z r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z r."

Transkrypt

1 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P U c h w a ł a n r 9 / I X / i m. h m. S t e f a n a M i r o w s k i e g o z d n i a r. w s p r a w i e H o n o r o w e j O d z n a k i p Z a s ł u W o n y d l a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P o 1. N a p o d s t a w i e p k t. I. 3 U c h w a ł y n r 2 8 / X X X V I R a d y N a c z e l n e j Z H P z d n i a 1 9 g r u d n i a 2 0 1r 0. w s p r a w i e w y r ó W n i e i n a g r ó d w Z H P, R a d a C h o r ą g w i u s t a n a w i a H o n o r o w ą O d z n a k ę Z a s ł u W o n y d l a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P. 2. R e g u l a m i n n a d a w a n i a O d z n a k i o k t ó r e j m o w a w u s t 1. s t a n o w i z a ł ą c z n i k d o n i n i e j s z e j u c h w a ł y. 3. T r a c i m o c p r a w n ą R e g u l a m i n H o n o r o w e j O d z n a k i C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P o p u b l i k o w a n y w z a ł ą c z n i k u d o R o z k a z u K o m e n d a n t a C h o r ą g w i L 7 / 9 3 z r. 4. U c h w a ł a w c h o d z i w W y c i e z d n i e m p o d j ę c i a. P r z e w o d n i c z ą c a /- / h m. A n n a K i r k i e w i c z S t r o n a 1 z 8

2 R E G U L A M I N n a d a w a n i a H o n o r o w e j O d z n a k i p Z a s ł u W o n y d l a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P o 1. H o n o r o w a O d z n a k a p Z a s ł u W o n y d l a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P o, z w a n a d a l e j O d z n a k ą, p r z y z n a w a n a j e s t i n s t r u k t o r o m, j e d n o s t k o m o r g a n i z a c y j n y m Z H P o r a z s o j u s z n i k o m h a r c e r s t w a. M o W e b y ć t a k W e p r z y z n a w a n a h a r c e r k o m i h a r c e r z o m z a b o h a t e r s k i e c z y n y. 2. O d z n a k a p o s i a d a d w i e f o r m y : m e t a l o w ą, t r z y s t o p n i o w ą / b r ą z o w ą, s r e b r n ą i z ł o t ą / p r z y z n a w a n ą o s o b o m ; d r e w n i a n ą p l a k i e t ę h o n o r o w ą, p r z y z n a w a n ą j e d n o s t k o m o r g a n i z a c y j n y m, s o j u s z n i k o m h a r c e r s t w a i i n s t y t u c j o m. 3. O d z n a k a m e t a l o w a o w y m i a r z e 3 5 x 2 5 m m w k s z t a ł c i e t a r c z y, w g ó r n e j c z ę 6 c i u m i e s z c z o n y n a p i s C H O R Ą G I E W D O L N O 5 L Ą S K A Z H P, w 6 r o d k o w e j c z ę 6 c i n a f a k t u r o w a n y m t l e l i l i j k a, n a n i e j n a ł o W o n y m h e r b e m D o l n e g o 5 l ą s k a. W z ó r o d z n a k i s t a n o w i z a ł ą c z n i k n r 1 4. P l a k i e t ę h o n o r o w ą s t a n o w i m e t a l o w a o d z n a k a o w z o r z e z g o d n y m z p k t. 3, a l e o w y m i a r a c h 9 0 x 5 0 m m, u m i e s z c z o n a n a d r e w n i a n y m p o d k ł a d z i e o w y m i a r a c h x m m. 5. W y r ó W n i o n e o s o b y o t r z y m u j ą l e g i t y m a c j ę, a i n s t y t u c j e d y p l o m. 6. O d z n a k ę b r ą z o w ą m o W e o t r z y m a ć i n s t r u k t o r w s t o p n i u p r z e w o d n i k a, d o b r z e r e a l i z u j ą c y H a r c e r s k ą M e t o d ę W y c h o w a w c z ą n a s z c z e b l u d r u W y n y l u b s z c z e p u i z z a l i c z o n ą p r z y n a j m n i e j j e d n o r o c z n ą s ł u W b ą i n s t r u k t o r s k i ą n a w n i o s e k k o m e n d a n t a s z c z e p u / z w i ą z k u d r u W y n /, z a a p r o b a t ą k o m e n d a n t a h u f c a l u b k o m e n d a n t a h u f c a. 7. O d z n a k ę s r e b r n ą m o W e o t r z y m a ć i n s t r u k t o r w s t o p n i u p o d h a r c m i s t r z a, d o b r z e r e a l i z u j ą c y z a d a n i a s t a t u t o w e Z H P n a p o z i o m i e s z c z e p u / z w i ą z k u d r u W y n / l u b h u f c a i n a w n i o s e k k o m e n d y h u f c a. 8. O d z n a k ę z ł o t ą m o W e o t r z y m a ć i n s t r u k t o r w s t o p n i u h a r c m i s t r z a, d o b r z e r e a l i z u j ą c y z a d a n i a s t a t u t o w e Z H P n a s z c z e b l u p o n a d h u f c o w y m l u b w s k a l i c h o r ą g w i i n a w n i o s e k k o m e n d y h u f c a, w ł a d z y C h o r ą g w i l u b c z ł o n k a K a p i t u ł y O d z n a k i. W z ó r w n i o s k u s t a n o w i z a ł ą c z n i k n r P l a k i e t ę O d z n a k i H o n o r o w e j, p r z y z n a j e s i ę j e d n o s t k o m o r g a n i z a c y j n y m, s o j u s z n i k o m h a r c e r s t w a i i n s t y t u c j o m, k t ó r e p r z e z w i e l e l a t, s y s t e m a t y c z n i e w s p i e r a ł y d z i a ł a l n o 6 ć C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P W. z ó r w n i o s k u s t a n o w i z a ł ą cz n i k n r O d z n a k a m o W e b y ć n a d a w a n a p o 6 m i e r t n i e O d z n a k a z ł o t a p r z y s ł u g u j e t y t u l a r n i e K o m e n d a n t o w i C h o r ą g w i O d z n a k i m e t a l o w e s ą n u m e r o w a n e n a r e w e r s i e w t e n s p o s ó b, W e o d z n a k a S t r o n a 2 z 8

3 b r ą z o w a l i t e r ą B i i n u m e r e m k o l e j n y m, o d z n a k a s r e b r n a l i t e r ą - S i n u m e r e m k o l e j n y m, o d z n a k a z ł o t a l i t e r ą - i Z n u m e r e m k o l e j n y m. Z t y m, W e o d z n a k i o d n u m e r u 1 d o n u m e r u 1 0 w ł ą c z n i e, p o z o s t a j ą d o c e l ó w w y s t a w i e n n i c z y c h / n p. M u z e u m H a r c e r s t w a, w r o c ł a w s k i e M u z e u m S z t u k i M e d a l i e r s k i e j, w y s t a w y c z a s o w e i t p. / O d z n a k i n a d a j e K a p i t u ł a O d zn a k i w s k ł a d z i e : P r z e w o d n i c z ą c y R a d y C h o r ą g w i, P r z e w o d n i c z ą c y C h o r ą g w i a n e j K o m i s j i R e w i z y j n e j, P r z e w o d n i c z ą c y S ą d u H a r c e r s k i e g o C h o r ą g w i, K o m e n d a n t C h o r ą g w i o r a z K a n c l e r z K a p i t u ł y R a d a C h o r ą g w i p o w o ł u j e K a p i t u ł ę O d z n a k i n a c z t e r o l e t n i ą k a d e n c j ę. K a p i t u ł a O d z n a k i z b i e r a s i ę n i e r z a d z i e j n i W d w a r a z y w r o k u. W p r z y p a d k a c h n a g ł y c h m o W e p o d j ą ć d e c y z j ę o w y r ó W n i e n i u m e t o d ą p o b i e g o w ą o. K a n c l e r z n a k o n i e c k a W d e g o r o k u m a o b o w i ą z e k s p o r z ą d z i ć s p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o 6 c i K a p i t u ł y 1 5. O d z n a k i p r z y z n a n e n a p o d s t a w i e d o t y c h c z a s o w y c h p r z e p i s ó w z a c h o w u j ą s w o j ą w a W n o 6 ć a l e s t a n o w i ą o d p o w i e d n i k o d z n a k i b r ą z o w e j d l a p r z e w o d n i k ó w o r a z s r e b r n e j d l a p o d h a r c m i s t r z ó w i h a r c m i s t r z ó w P r z y z n a n i e o d z n a k i j e s t o g ł a s z a n e w r o z k a z i e K o m e n d a n t a C h o r ą g w i, a j e j w r ę c z e n i e n a s t ę p u j e w s p o s ó b u r o c z y s t y O d z n a k a n o s z o n a j e s t z g o d n i e z o b o w i ą z u j ą c y m r e g u l a m i n o w y m m u n d u r o w y m Z H P E w i d e n c j ę p r z y z n a n y c h O d z n a k p r o w a d z i K a n c l e r z K a p i t u ł y W y k o n a n i e i n a d a n i e O d z n a k i f i n a n s o w a n e j e s t n a k o s z t s k ł a d a j ą c e g o w n i o s e k, w w y s o k o 6 c i u s t a l o n e j w o b o w i ą z u j ą c y c h z a s a d a c h 6 w i a d c z e n i a u s ł u g w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P I n t e r p r e t a c j a n i n i e j s z e g o R e g u l a m i n u n a l e W y d o K a p i t u ł y O d z n. a k i S t r o n a 3 z 8

4 Z a ł ą c z n i k N r 1 d o R e g u l a m i n u n a d a w a n i a H o n o r o w e j O d z n a k i p Z a s ł u W o n y d l a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P o S t r o n a 4 z 8

5 Z a ł ą c z n i k N r 2 d o R e g u l a m i n u n a d a w a n i a H o n o r o w e j O d z n a k i p Z a s ł u W o n y d l a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P o W N I O S E K o n a d a n i e B r ą z o w e j / S r e b r n e j / Z ł o t e jo d z n a k i p Z a s ł u W o n y d l a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P o 1. I m i ę i n a z w i s k o D a t a i m i e j s c e u r o d z e n i. a M i e j s c e z a m i e s z k a n i a S t o p i e i n s t r u k t o r s. k. i D a t a z ł o W e n i a Z o b o w i ą z a n i a I n s t r u k t o r s k i e. g. o P r z e b i e g s ł u W b y w Z w i ą z k u H a r c e r s t w a P o l s k i e g( oo d i d o, f u n k c j a ) L a t a F u n k c j a 7. P o s i a d a n e o d z n a c z e n i a, o d z n a k i( r o k n a d a n i a ) O d z n a c z e n i e R o k n a d a n i a 8. U z a s a d n i e n i e w n i o s k u S t r o n a 5 z 8

6 9. J e d n o s t k a s p o r z ą d z a j ą c a w n i o s e k U c h w a ł a n r 9 / I X / z d n i a r. P i e c z ę ć j e d n o s t k i m i e j s c o w o 6 ć, d a t a p o d p i s w n i o s k o d a w c y 1 0. D e c y z j a k a p i t u ł y m i e j s c o w o 6 ć, d a t a p o d p i s y C z ł o n k ó w K a p i t u ł y 1 1. D e c y z j ę w p i s a n o d o e w i d e n c j i O d z n a k p o d n u m e r e m : O g ł o s z o n o w r o z k a z i e K o m e n d a n t a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P n r... z d n i a m i e j s c o w o 6 ć, d a t a p o d p i s K a n c l e r z a K a p i t u ł y S t r o n a 6 z 8

7 U c h w a ł a n r 9. / I X / z d n i a r. Z a ł ą c z n i k N r 3 d o R e g u l a m i n u n a d a w a n i a H o n o r o w e j O d z n a k i p Z a s ł u W o n y d l a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P o W N I O S E K o n a d a n i e H o n o r o w e j O d z n a k i p Z a s ł u W o n y d l a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P o - p l a k i e t a ( s o j u s z n i c iy n, s t y t u c j e, j e d n o s t k i ) 1. N a z w a i n s t y t u c j i / I m i ę i n a z w i s. k.. o R o k z a ł o W e n i a / D a t a i m i e j s c e u r o d z e n. i. a A d r e s s i e d z i b y / M i e j s cze a m i e s z k a n i a U z a s a d n i e n i e w n i o s k u 5. J e d n o s t k a s p o r z ą d z a j ą c a w n i o s e k P i e c z ę ć j e d n o s t k i m i e j s c o w o 6 ć, d a t a p o d p i s w n i o s k o d a w c y 6. D e c y z j a k a p i t u ł y S t r o n a 7 z 8

8 m i e j s c o w o 6 ć, d a t a p o d p i s y C z ł o n k ó w K a p i t u ł y 7. D e c y z j ę w p i s a n o d o e w i d e n c j i O d z n a k p o d n u m e r e m : O g ł o s z o n o w r o z k a z i e K o m e n d a n t a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P n r... z d n i a m i e j s c o w o 6 ć, d a t a p o d p i s K a n c l e r z a K a p i t u ł y S t r o n a 8 z 8

Ł Ę Ę ż ń ć ż ń ż ć Ą ć ń ż Ę ń ć ż ń ż ć ć ż ńć ż ć ć ć ń Ę Ł ż ż ń ż ż ć ż

Ł Ę Ę ż ń ć ż ń ż ć Ą ć ń ż Ę ń ć ż ń ż ć ć ż ńć ż ć ć ć ń Ę Ł ż ż ń ż ż ć ż Ł ż ć żń Ę ń żń Ę żń ż Ń Ą Ę ć ń ż Ł ń ć ź Ę ć ć ć ż ć ć ć Ę ń Ź ń Ę Ę Ę ń ń ż ż źń Ź ć Ł Ę Ę ż ń ć ż ń ż ć Ą ć ń ż Ę ń ć ż ń ż ć ć ż ńć ż ć ć ć ń Ę Ł ż ż ń ż ż ć ż Ł ń ć żń żń ń ń ń ż Ł ć Ą ć ń ż ń ć

Bardziej szczegółowo

ć Ę ó ż ć

ć Ę ó ż ć Ą Ł ż ż Ę ó ó ó ć ó ć ó ż ó ó ż ó ć Ę ó ż ć ó ź ó ó ó ć ó ć ó ć ó ó ó ó ó Ę ó ó ó ż ó Ę ó ó ż ó óż ó ó ć ć ż ó Ą ó ó ć ó ó ó ó ó ż ó ó ó ó Ą ó ó ć ó ó ź ć ó ó ó ó ć ó Ę ó ż ż ó ó ż ż ó ó ó ć ó ć ó ć ó

Bardziej szczegółowo

ż ć

ż ć Ł Ł ż ć ć ż ć Ą Ł ó ó ć ż ć ć ż ć Ę ć Ę ć ć Ę ć ć ć Ę ż ć ć ć Ś ć Ę Ę ż ż ć ż Ę ć ć Ę ż ż Ę Ł ć ć Ą Ę Ł ć ć ć ż ć Ę Ł Ść Ą Ę Ł ć ć ć ć Ę Ł Ść Ą Ę Ł ć ć ć Ł ć Ę Ę ć ć ć ć Ł Ść ć ć Ę Ę Ł Ś Ą Ś Ś Ł Ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w.

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w. 1. C e l s p o t k a n i a. C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w., ż e : B y d z b a w i o n y m

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo

ć Ś Ś Ść

ć Ś Ś Ść ć Ś Ś Ść Ś Ł Ź Ść ć ć ć Ść ć Ść Ś Ść ć ć Ś Ó Ś Ś ć ć Ś Ś Ó Ś Ś ć Ą ć Ś Ś Ł ć Ś Ś Ł ć Ą Ść ć Ś Ó Ź ć ć Ś Ś ć ć ć Ś Ść Ść Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ą Ś Ą Ś Ś Ź Ź ć ć Ś Ę Ź Ł ź Ę Ę Ś Ś Ś Ę Ą Ź ć Ł Ś Ś Ś Ś ć Ś

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź

ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ź Ó ć Ę ć Ó ć ć ć ć Ź ć ź ć ć Ź ć ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ć Ą ć Ą ć ź ć ź ć Ę ć ć Ź ź Ę ć ć ć ć Ę Ę ź ć Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć ć ź Ę ć ć ć ć Ę Ąć ź Ź ć Ą ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć ć Ć Ż Ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć Ń Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć Ą ć Ł ć ć Ł Ł ć Ż ć ć ć ź ź Ń ć Ń ź Ó Ó ć Ć ć Ó Ń Ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ź ć ć ć ź Ż Ć ź Ł ź ź Ą Ż Ł ć Ą Ż ć Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ć ź ć ć Ż Ć Ć ć ć Ć ć ź ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś

Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś Ł Ł ź Ę Ą Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś Ł Ą Ą Ó ć ć ć Ś Ś Ó Ś Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ć Ść Ó Ć ć Ź Ó ć Ó Ó Ó Ś Ź Ó ć ć ć Ł Ć Ź Ó Ó Ś ć Ź ć ć Ć ć ć ć Ź Ó ć Ó Ó Ś Ź Ó Ó Ś Ó ć ć ć Ś Ś Ó Ó Ó ć Ź Ł Ó ć Ś Ś Ó Ó ć Ź ć Ź Ł Ó Ó ć Ź

Bardziej szczegółowo

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ź ą ą ż ż ź ź ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ż ż ż ż ż ż ć ą ą ą ą ź ż ą ą ż ź Ź ć ż ż ż ź ą ż ż ż ą ż ą ą ż ż ż Ó ż ć ą ż ż ą ż ą ż ą ż ż ż ż ż ż ć ź ć Ł ć ż ć ż ż ż ć ż ż ą ć ą ż ć ź ż ż ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą

Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą Ś ż Ż Ż Ś Ż Ó ż ż ż Ą Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą Ą Ó ż ż Ó Ś Ż Ó ż ż ż Ż Ź ź Ć Ó ż Ż ć Ż ż Ś ć Ś Ś Ż Ą Ż Ż Ó Ż Ż Ś Ż Ż Ź Ż Ż Ż Ę Ś Ż Ż Ś Ó Ż Ż ż Ą Ż Ą Ż Ś Ś ć Ź ć ć Ó ć Ś Ą Ó Ó ć Ż ż Ż Ó ż Ś Ś Ó Ś Ż Ż Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ź Ę

ź Ę ź Ę Ę ń Ń Ń Ą Ę ń ń Ę ć Ó ź ń ń ć Ę Ę ń ć ń ć Ę ń ń Ę Ą Ł ć ń Ę Ą ń Ę ń ń Ę ń Ę Ę Ę Ź Ę ń ć ć Ę ć Ź Ź Ź Ź Ń ć ć Ń Ę ć ć ć ć ć Ź ć ć ć ć Ę ń ć ń Ę Ę Ź ń Ó Ł Ź ć ć Ę ź ź Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ę ć ń

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ź

Ź ź Ź ć Ą Ź ź Ź Ę Ń Ż Ź ć ć ć Ź ć Ż ć ć Ł Ż Ź Ź ć ć ć Ż Ą Ź ć ć Ż Ź ć Ń Ż Ń Ć Ż Ż Ń ć ć Ż ć Ź Ż Ź Ż Ż Ż Ż ć ć ć ć Ż Ż ć ć Ż ć Ź Ę ć Ń ć Ź Ń Ź Ł ć Ż Ż Ż Ź Ż ć Ę Ę Ę Ł Ę Ę Ę Ż Ę ć Ź Ź ć Ź Ń Ź Ż ć ź Ż Ń Ł Ł Ą ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ć ć Ł ć ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ż ćż Ń ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż ć ć ż Ę Ń ć ż Ą ż Ś ż ż ć ć Ź ć ć ż ż Ź ż ć Ę Ń Ź ż ć ć ż Ń Ł ć ć ć Ż ż ć ć ż Ź ż Ę Ą ż ż ćż ż ż ć ż ż ż ć ć ż

Bardziej szczegółowo

ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź

ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ź ć ć ć ć ź ć Ż ź ź ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ć ć ć ź ź Ż ć ć ć ć ć Ś ć ć Ź ć Ś ź ć ź ć ź ć ź ć ź Ź ć ć Ś ź ć ć ź Ć ć ź Ó Ż ć ć ź Ś ź ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ź ź ć ć ć Ś Ć Ó ź ć ź ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł Ź Ł Ł ź ź Ż Ż ż Ż ć Ś ż ć ć Ę ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł ć ć ć ć Ł Ż ć Ł ź ć Ś Ż Ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ś Ż Ą Ł Ż ź Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ż ż Ż Ż ż ż Ł Ż Ś Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ę Ł Ź Ó ż Ę Ł ź Ł Ź Ż ż Ł Ż Ż ż

Bardziej szczegółowo

Ć ć ć Ś ć

Ć ć ć Ś ć ź Ę Ę Ę ź ć ć ć Ć ć ć Ś ć ź ć ć ć Ć Ś ź Ś Ć ć Ż ź ć Ż Ś Ł ŚĆ ć ć ć Ć ć Ść ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ś ć Ś ć Ż Ś ć Ó ć Ś ć Ś ć ć ć ć Ś ć ć Ś ć Ć Ż ć Ć ć ć ć ć Ę ć ź ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ć ź ć Ż ć ć ć Ś ć Ć

Bardziej szczegółowo

ć

ć Ł Ę Ę Ą ć Ś ć ć ź ź ć ć ź ź ź ć ć ź Ś ć ć ć ć ć Ś ć Ż ć ŚĆ Ć Ż Ś Ż Ś Ż ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ć ć Ć ć Ć ć Ś Ś Ś ć Ć Ż Ć ć ć Ś Ż Ż Ś Ć Ż ć ć ć ć ć Ś Ś Ś ć Ż Ż ć ć Ś Ś ć Ś Ż ć Ś ć ć ć Ż Ć ć ć Ż Ś Ż Ć

Bardziej szczegółowo

Ń Ń Ń

Ń Ń Ń ź Ń ń ń ń ź ń Ń ń Ń Ń Ń ć ć ń ź ć ń ć ć ć ń Ń źń ń ń ć ń ć ć Ł Ą Ń ź ń ń ń ć ć ń ć Ą ć ć Ń ć ć Ń ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ń ć ć ć ć ć ń Ń Ń ć ć ć Ń Ń Ń ń Ń ź ź Ń Ń Ń Ę ń ć ń ń Ę Ń ć ć ń ń ź Ń ź ć ć Ę

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę

Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę Ę Ń Ł ź ź Ż Ą Ł ć Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę ć Ż ć Ą ź Ę Ż Ę Ż Ą Ń ć ź Ł ć Ń ć ź ć ć Ń ć Ż Ę Ę ć ć ć Ą Ę Ę ź ć ć Ż Ż Ę ĘĘ Ż ć Ą Ę ć ć ć Ę ć ź ć Ś ź Ę ć Ź ć Ę ć Ę ź ć Ż Ż Ż ć Ś Ę ć Ż Ż ź Ł Ę ć

Bardziej szczegółowo

Ć Ź ć Ę ć Ę Ć Ź Ź Ć

Ć Ź ć Ę ć Ę Ć Ź Ź Ć Ź Ć Ć Ź ć Ę ć Ę Ć Ź Ź Ć Ł Ą Ę Ć ć ćź ć Ź Ź Ź Ź Ą Ć ć Ł Ł Ł Ę ć ć Ź Ą ć Ę ć Ź Ź Ź Ź ć Ź Ź ć Ź ć Ł ć Ą Ć Ć Ć ć Ź Ą Ź ć Ź Ł Ł Ć Ź Ą ć Ć ć ć ć ć Ć Ć ć Ć ć ć Ł Ę Ź ć Ć ć Ź Ź Ć Ź Ź ć ć Ź ć Ź Ź Ź Ą Ę Ń Ź Ć Ą

Bardziej szczegółowo

ć Ę ć Ę ć Ę ż ź ż Ą ć Ą ż Ę Ę ć ż ź ż Ę ż ż Ą ż

ć Ę ć Ę ć Ę ż ź ż Ą ć Ą ż Ę Ę ć ż ź ż Ę ż ż Ą ż Ń Ę Ę ć Ę ć Ę ć Ę ż ź ż Ą ć Ą ż Ę Ę ć ż ź ż Ę ż ż Ą ż Ę ż Ę ż ć ż Ę ż Ł ż ć ź Ę Ą ź ż Ź Ę ż Ę ź Ę ż ż ż ć ż ż ź ć Ę ż ż ż ż ź ć ż ż ć ź ż ć ź Ę ż Ę ć ź Ę ź ć Ę ź Ę Ą Ę ź ż ć ź ź ź Ę ż ć ć Ę Ę ż Ł ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

Ę ż ć ŁĄ

Ę ż ć ŁĄ Ł Ł Ę ć ż Ś ć ć Ę Ę ż ć ŁĄ Ą Ł ć ć ć Ę ż ć Ą ć ć ż ć ć ż Ę ż ć ć ć ć ż Ę Ą ż ć Ś ż ć ż ż Ę ć ż Ł ć Ą Ę Ł ć ć ć Ś ć Ł ć ć Ą Ł ć ć ć ć ó Ę Ł ć ć Ą Ł ć ć ć Ł Ść ć ó ć ć ć ć ż Ł ć ć ć Ł Ą Ś Ł Ą ż Ę Ą ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ź Ą Ę ź Ć

ź Ą Ę ź Ć Ę Ą Ą ź ó ź Ą Ę ź Ć ź ź ĄĘ ź ź Ą ó Ę Ą ź ź ź Ą ź Ę ó Ł Ś ó ó Ą ź ź ź Ą ź Ę ź ź Ą ź ź ź Ą Ł ź Ę Ę Ę ź Ą Ę ź Ą Ę Ą Ę Ę Ą ź ź Ą ó ź ó ź ź ź ź ź ź Ś ź ź Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ź ź ó ź Ę ź Ą ó ź Ą Ż ź ź Ę ź Ź ź ź

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ó Ś ż Ś Ó Ś ŚÓ Ó

Ś Ó Ó Ś ż Ś Ó Ś ŚÓ Ó Ą Ł ć Ę Ę Ł Ź Ł ż ż ż ż Ó Ł Ś Ó Ó Ś ż Ś Ó Ś ŚÓ Ó ż Ż Ó Ż Ś ć ć ż Ś Ż Ó Ż Ó ż ż Ż ż ż Ż Ż Ą ć Ż Ó ż Ż Ż ż ż Ż Ó ż Ż Ś Ć ż Ł Ę Ę Ź ć Ó ć Ś Ż ż ż Ę ż ż Ę Ż Ś ż Ś Ż ż Ś Ż Ż ż ż Ż Ż Ż Ż ż Ś Ż Ż ż Ż ż ż Ź Ż

Bardziej szczegółowo

ŁĄ Ł

ŁĄ Ł Ł Ę Ś ŁĄ Ł Ś Ś Ś Ą Ś Ó Ę Ś Ą Ś Ę Ą Ą Ś Ą Ó Ó Ś Ś Ą Ą Ę ć ć ć ć Ó Ó ż ć ć ć ż ć ż ć Ł Ś Ś Ś Ą Ś Ę Ś Ś Ś Ś Ś ż Ś ć ż ć ż ć Ś Ś ż Ó ć ż ć Ó Ó ć ż Ó ć Ś ć Ź ć ż ż ć ć Ó ć ż ć ć Ó ć Ó ż ż ć Ó ż ć Ó ć ć ż Ó

Bardziej szczegółowo

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ż Ż ć Ę Ę Ę ż ć ż Ś Ż Ż Ś Ż Ó ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ś Ś Ż ż Ż Ż Ł Ż ć ż Ś Ś Ż Ż Ś Ś Ż Ż ż Ż Ż Ść Ż Ż ż Ż Ż Ś Ą ć Ż ż Ł Ą ż Ś ż ż Ę Ż Ż Ś Ż Ę ć ż ż Ę ć ż ż Ż Ś Ż

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ń ń ń

ń ń ń Ą ź ć ń ń Ą ń ń ń Ą Ó ń Ą ć Ą Ń Ą ć ć ć ń ń Ą ć Ą ć ć ń ń ń ń ź ć ź Ą ć ć ć Ę ń Ó ń ń Ę Ą ć ń ń Ń ń ń Ń ć ć ń ź Ę ń ź ń ź ć ć ź ć ń ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć Ę ć ć ź ć ź ń ć ć ń Ą ń ć ź ć Ą ź ć ń ć ź Ó Ś ć ń

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ŁĘ Ł Ł Ó Ż

Ę Ę ŁĘ Ł Ł Ó Ż ĄŁ Ł Ę Ę ŁĘ Ł Ł Ó Ż Ą Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ó ć Ę Ą Ę Ą Ę Ó Ó Ó Ż Ó Ę Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ż Ż Ó Ź Ó Ó ć Ż ć Ż ć Ą ć Ó Ó Ż Ź Ź ź ź ź ź Ą ź Ż Ź Ó Ź ź ć ź ć ź Ź Ż Ó ć ć Ó Ó Ż Ź Ó Ó Ż Ć Ź Ó Ż Ż Ż Ż Ż Ę Ł Ż Ą Ć Ó

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

Ł ń Ż Ł ż Ą Ó Ś Ż ń ż ż ń ż Ń Ł Ą Ł Ą Ą Ą Ą ż

Ł ń Ż Ł ż Ą Ó Ś Ż ń ż ż ń ż Ń Ł Ą Ł Ą Ą Ą Ą ż Ł Ł Ń Ń Ł ń Ż Ł ż Ą Ó Ś Ż ń ż ż ń ż Ń Ł Ą Ł Ą Ą Ą Ą ż Ł ń ż ż ż Ś Ż ŚĆ ż ń ź ż ć ń ż ż ż ć ż Ńż ń ż ć ż ć ż ż ż ć Ż Ś Ó ń ż ź ć ń ż ń ń ź Ą ż ż ń ż ć Ł ż ż ż ć ń ż Ż ż ż ć ń Ł Ś Ś Ł ź ć ż ń ż ż ć ń ń ż

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo