KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press"

Transkrypt

1 KRYTERI OCENINI do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press SZKOŁ PODSTWOW KLS V KRYTERI OCENINI Rok szkolny 2011/2012 Celina Kraszewska, Izabela Krotowska, Monika Wojewódka, Małgorzata Czajkowska Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie programowej (obowiązującej od września 2009 roku) a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. - Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i poza tym jest laureatem konkursów lub olimpiad z języka angielskiego, wykazuje duże zaangażowanie na lekcjach oraz wykonuje dodatkowe prace. - posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub Unit 1. t home. DOPUSZCZJĄC kilka podstawowych wyrazów. uzupełnia zdania konstrukcjami there is/there are. DOSTTECZN połowę zwrotów. konstrukcjami there is/there are. zwrotów. konstrukcjami there is/there are. BRDZO wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. posługuje się konstrukcjami there is/there are przy uzupełnianiu

2 w konstrukcje there is/there are. W niewielkim stopniu uzupełnia zdania przyimkami miejsca. uzupełnia zdania przedimkami a,an,the. zwroty dotyczące zapraszania osób w różne miejsca. konstrukcje there is/there are. przyimkami miejsca. przedimkami a,an,the. zwroty dotyczące zapraszania osób w różne miejsca w konstrukcje there is/there are. przyimkami miejsca. przedimkami a,an,the. w zwroty dotyczące zapraszania osób w różne miejsca. tekstu. konstrukcje there is/there are w. przyimkami miejsca. przedimkami a,an,the. Swobodnie w zwroty dotyczące zapraszania osób w różne miejsca. mówi o domach i ogrodach w Wielkiej Brytanii. My ideal house and garden. mówi o domach i ogrodach w Wielkiej Brytanii. My ideal house and garden. Swobodnie i opisuje domy i ogrody w Wielkiej Brytanii. My ideal house and garden. Unit 2 Food and DOPUSZCZJĄC kilka podstawowych DOSTTECZN połowę BRDZO wszystkie

3 drink. wyrazów. rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. uzupełnia pytania konstrukcjami How much/how many? konstrukcje pytające How much/how many? w zwroty dotyczące formułowania grzecznych prósb i ofert. zwrotów. rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. uzupełnia pytania konstrukcjami How much/how many? konstrukcje pytające How much/how many? zwroty dotyczące formułowania grzecznych prósb i ofert. Prepare a school lunch menu. zwrotów. rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. uzupełnia pytania konstrukcjami How much/how many? konstrukcje pytające How much/how many? zwroty dotyczące formułowania grzecznych prósb i ofert. Prepare a school lunch menu. poznane wyrazy oraz zwroty. posługuje się rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi przy uzupełnianiu tekstu. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. w. uzupełnia pytania konstrukcjami How much/how many? Swobodnie w konstrukcje pytające How much/how many? Swobodnie w zwroty dotyczące formułowania grzecznych prósb i ofert. Prepare a school lunch menu.

4 Unit 3 Indoor activities. DOPUSZCZJĄC kilka podstawowych wyrazów. w czasie Present DOSTTECZN połowę zwrotów. w czasie Present zwrotów. Zna i wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. w czasie Present BRDZO wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. posługuje się czasem Present Simple przy uzupełnianiu tekstu. czas Present przysłówkami częstotliwości w czasie Present czas Present przysłówkami częstotliwości w czasie Present w czas Present przysłówkami częstotliwości w czasie Present czas Present Simple w. posługuje się przysłówkami częstotliwości w czasie Present Simple przy uzupełnianiu tekstu. przysłówki częstotliwości w czasie Present Krótko wymienia swoje upodobania i antypatie. przysłówki częstotliwości w czasie Present Krótko wymienia w przysłówki częstotliwości w czasie Present Mówi o upodobaniach i antypatiach, różne przysłówki częstotliwości w czasie Present Simple w. Swobodnie i opisuje swoje

5 swoje upodobania i antypatie, podstawowe wyrażenia: like, don't like, hate. Make a class magazine about hobbies. konstrukcje: like, don't mind, love. Wykonuje projekt Make a class magazine about hobbies. upodobania i antypatie. Wykonuje projekt Make a class magazine about hobbies. DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO

6 Unit 4 School life kilka podstawowych wyrazów. w czasie Present Continuous. w czas Present Continuous. w zwroty dotyczące formułowania prósb. połowę zwrotów w czasie Present Continuous. w czas Present Continuous. zwroty dotyczące formułowania prósb. Describe your ideal school. zwrotów. w czasie Present Continuous. czas Present Continuous. zwroty dotyczące formułowania prósb. Describe your ideal school. wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. posługuje się czasem Present Continuous przy uzupełnianiu tekstu. czas Present Continuous w. Swobodnie zwroty dotyczące formułowania prósb. Describe your ideal school.

7 DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO Unit 5 Outdoor activities. kilka podstawowych wyrazów. Zna formy czasownika TO BE w czasie przeszłym i częściowo uzupełnia nimi zdania. w czasownik TO BE w czasie Zna formę czasownika CN i częściowo uzupełnia nim zdania. w połowę zwrotów formami czasownika TO BE w czasie w czasownik TO BE w czasie formą czasownika CN. w zwrotów. formami czasownika TO BE w czasie czasownik TO BE w czasie formą czasownika CN. wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Prawidłowo uzupełnia tekst formami czasownika TO BE w czasie Swobodnie czasownik TO BE w czasie Prawidłowo uzupełnia tekst formą czasownika CN. Swobodnie czasownik CN.

8 czasownik CN. w zwroty dotyczące formułowania propozycji. czasownik CN. zwroty dotyczące formułowania propozycji. Do a survey on sports. czasownik CN. zwroty dotyczące formułowania propozycji. Do a survey on sports. Swobodnie zwroty dotyczące formułowania propozycji. Do a survey on sports. DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO

9 Unit 6 ppearances. kilka podstawowych wyrazów. Zna formy czasownika HVE GOT w czasie przeszłym i częściowo uzupełnia nimi zdania. połowę zwrotów. formami czasownika HVE GOT w czasie zwrotów. formami czasownika HVE GOT w czasie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Prawidłowo uzupełnia tekst formami czasownika HVE GOT w czasie w czasownik HVE GOT w czasie Krótko wymienia cechy zewnętrzne wyglądu osoby. w czasownik HVE GOT w czasie Krótko wymienia cechy zewnętrzne wyglądu osoby, podstawowe słownictwo. czasownik HVE GOT w czasie Mówi o wyglądzie zewnętrznym osoby, poprawne konstrukcje: He's bald, I've got brown hair, It's long and curly. Swobodnie czasownik HVE GOT w czasie Swobodnie i opisuje wygląd zewnętrzny osoby. Describe a famous person in Poland. Describe a famous person in Poland. Describe a famous person in Poland.

10 DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO Unit 7 Holidays. kilka podstawowych wyrazów. w czasie Past w czas Past kilka czasowników regularnych. Krótko wymienia określenia pogody. połowę zwrotów. w czasie Past w czas Past połowę czasowników regularnych. Krótko wymienia określenia pogody, podstawowe wyrażenia: It's hot, It's cloudy. zwrotów. w czasie Past czas Past czasowników regularnych. Mówi o pogodzie, poprawne zdania. wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. posługuje się czasem Past Simple przy uzupełnianiu tekstu. czas Past Simple w. wszystkie poznane czasowniki regularne. Swobodnie i opisuje pogodę.

11 Do a project about a holiday region in Poland. Do a project about a holiday region in Poland. Do a project about a holiday region in Poland. DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO

12 Unit 8 Health. kilka podstawowych wyrazów. w czasie Past połowę zwrotów. w czasie Past zwrotów. w czasie Past wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. posługuje się czasem Past Simple przy uzupełnianiu tekstu. w czas Past kilka czasowników nieregularnych. Krótko wymienia określenia pogody. w czas Past połowę czasowników nieregularnych. Krótko wymienia określenia pogody, podstawowe wyrażenia: It's hot, It's cloudy. czas Past czasowników nieregularnych. Mówi o pogodzie, poprawne zdania. czas Past Simple w. wszystkie poznane czasowniki nieregularne. Swobodnie i opisuje pogodę. Write a get well card. Write a get well card. Write a get well card.

13 KRYTERI OCENINI do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 3, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO

14 Unit 1 Sport kilka podstawowych wyrazów z rozdziału 1. połowę wyrazów oraz zwrotów z rozdziału 1. wyrazów oraz zwrotów z rozdziału 1. wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty z rozdziału 1. w czasie Present w czasie Present uzupełnia zdania w czasie Present posługuje się czasem Present Simple przy uzupełniani u tekstu. czas Present w czasie Present Continuous. czas Present Continuous. W niewielkim stopniu uzupełnia zdania czasownikami w czasach Present Simple i Prezent Continuous. Krótko wymienia sporty, które lubi: I like swimming. w czas Present w czasie Present Continuous. w czas Present Continuous. czasownikami w czasach Present Simple i Present Continuous. Krótko wymienia sporty, które lubi i których w czas Present uzupełnia zdania w czasie Present Continuous. czas Present Continuous w. uzupełnia zdania czasownikami w czasach Present Simple i Present Continuous. Mówi o sportach, które czas Present Simple. posługuje się czasem Present Continuous przy uzupełnianiu tekstu. czas Present Continuous. czasownikami w czasach Present Simple i Present Continuous. Swobodnie i opisuje swoje ulubione sporty.

15 My favourite sport. nie lubi, podstawowe wyrażenia: like, don t like, hate. mówi o ulubionych sportach innej osoby: He likes football. Rozumie pytania dotyczące sportu i częściowo na nie odpowiada. Wykonuje projekt My favourite sport. lubi i których nie lubi, różne konstrukcje: like, hate, prefer... to opisuje ulubione sporty innej osoby: He hates playing volleyball. Prowadzi krótką rozmowę na temat sportu, w większości zadaje pytania. Wykonuje projekt My favourite sport. Swobodnie i opisuje ulubione sporty innej osoby: He likes football but he prefers rugby. Prowadzi rozbudowany dialog na temat sportu, prawidłowo zadaje pytania i odpowiada. Wykonuje projekt My favourite sport.

16 DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO Unit 2 Transport kilka podstawowych wyrazów z rozdziału 2. połowę wyrazów oraz zwrotów z rozdziału 2. wyrazów oraz zwrotów z rozdziału 2. wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty z rozdziału 2. odczytuje daty roczne. Zna formy czasownika to be w czasie przeszłym i częściowo uzupełnia nimi zdania. Formułuje proste zdania z czasownikiem to odczytuje daty roczne. je w. formami czasownika to be. czasownik to be odczytuje i daty roczne i dzienne. uzupełnia zdania formami czasownika to be w czasie czasownik to be w czasie przeszłym Prawidłowo odczytuje i daty roczne i dzienne. Prawidłowo uzupełnia tekst formami czasownika to be w czasie Bezbłędnie formy przeszłe czasownika to be w zdaniach

17 be w czasie przeszłym: He was a film star. kilka czasowników nieregularnych. w czasie Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne), ale popełnia liczne błędy. Przy użyciu kilku podstawowych wyrażeń opisuje zasady panujące w szkole, w domu. czasowniki modalne must / mustn t. w czasie przeszłym w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających. połowę czasowników nieregularnych. w czasie Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne). formułuje w czasie Przy użyciu połowy wyrażeń opisuje zasady panujące w szkole, w domu. W większości czasowniki modalne must / mustn t. w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających. czasowników nieregularnych. uzupełnia zdania w czasie Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne). Formułuje w większości poprawne. Przy użyciu większości wyrażeń opisuje zasady panujące w szkole, w domu. czasowniki modalne must / mustn t. twierdzących, przeczących i pytających. wszystkie poznane czasowniki nieregularne. uzupełnia zdania w czasie Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne) Prowadzi dość swobodną narrację w czasie Przy użyciu większości wyrażeń opisuje zasady panujące w szkole oraz innych miejscach. czasowniki modalne must / mustn t.

18 DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO Unit 3 Directions kilka podstawowych wyrazów z rozdziału 3. połowę wyrazów oraz zwrotów z rozdziału 3. wyrazów oraz zwrotów z rozdziału 3. wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty z rozdziału 3. zaimkami: mine, yours, his, hers, ours, theirs. Pyta o przynależność przedmiotów: Whose bag is it? zaimkami: mine, yours, his, hers, ours, theirs. je w. Pyta o przynależność przedmiotów: Whose bag is it? odpowiada na to pytanie: It s uzupełnia zdania zaimkami: mine, yours, his, hers, ours, theirs. W większości je. zadaje pytania i odpowiada na pytania o przynależność przedmiotów (w zaimki dzierżawcze w oraz uzupełnia nimi zdania. zadaje pytania o przynależność przedmiotów oraz odpowiada na nie (w liczbie pojedynczej i mnogiej): Whose scarf is it? Whose

19 wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. Nazywa miejsca i obiekty w mieście. Jack s. It s his. wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. W podstawowy sposób pyta o drogę. liczbie pojedynczej i mnogiej): Whose scarf is it? Whose gloves are they? It s Jack s / his. They re Mrs Hunt s / hers. wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind Pyta o położenie miejsc. Pyta o drogę, krótko opisuje drogę. gloves are they? It s Jack s / his. They re Mrs Hunt s / hers. Dokładnie i prawidłowo opisuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. Pyta o położenie miejsc. Przy użyciu bogatego słownictwa pyta o drogę, szczegółowo opisuje trasę.

20 DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO Unit 4 Family life kilka podstawowych wyrazów i zwrotów z rozdziału 4. połowę wyrazów oraz zwrotów z rozdziału 4. wyrazów oraz zwrotów z rozdziału 4. poznane wyrazy oraz zwrot z rozdziału 4.. wyraża swoje przypuszczenia dotyczące przyszłości, używając will. wyraża swoje przypuszczenia dotyczące przyszłości, używając will. wyraża swoje przypuszczenia dotyczące przyszłości, używając will. Samodzielnie i wyraża swoje przypuszczenia dotyczące przyszłości, używając will. Przy pomocy podstawowego słownictwa opisuje zaprojektowanego robota. formę will. Przy pomocy bardziej rozbudowanego słownictwa opisuje zaprojektowane go robota. formę will. W miarę dokładanie opisuje zaprojektowane go robota. formę will. Dokładnie opisuje zaprojektowane go robota. Prawidłowo formę will. składa Rozmawia na temat Rozmawia na temat

21 obietnice: I will give you a hand. Krótko opisuje swoje obowiązki domowe. Pisze instrukcję. Praca jest w większości odtwórcza. składa obietnice i oferuje pomoc: OK, I'll buy the food. Opisuje obowiązki domowe swoje i innych osób Pisze instrukcję. Praca jest częściowo odtwórcza. przygotowań i oferuje pomoc. Wykorzystuje wyrażeń. Opisuje obowiązki domowe, Pisze instrukcję. Praca jest w większości samodzielna. przygotowań, oferuje pomoc i składa obietnice. Stosuje wszystkie poznane wyrażenia. Swobodnie rozmawia na temat obowiązków domowych, Pisze instrukcję. Praca jest całkowicie samodzielna. DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO

22 Unit 5 Places kilka wyrazów i zwrotów z rozdziału 5. połowę wyrazów i zwrotów z rozdział 5. wyrazów i zwrotów z rozdziału 5. wszystkie wyrazy i zwroty z rozdziału. przymiotnikami w stopniu wyższym. Zna zasady stopniowania przymiotników w stopniu wyższym. stopień wyższy przymiotników.. słowami: too / enough. przekształca zdania porównujące w zdania z konstrukcją (not) as as. Pisze pocztówkę. Praca jest przymiotnikami w stopniu wyższym. przymiotniki w stopniu wyższym. w stopień wyższy przymiotników. słowami: too / enough. przekształca zdania porównujące w zdania z konstrukcją (not) as as. Pisze uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu wyższym. przymiotniki w stopniu wyższym. w stopień wyższy przymiotników. słowa: too / enough. przekształca zdania porównujące w zdania z konstrukcją (not) as as. W większości takie porównanie. Bezbłędnie uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu wyższym. Prawidłowo przymiotniki w stopniu wyższym. czas stopień wyższy przymiotników.. Bezbłędnie słowa: too / enough.wraz z rozmaitymi przymiotnikami. Porównuje, wykorzystując konstrukcję (not) as as. Pisze

23 w większości odtwórcza. pocztówkę. Praca jest częściowo odtwórcza. Pisze pocztówkę. Praca jest w większości samodzielna. pocztówkę. Praca jest samodzielna. DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO

24 Unit 6 Shopping kilka wyrazów i zwrotów z rozdziału 6. połowę wyrazów i zwrotów z rozdziału 6. wyrazów i zwrotów rozdziału 6. wszystkie wyrazy i zwroty z rozdziału 6. przymiotnikami w stopniu najwyższym. Zna zasady stopniowania przymiotników w stopniu najwyższym. stopień najwyższy przymiotników.. Nazywa ubrania Robi zakupy - zadaje pytania: Can I have a, please? i odpowiada na nie przymiotnikami w stopniu najwyższym. przymiotniki w stopniu najwyższym. w stopień najwyższy przymiotników.. opisuje ubrania osób na ilustracji. Robi zakupy zadaje pytania: Can I have a, please?, pyta o cenę, podaje cenę uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu najwyższym. przymiotniki w stopniu najwyższym. w stopień najwyższy przymiotników. W miarę dokładnie opisuje ubrania osób na ilustracji. Robi zakupy, pyta o cenę, podaje ceny, pyta o rozmiar i podaje rozmiar. uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu najwyższym Prawidłowo przymiotniki w stopniu najwyższym. czas stopień najwyższy przymiotników.. Dokładnie opisuje ubrania osób na ilustracji. Prowadzi rozmowę ze sprzedawcą/ kupującym, różnorodne słownictwo

25 DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO Rozdział 7 School trips kilka wyrazów i zwrotów z rozdziału 7. połowę wyrazów i zwrotów z rozdziału 7. wyrazów i zwrotów z rozdziału 7. wszystkie wyrazy i zwroty z rozdziału 7. formami czasownika have to. formami czasownika have to. uzupełnia zdania formami czasownika have to w czasie teraźniejszym i Bezbłędnie uzupełnia zdania formami czasownika have to w czasie teraźniejszym i Krótko opisuje swoje obowiązki, częściowo formę: have to / don t have to. Krótko opisuje obowiązki swoje oraz innych osób, częściowo formę: have to / don t have to, has to / doesn t have to. W miarę dokładnie opisuje obowiązki swoje oraz innych osób, w większości formę: have to w czasie teraźniejszym i Dokładnie opisuje obowiązki swoje oraz innych osób, prawidłowo formę have to w czasie teraźniejszym i Wykonuje Wykonuje

26 Na szkolnej wycieczce, podstawowe słownictwo, popełnia liczne błędy językowe. projekt Na szkolnej wycieczce,, podstawowe słownictwo, popełnia pojedyncze błędy językowe Wykonuje projekt Na szkolnej wycieczce, urozmaicone słownictwo, popełnia pojedyncze błędy językowe projekt Na szkolnej wycieczce, bogate słownictwo, zachowuje poprawność gramatyczną i leksykalną. DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO

27 Rozdział 8 Special days kilka wyrazów i zwrotów z rozdziału 8. połowę kilka wyrazów i zwrotów z rozdziału 8. wyrazów i zwrotów rozdziału 8. wszystkie wyrazy i zwroty z rozdziału 8. Zna formy oraz zasady użycia Present Continuous w odniesieniu do przyszłości. Układa proste zdania na swój temat w czasie Present Continuous, popełnia liczne błędy. Zna formy oraz zasady użycia konstrukcji going to. Układa proste zdania na swój temat z użyciem konstrukcji going to, popełnia liczne błędy. Krótko odpowiada na pytania o zamiary. Pisze zaproszenie na przyjęcie. Praca jest w większości odtwórcza. Buduje zdania oznajmujące, przeczące i pytające w czasie Present Continuous,, często zapomina o to be. Buduje zdania oznajmujące, przeczące i pytające z użyciem konstrukcji going to. Prostymi zdaniami odpowiada na pytania związane z planami, popełnia pojedyncze błędy. Pisze zaproszenie na przyjęcie. Praca jest częściowo odtwórcza. posługuje się czasem Present Continuous, popełnia sporadyczne błędy buduje zdania z użyciem konstrukcji going to mówiąc o swoich zamierzeniach, popełnia sporadyczne błędy Opowiada o swoich planach, popełnia sporadyczne błędy językowe. Pisze zaproszenie na przyjęcie. Praca jest w większości samodzielna. Swobodnie buduje zdania w czasie Present Continuous, zadaje pytania, odpowiada. Swobodnie konstrukcję going to, zadaje pytania, odpowiada. Rozmawia o planach, bogate słownictwo, prawidłowo zadaje pytania. Pisze zaproszenie na przyjęcie. Praca jest w większości samodzielna.

28

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 Polecenia wydawane w klasie Pytania zadawane w klasie Wyposażenie sali lekcyjnej Kolory

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3

JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3 JĘZYK ANGIELSKI Rozkład materiału, plan wynikowy i ścieżki edukacyjne dla: semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) POZIOM KOMPETENCJI J WG CEF : A2-B1 Exam Challenges 3 WYMOGAMI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza Ewa Binek Limanowa, 31 sierpnia 2015 r. New VOICES 2 - KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Człowiek dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Dom dopuszczająca dostateczna dobra

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Człowiek dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Dom dopuszczająca dostateczna dobra Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Kryteria odnoszą się do podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Aby uzyskać ocenę należy spełniać kryteria na oceny niższe i na ocenę wymaganą tzn

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Mogą

Bardziej szczegółowo

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski . Cele przedmiotowego systemu oceniania. Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła w Piekarach Śląskich PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA język angielski 1 1. Przedmiotowy system oceniania reguluje sposób rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny

New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny UNIT 1 All about you słownictwo z Unitu 1 (cechy charakteru, zajęcia czasu wolnego, style muzyczne); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się

Bardziej szczegółowo

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH]

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] [PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] Next Move2 : Next Move2 i Next Move3 Dział Cele szczegółowe UCZEŃ: podstawowym ponadpodstawowym (wszystko, co podstawowym i ponadto) Materiał nauczania (na bazie którego

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Welcome to Britain

Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Welcome to Britain Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego Welcome to Britain 1) Warunki ogólne: Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu. Organizatorami II Gminnego Konkursu Języka Angielskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie których zostały opracowane. Mogą być

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo