij klawisz C. Klawiszami A i B ustaw numer kocowy. W górnej czci wywietlacza pojawi si data odpowiadajca wybranemu numerowi raportu dobowego. Aby zatwierdzi wybrany numer kocowy nacinij klawisz D. Jeeli numery zostały ustawione prawidłowo rozpocznie si wydruk raportu okresowego. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania raportu okresowego (wydruk anulowany) RAPORT MIESICZNY Raport miesiczny jest raportem okresowym rozliczajcym dany miesic. Wykonanie tego raportu jest moliwe tylko po zakoczeniu wybranego miesica. Wyjtkiem od tej reguły jest moliwo wykonania tego raportu dla biecego miesica po przejciu taksometru w stan tylko do odczytu. Sposób wykonania raportu miesicznego Aby wej do trybu pracy RAPORTY w trybie pracy WOLNY nacinij klawisz D. Strona 23/56

24 Do przeszukiwania menu RAPORTY, w których znajduje si RAPORT MIESI CZNY, słu klawisze C i D. Aby wybra raport miesiczny nacinij klawisz B Na wywietlaczu pojawi si data w formacie RRMM.-- (w tym przypadku luty 2003). Klawiszami A i B ustaw właciwy miesic. Po ustawieniu właciwego miesica nacinij klawisz D aby rozpocz wydruk raportu. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania raportu miesicznego (wydruk anulowany) RAPORT TAKSOMETRU Raport ten zawiera podstawowe informacje o urzdzeniu takie jak: Typ i numer fabryczny urzdzenia; Ilo przejechanych kilometrów; Ilo kilometrów płatnych; Ilo kursów i jednostek taryfowych; Stan kasy; Sum dopłat; Konfiguracj urzdzenia; Nastawy taksometru. Strona 24/56

25 Sposób wykonania raportu taksometru W trybie pracy WOLNY nacinij klawisz D aby wej do trybu pracy RAPORTY. Do przeszukiwania menu RAPORTY, w których znajduje si RAPORT TAKSOMETRU, słu klawisze C i D. Aby wybra raport taksometru nacinij klawisz B RAPORT NAPISÓW STAŁYCH Z PAMICI PROGRAMU Raport napisów stałych zawiera wszystkie teksty, które mog wystpi na wszystkich rodzajach wydruków realizowanych przez drukark. Raport ten jest drukowany tylko w oryginale i jest dostpny tylko z poziomu menu serwisowego (patrz rozdział Menu serwisowe ) RAPORT ROZLICZENIOWY Raport rozliczeniowy jest raportem zamykajcym prac urzdzenia. Po wykonaniu tego raportu taksometr przechodzi w tryb tylko do odczytu. Raport ten moe by wykonany na yczenie właciciela taksometru tylko przez serwis. Serwisant musi okaza legitymacj, której wzór zamieszczono w załczniku. Strona 25/56

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny

KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny R KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny Dane techniczne kasy Specyfikacja INSTRUKCJA OBSŁUGI Wartość KASY(zakres) Wymiary Masa Zasilanie sieciowe Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98

wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98 wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98 Uwagi dotyczą ce formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Instrukcje opracował:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV wersja oprogramowania 02.1 kwiecień 2010 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres wdobraczynski@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

KASA REJESTRUJĄCA EMAR - 105

KASA REJESTRUJĄCA EMAR - 105 KASA REJESTRUJĄCA EMAR - 105 INSTRUKCJA OBSŁUGI EMAR Spółka Jawna Kopytów 26 05-870 Błonie tel./fax (0-22) 725-45-46, 725-45-94 - 2 - Spis treści 1. Wstęp...3 2. Dane techniczne...3 3. Przygotowanie autobusu...3

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0

Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0 Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0 1. Informacje wstępne.... 4 1.1. Kody sterujące... 4 1.2. Syntaktyka sekwencji sterujących.... 5 2. Obsługa błędów... 7 3. Sekwencje sterujące....

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo