System zarządzania magazynem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zarządzania magazynem"

Transkrypt

1 System zarządzaia magazyem Warehouse & DISTRIBUTION

2 Efektywe zarządzaie magazyem Cosafe Logistics dostarcza rozwiązaia dopasowae do potrzeb aszych klietów. Pomagamy zmiejszyć koszty operacyje i uzyskać szybki zwrot iwestycji, bez względu a wielkość przedsiębiorstwa klieta i jego wymagaia dotyczące logistyki. Nasze rozwiązaia optymalizują procesy przepływu towarów, a rozbudowae arzędzia umożliwiają sprawe zarządzaie pracą w magazyie. Solidy system do zarządzaia magazyem (WMS Warehouse Maagemet System) zwiększa wydajość magazyu. Redukuje koszty poprzez pełe wsparcie procesów logistyczych i elimiację błędów podczas kompletacji. Dlatego też istotą częścią wydajego i owoczesego magazyu jest system WMS pracujący w czasie rzeczywistym. Astro WMS - modułowa budowa zapewiająca elastyczość i wydajość Astro WMS to zaawasowae arzędzie do zarządzaia magazyem. Dzięki jego elastyczości moża je swobodie dostosowywać do zróżicowaych potrzeb klietów poprzez dodaie odpowiedich modułów rozszerzających fukcjoalość całego systemu. Aplikacja bazowa to w pełi fukcjoaly WMS zapewiający obsługę wszystkich typowych procesów magazyowych. W ramach prostej kofiguracji użytkowik wybiera fukcje przydate dla swojego przedsiębiorstwa i dostosowuje je do aktualych potrzeb. Voice Pickig Termial mobily Komputer przemysłowy a wózki widłowe TraffiCom Wave Astro WMS może współpracować z wieloma systemami ERP jedocześie. Komuikuje się także z iymi aplikacjami takimi jak: systemy plaowaia trasportu, aplikacje EDI czy systemy automatyki sterujące przeośikami, układicami regałowymi itp. Zwiększeie wydajości magazyu Do wymierych korzyści oferowaych przez Astro WMS ależą: sprawa i szybka obsługa zamówień, realizacja większej ilości zleceń przy utrzymaiu tego samego poziomu liczebości pracowików i środków trasportu, redukcja pomyłek oraz zmiejszeie poziomu wymagaych zapasów. To wszystko przekłada się bezpośredio a wzrost jakości usług i zadowoleie klietów. Zwiększeie wydajości możliwe jest przede wszystkim dzięki przetwarzaiu iformacji w czasie rzeczywistym. W przedsiębiorstwach dystrybucyjych i produkcyjych jest to szczególie waże ze względu a dużą ilość iformacji i towarów przepływających przez magazy. Tablet przemysłowy TraffiCom Shark Czytiki Drukarki 2

3 Lepsza obsługa klieta Astro WMS został zaprojektoway w celu zapewieia lepszej obsługi klieta. Sposób pracy magazyu jest determioway przez zapotrzebowaie klietów oraz termiy wysyłki zamówień. Procesy magazyowe traktowae są przez Astro WMS jak zadaia, którym adawae są priorytety w zależości od aktualej sytuacji w magazyie i termiów realizacji wysyłek. Odpowiedio zestawioe zadaia optymalizują pracę. Zwrot poiesioych akładów Nasze rozwiązaia do zarządzaia magazyem charakteryzują się bardzo dużymi możliwościami. Modułowa budowa oraz aaliza daych w trybie rzeczywistym zapewiają wysoką wydajość w przedsiębiorstwach o różej wielkości. Nowoczese urządzeia pracujące w sieci radiowej, takie jak termiale czy też systemy rozpozawaia głosu (Voice Pickig), elimiują koieczość pracy z dokumetami papierowymi tradycyjie wykorzystywaymi p. podczas kompletacji. Wpływa to zdecydowaie a wydajość realizacji zleceń. Zalety systemu Astro WMS: Większa przepustowość dostępych zasobów Miejszy kapitał zamrożoy w zapasach magazyowych lub produktach trazytowych Niższe koszty operacyje dzięki optymalizacji pracy oraz wykorzystaiu powierzchi i urządzeń Poprawa jakości obsługi klieta Efektywe zarządzaie iformacjami 3

4 Direct to gate Pick area Pallet Nearby buffer Przyjmowaie towarów Astro WMS umożliwia sprawe przyjęcie towarów wkrótce po ich przybyciu do magazyu, drukując etykiety z kodami kreskowymi. Z chwilą gdy paleta zajdzie się w strefie przyjęć, system kieruje ją do miejsca, w którym jest w daym momecie ajbardziej potrzeba. Najpierw sprawdza, czy paleta ie powia zostać skierowaa a ią przyczepę jako paleta trazytowa - przezaczoa do przeładuku. W przypadku przeładuku towarów przyjmowae dostawy są kierowae bezpośredio do doku wysyłkowego w celu realizacji zamówień wychodzących. W przeciwym wypadku paleta zostaie skierowaa zależie od priorytetu w astępujące miejsca: do obszaru kompletacji, do ajbliższego bufora lub do strefy składowaia. Istieje rówież możliwość ozaczaia palet etykietami i ich awizowaia przez dostawcę. Buffer Alterative areas Fukcjoalość a etapie przyjmowaia towarów: Kotrola jakości Przeładowywaie towarów (cross-dockig) Kotrola przyjęć Rozładuek/tworzeie palet Obsługa zwrotów Palety mieszae Bezpośredio do bramy Obszar kompletacji Paleta Najbliższy bufor Rozkładaie towarów Termi rozkładaie towarów ozacza ich trasportowaie z obszaru przyjęć do strefy składowaia. Astro WMS łączy zadaia przyjmowaia i wydawaia towarów, aby zmiimalizować liczbę pustych przebiegów realizowaych przez wózki widłowe. System może rówież stosować róże strategie miimalizujące koieczą pracę poprzez kierowaie towarów bezpośredio do bramy załadukowej. Moduł Flex-FIFO umożliwia kojarzeie towarów z przyjmowaej dostawy lub z produkcji z bieżącymi zamówieiami klietów i ich kierowaie bezpośredio do strefy załaduku. Termi trazyt ozacza, że pojawiające się towary moża dołączyć do wychodzącego zamówieia klieta, awet jeśli towary trazytowe ie ależą do produktów regularie składowaych w magazyie. Fukcjoalość a etapie rozkładaia towarów: Strategia rozkładaia towarów Kierowae rozkładaie towarów Wybór lokalizacji Zasady rozmieszczaia artykułów Strefa składowaia Obszary alteratywe 4

5 Przetwarzaie zamówień Z chwilą przesłaia zamówień klieta do systemu są oe przetwarzae w celu optymalizacji kompletacji i pakowaia. Po przekazaiu zamówień do realizacji system oblicza wielkość opakowaia lub palety do kompletacji. Pozwala to zapewić maksymalie wysoki poziom apełieia opakowań i jedocześie uikąć późiejszego przepakowywaia. Przebieg pakowaia moża raportować w trakcie kompletacji, co zapewia pełą kotrolę ad tym, jakie artykuły są wkładae do poszczególych opakowań i układae a poszczególych paletach. Zamówieia o ajwyższym priorytecie są zawsze kompletowae w pierwszej kolejości. Podczas kompletacji moża sprawdzić zarówo lokalizację, jak i opakowaie. Zależie od wielkości wydawaych towarów moża optymalizować ładowość wózków widłowych. Fukcjoalość a etapie przetwarzaia zamówień w czasie rzeczywistym: Kosolidacja zamówień Zarządzaie falami pobrań i tworzeie ich harmoogramów Kompletacja Uzupełiaie zapasów Kofekcjoowaie, tworzeie zestawów Obliczaie wielkości opakowań i palet Maksymale wykorzystaie cyklów kompletacji Wysyłka Załaduek towarów odbywa się w czasie rzeczywistym. Dzięki weryfikacji poprzez skaowaie etykiet z kodem kreskowym system może sprawdzić, czy zostały załadowae właściwe towary. Możliwe jest moitorowaie statusu operacji. Fukcjoalość a etapie procedury wysyłki: Pakowaie Etykiety i dokumety Załaduek Kosolidacja trasportu Rezerwacja trasportu w trybie olie Śledzeie przez Iteret Elektroicza wymiaa daych (EDI) 5

6 Zarządzaie zapasami W momecie gdy palety, z których pobieray jest towar, są już puste lub gdy pozostała ilość towarów osiąga zdefiioway wcześiej poziom miimaly, zachodzi proces szybkiej i efektywej iwetaryzacji. Dzięki temu stay magazyowe są zawsze dokłade i aktuale. Istieje rówież możliwość ręczego tworzeia zadań iwetaryzacji. Fukcjoalość a etapie procedury zarządzaia zapasami: Kotrola zapasów Klasy składowaia Iwetaryzacja Śledzeie towarów Blokowaie partii towarów Dodatkowe moduły do zaawasowaego zarządzaia pracą magazyu System Astro WMS oferuje kilka modułów rozszerzających bazową fukcjoalość w celu zaawasowaego zarządzaia pracą magazyu. Są to: współpraca z zaawasowaymi systemami automatyki przemysłowej magazyy automatycze zarządzaie orgaizacją pracy zarządzaie placem składowaia koteerów, dłużyc itp. towary awizowae aaliza daych bizesowych, kluczowe wskaźiki wydajości (KPI) połączeia z klietami/dostawcami i portal iteretowy zarządzaie zamówieiami i zarządzaie zapasami przez dostawcę (Vedor Maaged Ivetory VMI) admiistrowaie trasportem zaawasowae plaowaie tras i zarządzaie flotą. 6

7 Specjaliści w dziedziie itegracji systemów zarządzaia magazyem Nasze wieloletie doświadczeie i dogłęba wiedza specjalistycza w dziedziie rozwiązań logistyczych i systemów do zarządzaia magazyem (WMS) sprawiają, że jesteśmy ajlepszym parterem dla firm, które rozumieją korzyści, jakie daje sprawie fukcjoująca logistyka. Jesteśmy specjalistami w dziedziie itegracji rozwiązań WMS z aplikacjami takimi jak: systemy ERP, trasportowe, obsługi dźwigów i suwic, automatyzacji, śledzeia towarów oraz plaowaia tras. powszedie w godz , pod umerem telefou: , Hotlie wyodrębioy umer telefou, pod którym dyżuruje specjalista przez 24h Wsparcie Techicze w ramach zdefiiowaych czasów reakcji i rozwiązaia problemu aktualizację oprogramowaia wsparcie bezpośredie a miejscu u klieta wykoywaie cykliczych przeglądów i koserwacji Gwaratujemy pełe wsparcie przed wdrożeiem systemu, jak i w trakcie jego użytkowaia. Zapewiamy pełe zakres usług Wsparcia Techiczego w ramach Trzech Poziomów Serwisowych dostosowaych do idywidualych potrzeb klietów i miimalizujących ryzyko wystąpieia awarii oraz strat w procesie logistyczym czy produkcyjym. Trzy Poziomy Serwisowe W ramach Trzech Poziomów Serwisowych oferujemy między iymi: obsługę zgłoszeń serwisowych w ramach Call Ceter Dbamy o Twoją firmę Celem aszej działalości jest zwiększeie retowości i kokurecyjości firm aszych klietów poprzez zarządzaie logistyką. Umożliwiamy szybszą realizację procesów logistyczych i zmiejszamy zapotrzebowaie a zasoby ludzkie i środki trasportu. Duża dokładość i optymalizacja operacji logistyczych pozwala wyelimiować ieefektywe działaia i zmiimalizować kapitał zamrożoy w zapasach magazyowych. Z systemu Astro WMS korzysta już poad 800 firm a całym świecie. Dołącz do ich! Helpdesk wraz z kosultacjami techiczymi - w di 7

8 Cosafe Logistics Twój obecy i przyszły parter Cosafe Logistics jest czołowym europejskim dostawcą rozwiązań dla klietów, którzy logistykę traktują jako źródło uzyskaia przewagi kokurecyjej. Kompetecje firmy zostały zbudowae a doskoałej wiedzy logistyczej, ciągłym rozwoju i doskoaleiu systemów oraz urządzeń dla ryku logistyczego. Nieustaie wzbogacamy portfolio produktów i dbamy o podwyższeie poziomu usług. Oferujemy systemy usprawiające zarządzaie magazyami (WMS), rozwiązaia dla bizesu mobilego oraz kosultig logistyczy. Cosafe Logistics wchodzi w skład grupy firm zrzeszoych w JCE Group. Obsługujemy klietów w poad 20 krajach a całym świecie. Nasze biura wdrożeiowe zajdują się w Szwecji, Daii, Norwegii, Polsce, Rosji, Holadii i Wielkiej Brytaii. Do groa aszych klietów ależą m.i.: Arla Foods Asda-WalMart Bakoma Billa Polska Biltema Bricoma Polska Cao Carlsberg Castorama Polska CoLix Cooco Phillips Coop Dr Irea Eris Electrolux Electroscadia El-Gigate ES-System Ferrig FKJ Olesiejuk Frisco.pl Gefco Hitachi Iteratioal Paper Ivetory Solutios JAS-FGB JMD Jysk KappAhl Kross Logistik Parter Logus Makro Cash & Carry Media Markt Micheli M&M Närkefrakt Nestlé Netto Opek Oriflame Polotex Praktiker Real Reiig Rema 1000 Poczta Norweska Sait Gobai Satur Scheker Scotch & Soda Securitas Selgros Cash & Carry Supergros Tadmar TNT Uilever UPS Valeo Volvo Zbyszko Compay Porfyrväge Lud, swede Phoe: Fax: Jogstadveie 11, P.o. Box stromme, Norway Phoe: 021 Fax: hortowood, Telford shropshire, TF1 T, uited Kigdom Phoe: Fax: ul. Warszawska 100/ omiaki, Polad Phoe: Fax: Meterbue 2 0 skovlude, Demark Phoe: Fax: Idustrieweg 1 1 sb oudebosch, Netherlads Phoe: Fax: th Lesoy Pereulok,, office 12 0 Moscow, russia Phoe: 1 8 Fax: /10, Versio 2

Kompleksowe rozwiązania informatyczne

Kompleksowe rozwiązania informatyczne HIT - KODY KRESKOWE Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla logistyki i produkcji HIT-Kody Kreskowe HIT-Kody Kreskowe oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne usprawniające procesy logistyczne i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej

Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej OPTYMALIZACJA KOSZTÓW Magazyn pod kontrolą WMS Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej Jakie główne przeszkody muszą pokonać wdrożeń i owcy usprawniający procesy magazynowania w firmach działających

Bardziej szczegółowo

PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH Monika ODLANICKA-POCZOBUTT, Ewa KULIŃSKA Streszczenie: Proces kompletacji jest istotnym ogniwem każdego systemu logistycznego. Błędy

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów

raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów Spis treści 100 projektów inwestycyjnych monitorowanych przez BPC 4 Wskazówki Ekspertów

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Zadowoleni klienci to klucz do sukcesu

Zadowoleni klienci to klucz do sukcesu åke persson & Johan Holmsten Fakty Zadowoleni klienci to klucz do sukcesu Międzynarodowe przedsiębiorstwo obecne w wielu krajach Różnimy się od innych. Od 40 lat jesteśmy wierni naszej idei handlowej w

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka KWIECIEŃ 4/2014 (46) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka i transport branży FMCG Powierzchnie magazynowe

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 26.06.2015 Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ Po co,

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych.

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. SageERPX3 Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. Utrzymanie tej pozycji wiąże się z elastycznym dostosowywaniem

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo