MOŻLIWOŚCI ZMłANY WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ŻE LIWA SFE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOŻLIWOŚCI ZMłANY WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ŻE LIWA SFE"

Transkrypt

1 Krzepnięcie metai i stopów t. VI I I PL ISSN ISBN Ossoineum 1984 Andrzej Byicfi, Władysław Orłowicz MOŻLIWOŚCI ZMłANY WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ŻE LIWA SFE ROIDALNEGO SPOSOBEM WYŻARZANIA W ZAKRESIE TEMPERATUR PRZEMIANY A 1 W produkcji niestopowego żeiwa sferoidanego występują dwie tendencje. Pierw sza opiera się na dążeniu do otrzymania okreśonego gą.tunku żeiwa wyłącznie przez dobór odpowiedniego w sadu metaowego, procesu metaurgicznego i warunków chłodzenia. Założeniem drugiej tendencji jest możiwość otrzymania różnych gatunków żeiwa wyłącznie przez dobór odpowiedniej obróbki ciepnej jednego gatunku wyjściowego, w ceu ograniczenia do minimum iości żeiwa różniącego się składem chemicznym. Da opracowania właściwej obróbki ciepnej konieczna jest dokładna znajomość temperatur i kinetyki przemian podczas nagrzewania, chłodzenia,a także w warunkach izotermicznego wytrzymania. \ W iteraturze technicznej daje się zaobserwować zainteresowanie podnoszeniem własności mechan i cźnych i ekspoatacyjnych że iwa sferoidanego na drodze obróbki ciepnej w z akresie temperatur przemiany eutektoidanej. W pracy Pawjuczenki i Sołncewa[] stwierdzono, że po hartowaniu z zakresu Aci -Ac odewy z żeiwa sferoidanego - mają korzystniejsze własności mećhaniczne n iż po hartowaniu z temperatur k powyżej Ac 1 W Dniepropietrowskiej Fabryce Kół Zębatych koa z niestopowego żeiwa sferoidanego hartowane z temperatur w zakresie Ac;i -Ac i odpuszczar.e w temperaturze C miały pięciokrotnie większą żywotność niż ko ła z uepszonej ciepinie stai 45. W pracy Hummera i Westerhata [2] przez obróbkę ciepną niestopowego żeiwa sferoidanego poegającą na 4 godzinnym-wygrzewaniu w temperaturach z zakresu Aci -Ac z następnym chłodzeniem w powietrzu otrzymano

2 154 Andrzej Byica, Wł adysław Orłowicz żeiwo GGGSD. W pracy Yuchi Tanaki i Katsuga kaisa [ 3 J stwierdzono, że nagrzewanie że : w a sferoidanego do górnej granicy z ak re su temperatur przemi any eutektoidane j, wygrzanie i chłodżenie w powietrzu daje st rukturę ferrytyczno-perityczną o o zmiarac h ziarn mniejszych niż po wytrzymaniu w temperaturach z donego ok re su temperatur przemiany e u te ktoidanej. Że i w o takie wykazuje znaczny w zrost wytrzymałości na ro zciąganie, wytrzymałości zmęczeni o w ej i granicy pastycznośi. W pra cy Petriczenki i Soneewa [ 4] wykonano badania nad p oep zeniem wła s ności mechanicznych że iw a sferoidanego drogą z mi any składu chemic z nego i obróbki ciep'łnej. Stosowano międ zy innymi schemat z izotermicz- \ nym wytrzymaniem w temperaturze z zakresu przemiany Ac 1 w czasie 2 godzin, z późn i e jszym chłodzeniem w p<;jwietrzu ub hartowaniem 'izoter-. micznym. W pracy Piaskow skiego i Steca [ 5 J s tosowano również s chemat po e gający na chłodzeniu w powietrzu żei w a sferoidanego po 2- go - p k. d zi.nnym wytrzymaniu w temperaturach z zakresu Ac 1 -Ac 1 W pray Pas - kow skiego i Steca [ 6] wykonano badania mające na c e u ok re śenie wpływu parametrów jedno- i dwustopniowego wyżar z ania na własnoś ci mechan iczne uzyskanego żeiwa sferoidanego. Jakkowiek n ie podano w pracy zakresu temperatur przemiany eutektoidanej to jednak naeży przypusz czac, że niektóre temperatury wyżarzania eż ą \V zakresie tempe ratur p k p k Ac 1 -Ac 1 b Ar 1 -Ar 1 Na kinetykę przemiany eutektoidanej wpływaj ą : skład chemiczny, struktura wyjści owa, szybkość chłodzenia, szybkość n agrzewania, temperatura austenityzowania, wymiary i iczba wydzieeń grafitu sferiodanego [ 7-10] i podobnie jak przy grafityzacji temperatura izotermicznego wytrzymania [ 11, 12]. Z najomość temperatur i kinetyki przemiany podaje moż iwość sterowania pocesem obróbki ciepnej. Nieiczn e wspj mniane prace wskazują n a ceowość podjęcia daszych bad ań. Datego ceem praćy było okreśenie możiwości zmiany wł as ności mechanicznych żeiwa sferoidanego na drodze obróbki ciepnej z zakre su przemiany Ac 1 ub Ar 1, na podstawie znajomości temperatur i kinetyki przemiany e utektoidanej. Zakre s pracy był następuj ący : - opracowanie wykresu CTPc w warunkach ciągłego nag r zewania, \

3 Możiwości zmiany własności mechanicznych żeiwa opracowanie wykresów CTPc w warunkach ciągłego chłodzenia, - okreśenie wpływu temperatury i czasu izotermicznego wytrzymania w zakresie przemiany Ac 1 i Ar 1 na kinetykę przemiany oraz własności mechaniczne żeiwa. Żeiwo topiono w piecu eektrycznym Junker, namiar do pieca podano w tab,. Temperatura mierzona przed spustem wynosiła da wytopu - da wytopu C, 1465 C. Tabea. Namiar do pieca oporowego Materiały w sadowe Numer wytopu 2 Surówka OB Złom obiegowy Zs Si Mn75 2,5 2,5 Nikie Ni 99,5E,6,6 Eektrody 2,4 2,5 Żeiwo przeewano do kadzi KOZ-1, na dnie której umieszczono, 2 kg magnezu w prętach i 25 dkg zaprawy o składzie: 2,5% Si, 4,5% A, 1,0% Ce, 12% Mg, 1,3% Cr, 81,7% Fe. Po za.ończeniu sferoidyzacji przeprowadzono modyfikację żeazokrz emem dodając 3, 6 kg Si75. Wewki, z, których wykonano próbki, odano zgodnie z PN-69H Temperatury zaewania form wewków wynosiły da wytopu C, da wytopu C. Badania składu chemicznego wykonano zgodnie z PN- 64H , skad chemiczny żeiwa podano w tab, 2. Żeiwo w stanie wyjściowym posiadało strukturę perityczną z grafitem sferoidanym w otoczce ferrytycznej (rys. ). Własności mechaniczne próbek w stanie wyjściowym bez obróbki ciepnej wynosiły '

4 156 Andrzej Byica, Władysław Orłowicz Tabea 2. Skład chemiczny żeiwa Numer wytopu Zawartość pierwiastków (%) c S i M n Ni Cr T i s p Mg 3,09 2,67 0,52 0,64 o, O 0,04 0,012 0,09 0,06 2 3,11 2,62 0, 57 0,60 0,10 0,05 0,015 0,14 0,06 Rys.. Struktura ż ei w a Zs stan wyjściowy, pow. 300 x, traw. 4% HN0 3, perit, grafit sferoidany w otoczce ferrytycznej R As HB m wytop MPa 3% 300 wytop MPa 4% 297, odpowi ada ły więc gatunkowi żeiwa sferoida nego Zs o, t Y, Gr V 7 ' ' ;...-v ' Tmperoturo c A A Rys. 2. Dyatogram żeiwa Zs (wytop ) nagrzewanie z szybkoś ci ą 300 Ch ad. Opracowanie wykresu CTPc w warunkach nagrzew ani a ciągłego Badania wykonano na dyatometrze LS-4 z czujnikiem indukcyjnym w atmosferze argonu.. 4+0,05 Probki mia y srednic ę op - mm i długość 20;:-0,0S mm. Stosowano następujące szybkości nagrzew ani a 10 Ch, 45 Ch, 150 Ch, 300 Ch oraz rv C h ( włożeni e prób-

5 Możiwości zmiany własności mechanicz,nych żeiwa 157 ki do nagrzanego do t emperatury 1000 C pieca dyatometru). Przykładowy dyatogram przedstawi ono na rys. 2. Wyniki badań dyatometrycznych pozwoiy skonstruować wykres CTPc w warunkach ciągłego nagrzewania (rys. 3 ). (Yy en 500,,... _..<t. A G,.,. F A G 11.G,s k r-- P-t F G "., 'i 1ij P- F G 'J:L:,?. L --..._ 1\ p r--1_,..._ P>f G V JOO f- V Czas min S<!. 1Q Rys. 3. Wyk r es CTPc w w arunkach ciągłego nagrzewania żeiwa Zs (wytop ) ad. 2, Opracowanie wykresu CTPc w \v arunkp.ch chłodze nia ciągłego Pr zyjęto tempe raturę au s tenityzowa nia 900 C. Czas wytrzymywania w t emper aturze austenityzowania wynosił 20 min. Z tempe r a tury austenityzowania próbki chodzono z s zybkości ami 30 Ch, 90 C h, z piecem dyatometru, w powietrzu, w szke wodny m, w wod zie o temperaturze 50 C, j?eiwo sferoidofe' Grzani do 95tfC 3min, T 20min. 300 Sz ybkość chodz nio 30 C h 5 so > o Temperoturo c Rys. 4. Dyatogram żeiwa Z s (wytop ) chłodzonego z szybkością 30 Ch, temperatura austenityzowania 900 C w p eju, w emus ji, w wodzie z mydłem, Przykładowy dyatogram przeds tawi ono n a rys. 4. Na próbkach po badaniach dyatom0trvcznych f yko-

6 158 Andrzej Byica, Władysław Orowicz nano uzupełni ające badania metaograficzne i pomiary twardości. Wyniki badań dyatometrycznych, metaograficznych i twardości po żw oiy skonstruować wykres CTPc żeiwa sferoidanego gatunku Z s (rys. 5). 00 J c [s J!1_n[N;j s P Mg - wytop 1 Q61,0,0!2 o 800?IY :::- 1'-':: - ""' " ""' --...:.... '\, ISOK !4 \ \ A X: r,..: \ : X \ \ '0 18' '(. = -<:: M ' i 1'?05)):... i III ' 10' Czas, s ' Rys. 5. Wykres CTPc w warunkach chłodzenia ciągego żeiwa Zs 70002, temperatura austenityzowania 9000C 90 o o ov , 2 :--... vv V # t'-,,(>' V 10 no n4 10 Czas, s Rys. 6. Szybkość nagrzewania i chłodzenia pieca PEK-100 \ ad 3. Okreśenie wpły-wu tempera- ' tury i czasu izotermicznego wytrzymania w zakresie przemiany Ac 1 na kinetykę przemiany oraz własności mechaniczne żeiwa Obróbkę ciepną próbek wykonano w piecu PEK-100, przy szybkości nagrzewania ub chłodzenia pieca jak na rysunku 6. Da poznania kinetyki przemiany Ac 1 przy stosowanej szybkości nagrzewania pieca PEK-1 00 (rys. 6 ), wyznaczono metodą dyatometryczną temperatury przemiany, które wynosiły Acp - wytop C.o

7 Możiwości zmiany własności mechanicznyc h ż ei wa. 159 o wytop C Na tej podstawie przyjęto temperatury izotermicznego wytrzymania próbek 770,. 780 i 800 C, t zn. temperatury oc zą tku, środka i końca prze mi any Ac - w tych temperaturach wytrzymano próbki w dyatometrze. 1 Przykładowy dyatogram przedstawiono na rys. 7. Stopień przemiany sprawdzono dodatkowo anaizując st rukturę próbek hartowanych po różnych czasach izotermicznego wytr zymania. Na podstawie znajomości kinetyki przemiany Ac 1, d zięki osiągniętych E "' 1 Zerrwo sferoidane naąrzan pie<em no c i izo termiczni wytrzymam? w 77o c :m = LW '""... 1VJ 11 III J.,...r-- :::: badaniom dyatome trycznym, przeprowad zono badania wpływu te mperatury i czasu i zoterm.cznego wytrzyma- Rys. 7. Dyatogram żeiwa sferóidanego nagrzanego do temperatury 770 C i izotermicznie wytrzymanego 14 h ni a w zakresie przemiany Ac 1 a wł asnoś ci mechaniczne żeiwa sferoidanego. Obróbkę ciep ną próbek V k: :m Tttm peratu ra, c wykonano w piecu PEK-100. Próbki. do badań umieszczono w kwarcowych rurkach zasypanych opiłkami żeiwa. Da kontroi temperatury próbek w otworze nawierconym w osi jednej próbki montow ano termoparę NiCr-.Ni, współpracuj ącą z te rmokompensatorem Norma. Próbki ładowano do pieca n agrzanego do temperatury 300 C i następni e nagrzewano do założony c h temperatur i. wytrzymywano w przyjętych czasach oraz chłodzo no w powietrzu. Stosowano następujące czasy izotermicznego wytrzymania: -da temper atury 770 C: 0, 8, 19, 48, 360 min, - da temperatury 780 C : O, 8, 30, 360 min, - da temperatury 800 C: 0, 8, 36, 360 min. Wyniki badań własności mechanicznych (Rm, AS ' HB ) przedstawiono w tab. 3 oraz na rys. 8. Przedstawione wyniki badań Rm i AS s ta no w ią średnią arytmetyczną z sześciu pomiarów. W wyniku tak przeprowad zone j o bróbki. ciepnej uzyskano osnowy perityczno-ferrytyczne do peritycznych, w zaeżno ści od temperatury i czasu izotermicznego wytr zymania.

8 ' ' 160 Andrzej Byica, Władysław Orłowi cz Tabea 3. Własności mechaniczne żeiwa (wytop i 2) po izotermicznym wytrzymaniu w zakresie przemiany Ac Temperatura Czas wy- R (MPa) As (%) HB m (o C) trzymania (min) o O, O 10, , , , o , , , ,2 o , , , ,3 9, , , o , , , o , , , , 'J..U.!UJ. &D!' 1 - k=:= r;;;= --""' t::7 9 \ ::agg1 \\ 8 \ ' s - "' I "' 29J."225 o o c! Q;f!f- --=:;::::.!...-. b:::::::: czas, h. no'c?8q'c &D' c \ Rys. 8. Wpływ temperatury i czasu izotermicznego wytrzymania w zakresie.'c:t na wł asności mechar.iczne żeiwa sferoidanego (chłodzenie w powietrzu)

9 Możiwości zmiany własności mechanicznych żeiwa Rys. 9. Struktura żeiwa Zs grzanego z piecem do temperatury 770 C, izotermicznie wytrzymanego w niej 360 min i chłodzonego w pb- w1etrzu, perit, ferryt, g:;afit sferoidany, powi.ększenie 300 x ad 3b. Okreśenie wpływu temperatury i czasu izotemicznego wytrzyma nia w zakresie przemiany Ar na kinetykę prze.miany oraz własności mechaniczne żeiwa Da poznania kinetyki przemiany Ar 1, przy stosowanej szybkości chłodzenia pieca PEK-100 (rys. 6) wyznaczono metodą dyatometryczną temperatury przemiany, A rp - wytop C - wytop C Na tej podstawie przyjęto które wynosiły k Ar C 682 C temper atury izotermicznego wytrzymania próbek 725 C i 700 C, tzn. temeratury początku i z zakresu przemiany Ar 1 Da poznania kinetyki przemiany Ar 1 w tych te'peraturach wytrzymano próbki w dyatometrze; przy:kadowy dyatogram przedstawiono na rys. 10. Stopień przemiany sprawdzono dodatkowo, anaiz ując strukturę próbek hartowanych po różnych czasach izotermicznego wytrzymania. Na podstawie znajomości kinetyki przemiany Ar 1, osiągniętej dzięki badaniom dyatometrycznym, przeprowadzono badania wpływu temperatury i czasu izotermicznego wytrzymania w zakresie przemiany Ar 1 na własności mechaniczne żeiwa sferoidanego. PrObki ładowano do pieca

10 Andrzej Byica, Władysław Orło wic z teiwo soroidone AustPnityzowanP w goo c -30 min 350 roir ff.:g, 2 ff2s c IT n-:t D 2 ISO m 50 _ r--., 13 12,11 10 g s czas h JO Tpmppratura c Rys. 10. Dyatogram żeiwa sferoidanego (wytop ) chłodzonego do temperatury 72S C izotermicznie wytrzymanego 13, S h O, S, 60, 180, 480 min. V PEK-100 nagrzanego.do terno peratury 900 C, wytrzymano 30 min, chłodzono z piecem do założonych temperatur, wytrzymano w przyjętych czasach oraz chłodzono powietrzu. w Stosowano następujące czasy izotermicznego wytrzymania : - da temperatury 72S C: O, 40, 80, 160, 480 min, - da temperatury 700 C: Wyniki badań własności mechanicznych (Rm' AS' HB) przedstawiono w tab. 4 oraz na rys. 11. Tabea 4. Własności mechaniczne żeiwa (wytop i 2) po izotermicznym wytrzymaniu w zakresie przemiany Ar 1 Temperatura Czas wy- R (MPa) As (%) HB m (o c) trzymania (min) o 76S 764 4,S 5, ,0 6, S6 72S 80 67S 672 6,S 7,0 2SO 24S ,S 8,0 23S ' S 10 o 10 o o s,o 6, ,0 7,S ,0 10,0 19S S30 12,0 13, S ,0 16, W wyniku tak przeprowadzonej obróbki ciepnej uzyskano osnow ę perityczną (72S C) ub perityzno - ferrytyczną (700 C), zmieniającą

11 Możiwości zmiany własności mechanicznych żeiwa się w miarę upływ u czasu izoter micznego wytrzymania na osnowę ferr y tyczną z niewieką iścią peritu (rys. 12). '"i 7(JJ 1\ - 69J owyłoj: o wytoi c 700'C ,Ó' c 725' c p::; 4 (Z05 h k:-- 5 Rys. 11. Wpływ temperatury i czasu izotermicznego wytrzymania w zakresie temperatur przemiany Ar1 na własności mechaniczne ż eiw a sferoidanego (chłodzenie w powietrzu) Rys. 12. Struktura żeiwa Zs c hłodzonego do temperatury 725 C, izotermicznie wytrzymanego w tej temperaturze w czasie 8 Podzi.n i chłodzonego w powietrzu, ferryt, szczątki peritu, grafit sferoi.dany, po- Wększeni.e 300 x

12 Andrzej Byica, Władysław Orłowicz Podsumowanie wyników badań Izotermiczne wytrzymanie wyjściowego gatunku żeiwa sferoidanego Z s w zakresie temperatur przemiany Ac 1 umożiwia dokładne, zgodne z potrzebami, otrzymanie różnych gatunków żeiwa od do Zs 90002, charakteryzujących się przy tym większą od wymogów Poskich Norm pastycznością (AS odpowiednio.od 10% do 4,5%). Najwyższą wytr zymałość na rozciąganie (R = 940 MP a ) osiąga się przy izotermim cznym wytrzymaniu żeiwa w górnym zakresie temperatur przemiany Ac 1!zotermiczne wytrzymanie wyjściowego gatunku żeiwa sferoidanego Z s w zakresie temperatur przemiany Ar 1 umożiwia dokładne, zgodne z potrzebami, otrzymanie różnych gatunków żeiwa od do 50007' charakteryzujących się przy tym znacznie większą od wymogów Poskich Norm pastycznością (AS odpowiednio od 4,5% do 18%). Zastosowanie opracowanych wykresów CTPc przy nagrzewaniu i chłodzeniu że i w a sferoidanego oraz wyników badań wpływu izotermicznego wytrzymania w z akresie temperatur przemiany Ac i Ar na kinetykę przemiany i własności mechaniczne pozwaa uzyskać dokładnie żąda 1 1 ny gatunek żeiwa sferoidanego. Naeży zwrócić jednak uwagę na fakt, że utrzymanic wymaganych mechanizmów obróbki ciepnej jest trudne do osiągnięcia. Literatura [ J A. M. Pawuczenko, L. A. Sonc;ew: Czernaja Mietałurgia, 4 (1975) 141. [ 2] R. Hummer, W. Westerhat: Giesserei-Prax., 112 (1979) 15. [ 3] Yuichi Tanaka, Katsuga Ikasa : Grain refining heat treatment of spheroida graphi te cast' iron and its mechanica properties, 44 MKO, Forencja 1977; ref. 5. [4] A. M. Petriczenko, L.A. Soncew : Powyszenije swojstw magniewa go czuguna, Naukowa Dumka, Kijew [s] J. Piaskowski, J. Stec: Prace Instytutu Odewnictwa, 25, 3 (1975) ' 259.

13 Możiwości zmiany własnośc i mechanicznych żeiwa [ 6] J. Piaskowski, J. Stec: Przegąd Odewnictwa, 27, 12 (1978), 285. [ 7] A. Byica, W. Orowic z, A. Kozik : Kinetika austenitnogo prewraszczenija w wysokoprecznom czugunie w procesie ochłażdeni.ja, Dokłady i naucznyje soobszczenija Lwowskogo Poitechniczeskogo Instituta, Lwów [ 8] A. Byica: Wpływ krzemu i manganu oraz szybkości grzania i chłodzenia a temperatury przemiany A 1 w żeiwie sferoidanym. Praca habiitacyjna. Zeszyty Naukowe Foitechniki Śąskiej nr 329, Giwice [ 9 J W. Orowic z : Wpływ krzemu i manganu oraz szybkości chłodzenia na prz e mianę Ar 1 w żeiwie sferoidanym, Praca doktorska, Foitechnika Śąska, Giwice, 1979 ; nie pubikowana. [10] A. Byica, W. Orowic z: MateriaprUfung und Messtechnik 3 (1980) ' 120. [11 J J. Rączka: Prace Instytutu Odewnictwa, 12, 3 (1S62), 265. [1 2] Praca zbiorowa: Teoria procesów technoogicznych w odewnictwie metai, WNT, Warszawa 1965.

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH Oddział Krakowski STOP XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA Kraków - 19 listopada 2010 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold CIEŚLAK 4 WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P Ai'l - Oddział Katowice PL ISSN POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej

Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P Ai'l - Oddział Katowice PL ISSN POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej 26/39 Soliditikation of Metais and Alloys, No 26, 1996 Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P Ai'l - Oddział Katowice PL ISSN 02011-9386 WYKRESY CTPc ŻELIW A SZAREGO POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej

Bardziej szczegółowo

9/42 ZASTOSOWANIE WĘGLIKA KRZEMU DO WYTOPU ŻELIW A SZAREGO W ŻELIWIAKU WPROW ADZENIE.

9/42 ZASTOSOWANIE WĘGLIKA KRZEMU DO WYTOPU ŻELIW A SZAREGO W ŻELIWIAKU WPROW ADZENIE. 9/42 Soidification of Metais and Aoys, Year 2000, Voume 2, Book No 42 Krzepnięcie Metai i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 42 PAN-Katowice, PL ISSN 0208-9386 ZASTOSOWANIE WĘGLIKA KRZEMU DO WYTOPU ŻELIW

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

IMPULSOWE LASEROWE WYGRZEWANIE STALI NADEUTEKTOIDALNEJ

IMPULSOWE LASEROWE WYGRZEWANIE STALI NADEUTEKTOIDALNEJ 27/25 Soidification ofmetas ans Aoys, No.27, 1996 Krzepnięcie Metai i Stopów, Nr 27, 1996 P AN - Oddział Katowice PL ISSN 0208-9386 IMPULSOWE LASEROWE WYGRZEWANIE STALI NADEUTEKTOIDALNEJ BYLICA Andrzej

Bardziej szczegółowo

33/28 BADANIA MODELOWE CERAMICZNYCH FILTRÓW PIANKOWYCH. PIECH Krystyna ST ACHAŃCZYK Jerzy Instytut Odlewnictwa Kraków, ul.

33/28 BADANIA MODELOWE CERAMICZNYCH FILTRÓW PIANKOWYCH. PIECH Krystyna ST ACHAŃCZYK Jerzy Instytut Odlewnictwa Kraków, ul. 33/28 Soidifikation or Metais and Aoys, No. 33, 1997 Krzcrmięcic Metai i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddział Katowice PL ISSN 020!1-9386 BADANIA MODELOWE CERAMICZNYCH FILTRÓW PIANKOWYCH PIECH Krystyna ST

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

BADANIA MATERIAŁOWE ODLEWÓW GŁOWIC SILNIKÓW

BADANIA MATERIAŁOWE ODLEWÓW GŁOWIC SILNIKÓW 16/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 BADANIA MATERIAŁOWE ODLEWÓW GŁOWIC SILNIKÓW ORŁOWICZ Władysław, OPIEKUN Zenon

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Blok nr 3 Kształtowanie właściwości mechanicznych materiałów Ćwiczenie nr KWMM 1 Temat: Obróbka

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Instytut Inżynierii Materiałowej Stale narzędziowe do pracy na zimno CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze składem chemicznym, mikrostrukturą, właściwościami mechanicznymi

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 6 Temat: Hartowność. Próba Jominy`ego Łódź 2010 WSTĘP TEORETYCZNY Pojęcie hartowności

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P U c h w a ł a n r 9 / I X / 2 0 1 5 i m. h m. S t e f a n a M i r o w s k i e g o z d n i a 2 0. 0 9. 2 0 1 5 r. w s p r a w i e H o n o r o w e j O d z n a

Bardziej szczegółowo

26/16 Solidiliklltion of Metais and Alloys, No 26, 19%

26/16 Solidiliklltion of Metais and Alloys, No 26, 19% 26/16 Solidiliklltion of Metais and Alloys, No 26, 19% Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P AN - Oddzial Katowice PL ISSN 0208-9386 KONTROLA ULTRADŹWIĘKOWA ŹELIW A W PRAKTYCE PRZEMYSŁOWEJ ORLOWlCZ

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANA PRÓBA JOMINY ".J-M"

ZMODYFIKOWANA PRÓBA JOMINY .J-M 32/23 Soiditikation of Metais nnd Aoys, No. 32, 1997 Krzepnięcie Metai i Stopów, Nr 32, 1997 PAN- Oddział Katowice PL ISSN 0201!-9386 ZMODYFIKOWANA PRÓBA JOMINY ".J-M" JURA Stanisaw, JURA Zbigniew, LABĘCKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI PL0400058 STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO Jakościowe porównanie głównych własności stali Tabela daje jedynie wskazówki, by ułatwić dobór stali. Nie uwzględniono tu charakteru obciążenia narzędzia wynikającego

Bardziej szczegółowo

32/15. ZASTOSOWANIE ljl TRADŹWIĘKÓW DO BADAŃ I OCENY. ZYCH Jerzy

32/15. ZASTOSOWANIE ljl TRADŹWIĘKÓW DO BADAŃ I OCENY. ZYCH Jerzy 32/15 Soidifikation of Metais and :\Ho s. :\o. 32, 1997 h:.:cpnięcic Metai i Stopów, Nr 32, 1997 1'.\N- Odd:tiuł h:utowin: I'L ISSN 112f!I-'HII6 ZASTOSOWANIE JL TRADŹWIĘKÓW DO BADAŃ I OCENY ZMĘCZENIA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE 59/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Nowa ekologiczna metoda wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego lub wermikularyzowanego w formie odlewniczej

Nowa ekologiczna metoda wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego lub wermikularyzowanego w formie odlewniczej PROJEKT NR: POIG.01.03.01-12-061/08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Nowa ekologiczna metoda wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego lub

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska, 42/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI 41/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 52/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 J. PEZDA 1 Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚCI ŻELIWA FILTROWANEGO

WŁASNOŚCI ŻELIWA FILTROWANEGO /9, /994 Soidification of Metais and Aoys Krzepnięcie Metai i Stopów PL ISSN 0208-9386 WŁASNOŚCI ŻELIWA FILTROWANEGO STANISŁAW BORKOWSKI, TADEUSZ WARCHAŁA Poitechnika Częstochowska, Częstochowa Badania

Bardziej szczegółowo

OPORY PRZEPŁYWU TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO MATERIAŁÓW WILGOTNYCH

OPORY PRZEPŁYWU TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO MATERIAŁÓW WILGOTNYCH /39 Soidification of Metas and Aoys, Year 999, Voume, Book No. 39 Krzepnięcie Metai i Stopów, Rok 999, Rocznik, Nr 39 PAN Katowice PL ISSN 008-9386 OPORY PRZEPŁYWU TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.

ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 7 Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę Ó

ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę Ó ć ń ó ą ś ą ą ż ó ó ą ż ó ś ą ś ą ś ć ż ść ó ó ą ó ą ń ą ę ą ę ż ń ą ó ś ą ą ą ń ó ą ą ą ś ą ó ż ś ęż ęś ś ń ą ęś ś ą ą ś ż ś Ę ę ń Ż ą ż ń ą ą ą ę ą ę ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę

Bardziej szczegółowo

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne Technologia obróbki cieplnej Grzanie i ośrodki grzejne Grzanie: nagrzewanie i wygrzewanie Dobór czasu grzania Rodzaje ośrodków grzejnych Powietrze Ośrodki gazowe Złoża fluidalne Kąpiele solne: sole chlorkowe

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ODMIANY ŻELIWA O STRUKTURZE AUSFERRYTYCZNEJ. A. KOWALSKI, A. PYTEL Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków

NOWOCZESNE ODMIANY ŻELIWA O STRUKTURZE AUSFERRYTYCZNEJ. A. KOWALSKI, A. PYTEL Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków 97/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOWOCZESNE ODMIANY ŻELIWA O STRUKTURZE AUSFERRYTYCZNEJ A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZABIEGÓW USZLACHETNIANIA NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW ZABIEGÓW USZLACHETNIANIA NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH ODDZIAŁ KRAKOWSKI STOP XXXII KONFERENCJA NAUKOWA z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 Kraków, 11 grudnia 2009 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold

Bardziej szczegółowo

ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś

ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś ś Ó Ó Ó Ó ś ń Ę ś ś Ó Ó Ż ń ń ż ń ś ż Ó ś Ó ś Ż ś ń Ó Ż ń Ó ń Ó Ż ń Ó ś Ó Ó ń Ó Ę ść ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś ś ńą ś ś ż ś ż Ó Ż ś Ó Ó Ó Ź Ó Ó Ś Ó Ó Ó Ó Ę ś Ę

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg 72/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA STOPÓW UKŁADY RÓWNOWAGI FAZOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STRUKTURA STOPÓW UKŁADY RÓWNOWAGI FAZOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STRUKTURA STOPÓW UKŁADY RÓWNOWAGI FAZOWEJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykresy układów równowagi faz stopowych Ilustrują skład fazowy

Bardziej szczegółowo

Badanie wytwarzania korpusów granatów kumulacyjno-odłamkowych metodą wyciskania na gorąco

Badanie wytwarzania korpusów granatów kumulacyjno-odłamkowych metodą wyciskania na gorąco BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 3, 2008 Badanie wytwarzania korpusów granatów kumulacyjno-odłamkowych metodą wyciskania na gorąco JERZY STĘPIEŃ, JAN MATERNIAK*, ZDZISŁAW KACZMAREK**, DARIUSZ SZAŁATA** Instytut

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś Ą Ś ę ń Ń ę ę ą ó Ź Ł ó ą ę ę ó ó ą ę Ś Ą ŚÓ ą ą ę Ó ó ę Ł ę ą ą ą Ż ęś ą ń Łą ó ń ó ó ą ę ą Ż ę ę ę ę ó ę ę ę ę ę ę ó ę ą ę ć ę ą ó ź ę ę ó ó óź ę ę ń ą ę ó ó ń ą ę ó ę ą ę ó ó ó ó ó ę ę ę ę ę

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK JAKOŚCI ODLEWÓW ZE STOPU Al-Si

WSKAŹNIK JAKOŚCI ODLEWÓW ZE STOPU Al-Si 48/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WSKAŹNIK JAKOŚCI ODLEWÓW ZE STOPU Al-Si A. W. ORŁOWICZ 1, M. MRÓZ 2 Zakład

Bardziej szczegółowo

Cr+Cu+Mo+Ni P235GH 1.1 EN ,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,020 c 0,30 0,30 0,08 0,01 b 0,30 0,04 b 0,02 b 0,70

Cr+Cu+Mo+Ni P235GH 1.1 EN ,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,020 c 0,30 0,30 0,08 0,01 b 0,30 0,04 b 0,02 b 0,70 MATERIAŁ (1) skład chemiczny (analiza wytopu), w % masy a / część I Nazwa stali Grupa stali wg CR ISO 15608 Numer C Si Mn P S Al całk. Cr Cu Mo Nb Ni Ti V Inne Cr+Cu+Mo+Ni P235TR2 1.1 EN 10216-1 1.0255

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

Próba ocena jakości żeliwa z różną postacią grafitu w oparciu o pomiar aktywności tlenu w ciekłym stopie i wybrane parametry krzywej krystalizacji

Próba ocena jakości żeliwa z różną postacią grafitu w oparciu o pomiar aktywności tlenu w ciekłym stopie i wybrane parametry krzywej krystalizacji PROJEKT NR: POIG.01.03.01-12-061/08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Próba ocena jakości żeliwa z różną postacią grafitu w oparciu o pomiar aktywności

Bardziej szczegółowo

5/42 STRUKTURA STOPU AK 7 MODYFIKOWANEGO TYTANEM I BOREM ORAZ GW AL TOWNĄ. Władysław ORŁOWICZ, Marek MRÓZ STRESZCZENIE

5/42 STRUKTURA STOPU AK 7 MODYFIKOWANEGO TYTANEM I BOREM ORAZ GW AL TOWNĄ. Władysław ORŁOWICZ, Marek MRÓZ STRESZCZENIE 5/42 Soidification of Metais and Aoys, Year 2000, Voume 2, Book No 42 Krzepnięcie Metai i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 42 PAN-Katowice, PL ISSN 0208-9386 STRUKTURA STOPU AK 7 MODYFIKOWANEGO TYTANEM

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO EN-GJS METODĄ ATD

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO EN-GJS METODĄ ATD 3/6 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 22, Rocznik 2, Nr 6 Archives of Foundry Year 22, Volume 2, Book 6 PAN - Katowice PL ISSN 1642-538 OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO EN-GJS-4-15 METODĄ ATD S. PIETROWSKI 1,

Bardziej szczegółowo

Produkcja i badania obręczy kolejowych. Ireneusz Mikłaszewicz

Produkcja i badania obręczy kolejowych. Ireneusz Mikłaszewicz Produkcja i badania obręczy kolejowych Ireneusz Mikłaszewicz Podstawowa dokumentacja techniczna dot. produkcji obręczy kolejowych - Karta UIC CODE 810-1 - Norma PN-84/H-84027/06 - Norma PN-91/K-91032 Gatunki

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

ć ć Ł

ć ć Ł Ł Ą Ę Ó Ą Ę Ż Ę Ś ć ć Ł Ą ĘŚĆ ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ć ć ć ć ć Ł Ś ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ś ć ć ć ć ć Ć ć ć ć Ć ć ć ć ć ć ć Ć Ś Ł ć Ę ć Ł Ź ź ź ć Ł Ę Ę Ł ŁĄ Ż ć ć ć Ś ŚÓ Ś ć ć Ś

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo

ń ń ś ń ę ę Ś ę Ż ę ę ś ń ę ż ń ęś ę ż ń ń Ą Ę ś ś ś ż Ż ś Ś ś ę ś Ś

ń ń ś ń ę ę Ś ę Ż ę ę ś ń ę ż ń ęś ę ż ń ń Ą Ę ś ś ś ż Ż ś Ś ś ę ś Ś ę ę Ą Ą ń Ó ś ś ś ń ń Ż ń Ą Ż śó ŚĆ ś ę ę ś ś ś Ż ś ść ń Ż Ś ń ń ś ń ę ę Ś ę Ż ę ę ś ń ę ż ń ęś ę ż ń ń Ą Ę ś ś ś ż Ż ś Ś ś ę ś Ś ę ę ś ń Ż Ż Ż ę ś ć Ą Ż Ż ś Ś Ą Ż ś Ś Ą Ż ś ś ś Ę Ą ę ń ś ę ż Ż ć Ś ń ę

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

IZOTERMICZNA OBRÓBKA CIEPLNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO W ZAKRESIE TEMPERATUROWYM Ar 1

IZOTERMICZNA OBRÓBKA CIEPLNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO W ZAKRESIE TEMPERATUROWYM Ar 1 72/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 IZOTERMICZNA OBRÓBKA CIEPLNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne Ćwiczenie 5 1. Wstęp. Do stali specjalnych zaliczane są m.in. stale o szczególnych własnościach fizycznych i chemicznych. Są to stale odporne na różne typy korozji: chemiczną, elektrochemiczną, gazową

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY ŻELIWA SFEROIDALNEGO PODCZAS CIĄGŁEGO CHŁODZENIA

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY ŻELIWA SFEROIDALNEGO PODCZAS CIĄGŁEGO CHŁODZENIA 12/8 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2003, Rocznik 3, Nr 8 Archives of Foundry Year 2003, Volume 3, Book 8 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY ŻELIWA SFEROIDALNEGO PODCZAS CIĄGŁEGO CHŁODZENIA

Bardziej szczegółowo

27/10 PROFIL TWARDOŚCI W FUNKCJI ZMIAN STEREOLOGICZNYCH STRUKTURY NA PRZEKROJU WALCÓW ŻELIWNYCH 2. WYNIKI BADAŃ

27/10 PROFIL TWARDOŚCI W FUNKCJI ZMIAN STEREOLOGICZNYCH STRUKTURY NA PRZEKROJU WALCÓW ŻELIWNYCH 2. WYNIKI BADAŃ 27/10 Soidification ofmetas and Aoys, No.27, 1996 Knepnięcie Metai i Stopów, Nr 27, 1996 PAN- Oddział Katowice PL ISSN 0208-9386 PROFIL TWARDOŚCI W FUNKCJI ZMIAN STEREOLOGICZNYCH STRUKTURY NA PRZEKROJU

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował dr inż.

ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował dr inż. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 6 Opracował dr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji PROJEKT NR: POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

ZMĘCZENIE CIEPLNE STALIWA CHROMOWEGO I CHROMOWO-NIKLOWEGO

ZMĘCZENIE CIEPLNE STALIWA CHROMOWEGO I CHROMOWO-NIKLOWEGO 23/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZMĘCZENIE CIEPLNE STALIWA CHROMOWEGO I CHROMOWO-NIKLOWEGO J.

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MTERIŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa Przedmiot: Podstawy Nauki o Materiałach I i II, Materiały Konstrukcyjne, Współczesne Materiały

Bardziej szczegółowo

BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl.

BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl. 36/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl. STUDNICKI

Bardziej szczegółowo