INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem 2.02

2 OSTRZEENIA!!! Drukarka powinna by zasilana z sieci o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej zasilacza dołczonego do drukarki. Współpracujcy z drukark system komputerowy powinien by zasilany z tej samej sieci przez gniazda wyposaone w bolec uziemiajcy. Zaleca si stosowanie listwy zasilajcej z filtrem przeciwzakłóceniowym. * * * Gdy drukarka jest włczona, nie zaleca si odłczania zasilania zewntrznego. * * * Niedopuszczalne s próby łczenia drukarki z systemem komputerowym, gdy urzdzenia s włczone do sieci. * * * Pierwsze podłczenie drukarki do systemu komputerowego powinno by wykonane przez serwis firmy lub autoryzowanego dealera. * * * Drukark naley chroni przed wilgoci i nasłonecznieniem. * * * W miejscu pracy i przechowywania drukarki nie powinno by agresywnych zanieczyszcze i nadmiernego zapylenia. * * * Firma nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia drukarki spowodowane niewłaciwym zasilaniem, umieszczeniem jej w silnym polu elektromagnetycznym lub w pobliu substancji promieniotwórczych. Ze wzgldu na wydruk realizowany na papierze termicznym zaleca si umieszczanie drukarki w miejscach nienasłonecznionych! * * * Firma nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne roszczenia karno-skarbowe ze strony Skarbu Pastwa wobec podatnika-uytkownika drukarki wynikajce z niewłaciwej eksploatacji i nieprzestrzegania wymaga podanych w niniejszej instrukcji. * * * Naley stosowa papier posiadajcy autoryzacj firmy. 2

3 SPIS TRECI: SŁOWNICZEK... 6 WPROWADZENIE... 7 DANE TECHNICZNE... 8 BUDOWA DRUKARKI KLAWIATURA DIODY KONTROLNE LED WYWIETLACZE WYWIETLACZ OPERATORA WYWIETLACZ KLIENTA ZASILANIE FUNKCJE DOSTPNE PRZY POMOCY KLAWIATURY STRUKTURA MENU MENU RAPORTY DRUKOWANIE RAPORTÓW RAPORT DOBOWY RAPORT MIESICZNY RAPORT OKRESOWY RAPORT ZAMYKAJCY (ROZLICZENIOWY) RAPORT SERWISOWY RAPORT KASY RAPORT TOWARÓW ZABLOKOWANYCH KONFIGURACJA USTAWIENIE ZEGARA WYDRUKI NIEFISKALNE OSZCZDNO PAPIERU CZUŁO PAPIERU KODY AUTORYZACYJNE ROZLICZENIE RABATU PROCENTOWEGO WY WIETLACZ KLIENTA TRANSAKCJA NA WY WIETLACZU OPERATORA SZUFLADA TESTY TEST WYTRZYMAŁO CI TEST KLAWIATURY WY WIETLACZ OPERATORA WY WIETLACZ KLIENTA TEST DIOD TEST CZUJNIKÓW MECHANIZMÓW TEST DRUKARKI TEST SZUFLADY PUNKTY POMIAROWE TEST PORTU COM MONITOR TRANSMISJI TEST PAMICI FISKALNEJ

4 WYKAZ KOMUNIKATÓW BŁDY FATALNE BŁDY ZASILANIA KOMUNIKATY BŁDÓW MECHANIZMU DRUKUJCEGO OSTRZEENIA KOMUNIKATY ZWIZANE Z SEKWENCJAMI STERUJCYMI PODŁCZENIE DRUKARKI DO KOMPUTERA ZAKŁADANIE PAPIERU INSTRUKCJA WYMIANY NOA W DRUKARCE...44 ZABIEGI KONSERWACYJNE OPIS INTERFEJSÓW DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL UWAGI OGÓLNE45 OPIS INTERFEJSU SZEREGOWEGO OKABLOWANIE WYMAGANIA PROGRAMOWE SYGNALIZACJA STANÓW DRUKARKI NA INTERFEJSIE SZEREGOWYM OPIS ZŁCZ DRUKARKI THERMAL FISKALIZACJA DRUKARKI WYDRUKI PRZYKŁADY I OPIS RAPORT ZMIANY STAWEK PTU ROZLICZENIE OPAKOWA ZWROTNYCH NA PARAGONIE FISKALNYM ROZLICZENIE OPAKOWA ZWROTNYCH PARAGON FISKALNY RAPORT DOBOWY RAPORT OKRESOWY RAPORT MIESICZNY PODSUMOWANIE SPRZEDAY MIESICZNE PODSUMOWANIE SPRZEDAY RAPORT ROZLICZENIOWY WPŁATA DO KASY, WYPŁATA Z KASY STAN KASY ROZPOCZCIE I ZAKO CZENIE PRACY KASJERA RAPORT ZMIANOWY TRANSAKCJA UZNANIA I POKWITOWANIE SPRZEDAY RAPORT ZMIANOWY Z APLIKACJI RAPORT ZMIANY CZASU W DRUKARCE RAPORT BAZY TOWAROWEJ (KONTROLA BAZY DANYCH) RAPORT (WYDRUK) TOWARÓW ZABLOKOWANYCH

5 DODATKOWE WYDRUKI NIEFISKALNE OBLICZENIA REALIZOWANE W DRUKARCE FISKALNEJ WSTP OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE TRANSAKCJI OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU DOBOWEGO OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU OKRESOWEGO ROZLICZANIE GROSZY BŁDY ZWIZANE Z SEKWENCJAMI STERUJCYMI DRUKARK Komunikaty na wywietlaczu operatora w formie opisowej Deklaracja zgodnoci producenta Decyzja Ministerstwa Finansów dopuszczajca drukark THERMAL do obrotu

6 1. PTU (ang. VAT) podatek od towarów i usług. W urzdzeniach fiskalnych stawki PTU s definiowane i zapisywane do pamici fiskalnej po raz pierwszy po fiskalizacji urzdzenia i mog by zmieniane w trakcie jego uytkowania (maksimum 30 razy). 2. FISKALIZACJA proces polegajcy na przełczeniu drukarki z trybu niefiskalnego w tryb fiskalny. W procesie tym przedstawiciel serwisu drukarki wprowadza do jej pamici dostarczone przez uytkownika dane: stawki PTU nagłówek (nazw i adres siedziby firmy, miejsce instalacji drukarki) numer NIP. 3. RAPORT DOBOWY - jest podstawowym raportem fiskalnym, który naley wykonywa codziennie po zakoczeniu sprzeday. W raporcie dobowym zawarte s informacje bdce podstaw do rozliczenia podatkowego. 4. RAPORT OKRESOWY umoliwia odczyt informacji zapisanych w pamici fiskalnej w zadanym przedziale czasu. Specjalna forma tego raportu - raport okresowy miesiczny - zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamici fiskalnej w danym miesicu oraz ich podsumowanie. Zawarte w nim informacje s podstaw do rozliczenia podatkowego za dany miesic. 5. RAPORT ROZLICZENIOWY specjalna forma raportu okresowego. Pierwszy raport tego typu (raport zamykajcy) wykonywany jest w przypadku zakoczenia fiskalnego trybu pracy drukarki, w obecnoci pracownika Urzdu Skarbowego, przedstawiciela serwisu i właciciela urzdzenia. W wersji maksymalnej (za cały okres uytkowania drukarki) zawiera wszystkie informacje zapisane w pamici fiskalnej od daty fiskalizacji drukarki do daty przejcia w stan TYLKO DO ODCZYTU. 6. Stan TYLKO DO ODCZYTU stan, w którym moliwe jest tylko wykonywanie raportów okresowych i rozliczeniowych (sprzeda jest zablokowana). Przejcie w stan TYLKO DO ODCZYTU moe by spowodowane: wykonaniem 1830 raportów dobowych, wystpieniem 200 zerowa RAM, uszkodzeniem pamici fiskalnej, zamkniciem fiskalnego trybu pracy drukarki. 7. Obrót suma brutto paragonów (niezalenie od rodzaju form płatnoci, opakowania zwrotne nie s wliczane do obrotu). 8. Utarg suma brutto paragonów fiskalnych (obrót) płaconych gotówk i kwot wynikajcych z obrotu opakowaniami zwrotnymi (przyjcia i zwroty). 9. Stan kasy ilo gotówki w kasie, która wynika ze sprzeday gotówkowej, przyj i zwrotów opakowa zwrotnych rozliczanych gotówk oraz wpłat i wypłat do/z kasy. 10. Baza towarowa (PLU) wydzielony obszar pamici drukarki, w którym zapisane s nazwy towarów (usług), przypisane do nich stawki PTU oraz to, czy stawka dla towaru była zmieniana, czy nie (patrz take: Towar zablokowany ). Baza ta jest zerowana w procesie fiskalizacji i tworzona automatycznie podczas realizacji transakcji (w trakcie drukowania paragonu). 11. Towar zablokowany towar, dla którego obniono stawk PTU i którego nie bdzie mona sprzedawa w stawce wyszej od aktualnie zapamitanej! 12. Totalizery - wewntrzne liczniki drukarki, w których przechowywane s informacje o sprzeday w poszczególnych stawkach podatkowych (A...G), liczbie wystawionych paragonów, liczbie i kwocie anulowanych paragonów itp. Totalizery s zerowane po wykonaniu raportu dobowego. 6

7 Drukarka fiskalna THERMAL ze wzgldu na swoje zalety stanowi doskonały produkt przeznaczony do fiskalizacji placówek handlowo-usługowych i hurtowni, w których wykorzystywane s systemy komputerowe wyposaone w standardowe łcze RS232 (COM). Wykonana została w oparciu o nowe technologie i przy wykorzystaniu wysokiej klasy podzespołów elektronicznych. Moe pracowa jako urzdzenie stacjonarne (zasilane z sieci 230V) lub jako przenone przy załoeniu, e po zakoczonej pracy uytkownik podłczy do niej zewntrzny zasilacz (na minimum 10 godzin) w celu naładowania wewntrznej baterii akumulatorów. Drukarka wyposaona jest w łcze RS232, przez które odbiera rozkazy wysyłane z zewntrznego komputera. Współpraca z komputerem realizowana jest za pomoc specjalnego protokołu komunikacyjnego wg standardu. Opis tego protokołu znajduje si w Instrukcji programisty dla drukarki fiskalnej THERMAL, dostpnej na stronie WWW firmy (http://www.posnet.com.pl) w rozdziale POMOC : lub za pomoc poczty elektronicznej, pod adresem: Uytkownicy drukarki take mog korzysta z tych materiałów, w szczególnoci z programów demonstracyjnych, dziki którym mona np. zaprogramowa stawki PTU. 7

8 Podstawowe parametry drukarki fiskalnej THERMAL: WYMIARY WAGA ZASILANIE 196 x 255 x 278 [mm] z wywietlaczem klienta (szeroko x wysoko x głboko) ~2,8 kg (z papierem i wywietlaczem klienta) Bateria akumulatorów: - 12 V/ 1,2Ah; Zasilanie zewntrzne: - zasilacz podstawowy : typ 12 WZN 19V/0,8A, napicie wejciowe 230 V AC/ 50 Hz/ 0,11 A/ 25 VA ; - zasilacz o zwikszonej mocy : typ 40 N 24V/ 1A; napicie wejciowe 230 V AC/ 50 Hz/ 0,18A/ 42 VA PRD ŁADOWANIA BATERII 0,40A MAKSYMALNY POBÓR MOCY WYDAJNO BATERII AKUMULATORÓW TYP MECHANIZMU DRUKUJCEGO TRWAŁO MECHANIZMU DRUKUJCEGO SZEROKO TA MY PAPIERU LICZBA ZNAKÓW W LINII WYDRUKU LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU LICZBA NAZW TOWARÓW, ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ STAWKI PODATKOWE STRONA KODOWA ZAKRES TEMPERATUR PRACY WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM PROTOKÓŁ TRANSMISJI INTERFEJSY / TYP PRZEZNACZENIE WY WIETLACZ OPERATORA 24W 6000 wierszy (200 paragonów x 30 linii) LT 286/ Citizen 50 km wydruku (na papierze firmowym!) 2 x 57 mm (oryginał i kopia) do 40 do tys. PLU Baza tworzona podczas realizacji transakcji automatycznie na podstawie informacji dosyłanych z zewntrznego komputera. 7 programowalnych stawek (A..G) MAZOVIA 5 40 o C ON LINE; programowy XON/XOFF sprztowy RTS/CTS Komputer / RS232 Szuflada / 5V DC (wyjcie) Zasilanie zewntrzne (wejcie): 19V 24V DC Dla podmiotów prowadzcych sprzeda przy pomocy systemów komputerowych. 1. Wywietlacz alfanumeryczny typu LCD 2 x 20 znaków z moliwoci wywietlania polskich znaków w standardzie MAZOVIA. 2. Bez wywietlacza. 8

9 WY WIETLACZ KLIENTA KLAWIATURA Maksymalna liczba raportów dobowych 1. Wywietlacz numeryczny typu LED (8 lub 10 cyfr) 2. Wywietlacz alfanumeryczny typu VFD (2 x 20 znaków) 3. Wywietlacz alfanumeryczny typu LCD (2 x 20 znaków z regulacj podwietlenia i kontrastu) 4 klawisze umoliwiajce wykonywanie raportów, zmian papieru (WYSUW) lub ustawienie parametrów pracy 1830 (minimum 5 lat pracy urzdzenia) Maksymalna liczba zmian stawek PTU 30 Maksymalna liczba pozycji na paragonie 255 Maksymalna kwota transakcji ,99 Maksymalny obrót w danej stawce podatkowej ,99 Zakres ceny jednostkowej (BRUTTO) 0, ,99 Zakres iloci 0, ,999 Rabaty/ narzuty Raporty fiskalne Raporty niefiskalne INNE Procentowe lub kwotowe do: pozycji paragonu transakcji DOBOWY, OKRESOWE (od.. do.., miesiczny, rozliczeniowy) Zmianowy, transakcja uznania, pokwitowanie sprzeday, rozpoczcia i zakoczenia pracy kasjera, wpłaty i wypłaty do/z kasy, stanu kasy, kontrola bazy danych, wydruk towarów zablokowanych, raport serwisowy, raport kasy i inne. Obsługa form płatnoci i opakowa zwrotnych Drukark naley przechowywa w temperaturze od 5 do 40 C i wilgotnoci wzgldnej powietrza mniejszej od 80%. Ze wzgldu na mechanizm drukujcy naley unika pracy w warunkach duej koncentracji pyłu (kurzu). Niniejszy wyrób jest zgodny z wymogami dyrektyw nowego podejcia w zakresie kompatybilnoci elektromagnetycznej (dyrektywa 89/336/EEC), oraz w zakresie bezpieczestwa uytkowania (dyrektywa 73/23/EEC). W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy zaleca si, by urzdzenia współpracujce z wyrobem (komputer, monitor, itp.) posiadały oznaczenie CE. 9

10 Podstawowe elementy drukarki istotne pod wzgldem jej obsługi to: - mechanizmy drukujce: dwa mechanizmy termiczne (dla oryginału i dla kopii), - wywietlacz dla klienta (połczony z obudow drukarki), - klawiatura (pulpit operatora) do lokalnej obsługi drukarki (komunikaty wywietlane s na dwurzdowym wywietlaczu alfanumerycznym), dodatkowo wyposaona w diody LED sygnalizujce gotowo do pracy, podłczenie do sieci i wystpienie błdu, - gniazdo do podłczenia drukarki do systemu komputerowego (RS232), - gniazdo do podłczenia zewntrznej szuflady kasjera, - zegar czasu rzeczywistego, - moduł fiskalny, w którym zapisywane s informacje dotyczce sprzeday (w postaci raportów dobowych) oraz inne dane (np. zmiana stawek PTU), - zasilacz zewntrzny. Na rysunku poniej przedstawiono drukark THERMAL z zaznaczeniem jej podstawowych elementów. Pokrywka Wywietlacz klienta Pulpit operatora Wywietlacz operatora Obudowa górna Obudowa dolna Drukarka THERMAL Po pierwszym zainstalowaniu (podłczeniu) drukarka jest w tzw. trybie niefiskalnym. W tym trybie mona dokonywa sprzeday bez jakichkolwiek zapisów do modułu fiskalnego. Podczas takiej pracy mona sprawdzi prawidłowo działania programu sterujcego drukark oraz zapozna si z jej prac. Obsługa drukarki sprowadza si praktycznie do wymiany papieru, wykonywania raportów (dobowego i okresowego) i czyszczenia mechanizmu drukujcego. UWAGA! Czyszczenie mechanizmu polega przede wszystkim na usuniciu pyłu z trybów widocznych z lewej strony mechanizmu. Do tego celu naley uy mikkiej szczoteczki 10

11 Klawiatura drukarki THERMAL składa si z czterech przycisków. Działanie kadego z nich potwierdzane jest sygnałem dwikowym. Klawiatura drukarki THERMAL Aby włczy drukark naley nacisn klawisz (opisany dodatkowo symbolem oznaczajcym zasilanie). Klawisz ten słuy równie do wyłczania urzdzenia - naley go nacisn i przytrzyma do momentu wygaszenia wywietlacza (ok. 3 sekundy). Funkcje poszczególnych przycisków opisane s w tabeli poniej. KLAWISZ SYMBOL UYWANY W IN- STRUKCJI FUNKCJA Włczanie i wyłczanie urzdzenia. Zatwierdzenie wybranej funkcji. Zatwierdzenie wpisanych danych. Podczas wpisywania dat lub numerów raportów dobowych dla raportu okresowego/miesicznego oraz przy zmianie czasu w drukarce umoliwia zmian pozycji wpisywania (w prawo). Rezygnacja z wyboru funkcji i przejcie do wyszego poziomu menu. Kasowanie błdów. Podczas wpisywania dat lub numerów raportów dobowych dla raportu okresowego/miesicznego oraz przy zmianie czasu w drukarce umoliwia zmian pozycji wpisywania (w lewo). Umoliwia wybór odpowiedniej funkcji z menu przewijanie w gór. Wysuw papieru oryginału. Dłusze przycinicie wysuw cigły. Zatwierdzenie pozycji OK lub ANUL. (AN.) podczas wykonywania raportów oraz przy zmianie czasu w drukarce. Zmiana wartoci na danej pozycji (zwikszenie). Umoliwia wybór odpowiedniej funkcji z menu przewijanie w dół. Wysuw papieru kopii. Dłusze przycinicie wysuw cigły. Zatwierdzenie pozycji OK lub ANUL. (AN.) podczas wykonywania raportów oraz przy zmianie czasu w drukarce. Zmiana wartoci na danej pozycji (zmniejszenie). 11

12 DIODY KONTROLNE LED W tabeli poniej omówiony jest sposób sygnalizacji stanów drukarki za pomoc diod wieccych (LED) umieszczonych na płycie czołowej. Dioda GOTOWA (zielona) SIE (zielona) BRAK PAPIERU (ółta) BŁD (czerwona) Opis wieci, gdy drukarka jest gotowa do przyjmowania rozkazów z komputera (urzdzenie w trybie ON-LINE). Nie wieci, gdy drukarka jest w trybie OFF-LINE spowodowanym: - brakiem papieru, - otwart dwigni mechanizmu drukujcego, - uaktywnieniem funkcji uytkownika, - błdem sygnalizowanym przez drukark. wieci, gdy jest napicie na wejciu ZASILACZ. Nie wieci, gdy drukarka jest zasilana tylko z wewntrznej baterii akumulatorów. wieci, gdy: - podczas wydruku zabraknie papieru kopii lub oryginału - po zatwierdzeniu wykonania raportu czujnik wykryje brak papieru. Po załoeniu nowej rolki papieru dioda miga do momentu nacinicia klawisza. wieci, gdy: - w sekwencji przesłanej z komputera wystpił błd - wystpił błd drukarki (np. otwarta dwignia mechanizmu drukujcego lub uszkodzenie drukarki) WYWIETLACZ OPERATORA W drukarce THERMAL dla operatora zastosowano wywietlacz alfanumeryczny typu LCD 2 x 20 znaków z moliwoci wywietlania polskich liter. Zalenie od ustawienia w konfiguracji (funkcja 2.9 Transakcja na wyw. operatora, TAK lub NIE) podczas transakcji moe by wywietlana kwota transakcji, jak na wywietlaczu klienta (TAK) lub napis Drukarka fiskalna Thermal 2.02 (NIE). Dostpna jest równie wersja bez wywietlacza operatora. Jego funkcje przejmuje w niej wywietlacz klienta. Wywietlacz operatora 12

13 WYWIETLACZ KLIENTA Jako wywietlacz klienta moe by zastosowany jeden z niej wymienionych wywietlaczy: numeryczny typu LED (8 lub 10 cyfr) alfanumeryczny typu VFD (2 x 20 znaków) alfanumeryczny typu LCD (2 x 20 znaków z regulacj podwietlenia i kontrastu) Wywietlacz alfanumeryczny typu VFD. W drukarce THERMAL zastosowano bezobsługowe baterie akumulatorów o napiciu znamionowym 12V i pojemnoci 1,2 Ah. Charakteryzuj si one du niezawodnoci i stosunkowo niewielkimi rozmiarami przy duej pojemnoci. Ładowanie akumulatora zapewnia układ elektroniczny umieszczony na sterowniku drukarki. Akumulator ładowany jest w sposób cigły od momentu podłczenia zewntrznego zasilania. Odłczenie zasilacza przerywa proces ładowania. Maksymalny pobór mocy przez drukark wynosi około 24W (podczas drukowania). Pobór mocy w stanie spoczynku (bez wydruku) wynosi ok. 2,5W. UWAGA! Zaleca si prac przy podłczonym na stałe zasilaczu sieciowym. Cigłe doładowywanie akumulatora zapewnia moliwo długotrwałej pracy drukarki w przypadku braku zewntrznego napicia zasilajcego. Naley unika całkowitego rozładowania wewntrznej baterii akumulatorów. W takiej sytuacji konieczne bdzie ponowne naładowanie baterii wymaga to zwykle minimum 10 godzin. Mona zastosowa jeden z nastpujcych typów zasilaczy: zasilacz podstawowy: (producent Zakład Elektroniczny TATAREK) niestabilizowany, typ: 12 WZN 19V/0,8A, napicie wejciowe 230V / 50Hz. zasilacz o zwikszonej mocy: (producent Zakład Elektroniczny TATAREK) niestabilizowany, typ: 40N 24V/1A, napicie wejciowe 230V / 50Hz. 13

14 UWAGA: Całkowite odłczenie zewntrznego zasilania nastpuje po wyjciu zasilacza z gniazda sieciowego. Gniazdo to powinno znajdowa si w pobliu drukarki, w łatwo dostpnym miejscu. Odłczenie (zanik) zasilania zewntrznego powoduje wygaszenie diody SIE. Na wywietlaczu operatora pojawia si komunikat: Praca z akumulatora! Podłcz zasilanie! Jeeli drukarka zasilana jest tylko z wewntrznej baterii akumulatorów i przez 15 minut nie odbierze adnej informacji po łczu RS232 oraz nie zostanie nacinity aden klawisz klawiatury, nastpi wyłczenie urzdzenia. Ponowne włczenie nastpi: - po podłczeniu zasilania zewntrznego lub - po naciniciu klawisza (przez ok. 1 sekund) lub - po kilku sekundach od odebrania po łczu RS232 kilku (1-3) znaków. Uwaga: Do momentu przejcia drukarki w stan pełnej gotowoci do pracy, znaki otrzymywane po łczu RS232 s tracone. Firma nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia drukarki spowodowane niewłaciwym zasilaniem, umieszczeniem jej w silnym polu UWAGA! elektromagnetycznym, elektrostatycznym, rentgenowskim lub w polu działania szkodliwych substancji chemicznych lub promieniotwórczych. Firma nie ponosi równie odpowiedzialno- ci za ewentualne roszczenia karno-skarbowe ze strony Skarbu Pastwa wobec podatnikauytkownika drukarki, wynikajce z niewłaciwej eksploatacji urzdzenia. W trybie sprzeday na wywietlaczu operatora pojawia si komunikat: --- Do zapłaty --- Suma: 0,00 Drukarka fiskalna Thermal 2.02 Jeli w konfiguracji ustawiono Transakcja na wyw. operatora TAK. Jeli w konfiguracji ustawiono Transakcja na wyw. operatora NIE. Aby wywoła list dostpnych funkcji naley nacisn klawisz. Klawiszami i mona wybra rodzaj funkcji (Raporty, Konfiguracja, Testy, Funkcje serwisowe) i po zatwierdzeniu (klawiszem ) odszuka w menu odpowiedni funkcj (klawiszami i np. Raport miesiczny). W trybie sprzeday klawisz słuy do wysuwu kopii; nacinicie klawisza powoduje wysuw oryginału (klawisze i wykorzystywane s przy zakładaniu nowych rolek papieru). 14

15 STRUKTURA MENU MENU GŁÓWNE 1. Raporty 2. Konfiguracja 3. Testy 4. Funkcje serwisowe (dostpne tylko dla serwisu) MENU RAPORTY 1.Raporty 1.1 Raport dobowy 1.2 Raport miesiczny 1.3 Raport okresowy 1.4 Raport rozliczeniowy (dostpny w trybie TYLKO DO ODCZYTU) 1.5 Raport serwisowy 1.6 Raport kasy 1.7 Raport towarów zablokowanych 15

16 DRUKOWANIE RAPORTÓW W rozdziale tym opisany jest sposób wykonywania raportów przy uyciu klawiatury drukarki. Kolejno czynnoci: --- Do zapłaty --- Suma: 0,00 Drukarka fiskalna Thermal 2.02 RAPORT DOBOWY Nacisn klawisz. 1. Raporty Nacisn klawisz aby wybra Raporty. 1.1 Raport dobowy Nacisn klawisz aby wybra Raport dobowy. Data: poprawna? Dat, która pojawia si na wywietlaczu operatora trzeba potwierdzi (klawiszem ) MUSI BY ZGODNA ZE STANEM FAKTYCZNYM!!! Po potwierdzeniu poprawnoci daty drukarka testuje pami fiskaln pojawia si odpowiedni komunikat. Jeeli podpowiadana data nie jest prawidłowa naley obowizkowo nacisn klawisz i wezwa SERWIS!!! Zatwierdzenie niepoprawnej daty oznacza wymian pamici fiskalnej na koszt Uytkownika! Jeeli data jest poprawna, po naciniciu moe pojawi si komunikat informujcy, e w tym dniu został wczeniej wykonany raport dobowy: Raport ju zapisany Powtórzy? (T/N) Nacisn klawisz aby zatwierdzi ponowne wykonanie raportu, Klawisz rezygnacja z wykonania raportu. Po zatwierdzeniu raportu pojawi si informacja o drukowaniu raportu dobowego. W przypadku, gdy w danym dniu wykonano ju zerowy raport dobowy pojawi si komunikat: Zerowe totalizery! [ Nacinij NIE ] Jest to informacja, e nie było sprzeday ( zerowe totalizery ) i nie ma sensu zapisywa kolejnego zerowego raportu do pamici fiskalnej (w danym dniu mona wykona tylko jeden zerowy raport dobowy!). W trybie niefiskalnym nie ma ogranicze, mona drukowa dowoln liczb raportów dobowych, w tym zerowych i wszystkie oznaczone s numerem 1. W przypadku uszkodzenia drukarki, próba wykonania raportu dobowego moe zakoczy si pojawieniem na wywietlaczu komunikatu: W takiej sytuacji naley wezwa serwis. Wydruk zablokowany [ Nacinij NIE ] 16

17 RAPORT MIESICZNY Raport miesiczny jest szczególn form raportu okresowego. Aby go wykona uytkownik powinien okreli tylko rok i miesic dla tego raportu (musi to by miesic zakoczony). Nie ma moliwoci wykonania raportu miesicznego dla biecego miesica. Kolejno czynnoci: --- Do zapłaty --- Suma: 0,00 Drukarka fiskalna Thermal 2.02 Nacisn klawisz 1. Raporty Nacisn klawisz aby wybra Raporty. 1.2 Raport miesiczny Podaj miesic OK ANUL Klawiszami i naley wybra Raport miesiczny, klawiszem zatwierdzi wybór. Wywietlany jest aktualny miesic i rok Naley poda miesic (i rok), dla którego ma by wykonany raport. Zatwierdzenie nastpuje po ustawieniu kursora w polu OK i naciniciu klawisza lub. W drugim wierszu wywietlacza operatora pojawia si linia umoliwiajca zmian roku i miesica dla raportu. Za pomoc klawiszy i naley ustawi migajcy znacznik (kursor) w polu, które ma by zmienione (miesic, rok). Nastpnie, uywajc klawiszy i, ustawi warto tego pola ( - zmniejszenie wartoci, - zwikszenie wartoci). Ustawienie kursora w polu OK i nacinicie lub powoduje zatwierdzenie wpisanych danych. Aby zrezygnowa i powróci do menu Raporty naley ustawi kursor w polu ANUL i nacisn lub. NIE podsumowanie TAK raport pełny Po zatwierdzeniu roku i miesica drukarka da okrelenia czy raport ma by raportem fiskalnym (TAK), czy raportem niefiskalnym w formie skróconej (NIE), zawierajcej tylko podsumowanie W zalenoci od zadeklarowanych i zatwierdzonych wartoci, na wywietlaczu operatora mog pojawi si komunikaty: - informujce o testowaniu pamici fiskalnej i drukowaniu raportu lub Błdna relacja dat [ Nacinij NIE ] - informujce o braku zapisów w pamici fiskalnej dla zadeklarowanych danych. Naley nacisn klawisz. 17

18 RAPORT OKRESOWY Aby wykona raport okresowy niezbdne jest podanie zakresu czasowego. Mona to zrobi podajc dat pocztkow i kocow lub numery raportów dobowych (pocztkowego i kocowego). Kolejno czynnoci: --- Do zapłaty --- Suma: 0,00 Drukarka fiskalna Thermal 2.02 Nacisn klawisz 1. Raporty Nacisn klawisz. 1.3 Raport okresowy wg daty wg numerów NIE TAK Klawiszami i naley wybra Raport okresowy, klawiszem zatwierdzi wybór. Klawisz raport od daty do daty, klawisz raport od numeru do numeru raportu dobowego. Podaj dat pocztk OK ANUL Od numeru 0001 OK ANUL - okrelenie daty pocztkowej - okrelenie numeru pocztkowego raportu dobowego W drugim wierszu wywietlacza operatora pojawia si linia umoliwiajca zmian pocztkowej daty (numeru raportu dobowego) raportu okresowego. Za pomoc klawiszy i naley ustawi migajcy znacznik (kursor) w polu, które ma by zmienione (rok, miesic, dzie lub numer raportu). Nastpnie, uywajc klawiszy i, ustawi warto tego pola ( - zmniejszenie wartoci, - zwikszenie wartoci). Ustawienie kursora w polu OK i nacinicie lub powoduje zatwierdzenie wpisanych danych. Aby zrezygnowa i powróci do menu Raporty naley ustawi kursor w polu ANUL i nacisn lub. Po zatwierdzeniu daty pocztkowej (numeru pocztkowego) pojawi si danie podania daty kocowej (numeru kocowego): Podaj dat kocow OK ANUL Do numeru 0001 OK ANUL - okrelenie daty kocowej - okrelenie numeru kocowego raportu dobowego NIE podsumowanie TAK raport pełny - drukarka da okrelenia, czy raport ma by raportem fiskalnym (TAK), czy raportem niefiskalnym w formie skróconej (NIE), zawierajcej tylko podsumowanie W zalenoci od zadeklarowanych i zatwierdzonych dat (numerów raportów), na wywietlaczu operatora mog pojawi si komunikaty: - informujce o testowaniu pamici fiskalnej i drukowaniu raportu lub Błdna relacja dat [ Nacinij NIE ] - w pamici fiskalnej brak zapisów dla zadeklarowanych danych lub numer pocztkowy jest wyszy od kocowego 18

19 RAPORT ZAMYKAJCY (ROZLICZENIOWY) Raport zamykajcy dostpny jest w menu Funkcje serwisowe. Wykonanie takiego raportu powoduje przejcie urzdzenia w tryb pracy TYLKO DO ODCZYTU i jest to stan nieodwracalny (moliwe jest wykonywanie tylko raportów czytajcych okresowego, miesicznego i rozliczeniowego). W pamici fiskalnej zostaje zapisana data i godzina przejcia w ten tryb. Raport zamykajcy wykonuje si w obecnoci pracownika Urzdu Skarbowego i przedstawiciela serwisu, np. z powodu zakoczenia działalnoci. Zakres czasowy mona ustawi według dat lub według numerów raportów dobowych. Raport rozliczeniowy w menu Raporty dostpny jest w trybie pracy TYLKO DO ODCZYTU. Uwaga: Powodem przejcia w tryb TYLKO DO ODCZYTU mog by take: - zapełnienie pamici fiskalnej (wykonano 1830 raportów dobowych) - wtedy data przejcia w ten tryb odpowiada dacie wykonania ostatniego raportu dobowego, - uszkodzenie pamici fiskalnej (na skutek wystpienia 200 zerowa RAM lub błdu w zapisie do pamici fiskalnej). Aby wykona raport serwisowy naley: RAPORT SERWISOWY --- Do zapłaty --- Suma: 0,00 Drukarka fiskalna Thermal 2.02 Nacisn klawisz. 1. Raporty Nacisn klawisz. 1.5 Raport serwisowy Klawiszami i naley wybra Raport serwisowy, klawiszem zatwierdzi wybór. Po zatwierdzeniu na wywietlaczu pojawiaj si komunikaty informujce o testowaniu pamici fiskalnej i drukowaniu raportu. Aby wykona raport kasy naley: RAPORT KASY --- Do zapłaty --- Suma: 0,00 Drukarka fiskalna Thermal 2.02 Nacisn klawisz. 1. Raporty Nacisn klawisz. 1.6 Raport kasy Klawiszami i naley wybra Raport kasy, klawiszem zatwierdzi wydruk raportu. Na raporcie kasy drukowane s: nazwa programu, oznaczenie pamici z programem, napisy stałe uywane na wydrukach. 19

20 RAPORT TOWARÓW ZABLOKOWANYCH Jest to raport zawierajcy list tzw. towarów zablokowanych. Mona go wykona tylko przy współpracy z zewntrznym komputerem. Oprogramowanie drukarki dopuszcza zmniejszenie lub zwikszenie stawki PTU dla danego towaru, z zastrzeeniem, e zwikszy stawk mona tylko raz przy pierwszej zmianie. Zabroniona jest natomiast operacja, polegajca na czasowym obnieniu stawki podatkowej np. towar z grupy A sprzedajemy w B a potem znów w A. Podczas próby ponownej sprzeday tego towaru w grupie A transakcja zostanie zablokowana a towar umieszczony na licie towarów zablokowanych (takich, których nie mona sprzedawa w stawce PTU wikszej ni aktualnie zapamitana w bazie towarowej). Kolejno czynnoci: --- Do zapłaty --- Suma: 0,00 Drukarka fiskalna Thermal 2.02 Nacisn klawisz. 1. Raporty Nacisn klawisz. 1.7 Raport towarów zablokowanych Klawiszami i naley wybra Raport towarów zablokowanych, klawiszem zatwierdzi wybór. Po zatwierdzeniu pojawi si komunikat: Drukowanie bazy... Przelij z systemu! (*) W tym momencie drukarka oczekuje na informacje wysyłane z komputera, na podstawie których zostanie wydrukowany raport. Jeeli drukarka nie odbierze adnych informacji, pojawi si komunikaty: Błd rozkazu:?? Kod błdu: 09 Brak łcznoci z komputerem! Powtórzy wydruk? Informacja o braku komunikacji z komputerem (błd numer 09 oznacza przekroczenie czasu oczekiwania na sekwencje z komputera). Nacinicie klawisza powoduje wydruk informacji o błdzie i przejcie do nastpnego komunikatu. Dodatkowy komunikat precyzujcy poprzedni informacj. Po tym komunikacie naley nacisn klawisz. Komunikat z propozycj powtórzenia wydruku. Nacinicie powoduje powrót do punktu (*) ; nacinicie klawisza rezygnacj z wydruku. 20

21 KONFIGURACJA 2.Konfiguracja 2.1 Ustawienie zegara 2.2 Wydruki niefiskalne 2.3 Oszczdno papieru 2.4 Czuło papieru 2.5 Kody autoryzacyjne 2.6 Rozliczenie rabatu procentowego 2.7 Wywietlacz klienta Podwietlenie Jasno pod- wietlenia Kontrast 2.8 Transakcja na wyw. operatora 2.9 Szuflada 21

22 USTAWIENIE ZEGARA Funkcja ta umoliwia zmian czasu (korekcj) wewntrznego zegara drukarki. Po kadym raporcie dobowym i przed rozpoczciem transakcji nastpnego dnia jest moliwa jednorazowa zmiana czasu, o nie wicej ni ±1 godzin w stosunku do aktualnego wskazania zegara. Bezporednio po raporcie dobowym jest moliwe przesunicie zegara tylko do przodu. Kolejno czynnoci: --- Do zapłaty --- Suma: 0,00 Drukarka fiskalna Thermal 2.02 Nacisn klawisz. 2. Konfiguracja Klawiszami i naley wybra Konfiguracja i nacisn klawisz aby zatwierdzi wybór. 2.1 Ustawienie zegara Ustaw czas 09:31 OK ANUL (**) Nacisn klawisz. Drukarka podpowiada aktualnie ustawion warto czasu. W drugim wierszu wywietlacza operatora pojawia si linia umoliwiajca zmian czasu. Za pomoc klawiszy i naley ustawi migajcy znacznik (kursor) w polu, które ma by zmienione (godzina, minuty). Nastpnie, uywajc klawiszy i, ustawi warto tego pola ( - zmniejszenie wartoci, - zwikszenie wartoci). Ustawienie kursora w polu OK i nacinicie lub powoduje zatwierdzenie wpisanych danych. Aby zrezygnowa i powróci do menu Konfiguracja naley ustawi kursor w polu ANUL i nacisn lub. Po zatwierdzeniu zmian na wywietlaczu operatora mog pojawi si komunikaty: Za dua rón. czasu Zadeklarowano zmian czasu o wicej ni ±1 godzin Data,czas poprawne? ,09:43 Czas był ustawiany Niezerowe totalizery danie potwierdzenia wprowadzonych danych (take moliwo sprawdzenia poprawnoci DATY w urzdzeniu!). Próba powtórnego ustawienia czasu (operacja niedozwolona!). Próba ustawienia czasu w przypadku gdy była wykonana sprzeda i nie wykonano raportu dobowego. UWAGA: Jeeli drukarka jest w trybie niefiskalnym, po wywołaniu tej funkcji bdzie take moliwa zmiana daty (przed zmian czasu (**) ). Nie obowizuje równie ograniczenie zmiany czasu maksymalnie o 1 godzin. Pojawi si wtedy komunikat: Ustaw dat OK ANUL Zmiana daty (zasady opisane wczeniej). Aby zatwierdzi zmian trzeba wybra OK Uytkownik drukarki powinien kontrolowa poprawno wskazania zegara (DAT). Kady zapis pamici fiskalnej zawiera bowiem informacje o dacie i czasie tego zapisu. Jeeli zostanie zatwierdzona nieprawidłowa data zapisu, to konieczna bdzie wymiana pamici fiskalnej na koszt Uytkownika. 22

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

drukarka fiskalna INNOVA DF-1

drukarka fiskalna INNOVA DF-1 drukarka fiskalna INNOVA DF-1 INNOVA SA, Izabelin 2009 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO. Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO. Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02 Usuwanie zużytych urządzeń Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać drukarki traktując ją jako normalne odpady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy INNOVA PRESTO 2/121 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3 Bingo HS XL EJ Instrukcja obsługi Wersja dokumentu 1.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Emar spółka jawna Kopytów 26, 05-870 Błonie k/warszawy tel. (22) 725-45-46, (22) 725-45-94, (22) 731-90-80 www.emar.pl Instrukcja uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 wersja 0 Strona Nowy Sącz.0.00

Bardziej szczegółowo

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VIVO / VIVO APTEKA 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie IV NOVITUS 2007

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY PeerCall 100B wersja 1.0 Wstp PeerCall 100B jest urzdzeniem umoliwiajcym połczenie telefoniczne przez Internet. W ramach sieci PeerCall mona komunikowa si z ludmi

Bardziej szczegółowo

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03. wersja 2.6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03. wersja 2.6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03 wersja 2.6 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 13 3. Sprzedaż 28 4. Wykonywanie raportów 34 5. Komunikaty o błędach 41 6. Instrukcja podstawowa 46 3 WSTĘP 1.

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul.

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VI NOVITUS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Redakcja 1.4

Spis treści. Redakcja 1.4 Spis treści Redakcja 1.4 1. Wprowadzenie 4 2. Zawartość opakowania 4 3. Opis ogólny 5 3.1. Budowa 5 3.2. Rozmieszczenie i oznaczenia części i zespołów 5 3.3. Sposób identyfikacji akcesoriów i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Model : SM-100. Yakudo Plus Sp. z o.o.

Instrukcja Obsługi. Model : SM-100. Yakudo Plus Sp. z o.o. Instrukcja Obsługi Model : SM-100 Yakudo Plus Sp. z o.o.!" #$ Edycja Autor Miesic / Rok Wersja programu Opis zmian 1 Robert Papros Grudzie / 2005 1.19 PL - 2 Rafał Wójcik Czerwiec / 2007 1.19 PL Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV wersja oprogramowania 02.1 kwiecień 2010 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres wdobraczynski@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX Szafir_Farex.indd 1 2010-09-14 12:16:19 Szafir_Farex.indd 2 2010-09-14 12:16:20 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 15 3. Sprzedaż 30 4. Wykonywanie raportów 38

Bardziej szczegółowo