1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV- VI 1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA a) Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami; b) Statut szkoły i zawarty w nim Wewnątrzszkolny System Oceniania; c) podstawa programowa; d) program nauczania przedmiotu: program nauczania języka angielskiego dla II etapu sześcioletniej szkoły podstawowej E. Lewandowska, B. Marciszewska Program nauczania języka angielskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej Pearson (d.longman), nr w szkolnym zestawie programów: SP 14-2/12.. Wykorzystywane są podręczniki: klasa IV 1, Pearson; klasa V 1, Pearson; klasa VI 2, Pearson. Zgodnie z ramowym planem nauczania realizowany jest tygodniowy wymiar godzin: klasa IV 3 klasa V 3 klasa VI 3 2. OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY Z UCZNIAMI Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie, zgodnie z jego wiedzą i umiejętnościami. Uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia w nauce (wiedza i umiejętności) oraz postawy (aktywność i kreatywność). Oceniając ucznia, nauczyciel bierze pod uwagę orzeczenie/opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i dostosowuje wymagania do indywidualnych potrzeb ucznia. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami. Za 3 zgromadzone plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność rozumiemy: częste zgłaszanie się do odpowiedzi i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach. Za brak pracy na lekcji lub brak zadania uczeń może otrzymać minus. Trzy minusy skutkują wpisaniem oceny niedostatecznej. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie 2 razy w semestrze, ale nie zwalnia go to z udziału w lekcji. Przez nieprzygotowanie rozumiemy także brak zadania domowego. Musi być zgłoszone przed rozpoczęciem lekcji, nie obejmuje sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. Każdy dział programowy kończy się testem zapowiedzianym z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń ma prawo przystąpić do testu powtórnie w przypadku oceny niedostatecznej tylko raz w ciągu 2 tygodni od daty zapoznania się z oceną (w terminie ustalonym przez nauczyciela). Oceny dopuszczające z testu można poprawić, jeśli uczeń wyrazi taką wolę, lecz nie później niż raz w ciągu 2 tygodni od daty zapoznania się z oceną (w terminie ustalonym przez nauczyciela). Kartkówki są niezapowiedzianą formą kontroli stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji. Nie muszą podlegać poprawie pisemnej. W przypadku dłuższej nieobecności uczeń może w każdej chwili zgłosić się do nauczyciela, prosząc go o pomoc. Uczeń zobowiązany jest nadrobić materiał, na realizacji którego był nieobecny. 1

2 Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie odleglejszym niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły (nie dotyczy wybitnie długiej nieobecności wówczas ustalenia podejmowane są indywidualnie). Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Na bieżąco odnotowywane są w dzienniku. Uczeń ma obowiązek odrabiać prace domowe. Termin oddania prac przez nauczyciela nie może być dłuższy niż 14 dni. Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe. Zaplanowane przez nauczyciela formy są obowiązkowe. 3. ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE Indywidualne podejście do dziecka. Udzielanie dodatkowych wskazówek sprawdzając, jak zostały zrozumiane, dodatkowe wyjaśnianie poleceń. Częstsze odpytywanie ustne. Wydłużanie czasu na prace pisemne. Obniżanie wymagań pod względem poprawności ortograficznej przy ocenianiu prac pisemnych. Nagradzanie za włożony wysiłek, a nie tylko uzyskany efekt. Przydzielać takie zadania, które pokażą mocne strony ucznia. (np. dostosowanie prac pisemnych i ustnych do możliwości ucznia, kryteria oceniania, nieocenianie za błędy, częstsza kontrola, umożliwienie dogodniejszych dla dziecka form wypowiedzi, itp.). 4. KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA a) obowiązująca skala ocen: Celujący-6 Bardzo dobry % Dobry % Dostateczny % Dopuszczający % Niedostateczny % b) ocenie podlegają: krótkie prace kontrolne (mogą być nie zapowiedziane) z 2-3 ostatnich jednostek lekcyjnych; testy (zapowiedziane, ustalone z WSO); prowadzenie zeszytu przedmiotowego; praca ucznia na lekcji (odpowiedzi, aktywność i zaangażowanie, stosunek ucznia do przedmiotu); zadania dodatkowe; odpowiedzi ustne i czytanie. METODY I FORMY OCENIANIA ustne: odpowiedź, dyskusja, rozmowa, czytanie, piosenka (do 8 razy w semestrze); pisemne: sprawdziany (do 3 razy w semestrze), kartkówki (do 7 w semestrze) oraz praca domowa (na bieżąco); ćwiczenia praktyczne oceniane na bieżąco; prace samodzielne uczniów oceniane na bieżąco; praca w grupach oceniana na bieżąco; 2

3 aktywność i zaangażowanie na lekcji oceniane na bieżąco; prace nieobowiązkowe, nadprogramowe oceniane na bieżąco. 3

4 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie programowej (obowiązującej od września 2009 roku) a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie wytycznych MEN. Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu języka obcego nowożytnego. Ogólne kryteria oceny projektów językowych przedstawione są w tabeli na stronie 2. Pod koniec każdej sekcji kryteriów oceniania podane są testy, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. Wszystkie testy znajdują się na płytach Test Master CD-ROM, które są dostępne tylko dla nauczycieli. Są to zarówno testy gramatyczno-leksykalne jak i testy umiejętności językowych. Przeliczenie wyniku punktowego na ocenę powinno być zgodne z zasadami oceniania obowiązującymi w danej szkole. 4 / 48

5 KRYTERIA OCENIANIA SKY HIGH 1 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania materiału wiedza i umiejętności na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału wolne tempo wypowiedzi proste zdania właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia logiczna konstrukcja wypowiedzi niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; poprawna wymowa i intonacja wypowiedź w pełni zrozumiała poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść i słownictwo poprawna wymowa i intonacja, zbliżona do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji wypowiedź w całości zrozumiała bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi 5 / 48

6 PROJEKTÓW Projekt oparty o podstawowe słownictwo i wyrażenia. Praca w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru. Projekt zbudowany w oparciu o proste zdania. Praca zawierająca sporo błędów językowych. Widoczny większy stopień samodzielności. Ograniczone słownictwo. Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu i możliwości leksykalnych. Zdania proste, ale w większości poprawne. Pojedyncze błędy językowe. Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne. Lekcje Hello, I'm Rob. 2 Her name's Jodie. 3 How old are you? 4 The English language 5 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń przedstawia się. Potrafi przywitać się i przedstawić: Hi / Hello! I'm.... Potrafi przywitać się, przedstawić: Hi / Hello! I m..., My name s Potrafi przywitać się, przedstawić, zapytać o imię: Hi / Hello! I m..., My name s, What s your name? Potrafi przywitać się, przedstawić, zapytać o imię: Hi / Hello! I m..., My name s, What s your name? Prowadzi swobodny dialog, wita osoby: Welcome to Uczeń przedstawia członków swojej rodziny. Wymienia członków swojej rodziny. Krótko opisuje swoją rodzinę: This is my mother Ann. Dokładnie opisuje swoją rodzinę. Dokładnie opisuje rodzinę, rozmawia na temat rodziny, 6 / 48

7 zadaje pytania o imiona innych osób: What s his / her name? Uczeń mówi, co posiada. uzupełnia zdania przymiotnikami dzierżawczymi: my, your, his, her. uzupełnia zdania przymiotnikami dzierżawczymi: my, your, his, her. Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami dzierżawczymi: my, his, her. Poprawnie uzupełnia zdania i stosuje w wypowiedzi przymiotniki dzierżawcze: my, his, her. Zna większość liczebników 1-50, ale popełnia liczne błędy przy ich zapisywaniu. Zna i potrafi zapisać większość liczebników Zna wszystkie liczebniki 1-50, przy zapisywaniu popełnia sporadyczne błędy w pisowni. Całkowicie poprawnie stosuje i zapisuje liczebniki Uczeń opisuje ludzi. Zna kilka spośród poznanych nazw krajów anglojęzycznych. Zna większość poznanych nazw krajów anglojęzycznych i odpowiadających im narodowości. Zna nazwy poznanych krajów anglojęzycznych i odpowiadające im narodowości. Potrafi podać kraj pochodzenia osób. Zna nazwy poznanych krajów anglojęzycznych i odpowiadające im narodowości. Potrafi podać kraj pochodzenia osób oraz ich narodowość. Uczeń podaje swój wiek. Uczeń prosi o informacje. Odpowiada na pytanie o wiek: I m ten. Pyta o wiek: How old are you? i odpowiada na takie pytanie. pyta o wiek innych osób: How old is Mark? i odpowiada: He is Swobodnie rozmawia na temat wieku różnych osób (w pełni poprawnie stosuje formy czasownika to be): How old are you / is he? I m Are you too? Uczeń udziela podstawowych informacji o sobie. W niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia zdania formami: am, m not, is, s, are. uzupełnia zdania i dialogi formami: am, m not, is, s, are. uzupełnia dialogi i e formami: am, m not, is, s, are. Prawidłowo uzupełnia dialogi i e formami: am, m not, is, s, are. Uczeń posiada świadomość językową. Wykonuje projekt English words. Wykonuje projekt English words. Wykonuje projekt English words. Wykonuje projekt English words. 7 / 48

8 Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 1-5 (Test Master CD-ROM). 8 / 48

9 Lekcje They're American. 7 Is it an orange tree? 8 They're mangoes. 9 Cities and capitals 10 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń przedstawia siebie. Uczeń opisuje ludzi. Odpowiada na pytanie o pochodzenie i narodowość: I m from Poland. I m Polish. Pyta drugą osobę o pochodzenie, odpowiada na pytanie o pochodzenie i narodowość. Wykorzystuje część poznanych słów: Where are you from? Pyta drugą osobę o narodowość i pochodzenie, wykorzystuje większość poznanych słów. Pyta drugą osobę o jej narodowość i pochodzenie oraz pochodzenie innych osób, wykorzystuje wszystkie poznane słowa: Where is she from? Is she Italian? i odpowiada na podobne pytania. Uczeń opisuje ludzi. W niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia zdania formami: m, are, s, isn t, aren t. uzupełnia zdania formami: m, are, s, isn t, aren t. uzupełnia zdania i dialogi formami: m, are, s, isn t, aren t. Prawidłowo uzupełnia dialogi i teksty formami m, are, s, isn t, aren t. Uczeń opisuje przedmioty. Uczeń prosi o informacje. Nazywa niektóre przedmioty, sporadycznie poprawnie stosuje przedimek a / an: It is a Nazywa większość przedmiotów, częściowo poprawnie stosuje przedimek a Nazywa praktycznie wszystkie przedmioty, w większości poprawnie stosuje przedimek a Nazywa wszystkie przedmioty, poprawnie stosuje przedimek a / an. Zadaje pytanie o 9 / 48

10 box. / an. / an. Zadaje pytanie o przedmioty: What s this? i odpowiada na takie pytanie. przedmioty: What s this / that? i odpowiada na takie pytania. Uczeń opisuje przedmioty. tworzy liczbę mnogą rzeczowników (zna część nazw owoców): one lemon two lemons. W częściowo poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Uczeń opisuje przedmioty. Uczeń prosi o informacje. podpisuje obrazki zaimkami wskazującymi: these / those. Sporadycznie poprawnie pyta o przedmioty w liczbie mnogiej: What are these / those? pyta o przedmioty w liczbie mnogiej: What are these / those? Prawidłowo zadaje pytania o przedmioty w liczbie mnogiej: What are these / those? Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe. przeczytanych tekstów. przeczytanych tekstów. wyszukuje informacje szczegółowe. przeczytanych tekstów. wyszukuje informacje szczegółowe. przeczytanych tekstów. Poprawnie i samodzielnie wyszukuje informacje szczegółowe. Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe. Uczeń zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego. wysłuchanego tekstu. wysłuchanego tekstu. wyszukuje informacje szczegółowe. wysłuchanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. przekazuje uzyskane informacje (opis osoby). wysłuchanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. Poprawnie i samodzielnie przekazuje uzyskane informacje (opis osoby). Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt Where I m from. Wykonuje projekt Where I m from. Wykonuje projekt Where I m from. Wykonuje projekt Where I m from. 10 / 48

11 Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 6-10 (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test umiejętności językowych z lekcji 1-10 (Test Master CD-ROM). Lekcje Where is it? 12 Here's Leo's towel. 13 There are fifteen bathrooms. 14 Green houses 15 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, dom, życie rodzinne i towarzyskie. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń opisuje miejsca Uczeń prosi o informacje. dopasowuje przyimki miejsca: in, on, under i behind do obrazków. Częściowo poprawnie stosuje nazwy prostych przedmiotów, często myli nazwy pomieszczeń. odpowiada na pytanie o położenie przedmiotów: It's on the desk. Częściowo poprawnie stosuje nazwy prostych przedmiotów i nazwy pomieszczeń. Zadaje pytanie o położenie przedmiotów, w większości poprawnie odpowiada: Where's the mobile phone? It's under the bed. W większości poprawnie stosuje nazwy pomieszczeń i prostych przedmiotów. Swobodnie rozmawia na temat położenia przedmiotów zadaje pytania i odpowiada na nie. Poprawnie stosuje nazwy pomieszczeń i prostych przedmiotów. Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania przedimkami: a / an, the. uzupełnia zdania przedimkami: a / an, the. uzupełnia zdania przedimkami: a / an, the. W pełni poprawnie uzupełnia zdania przedimkami: a / an, the. 11 / 48

12 Uczeń mówi, co posiada. Rozumie bardzo proste wypowiedzi zawierające formy dopełniacza saksońskiego. tworzy formę dopełniacza saksońskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej; sporadycznie poprawnie stosuje je w wypowiedzi. tworzy formę dopełniacza saksońskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej; w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi. Poprawnie tworzy i stosuje w wypowiedzi formę dopełniacza saksońskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej. Uczeń opisuje miejsca. Krótko opisuje, co znajduje się w pokoju, stosuje konstrukcję there is, ale popełnia liczne błędy przy użyciu a / some / any. Krótko opisuje, co znajduje się w pokoju, stosuje konstrukcję there is / are, popełnia częste błędy przy użyciu a / some / any. W miarę dokładnie i zasadniczo poprawnie opisuje pokój, stosuje konstrukcję there is / are i słowa a / some / any. Swobodnie rozmawia na temat wyglądu pokoju, zadaje pytania i odpowiada, stosując konstrukcję there is / are oraz słowa a/some / any. Wypowiedź jest w pełni poprawna. Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe. przeczytanego tekstu. przeczytanego tekstu. wyszukuje informacje szczegółowe. Popełnia błędy językowe przekazując informacje po angielsku. przeczytanego tekstu. wyszukuje informacje szczegółowe. Czasami ma trudność z przekazaniem informacji po angielsku. przeczytanego tekstu. Poprawnie i samodzielnie wyszukuje informacje szczegółowe. Odpowiada na dodatkowe pytania nauczyciela. Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe. wysłuchanego tekstu. wysłuchanego tekstu. wyszukuje informacje szczegółowe. wysłuchanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. wysłuchanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. Samodzielnie poprawia błędne informacje w zadaniu. Uczeń współdziała w grupie w Wykonuje projekt My ideal Wykonuje projekt My ideal Wykonuje projekt My ideal Wykonuje projekt My ideal 12 / 48

13 pracach projektowych. house. house. house. house. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji (Test Master CD-ROM). Lekcje I've got green eyes. 17 How many chicks...? 18 What time is it? 19 Our houses 20 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, dom, życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBR Uczeń opisuje ludzi. opisuje swój wygląd: I have got. Poprawnie opisuje swój wygląd: I have got Opisuje wygląd innych osób, częściowo poprawnie stosując formę has got oraz niektóre poznane słowa: He's got wavy hair. Poprawnie opisuje wygląd swój i innych osób, prawidłowo stosując formy czasownika have got w zdaniach twierdzących i przeczących oraz poznane słownictwo. Dokładnie opisuje wygląd zewnętrzny swój i innych osób, prawidłowo stosując wszystkie formy czasownika have got. Stosuje bogate słownictwo. Uczeń opisuje miejsca. Sporadycznie poprawnie uzupełnia tekst (opis farmy) formami czasownika have got. uzupełnia tekst (opis farmy) formami czasownika have got. uzupełnia tekst (opis farmy) formami czasownika have got. Popełnia błędy, zadaje pytania. Poprawnie uzupełnia tekst (opis farmy) formami czasownika have got. Zna większość liczebników 50- Zna i potrafi zapisać większość Zna wszystkie liczebniki , Całkowicie poprawnie stosuje i 13 / 48

14 100, ale popełnia liczne błędy przy pisaniu. liczebników przy zapisywaniu popełnia sporadyczne błędy w pisowni. zapisuje liczebniki Uczeń opisuje miejsca. Uczeń prosi o informacje. układa zdania ze słówkami some / any i nazwami zwierząt w liczbie mnogiej, np. We've got some cows. Popełnia częste błędy przy zastosowaniu form nieregularnych. układa zdania ze słówkami some / any i nazwami zwierząt w liczbie mnogiej. Popełnia sporadyczne błędy przy zastosowaniu form nieregularnych. Zasadniczo poprawnie układa zdania ze słówkami some / any i nazwami zwierząt w liczbie mnogiej. W większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi. Zadaje pytania, np. Have you got any cows? Prawidłowo posługuje się słówkami some / any oraz formami nieregularnymi rzeczowników w liczbie mnogiej. Zadaje pytania. Uczeń wyszukuje proste informacje w wysłuchanym tekście. Uczeń prosi o informacje. zapisuje i podaje godziny (pełne i wpół do...). zapisuje i podaje godziny (pełne i wpół do...). Zadaje pytanie What time is it? zapisuje i podaje godziny (wszystkie formy). Zadaje pytanie What time is it? Prawidłowo zapisuje i podaje godziny (wszystkie formy). Zadaje pytanie What time is it? Uczeń prosi o informacje. Uczeń przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. Uczeń zadaje pytania o program telewizyjny, np. When's the School of Rock? Uczeń zadaje pytania o program telewizyjny i częściowo poprawnie przedstawia go. Stosuje przyimki on / at z godzinami. Uczeń zadaje pytania o program telewizyjny i w większości poprawnie przedstawia go. Stosuje przyimki on / at z dniami tygodnia i godzinami. Poprawnie przedstawia program telewizyjny i zadaje pytania na jego temat. Stosuje przyimki on / at z dniami tygodnia i godzinami. Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe. przeczytanych tekstów. przeczytanych tekstów. W większości poprawnie dobiera zdjęcia domów do osób. przeczytanych tekstów. Poprawnie dobiera zdjęcia domów do osób. Częściowo poprawnie dobiera pytania do odpowiedzi. przeczytanych tekstów. Poprawnie i samodzielnie dobiera zdjęcia domów do osób oraz pytania do odpowiedzi. 14 / 48

15 Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe. Uczeń opisuje miejsca. wysłuchanego tekstu. wysłuchanego tekstu. wyszukuje informacje szczegółowe. wysłuchanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. opisuje znane sobie mieszkanie lub dom. wysłuchanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. Samodzielnie i poprawnie opisuje znane sobie mieszkanie lub dom. Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt A holiday house. Wykonuje projekt A holiday house. Wykonuje projekt A holiday house. Wykonuje projekt A holiday house. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test umiejętności językowych z lekcji (Test Master CD-ROM). 15 / 48

16 Lekcje Help! I can't swim! 22 Can I help you? 23 Don't move! 24 Amazing animals 25 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, żywienie, zakupy i usługi, sport, świat przyrody. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń mówi, co potrafi zrobić. Opisuje swoje umiejętności przy użyciu minimalnego zasobu leksykalnego: I can swim. Opisuje swoje umiejętności, wykorzystuje połowę poznanego słownictwa: I can swim. I can t. Opisuje swoje umiejętności, wykorzystuje większość poznanego słownictwa. Pyta kolegę o umiejętności: Can you sing? Dokładnie opisuje umiejętności swoje i innych osób: I can swim fifty metres but I can t He / She can Swobodnie rozmawia o umiejętnościach, zadaje pytania, odpowiada. Uczeń opisuje miejsca. Uczeń mówi, co potrafi zrobić. Pisze krótki i prosty z wakacji do kolegi lub koleżanki. Gra jest odtwórcza i zawiera liczne błędy językowe. Uczeń nie opisuje, co potrafi zrobić lub robi to w sposób trudny do zrozumienia. pisze e- mail z wakacji do kolegi lub koleżanki. Opisując swoje umiejętności, ale popełnia liczne błędy. pisze do kolegi lub koleżanki, poprawie opisując pobyt w ośrodku Camp Crystal. Opisuje swoje umiejętności. Samodzielnie i poprawnie pisze do kolegi lub koleżanki, poprawie opisując pobyt w ośrodku Camp Crystal. Opisuje swoje umiejętności. Stosuje bogate słownictwo. Uczeń wyraża prośby. Składa zamówienie: A hot chocolate, please. Składa zamówienie: Can I have, please? Składa zamówienie: Can I have..., please? Odpowiada jako kelner: Yes, sure. Prowadzi dialog w kawiarni (w roli klienta i kelnera), wykorzystuje wszystkie poznane słowa i zwroty. 16 / 48

17 Uczeń prosi o informacje. Uczeń przekazuje informacje na podstawie usłyszanego tekstu. zapisuje i podaje ceny (tylko całe funty). zapisuje i podaje ceny (wszystkie). Poprawnie zapisuje i podaje ceny (wszystkie). W większości poprawnie pyta o cenę: How much is / are...? Poprawnie zapisuje i podaje ceny (wszystkie). Poprawnie pyta o cenę, stosując How much is... / are...? Uczeń reaguje na polecenia. nazywa części ciała. Wykonuje niektóre usłyszane polecenia. nazywa części ciała. Wykonuje większość usłyszanych poleceń. Wydaje polecenia, wykorzystuje niektóre poznane czasowniki. Zasadniczo poprawnie nazywa części ciała. Wykonuje wszystkie usłyszane polecenia. Wydaje polecenia, wykorzystuje większość poznanych czasowników. Poprawnie nazywa wszystkie części ciała. Prawidłowo wydaje polecenia, poprawnie nazywa wszystkie części ciała i wykorzystuje wszystkie poznane czasowniki. Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe. Rozwiązuje quiz i odczytuje poprawne odpowiedzi. Rozwiązuje quiz i odczytuje poprawne odpowiedzi. Częściowo rozumie podane wyjaśnienia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie testu wyboru. Rozwiązuje quiz i odczytuje poprawne odpowiedzi i ich wyjaśnienia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie testu wyboru. Rozwiązuje quiz i odczytuje poprawne odpowiedzi i ich wyjaśnienia. Poprawnie rozwiązuje zadanie testu wyboru. Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe. wysłuchanego tekstu. wysłuchanego tekstu. wyszukuje informacje szczegółowe. wysłuchanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. wysłuchanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. Potrafi poprawnie zapisać brakujące słowa. Uczeń przedstawia swoje upodobania. Nazywa swoje ulubione zwierzę. Nazywa swoje ulubione zwierzę. Opisuje je częściowo poprawnie przy użyciu kilku prostych słów. Poprawnie nazywa i opisuje swoje ulubione zwierzę. W większości poprawnie mówi, co to zwierzę potrafi i nie potrafi zrobić. Wypowiedź jest bogata leksykalnie. Samodzielnie i poprawnie nazywa i opisuje swoje ulubione zwierzę. Poprawnie mówi, co to zwierzę potrafi i nie potrafi zrobić. Wypowiedź jest bogata leksykalnie. 17 / 48

18 Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt My favourite animal. Wykonuje projekt My favourite animal. Wykonuje projekt My favourite animal. Wykonuje projekt My favourite animal. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji (Test Master CD-ROM). 18 / 48

19 Lekcje Do you like this T-shirt? 27 They sleep in caves. 28 She has lessons at the studio. 29 A day at my school 30 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, szkoła, świat przyrody. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń przedstawia swoje upodobania. Uczeń opisuje przedmioty. Wymienia ubrania, które mu się podobają, stosuje część poznanych wyrazów. stosuje formą twierdzącą czasownika like: I like this T-shirt. Wymienia ubrania, które mu się podobają lub nie, stosuje większość poznanych wyrazów, częściowo poprawnie stosuje formy przeczące: I don t like Opisuje ubrania, które mu się podobają lub nie, stosując w większości poprawnie formy z czasownikiem like oraz większość poznanych przymiotników: I don't like the shoes. They are ugly. Wyraża opinię na temat ubrań. Rozmawia o ubraniach, zadaje pytania. W odpowiedziach stosuje wszystkie poznane przymiotniki. Sporadycznie poprawnie uzupełnia dialog zaimkami: me, you, him, her, it, us, them. uzupełnia dialog zaimkami: me, you, him, her, it, us, them. Sporadycznie poprawnie stosuje je w wypowiedzi. uzupełnia dialog zaimkami: me, you, him, her, it, us, them. stosuje je w wypowiedzi. Poprawnie uzupełnia dialog zaimkami: me, you, him, her, it, us, them i prawidłowo stosuje je w wypowiedzi. Uczeń przekazuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu. uzupełnia zdania opisujące uzupełnia zdania opisujące Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania opisujące Całkowicie poprawnie uzupełnia zdania opisujące zwierzęta 19 / 48

20 zwierzęta czasownikami w czasie Present Simple. zwierzęta czasownikami w czasie Present Simple. zwierzęta czasownikami w czasie Present Simple. czasownikami w czasie Present Simple Uczeń przekazuje informacje uzyskane z wysłuchanego tekstu. Krótko opisuje żyrafy, popełnia liczne błędy językowe. Krótko opisuje żyrafy, popełnia kilka błędów językowych. W miarę dokładnie opisuje żyrafy, popełnia sporadyczne błędy językowe. Dokładnie i poprawnie opisuje żyrafy, stosuje bogate słownictwo. Uczeń przekazuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu. uzupełnia zdania w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple. uzupełnia zdania w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple. Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple. Prawidłowo uzupełnia zdania w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple. Uczeń opisu czynności życia codziennego. Sporadycznie poprawnie stosuje w wypowiedzi (zdania twierdzące, przeczące, pytające) formy czasu Present Simple dla 3. osoby liczby pojedynczej. stosuje w wypowiedzi (zdania twierdzące, przeczące, pytające) formy czasu Present Simple dla 3 osoby liczby pojedynczej. stosuje w wypowiedzi (zdania twierdzące, przeczące, pytające) formy czasu Present Simple dla 3. osoby liczby pojedynczej. W pełni poprawnie stosuje w wypowiedzi (zdania twierdzące, przeczące, pytające) formy czasu Present Simple dla 3. osoby liczby pojedynczej. Uczeń opisu czynności życia codziennego. opisuje swój dzień w czasie Present Simple przy użyciu części poznanych czasowników. Poprawnie opisuje swój dzień w czasie Present Simple przy użyciu części poznanych czasowników. Poprawnie opisuje swój dzień w czasie Present Simple przy użyciu większości poznanych czasowników. Poprawnie i dokładnie opisuje swój dzień w czasie Present Simple przy użyciu wszystkich poznanych czasowników. Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe. przeczytanego tekstu. wyszukuje informacje szczegółowe. Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. Wyszukuje i podaje podobne informacje o drugiej z opisanych osób. Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe. wysłuchanego tekstu. wysłuchanego tekstu. wyszukuje informacje wysłuchanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. wysłuchanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. Potrafi poprawnie 20 / 48

21 szczegółowe. zapisać brakujące słowa. Uczeń opisuje czynności życia codziennego. Odpowiada bardzo krótko na część pytań. Popełnia liczne błędy językowe niektóre z nich uniemożliwiają komunikację. odpowiada na pytania. Popełnia liczne błędy językowe, które zwykle nie zakłócają komunikacji. odpowiada na pytania. Stosuje odpowiednie słownictwo i struktury gramatyczne. Samodzielnie i poprawnie odpowiada na pytania. Stosuje bogate słownictwo i prawidłowo poznaje struktury gramatyczne. Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt My school day. Wykonuje projekt My school day. Wykonuje projekt My school day. Wykonuje projekt My school day. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test umiejętności językowych z lekcji (Test Master CD-ROM). 21 / 48

22 Lekcje I often read in bed. 32 I'm walking to the London Eye! 33 What's the weather like? 34 Weather in the USA 35 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka, świat przyrody. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń opisuje czynności dnia codziennego. wstawia w zdaniach przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never. Sporadycznie poprawnie stosuje przysłówki częstotliwości w wypowiedzi. wstawia w zdaniach przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never. stosuje przysłówki częstotliwości w wypowiedzi. Zasadniczo poprawnie wstawia w zdaniach przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never. stosuje przysłówki częstotliwości w wypowiedzi. W pełni poprawnie wstawia w zdaniach przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never. Prawidłowo stosuje przysłówki częstotliwości w wypowiedzi. Uczeń opisuje ludzi. opisuje obrazki zdaniami w czasie Present Continuous. Sporadycznie poprawnie posługuje się czasem Present Continuous w wypowiedzi. opisuje obrazki zdaniami w czasie Present Continuous. posługuje się czasem Present Continuous w wypowiedzi. Zasadniczo poprawnie opisuje obrazki zdaniami w czasie Present Continuous. posługuje się czasem Present Continuous w wypowiedzi. Całkowicie poprawnie opisuje obrazki zdaniami w czasie Present Continuous. Zadaje pytania i odpowiada na nie. Poprawnie posługuje się czasem Present Continuous w wypowiedzi. Uczeń opisuje miejsca. opisuje pogodę, podpisując obrazki. Krótko opisuje pogodę. Wykorzystuje część poznanych Pyta o pogodę, krótko opisuje pogodę, wykorzystuje większość poznanych Swobodnie rozmawia na temat pogody, wykorzystuje wszystkie poznane zwroty, zadaje pytania, odpowiada. 22 / 48

23 Uczeń opisuje miejsca. Uczeń podaje informacje na swój temat. Z pomogą nauczyciela pisze pocztówkę z wakacji do kolegi/koleżanki. Opisuje miejsce pobytu. Sporadycznie poprawnie opisuje pogodę oraz czynności, które wykonuje. Z pomocą nauczyciela pisze pocztówkę z wakacji do kolegi/koleżanki. Częściowo poprawnie opisuje miejsce pobytu, pogodę oraz czynności, które wykonuje. Samodzielnie pisze pocztówkę z wakacji do kolegi/koleżanki. opisuje miejsce pobytu, pogodę oraz czynności, które wykonuje. Samodzielnie pisze pocztówkę z wakacji do kolegi/koleżanki. Poprawnie opisuje miejsce pobytu, pogodę oraz czynności, które wykonuje. Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe. przeczytanego tekstu dopasowuje niektóre opisy do zdjęć. przeczytanego tekstu dopasowuje opisy do zdjęć. wyszukuje informacje szczegółowe. przeczytanego tekstu dopasowuje opisy do zdjęć. Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. przeczytanego tekstu dopasowuje opisy do zdjęć. Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. Poprawia zdania zawierające błędne informacje. Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu. niektórych wysłuchanych wypowiedzi. Do niektórych z nich potrafi dopasować zdjęcia. wysłuchanych wypowiedzi. Potrafi dopasować do nich zdjęcia. wysłuchanych wypowiedzi. Potrafi dopasować do nich zdjęcia. Wyjaśnia, dlaczego dokonał takiego wyboru. wysłuchanych wypowiedzi. Potrafi dopasować do nich zdjęcia. Potrafi streścić sens wypowiedzi. Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt The seasons in my country. Wykonuje projekt The seasons in my country. Wykonuje projekt The seasons in my country. Wykonuje projekt The seasons in my country. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji (Test Master CD-ROM). 23 / 48

24 Lekcje She works abroad. 37 When's your birthday? 38 I want to buy a map. 39 Festivals 40 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, praca, zakupy i usługi, kultura. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń opisuje ludzi. Opisuje pracę i zajęcia ludzi. Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy. Opisuje pracę i zajęcia ludzi. uzupełnia zdania czasownikami w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy. Opisuje pracę i zajęcia ludzi. uzupełnia zdania czasownikami w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy. Opisuje pracę i zajęcia ludzi. Całkowicie poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy. Zna część nazw miesięcy. Ma problem z ich zapisaniem. Zna nazwy miesięcy. Czasami popełnia błędy w ich zapisie słownym. Zna nazwy miesięcy i potrafi je poprawnie zapisać. Zna nazwy miesięcy i potrafi je poprawnie zapisać. Zna część liczebników porządkowych. Sporadycznie potrafi je zapisać. Zna większość liczebników porządkowych. Częściowo poprawnie potrafi je zapisać. Zna liczebniki porządkowe. W większości potrafi je poprawnie zapisać. Zna liczebniki porządkowej i potrafi je zapisać. Uczeń podaje swój wiek. Prawidłowo podaje datę swoich urodzin. Prawidłowo podaje datę swoich urodzin. podaje inne daty. Prawidłowo podaje datę swoich urodzin. W większości poprawnie podaje inne daty. Prawidłowo podaje datę swoich urodzin. Poprawnie podaje inne daty. 24 / 48

25 Uczeń przedstawia swoje upodobania. Nazywa swój ulubiony dzień. Nazywa swój ulubiony dzień i częściowo poprawnie uzasadnia swój wybór. Nazywa swój ulubiony dzień i poprawnie uzasadnia swój wybór. mówi, co wtedy robi. Nazywa swój ulubiony dzień i poprawnie uzasadnia swój wybór. Poprawnie i samodzielnie mówi, co wtedy robi. Uczeń opisuje miejsca. wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. dopasowuje miejsca do czynności, które można w nich wykonać: cinema see the new James Bond film. wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. Poprawnie dopasowuje miejsca do czynności, które można w nich wykonać. Zasadniczo poprawnie wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. Poprawnie dopasowuje miejsca do czynności, które można w nich wykonać. Dokładnie i prawidłowo opisuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. Pyta o położenie miejsc. Poprawnie dopasowuje miejsca do czynności, które można w nich wykonać. Uczeń przedstawia informacje o sobie. Uczeń opisuje miejsca. Sporadycznie poprawnie tworzy zdania z let's i czasownikiem want to. tworzy zdania z let's i czasownikiem want to. W prosty sposób proponuje koledze/koleżance wspólne spędzenie czasu. proponuje wspólne zrobienie czegoś, określa, co chce robić: Let s go to the cinema. I want to have a snack. W większości poprawnie pisze do kolegi/koleżanki z propozycją wspólnego spędzenia czasu. Swobodnie i poprawnie rozmawia z kolegą o tym, co chce robić: Let s go to the cinema. I want to have a snack. Właściwie reaguje na usłyszane propozycje. Pisze krótki do kolegi lub koleżanki z propozycją wspólnego spędzenia czasu. Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe. przeczytanego tekstu. przeczytanego tekstu. wyszukuje informacje szczegółowe. przeczytanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. przeczytanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. Wyszukuje i podaje podobne informacje o drugiej z opisanych osób. Uczeń rozumie ogólny sens 25 / 48

26 prostego tekstu. Uczeń rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnych. wysłuchanego tekstu. wysłuchanego tekstu. rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnych. wysłuchanego tekstu. Poprawnie rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnych. wysłuchanego tekstu. Poprawnie rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnych. Potrafi uzasadnić swój wybór. Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt A festival in my country. Wykonuje projekt A festival in my country. Wykonuje projekt A festival in my country. Wykonuje projekt A festival in my country. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test umiejętności językowych z lekcji (Test Master CD-ROM). 26 / 48

27 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie programowej (obowiązującej od września 2009 roku) a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie wytycznych MEN. Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu języka obcego nowożytnego. Ogólne kryteria oceny projektów językowych przedstawione są w tabeli na stronie 2. Pod koniec każdej sekcji kryteriów oceniania podane są testy, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. Wszystkie testy znajdują się na płytach Test Master CD-ROM, które są dostępne tylko dla nauczycieli. Są to zarówno testy gramatyczno-leksykalne jak i testy umiejętności językowych. Przeliczenie wyniku punktowego na ocenę powinno być zgodne z zasadami oceniania obowiązującymi w danej szkole. 27 / 48

28 KRYTERIA OCENIANIA SKY HIGH 2 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania materiału wiedza i umiejętności na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału wolne tempo wypowiedzi proste zdania właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia logiczna konstrukcja wypowiedzi niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; poprawna wymowa i intonacja wypowiedź w pełni zrozumiała poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść i słownictwo poprawna wymowa i intonacja, zbliżona do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji wypowiedź w całości zrozumiała bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi 28 / 48

29 PROJEKTÓW Projekt oparty o podstawowe słownictwo i wyrażenia. Praca w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru. Projekt zbudowany w oparciu o proste zdania. Praca zawierająca sporo błędów językowych. Widoczny większy stopień samodzielności. Ograniczone słownictwo. Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu i możliwości leksykalnych. Zdania proste, ale w większości poprawne. Pojedyncze błędy językowe. Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne. Lekcje We live in Wembley too! 2 What are you doing? 3 I love playing football. 4 Favourite sports 5 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, kultura, sport. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. 29 / 48

30 uzupełnia zdania w czasie Present Simple. uzupełnia zdania w czasie Present Simple. Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania w czasie Present Simple. Poprawnie posługuje się czasem Present Simple przy uzupełnianiu tekstu. Uczeń opowiada o czynnościach dnia codziennego. Sporadycznie poprawnie stosuje czas Present Simple, by opowiadać o czynnościach dnia codziennego. stosuje czas Present Simple, by opowiadać o czynnościach dnia codziennego. stosuje czas Present Simple, by opowiadać o czynnościach dnia codziennego. Poprawnie stosuje czas Present Simple, by opowiadać o czynnościach dnia codziennego. uzupełnia zdania w czasie Present Continuous. uzupełnia zdania w czasie Present Continuous. Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania w czasie Present Continuous. Poprawnie posługuje się czasem Present Continuous przy uzupełnianiu tekstu. Uczeń opowiada o czynnościach dnia codziennego. Sporadycznie poprawnie stosuje w wypowiedzi czas Present Continuous, by nazwać czynności, które wykonuje. stosuje w wypowiedzi czas Present Continuous, by nazwać czynności, które wykonuje. stosuje w wypowiedzi czas Present Continuous, by nazwać i opisać czynności, które wykonuje. Poprawnie stosuje czas Present Continuous w wypowiedzi - nazywa i opisuje czynności, które wykonuje. W niewielkim stopniu uzupełnia zdania czasownikami w czasach Present Simple i Present Continuous. uzupełnia zdania czasownikami w czasach Present Simple i Present Continuous. uzupełnia zdania czasownikami w czasach Present Simple i Present Continuous. Poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasach Present Simple i Present Continuous. Uczeń przedstawia swoje upodobania. Krótko wymienia sporty, które lubi: I like swimming. Krótko wymienia sporty, które lubi i których nie lubi, stosuje podstawowe wyrażenia: like, don t like, hate Mówi o sportach, które lubi i których nie lubi, stosuje różne konstrukcje: like, hate, prefer... to Swobodnie i poprawnie opisuje swoje ulubione sporty. Uczeń opisuje ludzi. Krótko wymienia sporty, które mówi o Swobodnie i poprawnie opisuje 30 / 48

31 lubi inna osoba: football. ulubionych sportach innej osoby: He likes football. opisuje ulubione sporty innej osoby: He hates playing volleyball. ulubione sporty innej osoby: He likes football but he prefers rugby. Uczeń prosi o informacje. Rozumie bardzo proste pytania dotyczące sportu; z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie na nie odpowiada. Rozumie pytania dotyczące sportu i częściowo poprawnie na nie odpowiada. Prowadzi krótką rozmowę na temat sportu, w większości poprawnie zadaje pytania. Prowadzi rozbudowany dialog na temat sportu, prawidłowo zadaje pytania i odpowiada. Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach projektowych. Wykonuje projekt My favourite sport. Wykonuje projekt My favourite sport. Wykonuje projekt My favourite sport. Wykonuje projekt My favourite sport. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 1-5 (Test Master CD-ROM). 31 / 48

32 Lekcje Is that bag yours? 7 Have we got any tomatoes? 8 There isn't much traffic. 9 Is fast food bad for you? 10 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, dom, szkoła, żywienie, zdrowie. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. uzupełnia zdania zaimkami: mine, yours, his, hers, ours, theirs. uzupełnia zdania zaimkami: mine, yours, his, hers, ours, theirs. stosuje je w wypowiedzi. Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania zaimkami: mine, yours, his, hers, ours, theirs. stosuje je w wypowiedzi. Poprawnie stosuje zaimki dzierżawcze w wypowiedzi oraz uzupełnia nimi zdania. Uczeń prosi o informacje. Pyta o przynależność przedmiotów: Whose bag is it? Pyta o przynależność przedmiotów: Whose bag is it? zadaje pytania i odpowiada na pytania Poprawnie zadaje pytania o przynależność przedmiotów 32 / 48

33 odpowiada na to pytanie: It s Jack s. It s his. o przynależność przedmiotów (w liczbie pojedynczej i mnogiej): Whose scarf is it? Whose gloves are they? It s Jack s / his. They re Mrs Hunt s / hers. oraz odpowiada na nie (w liczbie pojedynczej i mnogiej): Whose scarf is it? Whose gloves are they? It s Jack s / his. They re Mrs Hunt s / hers. dzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne. dzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne. Zasadniczo poprawnie dzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne. Poprawnie dzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne. Uczeń opisuje miejsca. Sporadycznie poprawnie stosuje konstrukcję there is / there are, by opisywać miasto. stosuje konstrukcję there is / there are, by opisywać miasto. stosuje konstrukcję there is / there are, by opisywać miasto. W pełni poprawnie stosuje konstrukcję there is / there are, by opisywać miasto. Sporadycznie poprawnie stosuje w wypowiedzi: a / an, some przed rzeczownikami. stosuje w wypowiedzi: a / an, some przed rzeczownikami. stosuje w wypowiedzi: a / an, some przed rzeczownikami. Prawidłowo stosuje w wypowiedzi: a / an, some przed rzeczownikami. uzupełnia zdania słowami: much, many, a lot of przed rzeczownikami policzalnymi / niepoliczalnymi. uzupełnia zdania słowami: much, many, a lot of przed rzeczownikami policzalnymi / niepoliczalnymi. Częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi. Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania słowami: much, many, a lot of przed rzeczownikami policzalnymi / niepoliczalnymi. W większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi. Poprawnie uzupełnia zdania słowami: much, many, a lot of przed rzeczownikami policzalnymi / niepoliczalnymi i stosuje je w wypowiedzi. Uczeń opisuje miejsca. Pisze i opisuje swoje miasto. Praca jest w większości Pisze i opisuje swoje miasto. Praca jest częściowo Pisze i opisuje swoje miasto. Praca jest w większości Pisze i opisuje swoje miasto. Praca jest w całości 33 / 48

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 Polecenia wydawane w klasie Pytania zadawane w klasie Wyposażenie sali lekcyjnej Kolory

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski . Cele przedmiotowego systemu oceniania. Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła w Piekarach Śląskich PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA język angielski 1 1. Przedmiotowy system oceniania reguluje sposób rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAKRES PODSTAWOWY Spis treści I. Podstawa prawna... 2 II. Cele Przedmiotowego Oceniania... 2 III.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach I VI w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku PODSTAWA PRAWNA Przedmiotowy system oceniania z języków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 GIMNAZJUM W MALANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości MJP Investments Matthew Payne. ul. Jagiełły 2, 32-400 Myślenice.

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM 1 Przedmiotowy system oceniania jest oparty na WSO i uwzględnia specyfikę

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs kontynuacyjny (III.1) dla klas 1-3 gimnazjum zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 roku III etap edukacyjny maj 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1. Cele systemu oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH: 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ 1-3 GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁASINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH: 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ 1-3 GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁASINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH: 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ 1-3 GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁASINIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) języków obcych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Człowiek dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Dom dopuszczająca dostateczna dobra

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Człowiek dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Dom dopuszczająca dostateczna dobra Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Kryteria odnoszą się do podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Aby uzyskać ocenę należy spełniać kryteria na oceny niższe i na ocenę wymaganą tzn

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Mogą

Bardziej szczegółowo