Wymagania edukacyjne Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski Klasa VI : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. Lekcje Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne. Uczeń opowiada o czynnościach dnia codziennego. Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz W niewielkim stopniu w czasie Present Simple. Sporadycznie poprawnie stosuje czas Present Simple, by opowiadać o czynnościach dnia codziennego. w czasie Present Continuous. Zna i stosuje połowę w czasie Present Simple. stosuje czas Present Simple, by opowiadać o czynnościach dnia codziennego. w czasie Present Continuous. Zna i stosuje większość W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i Zasadniczo poprawnie w czasie Present Simple. stosuje czas Present Simple, by opowiadać o czynnościach dnia codziennego. Zasadniczo poprawnie w czasie Present Continuous. Zna i stosuje poznane wyrazy oraz zwroty. Samodzielnie i Poprawnie posługuje się czasem Present Simple przy uzupełnianiu tekstu. Poprawnie stosuje czas Present Simple, by opowiadać o czynnościach dnia codziennego. Poprawnie posługuje się czasem Present Continuous przy uzupełnianiu tekstu. Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: - bezbłędnie opanował zasady pisowni, używa zaawansowanego słownictwa i struktur gramatycznych - pisząc wypracowania używa bogatego zasobu słownictwa i form gramatycznych - rozumie ogólny sens trudnego tekstu i umie domyślić się znaczenia niektórych nieznanych wyrazów z kontekstu 6. Uczeń opowiada o czynnościach dnia Sporadycznie poprawnie stosuje w wypowiedzi stosuje w wypowiedzi stosuje w wypowiedzi Poprawnie stosuje czas Present -potrafi zrozumieć

2 codziennego. czas Present Continuous, czas Present Continuous, czas Present Continuous, Continuous informacje w by nazwać czynności, by nazwać czynności, by nazwać i opisać w wypowiedzi - różnorodnych które wykonuje. które wykonuje. czynności, które nazywa i opisuje tekstach i wykonuje. czynności, które rozmowach, potrafi wydobyć wykonuje. W niewielkim stopniu Poprawnie uzupełnia informacje, potrafi określić intencje zdania czasownikami każdego czasownikami w czasach czasownikami w czasach czasownikami w czasach w czasach Present 7. rozmówcy Present Simple i Present Present Simple i Present Present Simple i Present Simple i Present - swobodnie Continuous. Continuous. Continuous. Continuous. rozmawia na różne tematy w języku Uczeń przedstawia swoje upodobania. angielskim, stosuje bogate słownictwo Uczeń opisuje ludzi. Krótko wymienia sporty, które lubi: I like swimming. Krótko wymienia sporty, które lubi inna osoba: football. Krótko wymienia sporty, które lubi i których nie lubi, stosuje podstawowe wyrażenia: like, don t like, hate mówi o ulubionych sportach innej osoby: He likes football. Mówi o sportach, które lubi i których nie lubi, stosuje różne konstrukcje: like, hate, prefer... to opisuje ulubione sporty innej osoby: He hates playing volleyball. Swobodnie i poprawnie opisuje swoje ulubione sporty. Swobodnie i poprawnie opisuje ulubione sporty innej osoby: He likes football but he prefers rugby. -potrafi komunikować odpowiednio zareagować każdej sytuacji się i w 10. Uczeń prosi o informacje. Rozumie bardzo proste pytania dotyczące sportu; z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie na nie odpowiada. Rozumie pytania dotyczące sportu i częściowo poprawnie na nie odpowiada. Prowadzi krótką rozmowę na temat sportu, w większości poprawnie zadaje pytania. Prowadzi rozbudowany dialog na temat sportu, prawidłowo zadaje pytania i odpowiada. 11. Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach projektowych. My favourite sport. My favourite sport. My favourite sport. My favourite sport. Lekcje 6-10

3 Zna i stosuje kilka Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje Uczeń opanował 12. podstawowych wyrazów poznane oraz wyrazy oraz zwroty. wymagania na Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie W niewielkim stopniu W większości Samodzielnie i ocenę bardzo 13. wypowiedzi ustne i pisemne. samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na dobrą oraz: słuchanie i - bezbłędnie Zasadniczo poprawnie Poprawnie stosuje opanował zasady zaimki dzierżawcze w pisowni, używa zaimkami: mine, yours, zaimkami: mine, yours, zaimkami: mine, yours, wypowiedzi oraz zaawansowanego słownictwa i 14. his, hers, ours, theirs. his, hers, ours, theirs. his, hers, ours, theirs. W uzupełnia nimi struktur większości poprawnie zdania. gramatycznych stosuje je w wypowiedzi. stosuje je w wypowiedzi. - pisząc wypracowania Uczeń prosi o informacje. Pyta o przynależność przedmiotów: Whose bag is it? używa bogatego zasobu słownictwa i form gramatycznych Uczeń opisuje miejsca. dzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne. Sporadycznie poprawnie stosuje konstrukcję there is / there are, by opisywać miasto. Pyta o przynależność przedmiotów: Whose bag is it? Częściowo poprawnie odpowiada na to pytanie: It s Jack s. It s his. dzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne. stosuje konstrukcję there is / there are, by opisywać miasto. zadaje pytania i odpowiada na pytania o przynależność przedmiotów (w liczbie pojedynczej i mnogiej): Whose scarf is it? Whose gloves are they? It s Jack s / his. They re Mrs Hunt s / hers. Zasadniczo poprawnie dzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne. stosuje konstrukcję there is / there are, by opisywać miasto. Poprawnie zadaje pytania o przynależność przedmiotów oraz odpowiada na nie (w liczbie pojedynczej i mnogiej): Whose scarf is it? Whose gloves are they? It s Jack s / his. They re Mrs Hunt s / hers. Poprawnie dzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne. W pełni poprawnie stosuje konstrukcję there is / there are, by opisywać miasto. - rozumie ogólny sens trudnego tekstu i umie domyślić się znaczenia niektórych nieznanych wyrazów z kontekstu -potrafi zrozumieć informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi wydobyć informacje, potrafi określić intencje każdego rozmówcy - swobodnie

4 18. rozmawia na różne Sporadycznie poprawnie stosuje w wypowiedzi: a / an, some przed rzeczownikami. stosuje w wypowiedzi: a / an, some przed rzeczownikami. stosuje w wypowiedzi: a / an, some przed rzeczownikami. Prawidłowo stosuje w wypowiedzi: a / an, some przed rzeczownikami. tematy w języku angielskim, stosuje bogate słownictwo -potrafi komunikować odpowiednio zareagować każdej sytuacji się i w 19. słowami: much, many, a lot of przed rzeczownikami policzalnymi / niepoliczalnymi. słowami: much, many, a lot of przed rzeczownikami policzalnymi / niepoliczalnymi. stosuje je w wypowiedzi. Zasadniczo poprawnie słowami: much, many, a lot of przed rzeczownikami policzalnymi / niepoliczalnymi. stosuje je w wypowiedzi. Poprawnie uzupełnia zdania słowami: much, many, a lot of przed rzeczownikami policzalnymi / niepoliczalnymi i stosuje je w wypowiedzi. 20. Uczeń opisuje miejsca. Pisze i opisuje swoje miasto. Praca jest w większości odtwórcza, zawiera liczne błędy językowe. Pisze i opisuje swoje miasto. Praca jest częściowo odtwórcza, zawiera kilka błędów językowych. Pisze i opisuje swoje miasto. Praca jest w większości samodzielna, zawiera pojedyncze błędy językowe. Pisze i opisuje swoje miasto. Praca jest w całości samodzielna, poprawna językowo i bogata leksykalnie. 21. Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach projektowych. The food I eat. The food I eat. The food I eat. The food I eat Lekcje 11-15

5 Zna i stosuje kilka Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje Uczeń opanował 22. podstawowych wyrazów poznane oraz wyrazy oraz zwroty. wymagania na Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie W niewielkim stopniu W większości Samodzielnie i ocenę bardzo 23. wypowiedzi ustne i pisemne. samodzielnie i poprawnie dobrą oraz: rozwiązuje zadania na - bezbłędnie słuchanie i opanował zasady Prawidłowo pisowni, używa odczytuje daty roczne. odczytuje daty roczne. odczytuje i stosuje odczytuje i stosuje zaawansowanego 24. w wypowiedzi daty daty roczne i dzienne. słownictwa i Zna formy czasownika to be w czasie przeszłym stosuje je w wypowiedzi. roczne i dzienne. Zasadniczo poprawnie Prawidłowo uzupełnia tekst struktur gramatycznych - pisząc wypracowania i częściowo poprawnie formami czasownika to formami czasownika to formami czasownika używa bogatego 25. zasobu słownictwa i uzupełnia nimi zdania. be. be w czasie przeszłym. to be w czasie form gramatycznych przeszłym Uczeń opisuje ludzi Uczeń opowiada i opisuje czynności dnia codziennego. Formułuje proste zdania z czasownikiem to be w czasie przeszłym. Podaje zawody, narodowość, datę urodzenia słynnych osób, np. He was a film star. Zna i stosuje kilka czasowników nieregularnych. w czasie Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne). Popełnia stosuje czasownik to be w czasie przeszłym w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających. Podaje zawody, narodowość, datę urodzenia słynnych osób. Zna i stosuje połowę czasowników nieregularnych. w czasie Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne). Częściowo stosuje czasownik to be w czasie przeszłym w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających. Pyta o i podaje zawody, narodowość, datę urodzenia słynnych osób. Zna i stosuje większość poznanych czasowników nieregularnych. Zasadniczo poprawnie w czasie Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne). Formułuje Stosuje formy przeszłe czasownika to be w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających Rozmawia na temat słynnych osób. Zna i stosuje poznane czasowniki nieregularne. Poprawnie uzupełnia zdania w czasie Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne) - rozumie ogólny sens trudnego tekstu i umie domyślić się znaczenia niektórych nieznanych wyrazów z kontekstu -potrafi zrozumieć informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi wydobyć informacje, potrafi określić intencje każdego rozmówcy - swobodnie rozmawia na różne tematy w języku

6 liczne błędy w wypowiedzi, poprawnie formułuje wypowiedzi, w większości poprawne wypowiedzi, Prowadzi dość swobodną narrację w angielskim, stosuje bogate słownictwo opowiadając o opowiadając o opowiadając o czasie przeszłym, by -potrafi się czynnościach z czynnościach z czynnościach z opowiedzieć o komunikować i przeszłości. przeszłości. przeszłości. czynnościach z odpowiednio przeszłości. zareagować w każdej sytuacji 29. Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach projektowych. Famous people from my country. Famous people from my country. Famous people from my country. Famous people from my country Lekcje Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne. Uczeń opisuje przedmioty i miejsca. Uczeń opisuje miejsca. Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz W niewielkim stopniu łączy ze sobą antonimy. Sporadycznie poprawnie odpowiada na pytania o wymiary: It's 20 metres high. Krótko opisuje (pisemnie) ważny budynek lub miejsce w swoim kraju. Stosuje podstawowe słownictwo, popełnia liczne błędy językowe. Zna i stosuje połowę łączy ze sobą antonimy. odpowiada na pytania o wymiary: It s 213 metres deep. Krótko opisuje (pisemnie) ważny budynek lub miejsce w swoim kraju. Wykorzystuje część poznanego słownictwa, popełnia kilka błędów językowych. Zna i stosuje większość W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i Poprawnie łączy ze sobą antonimy. pyta o wymiary i odpowiada: How long is it? It s 5 metres long. W miarę dokładnie opisuje (pisemnie) ważny budynek lub miejsce w swoim kraju. Stosuje większość poznanego słownictwa, popełnia pojedyncze błędy językowe. Zna i stosuje poznane wyrazy oraz zwroty. Samodzielnie i Poprawnie łączy ze sobą antonimy. Całkowicie poprawnie pyta o wymiary i odpowiada na pytania. Dokładnie opisuje (pisemnie) ważny budynek lub miejsce w swoim kraju. Stosuje urozmaicone słownictwo. Praca jest poprawna językowo. Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: - bezbłędnie opanował zasady pisowni, używa zaawansowanego słownictwa i struktur gramatycznych - pisząc wypracowania używa bogatego zasobu słownictwa i form gramatycznych - rozumie ogólny sens trudnego tekstu i umie domyślić się znaczenia niektórych nieznanych wyrazów z kontekstu -potrafi zrozumieć

7 Zna zasady stopniowania Zna zasady stopniowania Zna zasady stopniowania Zna zasady przymiotników. przymiotników. przymiotników oraz stopniowania informacje w część poznanych form przymiotników oraz różnorodnych 35. nieregularnych. poznane formy tekstach i rozmowach, nieregularne. potrafi wydobyć Zasadniczo poprawnie Poprawnie uzupełnia informacje, potrafi zdania przymiotnikami w określić intencje przymiotnikami w przymiotnikami w przymiotnikami w 36. stopniu wyższym i każdego stopniu wyższym i stopniu wyższym i najwyższym. stopniu wyższym i rozmówcy najwyższym. najwyższym. najwyższym. - swobodnie rozmawia na różne Uczeń opisuje ludzi, przedmioty i miejsca. tematy w języku angielskim, stosuje bogate słownictwo Uczeń podaje swoje upodobania. Uczeń udziela podstawowych informacji za swój temat. W większości błędnie formułuje porównania oraz zdania z przymiotnikami w stopniu wyższych i najwyższym. Przy użyciu podstawowego słownictwa mówi oraz pisze o swoim hobby. formułuje porównania oraz zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. Krótko mówi oraz pisze o swoim hobby. formułuje porównania oraz zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. Opisuje swoje hobby. Wykorzystuje większość poznanych wyrażeń i Prawidłowo formułuje porównania oraz zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. Swobodnie rozmawia na temat hobby i zainteresowań. Stosuje różnorodne konstrukcje. -potrafi komunikować odpowiednio zareagować każdej sytuacji się i w 39. Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach projektowych. Important inventions. Important inventions. Important inventions. Important inventions Lekcje Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne. Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz W niewielkim stopniu Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i Zna i stosuje poznane wyrazy oraz zwroty. Samodzielnie i Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: - bezbłędnie

8 Uczeń prosi o informacje. Krótko przedstawia Krótko przedstawia plany W miarę dokładnie Swobodnie rozmawia opanował zasady własne plany: I m going własne i innych osób: I m opisuje plany swoje i na temat planów. pisowni, używa Uczeń opowiada o czynnościach życia to... next week. going to / He s going innych osób. Częściowo Zadaje pytania i zaawansowanego 43. codziennego. to poprawnie zadaje odpowiada na nie. słownictwa i struktur pytania. gramatycznych - pisząc Uczeń prosi o informacje. wypracowania używa bogatego Uczeń wyraża swoje emocje. zasobu słownictwa i form gramatycznych Uczeń prosi o informacje. Uczeń opowiada o czynnościach życia codziennego. Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach projektowych. W prosty sposób proponuje spędzenie wolnego czasu (wykorzystuje część nazw czynności): Let s go swimming. wyraża swoje plany przy pomocy czasu Present Continuous. My favourite band. W prosty sposób proponuje spędzenie wolnego czasu (wykorzystuje większość nazw czynności): Let s go swimming. Krótko reaguje Good idea! lub Oh no! wyraża swoje plany przy pomocy czasu Present Continuous. My favourite band. Prowadzi dialog, proponuje spędzenie wolnego czasu. Stosuje większość poznanych wyrażeń. rozmawia na temat planów (przy użyciu czasu Present Continuous). Zadaje pytania i odpowiada na nie. My favourite band. Prowadzi dialog, proponuje spędzenie wolnego czasu. Stosuje różnorodne wyrażenia, np. What shall we do? / Why don t we? Let s ask Adam to come too. Prowadzi swobodną rozmowę na temat planów (przy użyciu czasu Present Continuous). Zadaje pytania i odpowiada na nie. My favourite band. - rozumie ogólny sens trudnego tekstu i umie domyślić się znaczenia niektórych nieznanych wyrazów z kontekstu -potrafi zrozumieć informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi wydobyć informacje, potrafi określić intencje każdego rozmówcy - swobodnie rozmawia na różne tematy w języku angielskim, stosuje bogate słownictwo -potrafi komunikować odpowiednio się i

9 zareagować w każdej sytuacji Lekcje Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne. Uczeń opisuje miejsca. Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz W niewielkim stopniu Przy użyciu kilku podstawowych wyrażeń opisuje zasady panujące w szkole. Częściowo poprawnie stosuje czasowniki modalne must / mustn t. Zna i stosuje połowę Przy użyciu połowy wyrażeń opisuje zasady panujące w szkole. W większości poprawnie stosuje czasowniki modalne must / mustn t. Zna i stosuje większość W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i Przy użyciu większości wyrażeń opisuje zasady panujące w szkole. Zasadniczo poprawnie stosuje czasowniki modalne must / mustn t. Zna i stosuje poznane wyrazy oraz zwroty. Samodzielnie i Przy użyciu większości poznanych wyrażeń opisuje zasady panujące w szkole oraz innych miejscach. Poprawnie stosuje czasowniki modalne must / mustn t. Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: - bezbłędnie opanował zasady pisowni, używa zaawansowanego słownictwa i struktur gramatycznych - pisząc wypracowania używa bogatego zasobu słownictwa i form gramatycznych Uczeń wyraża prośby. Uczeń wyraża prośby. Pyta o pozwolenie przy użyciu czasownika can (tylko podstawowe czynności): Can I use the phone? Zamawia jedzenie: I d like chips, please. Stosuje tylko podstawowe słownictwo. Pyta o pozwolenie przy użyciu czasownika can (w większości sytuacji). Zamawia jedzenie. Stosuje część poznanych nazw potraw. Pyta o pozwolenie przy użyciu czasownika can (zasadniczo we wszystkich sytuacjach). Udziela odpowiedzi. Zamawia jedzenie. Stosuje większość poznanych nazw potraw oraz większość poznanych wyrażeń sytuacyjnych. Pyta o pozwolenie przy użyciu czasownika can (swobodnie we wszystkich sytuacjach). Udziela odpowiedzi. Prowadzi dialog w restauracji (zarówno w roli klienta jak i kelnera). Swobodnie posługuje się nazwami potraw oraz niezbędnymi - rozumie ogólny sens trudnego tekstu i umie domyślić się znaczenia niektórych nieznanych wyrazów z kontekstu -potrafi zrozumieć informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi wydobyć informacje, potrafi

10 wyrażeniami sytuacyjnymi. określić intencje Uczeń wyraża prośby. Uczeń przedstawia swoje upodobania. Odpowiada na zaproszenie / propozycję: Yes, I would. lub No, thanks. Krótko mówi o programach telewizyjnych, które lubi i których nie lubi. Stosuje podstawowe wyrażenia. posługuje się wyrażeniem would like to + czasownik. Odpowiada na zaproszenie / propozycję. Krótko mówi o programach telewizyjnych, które lubi i których nie lubi. Zwięźle uzasadnia swój wybór. posługuje się wyrażeniem would like to + czasownik. Odpowiada na zaproszenie / propozycję. Rozmawia na temat ulubionych programów telewizyjnych. W miarę obszernie uzasadnia swój wybór. Prawidłowo posługuje się wyrażeniem would like to + czasownik. Odpowiada na zaproszenie / propozycję. Wyczerpująco wyraża swoją opinię na temat programów telewizyjnych. Stosuje bogate słownictwo. każdego rozmówcy - swobodnie rozmawia na różne tematy w języku angielskim, stosuje bogate słownictwo -potrafi komunikować odpowiednio zareagować każdej sytuacji się i w 54. Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach projektowych. A famous inventor. A famous inventor. A famous inventor. A famous inventor Lekcje Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne. Uczeń opowiada o czynnościach dnia codziennego. Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz W niewielkim stopniu Krótko opisuje, w jaki sposób dostaje się do szkoły: I go by bus. Zna i stosuje połowę Krótko opisuje, w jaki sposób on i jego koledzy dostają się do szkoły. Zna i stosuje większość W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i Opisuje drogę do szkoły i sposób, w jaki pokonuje ją on i inne osoby. Wykorzystuje większość poznanych Zna i stosuje poznane wyrazy oraz zwroty. Samodzielnie i Swobodnie rozmawia i dokładnie opisuje drogę do szkoły. Zadaje pytania i odpowiada. Prawidłowo wykorzystuje poznane Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: - bezbłędnie opanował zasady pisowni, używa zaawansowanego słownictwa i struktur gramatycznych - pisząc wypracowania używa bogatego

11 wyrażenia. zasobu słownictwa i form gramatycznych Uczeń prosi o informacje. W prosty sposób pyta Pyta o drogę. W Pyta o drogę. Zasadniczo Pyta o drogę. o drogę: Excuse me, can większości poprawnie poprawnie udziela Poprawnie - rozumie ogólny sens trudnego tekstu you tell me the way to? udziela wskazówek. Z wskazówek. i wyczerpująco i umie domyślić się trudnością podąża Wykorzystuje większość udziela wskazówek. znaczenia niektórych udziela wskazówek. za wskazówkami. przyimków ruchu. W Wykorzystuje nieznanych wyrazów 58. większości poprawnie przyimki z kontekstu podąża za wskazówkami. ruchu. Bezbłędnie -potrafi zrozumieć podąża za wskazówkami. informacje w Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach projektowych. Tworzy przysłówki od przymiotników w sposób regularny. uzupełnia zdania odpowiednimi przymiotnikami lub przysłówkami. A holiday postcard. Tworzy przysłówki od przymiotników w sposób regularny i nieregularny. odpowiednimi przymiotnikami lub przysłówkami. Częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi. A holiday postcard. Zasadniczo poprawnie odpowiednimi przymiotnikami lub przysłówkami. stosuje je w wypowiedzi. A holiday postcard. Prawidłowo posługuje się przymiotnikami i przysłówkami. Uzupełnia zdania oraz stosuje je w wypowiedzi. A holiday postcard. różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi wydobyć informacje, potrafi określić intencje każdego rozmówcy - swobodnie rozmawia na różne tematy w języku angielskim, stosuje bogate słownictwo -potrafi komunikować odpowiednio zareagować każdej sytuacji się i w Lekcje Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz W niewielkim stopniu Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość W większości samodzielnie i poprawnie Zna i stosuje poznane wyrazy oraz zwroty. Samodzielnie i Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo

12 wypowiedzi ustne i pisemne. rozwiązuje zadania na dobrą oraz: słuchanie i - bezbłędnie. Opisuje zasady panujące Opisuje zasady panujące W miarę dokładnie Dokładnie opisuje opanował zasady w szkole. Częściowo w szkole. W większości opisuje zasady panujące oraz swobodnie pisowni, używa Uczeń opisuje miejsca. poprawnie stosuje poprawnie stosuje w szkole. Zasadniczo rozmawia na temat zaawansowanego czasownik have to. czasownik have to. poprawnie stosuje zasad panujących słownictwa i 63. czasownik have to. w szkole. Prawidłowo struktur stosuje czasownik gramatycznych - pisząc zadaje pytania. have to. wypracowania używa bogatego Uczeń opisuje ludzi. zasobu słownictwa i form gramatycznych Uczeń prosi o informacje. Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach projektowych. Prostymi zdaniami opisuje swojego przyjaciela. Stosuje ograniczone słownictwo. Uzupełnia zdania bezokolicznikiem celu: She went to Rome to learn Italian. A long journey in your country. Prostymi zdaniami opisuje przyjaciela. Wykorzystuje połowę poznanego słownictwa. Krótko odpowiada na pytanie o cel / powód. Stosuje bezokolicznik celu: Why are you here? To see the castle. A long journey in your country. Opisuje przyjaciela. Wykorzystuje większość poznanego słownictwa. Zadaje pytanie o cel i odpowiada: Why? To. Prawidłowo stosuje bezokolicznik celu. A long journey in your country. Dokładnie opisuje przyjaciela. Stosuje bogate słownictwo. W pełni poprawnie wykorzystuje bezokolicznik celu w rozmowie oraz swobodnej wypowiedzi. A long journey in your country. - rozumie ogólny sens trudnego tekstu i umie domyślić się znaczenia niektórych nieznanych wyrazów z kontekstu -potrafi zrozumieć informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi wydobyć informacje, potrafi określić intencje każdego rozmówcy - swobodnie rozmawia na różne tematy w języku angielskim, stosuje bogate słownictwo -potrafi się

13 komunikować i odpowiednio zareagować w każdej sytuacji

14

15

16

17

18

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V - Sky High 2 1 / 12 NIE nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa VI Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Sky High 2/Repetytorium szóstoklasisty Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press KRYTERI OCENINI do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press SZKOŁ PODSTWOW KLS V KRYTERI OCENINI Rok szkolny 2011/2012 Celina Kraszewska, Izabela Krotowska,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA, MAJA TUSZEWSKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach VI w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach VI w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach VI w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową w oparciu o podręcznik Sky High 2.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący wymagania

Bardziej szczegółowo

1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV- VI 1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA a) Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Aby uzyskać ocenę celującą uczeń : - zakwalifikował się do konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu rejonowym

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej ( nie dotyczy klasy 5a i grupy niezaawansowanej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa V KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. angielskiego kl. II poziom III.

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. angielskiego kl. II poziom III. Podręcznik Upbeat 2 Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego klasa II grupa A1 Program nauczania języka angielskiego poziom III.1

Bardziej szczegółowo

wysuwa przypuszczenia na temat swojej i kolegów przyszłości opisuje działanie różnych sprzętów, np. cyfrowego aparatu fotograficznego

wysuwa przypuszczenia na temat swojej i kolegów przyszłości opisuje działanie różnych sprzętów, np. cyfrowego aparatu fotograficznego Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa I (grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Ocena celująca:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2. Język angielski

KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2. Język angielski KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2 Język angielski KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielnośd odtwórcza

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasy 4 podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Sky High 3 1 / 22

Kryteria oceniania Sky High 3 1 / 22 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie VI B w roku szkolnym 2015/ 2016 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013 KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3 dla klas VI z języka angielskiego na rok szkolny 2012/2013 JOANNA BRZYSKA WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA - STARLAND 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych New Exam Challenges Kryteria ogólne oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość środków Uczeń nie spełnia kryteriów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC podręcznik i ćwiczenia pt. New Exam Challenges 1 Michael Harris, David Mower, Amanda Maris, Anna Sikorzyńska wyd. Pearson Longman

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach V a i b w roku szkolnym 2013 / 2014

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach V a i b w roku szkolnym 2013 / 2014 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach V a i b w roku szkolnym 2013 / 2014 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową w oparciu o podręczniki Sky High

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2 PLAN WYNIKOWY Upbeat 2 Unit 1 Family life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1, w szczególności: nazwy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena Evolution plus 3 klasa VI KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący Uczeń: Uczeń: Bezbłędnie pyta o oraz opisuje pogodę Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący wymagania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 5a oraz grupy niezaawansowanej z klasy 5b 1 CELUJĄCY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA New English Zone 3 Klasa VI. KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit

KRYTERIA OCENIANIA New English Zone 3 Klasa VI. KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit KRYTERIA OCENIANIA New English Zone 3 Klasa VI KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit celująca Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą. bardzo dobra płynnie przedstawia siebie

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Ocena celująca (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy szóstej CELUJĄCY Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM POCZĄTKUJĄCY GIMNAZJUM - KLASA I

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM POCZĄTKUJĄCY GIMNAZJUM - KLASA I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM POCZĄTKUJĄCY 6 celujący 5 bardzo dobry GIMNAZJUM - KLASA I ZAKRES KOMPETENCJI UCZNIA - posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. WYMAGANIA PROGRAMOWE DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo