INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

2 2 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

3 Spis treci 1 Wane informacje Dane techniczne kasy Menu kasy...13 Logowanie...13 Poruszanie si po menu...14 Menu kierownika...15 Menu kasjera Wprowadzanie danych...18 Edycja liczb...18 Edycja napisów...19 Edycja numerów Wywietlacz operatora...21 Regulacja kontrastu...21 Regulacja podwietlenia Wywietlacz klienta Mechanizm drukujcy...24 Wymiana papieru Złcza Sprzeda...26 Wprowadzanie ceny...26 Wprowadzanie iloci...27 Wprowadzanie rabatu lub narzutu do pozycji...28 Wybieranie towaru...30 Klawisze szybkiej sprzeday...32 Stan 'PODSUMA'...33 Wprowadzanie rabatu lub narzutu do paragonu...33 Formy płatnoci (waluty) Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

4 Płatno gotówkowa...35 Rozliczenie opakowa...35 Stornowanie pozycji...36 Anulowanie paragonu...37 Wpłata / wypłata Raporty...39 Raport dobowy...39 Raport sprzeday ilociowo wartociowy...39 Raport PLU nieaktywnych...41 Raport PLU z PTU...41 Raport pełny bazy PLU...41 Raport opakowa...42 Raport zmianowy sprzeday...42 Raport kasjera...42 Raport rabatów...43 Raport form płatnoci...43 Raport klawiszy szybkich...43 Raport grup towarowych...43 Raport PTU...44 Raport formatów kodów...44 Pozostałe raporty Programowanie kasy...45 Baza PLU...45 Baza opakowa...47 Baza kasjerów...48 Baza rabatów i narzutów...49 Baza form płatnoci...50 Baza klawiszy szybkich...51 Baza grup towarowych...52 Zestaw raportów...52 Stawki PTU Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

5 Format kodów kreskowych...54 Data i czas...55 Nagłówek kasy Kasowanie danych Konfiguracja kasy...57 Format wartoci...57 Czuło papieru...57 Porty komunikacyjne...57 Szuflada...58 Komunikacja z PC Opis błdów Certyfikaty...64 DEKLARACJA CE...64 DECYZJA MINISTERSTWA FINANSÓW Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

6 1 W ane infor m a c j e ROLKI KASOWE Naley uywa jedynie oryginalnego papieru termicznego (z nadrukiem firmowym POSNET). Uywanie innego papieru ni oryginalny moe doprowadzi do uszkodzenia głowicy mechanizmu drukujcego kasy i znacznie zmniejszy jako wydruków. Korzystanie z papieru nie spełniajcego wymaga okrelonych przez producenta powoduje utrat gwarancji. Ponadto papier nie odpowiadajcy warunkom technicznym nie gwarantuje zachowania treci wydruków przez okres 5 lat. WYMIANA PAPIERU Nie wolno wysuwa papieru z komory mechanizmu drukujcego, gdy dwignia dociskajca głowic (papier) do wałka jest opuszczona - grozi to uszkodzeniem mechanizmu drukujcego. Papier naley wymienia w momencie pojawienia si zabarwionej krawdzi. Aby uzyska wicej informacji, przeczytaj Mechanizm drukujcy - wymiana papieru (str. 24). NAPRAWA KASY Za wyjtkiem czynnoci opisanych w niniejszej instrukcji nigdy nie naley wykonywa samodzielnie napraw kasy. Powinny one by zlecone serwisowi autoryzowanemu przez POSNET. Pracownik serwisu zawsze musi posiada wystawion na jego nazwisko, wan legitymacj. Nie wolno, pod grob utraty gwarancji, narusza plomby zabezpieczajcej kas przed otworzeniem przez osoby niepowołane. 6 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

7 DATA i CZAS Uytkownik moe samodzielnie zmieni czas raz na dob o 1 godzin zgodnie z obowizujcymi przepisami. Przed rozpoczciem sprzeday naley upewni si czy data i czas zegara kasy s prawidłowe. Jeeli dane nie s poprawne, a rozbieno przekracza 1 godzin, naley wezwa serwis. PARAGONY I RAPORTY DOBOWE Kada transakcja powinna zakoczy si wydrukowaniem paragonu, który zgodnie z przepisami naley wrczy osobie kupujcej. Kady dzie pracy (sprzeday) naley zakoczy wykonaniem raportu dobowego. HASŁO KIEROWNIKA Jeeli zostało zaprogramowane hasło kierownika, naley je pamita. Wejcie w menu kierownika bez znajomoci hasła moliwe jest tylko po interwencji serwisu. ZASILANIE Pod grob utraty gwarancji naley stosowa wyłcznie zasilacz zewntrzny dołczony do kasy. Korzystanie z innych zasilaczy moe spowodowa uszkodzenie kasy. Nie wolno odłcza zasilania w trakcie drukowania paragonów. Kasa POSNET BINGO PLUS 2.01 jest wyposaona w wewntrzny akumulator. Niemniej zaleca si prac z podłczonym na stałe zasilaczem kasy. 7 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

8 W pełni naładowany akumulator zapewnia wydruk około 6 tysicy linii (bez podłczenia zasilania). W przypadku pracy z baterii, w celu zmniejszenia poboru prdu, kasa usypia si po 15 minutach od ostatniego nacinicia klawisza. W przypadku pełnego rozładowania akumulatora, jego ładowanie moe trwa do 10 godzin. Nie naley doprowadza do pełnego rozładowania akumulatora. Zaleca si podłczenie zewntrznego zasilacza w przypadku, gdy kasa nie jest uywana. KODY AUTORYZACJI Nowa kasa wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji. Brak wprowadzenia kodu w cigu 30 dni spowoduje zatrzymanie pracy kasy. Urzdzenie sygnalizuje aktualny stan komunikatem: Kasa bdzie pracowała dni xx Kod autoryzacji naley uzyska od sprzedawcy kasy. Wprowadzenie kodu moe by wymagane po niektórych naprawach wykonywanych przez serwis. WŁCZANIE I WYŁCZANIE KASY Włczanie i wyłczanie kasy nastpuje zawsze przez przytrzymanie klawisza C. Przy włczeniu naley przytrzyma klawisz do momentu zawiecenia wywietlacza operatora oraz sygnału dwikowego. Wyłczenie kasy nastpuje po przytrzymaniu klawisza C do momentu 3 sygnałów dwikowych. 8 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

9 2 D a n e t e c h n i c z n e k a s y Wymiary kasy: 298 x 219 x 120 mm Masa kasy: ~ 1,7 kg Zasilanie: Wbudowany akumulator zapewniajcy wydruk 6000 linii; Zasilacz niestabilizowany 15V / 0.4A Zakres temperatur pracy: ºC Mechanizm drukujcy: Mechanizm termiczny (oryginał + kopia) 20 znaków w wierszu Papier: 2 x 32 mm Wywietlacz operatora: LCD alfanumeryczny ; 2 x 16 znaków Wywietlacz klienta: Numeryczny 8 cyfr Klawiatura: 24 klawisze; opcjonalnie 29 klawiszy 9 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

10 Złcza / Współpraca z innymi urzdzeniami: gniazdo RS232 do obsługi PC lub wagi gniazdo RS232 do obsługi czytnika kodów gniazdo szuflady gniazdo zasilacza Liczba towarów (PLU): Klawisze szybkiej sprzeday: 5 + 5; opcjonalnie Liczba opakowa: 15 Liczba kasjerów: 8 Liczba rabatów / narzutów: 8 Liczba form płatnoci: 8 Liczba walut: 8 Liczba grup towarowych: 16 Maksymalna cena: ,99 10 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

11 Maksymalna kwota transakcji: ,99 Maksymalna warto totalizera: ,00 Maksymalna ilo: ,999 Maksymalna liczba pozycji na paragonie: 128 Strona kodowa czcionki: MAZOVIA Liczba stawek PTU: 7 Raporty zerujce: Dobowy Sprzeday (ilociowo wartociowy) Opakowa Zmianowy Kasjera Rabatów Form płatnoci Grup towarowych 11 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

12 Raporty czytajce: Okresowy (pełny, podsumowanie) Miesiczny (pełny, podsumowanie) Sprzeday (ilociowo wartociowy) Towarów nieaktywnych Towarów z PTU Bazy towarowej Opakowa Zmianowy Kasjera Rabatów Form płatnoci Klawiszy Grup towarowych PTU Formatów kodów Kasy (napisów stałych) Serwisowy 12 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

13 3 M e n u k a s y Logowanie Jeeli w kasie nie ma zaprogramowanych innych operatorów ni kierownik oraz nie posiada on zaprogramowanego hasła, wówczas logowanie nie jest wymagane, a kasa bezporednio po uruchomieniu przechodzi w tryb sprzeday. Pojawia si ekran: Do zapłaty Warto: 0,00 W tym stanie mona rozpocz nowy paragon (jeeli s zaprogramowane nagłówek, stawki PTU oraz przynajmniej jeden towar). Aby przej do menu kierownika, naley wyj z trybu sprzeday, przez dłu- sze przytrzymanie klawisza 'C'. Jeeli nie s spełnione kryteria opisane powyej, kasa zgłasza si menu, umoliwiajcym wybór operatora: LOGOWANIE: KIEROWNIK 1 Jeeli wybrany operator posiada zaprogramowane hasło, naley je poda: Hasło: **** 13 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

14 W zalenoci od typu wybranego operatora (kierownik lub kasjer) kasa przechodzi do menu kierownika: 1 Menu sprzeday lub kasjera: 1 Sprzeda Poruszanie si po menu Sposób poruszania si po menu kasy jest bardzo prosty i intuicyjny. Słu do tego 4 klawisze:,, RAZEM i C. poprzednia pozycja menu; nastpna pozycja menu; RAZEM przejcie do niszego poziomu menu lub zatwierdzenie funkcji; C wyjcie z menu do poziomu wyszego lub logowania aby wyj z trybu sprzeday, naley dłuej przytrzyma klawisz. 14 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

15 Menu kierownika 1 Menu sprzeday 1 Sprzeda 2 Wpłata gotówki 3 Wypłata gotówki 4 Raport kasjera (czytajcy) 2 Raporty zerujce 2.1 Raport dobowy 2.2 Raport sprzeday (ilociowo wartociowy) Raport całej bazy Raport wg grupy Raport wg numerów PLU (od do) 2.3 Raport opakowa 2.4 Raport zmianowy 2.5 Raport kasjera 2.6 Raport rabatów 2.7 Raport form płatnoci 2.8 Raport grup towarowych 2.9 Zestaw raportów 3 Raporty czytajce 3.1 Raporty okresowe Okresowy pełny Okresowy podsumowanie Miesiczny pełny Miesiczny podsumowanie Rozliczeniowy 3.2 Raport sprzeday Raport całej bazy Raport wg grupy Raport wg numerów PLU (od do) 3.3 Raport PLU nieaktywnych 3.4 Raport PLU z PTU Raport całej bazy Raport wg grupy Raport wg numerów PLU (od do) 3.5 Raport bazy PLU Raport całej bazy Raport wg grupy Raport wg numerów PLU (od do) 3.6 Raport opakowa 3.7 Raport zmianowy 3.8 Raport kasjera 3.9 Raport rabatów 15 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

16 3.10 Raport form płatnoci 3.11 Raport klawiszy 3.12 Raport grup towarowych 3.13 Raport PTU 3.14 Raport formatów kodów 3.15 Raport kasy (napisów stałych) 3.16 Raport serwisowy 4 Programowanie kasy 4.1 Baza PLU 4.2 Opakowania 4.3 Kasjerzy 4.4 Rabaty i narzuty 4.5 Formy płatnoci 4.6 Klawisze 4.7 Grupy towarowe 4.8 Zestaw raportów 4.9 Stawki PTU 4.10 Format kodów kreskowych 4.11 Data i czas 4.12 Nagłówek kasy 4.13 Hasło kierownika 5 Kasowanie rekordów baz 5.1 Baza PLU 5.2 Opakowania 5.3 Kasjerzy 5.4 Rabaty i narzuty 5.5 Formy płatnoci 5.6 Klawisze 5.7 Grupy towarowe 5.7 Formaty kodów 6 Konfiguracja 6.1 Format wartoci 6.2 Wywietlacz operatora Kontrast wywietlacza Jasno wywietlacza Podwietlenie wywietlacza 6.3 Czuło papieru 6.4 Porty komunikacyjne COM 1 (Urzdzenie: PC / WAGA) Parametry komunikacji z PC Parametry komunikacji z wag 6.5 Szuflada 6.6 Komunikacja z PC 6.7 Modem 16 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

17 7 Serwis 7.1 FSK: TYLKO SERWIS 7.2 Przegld serwisowy 7.3 Data i czas 7.4 Kod autoryzacji Wprowad kod Resetuj kody 7.5 TEST: TYLKO SERWIS 8 Komunikacja z PC Menu kasjera 1 Sprzeda 2 Wpłata gotówki 3 Wypłata gotówki 4 Raport kasjera (czytajcy) PRZYKŁAD Aby wykona Raport dobowy, naley po zalogowaniu kierownika wybra menu 2 przez uycie klawisza : 2 Raporty zerujce a nastpnie zatwierdzi klawiszem RAZEM: 2.1 Raport dobowy Aby wybra funkcj, ponownie naley zatwierdzi wybór klawiszem RAZEM. 17 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

18 4 W p r o w a d z a n i e d a n yc h Edycja liczb W trakcie edycji (wpisywania bd zmiany) wartoci liczbowych poszczególne klawisze pełni nastpujce funkcje: 0 9 Wprowadzanie cyfr; Przecinek Wprowadzanie przecinka dziesitnego; RAZEM Zatwierdzenie wartoci. W trybie sprzeday wartoci typu cena, ilo, numer towaru zatwierdzane s odpowiednimi klawiszami (CENA, ILO, PLU). Wicej informacji znajduje si w rozdziale Sprzeda; C Kasowanie ostatniej cyfry. Dłusze przytrzymanie klawisza powoduje skasowanie całego wprowadzonego cigu. 18 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

19 Edycja napisów Podczas programowania baz danych lub wyszukiwania towarów moliwe jest wprowadzanie napisów zawierajcych litery, cyfry oraz symbole. Klawisze numeryczne umoliwiaj wprowadzenie nastpujcych znaków: 1 1,. : ;!? % # 2 A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 Ł 6 M N O 6 Ó 7 P Q R S 7 8 T U V 8 9 W X Y Z 9 0 Spacja = _ ' RAZEM Zatwierdzenie wprowadzonego cigu C Kasowanie znaku przed kursorem. Dłusze przytrzymanie klawisza powoduje skasowanie całego wprowadzonego cigu. przesunicie kursora z prawo przesunicie kursora w lewo 19 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

20 Przecinek Wywołanie funkcji przegldania i wyboru symboli! Symbol naley wybra przez przesunicie kursora klawiszami,,, i zatwierdzenie klawiszem RAZEM. Edycja numerów Przy wpisywaniu numerów rekordów, np. podczas przeszukiwania baz danych oprócz funkcji opisanych w czci Edycja liczb moliwa jest zmiana edytowanej wartoci klawiszami: zwikszenie wartoci o 1; zmniejszenie wartoci o Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

21 5 W y w i e t l a c z o p e r a t o r a Kasa Posnet Bingo PLUS jest wyposaona w alfanumeryczny wywietlacz obsługi posiadajcy 2 linie po 16 znaków. Wywietlacz umoliwia regulacj kontrastu oraz podwietlenia. Regulacja kontrastu Regulacja kontrastu jest moliwa przez wybór menu: Kontrast wywietlacza Kontrast jest regulowany w zakresie Warto mona wpisa przy uyciu klawiatury numerycznej, lub klawiszy,. Wpisan warto zatwierdzamy klawiszem RAZEM: Kontrast: Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

22 Regulacja podwietlenia Kasa umoliwia zaprogramowanie dwóch ustawie. Pierwsze z nich: Jasno wywietlacza umoliwia ustawienie intensywnoci podwietlenia w zakresie Jasno: 7 Drugie: Podwietl. wywietlacza umoliwia wybór nastpujcych ustawie: Podwietlenie: zawsze podwietlenie jest włczone zawsze, niezalenie od sposobu zasilania kasy; Podwietlenie: wyłczone podwietlenie wyłczone; Podwietlenie: włczone podwietlenie działa tylko przy podłczonym zasilaczu zewntrznym. 22 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

23 6 W y w i e t l a c z k l i e n t a Kasa jest wyposaona w numeryczny wywietlacz klienta, na którym prezentowana jest suma do zapłaty (lub zwrotu). Ponadto za pomoc symboli lub napisów sygnalizowane s nastpujce stany kasy: Potwierdzenie gotowoci do połczenia z komputerem Konieczno naładowania akumulatora kasy Do kasy podłczono zewntrzny zasilacz lub Błd danych, brak papieru, niedozwolona operacja lub Operacje zwizane z obsług opakowa zwrotnych lub Kasa znajduje si w trybie storno Kasa znajduje si w trybie pracy zwizanym z programowaniem 23 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

24 7 M e c h a n i z m d r u k u jcy Zastosowany mechanizm wymaga stosowania papieru o szerokoci 32 mm i długoci maksymalnie 30 metrów. Stosowanie papieru innego ni zalecany przez producenta moe by powodem utraty gwarancji. Wymiana papieru Sposób zakładania nowej rolki papieru jest taki sam dla oryginału i dla kopii. Koniec kopii naley dodatkowo załoy na szpul zwijacza kopii. Aby załoy now rolk papieru naley: 1. Zdj pokryw mechanizmu drukujcego. 2. Odchyli głowic mechanizmu przez nacinicie dwigni z jego lewej strony. 3. Włoy w umieszczon w dolnej pokrywie wnk now rolk papieru (oryginał lub kopia). 4. Wsun koniec papieru midzy wałek i czoło głowicy. 5. Docisn głowic do wałka naciskajc dwigni z jego lewej strony. 6. Zakładajc rolk kopii naley wsun koniec papieru w szczelin rolki zwijacza. 7. Załoy pokryw mechanizmu drukujcego przekładajc koniec papieru oryginału przez szczelin wyjcia papieru w pokrywie. 24 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

25 8 Z łcza Kasa POSNET BINGO PLUS 2.01 posiada 4 gniazda oznaczone nastpujco: 1. Zasilanie; 2. Komputer lub waga (w zalenoci od ustawie konfiguracji COM 1 w menu 6.4.1). W trybie pracy z komputerem (menu 8) konfiguracja menu nie jest brana pod uwag; 3. Szuflada na pienidze; 4. Czytnik kodów kreskowych 25 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

26 9 S p r z e d a Po wejciu w tryb sprzeday kasa zawsze zgłasza si standardowym komunikatem: Do zapłaty Warto: 0,00 Realizujc sprzeda uytkownik w dowolnej kolejnoci moe wprowadzi parametry linii paragonu: cen towaru, ilo oraz rabat. Jeeli parametry nie zostan okrelone, wówczas kasa przyjmie wartoci domylne. Zatwierdzenie linii paragonu (sprzeda) odbywa si przez okrelenie towaru. Wprowadzanie ceny Dopuszczalne jest wprowadzenie wartoci w zakresie od 0,01 do ,99. Podana kwota moe zawiera maksymalnie dwie cyfry po przecinku dziesitnym: 5,99 Warto: 0,00 Wprowadzon warto naley zatwierdzi klawiszem CENA: Cena: 5,99 26 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

27 W przypadku wprowadzenia błdnej wartoci operacj mona powtórzy dowoln ilo razy. Przy zatwierdzeniu linii zostanie uwzgldniona ostatnia wprowadzona warto. Cena moe zosta okrelona równie podczas programowania towaru w bazie danych PLU. Wówczas kasjer moe j zmieni w sposób opisany powyej, jeeli nie zaznaczono, e zaprogramowana cena jest 'sztywna'. W przeciwnym wypadku kasa zgłosi komunikat: Cena sztywna z bazy PLU i zatwierdzi sprzeda z cen z bazy towarowej. Jeeli natomiast w bazie nie okrelono ceny, a uytkownik zatwierdzi towar bez wczeniejszego jej podania, wówczas kasa zgłosi komunikat: Podaj cen: Wprowadzon warto naley zatwierdzi klawiszem CENA lub RAZEM. Wprowadzanie iloci Dopuszczalne jest wprowadzenie wartoci w zakresie od 0,001 do ,999. Podana ilo moe zawiera maksymalnie trzy cyfry po przecinku dziesitnym: 5 Warto: 0,00 27 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

28 Wprowadzon warto naley zatwierdzi klawiszem ILO. Ilo: 5,000 Jeeli kasjer nie poda iloci, wówczas zawsze sprzedawana jest jedna sztuka. W bazie towarowej dla poszczególnych pozycji mona zaprogramowa format 'ilo' całkowity. Wówczas towar moe by sprzedawany wyłcznie w iloci całkowitej. Funkcja ta pomaga unikn szeregu pomyłek operatora. Jeeli dla takiego towaru kasjer zatwierdzi ilo inn ni liczba całkowita kasa zgłosi błd: Ilo w bazie całkowita 59 Uycie klawisza ILO, bez wczeniejszego wprowadzenia wartoci spowoduje prób odczytania przez kas iloci z WAGI (jeeli port wagi jest odpowiednio skonfigurowany). Podobnie jak w przypadku ceny, równie ilo mona wprowadza wielokrotnie, a zapamitana zostanie warto wprowadzona jako ostatnia. Wprowadzanie rabatu lub narzutu do pozycji Funkcja ta jest dostpna w zalenoci od zaprogramowanych uprawnie operatora. Moe on mie przydzielony dostp do rabatów/narzutów zaprogramowanych w bazie i / lub rabatów/narzutów okrelanych na etapie sprzeday tzw. 'z rki'. 28 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

29 Aby przej do menu wyboru rabatu / narzutu naley wybra klawisz Funkcja, a nastpnie klawisz 1 (Rabaty/Narzuty). Wówczas w zalenoci od uprawnie kasjera kasa: zasygnalizuje dwikiem brak dostpu do funkcji, jeeli kasjer nie ma uprawnie do adnego typu operacji; przejdzie do menu wyboru, jeeli kasjer posiada uprawnienia do obu typów operacji (z bazy i 'z rki'); Rodzaj Rab/Narz: z bazy wówczas naley wybra dan opcj posługujc si kursorami góra, dół, a nastpnie zatwierdzi wybór klawiszem RAZEM. przejdzie do menu wyboru rabatu / narzutu zaprogramowanego w bazie, jeeli kasjer ma uprawnienia wyłcznie do operacji tego typu; Rabat/Narzut: 1 Promocja wybór rabatu / narzutu nastpuje zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale Edycja numerów. przejdzie do menu wyboru typu rabatu / narzutu udzielonego 'z rki', je- eli kasjer ma uprawnienia wyłcznie do operacji tego typu. Rodzaj: Rabat procentowy 29 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

30 posługujc si kursorami góra, dół naley wybra jeden z czterech typów operacji: Rabat procentowy, Narzut procentowy, Rabat kwotowy, Narzut kwotowy, a nastpnie zatwierdzi wybór klawiszem RAZEM. W zalenoci od dokonanego wyboru kasa zgłosi jeden z dwóch poniszych komunikatów: Warto: 0,00% dla operacji procentowych, lub: Warto 0,00 dla operacji kwotowych. Wprowadzon warto naley zatwierdzi klawiszem RAZEM, co zostanie potwierdzone stosownym komunikatem, np.: Rabat 5,00% Wybieranie towaru Wybór towaru moe nastpi na kilka sposobów opisanych poniej. Wybranie zaprogramowanego towaru (jeeli znana jest cena) skutkuje wydrukowaniem linii paragonu. wybór po numerze towaru; Nastpuje przez wprowadzenie numeru zaprogramowanego towaru i zatwierdzenie go klawiszem PLU. 30 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

31 Opcjonalnie mona wywoła przegldanie listy zaprogramowanych towarów klawiszem. PLU numer: 1 NAZWA TOWARU przegldanie listy klawiszami, pozwala sprawdzi nazw wybieranego towaru. Zatwierdzenie klawiszem RAZEM spowoduje sprzeda. wybór po nazwie; Po przejciu do trybu przegldania bazy po numerze towaru (opis powy- ej) klawiszem PLU moemy wybra opcj wyszukiwania po nazwie Kasa podpowiada pierwszy towar w porzdku alfabetycznym: Podaj nazw: MLEKO Nazw naley wprowadzi zgodnie z regułami opisanymi w czci Edycja napisów. Podczas wpisywania kasa podpowiada pierwszy wyszukany towar spełniajcy podane kryterium. Brak uzupełnienia do pełnej nazwy, oznacza, e wprowadzony cig jest nieprawidłowy. Dodatkowo, list towarów moemy przewija klawiszami,. Towary s wywietlane w porzdku alfabetycznym. Kursor ustawia si zawsze po czci wspólnej poprzedniego i obecnego towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem RAZEM kasa przechodzi do menu wyszukiwania po numerze. Aby wykona sprzeda naley ponownie zatwierdzi wybór klawiszem RAZEM. 31 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

32 skanowanie czytnikiem kodów kreskowych; Czynno ta nie wymaga wykonania adnych dodatkowych operacji na kasie. Po poprawnym skanowaniu kodu, który jest zaprogramowany w urzdzeniu kasa wydrukuje lini paragonu. Niezalenie od sposobu wybrania towaru sprzeda oprócz wydruku potwierdzona jest na wywietlaczu operatora: MLEKO Warto: 2,00 Klawisze szybkiej sprzeday Klawisze szybkie umoliwiaj programowanie nie tylko skrótu do numeru PLU, ale równie iloci oraz tego, czy kasa ma zakoczy paragon. Mona zatem tak skonfigurowa kas, aby po uyciu jednego z klawiszy szybkich została zarejestrowana sprzeda okrelonej iloci towaru bez koniecznoci wykonywania dodatkowych operacji. Jest to szczególnie przydatne jeeli czsto odbywa si sprzeda tego samego towaru w identycznej iloci np. bilety, gazety, itp. 32 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

33 Stan 'PODSUMA' Jest to stan, w którym nie mona ju wprowadza zmian dotyczcych zawartoci paragonu (sprzeda, storno). Mona natomiast wykonywa operacje dotyczce całego paragonu, takie jak: rabat / narzut do paragonu, zapłata całoci lub czciowa rónymi formami płatnoci. W stan 'PODSUMA' kasa przechodzi zawsze po uyciu klawisza RAZEM, jeeli jest rozpoczty paragon fiskalny i nie znajduje si w innym menu ni tryb sprzeday (np. ' Podaj cen', lub wyszukiwanie towaru). Przejcie do stanu 'PODSUMA' potwierdzane jest komunikatem: Suma: 4,49 Wyjcie ze stanu 'PODSUMA' nastpuje po uyciu klawisza C. Powoduje anulowanie wszystkich wprowadzonych form płatnoci, rabatów oraz narzutów. Na wywietlaczu kasy pojawi si komunikat: Warto: 4,49 W tym trybie moe by kontynuowana sprzeda. Mona równie ponownie przej do stanu 'PODSUMA'. Wprowadzanie rabatu lub narzutu do paragonu Rabat / narzut do całego paragonu jest udzielany w stanie 'PODSUMA', w sposób analogiczny jak operacje dotyczce linii. 33 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

34 Formy płatnoci (waluty) Zapłat formami płatnoci moemy wywoła w stanie 'PODSUMA'. Jeeli przed wywołaniem tej funkcji wprowadzona zostanie warto numeryczna, wówczas kasa przyjmie j jako deklarowan wpłat dan form płatnoci. Jeeli wywołanie nastpi bez okrelenia kwoty, zostanie zaliczona pozostała suma do zapłaty. 2 Suma: 4,49 Funkcj form płatnoci wywołujemy klawiszami FUNKCJA i 4. Wówczas wywietlana jest lista form płatnoci do wyboru, wraz z deklarowan kwot: 2,00 Forma: 1 NAZWA FORMY PŁAT Jeeli wybrano form płatnoci typu WALUTA, wówczas kasa przeliczy naleno wg zaprogramowanego kursu. 2,00 Forma: 2 EURO Jeeli wyliczona warto przekroczy sum do zapłaty, wówczas paragon zostanie zakoczony. Kasa poda warto reszty w złotówkach: Suma: 4,49 Reszta 3,81 W przypadku innych form płatnoci ni waluta (poza gotówk) podanie wikszej wartoci ni suma do zapłaty spowoduje wywietlenie komunikatu o błdzie. Kasa nie dopuszcza wydawania reszty z takich form płatnoci jak KARTA, CZEK, BON i KREDYT. 34 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

35 Płatno gotówkowa Obowizuj takie same zasady jak przy formach płatnoci. Aby dokona płatnoci gotówkowej naley uy klawisza RAZEM. Z gotówki moe zosta wydana reszta. Rozliczenie opakowa Rozliczenie zaprogramowanych opakowa z kaucj moe odbywa si na paragonie fiskalnym lub poza nim na odrbnym rozliczeniu niefiskalnym. Funkcj t mona wywoła bez rozpocztego paragonu, w trybie sprzeday oraz w stanie 'PODSUMA'. Jeeli kasjer przyjmuje opakowania zwracane przez klienta wówczas naley wywoła funkcj KAUCJE klawiszami FUNKCJA i 3. Pojawia si komunikat: Podaj ilo: 1,000 Po zatwierdzeniu klawiszem RAZEM, pojawi si lista wyboru: Opakowanie: 1 NAZWA OPAKOWANIA naley wybra opakowanie i ponownie zatwierdzi klawiszem RAZEM. Operacja potwierdzana jest komunikatem: Kaucja: - 2,50 35 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

36 Wydanie opakowa nastpuje po wybraniu klawiszy FUNKCJA i 2. Dane wprowadzane s w sposób opisany powyej. Operacja powoduje zwikszenie sumy do zapłaty Stornowanie pozycji Stornowanie (usuwanie) pozycji paragonu odbywa si w trybie sprzeday. Jeeli funkcja zostanie wywołana w stanie 'PODSUMA' to kasa powróci do trybu sprzeday o ile nie dokonano czciowej zapłaty (gotówk lub form płatnoci). Wprowadzony rabat lub narzut do paragonu zostanie skasowany. Storno wg linii Storno wg linii umoliwia usunicie całej linii paragonu. Funkcja jest wywoływana po wciniciu klawiszy FUNKCJA i 8. STORNO wg linii Wybór pozycji nastpuje klawiszami, : 6 MLEKO Warto: 1,99 Po zatwierdzeniu klawiszem RAZEM drukowana jest pozycja STORNO, a na wywietlaczu operatora podawany jest komunikat: MELKO Warto: -1,99 36 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

37 Storno wg towaru Jest to alternatywny sposób usuwania pozycji z paragonu. Moe on by stosowany tylko wobec towarów z flag iloci całkowitej ustawionej na NIE (patrz programowanie bazy towarowej). Jeeli po wywołaniu funkcji storno według linii: STORNO wg linii ponownie zostanie uyty klawisz FUNKCJA kasa przejdzie do funkcji stornowania wg towarów: STORNO wg PLU Wybór towaru nastpuje tak samo jak podczas sprzeday (numer PLU, nazwa, skaner lub szybki klawisz). Kasowana jest zawsze jedna sztuka. Anulowanie paragonu Najprostszym sposobem anulowania paragonu jest dłusze przytrzymanie klawisza C. Paragon moe te by anulowany przez uycie klawiszy FUNKCJA i 9. Po wykonaniu operacji drukowane jest potwierdzenie anulowania paragonu. 37 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

38 Wpłata / wypłata Funkcje wpłata i wypłata mog zosta wywołane w trybie sprzeday o ile nie ma otwartego paragonu. Słu do tego sekwencje klawiszy: wpłata FUNKCJA, a nastpnie 5; wypłata FUNKCJA, a nastpnie 6; Wpłata i wypłata moe zosta wywołana równie z poziomu menu kasjera (pozycje 2 i 3 patrz menu kasjera). Po wywołaniu funkcji zgłaszany jest komunikat: Podaj kwot 0 Po wpisaniu kwoty i zatwierdzeniu klawiszem RAZEM, wykonywany jest wydruk, potwierdzajcy operacj. 38 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

39 1 0 R a p o r t y Wszystkie raporty zostały podzielone na zerujce, które kasuj dane na podstawie których s tworzone oraz czytajce. Raporty zerujce znajduj si w menu 2, natomiast czytajce w menu 3. Raport dobowy Jest to podstawowy raport fiskalny, który naley wykona na zakoczenie kadego dnia sprzeday. Po wywołaniu funkcji z menu 2.1 kasa zada potwierdzenia daty. Czy poprawna: 01/01/2000? UWAGA. Wykonanie raportu fiskalnego ze zł dat powoduje konieczno wymiany modułu fiskalnego, który jest najdroszym elementem kasy! Raport dobowy nie zostanie wykonany, jeeli nie było sprzeday. Raport sprzeday ilociowo wartociowy Raport pozwala na wydrukowanie informacji na temat iloci i wartoci sprzeday kadego zaprogramowanego towaru. Raport moe zosta wykonany dla: całej bazy; Drukowany jest raport dla całej bazy; 39 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

40 dla wybranej grupy towarów; Drukowany jest raport dla jednej z zaprogramowanych grup PLU. Kasa wywietla list wyboru: Grupa 1 PODSTAWOWA grup naley wybra klawiszami, i zatwierdzi klawiszem RAZEM. lub według numerów PLU; Drukowany jest raport od numeru do numeru. Kasa umoliwia wybór PLU zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale Sprzeda wg numeru lub nazwy. Od PLU: 1 MLEKO Do PLU: 3 SER Przed wykonaniem kadego z opisanych powyej raportów kasa pyta czy drukowa rekordy zerowe, czyli takie, które s zaprogramowane, ale ich statystyki s równe zero: Drukowa rekordy zerowe? NIE Opcje TAK / NIE przełczane s klawiszami,, a wybór naley zatwierdzi klawiszem RAZEM. 40 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

41 Raport PLU nieaktywnych Raport umoliwia uzyskanie informacji które towary nie były sprzedawane od podanej w raporcie daty. Po wybraniu kasa umoliwia wpisanie daty: Podaj dat: 01/01/2000 Wszystkie towary, których ostatnia data sprzeday jest starsza ni podana zostan wydrukowane na raporcie. Mona zatem wydrukowa list towarów nie sprzedawanych od miesica, kwartału, roku, itp. Pozwala to identyfikowa i kasowa nieuywane ju rekordy w bazie towarowej. Ten raport jest wyłcznie raportem czytajcym. Raport PLU z PTU Wykonywany jest tak samo jak raport sprzeday ilociowo wartociowy. Jego wynikiem jet wydruk towarów wraz z informacj na temat przydzielonych im stawek podatku. Jest to wyłcznie raport czytajcy. Raport pełny bazy PLU Wykonywany jest tak samo jak raport sprzeday ilociowo wartociowy. Jego wynikiem jet wydruk towarów wraz ze wszystkimi informacjami zaprogramowanymi w bazie towarowej oraz statystykami sprzeday. Jest to wyłcznie raport czytajcy. 41 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

42 Raport opakowa Umoliwia wydruk informacji na temat przyj i zwrotów zaprogramowanych opakowa z kaucj. Kasa umoliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki s róne od zera. Raport ten moe by zarówno czytajcy jak i zerujcy. Raport zmianowy sprzeday Umoliwia wydruk informacji na temat utargu, wystawionych i anulowanych paragonów, wpłat, wypłat, rabatów itp. w rozbiciu na wszystkich kasjerów. Raport zawiera równie blok z podsumowaniem. Kasa umoliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki s róne od zera. Raport ten moe by zarówno czytajcy jak i zerujcy. Raport kasjera Wywoływana jest lista, umoliwiajca wybór kasjera, dla którego drukowany jest raport Numer kasjera: 1 KIEROWNIK Raport zawiera wszystkie informacje zaprogramowane w bazie oraz statystyki takie jak w raporcie zmianowym. Raport zerujcy kasuje dane statystyczne. 42 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

43 Raport rabatów Umoliwia wydrukowanie informacji na temat zaprogramowanych w kasie rabatów i narzutów. Kasa umoliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki s róne od zera. Raport ten moe by zarówno czytajcy jak i zerujcy. Raport form płatnoci Umoliwia wydrukowanie informacji na temat zaprogramowanych w kasie form płatnoci (równie walut). Kasa umoliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki s róne od zera. Raport ten moe by zarówno czytajcy jak i zerujcy. Raport klawiszy szybkich Raport umoliwia wydruk informacji na temat zaprogramowanych klawiszy szybkiej sprzeday. Jest to raport czytajcy. Raport grup towarowych Raport umoliwia wydruk informacji na temat obrotu we wszystkich zaprogramowanych grupach. Kasa umoliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki s róne od zera. Raport ten moe by zarówno czytajcy jak i zerujcy. 43 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

44 Raport PTU Drukuje informacje na temat zapisanych w module fiskalnym stawek podatku. Raport formatów kodów Drukuje informacje na temat zaprogramowanych formatów tzw. kodów wa- onych (patrz programowanie) Pozostałe raporty Pozostałe raporty s raportami przeznaczonymi dla serwisu. 44 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

45 1 1 P r o g r a m o w a n i e k a s y W tej czci opisano programowanie wszystkich baz oraz innych danych niezbdnych do pracy kasy. Programowanie zawsze potwierdzane jest wydrukiem. Baza PLU Umoliwia zaprogramowanie towarów w kasie. Po wyborze tego menu naley wybra rekord do programowania. Kasa podpowiada pierwszy wolny rekord. Klawiszami, mona porusza si po zaprogramowanych rekordach. Aby wyszuka wolny rekord w celu zaprogramowania nowego towaru naley uy klawiszy FUNKCJA i, lub FUNKCJA i. Istnieje równie moliwo wyszukania zaprogramowanego wczeniej towaru po nazwie. 4.1 PLU: 5 Jeeli wybrano rekord istniejcy, kasa zgłosi ostrzeenie. Po dokonaniu wyboru naley zaprogramowa nastpujce pola kolejno wywietlane przez kas: NAZWA Unikalna nazwa o długoci do 16 znaków CENA Jeeli zaprogramowana zostanie cena 0,00, wówczas bdzie zachodziła konieczno podania ceny podczas sprzeday. 45 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

46 PTU Stawka podatku od A do G KOD KRESKOWY Cig cyfr o długoci do 13 znaków. Kod mona wpisa z klawiatury lub wczyta skanerem. OPAKOWANIE Naley wybra jedno z wczeniej zaprogramowanych opakowa, lub wybra opcj 'bez opakowania'. GRUPA Naley wybra jedn z wczeniej zaprogramowanych grup towarowych. ILO CAŁKOWITA Jeeli wybrana zostanie opcja TAK, wówczas podczas sprzeday ilo bdzie musiała by liczb całkowit. CENA SZTYWNA Jeeli wybrana zostanie opcja TAK, wówczas podczas sprzeday kasjer nie bdzie mógł zmieni zaprogramowanej w bazie ceny towaru (chyba, e zaprogramowano cen równ 0,00 wówczas ustawienie flagi nie ma znaczenia) 46 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

47 Baza opakowa Umoliwia zaprogramowanie opakowa zwrotnych. Po wyborze tego menu naley wybra rekord do programowania. Kasa podpowiada pierwszy wolny rekord. Wybór moliwy jest przy uyciu klawiszy,. 4.2 Opakowan.: 2 Wybór naley zatwierdzi klawiszem RAZEM. Jeeli wybrano rekord istniejcy, kasa zgłosi ostrzeenie. Po dokonaniu wyboru naley zaprogramowa nastpujce pola kolejno wywietlane przez kas: NAZWA Nazwa o długoci do 16 znaków CENA Zaprogramowana cena musi by wiksza od zera. 47 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

48 Baza kasjerów Umoliwia zaprogramowanie kasjerów oraz ich uprawnienia. Kasa podpowiada pierwszy wolny rekord. Wybór klawiszami, 4.3 Nr kasjera:2 naley zatwierdzi klawiszem RAZEM. Jeeli wybrano rekord istniejcy, kasa zgłosi ostrzeenie. Po dokonaniu wyboru naley zaprogramowa nastpujce pola kolejno wywietlane przez kas: NAZWA Nazwa o długoci do 10 znaków HASŁO Maksymalnie 6 cyfr. Jeeli pole pozostanie puste, kasjer nie bdzie chroniony hasłem. RABATY Z BAZY Okrela uprawnienia kasjera do udzielania rabatów i narzutów z bazy. RABATY Z RKI KLAWISZE FUNKCYJNE OD 1 DO 5 Okrela uprawnienia kasjera do udzielania rabatów i narzutów 'z rki'. Uywajc klawiszy, mona wybra jeden raport, do którego kasjer bdzie miał uprawnienia. Raport wywołuje si przez uycie klawisza szybkiego poza trybem sprzeday. 48 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

49 Baza rabatów i narzutów Umoliwia zaprogramowanie rabatów i narzutów. Kasa podpowiada pierwszy wolny rekord. Wybór klawiszami, 4.4 Rabat: 2 naley zatwierdzi klawiszem RAZEM. Jeeli wybrano rekord istniejcy, kasa zgłosi ostrzeenie. Po dokonaniu wyboru naley zaprogramowa nastpujce pola kolejno wywietlane przez kas: NAZWA Nazwa o długoci do 16 znaków TYP Typ operacji: rabat procentowy; narzut procentowy; rabat kwotowy; narzut kwotowy. WARTO W zalenoci od typu wyraona w złotych lub procentach. Warto musi by róna od zera. 49 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

50 Baza form płatnoci Umoliwia zaprogramowanie form płatnoci. Kasa podpowiada pierwszy wolny rekord. Wybór klawiszami, 4.5 Forma: 2 naley zatwierdzi klawiszem RAZEM. Jeeli wybrano rekord istniejcy, kasa zgłosi ostrzeenie. Po dokonaniu wyboru naley zaprogramowa nastpujce pola kolejno wywietlane przez kas: NAZWA Nazwa o długoci do 16 znaków TYP Typ formy płatnoci: KARTA; CZEK; BON; KREDYT; WALUTA SYMBOL Wystpuje tylko dla typu WALUTA. Napis o długoci do 4 znaków. KURS Wystpuje tylko dla typu WALUTA. 50 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

51 Baza klawiszy szybkich Umoliwia zaprogramowanie klawiszy skrótu, wykorzystywanych podczas sprzeday. Kasa podpowiada pierwszy wolny rekord. Wybór klawiszami, 4.6 Klawisz: F2 PLU: naley zatwierdzi klawiszem RAZEM. Jeeli wybrano rekord istniejcy, kasa zgłosi ostrzeenie. Po dokonaniu wyboru naley zaprogramowa nastpujce pola kolejno wywietlane przez kas: PLU Towar do którego bdzie odnosił si skrót. Wybór towaru nastpuje przez podanie numeru lub wyszukanie wg nazwy. ILO Ilo sprzedawanego towaru. ZAKOCZENIE PARAGONU Wybranie opcji TAK powoduje, e sprzeda przy uyciu klawisza szybkiego automatycznie koczy paragon z płatnoci gotówkow, bez podawania wpłaty. 51 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

52 Baza grup towarowych Umoliwia zaprogramowanie grup towarowych. Kasa podpowiada pierwszy wolny rekord. Wybór klawiszami, 4.7 Grupa: 2 naley zatwierdzi klawiszem RAZEM. Jeeli wybrano rekord istniejcy, kasa zgłosi ostrzeenie. Po dokonaniu wyboru naley zaprogramowa nastpujce pola kolejno wywietlane przez kas: NAZWA Nazwa o długoci do 16 znaków Zestaw raportów Umoliwia zaprogramowanie zestawu raportów, który moe by wywołany z poziomu menu 2.9. Kasa wywietla list wyboru wszystkich raportów. Ostatni pozycj jest 'Zapisz ZMIANY', któr naley wybra, aby zapisa zestaw. Po dokonaniu wyboru raportu naley wybra jedn z trzech opcji: nieaktywny. Raport nie naley do zestawu; pełny. W zestawie drukowany jest cały raport; niezerowy. W zestawie jest drukowany raport rekordów, których statystyki s róne od zera. 52 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

53 Stawki PTU Umoliwia zaprogramowanie stawek podatku. Wybór klawiszami, 4.9 PTU: A NIEAKTYWNA naley zatwierdzi klawiszem RAZEM, a nastpnie wpisa warto 4.9 PTU: 22 i ponownie zatwierdzi RAZEM. Aby zapamita zmiany naley wybra odpowiedzi pozycj znajdujc si na kocu listy wyboru. Po wybraniu pozycji 'ZAPISZ' kasa wymaga potwierdzenia daty, przed fizycznym zapisem do pamici fiskalnej. UWAGA. Wykonanie zapisu stawek PTU ze zł dat powoduje konieczno wymiany modułu fiskalnego, który jest najdroszym elementem kasy! Aby zaprogramowa stawk zwolnion naley wpisa warto 100. Aby zaprogramowa stawk nieaktywn naley wpisa warto Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

54 Format kodów kreskowych Kody kreskowe dla towarów o zmiennej iloci słu do oznakowania towarów, których ilo lub masa a tym samym cena moe by inna przy kadej sprzeday (np. artykuły sprzedawane na wag). Kod kreskowy składa si z dwóch czci: prefiksu (2cyfry) i formatu (11 cyfr). Prefiks kodów dla towarów o zmiennej iloci to 2n, gdzie n moe by cyfr od 0 do 9. Oznacza to moliwo zaprogramowania dziesiciu rónych formatów kodów (20,21,...29). Format kodu składa si z dwóch czci: Pierwsza musi zawiera numer PLU, druga cen, ilo lub ilo w opakowaniu zbiorczym. Podczas formatowania kodu naley uywa cyfr: 0 dla oznaczenia numeru PLU, 1 dla oznaczenia ceny (dwa miejsca po przecinku), 2 dla oznaczenia iloci (trzy miejsca po przecinku), 3 dla oznaczenia iloci w opakowaniu zbiorczym (całkowita) 9 jako sumy kontrolnej Przykład: Format oznacza, e programujc kod kreskowy mona wpisa maksymalnie czterocyfrowy numer PLU (cztery 0 ) oraz cen w formacie xxx,xx (pi 1 ). Przykład kodu: oznacza: towar numer 26 w cenie 123,45 7 cyfra nieznaczca (suma kontrolna kodu) 54 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

55 Data i czas Jest to skrót do funkcji serwisowej 7.3 zmiana daty i czasu. Uytkownik moe modyfikowa czas o jedn godzin w przód lub wstecz. Nagłówek kasy Po wejciu do menu naley wybra lini 4.12 Linia 1: Tre linii nagł W kasie mona zaprogramowa 5 linii, kada o długoci do 20 znaków. 55 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

56 1 2 K a s o w a n i e d a n yc h Aby skasowa rekord bazy danych (towar, opakowanie, kasjer, itp.) naley w menu 5 wybra odpowiedni baz, a nastpnie rekord do kasowania. Kasowanie rekordu zawsze potwierdzane jest wydrukiem. 56 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

57 1 3 K o n f i g u r a c j a k a s y Format wartoci Jeeli wybrano opcj 'Warto w groszach' ustawion na TAK, wówczas wszystkie wpisywane kwoty nie zawierajce przecinka bd dzielone przez 100. Czyli np. wpisanie ceny 156 bdzie oznacza sprzeda za 1 złoty i 56 groszy. Czuło papieru W zalenoci od czułoci papieru mona ustawi jeden z czterech poziomów mocy linijki termicznej mechanizmu. A ustawienie najniszej mocy linijki. Porty komunikacyjne Menu to słuy do okrelenia przeznaczenia portu COM 1, szybkoci komunikacji z komputerem oraz szybkoci komunikacji z wag. Jeeli w menu '6.4.1 COM 1' ustawiono opcj 'odczyt z wagi', wówczas w trybie sprzeday istnieje moliwo współpracy z wag elektroniczn. Je- eli ustawiono opcj 'odsyłanie trans.', wówczas w zalenoci od konfiguracji kasy bdzie ona odsyłała do komputera dane o sprzeday po kadym paragonie. 57 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

58 Szuflada Menu to słuy do ustawienia długoci impulsu otwierajcego szuflad na pienidze. Komunikacja z PC Okrela, czy po zakoczeniu paragonu kasa ma odsyła dane o sprzeday. UWAGA Uruchomienie tej funkcji, w przypadku, kiedy komputer nie jest podłczony do kasy spowoduje wyrane spowolnienie pracy kasy w trybie sprzeday. 58 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

59 1 4 O p i s b łdów Poniej opisano pełn list błdów, jakie mog pojawi si w kasie, wraz z wyjanieniem sposobu postpowania w razie ich wystpienia. Oper. niedozwol. w tryb. fisk. 1 Błd bajtu kontrolnego 2 Zła ilo parametrów 3 Błdny parametr 4 Błd zegara RTC Wezwij serwis 5 Błd fatalny FSK Wezwij serwis 6 Niezerowe totalizery 8 Otwarta pokrywa mechanizmu 10 Podniesiona dwignia mech.11 Brak papieru 12 Błd mechanizmu Wezwij serwis 13 Błd mech. lub słaba bateria 14 Nie zaprogram. PLU 20 Nie zaprogram. Opakowanie 21 Nie zaprogram. Rabat/Narzut 22 W trybie fiskalnym mona dokonywa operacji tylko na bazie towarów i opakowa. Powtórne przesłanie sekwencji. Powtórne przesłanie parametrów. Powtórne przesłanie parametrów. W trybie fiskalnym wezwa serwis, w trybie niefiskalnym ustawi zegar. Wezwa serwis. Wykona raport dobowy. Zamknicie mechanizmu drukujcego. Zamknicie dwigni mechanizmu drukujcego. Konieczno załoenia nowej rolki papieru (oryginał lub kopia). Wezwa serwis. Podłczy zewntrzn ładowark, jeli błd wystpuje nadal wezwa serwis. Poda numer PLU zaprogramowany w bazie. Poda numer opakowania zaprogramowanego w bazie. Poda numer rabatu zaprogramowanego w bazie. 59 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

60 Nie zaprogram. klaw. szybki 23 Nie zaprogram. forma płat. 24 Nie zaprogram. Kasjer 25 Błdna data lub czas 32 Data wczen. Od ost.zap. w FSK 33 Zegar ju ustawiony 34 Brak stawek PTU 40 Brak nagłówka 41 Błdny numer NIP 42 Próba zafisk. fiskal. kasy 43 Błdny kod autoryzacji 49 Błd fatalny sprzeday 50 Brak nagłówka 51 Błd zak. sprzed Wezwij serwis 52 Limit form płatnoci 53 Błd strono pozycji 54 Błdna linijka 55 Błdna linijka kaucji 56 Wybra zaprogramowany klawisz. Poda numer formy płatnoci zaprogramowanej w bazie. Poda numer kasjera zaprogramowanego w bazie. Wprowadzi poprawn dat lub czas. Wprowadzi poprawn dat. Zmiana zegara ± 1 godzina jest moliwe tylko przy zerowych totalizerach. Próba fiskalizacji bez aktywnych stawek PTU. Zaprogramowa stawki PTU. Próba fiskalizacji bez zaprogramowanego nagłówka. Zaprogramowa nagłówek. Błdny format NIP przy fiskalizacji. Wpisa numer NIP w poprawnym formacie. Fiskalizacja kasy jest procesem nieodwracalnym., wykonuje si j tylko raz. Wpisa poprawny kod. Anulowa paragon. Zaprogramowa nagłówek. Wezwij serwis. Zakoczy paragon. Poprawi wpisywane dane. Poprawi dane dotyczce linijki paragonu. Poprawi dane dotyczce kaucji. 60 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

61 Limit pozycji paragonu 57 Limit kaucji 58 Ilo w bazie całkowita 59 Przekroczony zakres kwoty 60 Przekroczony zakres iloci 61 Rabat wikszy od sprzeday 62 Niepoprawna warto 63 Przepełnione totalizery 64 Nieaktywna stawka PTU 70 Błdne daty raportu okr. 80 Błd fatalny FSK Wezwij serwis 81 Błd raportu rozlicz. 82 Brak nagł. przy progr. PTU 90 Niezer. tot. przy progr. PTU 91 Data w kasie wcz.ni w FSK 92 Błdne stawki PTU 93 Błdne stawki PTU 94 Przekr. ilo progr. PTU 95 Zakoczy paragon. Zakoczy operacje na opakowaniach. Naley wpisa całkowit ilo sprzedawanego towaru. Wykona storno pozycji lub anulowa paragon. Poda prawidłow ilo z zakresu 0, ,999. Poda prawidłowy rabat. Skorygowa wprowadzane dane. Wykona raport dobowy. Wybra inny numer PLU. Wprowadzi poprawne daty. Wezwa serwis. Wykona raport dobowy i dopiero potem rozliczeniowy. Zaprogramowa nagłówek. Wykona raport dobowy. Wezwa serwis. Wprowadzi poprawnie ilo i warto stawek. Wprowadzi poprawne stawki PTU. Po 30 programowaniach stawek PTU nie mona ich zmieni. 61 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

62 Brak nagłówka 100 Błd progr. nagłówka 101 Błd wyk. rap. dobowego 102 Brak zapisów w FSK 103 Błdne hasło uytkownika 104 Wprow.wart. jest nieprawid. 105 Worow.wart. jest za mała 106 Worow.wart. jest za dua 107 Nieunikalna nazwa 108 Zerowe totalizery 109 Błd dod. rek. do bazy 110 Błdny nr rek. przy progr. 111 Pusta nazwa 112 Nieunikalna nazwa 113 Próba usunicia kierownika 114 Niezaprog. hasło kasjera 115 Błdny numer PLU 116 Błdny numer opakowania 117 Zaprogramowa nagłówek. W nagłówku nie moe by zaprogramowany NIP. Wezwa serwis. W trybie niefiskalnym nie ma zapisów do modułu fiskalnego. Wprowadzi poprawne hasło. Wprowad poprawn warto. Wprowad poprawn warto. Wprowad poprawn warto. Wprowad unikaln nazw. Próba wykonania zerowego raportu dobowego. Wprowadzenie poprawnych danych dotyczcych rekordu. Poda poprawny numer rekordu. Wprowadzi nazw. Wprowadzi unikaln nazw. Wprowadzi unikalne hasło kasjera. Zaprogramowa hasło kasjera. Wprowadzi poprawny numer PLU. Poda poprawny numer opakowania (1-15). 62 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

63 Zerowa cena opakowania 118 Zerowa warto rabatu 119 Rabat proc.wik. ni 99,99% 120 Niezerowy raport zmianowy 121 Nieunikalny kod kreskowy 122 Błd progr.form. kodów 123 Funkcja niedostpna 255 Załó zwor serwisow Zdejmij zwor serwisow Podłcz ładowark... Ładowanie baterii Nacinij dowolny klawisz Poda cen opakowania. Wprowadzi niezerow warto rabatu. Wprowadzi poprawn warto rabatu procentowego (0,01-99,99). Wykona raport zmianowy zerujcy. Wprowadzi unikalny kod kreskowy. Wprowadzi poprawny format kodu. Brak dostpu do opcji. Napicie wewntrznej baterii akumulatorów spadło do poziomu, poniej którego dalsza poprawna praca kasy jest niemoliwa. Naley podłczy zewntrzny zasilacz. Komunikat ten pojawia si po podłczeniu zasilacza i pozostaje na wywietlaczu do momentu a liczba po prawej stronie bdzie równa 0. Komunikat pojawiajcy si w nastpstwie poprzedniego. Kasa jest gotowa do dalszej pracy naley nacisn dowolny klawisz. 63 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

64 1 5 C e r t yf i k a t y DEKLARACJA CE Niniejszy wyrób jest zgodny z wymogami dyrektyw nowego podejcia w zakresie kompatybilnoci elektromagnetycznej (dyrektywa 89/336/EEC), oraz w zakresie bezpieczestwa uytkowania (dyrektywa 73/23/EEC). W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy zaleca si by urzdzenia współpracujce z wyrobem (komputer, skaner, waga) posiadały oznaczenie CE, oraz by długo przewodów połczeniowych nie przekraczała 3 m. 64 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

65 DECYZJA MINISTERSTWA FINANSÓW 65 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

66 66 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INFOLINIA: 0801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VIII NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O. 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O. 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02 Spis treści 1 Ważne informacje...7 WERSJE KAS...7 ROLKI KASOWE...7 WYMIANA PAPIERU...7 NAPRAWA KASY...8

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa

kasa fiskalna Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa I N S T R U K C J A O B S Ł U G I kasa fiskalna P O S N E T C O M B O Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa www.posnet.com; bezpłatna infolinia: 0800120322 Wersja tekstu: 1.0 Uwaga: Instrukcja

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J Wersja dokumentu 3.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.0 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 9

Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 9 Spis treci Redakcja: 1.6 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 9 1 Opis ogólny 9 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 9 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

BINGO HS wersja standard i plus

BINGO HS wersja standard i plus BINGO HS wersja standard i plus Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.1 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3 Bingo HS XL EJ Instrukcja obsługi Wersja dokumentu 1.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy INNOVA PRESTO 2/121 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji: 1.0 Wersja oprogramowania 15.1 Instrukcje opracowali: Jacek

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0 CafeFirma KSIGI RACHUNKOWE dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy Wersja 5.0 Spis treci 1. Wstp....3 1.1 Szybki start...3 1.2 Unikalna koncepcja...3 1.3 Uwagi o systemie...3 1.4 Funkcjonalno systemu...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. kasy rejestrującej MERCURY 116F

INSTRUKCJA OBSŁUGI. kasy rejestrującej MERCURY 116F INSTRUKCJA OBSŁUGI kasy rejestrującej MERCURY 6F INCOTEX POLSKA Sp. z o.o. -57 Warszawa, ul. Kazimierzowska 45 http://www.incotex.pl ; e-mail: incotex@incotex.pl wersja. WSTĘP... 4 BUDOWA I EKSPLOATACJA

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo