Dlaczego potrzebna jest reforma ochrony danych w UE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego potrzebna jest reforma ochrony danych w UE?"

Transkrypt

1 Dlaczego potrzeba jest reforma ochroy daych w UE? Uija dyrektywa o ochroie daych z 1995 r. staowiła kamień milowy w historii ochroy daych osobowych. Jej podstawowe zasady, zapewiające fukcjoowaie ryku wewętrzego i skuteczą ochroę podstawowego prawa osób fizyczych do ochroy daych, są rówie waże dziś, jak były 17 lat temu. Różice w sposobie jej wdrażaia przez każde państwo UE doprowadziły jedak do ierówego poziomu ochroy daych osobowych w zależości od miejsca, w którym daa osoba mieszka lub kupuje towary i usługi. Obece przepisy ależy także uowocześić wprowadzoo je, gdy iteret był jeszcze a początkowym etapie rozwoju. Szybki rozwój techologiczy i globalizacja przyiosły owe wyzwaia w dziedziie ochroy daych. Korzystając z serwisów społeczościowych, chmur obliczeiowych ( cloud computig ), usług lokalizacyjych i kart elektroiczych, a każdym kroku pozostawiamy cyfrowe ślady. W tym owym wspaiałym świecie daych potrzebujemy solidego zbioru przepisów. Reforma ochroy daych pozwoli a zapewieie przyszłościowego charakteru uijych przepisów i ich dostosowaie do ery cyfrowej. Czym są dae osobowe? Dae osobowe to iformacje a temat życia prywatego, zawodowego lub publiczego kokretej osoby. Mogą to być którekolwiek z astępujących iformacji: azwisko, zdjęcie, adres , dae bakowe, wpisy a stroach iteretowych serwisów społeczościowych, iformacje medycze lub adres IP komputera. Przepisy UE dotyczące ochroy daych osobowych mają zastosowaie wówczas, gdy dzięki podaym iformacjom moża bezpośredio lub pośredio zidetyfikować daą osobę. Postawy wobec ochroy daych Tylko iewiele poad jeda czwarta użytkowików serwisów społeczościowych (26%) i awet miej klietów sklepów iteretowych (18%) ma poczucie pełej kotroli ad swoimi daymi osobowymi. 74% Europejczyków uważa ujawiaie daych osobowych za coraz bardziej zaczący aspekt współczesego życia. 43% użytkowików iteretu twierdzi, że proszoo ich o podaie większej ilości daych osobowych iż było to koiecze. Tylko jeda trzecia Europejczyków ma świadomość istieia krajowego orgau publiczego odpowiedzialego za ochroę daych (33%). 90% Europejczyków chce takich samych praw do ochroy daych w całej UE. Badaie specjale Eurobarometru 359 Attitudes o Data Protectio ad Electroic Idetity i the Europea Uio (Postawy wobec ochroy daych oraz tożsamości elektroiczej w Uii Europejskiej), czerwiec 2011 r. Masz pytaia? Skotaktuj się z Europe Direct:

2 Karta praw podstawowych Uii Europejskiej staowi, że wszyscy mają prawo do ochroy daych osobowych we wszystkich aspektach życia: w domu, w pracy, podczas zakupów, w ramach opieki medyczej, a posteruku policji lub w iterecie. 74% Europejczyków uważa, że ujawiaie daych osobowych jest coraz bardziej zaczącym aspektem współczesego życia, lecz jedocześie 72% użytkowików iteretu obawia się, że ujawia zbyt wiele daych osobowych. Mają oi poczucie, że ie posiadają pełej kotroli ad swoimi daymi. Tracą w związku z tym zaufaie do usług olie i iych usług, co z kolei powstrzymuje dalszy rozwój gospodarki cyfrowej. Co zamierza zrobić Komisja? Wioski Komisji zmierzają do aktualizacji i uowocześieia zasad zapisaych w dyrektywie o ochroie daych z 1995 r. w celu zagwaratowaia prawa do ochroy daych osobowych w przyszłości. W sposób szczególy mają oe a celu zwiększeie praw osób fizyczych, wzmocieie ryku wewętrzego UE, zapewieie wysokiego poziomu ochroy daych we wszystkich obszarach, w tym współpracy policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karych, zapewieie właściwego egzekwowaia przepisów oraz wprowadzeie ogóloświatowych orm ochroy daych. Co to będzie ozaczać dla obywateli? Propoowae zmiay umożliwią każdej osobie większą kotrolę ad jej daymi osobowymi, ułatwią dostęp i zwiększą jakość otrzymywaych iformacji a temat tego, co dzieje się z daymi daej osoby po podjęciu przez ią decyzji o ich udostępieiu. Celem zmia jest zapewieie ochroy daych osobowych iezależie od miejsca ich przesyłaia lub przechowywaia awet poza UE, jak często może to mieć miejsce w iterecie. Każdy, iezależie od pochodzeia, musi czuć się bezpieczie, korzystając z owych techologii olie, zarówo podczas szukaia ajkorzystiejszych ofert, jak i w trakcie dzieleia się iformacjami z przyjaciółmi a całym świecie. Zwiększoe zaufaie pomoże także w rozwoju przedsiębiorstw i umożliwi im obsługę klietów w całej Europie przy zastosowaiu odpowiedich zabezpieczeń daych osobowych i po iższych kosztach. Taki sta rzeczy będzie sprzyjał stymulowaiu ryku wewętrzego, pobudzaiu wzrostu gospodarczego, tworzeiu miejsc pracy i promowaiu iowacji. Jakie będą główe zmiay? Prawo do bycia zapomiaym pomoże użytkowikom w lepszym zarządzaiu ryzykiem dotyczącym ochroy daych olie. Jeżeli ie będą chcieli, aby adal przetwarzao ich dae i jeżeli ie ma żadych uzasadioych powodów ich przechowywaia, dae zostaą usuięte. Jeżeli wymagae jest wyrażeie zgody przez daą osobę a przetwarzaie jej daych osobowych, zgoda taka ie może być domiemaa i powia być wyraźe udzieloa. Łatwiejszy dostęp do własych daych oraz prawo do przeoszalości daych, tz. łatwiejsze przeoszeie daych osobowych między usługodawcami. Przedsiębiorstwa i orgaizacje będą musiały iezwłoczie powiadamiać o poważych aruszeiach daych, o ile to możliwe w ciągu 24 godzi. Jede zbiór przepisów dotyczących ochroy daych waży w całej UE. Przedsiębiorstwa będą miały do czyieia tylko z jedym krajowym orgaem ochroy daych w państwie UE, w którym posiadają swoją główą siedzibę. Osoby fizycze będą miały prawo przedkładać wszystkie sprawy orgaowi ochroy daych w swoim kraju, awet gdy ich dae osobowe przetwarzae są w iym kraju. Uije przepisy będą musiały być stosowae przez przedsiębiorstwa działające poza UE, które oferują towary lub usługi w UE lub które moitorują zachowaia obywateli olie. Zwiększoa odpowiedzialość i rozliczalość podmiotów przetwarzających dae osobowe. Niepotrzebe obciążeia admiistracyje, takie jak wymogi dotyczące powiadamiaia stosowae wobec przedsiębiorstw przetwarzających dae osobowe, zostaą ziesioe tam, gdzie to możliwe. Wzmocieie roli krajowych orgaów ochroy daych, tak aby mogły lepiej egzekwować przepisy prawa UE a poziomie krajowym. Masz pytaia? Skotaktuj się z Europe Direct:

3 W jaki sposób reforma ochroy daych przyczyia się do wzmocieia praw obywateli? W kwietiu 2011 r. poważe aruszeie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie techologiczym araziło kota 77 ml klietów: azwiska, adresy i adresy pocztowe, daty urodzeia, hasła i iformacje dotyczące logowaia, historii zakupów i iformacje o kartach kredytowych. Zaim przedsiębiorstwo przyzało się do aruszeia daych i poiformowało klietów, których to dotyczyło, miął prawie tydzień. Najkorzystiejszy momet dla przestępców a wykorzystaie skradzioych daych astępuje atychmiast po dokoaiu kradzieży, a przed powiadomieiem klietów i podjęciem przez ich środków zapobiegawczych. Dlaczego osoby fizycze potrzebują większej ochroy? W ciągu 17 lat od przyjęcia obecych przepisów dotyczących ochroy daych owe środki komuikowaia się, takie jak serwisy społeczościowe olie, grutowie zmieiły sposób, w jaki ludzie dzielą się daymi osobowymi, a jedocześie model przetwarzaia w chmurze (ag. cloud computig) ozacza, że więcej daych przechowuje się a zewętrzych serwerach zamiast a komputerach osobistych. Obecie w Europie z iteretu korzysta codzieie 250 ml osób. W tym szybko zmieiającym się otoczeiu osoby fizycze muszą posiadać faktyczą kotrolę ad swoimi daymi osobowymi. Jest to podstawowe prawo przysługujące każdemu obywatelowi UE i prawo to ależy. Postawy wobec ochroy daych 58% Europejczyków uważa, że ie mają iej możliwości iż ujawieie daych osobowych, jeżeli chcą uzyskać dae produkty lub usługi. Istieje prawdopodobieństwo, że 79% użytkowików serwisów społeczościowych i stro wymiay treści ujawi swoje azwisko, 51% swoje zdjęcie i 47% swoją arodowość. Klieci sklepów iteretowych zwykle podają swoje azwisko (90%), adres zamieszkaia (89%) i umer telefou komórkowego (46%). Tylko jeda trzecia Europejczyków ma świadomość istieia krajowego orgau publiczego odpowiedzialego za zagwaratowaie im prawa do ochroy daych osobowych (33%). Tylko iewiele poad jeda czwarta użytkowików serwisów społeczościowych (26%) i awet miej klietów sklepów iteretowych (18%) ma poczucie pełej kotroli ad swoimi daymi. Badaie specjale Eurobarometru 359 Attitudes o Data Protectio ad Electroic Idetity i the Europea Uio (Postawy wobec ochroy daych oraz tożsamości elektroiczej w Uii Europejskiej), czerwiec 2011 r. Masz pytaia? Skotaktuj się z Europe Direct:

4 Co propouje Komisja? Na mocy owych przepisów użytkowik będzie otrzymywał jase i zrozumiałe iformacje w przypadku przetwarzaia jego daych osobowych. Jeżeli wymagae jest wyrażeie zgody przez daą osobę a przetwarzaie jej daych osobowych, zgoda taka będzie musiała być wyraźe udzieloa, zaim dae przedsiębiorstwo zaczie przetwarzać dae. Komisja Europejska wzmoci także przysługujące osobom fizyczym prawo do bycia zapomiaym, które ozacza, że jeżeli daa osoba ie chce, aby adal przetwarzao jej dae i jeżeli ie istieje żade uzasadioy powód ich przechowywaia przez dae przedsiębiorstwo, dae te będą musiały zostać usuięte. Komisja zamierza także zagwaratować użytkowikom ieodpłaty i łatwy dostęp do ich daych osobowych. Dzięki temu łatwiej będzie im sprawdzić, jakie iformacje a ich temat zajdują się w posiadaiu przedsiębiorstw i orgaów publiczych oraz przeosić dae osobowe między usługodawcami (tzw. zasada przeoszalości daych). Przedsiębiorstwa i orgaizacje będą musiały iezwłoczie powiadamiać, o ile to możliwe w ciągu 24 godzi, zarówo osoby fizycze, jak i odpowiedi orga ochroy daych, jeżeli dojdzie do przypadkowego lub bezprawego ziszczeia, utraty lub zmiay daych, uzyskaia do ich dostępu przez osoby ieupoważioe lub ich ujawieia osobom ieupoważioym. Uwzględiaie ochroy prywatości już w fazie projektowaia i domyśla ochroa prywatości staą się także główymi zasadami uijych przepisów dotyczących ochroy daych. Ozacza to, że zabezpieczeia w zakresie daych osobowych będzie trzeba uwzględić już w początkowej fazie opracowywaia produktów i usług i że domyśle ustawieia służące ochroie prywatości powiy być ormą, a przykład w przypadku serwisów społeczościowych. Przepisy te spowodują praktycze wzmocieie prawa osób fizyczych. Komisja będzie wspierać podoszeie świadomości a temat tych praw i korzystaia z ich w ajskutecziejszy sposób. W czym będzie to pomoce? Dzięki lepszym przepisom dotyczącym ochroy daych zwiększy się zaufaie obywateli do sposobu przetwarzaia daych osobowych, w szczególości olie. Solidiejsze przepisy dotyczące ochroy daych pozwolą zwiększyć wiarygodość usług iteretowych, dzięki czemu możliwe będzie stosowaie owych techologii i korzystaie z możliwości ryku wewętrzego z większą ufością. Nowe, jase i precyzyje przepisy dotyczące swobodego przepływu daych zwiększą poziom zaufaia pomiędzy przedsiębiorstwami, co pozytywie wpłyie a ich rozwój. Ozacza to łatwiejszy dostęp do większej liczby towarów i usług po iższych ceach. Jakie będą główe zmiay? Prawo do bycia zapomiaym pomoże użytkowikom w lepszym zarządzaiu ryzykiem dotyczącym ochroy daych olie. Jeżeli użytkowik ie chce, aby adal przetwarzao jego dae i jeżeli ie ma żadych uzasadioych powodów ich przechowywaia, dae zostaą usuięte. Przepisy służą wzmocieiu pozycji osób fizyczych, a ie wymazywaiu zdarzeń z przeszłości lub ograiczaiu wolości prasy. Łatwiejszy dostęp do własych daych. Prawo do swobodego przeoszeia daych osobowych między usługodawcami. Jeżeli wymagaa jest zgoda użytkowika, koiecze będzie zwróceie się o jej wyraźe udzieleie. Większa przejrzystość sposobu przetwarzaia daych oparta a łatwo zrozumiałych iformacjach, w szczególości w przypadku iformacji skierowaych do dzieci. Jeżeli dojdzie do aruszeia daych, przedsiębiorstwa i orgaizacje będą musiały iezwłoczie powiadomić osoby, których to dotyczy, w miarę możliwości w ciągu 24 godzi. Będą musiały także powiadamiać odpowiedi orga ochroy daych. Ulepszeie admiistracyjych i sądowych środków odwoławczych w przypadkach aruszeia praw do ochroy daych. Większa odpowiedzialość i rozliczalość podmiotów przetwarzających dae osobowe dzięki oceom ryzyka dotyczącego ochroy daych, wyzaczaiu ispektorów ochroy daych i stosowaiu zasad uwzględiaia ochroy prywatości już w fazie projektowaia i domyślej ochroy prywatości. Masz pytaia? Skotaktuj się z Europe Direct:

5 W jaki sposób europejskie przedsiębiorstwa skorzystają a reformie ochroy daych w UE? Sieć sklepów posiada siedzibę główą we Fracji i sklepy działające a zasadzie fraszyzy w 14 iych państwach UE. Każdy sklep gromadzi dae dotyczące klietów i przekazuje je do cetrali firmy we Fracji w celu dalszego przetwarzaia. Zgodie z obowiązującymi przepisami fracuski orga ochroy daych odpowiada za egzekwowaie prawa i staowi pukt kotaktowy w przypadku jakichkolwiek problemów. Jedak poszczególe sklepy mają obowiązek przetwarzaia daych osobowych swoich klietów zgodie z przepisami obowiązującymi w państwie, w którym działają, przy czym przepisy te mogą różić się od przepisów mających zastosowaie w odiesieiu do cetrali firmy we Fracji. Poadto koiecze może być przestrzegaie przez sklepy wytyczych i decyzji przyjętych przez krajowy orga ochroy daych, które mogą różić się od wytyczych i decyzji mających zastosowaie do iych oddziałów tego samego przedsiębiorstwa, a awet być z imi sprzecze. Jaka jest obeca sytuacja i dlaczego ależy ją zmieić? Obecie przedsiębiorstwa w UE mają do czyieia z 27 różymi krajowymi zbiorami przepisów dotyczących ochroy daych. Ta iejedolitość przepisów staowi kosztowe obciążeie admiistracyje, które utrudia wielu przedsiębiorstwom, w szczególości małym i średim przedsiębiorstwom (MŚP), dostęp do owych ryków. Przedsiębiorstwa, które ie mogą Postawy wobec ochroy daych Orgay i istytucje cieszą się większym zaufaiem Europejczyków iż przedsiębiorstwa (w szczególości przedsiębiorstwa iteretowe). Większość osób uważa, że ich dae osobowe byłyby lepiej chroioe w dużych przedsiębiorstwach, gdyby przedsiębiorstwa te miały obowiązek posiadaia ispektora ochroy daych (88%). 70% Europejczyków obawia się, że ich dae osobowe będące w posiadaiu przedsiębiorstw mogą zostać wykorzystae w celu iym iż cel, w którym je zgromadzoo. Większość Europejczyków uważa, że wobec przedsiębiorstw aruszających przepisy dotyczące ochroy daych ależy stosować karę grzywy (51%), zakaz wykorzystywaia tych daych w przyszłości (40%) lub akaz odszkodowaia dla osób poszkodowaych (39%). Badaie specjale Eurobarometru 359 Attitudes o Data Protectio ad Electroic Idetity i the Europea Uio (Postawy wobec ochroy daych oraz tożsamości elektroiczej w Uii Europejskiej), czerwiec 2011 r. Masz pytaia? Skotaktuj się z Europe Direct:

6 zagwaratować odpowiediej ochroy daych osobowych osób fizyczych, ryzykują utratę ich zaufaia. Zaufaie to, w szczególości w środowisku iteretowym, jest iezbęde, aby zachęcić społeczeństwo do korzystaia z owych produktów i usług. Co propouje Komisja? Celem reformy systemu ochroy daych osobowych w UE jest jego uowocześieie, uproszczeie i wzmocieie. Reforma powia usprawić fukcjoowaie jedolitego ryku. To z kolei pobudzi wzrost gospodarczy, iowacyjość i tworzeie miejsc pracy. Reforma spowoduje zdecydowae zmiejszeie formalości admiistracyjych, zwłaszcza dla MŚP, p. obecego obowiązku powiadamiaia o przetwarzaiu daych, który kosztuje przedsiębiorstwa około 130 ml euro roczie, czy też uprzediego zezwoleia a międzyarodowe przekazywaie daych w oparciu o wiążące reguły korporacyje lub stadardowe klauzule umowe. Zamiast tego przepisy będą kocetrowały się a wymogach, które zagwaratują Europejczykom pewość prawą i rzeczywistą wartość dodaą. Zgodie z owymi propozycjami przedsiębiorstwa będą miały do czyieia z jedym zbiorem przepisów dotyczących ochroy daych i będą odpowiadały przed jedym orgaem ochroy daych krajowym orgaem w państwie UE, w którym posiadają swoją główą siedzibę. Wprowadzeie pojedyczego puktu kotaktowego w zakresie ochroy daych ogromie uprości działaia przedsiębiorstw związae z przepisami dotyczącymi ochroy daych i będzie sprzyjało hadlowi trasgraiczemu i iwestowaiu a ryku wewętrzym. W zamia za to w wyiku reformy przedsiębiorstwa zostaą zobowiązae do wzięcia większej odpowiedzialości za przetwarzaie daych. Duże przedsiębiorstwa (zatrudiające poad 250 pracowików) oraz firmy regularie moitorujące zachowaia obywateli będą musiały wyzaczyć iezależego ispektora ochroy daych. Zasady uwzględiaia ochroy prywatości już w fazie projektowaia i domyślej ochroy prywatości będą musiały być w pełi brae pod uwagę w procesach bizesowych, Ozacza to, że zabezpieczeia w zakresie ochroy daych będzie trzeba uwzględić już w początkowej fazie opracowywaia produktów i usług i że domyśle ustawieia służące ochroie prywatości (a przykład w przypadku serwisów społeczościowych) powiy być ormą. W czym będzie to pomoce? W przypadku przedsiębiorstw mających siedzibę w UE stosowaa będzie zasada jedego prawa i jedego orgau. Przedsiębiorstwa mające siedzibę poza UE, które oferują towary lub usługi w UE lub które moitorują zachowaia obywateli, będą także musiały stosować uije przepisy dotyczące ochroy daych. Przedsiębiorstwa będą w staie dać swoim klietom pewość, opartą a ramach prawych, że ich cee dae osobowe są przetwarzae z iezbędą dbałością i staraością. Prostsze, jaśiejsze i bardziej precyzyje przepisy pomogą także w pozyskaiu zaufaia osób fizyczych do owopowstających przedsiębiorstw, w szczególości przedsiębiorstw działających olie. Europejskie przedsiębiorstwa przyjaze ochroie prywatości będą miały przewagę kokurecyją w skali globalej w czasach, w których kwestia ta staje się coraz bardziej drażliwa. W dobie rozwijającej się globalej gospodarki cyfrowej i coraz bardziej popularych usług przetwarzaia w chmurze, przepisy prawa zwiększające zaufaie do ryku będą kluczowym czyikiem rozwoju przedsiębiorstw. Oczekuje się, że taka sytuacja przyciągie z kolei więcej iwestycji i sprawi, że UE staie się bardziej atrakcyjym miejscem prowadzeia działalości, wykorzystując w pełi potecjał wzrostu gospodarczego a jedolitym ryku. Jakie będą główe zmiay? Rówe szase dla przedsiębiorstw dzięki jedemu prawu mającemu zastosowaie do wszystkich przedsiębiorstw w UE. Oczekuje się, że dzięki harmoizacji przedsiębiorstwa mogłyby zaoszczędzić awet 2,3 mld euro roczie w odiesieiu do samych obciążeń admiistracyjych. Uproszczeie otoczeia regulacyjego przez radykale zmiejszeie formalości admiistracyjych i wymogów biurokratyczych, w wyiku których przedsiębiorstwa pooszą iepotrzebe koszty. Pojedyczy pukt kotaktowy przedsiębiorstwa w UE będą odpowiadały przed jedym orgaem ochroy daych iezależie od liczby państw UE, w których prowadzą działalość. Ściślejsza współpraca między orgaami ochroy daych w celu zapewieia spójego stosowaia przepisów w UE. Przedsiębiorstwa zatrudiające poad 250 pracowików powiy przyjąć proaktywą postawę oraz środki mające a celu zapewieie zgodości z przepisami dotyczącymi ochroy daych dzięki wyzaczeiu iezależego ispektora ochroy daych. Masz pytaia? Skotaktuj się z Europe Direct:

7 W jaki sposób reforma ochroy daych wpłyie a serwisy społeczościowe? Prawo do bycia zapomiaym : austriacki studet prawa wystąpił o wszystkie iformacje, jakie serwis społeczościowy przechowywał a jego temat a jego profilu. Serwis społeczościowy przesłał mu 1224 stroy iformacji. Zajdowały się a ich zdjęcia, wiadomości i wpisy a jego stroie pochodzące z kilku lat. Iformacje obejmowały rówież dae, które studet usuął. Zdał sobie sprawę, że w serwisie gromadzoo zaczie więcej iformacji a jego temat, iż sądził, i że przechowywao iformacje, które usuął i których serwis społeczościowy ie potrzebował. Jakie problemy wiążą się z serwisami społeczościowymi? Serwisy społeczościowe pozwalają pozostać w kotakcie z przyjaciółmi, rodzią i kolegami, lecz korzystaie z ich łączy się z ryzykiem, że asze dae, zdjęcia i kometarze mogą być dostępe szerszemu grou osób iż sobie uświadamiamy. W iektórych przypadkach może mieć to skutki fiasowe i psychologicze oraz wpływ a reputację daej osoby. Trzy czwarte Europejczyków uważa ujawiaie daych osobowych za coraz bardziej zaczący aspekt współczesego życia. Jedocześie 72% użytkowików iteretu obawia się, że ujawia olie zbyt wiele daych osobowych. Mają oi poczucie, że ie posiadają pełej kotroli ad swoimi daymi. Postawy wobec ochroy daych 74% Europejczyków uważa, że ujawiaie daych osobowych staowi coraz bardziej zaczący aspekt współczesego życia. Najważiejszym powodem ujawiaia daych jest chęć uzyskaia dostępu do usług olie, zarówo w przypadku użytkowików serwisów społeczościowych i stro wymiay treści (61%), jak i klietów sklepów iteretowych (79%). Poad połowa użytkowików iteretu jest iformowaa o warukach gromadzeia daych i sposobach dalszego ich wykorzystaia przy zakładaiu kota w serwisie społeczościowym lub rejestracji do celów usługi olie (54%). Tylko iewiele poad jeda czwarta użytkowików serwisów społeczościowych (26%) i awet miej klietów sklepów iteretowych (18%) ma poczucie pełej kotroli ad swoimi daymi. Badaie specjale Eurobarometru 359 Attitudes o Data Protectio ad Electroic Idetity i the Europea Uio (Postawy wobec ochroy daych oraz tożsamości elektroiczej w Uii Europejskiej), czerwiec 2011 r. Masz pytaia? Skotaktuj się z Europe Direct:

8 Co propouje Komisja Europejska? Komisja propouje wzmocieie prawa do bycia zapomiaym, dzięki któremu możliwe będzie usuięcie daych osobowych, jeżeli użytkowik ie chce, aby adal je przetwarzao i jeżeli ie istieje żade uzasadioy powód przechowywaia ich przez daą orgaizację. Użytkowik ie będzie musiał wykazywać, że gromadzeie jego daych ie jest koiecze. Natomiast admiistratorzy daych będą musieli udowodić, że istieje potrzeba przechowywaia daych. Usługodawcy będą musieli uwzględić zasadę domyślej ochroy prywatości, która ozacza, że domyślie ależy przyjąć ustawieia, które zapewiają ajwiększą ochroę prywatości. Przedsiębiorstwa będą miały obowiązek iformować użytkowika jak ajjaśiej, jak ajbardziej zrozumiale i jak ajbardziej przejrzyście o sposobach wykorzystaia jego daych osobowych, tak aby miał o pełą możliwość podjęcia decyzji co do daych, które udostępia. Propozycje ułatwią użytkowikom dostęp do ich daych osobowych i zapewią im prawo do przeoszalości daych, co ozacza, że przeoszeie daych osobowych między usługodawcami będzie łatwiejsze. Użytkowicy będą musieli wyraźie i świadomie wyrazić zgodę a wykorzystaie swoich daych osobowych przez przedsiębiorstwa. Użytkowicy będą mieli kotrolę ad swoimi daymi, dzięki czemu zwiększy się ich zaufaie do środowiska iteretowego. Dlaczego jest to dobre dla gospodarki cyfrowej? Wysoki poziom ochroy daych ma zasadicze zaczeie dla zwiększeia zaufaia społeczeństwa do usług olie i ogólie do gospodarki cyfrowej. Jedym z główych powodów uikaia zakupu towarów i usług w sieci jest obawa przed utratą prywatości. Wobec faktu, że sektor techologii ma bezpośredi wkład w ogóly wzrost produktywości w Europie a poziomie 20% i że 40% iwestycji ogółem dotyczy tego sektora, zaufaie osób fizyczych do usług olie jest iezbęde dla pobudzaia wzrostu gospodarczego w UE. W związku z rosącą globalizacja przepływu daych i częstszym wykorzystaiem modelu chmury obliczeiowej (cloud computig) użytkowicy są w większym stopiu arażei a utratę kotroli ad swoimi daymi w iterecie. Nowe przepisy zapewią im kotrolę ad ich daymi osobowymi i wzbudzą zaufaie zarówo do mediów społeczościowych, jak i do zakupów olie i komuikacji iteretowej w ogóle. Jakie będą główe zmiay? Wzmocieie prawa do bycia zapomiaym mającego a celu pomoc użytkowikom w lepszym zarządzaiu ryzykiem związaym z ochroą daych olie. Jeżeli daa osoba ie chce, aby adal przetwarzao jej dae i jeżeli ie istieją żade uzasadioe powody ich przechowywaia, dae zostaą usuięte. Przepisy służą wzmocieiu pozycji osób fizyczych, a ie wymazywaiu zdarzeń z przeszłości lub ograiczaiu wolości prasy. Zagwaratowaie łatwego dostępu do własych daych. Wprowadzeie przysługującego osobom fizyczym prawa do swobodego przeoszeia daych osobowych między usługodawcami (tzw. prawo do przeoszalości daych). Użytkowik będzie musiał udzielić wyraźej zgody a przetwarzaie daych, gdy taka zgoda jest wymagaa. Wyzaczaie ispektorów ochroy daych w przedsiębiorstwach zatrudiających poad 250 pracowików i stosowaie zasad uwzględiaia ochroy prywatości już w fazie projektowaia i domyślej ochroy prywatości pozwoli zwiększyć odpowiedzialość i rozliczalość podmiotów przetwarzających dae. Dzięki temu osoby fizycze będą iformowae w przystępy sposób o zasadach przetwarzaia swoich daych osobowych. Masz pytaia? Skotaktuj się z Europe Direct:

9 W jaki sposób reforma ochroy daych w UE wzmoci ryek wewętrzy? Europejskie orgay ochroy daych wykryły, że serwis zajmujący się tworzeiem map, robiąc zdjęcia ulic w kilku europejskich miastach, gromadził dae osobowe z iezabezpieczoych sieci Wi-Fi. Sytuacja ta wywołała róże reakcje orgaów ochroy daych: iektóre zażądały atychmiastowego ziszczeia daych, podczas gdy ie zwróciły się o ich zachowaie w charakterze dowodu. Środki zaradcze zastosowae przez orgay różiły się w poszczególych krajach UE: kilka z ich ukarało przedsiębiorstwo grzywą, podczas gdy ie ie podjęły żadych działań. To rozbieże podejście do tej samej sytuacji wskazuje a potrzebę posiadaia spójiejszego podejścia do ochroy daych osobowych i do postępowaia w przypadkach przestępstw. Przyiesie to korzyści zarówo przedsiębiorstwom, jak i obywatelom. Postawy wobec ochroy daych Orgay i istytucje (55%) cieszą się większym zaufaiem iż przedsiębiorstwa hadlowe. 70% Europejczyków obawia się, że ich dae osobowe będące w posiadaiu przedsiębiorstw mogą zostać wykorzystae w celu iym iż cel, w którym je zgromadzoo. Więcej iż 4 a 10 Europejczyków wolałoby, aby przepisy egzekwowao a poziomie europejskim (44%), podczas gdy ieco miejsza liczba wolałaby, aby egzekwowao je a poziomie krajowym (40%). Badaie specjale Eurobarometru 359 Attitudes o Data Protectio ad Electroic Idetity i the Europea Uio (Postawy wobec ochroy daych oraz tożsamości elektroiczej w Uii Europejskiej), czerwiec 2011 r. Masz pytaia? Skotaktuj się z Europe Direct:

10 W jaki sposób obece przepisy dotyczące ochroy daych powstrzymują rozwój jedolitego ryku? Obece przepisy dotyczące ochroy daych stosowae w 27 państwach człokowskich UE są iespóje. Może się zdarzyć, że przedsiębiorstwa będą miały do czyieia w UE z 27 różymi zbiorami przepisów dotyczących ochroy daych. Skutkuje to iejedolitością otoczeia prawego oraz iepewością prawą i ierówym poziomem ochroy osób fizyczych. Wyikają z tego także iepotrzebe koszty i zacze obciążeie admiistracyje dla przedsiębiorstw. Ta złożoa sytuacja jest czyikiem ziechęcającym firmy, zwłaszcza małe i średie przedsiębiorstwa (MŚP), do rozszerzaia działalości w UE i staowi przeszkodę dla wzrostu gospodarczego. Co propouje Komisja Europejska? Komisja propouje owe przepisy mające a celu ziesieie barier w dostępie do ryku wewętrzego wyikających z rozbieżych podejść prawych w 27 państwach UE. Pozwolą oe zapewić idetycze waruki w zakresie przetwarzaia daych w UE. Zasady dotyczące ochroy daych a poziomie UE zostaą w zaczym stopiu zharmoizowae dzięki ustaowieiu wspólych przepisów mających zastosowaie w całej UE. Oszczędości wyikające z posiadaia jedego prawa i usuięcia obciążeń admiistracyjych wyiosą 2,3 mld euro roczie. Komisja ustaowi poadto pojedyczy pukt kotaktowy do celów egzekwowaia prawa: przedsiębiorstwa i orgaizacje będą miały do czyieia jedyie z orgaem ochroy daych w państwie, w którym posiadają swoją główą siedzibę. Krajowe orgay ochroy daych będą współpracowały ze sobą w sprawach mających szersze oddziaływaie w skali europejskiej, dając tym samym pewość wszystkim Europejczykom, że ich prawa są skuteczie chroioe w całej UE iezależie od tego, w którym państwie człokowskim mieszkają. W czym będzie to pomoce? Bardziej precyzyje, prostsze i jaśiejsze przepisy dotyczące ochroy daych zachęcą przedsiębiorstwa do jak ajpełiejszego korzystaia z jedolitego ryku cyfrowego, pobudzając wzrost gospodarczy, iowacje i tworzeie miejsc pracy. Pomoże to w szczególości małym i średim przedsiębiorstwom. Nowy system zapewi także przedsiębiorstwom uijym przewagę kokurecyją w skali globalej, poieważ będą oe mogły zagwaratować, w oparciu o sile regulacje prawe, że cee dae osobowe ich klietów przetwarzae są z dbałością i staraością. W przypadku przedsiębiorstw oferujących usługi przetwarzaia w chmurze przechowujących i przetwarzających dae a zewętrzych serwerach komputerowych zaufaie do spójego systemu regulacyjego UE będzie główym atutem i czyikiem przyciągającym iwestorów. Dzięki wprowadzeiu tych samych przepisów w całej UE osoby fizycze będą mogły mieć pewość, że ich dae osobowe są skuteczie chroioe iezależie od miejsca ich przetwarzaia. Jakie będą główe zmiay? Jedo prawo mające zastosowaie w całej UE. Pojedyczy pukt kotaktowy każde przedsiębiorstwo odpowiada przed tylko jedym orgaem ochroy daych. Lepsza współpraca między orgaami ochroy daych w sprawach o szerszym oddziaływaiu w skali europejskiej. Uproszczeie otoczeia regulacyjego przez radykale ograiczeie procedur admiistracyjych i ziesieie iepotrzebych formalości, takich jak ogóle wymogi w zakresie powiadamiaia, które obecie kosztują przedsiębiorstwa około 130 ml euro roczie. Masz pytaia? Skotaktuj się z Europe Direct:

11 W jaki sposób reforma ochroy daych w UE ułatwi współpracę międzyarodową? Przetwarzaie w chmurze ( Cloud computig ) ozacza, że dae mogą być przetwarzae w Pekiie, przechowywae w Bostoie, a dostęp do ich moża uzyskać w Budapeszcie. W erze cyfrowej dae przekazuje się między państwami zarówo w obrębie UE, jak i poza ią. Nie wszystkie państwa zapewiają jedak te sam poziom ochroy daych osobowych. Wiążące reguły korporacyje są jedym z arzędzi, które moża stosować w celu zapewieia właściwej ochroy daych osobowych w przypadku ich przekazywaia lub przetwarzaia poza UE. Przedsiębiorstwa mogą przyjąć te reguły dobrowolie i stosować je w przypadku przekazywaia daych między firmami, które staowią część tej samej grupy przedsiębiorstw. Obecie w celu zatwierdzeia wiążących reguł korporacyjych koiecze jest ich sprawdzeie przez co ajmiej trzy orgay ochroy daych. Propoowaa przez Komisję Europejską reforma ochroy daych uprości wiążące reguły korporacyje i usprawi proces ich zatwierdzaia, poieważ będą oe zatwierdzae tylko przez jede orga ochroy daych. Postawy wobec ochroy daych W celu ochroy swojej tożsamości w życiu codzieym 62% Europejczyków podaje tylko miimum wymagaych iformacji. Miej iż jeda trzecia respodetów ufa przedsiębiorstwom telefoiczym i dostawcom usług iteretowych (32%), a tylko ieco poad jeda piąta ufa przedsiębiorstwom iteretowym takim jak firmy oferujące wyszukiwarki, serwisy społeczościowe i usługi poczty elektroiczej (22%). Chociaż większość europejskich użytkowików iteretu uważa, że sami odpowiadają za bezpiecze przetwarzaie swoich daych osobowych, prawie wszyscy Europejczycy opowiadają się za rówymi prawami do ochroy w całej UE (90%). Badaie specjale Eurobarometru 359 Attitudes o Data Protectio ad Electroic Idetity i the Europea Uio (Postawy wobec ochroy daych oraz tożsamości elektroiczej w Uii Europejskiej), czerwiec 2011 r. Masz pytaia? Skotaktuj się z Europe Direct:

12 Dlaczego współpraca międzyarodowa jest waża? Dae osobowe coraz częściej przesyła się poprzez graice zarówo wirtuale, jak i geograficze. Przechowywae są a serwerach w wielu państwach, zarówo w UE, jak i poza ią. Taka jest istota chmur obliczeiowych. Globaly charakter przepływów daych wymaga wzmocieia praw osób fizyczych do ochroy daych a szczeblu międzyarodowym. Wymaga to solidych zasad ochroy daych osób fizyczych mających a celu ułatwieie przepływu daych osobowych przez graice przy jedoczesym zapewieiu wysokiego i spójego poziomu ochroy, bez luk i zbędych komplikacji. Co propouje Komisja Europejska? Aby sprostać tym wyzwaiom Komisja propouje system, który zagwaratuje, że dae przekazywae poza UE będą tak samo chroioe jak dae przetwarzae w UE. System te będzie zawierał jase przepisy określające sytuacje, w których prawo UE ma zastosowaie do przedsiębiorstw lub orgaizacji mających siedzibę poza UE, w szczególości poprzez wyjaśieie, że w każdym przypadku gdy działalość orgaizacji związaa jest z oferowaiem towarów lub usług obywatelom UE lub moitorowaiem ich zachowaia, zastosowaie mają przepisy UE. Komisja propouje usprawioą procedurę tak zwaych decyzji w sprawie adekwatości, która pozwoli a swobody przepływ iformacji między krajami UE i państwami ieależącymi do UE. Decyzje w sprawie adekwatości staowią potwierdzeie, że dae państwo spoza UE zapewia adekwaty poziom ochroy daych za pośredictwem swojego prawa krajowego lub zobowiązań międzyarodowych. Decyzje w sprawie adekwatości będą podejmowae a poziomie europejskim a podstawie wyraźych kryteriów, które będą miały rówież zastosowaie w przypadku współpracy policyjej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karych. Przedsiębiorstwa prowadzące działalość a skalę światową odiosą korzyści z jasych i precyzyjych przepisów dotyczących korzystaia z wiążących reguł korporacyjych, jak rówież z faktu, że ie będzie już potrzebe uprzedie zezwoleie w przypadkach przekazywaia daych objętych wiążącymi regułami korporacyjymi lub stadardowymi klauzulami umowymi. Wiosek Komisji będzie sprzyjał skuteczej współpracy międzyarodowej w zakresie egzekwowaia ochroy daych pomiędzy Komisją, europejskimi orgaami ochroy daych i orgaami państw ieależących do UE poprzez pomoc w prowadzeiu postępowaia wyjaśiającego, wymiaę iformacji i przekazywaie skarg. Dzięki propozycjom Komisji, promującym stadardy w skali światowej, Europa będzie w dalszym ciągu odgrywać pierwszoplaową rolę w ochroie przepływów daych osobowych a świecie. W czym będzie to pomoce? W odiesieiu do współpracy UE z krajami trzecimi propozycje Komisji zapewią ochroę daych obywateli a całym świecie, a ie tylko w UE. Pomoże to w zwiększeiu międzyarodowego zaufaia do ochroy daych osób fizyczych, iezależie od lokalizacji tych daych. Taka sytuacja z kolei będzie sprzyjać rozwojowi uijych przedsiębiorstw. Uije ormy ochroy daych będą miały zastosowaie iezależie od miejsca przetwarzaia daych dotyczących obywateli UE. Jedocześie ależy chroić dae przekazywae poza UE. Przedsiębiorstwom, które zobowiązały się do zagwaratowaia wysokiego poziomu ochroy daych, ależy zapewić proste arzędzia w celu ułatwieia legalego przekazywaia daych. Współpraca z osobami trzecimi w sprawie tych owych propozycji pomoże zapewić bezpieczeństwo daych osobowych Europejczyków a całym świecie. Jakie będą główe zmiay? Jase przepisy określające sytuacje, w których prawo UE ma zastosowaie do admiistratorów daych poza UE, w szczególości poprzez wskazaie, że przepisy UE mają zastosowaie w każdym przypadku gdy działaia admiistratorów są związae z oferowaiem towarów lub usług w UE lub moitorowaiem zachowaia obywateli. Skutecze decyzje w sprawie adekwatości, podejmowae a podstawie wyraźych kryteriów a poziomie europejskim, które umożliwiają swobody przepływ iformacji między krajami UE a państwami spoza UE i które będą miały rówież zastosowaie w przypadku współpracy policyjej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karych. Ułatwieie legalego przekazywaia daych i zmiejszeie formalości poprzez wzmocieie i uproszczeie iych przepisów dotyczących międzyarodowego przekazywaia daych, w szczególości przez: Usprawieie i rozszerzeie wykorzystaia arzędzi takich jak wiążące reguły korporacyje, tak aby mogły być stosowaie rówież przez podmioty przetwarzające dae oraz w grupach przedsiębiorstw i aby lepiej uwzględić różorode podmioty zaagażowae w działalość związaą z przetwarzaiem daych, w szczególości w ramach modelu przetwarzaia w chmurze ( Cloud computig ). Masz pytaia? Skotaktuj się z Europe Direct:

13 W jaki sposób reforma ochroy daych w UE uprości istiejące przepisy? Obece wymogi dotyczące powiadamiaia o przetwarzaiu daych są skomplikowae i kosztowe przykład Sieć sklepów posiada siedzibę główą we Fracji i sklepy działające a zasadzie fraszyzy w 14 iych państwach UE. Każdy sklep gromadzi dae dotyczące klietów i przekazuje je do cetrali firmy we Fracji w celu dalszego przetwarzaia. Zgodie z obowiązującymi przepisami do przetwarzaia daych przez cetralę mają zastosowaie fracuskie przepisy dotyczące ochroy daych, a poszczególe sklepy muszą powiadamiać swój krajowy orga ochroy daych, że przetwarzają dae zgodie z krajowymi przepisami obowiązującymi w państwie, w którym działają. Ozacza to, że cetrala przedsiębiorstwa musi zasięgąć opiii prawików w różych krajach, aby zagwaratować, że wszystkie oddziały przestrzegają prawa. Łącze koszty wyikające z wymogów dotyczących powiadamiaia we wszystkich krajach mogłyby wyieść poad 12 tys. euro. Postawy wobec ochroy daych Prawie 6 a 10 użytkowików iteretu zwykle czyta oświadczeia o ochroie prywatości (58%), a większość spośród osób, które je czytają dostosowuje odpowiedio swoje zachowaie olie (70%). Chociaż większość europejskich użytkowików iteretu uważa, że sami odpowiadają za bezpiecze przetwarzaie swoich daych osobowych, prawie wszyscy Europejczycy opowiadają się za rówymi prawami do ochroy w całej UE (90%). Większość Europejczyków uważa, że wobec przedsiębiorstw aruszających przepisy dotyczące ochroy daych ależy stosować karę grzywy (51%), zakaz wykorzystywaia tych daych w przyszłości (40%) lub akaz odszkodowaia dla osób poszkodowaych (39%). Badaie specjale Eurobarometru 359 Attitudes o Data Protectio ad Electroic Idetity i the Europea Uio (Postawy wobec ochroy daych oraz tożsamości elektroiczej w Uii Europejskiej), czerwiec 2011 r. Masz pytaia? Skotaktuj się z Europe Direct:

14 Dlaczego potrzebe jest uproszczeie przepisów dotyczących ochroy daych? Osoby fizycze i przedsiębiorstwa oczekują, że przepisy dotyczące ochroy daych będą spóje i stosowae w jedolity sposób w całej UE. Poad 90% Europejczyków opowiada się za takimi samymi prawami do ochroy daych w całej UE. Taka sytuacja ie ma miejsca w chwili obecej. Poadto przedsiębiorstwa mają do czyieia z liczymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochroy daych, które pociągają za sobą koszty i komplikują trasgraicze przetwarzaie daych osobowych. Reforma zmiimalizuje formalości admiistracyje, w szczególości zosząc obecy obowiązek powiadamiaia o każdym przypadku przetwarzaia daych, który kosztuje przedsiębiorstwa ok. 130 ml euro roczie oraz wymóg uprzediego zezwoleia a międzyarodowe przekazywaie daych w oparciu o wiążące reguły korporacyje lub stadardowe klauzule umowe. Co propouje Komisja Europejska? Komisja zamierza uprościć i usprawić przepisy dotyczące ochroy daych w Europie. Dokoa tego dzięki wprowadzeiu większej harmoizacji i pojedyczego puktu kotaktowego zajmującego się egzekwowaiem przepisów. Każde przedsiębiorstwo będzie odpowiadało przed tylko jedym orgaem ochroy daych, a zarówo przedsiębiorstwa, jak i kosumeci będą dyspoowali pojedyczym puktem kotaktowym. Propozycje spowodują radykale uproszczeie międzyarodowego przekazywaia daych poza UE w celu ułatwieia hadlu światowego. W czym będzie to pomoce? Dzięki owym prostszym, jaśiejszym i bardziej precyzyjym przepisom obywatelom łatwiej będzie chroić swoje dae olie. Koszty pooszoe przez przedsiębiorstwa zmiejszą się i uije firmy będą miały przewagę kokurecyją a światowym ryku, poieważ będą mogły zapewić solidą ochroę daych swoich klietów i prowadzić działalość w prostszym otoczeiu regulacyjym. Jede zbiór przepisów a poziomie UE będzie miał zaczący wpływ a gospodarkę i zwiększy atrakcyjość Europy jako miejsca prowadzeia iteresów. Jedocześie zostaie wzmocioa pierwszoplaowa rola UE w promowaiu wysokich stadardów w zakresie ochroy daych osobowych. Uspójieie przepisów oraz ograiczeie wymogów admiistracyjych (p. w zakresie powiadamiaia) może przyieść oszczędości w kwocie prawie 2,3 mld euro roczie, którą przedsiębiorstwa mogłyby wykorzystać a iwestycje, zarówo w UE, jak i poza ią. Uproszczeie otoczeia regulacyjego stworzy w UE bardziej przewidywale otoczeie bizesowe w zakresie ochroy daych ze zbiorem przepisów sprzyjających większemu zaufaiu wśród kosumetów i lepszemu fukcjoowaiu ryku wewętrzego. Jakie będą główe zmiay? Stworzeie jedego zbioru przepisów mających zastosowaie w całej UE. Wprowadzeie systemu pojedyczego puktu kotaktowego przedsiębiorstwo prowadzące działalość w kilku państwach będzie odpowiadać przed tylko jedym orgaem ochroy daych (orga ochroy daych państwa, w którym przedsiębiorstwo ma główą siedzibę). Ziesieie zbędych wymogów biurokratyczych, takich jak obowiązki w zakresie powiadamiaia. Uproszczeie przekazywaia daych poza UE, przy jedoczesym zapewieiu ochroy daych osobowych. Masz pytaia? Skotaktuj się z Europe Direct:

15 W jaki sposób uija reforma spowoduje dostosowaie przepisów dotyczących ochroy daych do rozwoju techologiczego? Zmiaa usługodawcy w jaki sposób działa przeoszalość daych? Serwisy społeczościowe i stroy iteretowe przezaczoe do dzieleia się zdjęciami pozwalają użytkowikom przechowywać setki zdjęć, wiele osobistych wiadomości i daych kotaktowych. Jeżeli p. osoba, która umieściła zdjęcia w serwisie umożliwiającym dzieleie się zdjęciami, postaawia skorzystać z usług iego usługodawcy, powia mieć możliwość przeiesieia wszystkich swoich zdjęć, w miarę możliwości techiczych, bez żadych przeszkód lub jakiejkolwiek straty. W świecie, w którym techologia stale się rozwija, użytkowicy ie powii być związai z jedym usługodawcą tylko z tego powodu, że przeiesieie daych jest dla ich kłopotliwe. Takie praktyki hamują kokurecję i zmiejszają możliwość wyboru. Postawy wobec ochroy daych 60% Europejczyków, którzy korzystają z iteretu (40% wszystkich obywateli UE) kupuje lub sprzedaje towary olie i korzysta z serwisów społeczościowych. Użytkowicy ujawiają a tych stroach dae osobowe, w tym iformacje biograficze (prawie 90%), iformacje o charakterze towarzyskim (prawie 50%) i dae szczególie chroioe (prawie 10%). 70% respodetów obawia się, że przedsiębiorstwa wykorzystują te dae w ieodpowiedi sposób i uważa, że ma tylko częściową kotrolę ad własymi daymi, o ile w ogóle ją posiada. 74% osób chciałoby udzielać wyraźej zgody przed rozpoczęciem gromadzeia i przetwarzaia ich daych w iterecie. Badaie specjale Eurobarometru 359 Attitudes o Data Protectio ad Electroic Idetity i the Europea Uio (Postawy wobec ochroy daych oraz tożsamości elektroiczej w Uii Europejskiej), czerwiec 2011 r. Masz pytaia? Skotaktuj się z Europe Direct:

16 W jaki sposób środowisko cyfrowe staowi wyzwaie dla ochroy daych? Szybkie tempo zmia techologiczych i globalizacja dogłębie zmieiły skalę i sposób gromadzeia daych osobowych oraz dostępu do ich, korzystaia z ich i ich przekazywaia. Aktualie obowiązujące przepisy, które przyjęto w 1995 r., powiy zostać zamieioe i usprawioe m.i. ze względu a coraz bardziej globaly charakter przepływów daych, fakt, że dae osobowe gromadzi się, przekazuje i wymieia w dużych ilościach między kotyetami i a całym świecie w milisekudach, a także pojawieie się modelu chmury obliczeiowej ( Cloud computig ). W szczególości model chmury obliczeiowej dzięki któremu osoby fizycze mają dostęp do zewętrzych zasobów iformatyczych i ie muszą posiadać ich a swoim komputerze wiąże się z owymi wyzwaiami dla orgaów ochroy daych, poieważ w jedej chwili dae moża przekazywać między poszczególymi jurysdykcjami, w tym poza UE. W celu zapewieia ciągłości ochroy daych przepisy ależy dostosować do rozwoju techologiczego. Co propouje Komisja? Komisja propouje jede, eutraly pod względem techologiczym i mający dalekowzroczy charakter zbiór przepisów dla całej UE. Ozacza to, że iezależie od rozwoju techologii i środowiska cyfrowego w przyszłości dae osobowe osób fizyczych w UE będą bezpiecze, a podstawowe prawo tych osób do ochroy daych będzie przestrzegae. Komisja wzmoci także prawo do bycia zapomiaym, które ozacza, że jeżeli osoba fizycza ie chce, aby adal przetwarzao jej dae osobowe i jeżeli ie istieje żade uzasadioy powód przechowywaia ich przez daą orgaizację, dae te zostaą usuięte. Obywatele będą mieli rówież prawo do przeoszalości daych, tz. prawo do otrzymaia kopii swoich daych przechowywaych przez dae przedsiębiorstwo świadczące usługi olie i do przekazaia ich, bez utrudień ze stroy tego przedsiębiorstwa, iemu usługodawcy. Propozycje te pomogą zwiększyć zaufaie użytkowików do środowiska iteretowego, co będzie korzyste zarówo dla osób fizyczych, jak i dla przedsiębiorstw. W czym będzie to pomoce? Kosumeci będą mogli korzystać z iowacyjych techologii i dokoywać zakupów olie, mając pewość, że ich dae są skuteczie chroioe. Zachęci to społeczeństwo do stosowaia owych techologii i do korzystaia z możliwości, jakie oferuje jedolity ryek w zakresie większego wyboru towarów po iższych ceach. To zwiększeie aktywości będzie rówież sprzyjało rozwojowi przedsiębiorstw, w szczególości małych i średich przedsiębiorstw (MŚP), a jedolitym ryku. Neutrale pod względem techologiczym i mające dalekowzroczy charakter przepisy propoowae przez Komisję zwiększą zaufaie kosumetów do ochroy daych osobowych w iterecie. Jakie będą główe zmiay? Zagwaratowaie łatwego dostępu do własych daych i swobody przeoszeia daych osobowych pomiędzy usługodawcami. Ustaowieie prawa do bycia zapomiaym, mającego pomóc użytkowikom w lepszym zarządzaiu ryzykiem związaym z ochroą daych olie. Jeżeli daa osoba ie chce, aby adal przetwarzao jej dae i jeżeli ie istieją żade uzasadioe powody ich przechowywaia, dae zostaą usuięte. Użytkowik będzie musiał udzielić wyraźej zgody a przetwarzaie swoich daych osobowych, gdy taka zgoda jest wymagaa. Zapewieie jedego zbioru przepisów mających zastosowaie w całej UE. Jase przepisy wyjaśiające, w jakich sytuacjach prawo UE ma zastosowaie do admiistratorów daych poza UE. Masz pytaia? Skotaktuj się z Europe Direct:

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. Projekt z dia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates) Struktura czasowa stóp procetowych (term structure of iterest rates) Wysokość rykowych stóp procetowych Na ryku istieje wiele różorodych stóp procetowych. Poziom rykowej stopy procetowej (lub omialej stopy,

Bardziej szczegółowo

Zastosowania w transporcie pasażerskim. Podzespoły i systemy HMI

Zastosowania w transporcie pasażerskim. Podzespoły i systemy HMI EAO Ekspert w dziedziie iterfejsów człowiek-maszya Zastosowaia w trasporcie pasażerskim Podzespoły i systemy HMI www. eao.com/catalogues EAO Parter dla przemysłu trasportowego Foto: SBB Systemy operacyje

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa Matematyka fiasowa 8.05.0 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy LX Egzami dla Aktuariuszy z 8 maja 0 r. Część I Matematyka fiasowa WERJA EU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek Zajdowaie pozostałych pierwiastków liczby zespoloej, gdy zay jest jede pierwiastek 1 Wprowadzeie Okazuje się, że gdy zamy jede z pierwiastków stopia z liczby zespoloej z, to pozostałe pierwiastki możemy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2.

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2. Katarzya JARZYŃSKA ABB Sp. z o.o. PRODUKTY NISKONAPIĘCIOWE W INSTALACJI PV Streszczeie: W ormalych warukach pracy każdy moduł geeruje prąd o wartości zbliżoej do prądu zwarciowego I sc, który powiększa

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień. Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak

Bardziej szczegółowo

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych profi-air 250 / 400 touch Nowoczese cetrale rekuperacyje do wetylacji pomieszczeń mieszkalych SYSTEMY ODWADNIAJĄ CE SYSTEMY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU Nowoczesa techologia

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych.

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych. SafeTest 60 Prosty, solidy i ekoomiczy tester bezpieczeństwa elektryczego urządzeń medyczych. Rigel SafeTest 60 to solidy, iezawody, medyczy aalizator bezpieczeństwa elektryczego. Idealy do testowaia dużej

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A PROBLEM ZGODNOŚCI Z PRG

TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A PROBLEM ZGODNOŚCI Z PRG Tomasz ŚWIĘTOŃ 1 TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A ROBLEM ZGODNOŚCI Z RG Na mocy rozporządzeia Rady Miistrów w sprawie aństwowego Systemu Odiesień rzestrzeych już 31 grudia 2009 roku upływa termi wykoaia

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych lipiec (165) 2016 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Co owego w iteretowy uijym prawie zaków towarowych? Program Zmiay w LIFE przepisach celych Perspektywy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH POMIAR FIZYCZNY Pomiar bezpośredi to doświadczeie, w którym przy pomocy odpowiedich przyrządów mierzymy (tj. porówujemy

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystyczna analiza danych jakościowych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adan@agh.edu.

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystyczna analiza danych jakościowych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adan@agh.edu. Rachuek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystycza aaliza daych jakościowych Dr Aa ADRIAN Paw B5, pok 407 ada@agh.edu.pl Wprowadzeie Rozróżia się dwa typy daych jakościowych: Nomiale jeśli opisują

Bardziej szczegółowo

O liczbach naturalnych, których suma równa się iloczynowi

O liczbach naturalnych, których suma równa się iloczynowi O liczbach aturalych, których suma rówa się iloczyowi Lew Kurladczyk i Adrzej Nowicki Toruń UMK, 10 listopada 1998 r. Liczby aturale 1, 2, 3 posiadają szczególą własość. Ich suma rówa się iloczyowi: Podobą

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

info euro Norwegia atrakcyjna nisza eksportowa dla małych i średnich przedsiębiorstw Program COSME Prawo autorskie w internecie ISSN 1505-781X

info euro Norwegia atrakcyjna nisza eksportowa dla małych i średnich przedsiębiorstw Program COSME Prawo autorskie w internecie ISSN 1505-781X kwiecień (150) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo Norwegia atrakcyja isza eksportowa dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Program COSME Prawo autorskie w iterecie Zachodiopomorskie Stowarzyszeie

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia rachunkowe TEST ZGODNOŚCI χ 2 PEARSONA ROZKŁAD GAUSSA

Ćwiczenia rachunkowe TEST ZGODNOŚCI χ 2 PEARSONA ROZKŁAD GAUSSA Aaliza iepewości pomiarowych w esperymetach fizyczych Ćwiczeia rachuowe TEST ZGODNOŚCI χ PEARSONA ROZKŁAD GAUSSA UWAGA: Na stroie, z tórej pobrałaś/pobrałeś istrucję zajduje się gotowy do załadowaia arusz

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSTĘPU DO DANYCH

WYBRANE METODY DOSTĘPU DO DANYCH WYBRANE METODY DOSTĘPU DO DANYCH. WSTĘP Coraz doskoalsze, szybsze i pojemiejsze pamięci komputerowe pozwalają gromadzić i przetwarzać coraz większe ilości iformacji. Systemy baz daych staowią więc jedo

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA NIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORT ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E13 BADANIE ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Elementy modelowania matematycznego

Elementy modelowania matematycznego Elemety modelowaia matematyczego Wstęp Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU Modelowaie daych (ilościowe): Metody statystycze: estymacja parametrów modelu,

Bardziej szczegółowo

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap egzemplarz bezpłaty Biulety iformacyjy CPI MSWiA 2/2011 (2) 20 000 profili zaufaych Profil zaufay, jako metoda uwierzyteliaia obywateli cieszy się coraz większą popularością. W 4 miesiące od udostępieia

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii odnawialnej

Wytwarzanie energii odnawialnej Adrzej Nocuñ Waldemar Ostrowski Adrzej Rabszty Miros³aw bik Eugeiusz Miklas B³a ej yp Wytwarzaie eergii odawialej poprzez współspalaie biomasy z paliwami podstawowymi w PKE SA W celu osi¹giêcia zawartego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 06- POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ 1. Cel istrukcji Celem istrukcji jest określeie metodyki postępowaia w celu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dia 19 maja 2015 r. Poz. 41 Zarządzeie Nr 12 Prezesa Urzędu Komuikacji Elektroiczej z dia 18 maja 2015 r. 1) w sprawie plau zagospodarowaia

Bardziej szczegółowo

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway przez Uię Europejską w ramach Europejskiego Fu duszu Społeczego Współpraca istytucji pomocy społeczej z iymi istytucjami a tereie gmiy,

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

Fundamentalna tabelka atomu. eureka! to odkryli. p R = nh -

Fundamentalna tabelka atomu. eureka! to odkryli. p R = nh - TEKST TRUDNY Postulat kwatowaia Bohra, czyli założoy ad hoc związek pomiędzy falą de Broglie a a geometryczymi własościami rozważaego problemu, pozwolił bez większych trudości teoretyczie przewidzieć rozmiary

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm SYSTEM KAN-therm Nowoczese istalacje wode i grzewcze WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm HP DESIGNJET T790 może być Twój! Szczegóły a www.kokurs-ka.pl ISO 9001 Projektuj istalacje w Systemie KAN-therm i walcz

Bardziej szczegółowo

Zacznij oszczędzać na emeryturę

Zacznij oszczędzać na emeryturę Zaczij oszczędzać a emeryturę - to TWOJA sprawa! ZAPEWNIJ SOBIE FINANSOWĄ PRZYSZŁOŚĆ! Kto się będzie Tobą opiekował, gdy przejdziesz a emeryturę? Aktualie państwowa emerytura wyosi EUR 193,30 tygodiowo

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLVII Egzami dla Aktuariuszy z 6 paździerika 2008 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut . Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania wejść i wjazdów w handlu detalicznym

Kompleksowe rozwiązania wejść i wjazdów w handlu detalicznym Kompleksowe rozwiązaia wejść i wjazdów w hadlu detaliczym ASSA ABLOY Etrace Systems MDF-ELIZA 310113 Retail - NEW Jua 2013-04-05 3.idd 1 17/03/15 09:13 Nasi klieci oczekują atrakcyjego sklepu, dobrej obsługi

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem System zarządzaia magazyem Warehouse & DISTRIBUTION Efektywe zarządzaie magazyem Cosafe Logistics dostarcza rozwiązaia dopasowae do potrzeb aszych klietów. Pomagamy zmiejszyć koszty operacyje i uzyskać

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie w rolnictwie szkockim

Wynagrodzenie w rolnictwie szkockim Wyagrodzeie w rolictwie szkockim dziewiętastego Wydaie Iformator dla pracowików i pracodawców Co powiieeś wiedzieć o Rozporządzeiu r 62 o wy a g r o d z e i a c h w ro l i c t w i e Sz k o c j a 329324_Guide.idd

Bardziej szczegółowo

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych Napęd żaluzji: GEGER-GJ56..e z elektroiczym układem wyłączaia krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewętrzych EN FR ES T Orygiala istrukcja motażu i istrukcja eksploatacji Origial assembly ad operatig istructios

Bardziej szczegółowo

Wpływ religijności na ukształtowanie postawy wobec eutanazji The impact of religiosity on the formation of attitudes toward euthanasia

Wpływ religijności na ukształtowanie postawy wobec eutanazji The impact of religiosity on the formation of attitudes toward euthanasia Ewelia Majka, Katarzya Kociuba-Adamczuk, Mariola Bałos Wpływ religijości a ukształtowaie postawy wobec eutaazji The impact of religiosity o the formatio of attitudes toward euthaasia Ewelia Majka 1, Katarzya

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekoomiczy Uiwersytet Dziecięcy Dlaczego jede kraje są biede a ie bogate? dr Baha Kaliowska-Sufiowicz Uiwersytet Ekoomiczy w Pozaiu 23 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

D-3365-2010. Liczy się każdy moment RODZINA KAMER TERMOWIZYJNYCH DRÄGER UCF 6000 DRÄGER UCF 7000 DRÄGER UCF 9000

D-3365-2010. Liczy się każdy moment RODZINA KAMER TERMOWIZYJNYCH DRÄGER UCF 6000 DRÄGER UCF 7000 DRÄGER UCF 9000 D-3365-2010 Liczy się każdy momet RODZINA KAMER TERMOWIZYJNYCH DRÄGER UCF 6000 DRÄGER UCF 7000 DRÄGER UCF 9000 02 RODZINA KAMER TERMOWIZYJNYCH DRÄGER W skupieiu podchodząc do zagrożeia D-3388-2010 03 Czy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych Opracował: Leszek Jug Wydział Ekoomiczy, ALMAMER Szkoła Wyższa Meody ocey efekywości projeków iwesycyjych Niezbędym warukiem urzymywaia się firmy a ryku jes zarówo skuecze bieżące zarządzaie jak i podejmowaie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie 1. Jeżeli ciąg ma granicę, to jest ona określona jednoznacznie (żaden ciąg nie może mieć dwóch różnych granic).

Stwierdzenie 1. Jeżeli ciąg ma granicę, to jest ona określona jednoznacznie (żaden ciąg nie może mieć dwóch różnych granic). Materiały dydaktycze Aaliza Matematycza Wykład Ciągi liczbowe i ich graice. Graice ieskończoe. Waruek Cauchyego. Działaia arytmetycze a ciągach. Podstawowe techiki obliczaia graic ciągów. Istieie graic

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

*Q019* Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z rozszerzoną ankietą medyczną. Ubezpieczający. Ubezpieczony

*Q019* Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z rozszerzoną ankietą medyczną. Ubezpieczający. Ubezpieczony *Q019* Deklaracja przystąpieia do grupowego ubezpieczeia a życie z rozszerzoą akietą medyczą Nr polisy ubezpieczeia Nr podgrupy Ubezpieczający Nazwa firmy Ubezpieczoy Pracowik Małżoek Pełoletie Dziecko

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły Niezbędik dla uia, rodzica i auyciela a rok szkoly 0/0 Zaim pójdziemy do szkoły Spis treści. Ueń ajmłodszy. Ueń iepełosprawy. Ueń w przyjazej i bezpieej szkole. Szkolictwo zawodowe. Prawa rodziców. Rodzicu,

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X papierniczy

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X papierniczy listopad (159) 2015 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Europejski przemysł iteretowy papiericzy Program Fiasowaie LIFEspołeczościowe, kapitał dla MŚP Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych

Analiza potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych zaiteresowaia wykorzystaiem tej metody w odiesieiu do iych droboziaristych materiałów odpadowych ze wzbogacaia węgla kamieego ależy poszukiwać owych, skutecziej działających odczyików. Zdecydowaie miej

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji sierpień (154) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Możliwości eksportu iteretowy polskiej żywości do Malezji Program Odawiale LIFE źródła eergii, korzyści

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E20 BADANIE UKŁADU

Bardziej szczegółowo

Kluczowy aspekt wyszukiwania informacji:

Kluczowy aspekt wyszukiwania informacji: Wyszukiwaieiformacjitoproceswyszukiwaiawpewymzbiorze tychwszystkichdokumetów,którepoświęcoesąwskazaemuw kweredzietematowi(przedmiotowi)lubzawierająiezbędedla Wg M. A. Kłopotka: użytkowikafaktyiiformacje.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie linii montażowej jako element projektowania cyfrowej fabryki

Harmonogramowanie linii montażowej jako element projektowania cyfrowej fabryki 52 Sławomir Herma Sławomir HERMA atedra Iżyierii Produkcji, ATH w Bielsku-Białej E mail: slawomir.herma@gmail.com Harmoogramowaie liii motażowej jako elemet projektowaia cyfrowej fabryki Streszczeie: W

Bardziej szczegółowo

Ć wiczenie 17 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

Ć wiczenie 17 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Ć wiczeie 7 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z RZEIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Wiadomości ogóle Rozwój apędów elektryczych jest ściśle związay z rozwojem eergoelektroiki Współcześie a ogół

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zarządzaniu jakością w polskich szpitalach

Zmiany w zarządzaniu jakością w polskich szpitalach Łopacińska Hygeia Public I, Tokarski Health 2014, Z, Deys 49(2): A. 343-347 Zmiay w zarządzaiu jakością w polskich szpitalach 343 Zmiay w zarządzaiu jakością w polskich szpitalach Quality maagemet chages

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj

Bardziej szczegółowo

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną *Q019* Wiosek o przystąpieie do grupowego ubezpieczeia a życie z ubezpieczeiowymi fuduszami kapitałowymi z rozszerzoą akietą medyczą Nr polisy ubezpieczeia Nr podgrupy Ubezpieczający Nazwa firmy Ubezpieczoy

Bardziej szczegółowo

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem 9.1. Izomorfizmy algebr.. Wykład Przykłady: 13) Działaia w grupach często wygodie jest zapisywać w tabelkach Cayleya. Na przykład tabelka działań w grupie Z 5, 5) wygląda astępująco: 5 1 3 1 1 3 1 3 3

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO Wytycze do audytu wykoao w ramach projektu Doskoaleie poziomu edukacji w samorządach terytorialych w zakresie zrówoważoego gospodarowaia eergią i ochroy klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzieloemu przez Isladię,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ]

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ] Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej zawartej pomiędzy Polskie Sieci Elektroeergetycze Spółka Akcyja [ ] a WARUNKI ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

3. Funkcje elementarne

3. Funkcje elementarne 3. Fukcje elemetare Fukcjami elemetarymi będziemy azywać fukcję tożsamościową x x, fukcję wykładiczą, fukcje trygoometrycze oraz wszystkie fukcje, jakie moża otrzymać z wyżej wymieioych drogą astępujących

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Solifenacin PMCS, 5 mg: każda tabletka zawiera 5 mg solifenacyny bursztynianu, co odpowiada 3,8 mg solifenacyny.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Solifenacin PMCS, 5 mg: każda tabletka zawiera 5 mg solifenacyny bursztynianu, co odpowiada 3,8 mg solifenacyny. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Solifeaci PMCS, 5 mg, tabletki powlekae Solifeaci PMCS, 10 mg, tabletki powlekae 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Solifeaci PMCS, 5 mg:

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 6 TRANZYSTORY POLOWE

WYKŁAD 6 TRANZYSTORY POLOWE WYKŁA 6 RANZYSORY POLOWE RANZYSORY POLOWE ZŁĄCZOWE (Juctio Field Effect rasistors) 55 razystor polowy złączowy zbudoway jest z półprzewodika (w tym przypadku typu p), w który wdyfudowao dwa obszary bramki

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania mobilne. Consafe Logistics Business Mobility. mobile solutions

Rozwiązania mobilne. Consafe Logistics Business Mobility. mobile solutions Rozwiązaia mobile Cosafe Logistics Busiess Mobility mobile solutios Mobilość zwiększa wydajość Wykorzystaie urządzeń mobilych (termiali, PDA, drukarek itp.) do pracy w tereie przyosi wiele korzyści zarówo

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jaśko Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przemysław Jaśko Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie MODELE SCORINGU KREDYTOWEGO Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI DATA MINING ANALIZA PORÓWNAWCZA Przemysław Jaśko Wydział Ekoomii i Stosuków Międzyarodowych, Uiwersytet Ekoomiczy w Krakowie 1 WROWADZENIE Modele aplikacyjego

Bardziej szczegółowo

Damian Doroba. Ciągi. 1. Pierwsza z granic powinna wydawać się oczywista. Jako przykład może służyć: lim n = lim n 1 2 = lim.

Damian Doroba. Ciągi. 1. Pierwsza z granic powinna wydawać się oczywista. Jako przykład może służyć: lim n = lim n 1 2 = lim. Damia Doroba Ciągi. Graice, z których korzystamy. k. q.. 5. dla k > 0 dla k 0 0 dla k < 0 dla q > 0 dla q, ) dla q Nie istieje dla q ) e a, a > 0. Opis. Pierwsza z graic powia wydawać się oczywista. Jako

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITCHIKA OPOLSKA ISTYTUT AUTOMATYKI I IFOMATYKI LABOATOIUM MTOLOII LKTOICZJ 7. KOMPSATOY U P U. KOMPSATOY APIĘCIA STAŁO.. Wstęp... Zasada pomiaru metodą kompesacyją. Metoda kompesacyja pomiaru apięcia

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia 2015-11-25 dla loginu: internetowagp. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami. W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

Wygenerowano dnia 2015-11-25 dla loginu: internetowagp. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami. W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy: FIRMA i PRAWO FORSAL.PL K Aa Michalska dr Patryk Filipiak doradca restrukturyzacyjy w Zimmerma Filipiak Restrukturyzacja SA doradca restrukturyzacyjy w Zimmerma Filipiak Restrukturyzacja SA Bartosz Sierakowski

Bardziej szczegółowo

Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska. Ćwiczenie 24 WSTĘP TEORETYCZNY

Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska. Ćwiczenie 24 WSTĘP TEORETYCZNY Utylizacja i eutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochroy Środowiska Ćwiczeie 24 WSTĘP TEORETYCZNY Recyklig surowcowy odpadowego PET (politereftalau etyleu) Opracowała dr Elżbieta Megiel I. Ogóle

Bardziej szczegółowo

2. Trójfazowe silniki prądu przemiennego

2. Trójfazowe silniki prądu przemiennego 2. Trójfazowe siliki prądu przemieego Pierwszy silik elektryczy był jedostką prądu stałego, zbudowaą w 1833. Regulacja prędkości tego silika była prosta i spełiała wymagaia wielu różych aplikacji i układów

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA LIGA BIZNESOWA CASE BIZNESOWY: PODSTAWY ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ SZACUNKI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZADANIE BIZNESOWE NR 5

ŚLĄSKA LIGA BIZNESOWA CASE BIZNESOWY: PODSTAWY ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ SZACUNKI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZADANIE BIZNESOWE NR 5 ŚLĄSKA LIGA BIZNESOWA CASE BIZNESOWY: PODSTAWY ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ SZACUNKI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZADANIE BIZNESOWE NR 5 Pierwszym etapem prac jest określeie polityki ceowej i progoz sprzedaży (wypełij

Bardziej szczegółowo

1. STRESZCZENIE W JÇZYKU NIESPECJALISTYCZNYM / C -

1. STRESZCZENIE W JÇZYKU NIESPECJALISTYCZNYM / C - RAPORT Ο ODDZAtYWANU NA SRODOWSKO 1. STRESZCZENE W ÇZYKU NESPECALSTYCZNYM / C - m WPROWADZENE j Przedsiçwzi cie bçd^ce przedmiotem iiejszego Raportu ο oddziafywaiu a srodowisko polegac bçdzie a moderizacii

Bardziej szczegółowo

Moduł 4. Granica funkcji, asymptoty

Moduł 4. Granica funkcji, asymptoty Materiały pomocicze do e-learigu Matematyka Jausz Górczyński Moduł. Graica fukcji, asymptoty Wyższa Szkoła Zarządzaia i Marketigu Sochaczew Od Autora Treści zawarte w tym materiale były pierwotie opublikowae

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW BADANIE ODKSZTAŁCEŃ SPRĘŻYNY ŚRUBOWEJ Opracował: Dr iż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Zatem przyszła wartość kapitału po 1 okresie kapitalizacji wynosi

Zatem przyszła wartość kapitału po 1 okresie kapitalizacji wynosi Zatem rzyszła wartość kaitału o okresie kaitalizacji wyosi m k m* E Z E( m r) 2 Wielkość K iterretujemy jako umowa włatę, zastęującą w rówoważy sosób, w sesie kaitalizacji rostej, m włat w wysokości E

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków eksploatacji pojazdu na charakterystyki zewnętrzne silnika

Wpływ warunków eksploatacji pojazdu na charakterystyki zewnętrzne silnika POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszy Istrukcja do zajęć laboratoryjych z przedmiotu: EKSPLOATACJA MASZYN Wpływ waruków eksploatacji pojazdu a charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Ć wiczenie 9 SILNIK TRÓJFAZOWY ZWARTY

Ć wiczenie 9 SILNIK TRÓJFAZOWY ZWARTY 145 Ć wiczeie 9 SILNIK TRÓJFAZOWY ZWARTY 1. Wiadomości ogóle 1.1. Ogóla budowa Siliki asychroicze trójfazowe, dzięki swoim zaletom ruchowym, prostocie kostrukcji, łatwej obsłudze są powszechie stosowae

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjna ochrona napędów

Perfekcyjna ochrona napędów Perfekcyja ochroa apędów Itelliget Drivesystems, Worldwide Services PL Ochroa powierzchi apędów NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Optymala pod każdym względem Tam gdzie powłoka

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wej.-wyj. Plan (1) Plan (2) Właściwości urządzeń wejścia-wyjścia (2) Właściwości urządzeń wejścia-wyjścia (1)

Urządzenia wej.-wyj. Plan (1) Plan (2) Właściwości urządzeń wejścia-wyjścia (2) Właściwości urządzeń wejścia-wyjścia (1) Pla () Urządzeia wej.-wyj.. Rodzaje ń wejścia-wyjścia 2. Struktura mechaizmu wejścia-wyjścia a) sterowik ia b) moduł sterujący c) podsystem wejścia-wyjścia 3. Miejsce ń wejścia-wyjścia w architekturze

Bardziej szczegółowo