INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem 2.02

2 OSTRZEENIA!!! Drukarka powinna by zasilana z sieci o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej zasilacza dołczonego do drukarki. Współpracujcy z drukark system komputerowy powinien by zasilany z tej samej sieci przez gniazda wyposaone w bolec uziemiajcy. Zaleca si stosowanie listwy zasilajcej z filtrem przeciwzakłóceniowym. * * * Gdy drukarka jest włczona, nie zaleca si odłczania zasilania zewntrznego. * * * Niedopuszczalne s próby łczenia drukarki z systemem komputerowym, gdy urzdzenia s włczone do sieci. * * * Pierwsze podłczenie drukarki do systemu komputerowego powinno by wykonane przez serwis firmy lub autoryzowanego dealera. * * * Drukark naley chroni przed wilgoci i nasłonecznieniem. * * * W miejscu pracy i przechowywania drukarki nie powinno by agresywnych zanieczyszcze i nadmiernego zapylenia. * * * Firma nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia drukarki spowodowane niewłaciwym zasilaniem, umieszczeniem jej w silnym polu elektromagnetycznym lub w pobliu substancji promieniotwórczych. Ze wzgldu na wydruk realizowany na papierze termicznym zaleca si umieszczanie drukarki w miejscach nienasłonecznionych! * * * Firma nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne roszczenia karno-skarbowe ze strony Skarbu Pastwa wobec podatnika-uytkownika drukarki wynikajce z niewłaciwej eksploatacji i nieprzestrzegania wymaga podanych w niniejszej instrukcji. * * * Naley stosowa papier posiadajcy autoryzacj firmy. 2

3 SPIS TRECI: SŁOWNICZEK... 6 WPROWADZENIE... 7 DANE TECHNICZNE... 8 BUDOWA DRUKARKI KLAWIATURA DIODY KONTROLNE LED WYWIETLACZE WYWIETLACZ OPERATORA WYWIETLACZ KLIENTA ZASILANIE FUNKCJE DOSTPNE PRZY POMOCY KLAWIATURY STRUKTURA MENU MENU RAPORTY DRUKOWANIE RAPORTÓW RAPORT DOBOWY RAPORT MIESICZNY RAPORT OKRESOWY RAPORT ZAMYKAJCY (ROZLICZENIOWY) RAPORT SERWISOWY RAPORT KASY RAPORT TOWARÓW ZABLOKOWANYCH KONFIGURACJA USTAWIENIE ZEGARA WYDRUKI NIEFISKALNE OSZCZDNO PAPIERU CZUŁO PAPIERU KODY AUTORYZACYJNE ROZLICZENIE RABATU PROCENTOWEGO WY WIETLACZ KLIENTA TRANSAKCJA NA WY WIETLACZU OPERATORA SZUFLADA TESTY TEST WYTRZYMAŁO CI TEST KLAWIATURY WY WIETLACZ OPERATORA WY WIETLACZ KLIENTA TEST DIOD TEST CZUJNIKÓW MECHANIZMÓW TEST DRUKARKI TEST SZUFLADY PUNKTY POMIAROWE TEST PORTU COM MONITOR TRANSMISJI TEST PAMICI FISKALNEJ

4 WYKAZ KOMUNIKATÓW BŁDY FATALNE BŁDY ZASILANIA KOMUNIKATY BŁDÓW MECHANIZMU DRUKUJCEGO OSTRZEENIA KOMUNIKATY ZWIZANE Z SEKWENCJAMI STERUJCYMI PODŁCZENIE DRUKARKI DO KOMPUTERA ZAKŁADANIE PAPIERU INSTRUKCJA WYMIANY NOA W DRUKARCE...44 ZABIEGI KONSERWACYJNE OPIS INTERFEJSÓW DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL UWAGI OGÓLNE45 OPIS INTERFEJSU SZEREGOWEGO OKABLOWANIE WYMAGANIA PROGRAMOWE SYGNALIZACJA STANÓW DRUKARKI NA INTERFEJSIE SZEREGOWYM OPIS ZŁCZ DRUKARKI THERMAL FISKALIZACJA DRUKARKI WYDRUKI PRZYKŁADY I OPIS RAPORT ZMIANY STAWEK PTU ROZLICZENIE OPAKOWA ZWROTNYCH NA PARAGONIE FISKALNYM ROZLICZENIE OPAKOWA ZWROTNYCH PARAGON FISKALNY RAPORT DOBOWY RAPORT OKRESOWY RAPORT MIESICZNY PODSUMOWANIE SPRZEDAY MIESICZNE PODSUMOWANIE SPRZEDAY RAPORT ROZLICZENIOWY WPŁATA DO KASY, WYPŁATA Z KASY STAN KASY ROZPOCZCIE I ZAKO CZENIE PRACY KASJERA RAPORT ZMIANOWY TRANSAKCJA UZNANIA I POKWITOWANIE SPRZEDAY RAPORT ZMIANOWY Z APLIKACJI RAPORT ZMIANY CZASU W DRUKARCE RAPORT BAZY TOWAROWEJ (KONTROLA BAZY DANYCH) RAPORT (WYDRUK) TOWARÓW ZABLOKOWANYCH

5 DODATKOWE WYDRUKI NIEFISKALNE OBLICZENIA REALIZOWANE W DRUKARCE FISKALNEJ WSTP OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE TRANSAKCJI OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU DOBOWEGO OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU OKRESOWEGO ROZLICZANIE GROSZY BŁDY ZWIZANE Z SEKWENCJAMI STERUJCYMI DRUKARK Komunikaty na wywietlaczu operatora w formie opisowej Deklaracja zgodnoci producenta Decyzja Ministerstwa Finansów dopuszczajca drukark THERMAL do obrotu

6 1. PTU (ang. VAT) podatek od towarów i usług. W urzdzeniach fiskalnych stawki PTU s definiowane i zapisywane do pamici fiskalnej po raz pierwszy po fiskalizacji urzdzenia i mog by zmieniane w trakcie jego uytkowania (maksimum 30 razy). 2. FISKALIZACJA proces polegajcy na przełczeniu drukarki z trybu niefiskalnego w tryb fiskalny. W procesie tym przedstawiciel serwisu drukarki wprowadza do jej pamici dostarczone przez uytkownika dane: stawki PTU nagłówek (nazw i adres siedziby firmy, miejsce instalacji drukarki) numer NIP. 3. RAPORT DOBOWY - jest podstawowym raportem fiskalnym, który naley wykonywa codziennie po zakoczeniu sprzeday. W raporcie dobowym zawarte s informacje bdce podstaw do rozliczenia podatkowego. 4. RAPORT OKRESOWY umoliwia odczyt informacji zapisanych w pamici fiskalnej w zadanym przedziale czasu. Specjalna forma tego raportu - raport okresowy miesiczny - zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamici fiskalnej w danym miesicu oraz ich podsumowanie. Zawarte w nim informacje s podstaw do rozliczenia podatkowego za dany miesic. 5. RAPORT ROZLICZENIOWY specjalna forma raportu okresowego. Pierwszy raport tego typu (raport zamykajcy) wykonywany jest w przypadku zakoczenia fiskalnego trybu pracy drukarki, w obecnoci pracownika Urzdu Skarbowego, przedstawiciela serwisu i właciciela urzdzenia. W wersji maksymalnej (za cały okres uytkowania drukarki) zawiera wszystkie informacje zapisane w pamici fiskalnej od daty fiskalizacji drukarki do daty przejcia w stan TYLKO DO ODCZYTU. 6. Stan TYLKO DO ODCZYTU stan, w którym moliwe jest tylko wykonywanie raportów okresowych i rozliczeniowych (sprzeda jest zablokowana). Przejcie w stan TYLKO DO ODCZYTU moe by spowodowane: wykonaniem 1830 raportów dobowych, wystpieniem 200 zerowa RAM, uszkodzeniem pamici fiskalnej, zamkniciem fiskalnego trybu pracy drukarki. 7. Obrót suma brutto paragonów (niezalenie od rodzaju form płatnoci, opakowania zwrotne nie s wliczane do obrotu). 8. Utarg suma brutto paragonów fiskalnych (obrót) płaconych gotówk i kwot wynikajcych z obrotu opakowaniami zwrotnymi (przyjcia i zwroty). 9. Stan kasy ilo gotówki w kasie, która wynika ze sprzeday gotówkowej, przyj i zwrotów opakowa zwrotnych rozliczanych gotówk oraz wpłat i wypłat do/z kasy. 10. Baza towarowa (PLU) wydzielony obszar pamici drukarki, w którym zapisane s nazwy towarów (usług), przypisane do nich stawki PTU oraz to, czy stawka dla towaru była zmieniana, czy nie (patrz take: Towar zablokowany ). Baza ta jest zerowana w procesie fiskalizacji i tworzona automatycznie podczas realizacji transakcji (w trakcie drukowania paragonu). 11. Towar zablokowany towar, dla którego obniono stawk PTU i którego nie bdzie mona sprzedawa w stawce wyszej od aktualnie zapamitanej! 12. Totalizery - wewntrzne liczniki drukarki, w których przechowywane s informacje o sprzeday w poszczególnych stawkach podatkowych (A...G), liczbie wystawionych paragonów, liczbie i kwocie anulowanych paragonów itp. Totalizery s zerowane po wykonaniu raportu dobowego. 6

7 Drukarka fiskalna THERMAL ze wzgldu na swoje zalety stanowi doskonały produkt przeznaczony do fiskalizacji placówek handlowo-usługowych i hurtowni, w których wykorzystywane s systemy komputerowe wyposaone w standardowe łcze RS232 (COM). Wykonana została w oparciu o nowe technologie i przy wykorzystaniu wysokiej klasy podzespołów elektronicznych. Moe pracowa jako urzdzenie stacjonarne (zasilane z sieci 230V) lub jako przenone przy załoeniu, e po zakoczonej pracy uytkownik podłczy do niej zewntrzny zasilacz (na minimum 10 godzin) w celu naładowania wewntrznej baterii akumulatorów. Drukarka wyposaona jest w łcze RS232, przez które odbiera rozkazy wysyłane z zewntrznego komputera. Współpraca z komputerem realizowana jest za pomoc specjalnego protokołu komunikacyjnego wg standardu. Opis tego protokołu znajduje si w Instrukcji programisty dla drukarki fiskalnej THERMAL, dostpnej na stronie WWW firmy (http://www.posnet.com.pl) w rozdziale POMOC : lub za pomoc poczty elektronicznej, pod adresem: Uytkownicy drukarki take mog korzysta z tych materiałów, w szczególnoci z programów demonstracyjnych, dziki którym mona np. zaprogramowa stawki PTU. 7

8 Podstawowe parametry drukarki fiskalnej THERMAL: WYMIARY WAGA ZASILANIE 196 x 255 x 278 [mm] z wywietlaczem klienta (szeroko x wysoko x głboko) ~2,8 kg (z papierem i wywietlaczem klienta) Bateria akumulatorów: - 12 V/ 1,2Ah; Zasilanie zewntrzne: - zasilacz podstawowy : typ 12 WZN 19V/0,8A, napicie wejciowe 230 V AC/ 50 Hz/ 0,11 A/ 25 VA ; - zasilacz o zwikszonej mocy : typ 40 N 24V/ 1A; napicie wejciowe 230 V AC/ 50 Hz/ 0,18A/ 42 VA PRD ŁADOWANIA BATERII 0,40A MAKSYMALNY POBÓR MOCY WYDAJNO BATERII AKUMULATORÓW TYP MECHANIZMU DRUKUJCEGO TRWAŁO MECHANIZMU DRUKUJCEGO SZEROKO TA MY PAPIERU LICZBA ZNAKÓW W LINII WYDRUKU LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU LICZBA NAZW TOWARÓW, ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ STAWKI PODATKOWE STRONA KODOWA ZAKRES TEMPERATUR PRACY WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM PROTOKÓŁ TRANSMISJI INTERFEJSY / TYP PRZEZNACZENIE WY WIETLACZ OPERATORA 24W 6000 wierszy (200 paragonów x 30 linii) LT 286/ Citizen 50 km wydruku (na papierze firmowym!) 2 x 57 mm (oryginał i kopia) do 40 do tys. PLU Baza tworzona podczas realizacji transakcji automatycznie na podstawie informacji dosyłanych z zewntrznego komputera. 7 programowalnych stawek (A..G) MAZOVIA 5 40 o C ON LINE; programowy XON/XOFF sprztowy RTS/CTS Komputer / RS232 Szuflada / 5V DC (wyjcie) Zasilanie zewntrzne (wejcie): 19V 24V DC Dla podmiotów prowadzcych sprzeda przy pomocy systemów komputerowych. 1. Wywietlacz alfanumeryczny typu LCD 2 x 20 znaków z moliwoci wywietlania polskich znaków w standardzie MAZOVIA. 2. Bez wywietlacza. 8

9 WY WIETLACZ KLIENTA KLAWIATURA Maksymalna liczba raportów dobowych 1. Wywietlacz numeryczny typu LED (8 lub 10 cyfr) 2. Wywietlacz alfanumeryczny typu VFD (2 x 20 znaków) 3. Wywietlacz alfanumeryczny typu LCD (2 x 20 znaków z regulacj podwietlenia i kontrastu) 4 klawisze umoliwiajce wykonywanie raportów, zmian papieru (WYSUW) lub ustawienie parametrów pracy 1830 (minimum 5 lat pracy urzdzenia) Maksymalna liczba zmian stawek PTU 30 Maksymalna liczba pozycji na paragonie 255 Maksymalna kwota transakcji ,99 Maksymalny obrót w danej stawce podatkowej ,99 Zakres ceny jednostkowej (BRUTTO) 0, ,99 Zakres iloci 0, ,999 Rabaty/ narzuty Raporty fiskalne Raporty niefiskalne INNE Procentowe lub kwotowe do: pozycji paragonu transakcji DOBOWY, OKRESOWE (od.. do.., miesiczny, rozliczeniowy) Zmianowy, transakcja uznania, pokwitowanie sprzeday, rozpoczcia i zakoczenia pracy kasjera, wpłaty i wypłaty do/z kasy, stanu kasy, kontrola bazy danych, wydruk towarów zablokowanych, raport serwisowy, raport kasy i inne. Obsługa form płatnoci i opakowa zwrotnych Drukark naley przechowywa w temperaturze od 5 do 40 C i wilgotnoci wzgldnej powietrza mniejszej od 80%. Ze wzgldu na mechanizm drukujcy naley unika pracy w warunkach duej koncentracji pyłu (kurzu). Niniejszy wyrób jest zgodny z wymogami dyrektyw nowego podejcia w zakresie kompatybilnoci elektromagnetycznej (dyrektywa 89/336/EEC), oraz w zakresie bezpieczestwa uytkowania (dyrektywa 73/23/EEC). W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy zaleca si, by urzdzenia współpracujce z wyrobem (komputer, monitor, itp.) posiadały oznaczenie CE. 9

10 Podstawowe elementy drukarki istotne pod wzgldem jej obsługi to: - mechanizmy drukujce: dwa mechanizmy termiczne (dla oryginału i dla kopii), - wywietlacz dla klienta (połczony z obudow drukarki), - klawiatura (pulpit operatora) do lokalnej obsługi drukarki (komunikaty wywietlane s na dwurzdowym wywietlaczu alfanumerycznym), dodatkowo wyposaona w diody LED sygnalizujce gotowo do pracy, podłczenie do sieci i wystpienie błdu, - gniazdo do podłczenia drukarki do systemu komputerowego (RS232), - gniazdo do podłczenia zewntrznej szuflady kasjera, - zegar czasu rzeczywistego, - moduł fiskalny, w którym zapisywane s informacje dotyczce sprzeday (w postaci raportów dobowych) oraz inne dane (np. zmiana stawek PTU), - zasilacz zewntrzny. Na rysunku poniej przedstawiono drukark THERMAL z zaznaczeniem jej podstawowych elementów. Pokrywka Wywietlacz klienta Pulpit operatora Wywietlacz operatora Obudowa górna Obudowa dolna Drukarka THERMAL Po pierwszym zainstalowaniu (podłczeniu) drukarka jest w tzw. trybie niefiskalnym. W tym trybie mona dokonywa sprzeday bez jakichkolwiek zapisów do modułu fiskalnego. Podczas takiej pracy mona sprawdzi prawidłowo działania programu sterujcego drukark oraz zapozna si z jej prac. Obsługa drukarki sprowadza si praktycznie do wymiany papieru, wykonywania raportów (dobowego i okresowego) i czyszczenia mechanizmu drukujcego. UWAGA! Czyszczenie mechanizmu polega przede wszystkim na usuniciu pyłu z trybów widocznych z lewej strony mechanizmu. Do tego celu naley uy mikkiej szczoteczki 10

11 Klawiatura drukarki THERMAL składa si z czterech przycisków. Działanie kadego z nich potwierdzane jest sygnałem dwikowym. Klawiatura drukarki THERMAL Aby włczy drukark naley nacisn klawisz (opisany dodatkowo symbolem oznaczajcym zasilanie). Klawisz ten słuy równie do wyłczania urzdzenia - naley go nacisn i przytrzyma do momentu wygaszenia wywietlacza (ok. 3 sekundy). Funkcje poszczególnych przycisków opisane s w tabeli poniej. KLAWISZ SYMBOL UYWANY W IN- STRUKCJI FUNKCJA Włczanie i wyłczanie urzdzenia. Zatwierdzenie wybranej funkcji. Zatwierdzenie wpisanych danych. Podczas wpisywania dat lub numerów raportów dobowych dla raportu okresowego/miesicznego oraz przy zmianie czasu w drukarce umoliwia zmian pozycji wpisywania (w prawo). Rezygnacja z wyboru funkcji i przejcie do wyszego poziomu menu. Kasowanie błdów. Podczas wpisywania dat lub numerów raportów dobowych dla raportu okresowego/miesicznego oraz przy zmianie czasu w drukarce umoliwia zmian pozycji wpisywania (w lewo). Umoliwia wybór odpowiedniej funkcji z menu przewijanie w gór. Wysuw papieru oryginału. Dłusze przycinicie wysuw cigły. Zatwierdzenie pozycji OK lub ANUL. (AN.) podczas wykonywania raportów oraz przy zmianie czasu w drukarce. Zmiana wartoci na danej pozycji (zwikszenie). Umoliwia wybór odpowiedniej funkcji z menu przewijanie w dół. Wysuw papieru kopii. Dłusze przycinicie wysuw cigły. Zatwierdzenie pozycji OK lub ANUL. (AN.) podczas wykonywania raportów oraz przy zmianie czasu w drukarce. Zmiana wartoci na danej pozycji (zmniejszenie). 11

12 DIODY KONTROLNE LED W tabeli poniej omówiony jest sposób sygnalizacji stanów drukarki za pomoc diod wieccych (LED) umieszczonych na płycie czołowej. Dioda GOTOWA (zielona) SIE (zielona) BRAK PAPIERU (ółta) BŁD (czerwona) Opis wieci, gdy drukarka jest gotowa do przyjmowania rozkazów z komputera (urzdzenie w trybie ON-LINE). Nie wieci, gdy drukarka jest w trybie OFF-LINE spowodowanym: - brakiem papieru, - otwart dwigni mechanizmu drukujcego, - uaktywnieniem funkcji uytkownika, - błdem sygnalizowanym przez drukark. wieci, gdy jest napicie na wejciu ZASILACZ. Nie wieci, gdy drukarka jest zasilana tylko z wewntrznej baterii akumulatorów. wieci, gdy: - podczas wydruku zabraknie papieru kopii lub oryginału - po zatwierdzeniu wykonania raportu czujnik wykryje brak papieru. Po załoeniu nowej rolki papieru dioda miga do momentu nacinicia klawisza. wieci, gdy: - w sekwencji przesłanej z komputera wystpił błd - wystpił błd drukarki (np. otwarta dwignia mechanizmu drukujcego lub uszkodzenie drukarki) WYWIETLACZ OPERATORA W drukarce THERMAL dla operatora zastosowano wywietlacz alfanumeryczny typu LCD 2 x 20 znaków z moliwoci wywietlania polskich liter. Zalenie od ustawienia w konfiguracji (funkcja 2.9 Transakcja na wyw. operatora, TAK lub NIE) podczas transakcji moe by wywietlana kwota transakcji, jak na wywietlaczu klienta (TAK) lub napis Drukarka fiskalna Thermal 2.02 (NIE). Dostpna jest równie wersja bez wywietlacza operatora. Jego funkcje przejmuje w niej wywietlacz klienta. Wywietlacz operatora 12

13 WYWIETLACZ KLIENTA Jako wywietlacz klienta moe by zastosowany jeden z niej wymienionych wywietlaczy: numeryczny typu LED (8 lub 10 cyfr) alfanumeryczny typu VFD (2 x 20 znaków) alfanumeryczny typu LCD (2 x 20 znaków z regulacj podwietlenia i kontrastu) Wywietlacz alfanumeryczny typu VFD. W drukarce THERMAL zastosowano bezobsługowe baterie akumulatorów o napiciu znamionowym 12V i pojemnoci 1,2 Ah. Charakteryzuj si one du niezawodnoci i stosunkowo niewielkimi rozmiarami przy duej pojemnoci. Ładowanie akumulatora zapewnia układ elektroniczny umieszczony na sterowniku drukarki. Akumulator ładowany jest w sposób cigły od momentu podłczenia zewntrznego zasilania. Odłczenie zasilacza przerywa proces ładowania. Maksymalny pobór mocy przez drukark wynosi około 24W (podczas drukowania). Pobór mocy w stanie spoczynku (bez wydruku) wynosi ok. 2,5W. UWAGA! Zaleca si prac przy podłczonym na stałe zasilaczu sieciowym. Cigłe doładowywanie akumulatora zapewnia moliwo długotrwałej pracy drukarki w przypadku braku zewntrznego napicia zasilajcego. Naley unika całkowitego rozładowania wewntrznej baterii akumulatorów. W takiej sytuacji konieczne bdzie ponowne naładowanie baterii wymaga to zwykle minimum 10 godzin. Mona zastosowa jeden z nastpujcych typów zasilaczy: zasilacz podstawowy: (producent Zakład Elektroniczny TATAREK) niestabilizowany, typ: 12 WZN 19V/0,8A, napicie wejciowe 230V / 50Hz. zasilacz o zwikszonej mocy: (producent Zakład Elektroniczny TATAREK) niestabilizowany, typ: 40N 24V/1A, napicie wejciowe 230V / 50Hz. 13

14 UWAGA: Całkowite odłczenie zewntrznego zasilania nastpuje po wyjciu zasilacza z gniazda sieciowego. Gniazdo to powinno znajdowa si w pobliu drukarki, w łatwo dostpnym miejscu. Odłczenie (zanik) zasilania zewntrznego powoduje wygaszenie diody SIE. Na wywietlaczu operatora pojawia si komunikat: Praca z akumulatora! Podłcz zasilanie! Jeeli drukarka zasilana jest tylko z wewntrznej baterii akumulatorów i przez 15 minut nie odbierze adnej informacji po łczu RS232 oraz nie zostanie nacinity aden klawisz klawiatury, nastpi wyłczenie urzdzenia. Ponowne włczenie nastpi: - po podłczeniu zasilania zewntrznego lub - po naciniciu klawisza (przez ok. 1 sekund) lub - po kilku sekundach od odebrania po łczu RS232 kilku (1-3) znaków. Uwaga: Do momentu przejcia drukarki w stan pełnej gotowoci do pracy, znaki otrzymywane po łczu RS232 s tracone. Firma nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia drukarki spowodowane niewłaciwym zasilaniem, umieszczeniem jej w silnym polu UWAGA! elektromagnetycznym, elektrostatycznym, rentgenowskim lub w polu działania szkodliwych substancji chemicznych lub promieniotwórczych. Firma nie ponosi równie odpowiedzialno- ci za ewentualne roszczenia karno-skarbowe ze strony Skarbu Pastwa wobec podatnikauytkownika drukarki, wynikajce z niewłaciwej eksploatacji urzdzenia. W trybie sprzeday na wywietlaczu operatora pojawia si komunikat: --- Do zapłaty --- Suma: 0,00 Drukarka fiskalna Thermal 2.02 Jeli w konfiguracji ustawiono Transakcja na wyw. operatora TAK. Jeli w konfiguracji ustawiono Transakcja na wyw. operatora NIE. Aby wywoła list dostpnych funkcji naley nacisn klawisz. Klawiszami i mona wybra rodzaj funkcji (Raporty, Konfiguracja, Testy, Funkcje serwisowe) i po zatwierdzeniu (klawiszem ) odszuka w menu odpowiedni funkcj (klawiszami i np. Raport miesiczny). W trybie sprzeday klawisz słuy do wysuwu kopii; nacinicie klawisza powoduje wysuw oryginału (klawisze i wykorzystywane s przy zakładaniu nowych rolek papieru). 14

15 STRUKTURA MENU MENU GŁÓWNE 1. Raporty 2. Konfiguracja 3. Testy 4. Funkcje serwisowe (dostpne tylko dla serwisu) MENU RAPORTY 1.Raporty 1.1 Raport dobowy 1.2 Raport miesiczny 1.3 Raport okresowy 1.4 Raport rozliczeniowy (dostpny w trybie TYLKO DO ODCZYTU) 1.5 Raport serwisowy 1.6 Raport kasy 1.7 Raport towarów zablokowanych 15

16 DRUKOWANIE RAPORTÓW W rozdziale tym opisany jest sposób wykonywania raportów przy uyciu klawiatury drukarki. Kolejno czynnoci: --- Do zapłaty --- Suma: 0,00 Drukarka fiskalna Thermal 2.02 RAPORT DOBOWY Nacisn klawisz. 1. Raporty Nacisn klawisz aby wybra Raporty. 1.1 Raport dobowy Nacisn klawisz aby wybra Raport dobowy. Data: poprawna? Dat, która pojawia si na wywietlaczu operatora trzeba potwierdzi (klawiszem ) MUSI BY ZGODNA ZE STANEM FAKTYCZNYM!!! Po potwierdzeniu poprawnoci daty drukarka testuje pami fiskaln pojawia si odpowiedni komunikat. Jeeli podpowiadana data nie jest prawidłowa naley obowizkowo nacisn klawisz i wezwa SERWIS!!! Zatwierdzenie niepoprawnej daty oznacza wymian pamici fiskalnej na koszt Uytkownika! Jeeli data jest poprawna, po naciniciu moe pojawi si komunikat informujcy, e w tym dniu został wczeniej wykonany raport dobowy: Raport ju zapisany Powtórzy? (T/N) Nacisn klawisz aby zatwierdzi ponowne wykonanie raportu, Klawisz rezygnacja z wykonania raportu. Po zatwierdzeniu raportu pojawi si informacja o drukowaniu raportu dobowego. W przypadku, gdy w danym dniu wykonano ju zerowy raport dobowy pojawi si komunikat: Zerowe totalizery! [ Nacinij NIE ] Jest to informacja, e nie było sprzeday ( zerowe totalizery ) i nie ma sensu zapisywa kolejnego zerowego raportu do pamici fiskalnej (w danym dniu mona wykona tylko jeden zerowy raport dobowy!). W trybie niefiskalnym nie ma ogranicze, mona drukowa dowoln liczb raportów dobowych, w tym zerowych i wszystkie oznaczone s numerem 1. W przypadku uszkodzenia drukarki, próba wykonania raportu dobowego moe zakoczy si pojawieniem na wywietlaczu komunikatu: W takiej sytuacji naley wezwa serwis. Wydruk zablokowany [ Nacinij NIE ] 16

17 RAPORT MIESICZNY Raport miesiczny jest szczególn form raportu okresowego. Aby go wykona uytkownik powinien okreli tylko rok i miesic dla tego raportu (musi to by miesic zakoczony). Nie ma moliwoci wykonania raportu miesicznego dla biecego miesica. Kolejno czynnoci: --- Do zapłaty --- Suma: 0,00 Drukarka fiskalna Thermal 2.02 Nacisn klawisz 1. Raporty Nacisn klawisz aby wybra Raporty. 1.2 Raport miesiczny Podaj miesic OK ANUL Klawiszami i naley wybra Raport miesiczny, klawiszem zatwierdzi wybór. Wywietlany jest aktualny miesic i rok Naley poda miesic (i rok), dla którego ma by wykonany raport. Zatwierdzenie nastpuje po ustawieniu kursora w polu OK i naciniciu klawisza lub. W drugim wierszu wywietlacza operatora pojawia si linia umoliwiajca zmian roku i miesica dla raportu. Za pomoc klawiszy i naley ustawi migajcy znacznik (kursor) w polu, które ma by zmienione (miesic, rok). Nastpnie, uywajc klawiszy i, ustawi warto tego pola ( - zmniejszenie wartoci, - zwikszenie wartoci). Ustawienie kursora w polu OK i nacinicie lub powoduje zatwierdzenie wpisanych danych. Aby zrezygnowa i powróci do menu Raporty naley ustawi kursor w polu ANUL i nacisn lub. NIE podsumowanie TAK raport pełny Po zatwierdzeniu roku i miesica drukarka da okrelenia czy raport ma by raportem fiskalnym (TAK), czy raportem niefiskalnym w formie skróconej (NIE), zawierajcej tylko podsumowanie W zalenoci od zadeklarowanych i zatwierdzonych wartoci, na wywietlaczu operatora mog pojawi si komunikaty: - informujce o testowaniu pamici fiskalnej i drukowaniu raportu lub Błdna relacja dat [ Nacinij NIE ] - informujce o braku zapisów w pamici fiskalnej dla zadeklarowanych danych. Naley nacisn klawisz. 17

18 RAPORT OKRESOWY Aby wykona raport okresowy niezbdne jest podanie zakresu czasowego. Mona to zrobi podajc dat pocztkow i kocow lub numery raportów dobowych (pocztkowego i kocowego). Kolejno czynnoci: --- Do zapłaty --- Suma: 0,00 Drukarka fiskalna Thermal 2.02 Nacisn klawisz 1. Raporty Nacisn klawisz. 1.3 Raport okresowy wg daty wg numerów NIE TAK Klawiszami i naley wybra Raport okresowy, klawiszem zatwierdzi wybór. Klawisz raport od daty do daty, klawisz raport od numeru do numeru raportu dobowego. Podaj dat pocztk OK ANUL Od numeru 0001 OK ANUL - okrelenie daty pocztkowej - okrelenie numeru pocztkowego raportu dobowego W drugim wierszu wywietlacza operatora pojawia si linia umoliwiajca zmian pocztkowej daty (numeru raportu dobowego) raportu okresowego. Za pomoc klawiszy i naley ustawi migajcy znacznik (kursor) w polu, które ma by zmienione (rok, miesic, dzie lub numer raportu). Nastpnie, uywajc klawiszy i, ustawi warto tego pola ( - zmniejszenie wartoci, - zwikszenie wartoci). Ustawienie kursora w polu OK i nacinicie lub powoduje zatwierdzenie wpisanych danych. Aby zrezygnowa i powróci do menu Raporty naley ustawi kursor w polu ANUL i nacisn lub. Po zatwierdzeniu daty pocztkowej (numeru pocztkowego) pojawi si danie podania daty kocowej (numeru kocowego): Podaj dat kocow OK ANUL Do numeru 0001 OK ANUL - okrelenie daty kocowej - okrelenie numeru kocowego raportu dobowego NIE podsumowanie TAK raport pełny - drukarka da okrelenia, czy raport ma by raportem fiskalnym (TAK), czy raportem niefiskalnym w formie skróconej (NIE), zawierajcej tylko podsumowanie W zalenoci od zadeklarowanych i zatwierdzonych dat (numerów raportów), na wywietlaczu operatora mog pojawi si komunikaty: - informujce o testowaniu pamici fiskalnej i drukowaniu raportu lub Błdna relacja dat [ Nacinij NIE ] - w pamici fiskalnej brak zapisów dla zadeklarowanych danych lub numer pocztkowy jest wyszy od kocowego 18

19 RAPORT ZAMYKAJCY (ROZLICZENIOWY) Raport zamykajcy dostpny jest w menu Funkcje serwisowe. Wykonanie takiego raportu powoduje przejcie urzdzenia w tryb pracy TYLKO DO ODCZYTU i jest to stan nieodwracalny (moliwe jest wykonywanie tylko raportów czytajcych okresowego, miesicznego i rozliczeniowego). W pamici fiskalnej zostaje zapisana data i godzina przejcia w ten tryb. Raport zamykajcy wykonuje si w obecnoci pracownika Urzdu Skarbowego i przedstawiciela serwisu, np. z powodu zakoczenia działalnoci. Zakres czasowy mona ustawi według dat lub według numerów raportów dobowych. Raport rozliczeniowy w menu Raporty dostpny jest w trybie pracy TYLKO DO ODCZYTU. Uwaga: Powodem przejcia w tryb TYLKO DO ODCZYTU mog by take: - zapełnienie pamici fiskalnej (wykonano 1830 raportów dobowych) - wtedy data przejcia w ten tryb odpowiada dacie wykonania ostatniego raportu dobowego, - uszkodzenie pamici fiskalnej (na skutek wystpienia 200 zerowa RAM lub błdu w zapisie do pamici fiskalnej). Aby wykona raport serwisowy naley: RAPORT SERWISOWY --- Do zapłaty --- Suma: 0,00 Drukarka fiskalna Thermal 2.02 Nacisn klawisz. 1. Raporty Nacisn klawisz. 1.5 Raport serwisowy Klawiszami i naley wybra Raport serwisowy, klawiszem zatwierdzi wybór. Po zatwierdzeniu na wywietlaczu pojawiaj si komunikaty informujce o testowaniu pamici fiskalnej i drukowaniu raportu. Aby wykona raport kasy naley: RAPORT KASY --- Do zapłaty --- Suma: 0,00 Drukarka fiskalna Thermal 2.02 Nacisn klawisz. 1. Raporty Nacisn klawisz. 1.6 Raport kasy Klawiszami i naley wybra Raport kasy, klawiszem zatwierdzi wydruk raportu. Na raporcie kasy drukowane s: nazwa programu, oznaczenie pamici z programem, napisy stałe uywane na wydrukach. 19

20 RAPORT TOWARÓW ZABLOKOWANYCH Jest to raport zawierajcy list tzw. towarów zablokowanych. Mona go wykona tylko przy współpracy z zewntrznym komputerem. Oprogramowanie drukarki dopuszcza zmniejszenie lub zwikszenie stawki PTU dla danego towaru, z zastrzeeniem, e zwikszy stawk mona tylko raz przy pierwszej zmianie. Zabroniona jest natomiast operacja, polegajca na czasowym obnieniu stawki podatkowej np. towar z grupy A sprzedajemy w B a potem znów w A. Podczas próby ponownej sprzeday tego towaru w grupie A transakcja zostanie zablokowana a towar umieszczony na licie towarów zablokowanych (takich, których nie mona sprzedawa w stawce PTU wikszej ni aktualnie zapamitana w bazie towarowej). Kolejno czynnoci: --- Do zapłaty --- Suma: 0,00 Drukarka fiskalna Thermal 2.02 Nacisn klawisz. 1. Raporty Nacisn klawisz. 1.7 Raport towarów zablokowanych Klawiszami i naley wybra Raport towarów zablokowanych, klawiszem zatwierdzi wybór. Po zatwierdzeniu pojawi si komunikat: Drukowanie bazy... Przelij z systemu! (*) W tym momencie drukarka oczekuje na informacje wysyłane z komputera, na podstawie których zostanie wydrukowany raport. Jeeli drukarka nie odbierze adnych informacji, pojawi si komunikaty: Błd rozkazu:?? Kod błdu: 09 Brak łcznoci z komputerem! Powtórzy wydruk? Informacja o braku komunikacji z komputerem (błd numer 09 oznacza przekroczenie czasu oczekiwania na sekwencje z komputera). Nacinicie klawisza powoduje wydruk informacji o błdzie i przejcie do nastpnego komunikatu. Dodatkowy komunikat precyzujcy poprzedni informacj. Po tym komunikacie naley nacisn klawisz. Komunikat z propozycj powtórzenia wydruku. Nacinicie powoduje powrót do punktu (*) ; nacinicie klawisza rezygnacj z wydruku. 20

21 KONFIGURACJA 2.Konfiguracja 2.1 Ustawienie zegara 2.2 Wydruki niefiskalne 2.3 Oszczdno papieru 2.4 Czuło papieru 2.5 Kody autoryzacyjne 2.6 Rozliczenie rabatu procentowego 2.7 Wywietlacz klienta Podwietlenie Jasno pod- wietlenia Kontrast 2.8 Transakcja na wyw. operatora 2.9 Szuflada 21

22 USTAWIENIE ZEGARA Funkcja ta umoliwia zmian czasu (korekcj) wewntrznego zegara drukarki. Po kadym raporcie dobowym i przed rozpoczciem transakcji nastpnego dnia jest moliwa jednorazowa zmiana czasu, o nie wicej ni ±1 godzin w stosunku do aktualnego wskazania zegara. Bezporednio po raporcie dobowym jest moliwe przesunicie zegara tylko do przodu. Kolejno czynnoci: --- Do zapłaty --- Suma: 0,00 Drukarka fiskalna Thermal 2.02 Nacisn klawisz. 2. Konfiguracja Klawiszami i naley wybra Konfiguracja i nacisn klawisz aby zatwierdzi wybór. 2.1 Ustawienie zegara Ustaw czas 09:31 OK ANUL (**) Nacisn klawisz. Drukarka podpowiada aktualnie ustawion warto czasu. W drugim wierszu wywietlacza operatora pojawia si linia umoliwiajca zmian czasu. Za pomoc klawiszy i naley ustawi migajcy znacznik (kursor) w polu, które ma by zmienione (godzina, minuty). Nastpnie, uywajc klawiszy i, ustawi warto tego pola ( - zmniejszenie wartoci, - zwikszenie wartoci). Ustawienie kursora w polu OK i nacinicie lub powoduje zatwierdzenie wpisanych danych. Aby zrezygnowa i powróci do menu Konfiguracja naley ustawi kursor w polu ANUL i nacisn lub. Po zatwierdzeniu zmian na wywietlaczu operatora mog pojawi si komunikaty: Za dua rón. czasu Zadeklarowano zmian czasu o wicej ni ±1 godzin Data,czas poprawne? ,09:43 Czas był ustawiany Niezerowe totalizery danie potwierdzenia wprowadzonych danych (take moliwo sprawdzenia poprawnoci DATY w urzdzeniu!). Próba powtórnego ustawienia czasu (operacja niedozwolona!). Próba ustawienia czasu w przypadku gdy była wykonana sprzeda i nie wykonano raportu dobowego. UWAGA: Jeeli drukarka jest w trybie niefiskalnym, po wywołaniu tej funkcji bdzie take moliwa zmiana daty (przed zmian czasu (**) ). Nie obowizuje równie ograniczenie zmiany czasu maksymalnie o 1 godzin. Pojawi si wtedy komunikat: Ustaw dat OK ANUL Zmiana daty (zasady opisane wczeniej). Aby zatwierdzi zmian trzeba wybra OK Uytkownik drukarki powinien kontrolowa poprawno wskazania zegara (DAT). Kady zapis pamici fiskalnej zawiera bowiem informacje o dacie i czasie tego zapisu. Jeeli zostanie zatwierdzona nieprawidłowa data zapisu, to konieczna bdzie wymiana pamici fiskalnej na koszt Uytkownika. 22

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL 02281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0 800 120 322 http://www.posnet.com.pl POSNET czerwiec 2002 Wersja: 1.02 OSTRZEŻENIA!!! Drukarka i system

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 1 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 2 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 Spis treci 1 Wane informacje...6 2 Dane techniczne kasy...9

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL FV

DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL FV ` DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL FV Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka drukarki fiskalnej 4 2. Warunki pracy i przechowywania drukarki 5 3. Wyświetlacz 5 4. Klawiatura 6 5. Tylny panel drukarki 11

Bardziej szczegółowo

Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2. Instrukcja serwisowa

Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2. Instrukcja serwisowa Taksometr fiskalny INNOVA TAXI Instrukcja serwisowa Warszawa, czerwiec 00 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska /, 0- Warszawa, tel.: (0) -0-0 do, fax.: (0) -0- http: www.innova-sa.pl, e-mail: info@innova-sa.pl

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ Kasa fiskalna POSNET NEO EJ LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN KOPIA ELEKTRONICZNA...2 ROLKA PARAGONU DO 100M DŁUGOŚCI...2 EUROFISKALIZACJA WIELOWALUTOWOŚĆ...2 POWIĘKSZONA BAZA PLU DO 15000...2 KLAWIATURA...2

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

VENTO / VENTO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki

VENTO / VENTO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VENTO / VENTO APTEKA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INSTR_OBSLUGI_VENTOA_V34_20050922.DOC Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Combo DF FV

Drukarka fiskalna Posnet Combo DF FV Drukarka fiskalna Posnet Combo DF FV Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent: XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL CO. ( Chiny) Importer i dystrybutor: TELESTAR ELECTRONICS LTD, Sp. z o.o. Warszawa SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F, FP-600A i FP-600B w wersji 7-stawkowej oraz drukarki Omega

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VIVO / VIVO APTEKA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie III NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Lista zmian funkcjonalnych Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Zmiana stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Blokada sprzedaży...str.2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika POSNET THERMAL http://pl.yourpdfguides.com/dref/570012

Twoja instrukcja użytkownika POSNET THERMAL http://pl.yourpdfguides.com/dref/570012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla POSNET THERMAL. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla POSNET THERMAL (informacje,

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INSTR_OBSLUGI_PS3000pn_V31_20060306.DOC Infolinia: 0 801 13 00 23,

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Temo

Drukarka fiskalna Posnet Temo Drukarka fiskalna Posnet Temo Wersja dokumentu 21 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; wwwposnetcom; Posnet@Posnetcom bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV Wersja dokumentu. Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel. +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Warunki pracy WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Temperatura otoczenia musi być większa od 0 C, lecz nie może przekraczać 40 C. 2. Kasa fiskalna musi być podłączona do baterii wewnętrznej 6V. 3. Kasę fiskalną

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: 03 FUNKCJE SERWISOWE

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ Wersja dokumentu.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel. +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet 4610-1NR FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet 4610-1NR FV EJ Drukarka fiskalna Posnet 4610-1NR FV EJ Wersja dokumentu 1.2 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

VEGA MOBIL. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VEGA MOBIL

VEGA MOBIL. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VEGA MOBIL 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VEGA MOBIL 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl INSTR_OBSLUGI_VEGAMOBIL_V35_20050401.DOC

Bardziej szczegółowo

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT)

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) Kasa z numerem unikatowym: JT. Programowanie stawek VAT UWAGA. 1. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym. 2. Do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03)

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Posnet Neo EU 1.03 Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Programowanie zmiany stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Kasowanie statystyk...str.2

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBÓR FUNKCJI 03 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET W niniejszym dokumencie zawarto skrócony opis sposobu zmiany stawek VAT w kasach fiskalnych POSNET Spis treści Wstęp2 KASA POSNET BINGO 701-752 (MS):3 Programowanie

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Frigo II oraz Frigo II+

Frigo II oraz Frigo II+ NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Frigo II oraz Frigo II+ 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_FrigoII_v91_20050308_Novitus.doc

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO 02-281 Warszawa ul Municypalna 33 wwwposnetcompl bingo@posnetcompl serwis@posnetcompl (0-22) 868-68-89 ( fax ) infolinia 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Tipo. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS TIPO 13.

Tipo. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS TIPO 13. 13. NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Tipo NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_Tipo_v88_20050217_Novitus.doc

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ BINGO 02-281 Warszawa ul Municypalna 33 wwwposnetcompl bingo@posnetcompl serwis@posnetcompl (0-22) 868-68-89 ( fax ) infolinia 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep firmowy)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W EWIDENCJI KLIENTÓW...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 ZMIANY W MODUŁACH KADRY I PŁACE...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 PIT-11/PIT-8B...4 LISTA PŁAC...4

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV EJ Wersja dokumentu 1.1 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT 02-281 Warszawa ul. Municypalna 33 www.posnet.com.pl (0-22) 868-68-89 ( fax. ) infolinia: 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep firmowy) POSNET czerwiec

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Nixdorf TH230+ FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet Nixdorf TH230+ FV EJ Drukarka fiskalna Posnet Nixdorf TH230+ FV EJ Wersja dokumentu 1.5 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

L.p. INSTRUKCJA WAŻNE [1] Nie stawiaj żadnych płynów na obudowie kasy! [2] Nie otwieraj obudowy kasy! [3] Nie udostępniaj kasy osobom trzecim! [4] Nie odłączaj wtyczki zasilania, gdy urządzenie jest włączone!

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

! " # " $ % &"'( ) #% $ * # $ +, - % + #. #, / % 0 $

!  #  $ % &'( ) #% $ * # $ +, - % + #. #, / % 0 $ ! $ % ! $ % ) % - % &'( $*$+, +., / % 0 $ & '!!! $ $ % $ 1 & ' & ( ) $ % $ %!! *!!% (!! 2 (&! )&* ((&! '+ 1 +)33-45657/89 1 2.:14225 1 & /)33-45!7* 1 ; 9 2 < ) )33-45657/89 1 ' / 1 = / 1 >. 1 :. 1 & ,

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal XL 3.01

Drukarka fiskalna Posnet Thermal XL 3.01 Drukarka fiskalna Posnet Thermal XL 3.01 Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie i producent: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; www.posnet.com; posnet@posnet.com Sprzedawca i serwis

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

NOTATKI. Bonita II. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy S cz ul. Nawojowska 118. Wydanie III NOVITUS 2005. Instr_Obslugi_BonitaII_v88_20050217_Novitus.

NOTATKI. Bonita II. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy S cz ul. Nawojowska 118. Wydanie III NOVITUS 2005. Instr_Obslugi_BonitaII_v88_20050217_Novitus. NOVITUS BONITA II NOTATKI Instrukcja obsługi Kasa Fiskalna Bonita II NOVITUS S.A. 33-300 Nowy S cz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie III NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

Małe Tango / Rumba. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118

Małe Tango / Rumba. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Małe Tango / Rumba NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_mTango_Rumba_v29_20050714.doc

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna ELZAB Mera E nowości kopia elektroniczna mechanizm z funkcją easy load automatyczny obcinacz papieru wydruk faktur VAT (dla modelu Mera EFV) LCD graficzny: monochromatyczny lub kolorowy efektywna szybkość

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ Wersja dokumentu 1.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI Kategorie Kasy małe / przenośne Kasy z kopią elektroniczną Dla lekarzy Dla prawników Dla biur rachunkowych Marka ELCOM Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HD FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HD FV EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal HD FV EJ Wersja dokumentu 1.1 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EJ

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EJ Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EJ Wersja dokumentu: 003 Usuwanie zużytych urządzeń Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać drukarki traktując ją jako normalne odpady komunalne!

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo