Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2. Instrukcja serwisowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2. Instrukcja serwisowa"

Transkrypt

1 Taksometr fiskalny INNOVA TAXI Instrukcja serwisowa Warszawa, czerwiec 00 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska /, 0- Warszawa, tel.: (0) -0-0 do, fax.: (0) -0- http:

2 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres Wersja instrukcji:. Wersja oprogramowania. Instrukcje opracowali: Marta Michalska, Jacek Markowski, Piotr Fedczyszyn Okładk zaprojektował: Daniel Zieliski Strona / 9

3 Spis treci. TAKSOMETR FISKALNY..... ZAŁOENIA OGÓLNE.... TRYBY PRACY TAKSOMETRU.... INSTALACJA TAKSOMETRU.... KONSTRUKCJA TAKSOMETRU ZADANIA MODUŁU FISKALNEGO..... ZADANIA PAMICI FISKALNEJ..... ZADANIA KLAWIATURY..... ZADANIA WYWIETLACZA OPERATORA I KLIENTA..... ZADANIA MECHANIZMU DRUKUJ CEGO..... ZADANIA AKUMULATORA.... WŁCZANIE, WYŁCZANIE TAKSOMETRU..... WŁ CZANIE TAKSOMETRU..... WYŁ CZANIE TAKSOMETRU..... PRZEZNACZENIE KLAWISZY.... WYMIANA PAPIERU.... DEMONTA I WYMIANA PODZESPOŁÓW TAKSOMETRU..... CZYNNOCI PODSTAWOWE..... WYMIANA AKUMULATORA..... WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJ CEGO WYMIANA NOA WYMIANA MODUŁU FISKALNEGO WYMIANA PRZEWODU Ł CZ CEGO TAKSOMETR Z BLOKIEM INTERFEJSÓW..... WYMIANA PRZEWODU DO BLOKU FORMOWANIA IMPULSÓW.... SPOSOBY ZAKŁADANIA PLOMB I ZABEZPIECZE..... LEGALIZACJA TAKSOMETRU FISKALNEGO INNOVA TAXI..... SPOSOBY ZAKŁADANIA ZABEZPIECZE PODCZAS LEGALIZACJI..... ZABEZPIECZENIE URZ DZENIA PROGRAMUJ CEGO TAKSOMETR MENU OPERATORA DRUKARKI ZASADY PORUSZANIA SI PO MENU ZASADY USTAWIANIA WARTOCI PRZY PROGRAMOWANIU I REALIZACJI WYDRUKÓW Zasady ustawiania wartoci typu jedna z Zasady ustawiania wartoci liczbowych tryb edytora Wprowadzanie dat MENU SERWISOWE TEST WYWIETLACZA RAPORT NAPISÓW STAŁYCH TEST NAPI PROGRAMUJ CYCH USTAWIENIE CZASU USTAWIANIE DATY I CZASU PROGRAMOWANIE KODU PIN PROGRAMOWANIE KODU PIN KASOWANIE KODÓW PIN TRYB LICZNIKA IMPULSÓW NAPICIE ZASILANIA MECHANIZMU TERMICZNEGO TEMPERATURA GŁOWICY MECHANIZMU TERMICZNEGO.... RAPORTY... Strona / 9

4 .. RAPORT DOBOWY..... RAPORT OKRESOWY..... Sposób wykonania raportu okresowego pełnego według dat..... Sposób wykonania pełnego raportu okresowego według numerów raportów dobowych RAPORT MIESICZNY Sposób wykonania raportu miesicznego RAPORT TAKSOMETRU..... Sposób wykonania raportu taksometru..... RAPORT NAPISÓW STAŁYCH Z PAMICI PROGRAMU..... RAPORT ROZLICZENIOWY..... Sposób wykonania raportu rozliczeniowego według dat Wykonanie raportu rozliczeniowego według numerów.... PRZYCISKI ZABEZPIECZAJCE TAKSOMETRU.... FISKALIZACJA...9. WYKAZ KOMUNIKATÓW I BŁDÓW.... ZAŁCZNIKI..... OPIS ZŁ CZ..... Opis złcza szeregowego taksometru: typ DB9 mskie..... Ikony i znaki..... WZÓR LEGITYMACJI SERWISANTA..... DANE TECHNICZNE OPIS KONSTRUKCJI SCHEMATY ELEKTRONICZNE WYBRANYCH PODZESPOŁÓW TAKSOMETRU...0 Strona / 9

5 . TAKSOMETR FISKALNY.. Załoenia ogólne Taksometr fiskalny słuy do naliczania i wskazywania nalenoci za przejazd taksówk. Taksometr dokonuje pomiaru przebytej drogi oraz czasu wynajcia pojazdu i przelicza te wielkoci na opłat za korzystanie z usług przejazdowych według okrelonych i zaprogramowanych w taksometrze taryf. Dziki specjalnemu wspornikowi taksometr fiskalny INNOVA TAXI moe by niezwykle łatwo zainstalowany zarówno na górnej czci deski rozdzielczej jak i na pionowej ciance konsoli, za dziki bardzo małym wymiarom moe zosta czciowo zagłbiony w standardowej niszy radiowej. Taksometr fiskalny INNOVA TAXI został dopuszczony do obrotu decyzj Ministerstwa Finansów: PP-0/9/0/JS Taksometr spełnia wymagania okrelone nastpujcymi przepisami: Rozporzdzenie Ministerstwa Finansów z dnia lipca 00 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musza odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 00 r. Nr 0 poz. 9), Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia czerwca 00 r. w sprawie wymaga technicznych metrologicznych, którym powinny odpowiada taksometry elektroniczne (Dz. U. Nr 0, poz. 0). Oprogramowanie taksometru zapewnia wszystkie wymagane w taksometrach fiskalnych funkcje, a w szczególnoci rejestracj sprzeday. Drukowanie paragonu fiskalnego oraz elektroniczna rejestracja obrotu s operacjami NIEPODZIELNYMI. Taksometr samodzielnie formatuje paragon fiskalny oraz nalicza podatek PTU na podstawie danych o transakcjach. Realizuje równie drukowanie raportów fiskalnych a w szczególnoci dobowego i okresowego. Taksometr jest wyposaony w interfejs szeregowy RSC, który słuy do programowania taksometru z komputera. Strona / 9

6 . Tryby pracy taksometru Taksometr moe znajdowa si w jednym z trzech trybów pracy: szkoleniowym, fiskalnym, tylko do odczytu. Pierwszym trybem, w którym pracuje taksometr jest tryb szkoleniowy. Po zafiskalizowaniu taksometr przechodzi do trybu fiskalnego, a po zapełnieniu pamici fiskalnej lub wczeniejszym wykonaniu raportu rozliczeniowego przechodzi do trybu tylko do odczytu. Tryb szkoleniowy charakteryzuj nastpujce właciwoci: wykonanie raportu dobowego nie jest zwizane z zapisem informacji w pamici fiskalnej; raporty okresowy i miesiczny nie s generowane przez taksometr, poniewa w pamici fiskalnej nie ma adnych zapisów; na kocu i na pocztku paragonu drukowany jest napis # niefiskalny # stawki PTU zapisywane s do pamici RAM (EEPROM); na wydrukach nie jest drukowany numer unikatowy ani logo fiskalne Tryb fiskalny charakteryzuje si: informacje o: zerowaniach RAM, zmianach stawek PTU oraz raporty dobowe s zapisywane w pamici fiskalnej; na wszystkich wydrukach fiskalnych jest drukowany cały numer unikatowy z logo fiskalnym; na pocztku oryginału paragonu drukowany jest napis PARAGON FISKALNY ; na wydrukach niefiskalnych jest drukowana cz cyfrowa numeru unikatowego. Tryb tylko do odczytu charakteryzuje si: moliwoci wykonania (wielokrotnie) wszystkich raportów poza raportem dobowym i raportem rozliczeniowym; brakiem moliwoci prowadzenia sprzeday. Strona / 9

7 . Instalacja taksometru Instalacj zestawu taksometru INNOVA TAXI zajmuj si wyspecjalizowane punkty serwisowe majce dowiadczenie w montau elementów zestawu w samochodach. Taksometr fiskalny INNOVA TAXI montuje si na desce rozdzielczej wykorzystujc wolne kieszenie (np. kiesze dla odbiornika radiowego) lub na podszybiu. Do zamocowania taksometru słuy podstawka wpinana na zatrzaski w obudow taksometru. Podstawk zdejmuje si poprzez włoenie w szczelin przylegajc do taksometru drutu stalowego o rednicy mm i do mocne przycinicie go w celu lekkiego odgicia zatrzanitych zaczepów podstawki. Blok interfejsów i blok formowania sygnału montuje si najwygodniej pod desk rozdzielcz. Naley pamita o obowizku zabezpieczenia (plombowania) bloku formowania sygnału przeprowadzajc legalizacj ostateczn zestawu taksometru. Nieruchom tabliczk wietln umieszczon za szyb przedni, jak równie dodatkowe wiatło z napisem TAXI podłcza si do bloku interfejsów zgodnie ze schematem blokowym (patrz załczniki). Zaleny od typu samochodu przetwornik drogi, w zalenoci od tego czy podłczony jest za porednictwem wałka gitkiego czy bez jego porednictwa, podłcza si przestrzegajc wymogów legalizacji i plombowania jak pokazano na rysunkach poniej. Strona / 9

8 Strona / 9

9 . Konstrukcja taksometru Taksometr fiskalny INNOVA TAX składa si z nastpujcych podzespołów: modułu fiskalnego, pamici fiskalnej, klawiatury, wywietlacza LCD dla klienta i operatora, jednego termicznego mechanizmu drukujcego dla drukowania oryginału i kopii, akumulatora. Na poniszych zdjciach i rysunkach przedstawiono podstawowe elementy taksometru fiskalnego INNOVA TAXI Strona 9/ 9

10 Panel kompletny: Tył: Strona 0/ 9

11 Panel wywietlacza:.. Zadania modułu fiskalnego Moduł fiskalny jest głównym podzespołem taksometru fiskalnego INNOVA TAXI. Zarzdza on prac całego urzdzenia i dostp do niego ma tylko serwis producenta. W tabeli zestawiono podstawowe podzespoły modułu fiskalnego i ich przeznaczenie: Tabela Przeznaczenie podzespołów taksometru fiskalnego INNOVA TAXI Podzespół Opis/Przeznaczenie mikroprocesor C0L procesor realizuje program zapisany w pamici wewntrznej i jest głównym podzespołem sterujcym taksometru, korzystajcym z wewntrznej pamici RAM układ wytwarzania napi zasilajcych zegar czasu rzeczywistego RTC Pami EEPROM jest to zespół przetwornic impulsowych DC/DC i zwykłych szeregowych zasilaczy o pracy cigłej, przeznaczonych do zasilania podzespołów elektronicznych wg czasu wskazywanego przez ten zegar s wykonywane wszystkie operacje na pamici fiskalnej w pamici tej przechowywane s nastawy taksometru i jego status Strona / 9

12 .. Zadania pamici fiskalnej Pami fiskalna przeznaczona jest do zachowywania informacji o: raportach dobowych, zerowaniach pamici RAM, zmianach stawek PTU, dacie i godzinie przejcia w stan tylko do odczytu... Zadania klawiatury Klawiatura umoliwia poruszanie si po menu taksometru, wydruk raportów oraz obsług taksometru w zakresie przewozu osób. Działanie klawiszy (funkcja, jak wykonuj) jest uzalenione od stanu, w jakim znajduje si taksometr fiskalny INNOVA TAXI... Zadania wywietlacza operatora i klienta Wywietlacz LCD operatora i klienta przeznaczony jest do wywietlania przebiegu realizowanej transakcji i/lub innych stanów taksometru... Zadania mechanizmu drukujcego W taksometrze fiskalnym INNOVA TAXI zastosowano wysokiej klasy termiczny mechanizm drukujcy. Zadaniem mechanizmu drukujcego jest realizowanie wydruku paragonów oraz innych wydruków przewidzianych programem taksometru... Zadania akumulatora W taksometrze fiskalnym INNOVA TAXI zastosowano akumulator elowy o pojemnoci 00 mah i napiciu wyjciowym V. Jest on przeznaczony do zasilania układu elektroniki taksometru w przypadku zaniku zasilania. Strona / 9

13 . Włczanie, wyłczanie taksometru.. Włczanie taksometru Aby włczy taksometr naley nacisn klawisz A. Po przeprowadzeniu testów wewntrznych urzdzenie jest gotowe do pracy. Po włczeniu taksometru na chwil na wywietlaczu pojawia si napis PrG - gdzie - to liczbowe oznaczenie wersji programu. Po kilku sekundach nastpuje przejcie taksometru do stanu WOLNY. Jest to podstawowy stan taksometru, z którego mona dosta si do wszystkich jego funkcji. Taksometr moe zosta wyłczony jedynie w stanie WOLNY... Wyłczanie taksometru Aby wyłczy taksometr naley nacisn klawisz B. Wyłczenie taksometru jest moliwe tylko, jeli znajduje si on w stanie WOLNY... Przeznaczenie klawiszy Do obsługi taksometru przeznaczone s cztery podwietlane klawisze (A,B,C,D) zlokalizowane w dolnej czci przedniego panelu po jego lewej stronie. Działanie klawiszy (funkcje jakie wykonuj) uzalenione jest od stanu pracy w jakim znajduje si taksometr! Oznaczenie klawiszy: A B C D Strona / 9

14 . Wymiana papieru Jedn z podstawowych czynnoci eksploatacyjnych na taksometrze INNOVA TAXI jest wymiana papieru. UWAGA: INNOVA S. A. zaleca stosowanie wyłcznie papieru INNOVA i nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia wynikłe ze stosowania papieru innych dostawców. Aby wymieni rolk papieru naley postpowa zgodnie z ponisz instrukcj: ) Otworzy przedni panel taksometru ) Usun z wnki pojemnika na papier termiczny pust gilz ) Włoy now rolk papieru do wnki na papier termiczny zwracajc uwag na poprawne jej usytuowanie - pocztek papieru z rolki powinien przylega stycznie do tylnej cianki wnki i by skierowany do góry w kierunku noa do obrywania papieru; ) Przełoy pocztek papieru pod noem tak, aby pocztek papieru wystawał z taksometru o kilka milimetrów powyej krawdzi górnej noa Strona / 9

15 ) Zamkn panel przedni taksometru od tego momentu drukarka jest przygotowana do wydruku paragonów. Strona / 9

16 . Demonta i wymiana podzespołów taksometru Podczas demontau i wymiany podzespołów taksometru zostały wyrónione czynnoci podstawowe, które wykonuje si zawsze, niezalenie od póniejszych działa... Czynnoci podstawowe ) Otworzy panel przedni ) Wyj rolk papieru ) Wyj kopie paragonu z pojemnika na kopie ) Rozplombowa urzdzenie - usun plomb ołowian z kubka plomby - wykrci znajdujcy si pod ni wkrt - wyj kubek plomby ) Rozplombowa urzdzenie usun plomby legalizacyjne taksometru - usun czerwone miseczki plomb legalizacji wstpnej i ostatecznej Strona / 9

17 - wykrci znajdujce si pod nimi wkrty - wyj gniazda plomb. - Po rozplombowaniu urzdzenie wyglda tak: ) Wykrci cztery wkrty w pokrywie czci głównej (zaznaczone ()): ) Zdj pokryw czci głównej wraz z panelem przednim. Panel przedni jest zatrzanity na zatrzaski. Naley zachowa szczególn ostrono ze wzgldu na połczenie kablem tamowym z pakietem w czci głównej: Strona / 9

18 ) Wyj obie wstki kabla ze złcz pakietu w czci głównej.. Wymiana akumulatora Akumulator znajduje si w gniedzie czci głównej pod tyln pokryw. Aby wyj akumulator naley wykona kolejno czynnoci podstawowe do demontau urzdzenia punkt do (bez wyjmowania wstek kabla) a nastpnie wyj akumulator i jego gniazda w obudowie: Wkładajc nowy akumulator naley zwróci uwag, e jego połoenie wymusza wystp w obudowie - nie wolno na sił wkłada go inaczej. Strona / 9

19 .. Wymiana mechanizmu drukujcego Aby wymieni mechanizm drukujcy naley wykona kolejno czynnoci podstawowe do demontau urzdzenia punkt do (bez wyjmowania wstek kabla). 9) ostronie wysun mechanizm (oznaczony jako na poniszym rysunku) do przodu z jego gniazda 0) odpi zapink kabla masy z prta drukarki ) wypi kabel tamowy mechanizmu drukujcego z jego złcza w pakiecie elektroniki czci głównej:.. Wymiana noa Aby wymieni nó naley wykona kolejno czynnoci podstawowe do demontau urzdzenia punkt do a nastpnie: ) Odgi skrzydełka noa (wyprostowa je) i wysun nó z obudowy Montujc nó ponownie usun jego skrzydełka ze szczeliny obudowy a póniej zagi skrzydełka noa do rodka tak, aby cile przylegały do obudowy. Strona 9/ 9

20 .. Wymiana modułu fiskalnego Wymiana modułu fiskalnego moe by dokonana jedynie przez producenta. Aby wymieni moduł fiskalny naley wykona kolejno czynnoci podstawowe do demontau urzdzenia punkt do a nastpnie pokona zabezpieczenia modułu fiskalnego. Moduł fiskalny wraz z pamici fiskaln ukryte s pod chassis, którego demonta moliwy jest tylko po pokonaniu elementu unikalnego (plomba producenta). Element unikalny mona usun z jego gniazda w chassis jedynie niszczc go nieodwracalnie: ) Usun element unikalny i wykrci znajdujcy si pod nim wkrt: ) wykrci wkrty oznaczone () i wyj chassis z obudowy czci głównej otrzymujemy dostp do modułu fiskalnego i pamici fiskalnej. DEMONTA MODUŁU FISKALNEGO ) wykrci trzy wkrty oznaczone () i wyj blaszk blokujc kable oraz odłczy przewody interfejsów: ) wypi ze złcza modułu fiskalnego wizk tamow pamici fiskalnej ) wykrci cztery wkrty oznaczone () i wyj moduł fiskalny z obudowy MONTA MODUŁU FISKALNEGO Podczas montau modułu fiskalnego naley pamita o zabezpieczeniach wizki pamici fiskalnej nalepk producenta, a po zamontowaniu chassis o zabezpieczeniu go oryginalnym elementem unikatowym z logo producenta i numerem tego elementu. Strona 0/ 9

21 .. Wymiana przewodu łczcego taksometr z blokiem interfejsów Po zdjciu chassis i zdemontowaniu blaszki blokujcej przewodu (patrz wymiana modułu fiskalnego) naley przewód interfejsów wypi ze złcza na płytce modułu fiskalnego... Wymiana przewodu do bloku formowania impulsów Po zdjciu chassis i zdemontowaniu blaszki blokujcej przewodu (patrz wymiana modułu fiskalnego) naley przewód do bloku formowania impulsów wypi ze złcza na płytce modułu fiskalnego. Strona / 9

22 . SPOSOBY ZAKŁADANIA PLOMB I ZABEZPIECZE.. LEGALIZACJA TAKSOMETRU FISKALNEGO INNOVA TAXI Dowodem legalizacji taksometru s dokumenty okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz. U. 0 Poz.0 Rozdział.. Kady uywany taksometr powinien posiada wane wiadectwo legalizacji. Okres wanoci wiadectwa legalizacji wynosi miesicy, liczc od pierwszego dnia miesica, w którym dokonana została legalizacja taksometru zainstalowanego w taksówce. W taksówkach, w których taksometr napdzany jest z układu czstotliwociowego prdkociomierza, podczas legalizacji do taksometru podłcza si przetwornik pozwalajcy sprawdzi taksometr. Przetwornik taki powinien znajdowa si na wyposaeniu taksówki i by dostpny przy kadej legalizacji. wiadectwo legalizacji traci wano w wyniku: ) stwierdzenia, e błdy taksometru przekraczaj błdy graniczne dopuszczalne. ) uszkodzenia którejkolwiek cechy zabezpieczajcej Celem przedłuenia wanoci wiadectwa legalizacji naley zwróci si do odpowiednich uprawnionych instytucji... SPOSOBY ZAKŁADANIA ZABEZPIECZE PODCZAS LEGALIZACJI Sposób zakładania zabezpiecze taksometru w samochodach z mechanicznym napdzaniem prdkociomierza za porednictwem wałka gitkiego Strona / 9

23 Sposób zakładania zabezpiecze taksometru w samochodach z elektronicznym napdem prdkociomierza bez porednictwem wałka gitkiego.. Zabezpieczenie urzdzenia programujcego taksometr. Miseczka plomby wcinita w gniazdo legalizacji ostatecznej zabezpiecza dostp do wkrta, wykrcenie którego pozwala wyj gniazdo plomby wykonane z tworzywa. Po wyjciu gniazda odsłania si otwór w tulei chassis, przez który uzyskuje si dostp do przełcznika programowania taksometru. Pokazano to na rysunku: Strona / 9

24 Strona / 9

25 9. Menu operatora drukarki 9.. Zasady poruszania si po menu. Do poruszania si po menu przeznaczone s przyciski klawiatury taksometru fiskalnego INNOVA TAXI. Ze wzgldu na ograniczon ilo klawiszy ich działanie zaley od stanu, w jakim znajduje si taksometr: Oznaczenie klawiszy: A B C D Włczenie taksometru klawisz A Klawisz A STAN WOLNY Przejcie do stanu TARYFA Klawisz B Wyłczenie taksometru przez dłusze przycinicie tylko w stanie WOLNY!!! Klawisz C Klawisz D Przejcie do podgldu zaprogramowanych parametrów Przejcie do stanu RAPORTY STAN TARYFA Klawisz A - zmiana taryfy na wysz - dłusze przycinicie - przejcie do stanu KASA Klawisz B Klawisz C Klawisz D Zmiana taryfy na nisz Ustawienie dopłaty Ustawienie rabatu lub ceny umownej STAN KASA Klawisz A Klawisz B Klawisz C Nieaktywny Anulacja paragonu W przypadku kursu z dopłat, podsumowanie dopłaty Klawisz D Zakoczenie paragonu i wydruk kopii, wyzerowanie wywietlacza (po 0 sekundach od wydruku kopii paragonu) STAN RAPORTY Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Wyjcie ze stanu RAPORTY Wywołanie wybranego raportu (wydruk) Poruszanie si w lewo po menu raportów (wybór raportu) Poruszanie si w prawo po menu raportów (wybór raportu) PRZEGLDANIE PARAMETRÓW Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Przewijanie zaprogramowanych parametrów w gór Przewijanie zaprogramowanych parametrów w dół Wyjcie ze stanu PRZEGL DANIE PARAMETRÓW Nieaktywny Strona / 9

26 9.. Zasady ustawiania wartoci przy programowaniu i realizacji wydruków 9.. Zasady ustawiania wartoci typu jedna z Dla przykładu przy przegldaniu parametrów taksometru mamy do czynienia z wartoci typu jedna z. W takim przypadku przyciski klawiatury słu do: A B C D Klawisz A - wybrania nastpnego elementu z listy, Klawisz B - wybrania poprzedniego elementu z listy, Klawisz C - powrót do głównego menu Klawisz D - zatwierdzenie wyboru 9.. Zasady ustawiania wartoci liczbowych tryb edytora. Klawisze słu do ustawiania wartoci liczbowych zgodnie ze strzałkami w lewej czci wywietlacza: A B C D Klawisz A - Zwikszenie cyfry Klawisz B - Zmniejszenie cyfry Klawisz C - Przesunicie kursora w lewo Klawisz D - Przesunicie kursora w prawo Korzystajc z edytora ustawiamy wszystkie dane programowalne, daty i numery dla raportu okresowego oraz wszystkie inne wartoci liczbowe. Podczas ustawiania odpowiedniej wartoci naley pamita, e aby została ona zapisana do pamici urzdzenia, naley przej przez wszystkie pola do ustawienia, tak aby zniknł migajcy kursor połoenia. UWAGA: Nacinicie klawisza D w momencie, kiedy kursor znajduje si w skrajnej prawej pozycji prowadzi do zapamitania nowej wartoci parametru. Nacinicie klawisza C, gdy kursor jest w skrajnej lewej pozycji powoduje zignorowanie danej i wyjcie z opcji programowania. 9.. Wprowadzanie dat Daty wprowadzane s podobnie jak wartoci liczbowe, według nastpujcego formatu: RRMM.DD. UWAGA! W taksometrze wprowadzono wygaszanie zer wiodcych w formacie daty, dlatego w przypadku np. roku 00 format daty pokazywany przez taksometr bdzie wygldał nastpujco RMM.DD. Strona / 9

27 0. Menu serwisowe W taksometrze fiskalnym INNOVA TAXI jest dostpne menu serwisowe. Z poziomu menu serwisowego jest moliwe wykonanie rónego rodzaju testów, wydruków oraz zaprogramowanie czasu i daty. Aby wej do menu serwisowego naley:. wyłczy urzdzenie,. włczy urzdzenie naciskajc jednoczenie klawisze A i D. W menu serwisowym jest dostpne funkcji serwisowych. Wejcie do trybu serwisowego jest realizowane poprzez włczenie zasilania taksometru z jednoczesnym naciniciem klawisza D (naley jednoczenie nacisn obydwa klawisze A i D). Poruszanie po menu serwisowym jest takie samo jak przy innych trybach pracy tzn. klawisze działaj według schematu: Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Przejcie do kolejnej funkcji Przejcie do poprzedniej funkcji Wyjcie z menu serwisowego (w dowolnym momencie) Wybranie funkcji Nie jest moliwe wejcie do menu serwisowego, jeeli pojazd porusza si z prdkoci wiksz ni km/h. Ponadto, jeli w trakcie pracy w menu serwisowym pojazd zacznie porusza si z prdkoci wiksz ni km/h to nastpi natychmiastowe wyjcie do głównego menu taksometru. Wyjcie z menu serwisowego przy prdkociach wikszych ni km/h nie nastpuje przy wyznaczaniu stałej taksometru k w trybie licznika impulsów. Dostpne funkcje to: Test wywietlacza Raport napisów stałych Test napi programujcych Ustawianie czasu Ustawianie daty i czasu Strona / 9

28 Programowanie kodu PIN Programowanie kodu PIN Kasowanie kodów PIN Tryb licznika impulsów Wywietlanie napicia zasilania mechanizmu drukujcego Wywietlanie temperatury głowicy mechanizmu termicznego W wikszoci funkcji serwisowych istnieje konieczno wprowadzenia danych przy pomocy edytora (co jest sygnalizowane przez migajcy kursor). Wprowadzanie danych nastpuje w taki sam sposób jak w przypadku wprowadzania cen umownych dla taryfy, gdzie: Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Zwikszenie cyfry Zmniejszenie cyfry Przesunicie kursora w lewo Przesunicie kursora w prawo 0.. TEST WYWIETLACZA Test wywietlacza pozwala na sprawdzenie czy wywietlacz taksometru działa prawidłowo. W trakcie trwania testu powinny włczy si wszystkie napisy dostpne na wywietlaczu: Działanie klawiszy podczas testu wywietlacza: Strona / 9

29 Klawisz A Regulacja kontrastu (+) Klawisz B Regulacja kontrastu (-) Klawisz C Klawisz D Wyjcie z testu wywietlacza z zapamitaniem ustawionego kontrastu Regulacja kontrastu przy standardowej postaci wywietlacza - gdy nie s włczone wszystkie segmenty wywietlacza (w polu dopłaty pojawia si napis LCD) gdzie: Klawisze A i B regulacja kontrastu (jw.) Klawisz C wyjcie z testu wywietlacza z zapamitaniem ustawionego poziomu kontrastu Klawisz D Nieaktywny. 0.. RAPORT NAPISÓW STAŁYCH Raport napisów stałych zawiera wszystkie teksty, które mog wystpi na wszystkich rodzajach wydruków realizowanych przez taksometr. Po wybraniu raportu napisów stałych na wywietlaczu pojawia si komunikat, a taksometr czeka na potwierdzenie wydruku: Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Nieaktywny Nieaktywny Wyjcie z raportu napisów stałych bez drukowania Wydruk raportu napisów stałych i powrót to menu serwisowego 0.. TEST NAPI PROGRAMUJCYCH Po wybraniu testu napi programujcych taksometr czeka na zwarcie przełcznika zabezpieczonego ołowian plomb wymagan przez przepisy Ministerstwa Finansów (na wywietlaczu pojawi si napis St-). Strona 9/ 9

30 Jeli przełcznik nie zostanie zwarty to po wciniciu dowolnego klawisza taksometr przejdzie do menu serwisowego. Zwarcie przełcznika powoduje załczenie napi programujcych (, V i, V) z komunikatem na wywietlaczu opłat: W stanie tym na wyjciu STOP(TEST ) pojawi si impulsy o czstotliwoci 00 Hz co umoliwia sprawdzenie dokładnoci bazy czasowej. Nacinicie dowolnego klawisza powoduje w tym momencie wyłczenie obu napi oraz powrót do menu serwisowego. 0.. USTAWIENIE CZASU Ustawienie czasu dla trybu niefiskalnego nie jest zwizane z adnymi ograniczeniami, mona ustawi dowolny czas w dowolnym momencie pracy taksometru. W trybie fiskalnym zegar mona zmieni tylko raz w cigu doby fiskalnej (pomidzy raportami dobowymi przy zerowych totalizerach) o ± godzin. Przy ustawianiu czasu klawisze działaj jak dla wszystkich funkcji edycyjnych: Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Zwikszenie cyfry Zmniejszenie cyfry Przesunicie kursora w lewo Przesunicie kursora w prawo Kadorazowo po zmianie czasu drukowany jest dokument niefiskalny potwierdzajcy zmian czasu. Dokumenty te naley przechowywa zgodnie z wymogami fiskalnymi. 0.. USTAWIANIE DATY I CZASU Ustawianie daty i czasu w trybie niefiskalnym nie jest zwizane z adnymi ograniczeniami. W trybie fiskalnym ustawienie daty i czasu moliwe jest tylko po wciniciu przełcznika zabezpieczonego ołowian plomb wymagan przez przepisy Ministerstwa Finansów. Kadorazowo po zmianie czasu drukowany jest dokument niefiskalny potwierdzajcy zmian czasu. Dokumenty te naley przechowywa zgodnie z wymogami fiskalnymi. Strona 0/ 9

31 0.. PROGRAMOWANIE KODU PIN Kod PIN słuy do zabezpieczenia taksometru przed osobami nieupowanionymi do jego korzystania. W fabrycznie nowym urzdzeniu kod PIN nie jest zdefiniowany. Po zaprogramowaniu kodu PIN kadorazowe włczenie taksometru bdzie wymagało podania kodu. W przypadku nie podania kodu lub wpisania nieprawidłowej wartoci urzdzenie nie zezwala na dalsz prac taksometru taksometr wyłcza si. Kod PIN składa si z cyfr. Wpisanie kodu o wartoci 0000 powoduje dezaktywacj kodu. Przy ustawianiu PINu klawisze działaj jak dla wszystkich funkcji edycyjnych: Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Zwikszenie cyfry Zmniejszenie cyfry Przesunicie kursora w lewo Przesunicie kursora w prawo schematu: Przy wprowadzeniu kodu naley najpierw poda stary PIN a potem wprowadzi nowy według - Wprowad stary PIN - Wprowad nowy kod PIN Jeeli kod PIN nie został wczeniej zaprogramowany lub został dezaktywowany, podczas programowania kodu PIN od razu pojawi si okno: 0.. PROGRAMOWANIE KODU PIN Kod PIN zabezpiecza funkcje serwisowe przed dostpem osób niepowołanych. Po zaprogramowaniu kodu PIN kadorazowe wejcie do programowania, które wymaga wcinicia przełcznika zabezpieczonego plomb legalizacji ostatecznej bdzie wymagało podania równie kodu PIN. Podanie błdnego kodu lub nie Strona / 9

32 wpisanie kodu PIN powoduje przerwanie programowania a w przypadku programowania przy pomocy interfejsu szeregowego RS zostanie wywietlony odpowiedni numer błdu. Kod PIN składa si z cyfr. Wpisanie kodu o wartoci 0000 powoduje dezaktywacj kodu. Przy ustawianiu PINu klawisze działaj jak dla wszystkich funkcji edycyjnych: Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Zwikszenie cyfry Zmniejszenie cyfry Przesunicie kursora w lewo Przesunicie kursora w prawo - Wprowad stary PIN - Wprowad nowy kod PIN Jeeli kod PIN nie został wczeniej zaprogramowany lub został dezaktywowany podczas programowania kodu PIN od razu pojawi si okno: 0.. KASOWANIE KODÓW PIN W przypadku, gdy uytkownik zapomniał kod PIN istnieje moliwo wykasowania obu kodów PIN z pamici taksometru. Operacja ta wymaga podania -cio cyfrowego kodu PUK programowanego w procesie produkcji wraz z numerem fabrycznym. Kod ten jest znany TYLKO producentowi i archiwizowany w bazie danych. Przy wprowadzaniu kodu PUK klawisze działaj jak dla wszystkich funkcji edycyjnych: Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Zwikszenie cyfry Zmniejszenie cyfry Przesunicie kursora w lewo Przesunicie kursora w prawo Strona / 9

33 Po wprowadzeniu poprawnego kodu PUK na wywietlaczu pojawi si komunikat: co oznacza, e oba kody PIN (PIN i PIN ) s nieaktywne. Aby aktywowa wprowadzanie kodu PIN przy włczaniu urzdzenia naley ponownie zaprogramowa kod PIN TRYB LICZNIKA IMPULSÓW W tym trybie taksometr przechodzi w stan zliczania impulsów z przetwornika drogi. Stan licznika impulsów mona te zapisa w pamici taksometru jako stał taksometru k. Tryb licznika impulsów jest dostpny tylko po wciniciu przełcznika zabezpieczonego plomb legalizacji ostatecznej i wpisaniu kodu PIN (o ile został on uaktywniony). Po wejciu do tej funkcji stary licznik jest zerowany. Działanie klawiszy: Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Kasowanie licznika Klawisz nieaktywny Powrót do menu serwisowego Wejcie do zapisu stałej taksometru k Potwierd wprowadzon stał taksometru k: Strona / 9

34 Działanie klawiszy: Klawisz A Klawisz B Klawisz C Klawisz D Klawisz nieaktywny Klawisz nieaktywny Powrót do licznika impulsów Zapisanie stałej taksometru k w pamici EPROM 0.0. NAPICIE ZASILANIA MECHANIZMU TERMICZNEGO Po wybraniu tej funkcji na wywietlaczu pokazywane jest napicie zasilania mechanizmu termicznego z dokładnoci do 0,V. Prawidłowe napicie powinno zawiera si w przedziałach: przy zasilaniu zewntrznym przy zasilaniu z wewntrznej baterii,, V,0, V Nacinicie dowolnego klawisza powoduje powrót do menu serwisowego. 0.. TEMPERATURA GŁOWICY MECHANIZMU TERMICZNEGO Po wybraniu tej funkcji na wywietlaczu pojawia si temperatura głowicy mechanizmu termicznego z dokładnoci do stopnia Celsjusza. Nacinicie dowolnego klawisza powoduje powrót do menu serwisowego. Strona / 9

35 . Raporty Wykonywanie raportów jest jedn z podstawowych funkcji wykonywanych przez taksometr. Mona wykona nastpujce raporty: raport dobowy, raport okresowy, raport miesiczny, raport taksometru, raport napisów stałych z programu taksometru raport rozliczeniowy. W dalszej czci tego rozdziału omówiono sposoby uzyskania tych raportów za pomoc klawiatury. Istnieje równie moliwo wykonania nastpujcych raportów za pomoc sekwencji sterujcych z komputera: raport dobowy, raport taksometru... Raport dobowy Raport dobowy jest najczciej wykonywanym raportem. Zgodnie z przepisami powinien by wykonywany, co najmniej raz na dob, najpóniej przed rozpoczciem nowego dnia pracy. Po fiskalizacji raport ten jest drukowany dwukrotnie: jako oryginał (z logo fiskalnym) i jako kopia. Sposób wykonania raportu dobowego W trybie pracy WOLNY nacinij klawisz D, aby wej do trybu pracy RAPORTY. B: Jako pierwszy na licie raportów wystpuje raport dobowy. Aby wybra raport dobowy nacinij klawisz Strona / 9

36 Na wywietlaczu pojawi si aktualna data w formacie: RRMM.DD. Jeeli data jest poprawna ( w tym przypadku kwietnia 00), aby rozpocz wydruk raportu dobowego, nacinij klawisz D. Jeeli data NIE jest poprawna, nacinij klawisz C i WEZWIJ SERWIS. W pokazywanej na wywietlaczu dacie jest nie s wywietlane wiodce zera w numerze roku. W trakcie drukowania raportu dobowego na wywietlaczu pojawiaj si migajce znaczki "-", które oznaczaj, e trwa zapis danych dla raportu dobowego w pamici taksometru a po fiskalizacji w pamici fiskalnej. Po wydrukowaniu oryginału raportu dobowego w urzdzeniu po fiskalizacji, naley nacisn dowolny klawisz dla rozpoczcia drukowania kopii raportu dobowego. Po wydruku kopii taksometr wychodzi z trybu raportów... RAPORT OKRESOWY Raport okresowy jest raportem rozliczajcym podatek naleny od towarów i usług za okrelony okres. Okres raportu moe by okrelony na dwa sposoby: za pomoc dat, za pomoc numerów raportów dobowych. Raport ten jest drukowany tylko w oryginale. Poniewa raport okresowy korzysta z danych o raportach dobowych zapisanych w pamici fiskalnej, moe on by wywołany jedynie w urzdzeniu zafiskalizowanym. Wywołanie raportu okresowego dla urzdzenia w trybie szkoleniowym powoduje pojawienie si błdu nr. UWAGA: Istnieje moliwo przerwania drukowania raportu okresowego przy pomocy klawisza C (np. jeeli wpisano omyłkowo za długi okres). Strona / 9

37 Aby wej do trybu pracy RAPORTY nacinij klawisz D. i D. Do przeszukiwania menu RAPORTY, w których znajduje si RAPORT OKRESOWY, słu klawisze C Aby rozpocz ustawianie zakresu czasu dla raportu okresowego nacinij klawisz B.. Sposób wykonania raportu okresowego pełnego według dat Aby wydrukowa raport okresowy według dat nacinij klawisz D Klawiszami A i B ustaw dat pocztkow. Daty pojawiaj si w formacie: RRMM.DD (w tym przypadku 0 lutego 00). W dolnej czci wywietlacza bd pokazywane odpowiadajce datom numery raportów dobowych Strona / 9

38 Aby zatwierdzi ustawion dat i przej do ustawiania daty kocowej nacinij klawisz D. Aby przerwa operacj nacinij klawisz C. Klawiszami A i B ustaw dat kocow. Daty pojawiaj si w formacie: RRMM.DD (w tym przypadku marca 00).W dolnej czci wywietlacza bd pokazywane odpowiadajce datom numery raportów dobowych Aby zatwierdzi ustawion dat nacinij klawisz D jeeli daty zostały ustawione prawidłowo rozpocznie si wydruk raportu okresowego. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania raportu okresowego (wydruk anulowany). Strona / 9

39 .. Sposób wykonania pełnego raportu okresowego według numerów raportów dobowych Aby wydrukowa raport okresowy według numerów raportów dobowych nacinij klawisz C Klawiszami A i B ustaw numer pocztkowy. W górnej czci wywietlacza pojawi si data odpowiadajca wybranemu numerowi raportu dobowego. Daty pojawiaj si w formacie: RRMM.DD (w tym przypadku jest to luty 00). Aby zatwierdzi wybrany numer i przej do ustawiania numeru kocowego nacinij klawisz D. Aby przerwa operacj nacinij klawisz C. Klawiszami A i B ustaw numer kocowy. W górnej czci wywietlacza pojawi si data odpowiadajca wybranemu numerowi raportu dobowego. Strona 9/ 9

40 Aby zatwierdzi wybrany numer kocowy nacinij klawisz D. Jeeli numery zostały ustawione prawidłowo rozpocznie si wydruk raportu okresowego. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania raportu okresowego (wydruk anulowany)... RAPORT MIESICZNY Raport miesiczny jest raportem okresowym rozliczajcym dany miesic. Wykonanie tego raportu jest moliwe tylko po zakoczeniu wybranego miesica. Wyjtkiem od tej reguły jest moliwo wykonania tego raportu dla biecego miesica po przejciu taksometru w stan tylko do odczytu... Sposób wykonania raportu miesicznego Aby wej do trybu pracy RAPORTY w trybie pracy WOLNY nacinij klawisz D. Do przeszukiwania menu RAPORTY, w których znajduje si RAPORT MIESICZNY, słu klawisze C i D. Aby wybra raport miesiczny nacinij klawisz B Strona 0/ 9

41 Na wywietlaczu pojawi si data w formacie RRMM.-- (w tym przypadku luty 00). Klawiszami A i B ustaw właciwy miesic Po ustawieniu właciwego miesica nacinij klawisz D aby rozpocz wydruk raportu. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania raportu miesicznego (wydruk anulowany)... RAPORT TAKSOMETRU Raport ten zawiera podstawowe informacje o urzdzeniu takie jak: Typ i numer fabryczny urzdzenia; Ilo przejechanych kilometrów; Ilo kilometrów płatnych; Ilo kursów i jednostek taryfowych; Stan kasy; Sum dopłat; Konfiguracj urzdzenia; Nastawy taksometru... Sposób wykonania raportu taksometru W trybie pracy WOLNY nacinij klawisz D aby wej do trybu pracy RAPORTY. Strona / 9

42 C i D Do przeszukiwania menu RAPORTY, w których znajduje si RAPORT TAKSOMETRU, słu klawisze Aby wybra raport taksometru nacinij klawisz B... RAPORT NAPISÓW STAŁYCH Z PAMICI PROGRAMU Raport napisów stałych zawiera wszystkie teksty, które mog wystpi na wszystkich rodzajach wydruków realizowanych przez drukark. Raport ten jest drukowany tylko w oryginale i jest dostpny tylko z poziomu menu serwisowego (patrz rozdział Menu serwisowe )... RAPORT ROZLICZENIOWY Raport rozliczeniowy jest raportem zamykajcym prac urzdzenia. Po wykonaniu tego raportu taksometr przechodzi w tryb tylko do odczytu. Raport ten moe by wykonany na yczenie właciciela taksometru tylko przez serwis. Serwisant musi okaza legitymacj, której wzór zamieszczono w załczniku. Aby wej do trybu pracy RAPORTY,w trybie pracy WOLNY nacinij klawisz D. Strona / 9

43 Klawiszami C i D wybierz RAPORT ROZLICZENIOWY Aby rozpocz ustawianie zakresu czasu dla raportu rozliczeniowego nacinij klawisz B Aby wykona raport rozliczeniowy naley nacisn przełcznik zabezpieczony ołowian plomb wymagan przez przepisy Ministerstwa Finansów. Nacinicie dowolnego klawisza powoduje wyjcie z drukowania raportu rozliczeniowego bez przejcia urzdzenia w stan tylko do odczytu... Sposób wykonania raportu rozliczeniowego według dat Aby wydrukowa raport rozliczeniowy według dat nacinij klawisz D Klawiszami A i B ustaw dat pocztkow. Daty pojawiaj si w formacie: RRMM.DD (w tym przypadku 0 lutego 00). W dolnej czci Strona / 9

44 wywietlacza bd pokazywane numery raportów dobowych odpowiadajce wywietlanym datom. Aby zatwierdzi ustawion dat i przej do ustawiania daty kocowej nacinij klawisz D. Aby przerwa operacj nacinij klawisz C. Klawiszami A i B ustaw dat kocow. Daty pojawiaj si w formacie: RRMM.DD (w tym przypadku marca 00). W dolnej czci wywietlacza bd pokazywane numery raportów dobowych odpowiadajce wywietlanym datom.. Aby zatwierdzi ustawion dat nacinij klawisz D jeeli daty zostały ustawione prawidłowo rozpocznie si wydruk raportu rozliczeniowego. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania raportu rozliczeniowego (wydruk anulowany). W przypadku błdnie wprowadzonych dat taksometr i tak przejdzie w stan tylko do odczytu przejcie to nastpuje w chwili nacinicia przełcznika zabezpieczonego ołowian plomb wymagan przez przepisy Ministerstwa Finansów. Aby wydrukowa raport rozliczeniowy po raz kolejny naley poprawnie ustawi daty. Strona / 9

45 .... Wykonanie raportu rozliczeniowego według numerów Klawiszami A i B ustaw numer pocztkowy. Daty pojawiaj si w formacie: RRMM.DD (w tym przypadku marca 00). W górnej czci wywietlacza bd pokazywane daty raportów dobowych odpowiadajce wywietlanym datom. Aby zatwierdzi wybrany numer i przej do ustawiania numeru kocowego nacinij klawisz D. Aby przerwa operacj nacinij klawisz C. Klawiszami A i B ustaw numer kocowy. W górnej czci wywietlacza bd pokazywane daty raportów dobowych odpowiadajce wywietlanym numerom. Aby zatwierdzi wybrany numer kocowy nacinij klawisz D jeeli numery zostały ustawione prawidłowo rozpocznie si wydruk raportu rozliczeniowego. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania Strona / 9

46 raportu rozliczeniowego (wydruk anulowany). W przypadku błdnie wprowadzonych numerów taksometr i tak przejdzie w stan tylko do odczytu przejcie to nastpuje w chwili nacinicia przełcznika zabezpieczonego ołowian plomb wymagan przez przepisy Ministerstwa Finansów. Aby wydrukowa raport rozliczeniowy po raz kolejny naley poprawnie wprowadzi numery raportów dobowych. Strona / 9

47 . Przyciski zabezpieczajce taksometru Taksometr fiskalny TAXI- wyposaony jest w dwa przyciski zabezpieczajce, których zwarcie jest wymagane dla przeprowadzenia najbardziej krytycznych operacji serwisowych. Przyciski te oznaczane s jako ST oraz ST, gdzie ST jest stosowana przy operacjach o charakterze fiskalnym i jest to przełcznik zabezpieczony ołowian plomb wymagan przez przepisy Ministerstwa Finansów, a ST przy operacjach zwizanych z programowaniem rejestrów taksometru takich jak aktualny układ taryf, stała taksometru etc. i jest to przełcznik zabezpieczony plomb legalizacji ostatecznej. Konieczno zwarcia odpowiedniego przycisku sygnalizowana jest na wywietlaczu urzdzenia poprzez komunikaty ST lub ST. W przypadku nie przycinicia przycisku i przejcia, poprzez nacinicia dowolnego klawisza, do innych funkcji taksometru wywietlany jest komunikat o błdzie a dana funkcja nie jest wykonywana ani zapamitana. Poniej przedstawiono list funkcji wymagajcych uycia przycisku ST i ST wraz z wyspecyfikowaniem trybu pracy taksometru, w którym ta czynno jest konieczna: Funkcja Tryb Szkoleniowy Tryb Fiskalny Fiskalizacja kasy Programowanie daty i czasu, przy zmianie wikszej ni jedna godzina Programowanie rabatów i udostpnianie stosowania ceny umownej Programowanie parametrów taksometru ST ST Programowanie konfiguracji taksometru ST ST ST ST ST ST Strona / 9

48 Przycisk ST Przycisk ST Przyciski naley przyciska przy pomocy cienkiego drutu (np. wyprostowanego spinacza biurowego). Strona / 9

49 . Fiskalizacja Pproces fiskalizacji musi by przeprowadzony przez serwis. Serwisant musi legitymowa si legitymacj serwisanta, której wzór przedstawiono w załczniku.. Właciciel taksometru zobowizany jest sprawdzi legitymacj serwisanta. Serwisant oprócz legitymacji powinien posiada inny dokument potwierdzajcy jego tosamo. Przed fiskalizacj właciciel powinien: poda serwisantowi dane potrzebne do zaprogramowania nagłówka w taksometrze, tj. nazw firmy, adres firmy, miejsce instalacji taksometru (adres) i numer identyfikacji podatkowej NIP, uzgodni stawki PTU, jakie trzeba zaprogramowa w taksometrze uzgodni przyporzdkowanie stawek PTU dla poszczególnych składowych kursu uzgodni ilo i wielko rabatów ustali konfiguracj taksometru ( czy rabaty aktywne, czy aktywna cena umowna i dopłata) sprawdzi, czy data i czas wewntrznego zegara taksometru s zgodne ze stanem faktycznym, sprawdzi dane zawarte na wydruku kontrolnym drukowanym przed fiskalizacj. Serwisant powinien przeszkoli obsług w zakresie: wymiany papieru w taksometrze wykonywania raportów Fiskalizacja jest nieprzerywalnym procesem, który odbywa si w całoci pod nadzorem programu fiskalizacyjnego. Aby wykona fiskalizacj taksometru naley:. Otworzy panel przedni taksometru.. Usun plomb serwisow.. Podłczy taksometr przez port szeregowy do komputera. Strona 9/ 9

50 . Włczy komputer.. Włczy taksometr.. Na komputerze uruchomi program fiskalizacyjny.. Postpowa zgodnie z poleceniami programu.. Zaku now plomb serwisow. 9. Po zakoczonym procesie fiskalizacji zgłosi fakt do urzdu skarbowego. Po procesie fiskalizacji serwisant jest zobowizany wypełni dołczon do taksometru ksik serwisow i uzyska od właciciela podpis potwierdzajcy wpisane do niej dane. Od właciciela drukarki serwis da potwierdzenia prawidłowoci informacji zawartych na wydrukach drukowanych podczas procesu fiskalizacji przez taksometr. W cigu dni zarówno właciciel drukarki jak i serwis s zobowizani powiadomi urzd skarbowy właciciela o fakcie zainstalowania taksometru fiskalnego. Słu do tego specjalne druki dołczane przez producenta do kadego sprzedawanego taksometru. Strona 0/ 9

51 . Wykaz komunikatów i błdów Taksometr fiskalny TAXI sygnalizuje błdy za pomoc wywietlacza operatora. Błdy i ostrzeenia moemy podzieli ze wzgldu na ich ródło na: błdy wywołane analiz sekwencji podczas programowania, błdy wywołane zł prac podzespołów, ostrzeenia o stanie urzdzenia. Wszystkie błdy s sygnalizowane przez komunikat Err xx gdzie xx jest numerem błdu. Jeeli błd ma charakter ostrzeenia i nie wyklucza dalszego działania urzdzenia to na wywietlaczu dodatkowo miga trójkt ostrzegawczy. Jeeli dalsza praca urzdzenia nie jest moliwa na wywietlaczu migocze znak STOP. Komunikat o błdzie kasujemy dowolnym klawiszem. W przypadku błdów wykluczajcych działanie urzdzenia powoduje to wyłczenie zasilania i konieczno wezwania SERWISU!!! W pierwszej z poniszych tabel zestawiono wszystkie moliwe błdy generowane przez taksometr wraz z opisem sekwencji programujcej, której dotycz. W kolejnej tabeli zestawiono komunikaty wywietlane na wywietlaczu operatora, które mog by pomocne w diagnozowaniu stanu urzdzenia. Strona / 9

52 Zestawienie według numerów opisów błdów spowodowanych przesłan sekwencj programujc. Opis przyczyny błdu/ sekwencja, której dotyczy Nr błd Typ błdu Sposób usunicia błdu usuwany przez: S U Ap 0 nieznany rozkaz usuwalny Wysłanie poprawnego rozkazu x rozkaz LBLOGIN, brak inicjalizacji zegara usuwalny Zaprogramowanie zegara x x rozkaz LBLOGIN, błd bajta kontrolnego usuwalny Aplikacja uytkownika, ponowienie akcji x rozkaz LBLOGIN, błd napisu <kasjer> usuwalny Wysłanie rozkazu z poprawionym napisem x rozkaz LBLOGIN, błd napisu <numer> usuwalny Wysłanie rozkazu z poprawionym numerem x 9 rozkaz LBLOGOUT, brak inicjalizacji zegara usuwalny Zaprogramowanie zegara x x 0 rozkaz LBLOGOUT, błd bajta kontrolnego usuwalny Aplikacja uytkownika, ponowienie akcji x rozkaz LBLOGOUT, błd napisu <kasjer> usuwalny Wysłanie rozkazu z poprawionym napisem x rozkaz LBLOGOUT, błd napisu <numer> usuwalny Wysłanie rozkazu z poprawionym numerem x rozkaz LBSETHDR, brak inicjalizacji zegara usuwalny Zaprogramowanie zegara x x rozkaz LBSETHDR, błd bajta kontrolnego usuwalny Aplikacja uytkownika, ponowienie akcji x rozkaz LBSETHDR, błd parametru PS usuwalny Za duo parametrów, ponowienie akcji x rozkaz LBSETHDR, błd nagłówka usuwalny Niepoprawne dane, zbyt dua liczba znaków w przesłanym nagłówku, przesła poprawiony rozkaz rozkaz LBSETHDR, błd fiskalizacji usuwalny Niepoprawny format NIP, przesła poprawiony rozkaz x x x x 9 rozkaz LBSETHDR, niezerowe totalizery usuwalny Wykonanie raportu dobowego x x rozkaz LBSETCK, błd bajta kontrolnego usuwalny Aplikacja uytkownika, ponowienie akcji x rozkaz LBSETCK, błdna ilo parametrów usuwalny Wysłanie poprawnego rozkazu x rozkaz LBSETCK, błd danych usuwalny Błdny format danych, przesłanie poprawionego rozkazu x rozkaz LBSETCK, błd daty (data wczeniejsza od ostatniego zapisu w module fiskalnym) usuwalny Wysłanie poprawnego rozkazu x x x Strona / 9

53 Opis przyczyny błdu/ sekwencja, której dotyczy Nr błd Typ błdu Sposób usunicia błdu usuwany przez: S U Ap rozkaz LBSETCK, niezerowe totalizery usuwalny Wykonanie raportu dobowego x x rozkaz LBSETCK, brak zwartej zwory serwisowej usuwalny Zewrze zwor serwisow i ponownie przesła sekwencj lub wprowadzi dane x rozkaz LBSETPTU, brak inicjalizacji zegara usuwalny Zaprogramowanie zegara x x x 9 rozkaz LBSETPTU, błd bajta kontrolnego usuwalny Aplikacja uytkownika, ponowienie akcji x 0 rozkaz LBSETPTU, błdna ilo parametrów usuwalny Wysłanie poprawnego rozkazu x rozkaz LBSETPTU, niezerowe totalizery usuwalny Wykonanie raportu dobowego x x rozkaz LBSETPTU, błd danych usuwalny Aplikacja uytkownika, ponowienie akcji x rozkaz LBSETPTU, przekroczona ilo zmian PTU nieusuwalny Wysłano 0 zmian PTU, dalsze zmiany niemoliwe rozkaz LBTRPTU, brak inicjalizacji zegara usuwalny Zaprogramowanie zegara x x rozkaz LBTRPTU, błd bajta kontrolnego usuwalny Aplikacja uytkownika, ponowienie akcji X rozkaz LBTRPTU, błdna ilo parametrów usuwalny Aplikacja uytkownika, ponowienie akcji X rozkaz LBTRPTU, niezerowe totalizery usuwalny Wykonanie raportu dobowego X X 9 rozkaz LBTRPTU, błd parametru usuwalny Błdny format danych, przesłanie poprawionego rozkazu X rozkaz LBDAYREP, brak inicjalizacji zegara usuwalny Zaprogramowanie zegara X X rozkaz LBDAYREP, błd bajta kontrolnego usuwalny Aplikacja uytkownika, ponowienie akcji X rozkaz LBDAYREP, przesłana data nie jest zgodna z RTC rozkaz LBDAYREP, błd daty (wczeniejsza od ostatniego zapisu w module fiskalnym) usuwalny Wysłanie poprawionego rozkazu X X usuwalny Wysłanie poprawionego rozkazu X X rozkaz LBDAYREP, stan tylko do odczytu, nieusuwalny Taksometr jest w stanie tylko do odczytu mona wykonywa tylko raporty 9 rozkaz LBPRG, błd bajta kontrolnego usuwalny Aplikacja uytkownika, ponowienie akcji X Strona / 9

54 Opis przyczyny błdu/ sekwencja, której dotyczy Nr błd Typ błdu Sposób usunicia błdu usuwany przez: S U Ap rozkaz LBPRGLN, brak inicjalizacji zegara, usuwalny Zaprogramowanie zegara X X X rozkaz LBPRGLN, błd bajta kontrolnego usuwalny Aplikacja uytkownika, ponowienie akcji x rozkaz LBPRGLN, błd danych usuwalny Przesła poprawne dane x rozkaz LBPRGLN, niezerowe totalizery usuwalny Wykonanie raportu dobowego x x rozkaz LBTAXIREP, błd bajta kontrolnego usuwalny Aplikacja uytkownika, ponowienie akcji x rozkaz LBPRGTAXI, brak inicjalizacji zegara usuwalny Zaprogramowanie zegara x x x 9 rozkaz LBPRGTAXI, błd bajta kontrolnego usuwalny Aplikacja uytkownika, ponowienie akcji x 0 rozkaz LBPRGTAXI, błd parametrów usuwalny Błdny format danych, przesłanie poprawionego rozkazu x rozkaz LBPRGTAXI, brak zwory serwisowej usuwalny Wezwa serwis x rozkaz LBPRGRAB, brak inicjalizacji zegara usuwalny Zaprogramowanie zegara x x x rozkaz LBPRGRAB, błd bajta kontrolnego usuwalny Aplikacja uytkownika, ponowienie akcji x rozkaz LBPRGRAB, błd parametrów usuwalny Błdny format danych, przesłanie poprawionego rozkazu x rozkaz LBPRGRAB, brak zwory serwisowej usuwalny Wezwa serwis x rozkaz LBPRGCFG, brak inicjalizacji zegara usuwalny Zaprogramowanie zegara x x x 9 rozkaz LBPRGCFG, błd bajta kontrolnego usuwalny Aplikacja uytkownika, ponowienie akcji x 0 rozkaz LBPRGCFG, błd parametrów usuwalny Błdny format danych, przesłanie poprawionego rozkazu x rozkaz LBPRGCFG, brak zwory serwisowej usuwalny Wezwa serwis x otwarcie transakcji, brak stawek PTU usuwalny Zaprogramowa stawki PTU x x x otwarcie transakcji, tryb "tylko do odczytu" nieusuwalny Taksometr jest w stanie tylko do odczytu mona wykonywa tylko raporty otwarcie transakcji, nie zaprogramowany zegar usuwalny Zaprogramowanie zegara x x x otwarcie transakcji, błd bazy danych dla transakcji usuwalny Wezwa serwis x x Strona / 9

55 Opis przyczyny błdu/ sekwencja, której dotyczy Nr błd Typ błdu Sposób usunicia błdu usuwany przez: S U Ap otwarcie transakcji, błd danych programowania taksometru usuwalny Niezaprogramowane lub błdne dane taksometru, wezwa serwis x błd totalizerów, bdzie zerowanie RAM usuwalny Nacisn dowolny klawisz x wykonano automatyczne zerowanie statusu taksometru usuwalny Nacisn dowolny klawisz x 9 brak inicjalizacji zegara RTC usuwalny Zaprogramowa zegar x x 0 brak definicji stawek PTU dla transakcji usuwalny Zaprogramowa stawki PTU dla transakcji tylko serwis x błd zapisu do pamici fiskalnej nieusuwalny Wezwa serwis x błd inicjalizacji pamici fiskalnej (błd pól kontrolnych, brak numeru unikatowego lub błd sumy kontrolnej jednego z rekordów) nieusuwalny Wezwa serwis x błd inicjalizacji: błd sumy kontrolnej pamici programu nieusuwalny Wezwa serwis x błd inicjalizacji: błd testu pamici RAM nieusuwalny Wezwa serwis x błd inicjalizacji: brak komunikacji z zegarem RTC nieusuwalny Wezwa serwis x błd inicjalizacji: brak komunikacji z pamici nieulotn EEPRM, nieusuwalny Wezwa serwis x brak zapisów w pamici fiskalnej usuwalny Urzdzenie jest niezafiskalizowane x x x zła kolejno dat (raport okresowy) usuwalny Wprowadzi poprawn kolejno dat x 9 błd zegara RTC (raport rozliczeniowy) usuwalny Zaprogramowa zegar x x 90 niezerowe totalizery (raport rozliczeniowy) usuwalny Wykona raport dobowy x x 9 ilo wolnych rekordów w pamici fiskalnej <= 0, usuwalny Nacisn dowolny klawisz x 9 nastpiło całkowite zapełnienie pamici fiskalnej i przejcie do trybu "tylko do odczytu" nieusuwalny Mona wykonywa tylko raporty okresowe i miesiczne, wezwa SERWIS x x x Strona / 9

56 Opis przyczyny błdu/ sekwencja, której dotyczy Nr błd Typ błdu Sposób usunicia błdu usuwany przez: S U Ap 9 otwarcie transakcji, przepełnienie totalizerów usuwalny Wykona raport dobowy x x 9 Próba wejcia w tryb transakcji przy zwartej zworze serwisowej usuwalny Zdj zwor serwisow x x 9 Błdna pami fiskalna nieusuwalny Wezwa serwis x 99 ROZKAZ NIEZNANY, ilo parametrów Ps jest >0 usuwalny Wysła poprawny rozkaz x Zestawienie błdów wywietlanych na wywietlaczu operatora. Usuwany przez Wygld wywietlacza Opis przyczyny błdu Typ błdu Sposób usunicia błdu S U Ap Wezwa serwis x Błd fatalny nieusuwalny Brak zasilania, praca z baterii, komunikat o błdzie usuwalny Podłczenie zasilania, nacinicie dowolnego klawisza dla skasowania błdu x x Brak papieru usuwalny Załoenie nowej rolki papieru x x Opis zastosowanych skrótów: S serwis, U uytkownik, Ap aplikacja. Strona / 9

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 1 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 2 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 Spis treci 1 Wane informacje...6 2 Dane techniczne kasy...9

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu M116_Manager

Instrukcja obsługi programu M116_Manager Instrukcja obsługi programu M116_Manager Spis treści 1 Przeznaczenie...2 2 Podłączenie kasy do komputera... 2 2.1 Schemat podłączenia...2 2.2 Ustawienia programu... 2 3 Menu Towary... 4 4 Menu Opakowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F, FP-600A i FP-600B w wersji 7-stawkowej oraz drukarki Omega

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: 03 FUNKCJE SERWISOWE

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX Strona 1 1. Prezentacja 1.1. Zasadnicze funkcje Odczyt i pobór danych z tachografu Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu (pami i karta inteligentna wprowadzona

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

VENTO / VENTO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki

VENTO / VENTO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VENTO / VENTO APTEKA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INSTR_OBSLUGI_VENTOA_V34_20050922.DOC Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi taksometru ELITE TAXI zintegrowanego z kasą rejestrującą

Instrukcja obsługi taksometru ELITE TAXI zintegrowanego z kasą rejestrującą taksometru ELITE TAXI zintegrowanego z kasą rejestrującą wersja 1.0 styczeń 2003r. - 2 - Spis treści Dane techniczne...5 Parametry metrologiczne...5 Parametry fizyczne...5 Warunki eksploatacji...6 Wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VIVO / VIVO APTEKA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie III NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBÓR FUNKCJI 03 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

VEGA MOBIL. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VEGA MOBIL

VEGA MOBIL. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VEGA MOBIL 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VEGA MOBIL 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl INSTR_OBSLUGI_VEGAMOBIL_V35_20050401.DOC

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) 863-63-53 INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INT. - 1 - Instrukcja Obsługi XL-2A / XL-1 SZYFRATOR. ARM STAY INSTANT AC/LB READY 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023)

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023) OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023) Tok postpowania od momentu zakupu masownicy do jej pełnego uruchomienia. Masownica próniowa pracuje w dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM DTR Załcznik nr 6 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM Wydanie 1b lipiec 2014 r. 1 Załcznik nr 6 DTR SPIS TRECI STRONA 1. Własnoci interfejsu PROFIBUS DP... 3 2. Podłczenie magistrali... 3 3. Parametry

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII Instrukcja obsługi generatora PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS Dyplomant: Piotr

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT)

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) Kasa z numerem unikatowym: JT. Programowanie stawek VAT UWAGA. 1. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym. 2. Do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Szeroki wydruk rejestru VAT...4 Filtry wydruków dotyczcych VAT...5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Frigo II oraz Frigo II+

Frigo II oraz Frigo II+ NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Frigo II oraz Frigo II+ 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_FrigoII_v91_20050308_Novitus.doc

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.01 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Współpraca

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM

Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.04 Aplikacja PLOMP PLUS FM przeznaczona jest

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 RMC Serwer komunikacyjny Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 1 Wstęp Wersja serwera komunikacyjnego RMC 1.9 wnosi kilka istotnych zmian w sposobie programowania

Bardziej szczegółowo

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Warunki pracy WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Temperatura otoczenia musi być większa od 0 C, lecz nie może przekraczać 40 C. 2. Kasa fiskalna musi być podłączona do baterii wewnętrznej 6V. 3. Kasę fiskalną

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INSTR_OBSLUGI_PS3000pn_V31_20060306.DOC Infolinia: 0 801 13 00 23,

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 2.00

Wersja dokumentu: 2.00 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT Lipiec 2007 Wersja dokumentu: 2.00 Spis treści: 1. KOMPLETACJA... 3 2. SŁOWNICZEK... 4 3. WAŻNE ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW... 8 4. DRUKARKI FISKALNE... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka drukarki fiskalnej 4 2. Warunki pracy i przechowywania drukarki 5 3. Wyświetlacz 5 4. Klawiatura 6 5. Tylny panel drukarki 11

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Tipo. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS TIPO 13.

Tipo. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS TIPO 13. 13. NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Tipo NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_Tipo_v88_20050217_Novitus.doc

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, Gdask, Poland.

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, Gdask, Poland. Spis treci 1. Wane informacje... 2 1.1 Utylizacja niepotrzebnego sprztu elektrycznego i elektronicznego. 1.2 Przeznaczenie i charakterystyka przemiennika TV 2. Podłczenia, elementy funkcjonalne... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Temo

Drukarka fiskalna Posnet Temo Drukarka fiskalna Posnet Temo Wersja dokumentu 21 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; wwwposnetcom; Posnet@Posnetcom bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TG051

Instrukcja obsługi TG051 Instrukcja obsługi TG051 1.0 Zawarto zestawu 1.1 Opis produktu 1.2 Ustawianie wartoci parametrów pracy automatycznej Parametry jasnoci dla pozycji słoca Parametry przekanika zmierzchowego Parametry zegara

Bardziej szczegółowo

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA Należy wcisnąć przycisk PROGR a następnie kod serwisowy 8 7 1 0 2 1. Pomiędzy kolejnymi wciśnięciami nie może upłynąć czas dłuższy niż 5s. Na wyświetlaczu pojawią się dwa myślniki

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 1 Spis Treci Lp. Tre

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET W niniejszym dokumencie zawarto skrócony opis sposobu zmiany stawek VAT w kasach fiskalnych POSNET Spis treści Wstęp2 KASA POSNET BINGO 701-752 (MS):3 Programowanie

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELZAB ZETA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELZAB ZETA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELZAB ZETA Redakcja 1.2 - Opis ogólny 3 1 Charakterystyka drukarki 3 4 3 Budowa drukarki 5-7 7 7 8 9 10 6 Obsługa drukarki z klawiatury lokalnej 10 lawiatury lokalnej w trybie lokalnym

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INFORMATYKI 0

LABORATORIUM INFORMATYKI 0 1. Uruchomi VS Express 2. Wybra z menu File, New Project 3. W oknie dialogowym New Project a. Podwietli Windows Application b. W pole Name wpisa własna nazw np. Program7 4. Zostanie utworzony szkielet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EJ

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EJ Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EJ Wersja dokumentu: 003 Usuwanie zużytych urządzeń Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać drukarki traktując ją jako normalne odpady komunalne!

Bardziej szczegółowo