TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, Warszawa, tel.: (022) do 83, fax.: (022) http:

2 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres Wersja instrukcji: 1.4 Wersja oprogramowania 34.1 Instrukcje opracowali: Marta Michalska, Jacek Markowski, Piotr Fedczyszyn Okładk zaprojektował: Daniel Zieliski Strona 2/56

3 SPIS TRECI 1. WSTP PRZEZNACZENIE TAKSOMETRU CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I METROLOGICZNA JEDNOSTKA CENTRALNA TAKSOMETRU MODUŁ INTERFEJSÓW PRZETWORNIK DROGI UKŁAD FORMOWANIA IMPULSÓW Z PRZETWORNIKA DROGI WYWIETLACZ LCD DRUKARKA PARAGONOWA KLAWIATURA ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE PRZED PRZECIENIEM WYPOSAENIE TAKSOMETRU ZGODNO Z OBOWIZUJCYMI PRZEPISAMI WŁACIWOCI TAKSOMETRU FISKALNEGO MONTA TAKSOMETRU OBSŁUGA TAKSOMETRU FISKALNEGO PRZEZNACZENIE KLAWISZY WŁCZENIE TAKSOMETRU STANY TAKSOMETRU WPROWADZANIE WARTOCI LICZBOWYCH WPROWADZANIE DAT SYTUACJE AWARYJNE I NIEDOZWOLONE OPERACJE STAN WOLNY I STAN TARYFA STAN KASA STAN RAPORTY RAPORT DOBOWY RAPORT OKRESOWY RAPORT MIESI CZNY RAPORT TAKSOMETRU RAPORT NAPISÓW STAŁYCH Z PAMI CI PROGRAMU RAPORT ROZLICZENIOWY PRZEGLDANIE PARAMETRÓW PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW WYMIANA PAPIERU MENU SERWISOWE TEST WYWIETLACZA RAPORT NAPISÓW STAŁYCH RAPORT PRZYPORZDKOWANIA SKŁADOWYCH KURSU DO STAWEK PTU TEST NAPI PROGRAMUJCYCH USTAWIENIE CZASU USTAWIANIE DATY I CZASU PROGRAMOWANIE KODU PIN PROGRAMOWANIE KODU PIN KASOWANIE KODU PIN TRYB LICZNIKA IMPULSÓW NAPI CIE ZASILANIA MECHANIZMU TERMICZNEGO TEMPERATURA GŁOWICY MECHANIZMU TERMICZNEGO PROGRAMOWANIE STAWEK PTU PROGRAMOWANIE NAGŁÓWKA PRZYKŁADY OBSŁUGI TAKSOMETRU Strona 3/56

4 12.1. KURS PODSTAWOWY KURS Z RABATEM KURS Z DOPŁAT KURS Z CEN UMOWN ANULOWANIE KURSU WYŁCZANIE TAKSOMETRU ZABEZPIECZENIA TAKSOMETRU PRZED DOSTPEM OSÓB NIEUPRAWNIONYCH OZNACZENIE WYROBU PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I KONSERWACJA TRYBY PRACY TAKSOMETRU TRYB SZKOLENIOWY FISKALIZAC JA TAKSOMETRU WZÓR LEGITYMACJI SERWISANTA STANY AWARYJNE...52 ZAŁCZNIK 1. IKONY I ZNAKI...54 ZAŁCZNIK 2. LISTA KOMEND...55 Strona 4/56

5 1. WSTP Innowacyjna konstrukcja taksometru fiskalnego INNOVA TAXI 2 zapewnia wyjtkowo komfortow prac ju na etapie montau w samochodzie. Dziki specjalnemu wspornikowi nasz taksometr moe by niezwykle łatwo zainstalowany zarówno na górnej czci deski rozdzielczej jak i na pionowej ciance konsoli, za dziki bardzo małym wymiarom moe zosta czciowo zagłbiony w standardowej niszy radiowej. W trosce o komfort codziennej pracy równie starannie zaprojektowano form urzdzenia, menu uytkownika jak i wszystkie czynnoci serwisowe. Wymiana papieru paragonowego moe trwa zaledwie kilka sekund. Niniejsza instrukcja zawiera dane techniczne, przedstawia istotne funkcje oraz warunki obsługi i eksploatacji taksometru fiskalnego INNOVA TAXI 2. Podane poniej warunki s warunkami granicznymi. Stosowanie taksometru fiskalnego INNOVA TAXI 2 niezgodnie z wymogami instrukcji moe spowodowa błdy w funkcjonowaniu urzdzenia, a w skrajnym przypadku jego uszkodzenie. Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 jest przyrzdem pomiarowym podlegajcym obowizkowi legalizacji. W zwizku z tym na producenta i uytkownika nałoone zostaj okrelone obowizki prawne, których przestrzeganie jest bezwzgldne. Monta oraz fiskalizacja taksometru fiskalnego INNOVA TAXI 2 powinny by przeprowadzone przez punkt instalacji autoryzowany przez INNOVA S.A. Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 moe by wykorzystywany jedynie zgodnie z niniejsz instrukcj. Za szkody wynikajce z błdnej eksploatacji w wyniku nieprzestrzegania warunków niniejszej instrukcji producent nie ponosi odpowiedzialnoci. Strona 5/56

6 2. PRZEZNACZENIE TAKSOMETRU 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I METROLOGICZNA 3.1. JEDNOSTKA CENTRALNA TAKSOMETRU Cecha Warto maksy- malna Zespół Opłat Liczba taryf: 2 4 Wywietlanie taryf Wskanik opłat cyfrowe cyfrowy Zakres wartoci jednostki taryfowej 0,10 19,99 zł Zakres wartoci opłaty za jeden kilometr 0,10 19,99 zł Zakres opłat dodatkowych: - opłata pocztkowa - dopłata - cena umowna Górna granica wskaza zespołu 0, Strona 6/56 99,99 99,99 999,99 opłat 3999,99 zł Ilo rabatów 0 8 Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji przy wiadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami. Słuy do naliczania i wskazywania nalenoci za przejazd taksówk. Taksometr dokonuje pomiaru przebytej drogi oraz czasu wynajcia pojazdu i przelicza te wielkoci na opłat za korzystanie z usług przejazdowych według taryf okrelonych i zaprogramowanych w taksometrze. Paragon fiskalny drukowany przez taksometr zawiera: imi i nazwisko lub nazw podatnika oraz adres zamieszkania lub siedziby podatnika, dane identyfikujce taksówk: numer rejestracyjny oraz numer boczny, dat wykonania usługi, z okrelonym w godzinach i minutach czasem rozpoczcia i zakoczenia kursu, odległo przejechan w czasie kursu, jednostkowe opłaty taryfowe wykorzystywane do wyceny kursu łcznie z opłat za impuls, ilo impulsów i warto opłat za usługi odnoszce si do poszczególnych taryf, warto innych opłat taryfowych, numer identyfikacji podatkowej, kolejny numer paragonu fiskalnego, warto sprzeday i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatkowych, logo fiskalne oraz numer unikatowy pamici fiskalnej. W taksometrze INNOVA TAXI 2 istnieje moliwo ustawienia przez autoryzowany serwis opłat w dwóch walutach: w złotych i w EURO tym samym taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 jest przygotowany do wejcia do Unii Europejskiej. minimalna jednostka zł zł zł

7 Naliczanie rabatów: Waluty: procentowe PLN, EURO Zespół drogi Zakres zmian stałej taksometru k: Zakres stałej taryf c: Błdy graniczne w odniesieniu do zespołu drogi a) dla pierwszego odcinka drogi: b) dla nastpnych odcinków drogi: imp/km 0,1 9,999 ±1% długoci tego odcinka, lecz nie mniej ni ±10 m ±0,2% sumy długoci tych odcinków, lecz nie mniej ni ±1% długoci jednego nastpnego odcinka i nie mniej ni ±5 m Zespół czasu Błdy graniczne odniesieniu do zespołu czasu: a) dla pierwszego okresu: b) dla nastpnych okresów: ±1,5% tego okresu, lecz nie mniej ni ±10 s ±0,3% sumy czasu tych okresów, lecz nie mniej ni 1,5% jednego nastpnego okresu i nie mniej ni ±5 s Zespół liczników sumuj cych Działka elementarna liczników kilometrów ogólnych i płatnych 10 m Zakres pomiarowy: - Liczników kilometrów ogólnych ,99 km - Liczników kilometrów płatnych - liczników kursów i jednostek taryfowych Zakres wskaza na wywietlaczu dla wartoci parametru mniejszych ni ,00 km: - Liczników kilometrów ogólnych - Liczników kilometrów płatnych ,99 km ,99 km ,99 km Strona 7/56

8 Zakres wskaza na wywietlaczu dla wartoci parametru wikszych ni ,00 km: - Liczników kilometrów ogólnych - Liczników kilometrów płatnych Suma opłat i dopłat Suma dopłat Zakres wskaza na wywietlaczu dla liczników kursów i jednostek km km ,99 zł ,99 zł taryfowych Działka elementarna wskaza na wywietlaczu dla wartoci parametru mniejszych ni ,00 km dla liczników kilometrów ogólnych i liczników kilometrów płatnych 10 m Działka elementarna wskaza na wywietlaczu dla wartoci parametru wikszych ni ,00 km dla liczników kilometrów ogólnych i liczników kilometrów płatnych 1 km Działka elementarna wydruków dla liczników kilometrów ogólnych i liczników kilometrów płatnych 10 m Błdy graniczne w odniesieniu do liczników sumujcych i wskazujcych długo przebytej drogi: Cze fiskalna Maksymalna warto totalizerów Maksymalna warto dowolnego z totalizerów pozwalajca na ±1% długoci przebytej drogi 9999,99 zł. rozpoczcie kursu. 5999,99 zł. Ilo stawek PTU 7+1 (A G) + R stawki ryczałtowe (AR GR) Strona 8/56

9 Dostpne raporty fiskalne: Dostpne raporty niefiskalne: raport dobowy raport okresowy raport miesiczny raport rozliczeniowy taksometru raport przypisania składowych kursu do stawek PTU raport taksometru raport napisów stałych Parametry elektryczne, klimatyczne i gabaryty Napicie zasilania: - 9 do 16 V prdu stałego Pobór prdu: - maksymalnie 70 ma w stanie włczenia bez podwietlenia (typowo 40 ma bez podwietlenia i ok. 160 ma z podwietleniem) - typowo 30 ma w stanie wyłczenia - maksymalnie 2A w trakcie wykonywania wydruku (prd chwilowy). Zakres temperatur pracy: -25 C +55 C Wilgotno wzgldna 5% 95% Wymiary: Masa: ( 56 x 168 x 56 ) mm 500 g 3.2. MODUŁ INTERFEJSÓW Parametry techniczne Napicie zasilania Zakres temperatur pracy Wymiary obudowy Interfejs do programowania Znamionowe obcienie wyjcia nieruchoma tabliczka wietlna Znamionowe obcienie wyjcia dodatkowego wiatła z napisem TAXI 9-16 V DC -25 C C 70 x 50 x 35 mm RS 232 C 3 x 1,2 W 20 W Przeznaczenie Jest dodatkowym poredniczcym urzdzeniem elektronicznym montowanym w taksówce w miejscu zwykle niewidocznym dla kierowcy i pasaera. Słuy do zasilania i sterowania oraz zabezpieczenia elektrycznego zespołu lamp w taksówce jakimi s: dodatkowe wiatło z napisem TAXI nieruchoma tabliczka wietlna. Strona 9/56

10 3.3. PRZETWORNIK DROGI Zmienia ruch obrotowy wałka gitkiego prdkociomierza na cig impulsów elektrycznych. Parametry: Typ Typ przetwornika Zakres działania ywotno Wymagania rodowiskowe Podstawowe parametry elektryczne Przetwornik magnetoelektryczny PRO-01E Hallotronowy o przełoeniu 4 impulsy na jeden obrót - zakres temperatur pracy -40ºC do +85ºC - zakres temperatur składowania -45oC do +125ºC - cinienie atmosferyczne - wilgotno wzgldna 5% do 95% Prawidłowe działanie w zakresie od 0 do 4500 obr/min ywotno wiksza od obrotów - zasilanie 4,5V do 24V DC - zabezpieczenie przed podłczeniem napicia o odwrotnej polaryzacji -35V DC - wyjcie typu otwarty kolektor o obcialnoci ok. 25 ma 3.4. UKŁAD FORMOWANIA IMPULSÓW Z PRZETWORNIKA DROGI Parametry techniczne Prdko maksymalna Napicie zasilania Zakres temperatur pracy Typ wyjcia czujnika Amplituda sygnału Napicie zasilania czujnika 160 km/h 9-16 V prdu stałego -25 C C Otwarty kolektor lub napiciowe 3-16 V +5 V Przeznaczenie Jest dodatkowym elektronicznym urzdzeniem poredniczcym midzy taksometrem a przetwornikiem drogi. Słuy do właciwego uformowania i unormowania poziomu impulsów dla rónych rodzajów przetworników drogi. Umoliwia podłczenie taksometru do samochodów z elektronicznie sterowanymi prdkociomierzami. Dostarcza niezbdnego napicia zasilajcego dla elektronicznych przetworników drogi WYWIETLACZ LCD W taksometrze elektronicznym INNOVA TAXI 2 zastosowano wysokiej klasy, duy, wielofunkcyjny wywietlacz LCD z przejrzystym menu. Umoliwia on czytelne wywietlanie informacji dotyczcych opłat za przejazd. Wszystkie moliwe komunikaty i napisy pokazywane na wywietlaczu przedstawia poniszy rysunek. W wywietlaczu zastosowano automatyczny układ podwietlenia zmierzchowego. Umoliwia to odczyt wszystkich wy- wietlanych informacji po zapadniciu zmierzchu. Do tego celu zastosowano fototranzystor umieszczony w prawym dolnym rogu płyty czołowej taksometru. Wywietlacz zapewnia wyjtkowo szeroki kt dobrej widocznoci. Strona 10/56

11 Wywietlacz taksometru 3.6. DRUKARKA PARAGONOWA Miniaturowa drukarka na papier termiczny wbudowana została w innowacyjny sposób w konstrukcj taksometru z otwieranym panelem przednim wywietlacza. Bardzo łatwa i szybka wymiana rolki papieru termicznego. Papier termiczny spełniajcy wymóg Ministerstwa Finansów w zakresie czytelnoci po 5-letnim okresie przechowywania kopii paragonów fiskalnych. Rolka papieru termicznego o wymiarach: szeroko rolki 57 mm; rednica zewntrzna 25 mm; długo papieru ok. 5 m; wystarcza na wydruk około 60 paragonów fiskalnych (w tym oryginał + kopia) UWAGA: dokładny opis procedury wymiany rolki papieru termicznego przedstawiony jest w punkcie Wymiana papieru niniejszej instrukcji KLAWIATURA Taksometr elektroniczny INNOVA TAXI 2 został wyposaony w cztery automatycznie podwietlane klawisze. Działanie klawiszy uzalenione jest od stanu pracy w jakim znajduje si urz dzenie. W trybie pracy WOLNY - klawisze słu do poruszania si po menu urzdzenia, podgldu zaprogramowanych parametrów oraz wyboru raportów fiskalnych. Dokładny opis posługiwania si klawiatur - przedstawiony jest w punkcie Przeznaczenie klawiszy niniejszej instrukcji obsługi ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE PRZED PRZECIENIEM Obwody zasilania jednostki centralnej taksometru, modułu interfejsów oraz układu formowania impulsów wyposaone zostały w wewntrzne zabezpieczenia elektroniczne najnowszej generacji. Słu one do automatycznej ochrony układów elektronicznych przed uszkodzeniami w okresie wystpienia chwilowych i przypadkowych przepi i przecie. Dodatkowo główny obwód zasilajcy obwody dodatkowego wiatła z napisem TAXI umieszczonego na dachu samochodu oraz lamp nieruchomej tabliczki wietlnej z trzema punktami wietlnymi chronione s dwiema wkładkami bezpiecznikowymi typu WTA SZYBKA 1,6 A/250 V oraz 6,3 A/250V. Strona 11/56

12 4. WYPOSAENIE TAKSOMETRU Instrukcja obsługi uytkownika taksometru fiskalnego Ksika kasy rejestrujcej (dla taksometru fiskalnego) Zawiadomienie serwisu o miejscu instalacji kasy rejestrujcej (taksometru fiskalnego) Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrujcej (taksometru fiskalnego) Karta gwarancyjna Zestaw do plombowania przy legalizacji zespołu taksometr-pojazd Ołowiana plomba fiskalna Moduł interfejsów Układ formowania impulsów Rolka papieru termicznego szer. 57mm/r. zewn. 25mm/dł. 6 m Przetwornik drogi Program komunikacyjny uytkownika Kabel do transmisji szeregowej pomidzy komputerem a taksometrem Instrukcja obsługi programu komunikacyjnego - 1 szt. - 1 szt. - 1 szt. - 1 szt. - 1 szt. - 1 komplet - 2 szt. - 1 szt. - 1 szt. - 2 szt. - 1 szt. - 1 szt szt. Strona 12/56

13 5. ZGODNO Z OBOWIZUJCYMI PRZEPISAMI Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 spełnia wymagania obowizujce w kraju okrelone nastpujcymi przepisami: Rozporzdzenie Ministra Finansów dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musza odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 948). Dopuszczono do obrotu homologacj Nr z dnia Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymaga technicznych metrologicznych, którym powinny odpowiada taksometry elektroniczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 108, poz. 1014). Decyzja o zatwierdzeniu typu nr 500/2003 z dnia 1 wrzenia 2003 r. Strona 13/56

14 6. WŁACIWOCI TAKSOMETRU FISKALNEGO Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 posiada funkcj anulowania paragonu dla rozliczenia kursu, który rozpoczł si postojem nie dłuszym ni 20 minut i zakoczył si przejechaniem dystansu nie dłuszego ni 500 m albo samym postojem, nie dłuszym ni 20 minut. Zastosowanie funkcji rabatowania (stosowania upustu) procentowego lub funkcji stosowania cen umownych (indywidualnie negocjowanych) jest moliwe w trakcie realizowanego kursu wyłcznie w okresie dostpnoci funkcji umoliwiajcej anulowanie paragonu (o której mowa w punkcie jak powyej). Operacja zaprogramowania taksometru fiskalnego umoliwiajca korzystanie z funkcji rabatowania (stosowania upustu) procentowego oraz funkcji stosowania cen umownych powinna odbywa si na wniosek uytkownika taksometru fiskalnego w punkcie serwisowym. W trakcie korzystania z funkcji rabatowania (stosowania upustu) procentowego podczas realizacji kursu na wywietlaczu taksometru fiskalnego widnieje słowo rabat, natomiast naleno uwzgldniajca zastosowany rabat jest wykazana na wywietlaczu. W przypadku przerwania kursu z powodu zaniku zasilania taksometru przez czas dłuszy ni 10 sekund, taksometr fiskalny dokonuje wydruku paragonu za wykonan do tego zdarzenia usług. UWAGA: dokładny opis posługiwania si klawiszami taksometru fiskalnego w typowych i praktycznych sytuacjach przedstawiony został w rozdziale OBSŁUGA TAKSOMETRU FISKALNEGO. 7. MONTA TAKSOMETRU Monta taksometru w pojedzie polega na mechanicznym połczeniu przetwornika z link prdkociomierza i trwałym zamocowaniu taksometru w miejscu widocznym dla pasaerów i wygodnym dla kierowcy oraz podłczeniu elektrycznym i załoeniu plomb. Instalacj zestawu taksometru INNOVA TAXI 2 zajmuj si wyspecjalizowane punkty serwisowe majce dowiadczenie w montau elementów zestawu w samochodach z uwzgldnieniem potrzeb i ycze klientów. Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 montuje si na desce rozdzielczej wykorzystujc wolne kieszenie (np. kiesze dla odbiornika radiowego) lub na podszybiu przy zachowaniu wszelkich wzgldów bezpieczestwa obowizujcych przy montau jak i w czasie póniejszej eksploatacji przez nabywc. Strona 14/56

15 8. OBSŁUGA TAKSOMETRU FISKALNEGO 8.1. PRZEZNACZENIE KLAWISZY Do obsługi taksometru przeznaczone s cztery podwietlane klawisze (A,B,C,D) zlokalizowane w dolnej czci przedniego panelu po jego lewej stronie. Działanie klawiszy (funkcje jakie wykonuj ) uzalenione jest od stanu pracy w jakim znajduje si taksometr! Oznaczenie klawiszy: A B C D 8.2. WŁCZENIE TAKSOMETRU Włczenie taksometru do normalnej pracy nastpuje poprzez nacinicie klawisza A. Po włczeniu taksometru na chwil na wywietlaczu pojawia si napis PrG 34-1gdzie 34-1o liczbowe oznaczenie wersji programu. Po kilku sekundach nastpuje przejcie taksometru do stanu WOLNY. Jest to podstawowy stan taksometru, z którego mona dosta si do wszystkich jego funkcji. Taksometr moe zosta wyłczony jedynie w stanie WOLNY. Strona 15/56

16 8.3. STANY TAKSOMETRU STAN WOLNY Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D STAN TARYFA Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D STAN KASA Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D STAN RAPORTY Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Przejcie do stanu TARYFA Wyłczenie taksometru przez dłusze przycinicie tylko w stanie WOLNY!!! Przejcie do podgldu zaprogramowanych parametrów Przejcie do stanu RAPORTY Zmiana taryfy na wysz Dłusze przycinicie - przejcie do stanu KASA Zmiana taryfy na nisz Ustawienie dopłaty Ustawienie rabatu lub ceny umownej Nieaktywny Anulacja paragonu Nieaktywny Zakoczenie paragonu i wydruk kopii, wyzerowanie wywietlacza (po 10 sekundach od wydruku kopii paragonu) Wyjcie ze stanu RAPORTY Wywołanie wybranego raportu (wydruk) Poruszanie si w lewo po menu raportów (wybór raportu) Poruszanie si w prawo po menu raportów (wybór raportu) PRZEGLDANIE PARAMETRÓW Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Przewijanie zaprogramowanych parametrów w gór Przewijanie zaprogramowanych parametrów w dół Wyjcie ze stanu PRZEGLDANIE PARAMETRÓW Nieaktywny PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Zwikszenie wartoci cyfry Zmniejszenie wartoci cyfry Przesunicie kursora w lewo Przesunicie kursora w prawo a do zatwierdzenia wartoci 8.4. WPROWADZANIE WARTOCI LICZBOWYCH Dla ustawiania wartoci liczbowych (ceny umownej, kodów pin, parametrów) naley posługiwa si klawiszami zgodnie z kierunkiem strzałek na wywietlaczu: A B C D Gdzie: Klawisz A zwikszenie wartoci (cyfry), Klawisz B zmniejszenie wartoci (cyfry), Klawisz C przesunicie kursora w lewo, Klawisz D przesunicie kursora w prawo. Strona 16/56

17 Aby programowane dane zostały zapisane w pamici taksometru naley przej przez wszystkie pola programowania. Przej- cie klawiszem D poza ostatni pozycj wprowadzanej wartoci powoduje jej zapamitanie WPROWADZANIE DAT Daty wprowadzane s podobnie jak wartoci liczbowe, według nastpujcego formatu: RRMM.DD. UWAGA! W taksometrze wprowadzono wygaszanie zer wiod cych w formacie daty, dlatego w przypadku np. roku 2003 format daty pokazywany przez taksometr bdzie miał posta RMM.DD SYTUACJE AWARYJNE I NIEDOZWOLONE OPERACJE System mikroprocesorowy taksometru kontroluje wartoci danych i prawidłowo kolejnoci komend wprowadzanych do taksometru. Próba wykonania niedozwolonej operacji sygnalizowana jest pojawieniem si ikony oraz numeru błdu na wywietlaczu opłat. Sytuacje awaryjne w taksometrze sygnalizowane s przez wywietlenie migajcej ikony wykrzyknika, w przypadku braku papieru ikony BRAK PAPIERU lub ikony STOP jeli dalsze działanie urzdzenia nie jest moliwe. Mikroprocesorowy system zarzdzajcy taksometrem fiskalnym zawiera w sobie system samokontroli, za którego spraw, w przypadku awarii programu sterujcego obliczaniem nalenoci, w okienku opłat pojawi si napis ERR z indeksem cyfrowym, który sygnalizuje konieczno zwrócenia si do autoryzowanego punktu serwisowego. Szczegółowy opis błdów, jakie mog pojawi si na taksometrze znajduje si w ostatnim rozdziale niniejszej instrukcji (patrz Stany awaryjne ) STAN WOLNY I STAN TARYFA Stan WOLNY oznacza gotowo urzdzenia do rozpoczcia pracy i sygnalizowany jest przez odpowiedni komunikat na wy- wietlaczu. Równoczenie zapala si zielona lampka nieruchomej tabliczki wietlnej oraz dodatkowo uaktywniony zostaje obwód umoliwiajcy podwietlenie tabliczki z napisem TAXI na dachu samochodu. Przy odpowiedniej konfiguracji ustalonej wczeniej przy pomocy programu w dolnej czci wywietlacza, w polu dopłaty, moe pojawi si aktualny czas. Wywietlacz w stanie WOLNY W stanie pracy WOLNY krótkie przycinicie klawisza A powoduje przejcie taksometru w stan pracy TARYFA (taryfa 1) i wywietlenie na wywietlaczu opłaty pocztkowej. UWAGA! Nie jest moliwe przejcie w stan pracy TARYFA jeli pojazd porusza si z prdkoci wiksz ni 5 km/h. Strona 17/56

18 Wywietlacz w stanie TARYFA Kadorazowe krótkie nacinicie klawisza A powoduje zmian taryfy na wysz (z 1 na 2, z 2 na 3, z 3 na 4) a kade krótkie nacinicie klawisza B powoduje zmian taryfy na nisz. Zmiana taryfy moe by dokonywana w czasie jazdy i jest sygnalizowana wywietleniem odpowiedniej cyfry w okienku taryfy oraz zapaleniem odpowiedniej sekwencji lamp na nieruchomej tabliczce wietlnej: Taryfa 1 - lampka ółta Taryfa 2 - dwie lampki ółte Taryfa 3 - lampka ółta i lampka zielona Taryfa 4 - dwie lampki ółte i lampka zielona Jeeli w konfiguracji taksometru została ustawiona moliwo stosowania dopłat, nacinicie klawisza C powoduje wywietlenie napisu DOPŁATA. Kadorazowe nacinicie klawisza C powoduje doliczenie do kwoty podanej na wywietlaczu dopłat jednej jednostki dopłaty a do osignicia limitu ustalonego w konfiguracji. Jeli w konfiguracji taksometru została ustawiona moliwo stosowania rabatów i/lub ceny umownej wówczas klawisz D słuy do wyboru rabatów dla transakcji oraz umoliwia ustawienie ceny umownej za przejazd. Opcja ta jest aktywna tylko na pocztku kursu, czyli przed przejechaniem maksymalnie 500 metrów i przed upłyniciem 20 minut od momentu rozpoczcia kursu. Kadorazowe nacinicie klawisza D powoduje przewijanie listy dostpnych rabatów procentowych. Po przewiniciu listy rabatów pojawia si moliwo ustawienia ceny umownej, co jest sygnalizowane przez pojawienie si napisu CENA UMOWNA oraz wartoci 0,00 wraz z migajcym kursorem. Klawiszami A, B, C i D mona ustawi cen umown za przejazd z zakresu 0,01-999,99 zł. Aby zrezygnowa z udzielania rabatu lub zastosowania ceny umownej naley naciska klawisz D tak długo, a znikn wszystkie napisy w dolnej czci wywietlacza. UWAGA: w przypadku kursu z rabatem, warto opłaty za przejazd z uwzgldnionym rabatem jest wywietlana od momentu jego udzielenia STAN KASA Długie przycinicie (ok. 1,5 s) klawisza A powoduje przejcie taksometru ze stanu TARYFA w stan KASA. Stan ten jest sygnalizowany przez wywietlenie si na wywietlaczu ikony KASA. Wywietlacz dla stanu KASA Strona 18/56

19 UWAGA! Nie jest moliwe przejcie w stan pracy KASA jeli pojazd porusza si z prdkoci wiksz ni 5 km/h. W stanie KASA po naciniciu klawisza D nastpuje wydruk paragonu fiskalnego. Ponowne nacinicie klawisza D powoduje wydruk kopii paragonu. Nie mona rozpocz kolejnego kursu bez wydruku kopii paragonu. W trakcie drukowania paragonu na wywietlaczu pojawia si warto do zapłaty z ewentualnym rabatem lub moe pojawi si cena umowna (jeli została uzgodniona). Przejcie w stan WOLNY nastpuje po naciniciu klawisza D, lecz nie wcze- niej ni po upływie 10 sekund od zakoczenia wydruku kopii paragonu. Wywietlacz po zakoczeniu przejazdu 8.9. STAN RAPORTY Wykonywanie raportów jest jedn z podstawowych funkcji wykonywanych przez taksometr. Mona wykona nastpujce raporty: raport dobowy, raport okresowy, raport miesiczny, raport taksometru, raport napisów stałych z programu taksometru raport rozliczeniowy. W dalszej czci tego rozdziału omówiono sposoby uzyskania tych raportów za pomoc klawiatury. Istnieje równie moliwo wykonania nastpujcych raportów za pomoc sekwencji sterujcych z komputera: raport dobowy, raport taksometru RAPORT DOBOWY Raport dobowy jest najczciej wykonywanym raportem. Zgodnie z przepisami powinien by wykonywany, co najmniej raz na dob, najpóniej przed rozpoczciem nowego dnia pracy. Po fiskalizacji raport ten jest drukowany dwukrotnie: jako oryginał (z logo fiskalnym) i jako kopia. Strona 19/56

20 Sposób wykonania raportu dobowego W trybie pracy WOLNY nacinij klawisz D, aby wej do trybu pracy RAPORTY. Jako pierwszy na licie raportów wystpuje raport dobowy. Aby wybra raport dobowy nacinij klawisz B: Na wywietlaczu pojawi si aktualna data w formacie: RRMM.DD. Jeeli data jest poprawna ( w tym przypadku 26 kwietnia 2003) nacinij klawisz D aby rozpocz wydruk raportu dobowego. Jeeli data NIE jest poprawna, nacinij klawisz C i WEZWIJ SERWIS. W trakcie drukowania raportu dobowego na wywietlaczu pojawiaj si migajce znaczki "-", które oznaczaj, e trwa zapis danych dla raportu dobowego do pamici taksometru a po fiskalizacji do pamici fiskalnej. Po wydrukowaniu oryginału raportu dobowego w urzdzeniu po fiskalizacji, naley nacisn dowolny klawisz dla rozpoczcia drukowania kopii raportu dobowego. Po wydruku kopii taksometr wychodzi z trybu raportów RAPORT OKRESOWY Raport okresowy jest raportem rozliczajcym podatek naleny od towarów i usług za okrelony okres. Okres raportu moe by okrelony na dwa sposoby: za pomoc dat, za pomoc numerów raportów dobowych. Raport ten jest drukowany tylko w oryginale. Poniewa raport okresowy korzysta z danych o raportach dobowych zapisanych w pamici fiskalnej, moe on by wywołany jedynie w urzdzeniu zafiskalizowanym. Wywołanie raportu okresowego dla urzdzenia w trybie szkoleniowym powoduje pojawienie si błdu nr 87. Strona 20/56

21 UWAGA: Istnieje moliwo przerwania drukowania raportu okresowego przy pomocy klawisza C (np. jeeli wpisano omyłkowo za długi okres). Aby wej do trybu pracy RAPORTY nacinij klawisz D. Do przeszukiwania menu RAPORTY, w których znajduje si RAPORT OKRESOWY, słu klawisze C i D. Aby rozpocz ustawianie zakresu czasu dla raportu okresowego nacinij klawisz B Sposób wykonania raportu okresowego pełnego według dat Aby wydrukowa raport okresowy według dat nacinij klawisz D Strona 21/56

22 Klawiszami A i B ustaw dat pocztkow. Daty pojawiaj si w formacie: RRMM.DD (w tym przypadku 20 lutego 2003). W dolnej czci wywietlacza bd pokazywane odpowiadajce datom numery raportów dobowych Aby zatwierdzi ustawion dat i przej do ustawiania daty kocowej naci- nij klawisz D. Aby przerwa operacj nacinij klawisz C. Klawiszami A i B ustaw dat kocow. Daty pojawiaj si w formacie: RRMM.DD (w tym przypadku 24 marca 2003).W dolnej czci wywietlacza bd pokazywane odpowiadajce datom numery raportów dobowych. Aby zatwierdzi ustawion dat nacinij klawisz D jeeli daty zostały ustawione prawidłowo rozpocznie si wydruk raportu okresowego. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania raportu okresowego (wydruk anulowany). Sposób wykonania pełnego raportu okresowego według numerów raportów dobowych Aby wydrukowa raport okresowy według numerów raportów dobowych, po wybraniu pozycji menu RAPORT OKRESO- WY (patrz powyej), nacinij klawisz C. Klawiszami A i B ustaw numer pocztkowy. W górnej czci wywietlacza pojawi si data odpowiadajca wybranemu numerowi raportu dobowego. Daty pojawiaj si w formacie: RRMM.DD (w tym przypadku jest to 24 luty 2003). Strona 22/56

23 Aby zatwierdzi wybrany numer i przej do ustawiania numeru kocowego nacinij klawisz D. Aby przerwa operacj nacinij klawisz C. Klawiszami A i B ustaw numer kocowy. W górnej czci wywietlacza pojawi si data odpowiadajca wybranemu numerowi raportu dobowego. Aby zatwierdzi wybrany numer kocowy nacinij klawisz D. Jeeli numery zostały ustawione prawidłowo rozpocznie si wydruk raportu okresowego. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania raportu okresowego (wydruk anulowany) RAPORT MIESICZNY Raport miesiczny jest raportem okresowym rozliczajcym dany miesic. Wykonanie tego raportu jest moliwe tylko po zakoczeniu wybranego miesica. Wyjtkiem od tej reguły jest moliwo wykonania tego raportu dla biecego miesica po przejciu taksometru w stan tylko do odczytu. Sposób wykonania raportu miesicznego Aby wej do trybu pracy RAPORTY w trybie pracy WOLNY nacinij klawisz D. Strona 23/56

24 Do przeszukiwania menu RAPORTY, w których znajduje si RAPORT MIESI CZNY, słu klawisze C i D. Aby wybra raport miesiczny nacinij klawisz B Na wywietlaczu pojawi si data w formacie RRMM.-- (w tym przypadku luty 2003). Klawiszami A i B ustaw właciwy miesic. Po ustawieniu właciwego miesica nacinij klawisz D aby rozpocz wydruk raportu. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania raportu miesicznego (wydruk anulowany) RAPORT TAKSOMETRU Raport ten zawiera podstawowe informacje o urzdzeniu takie jak: Typ i numer fabryczny urzdzenia; Ilo przejechanych kilometrów; Ilo kilometrów płatnych; Ilo kursów i jednostek taryfowych; Stan kasy; Sum dopłat; Konfiguracj urzdzenia; Nastawy taksometru. Strona 24/56

25 Sposób wykonania raportu taksometru W trybie pracy WOLNY nacinij klawisz D aby wej do trybu pracy RAPORTY. Do przeszukiwania menu RAPORTY, w których znajduje si RAPORT TAKSOMETRU, słu klawisze C i D. Aby wybra raport taksometru nacinij klawisz B RAPORT NAPISÓW STAŁYCH Z PAMICI PROGRAMU Raport napisów stałych zawiera wszystkie teksty, które mog wystpi na wszystkich rodzajach wydruków realizowanych przez drukark. Raport ten jest drukowany tylko w oryginale i jest dostpny tylko z poziomu menu serwisowego (patrz rozdział Menu serwisowe ) RAPORT ROZLICZENIOWY Raport rozliczeniowy jest raportem zamykajcym prac urzdzenia. Po wykonaniu tego raportu taksometr przechodzi w tryb tylko do odczytu. Raport ten moe by wykonany na yczenie właciciela taksometru tylko przez serwis. Serwisant musi okaza legitymacj, której wzór zamieszczono w załczniku. Strona 25/56

Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2. Instrukcja serwisowa

Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2. Instrukcja serwisowa Taksometr fiskalny INNOVA TAXI Instrukcja serwisowa Warszawa, czerwiec 00 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska /, 0- Warszawa, tel.: (0) -0-0 do, fax.: (0) -0- http: www.innova-sa.pl, e-mail: info@innova-sa.pl

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi taksometru ELITE TAXI zintegrowanego z kasą rejestrującą

Instrukcja obsługi taksometru ELITE TAXI zintegrowanego z kasą rejestrującą taksometru ELITE TAXI zintegrowanego z kasą rejestrującą wersja 1.0 styczeń 2003r. - 2 - Spis treści Dane techniczne...5 Parametry metrologiczne...5 Parametry fizyczne...5 Warunki eksploatacji...6 Wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog.

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog. Znaki informacyjne Droga z pierwszestwem Znak ten informuje o wjedzie na drog z pierwszestwem przejazdu. Oznacza to, e kierujcy ma pierwszestwo przejazdu na skrzyowaniach z innymi drogami. Koniec drogi

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl

Bardziej szczegółowo

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT)

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) Kasa z numerem unikatowym: JT. Programowanie stawek VAT UWAGA. 1. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym. 2. Do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 1 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 2 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 Spis treci 1 Wane informacje...6 2 Dane techniczne kasy...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Operacyjny TXM

Podręcznik Operacyjny TXM I. Założenia ogólne 1. Każdy kasjer pracuje na swoim indywidualnym loginie i haśle do programu TEMA. 2. Każdy kasjer ma obowiązek mieć przy sobie klucz do szuflady kasowej. 3. Szuflada kasowa jest otwierana

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) 863-63-53 INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INT. - 1 - Instrukcja Obsługi XL-2A / XL-1 SZYFRATOR. ARM STAY INSTANT AC/LB READY 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Szeroki wydruk rejestru VAT...4 Filtry wydruków dotyczcych VAT...5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

VENTO / VENTO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki

VENTO / VENTO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VENTO / VENTO APTEKA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INSTR_OBSLUGI_VENTOA_V34_20050922.DOC Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX Strona 1 1. Prezentacja 1.1. Zasadnicze funkcje Odczyt i pobór danych z tachografu Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu (pami i karta inteligentna wprowadzona

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: 03 FUNKCJE SERWISOWE

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-51. SONOPAN Sp. z o.o Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85)

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-51. SONOPAN Sp. z o.o Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-51 SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com.pl - 1 - INFORMACJE O NORMACH Cyfrowy luksomierz L-51 spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VIVO / VIVO APTEKA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie III NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F, FP-600A i FP-600B w wersji 7-stawkowej oraz drukarki Omega

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBÓR FUNKCJI 03 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10 Dz.U.02.193.1618 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W EWIDENCJI KLIENTÓW...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 ZMIANY W MODUŁACH KADRY I PŁACE...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 PIT-11/PIT-8B...4 LISTA PŁAC...4

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Termostat typ N321 R TERMOSTAT ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.N321 R.04

Termostat typ N321 R TERMOSTAT ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.N321 R.04 DTR.N321 R.04 Termostat typ N321 R TERMOSTAT ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. ZASTOSOWANIE Urzdzenie typu N321 jest elektronicznym, cyfrowym termostatem przeznaczonym do stosowania w systemach chłodzenia.

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531.

Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531. INSTRUKCJA OBSŁUGI CIEPŁOMIERZA SUPERCAL 531 2 1. Wstęp Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531. Przelicznik

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM DTR Załcznik nr 6 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM Wydanie 1b lipiec 2014 r. 1 Załcznik nr 6 DTR SPIS TRECI STRONA 1. Własnoci interfejsu PROFIBUS DP... 3 2. Podłczenie magistrali... 3 3. Parametry

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu M116_Manager

Instrukcja obsługi programu M116_Manager Instrukcja obsługi programu M116_Manager Spis treści 1 Przeznaczenie...2 2 Podłączenie kasy do komputera... 2 2.1 Schemat podłączenia...2 2.2 Ustawienia programu... 2 3 Menu Towary... 4 4 Menu Opakowania...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII Instrukcja obsługi generatora PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS Dyplomant: Piotr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. OBSŁUGA PILOTA...4 2.1 Wprowadzanie kodu...4 2.2 Przełczanie pomidzy urzdzeniami...5 2.3 Wyszukiwanie kodu...6 2.3.1 Wyszukiwanie na

Bardziej szczegółowo

Termostat elektroniczny N321

Termostat elektroniczny N321 1. ZASTOSOWANIE Urzdzenie typu N321 jest elektronicznym, cyfrowym termostatem przeznaczonym do stosowania w systemach grzania i chłodzenia. Dostpne s nastpujce czujniki temperatury: termistor NTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL : DS-700 Edycja Miesiąc Rok 1 Lipiec 2006 YAKUDO Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023)

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023) OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023) Tok postpowania od momentu zakupu masownicy do jej pełnego uruchomienia. Masownica próniowa pracuje w dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Biznes Klasa Bezpłatna Pitka ( Promocja ) jest organizowana przez ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób prawnych, osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

I. Postpowanie dla liczników LAP, EAP, FAP, EQABP, FQABP, EABM, EQM, sea

I. Postpowanie dla liczników LAP, EAP, FAP, EQABP, FQABP, EABM, EQM, sea Programowanie dnia 6 stycznia jako dnia witecznego, wolnego od pracy w wyrobach produkcji ZEUP Pozyton z wykorzystaniem oprogramowania narz"dziowego SOLEN w wersji 02.12 lub wy#szej. I. Postpowanie dla

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INSTR_OBSLUGI_PS3000pn_V31_20060306.DOC Infolinia: 0 801 13 00 23,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści v1,2 Spis treści Wstęp... 2 Opis działania... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Pierwsze kroki... 4 Uruchomienie... 5 Konfiguracja... 5 Wyświetlacz... 6 Menu... 7 Menu Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDA/ZAKUP 3 FAKTURY WEWNTRZNE WNT...3 FAKTURY ZALICZKOWE...5 PALIWA NIE PODLEGAJCE ODLICZENIU VAT...9 KWARTALNE INFORMACJE PODSUMOWUJCE...10

Bardziej szczegółowo

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Warunki pracy WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Temperatura otoczenia musi być większa od 0 C, lecz nie może przekraczać 40 C. 2. Kasa fiskalna musi być podłączona do baterii wewnętrznej 6V. 3. Kasę fiskalną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL : DS-700 Edycja Miesiąc Rok 1 Lipiec 2006 YAKUDO Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.01 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Współpraca

Bardziej szczegółowo

TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH

TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH Załcznik nr 2 do SIWZ TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH przedstawione poniej rysunki prezentuj jedynie pogldowy układ danych na tablicy 33 TABLICACE LED 5-WIERSZOWE 1. Tryb podstawowy - Linia po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LF D3

INSTRUKCJA OBSŁUGI LF D3 INSTRUKCJA OBSŁUGI LF D3 1 737S 504M2 04 / LFD3 747S 514M2 24 / LFD3 1 Opis ogólny Specjalistyczny, overlock 3 lub 4 nitkowy z łoem cylindrycznym, przeznaczony do doszywania gumy w bielinie, strojach kpielowych,

Bardziej szczegółowo

VEGA MOBIL. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VEGA MOBIL

VEGA MOBIL. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VEGA MOBIL 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VEGA MOBIL 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl INSTR_OBSLUGI_VEGAMOBIL_V35_20050401.DOC

Bardziej szczegółowo