Program Sprzeda 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Sprzeda 2012"

Transkrypt

1 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: Wersja: Spis treci PROGRAM SPRZEDA Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie... 1 Migracja z wersji poprzednich... 2 Konwersja danych... 2 Migracja raportów... 2 Raporty serwisowe... 2 Kompatybilno... 2 Zasady licencjonowania programu i aktywacji... 2 Zmiany w konfiguracji i nowa funkcjonalno wersji wczeniejszych... 3 Nowa funkcjonalno i zmiany konfiguracyjne wersji Automatyczne naliczanie ceny przyjcia przy zmianach cen nabycia... 3 Opcjonalna cena ródła dla zwrotów i przesuni towarów rozliczanych w stałych cenach ewidencyjnych... 3 Bieca informacja o stanie pracy, zadaniach do wykonania i zaległociach... 4 Moliwo usuwania nie rozliczonych transakcji... 5 Nowa funkcjonalno i zmiany konfiguracyjne wersji Moliwo oddzielnego wprowadzania nabycia towarów i rejestrowania VAT UE... 5 Koszty poza dokumentem w walucie... 5 Poprawione elementy w wersji Błdne naliczenie kwot pozycji po modyfikacji dokumentu remanentu... 5 Poprawione elementy w wersji Rónica midzy kwot dokumentu a kwot dekretacji dla dokumentów walutowych z rabatami do kwoty dokumentu... 5 Poprawione elementy w wersji Błdne naliczanie wartoci rabatu kwotowego dla korekt rabatowych w walucie... 6 KONIEC PLIKU... 6 Instalacja Uruchom program instalacyjny SPRZ2012.EXE i dalej postpuj zgodnie ze wskazówkami kreatora instalacji. Instalacja stacji roboczych Jeli program przewidziany jest do pracy sieciowej, konieczna jest jego instalacja dla kadego terminala. Wówczas podczas instalacji naley wybra instalacj stacji roboczej i wskaza połoenie programu na serwerze. Instalacja stacji roboczej kopiuje tylko niezbdne do działania programu pliki systemowe na dysk lokalnego komputera. Uruchamianie Plik wykonywalny AMSP400.EXE znajduje si w katalogu wskazanym podczas instalacji. Domylnie jest to katalog C:\SPRZEDAZ\PROGRAM. Skrót do programu mona znale take w menu programy. Program instalacyjny umieszcza take skrót programu na pulpicie Windows, chyba, e instalujcy nie wyraził na to zgody.

2 Migracja z wersji poprzednich Konwersja danych Wersja 2012 w pełni przejmuje dane stworzone wersjami 1.15, 1.16, 2.00, 2.02, 2.10, 3.00, 4.00, 2007, 2008, 2009 i 2011 oraz ich póniejszymi uaktualnieniami. UWAGA! Dane skonwertowane nie bd ju dostpne dla wersji poprzednich. Przed konwersj naley zrobi pełne archiwizacje wszystkich lat działalnoci lub zrobi kopi całego katalogu danych. Konwersj naley przeprowadzi dla kadego roku działalnoci oddzielnie. W celu szybkiego rozpoczcia pracy w pierwszej kolejnoci naley konwertowa dane roku biecego. Jednak dla prawidłowej pracy programu konieczne jest przekonwertowanie danych co najmniej roku poprzedniego. Ma to znaczenie w przypadku dodawania nowych indeksów, towarów, partii i typów cech. Konwersj innych lat ni rok biecy robi si poprzez zmian roku. Program rozpoznaje wersj baz i wykonuje konwersj. Migracja raportów Nowa wersja oferuje zestaw nowych raportów w stosunku do wersji wczeniejszych, niemniej podczas konwersji wgrywane s tylko nowe wydruki dokumentów, przy czym moliwe jest pozostawienie starych, oraz niektóre raporty wynikowe. W przypadku posiadania własnych raportów konieczne mog by niewielkie ich zmiany. Zmiany mog by konieczne w przypadku wydruków dokumentów krajowych sprzeday i zakupu w przypadkach wystawiania ich w walutach obcych. Raporty serwisowe Naley usun z bazy raportów wszystkie raporty diagnostyczne i naprawcze stworzone dla wersji 1.16 i wczeniejszych. W zwizku ze zmian struktury i logiki danych ich uycie moe spowodowa uszkodzenie integralnoci baz danych. Podczas konwersji program usuwa wszystkie niebezpieczne raporty wg ich nazw w sygnaturze. W przypadku wgrania tych raportów pod innymi nazwami konieczne jest ich rczne usunicie. Kompatybilno 1. Komunikacja z FK Program współpracuje z programem Symfonia FK oraz FK Forte. W celu uruchomienia współpracy naley zainstalowa odpowiedni moduł integracji zgodnie z opisem na stronie Sage Symfonia w dziale pomocy technicznej. Zasady licencjonowania programu i aktywacji Pełny tekst licencji dostpny jest w pliku umowa licencyjna.rtf. Licencja Program moe by instalowany i uywany w dowolnej liczbie kopii i na dowolnej liczbie komputerów. Ograniczeniom podlega praca na danych wygenerowanych przez program. Numer seryjny Program Sprzeda jest przeznaczony do wspomagania prowadzenia działalnoci gospodarczej, std do otrzymania licencji na uytkowanie programu wymagane jest posiadanie numeru statystycznego Regon oraz numeru NIP. Kady uytkownik licencjonowanej wersji programu otrzymuje unikalny numer seryjny. Zainstalowanie programu z tym numerem seryjnym znosi wszelkie ograniczenia wersji demonstracyjnej. Jednego numeru seryjnego mona uywa tylko w ramach jednej działalnoci gospodarczej identyfikowanej tym samym numerem NIP i pierwszymi 9 cyframi numeru Regon. Numer seryjny jest wyznacznikiem prawa do uytkowania programu. Numer seryjny naley chroni i nie udostpnia go osobom trzecim.

3 Rejestracja Fakt uywania programu z numerem seryjnym wymaga rejestracji. Rejestracji dokonuje dystrybutor programu. Uytkownik kocowy jest z tego obowizku zwolniony. Wielofirmowo W ramach swojej działalnoci gospodarczej uytkownik moe prowadzi wiele odrbnych danych firm w sensie rozumianym w programie Sprzeda, czyli danych prowadzonych w odrbnych katalogach dyskowych lub na rónych komputerach. Wane jest, aby wszystkie te firmy w parametrach firmy miały wpisane ten sam NIP i regon. Pozwala to na prowadzenie kilku odrbnych działalnoci w ramach jednej firmy np. Magazyny produkcyjne i oddzielnie Dział handlowy i magazyny dystrybucyjne. Stanowiska pracy Wraz z zakupem programu uytkownik nabywa prawo pracy jednego uytkownika w danych jednej firmy. Dla umoliwienia pracy wikszej iloci uytkowników konieczny jest zakup dodatkowych stanowisk. Fakt nabycia prawa pracy na wikszej iloci stanowisk podlega rejestracji. Tak jak w przypadku zakupu programu, rejestracji tej dokonuje dystrybutor. Aktywacja danych firmy Kada firma, prowadzona w programie Sprzeda, wymaga aktywacji w danych stanowisk pracy. Do momentu aktywacji moliwa jest praca do 99 uytkowników jednoczenie w ramach jednej firmy. Oznacza to praktycznie brak limitu stanowisk. Pozwala to na zbadanie rzeczywistych potrzeb, jeeli chodzi o ilo osób pracujcych w ramach jednej firmy. Po upływie 31 dni od momentu załoenia danych nowej firmy lub konwersji danych załoonych poprzednimi wersjami programu praca na nie aktywowanych danych bdzie niemoliwa. Aktywacji podlega ilo stanowisk pracy w danej firmie. Jeli w ramach jednej działalnoci gospodarczej prowadzonych jest kilka firm, w sensie rozumianym w programie Sprzeda, aktywacji podlegaj stanowiska w kadej z tych firm niezalenie. Suma iloci aktywowanych stanowisk we wszystkich prowadzonych firmach nie moe przekroczy iloci wykupionych stanowisk pracy. Zmiany w konfiguracji i nowa funkcjonalno wersji wczeniejszych O zmianach w programie i nowej funkcjonalnoci wersji 2011, rozwoju funkcjonalnym oraz poprawionych w kolejnych aktualizacjach błdach mona przeczyta w pliku SP2011.rtf w czci Nowa funkcjonalno i zmiany konfiguracyjne wersji Nowa funkcjonalno i zmiany konfiguracyjne wersji 2012 Automatyczne naliczanie ceny przyjcia przy zmianach cen nabycia W trakcie wprowadzania dokumentu zakupu, na podstawie ceny zakupionego towaru, rabatów i kosztów, program ustala ceny nabycia zakupionych towarów. W tych cenach towary s przyjmowane do magazynu. W przypadkach przyjcia towaru przed wprowadzeniem dokumentu jego zakupu lub korekt zakupów, gdzie zmieniaj si elementy wpływajce na cen nabycia, moe wystpi rónica midzy cen przyjcia i nabycia. W poprzednich wersjach konieczne było rczne naliczenie nowej ceny przyjcia, przez modyfikacj dokumentu magazynowego, lub jego przeliczenie. Obecna wersja, po zatwierdzeniu dokumentu zakupu, zmienia ceny przyjcia zwizanych dokumentów magazynowych, pod warunkiem, e nie zostały one zaksigowane, czyli s w otwartych dziennikach. Dokumenty magazynowe w zamknitych dziennikach s oznaczane jako niezgodne na takich samych zasadach jak w wersji poprzedniej i mona je wyszuka na licie dokumentów magazynowych za pomoc kryteriów wyszukiwania. Opcjonalna cena ródła dla zwrotów i przesuni towarów rozliczanych w stałych cenach ewidencyjnych Towary rozliczane w stałych cenach ewidencyjnych przyjmowane s w tej ustalonej cenie a z rónicy midzy cen wprowadzon na dokumencie i ewidencyjn jest naliczane odchylenie.

4 Cena ewidencyjna, mimo e jest stała z nazwy, moe by okresowo zmieniana. W takich przypadkach moe pojawi si problem z ustaleniem ceny przyjcia, gdy przyjmujemy zwrot towaru, który został wydany w innej cenie. Poprzednie wersje przyjmowały zwrot w nowej cenie ewidencyjnej a rónic umieszczały w odchyleniach. Obecna wersja ma moliwo opcjonalnego przyjcia zwrotu w cenie wydania. W tym celu naley zaznaczy opcj: Ustawienia Parametry stałe Ustawienia domylne Zakładka: Parametry ksigowe Dla zwrotów i przesuni towarów rozliczanych w stałych cenach ewidencyjnych uyj ceny operacji. W przypadku zwrotów a take przesuni midzy towarami o rónych cenach, towary bd przyjmowane we wskazanej na dokumencie cenie, bez naliczania odchyle. Wydania bd realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli wg reguły FIFO. Bieca informacja o stanie pracy, zadaniach do wykonania i zaległociach W oknie menu programu dodany został panel, gdzie prezentowane s biece informacje zwizane z wybran grup opcji. W jednym miejscu pokazane s informacje zwizane z biecym stanem pracy z programem, aktualnie wystawianymi dokumentami, zadaniami do wykonania i transakcjami do rozliczenia. Informacje te s dostpne po wybraniu w oknie menu przycisku Informacje lub przesuniciu na lewo belki podziału okna. Informacje s prezentowane w układzie okna informacyjnego. Z listy wyboru Informacje naley wybra zestaw danych do prezentacji.

5 Wybranie przycisku Poka zwizanego z prezentowan pozycj lub podwójne na niej kliknicie myszk przeniesie nas do właciwego dla informacji okna. Powrót do panelu menu programu mona osign wybierajc przycisk Menu lub przesuwajc na prawo belk podziału okna. Przy ustawieniu wikszego rozmiaru okna menu moliwe jest ustawienie obu paneli obok siebie, z belk podziału porodku. Moliwo usuwania nie rozliczonych transakcji W oknach transakcji nie rozliczonych: Rozrachunki Finansowe stan - Nierozliczone i Rozrachunki Towarowe stan Nierozliczone dodano moliwo grupowego usuwania nie rozliczonych transakcji. Dla przycisku Poka dodana została opcja: Usu zaznaczone transakcje. Wybranie tej opcji usunie z rozlicze zaznaczone na licie pozycje. Funkcja ta umoliwia lepsze zarzdzanie transakcjami, grupowe usuwanie z transakcji zdarze niepotrzebnych oraz zaległych, które nie bd ju rozliczane. Nowa funkcjonalno i zmiany konfiguracyjne wersji Moliwo oddzielnego wprowadzania nabycia towarów i rejestrowania VAT UE W dotychczasowych wersjach programu wewntrzwspólnotowe nabycie towarów było rejestrowane za pomoc jednego dokumentu WNT pozwalajcego wprowadzi informacj o zakupie towarów, z naliczeniem ceny nabycia, jak i naliczenie podatku VAT zwizanego z nabyciem wewntrzwspólnotowym. Bieca wersja pozwala na oddzielne wprowadzenie nabycia towarów, z naliczeniem wartoci nabycia, za pomoc dokumentu nabycia WNT oraz naliczenia VAT UE na dokumencie faktury wewntrznej. Wicej informacji na temat prowadzania nabycia WNT i naliczania VAT mona przeczyta w materiale Program Sprzeda wersja 2012 Obsługa transakcji wewntrzwspólnotowych zawartym w pliku: SP2012WW.rtf znajdujcym si w katalogu programu. Koszty poza dokumentem w walucie Dotychczas koszty wprowadzane wraz z dokumentami zakupu, nie wyszczególnione na wprowadzanym dokumencie a wpływajce na cen nabycia kupowanych towarów, musiały by najpierw przeliczone na PLN i tak wprowadzone. Obecna wersja pozwala wskaza walut i kurs dla takiego kosztu. Program odpowiednio wliczy koszt walutowy do cen nabycia towarów przeliczajc po wskazanym kursie. Poprawione elementy w wersji 2012 Błdne naliczenie kwot pozycji po modyfikacji dokumentu remanentu W przypadku remanentu towarów rozliczanych w stałych cenach ewidencyjnych, przy zmianie iloci towaru ze spisu na mniejsz ni stan na moment spisu, program zapisywał kwot operacji jako ujemn. Powodowało to błdne naliczenie wartoci towaru w magazynie, kwoty dokumentu i jego dekretacji. Obecna wersja prawidłowo nalicza kwot dla tego przypadku. Poprawione elementy w wersji Rónica midzy kwot dokumentu a kwot dekretacji dla dokumentów walutowych z rabatami do kwoty dokumentu W przypadku uycia rabatu do kwoty całego dokumentu na dokumentach wystawianych w walutach innych ni PLN mogły pojawi si rónice midzy kwot dokumentu a sum dekretów tego dokumentu. Rónica ta wynikała z zaokrgle podczas przeliczania kwot walutowych na złotówkowe.

6 Bieca wersja kompensuje te rónice doliczajc kwoty rónic zaokrgle do ostatniego zapisu ksigowanego dokumentu. Poprawione elementy w wersji Błdne naliczanie wartoci rabatu kwotowego dla korekt rabatowych w walucie W przypadku wystawiania korekty rabatowej w walucie innej ni PLN i wprowadzeniu rabatu kwotowego program przeliczał wprowadzon kwot rabatu na złotówki. Obecna wersja właciwie nalicza rabat korekty rabatowej w przypadku podania kwoty rabatu w walucie. Koniec pliku

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SPEEDKOL

Instrukcja obsługi programu SPEEDKOL Speedkol Instrukcja użytkownika Str. 1/19 SPEEDKOL - SPEDYCJA KOLEJOWA Instrukcja obsługi programu SPEEDKOL Autor: Zakład Informatyki Maciej Ignatowski Kasztanowa 38 37-710 Żurawica www.pei.pl/spedkol

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII SZCZECIN PAŹDZIERNIK 2010 Program Elzab Gastrofis słuŝy do obsługi małych i średnich punktów gastronomicznych. Program prowadzi ewidencję

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo