KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press"

Transkrypt

1 KRYTERI OCENINI do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press SZKOŁ PODSTWOW KLS V KRYTERI OCENINI Rok szkolny 2011/2012 Celina Kraszewska, Izabela Krotowska, Monika Wojewódka, Małgorzata Czajkowska Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie programowej (obowiązującej od września 2009 roku) a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. - Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i poza tym jest laureatem konkursów lub olimpiad z języka angielskiego, wykazuje duże zaangażowanie na lekcjach oraz wykonuje dodatkowe prace. - posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub Unit 1. t home. DOPUSZCZJĄC kilka podstawowych wyrazów. uzupełnia zdania konstrukcjami there is/there are. DOSTTECZN połowę zwrotów. konstrukcjami there is/there are. zwrotów. konstrukcjami there is/there are. BRDZO wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. posługuje się konstrukcjami there is/there are przy uzupełnianiu

2 w konstrukcje there is/there are. W niewielkim stopniu uzupełnia zdania przyimkami miejsca. uzupełnia zdania przedimkami a,an,the. zwroty dotyczące zapraszania osób w różne miejsca. konstrukcje there is/there are. przyimkami miejsca. przedimkami a,an,the. zwroty dotyczące zapraszania osób w różne miejsca w konstrukcje there is/there are. przyimkami miejsca. przedimkami a,an,the. w zwroty dotyczące zapraszania osób w różne miejsca. tekstu. konstrukcje there is/there are w. przyimkami miejsca. przedimkami a,an,the. Swobodnie w zwroty dotyczące zapraszania osób w różne miejsca. mówi o domach i ogrodach w Wielkiej Brytanii. My ideal house and garden. mówi o domach i ogrodach w Wielkiej Brytanii. My ideal house and garden. Swobodnie i opisuje domy i ogrody w Wielkiej Brytanii. My ideal house and garden. Unit 2 Food and DOPUSZCZJĄC kilka podstawowych DOSTTECZN połowę BRDZO wszystkie

3 drink. wyrazów. rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. uzupełnia pytania konstrukcjami How much/how many? konstrukcje pytające How much/how many? w zwroty dotyczące formułowania grzecznych prósb i ofert. zwrotów. rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. uzupełnia pytania konstrukcjami How much/how many? konstrukcje pytające How much/how many? zwroty dotyczące formułowania grzecznych prósb i ofert. Prepare a school lunch menu. zwrotów. rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. uzupełnia pytania konstrukcjami How much/how many? konstrukcje pytające How much/how many? zwroty dotyczące formułowania grzecznych prósb i ofert. Prepare a school lunch menu. poznane wyrazy oraz zwroty. posługuje się rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi przy uzupełnianiu tekstu. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. w. uzupełnia pytania konstrukcjami How much/how many? Swobodnie w konstrukcje pytające How much/how many? Swobodnie w zwroty dotyczące formułowania grzecznych prósb i ofert. Prepare a school lunch menu.

4 Unit 3 Indoor activities. DOPUSZCZJĄC kilka podstawowych wyrazów. w czasie Present DOSTTECZN połowę zwrotów. w czasie Present zwrotów. Zna i wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. w czasie Present BRDZO wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. posługuje się czasem Present Simple przy uzupełnianiu tekstu. czas Present przysłówkami częstotliwości w czasie Present czas Present przysłówkami częstotliwości w czasie Present w czas Present przysłówkami częstotliwości w czasie Present czas Present Simple w. posługuje się przysłówkami częstotliwości w czasie Present Simple przy uzupełnianiu tekstu. przysłówki częstotliwości w czasie Present Krótko wymienia swoje upodobania i antypatie. przysłówki częstotliwości w czasie Present Krótko wymienia w przysłówki częstotliwości w czasie Present Mówi o upodobaniach i antypatiach, różne przysłówki częstotliwości w czasie Present Simple w. Swobodnie i opisuje swoje

5 swoje upodobania i antypatie, podstawowe wyrażenia: like, don't like, hate. Make a class magazine about hobbies. konstrukcje: like, don't mind, love. Wykonuje projekt Make a class magazine about hobbies. upodobania i antypatie. Wykonuje projekt Make a class magazine about hobbies. DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO

6 Unit 4 School life kilka podstawowych wyrazów. w czasie Present Continuous. w czas Present Continuous. w zwroty dotyczące formułowania prósb. połowę zwrotów w czasie Present Continuous. w czas Present Continuous. zwroty dotyczące formułowania prósb. Describe your ideal school. zwrotów. w czasie Present Continuous. czas Present Continuous. zwroty dotyczące formułowania prósb. Describe your ideal school. wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. posługuje się czasem Present Continuous przy uzupełnianiu tekstu. czas Present Continuous w. Swobodnie zwroty dotyczące formułowania prósb. Describe your ideal school.

7 DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO Unit 5 Outdoor activities. kilka podstawowych wyrazów. Zna formy czasownika TO BE w czasie przeszłym i częściowo uzupełnia nimi zdania. w czasownik TO BE w czasie Zna formę czasownika CN i częściowo uzupełnia nim zdania. w połowę zwrotów formami czasownika TO BE w czasie w czasownik TO BE w czasie formą czasownika CN. w zwrotów. formami czasownika TO BE w czasie czasownik TO BE w czasie formą czasownika CN. wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Prawidłowo uzupełnia tekst formami czasownika TO BE w czasie Swobodnie czasownik TO BE w czasie Prawidłowo uzupełnia tekst formą czasownika CN. Swobodnie czasownik CN.

8 czasownik CN. w zwroty dotyczące formułowania propozycji. czasownik CN. zwroty dotyczące formułowania propozycji. Do a survey on sports. czasownik CN. zwroty dotyczące formułowania propozycji. Do a survey on sports. Swobodnie zwroty dotyczące formułowania propozycji. Do a survey on sports. DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO

9 Unit 6 ppearances. kilka podstawowych wyrazów. Zna formy czasownika HVE GOT w czasie przeszłym i częściowo uzupełnia nimi zdania. połowę zwrotów. formami czasownika HVE GOT w czasie zwrotów. formami czasownika HVE GOT w czasie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Prawidłowo uzupełnia tekst formami czasownika HVE GOT w czasie w czasownik HVE GOT w czasie Krótko wymienia cechy zewnętrzne wyglądu osoby. w czasownik HVE GOT w czasie Krótko wymienia cechy zewnętrzne wyglądu osoby, podstawowe słownictwo. czasownik HVE GOT w czasie Mówi o wyglądzie zewnętrznym osoby, poprawne konstrukcje: He's bald, I've got brown hair, It's long and curly. Swobodnie czasownik HVE GOT w czasie Swobodnie i opisuje wygląd zewnętrzny osoby. Describe a famous person in Poland. Describe a famous person in Poland. Describe a famous person in Poland.

10 DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO Unit 7 Holidays. kilka podstawowych wyrazów. w czasie Past w czas Past kilka czasowników regularnych. Krótko wymienia określenia pogody. połowę zwrotów. w czasie Past w czas Past połowę czasowników regularnych. Krótko wymienia określenia pogody, podstawowe wyrażenia: It's hot, It's cloudy. zwrotów. w czasie Past czas Past czasowników regularnych. Mówi o pogodzie, poprawne zdania. wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. posługuje się czasem Past Simple przy uzupełnianiu tekstu. czas Past Simple w. wszystkie poznane czasowniki regularne. Swobodnie i opisuje pogodę.

11 Do a project about a holiday region in Poland. Do a project about a holiday region in Poland. Do a project about a holiday region in Poland. DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO

12 Unit 8 Health. kilka podstawowych wyrazów. w czasie Past połowę zwrotów. w czasie Past zwrotów. w czasie Past wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. posługuje się czasem Past Simple przy uzupełnianiu tekstu. w czas Past kilka czasowników nieregularnych. Krótko wymienia określenia pogody. w czas Past połowę czasowników nieregularnych. Krótko wymienia określenia pogody, podstawowe wyrażenia: It's hot, It's cloudy. czas Past czasowników nieregularnych. Mówi o pogodzie, poprawne zdania. czas Past Simple w. wszystkie poznane czasowniki nieregularne. Swobodnie i opisuje pogodę. Write a get well card. Write a get well card. Write a get well card.

13 KRYTERI OCENINI do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 3, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO

14 Unit 1 Sport kilka podstawowych wyrazów z rozdziału 1. połowę wyrazów oraz zwrotów z rozdziału 1. wyrazów oraz zwrotów z rozdziału 1. wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty z rozdziału 1. w czasie Present w czasie Present uzupełnia zdania w czasie Present posługuje się czasem Present Simple przy uzupełniani u tekstu. czas Present w czasie Present Continuous. czas Present Continuous. W niewielkim stopniu uzupełnia zdania czasownikami w czasach Present Simple i Prezent Continuous. Krótko wymienia sporty, które lubi: I like swimming. w czas Present w czasie Present Continuous. w czas Present Continuous. czasownikami w czasach Present Simple i Present Continuous. Krótko wymienia sporty, które lubi i których w czas Present uzupełnia zdania w czasie Present Continuous. czas Present Continuous w. uzupełnia zdania czasownikami w czasach Present Simple i Present Continuous. Mówi o sportach, które czas Present Simple. posługuje się czasem Present Continuous przy uzupełnianiu tekstu. czas Present Continuous. czasownikami w czasach Present Simple i Present Continuous. Swobodnie i opisuje swoje ulubione sporty.

15 My favourite sport. nie lubi, podstawowe wyrażenia: like, don t like, hate. mówi o ulubionych sportach innej osoby: He likes football. Rozumie pytania dotyczące sportu i częściowo na nie odpowiada. Wykonuje projekt My favourite sport. lubi i których nie lubi, różne konstrukcje: like, hate, prefer... to opisuje ulubione sporty innej osoby: He hates playing volleyball. Prowadzi krótką rozmowę na temat sportu, w większości zadaje pytania. Wykonuje projekt My favourite sport. Swobodnie i opisuje ulubione sporty innej osoby: He likes football but he prefers rugby. Prowadzi rozbudowany dialog na temat sportu, prawidłowo zadaje pytania i odpowiada. Wykonuje projekt My favourite sport.

16 DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO Unit 2 Transport kilka podstawowych wyrazów z rozdziału 2. połowę wyrazów oraz zwrotów z rozdziału 2. wyrazów oraz zwrotów z rozdziału 2. wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty z rozdziału 2. odczytuje daty roczne. Zna formy czasownika to be w czasie przeszłym i częściowo uzupełnia nimi zdania. Formułuje proste zdania z czasownikiem to odczytuje daty roczne. je w. formami czasownika to be. czasownik to be odczytuje i daty roczne i dzienne. uzupełnia zdania formami czasownika to be w czasie czasownik to be w czasie przeszłym Prawidłowo odczytuje i daty roczne i dzienne. Prawidłowo uzupełnia tekst formami czasownika to be w czasie Bezbłędnie formy przeszłe czasownika to be w zdaniach

17 be w czasie przeszłym: He was a film star. kilka czasowników nieregularnych. w czasie Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne), ale popełnia liczne błędy. Przy użyciu kilku podstawowych wyrażeń opisuje zasady panujące w szkole, w domu. czasowniki modalne must / mustn t. w czasie przeszłym w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających. połowę czasowników nieregularnych. w czasie Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne). formułuje w czasie Przy użyciu połowy wyrażeń opisuje zasady panujące w szkole, w domu. W większości czasowniki modalne must / mustn t. w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających. czasowników nieregularnych. uzupełnia zdania w czasie Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne). Formułuje w większości poprawne. Przy użyciu większości wyrażeń opisuje zasady panujące w szkole, w domu. czasowniki modalne must / mustn t. twierdzących, przeczących i pytających. wszystkie poznane czasowniki nieregularne. uzupełnia zdania w czasie Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne) Prowadzi dość swobodną narrację w czasie Przy użyciu większości wyrażeń opisuje zasady panujące w szkole oraz innych miejscach. czasowniki modalne must / mustn t.

18 DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO Unit 3 Directions kilka podstawowych wyrazów z rozdziału 3. połowę wyrazów oraz zwrotów z rozdziału 3. wyrazów oraz zwrotów z rozdziału 3. wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty z rozdziału 3. zaimkami: mine, yours, his, hers, ours, theirs. Pyta o przynależność przedmiotów: Whose bag is it? zaimkami: mine, yours, his, hers, ours, theirs. je w. Pyta o przynależność przedmiotów: Whose bag is it? odpowiada na to pytanie: It s uzupełnia zdania zaimkami: mine, yours, his, hers, ours, theirs. W większości je. zadaje pytania i odpowiada na pytania o przynależność przedmiotów (w zaimki dzierżawcze w oraz uzupełnia nimi zdania. zadaje pytania o przynależność przedmiotów oraz odpowiada na nie (w liczbie pojedynczej i mnogiej): Whose scarf is it? Whose

19 wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. Nazywa miejsca i obiekty w mieście. Jack s. It s his. wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. W podstawowy sposób pyta o drogę. liczbie pojedynczej i mnogiej): Whose scarf is it? Whose gloves are they? It s Jack s / his. They re Mrs Hunt s / hers. wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind Pyta o położenie miejsc. Pyta o drogę, krótko opisuje drogę. gloves are they? It s Jack s / his. They re Mrs Hunt s / hers. Dokładnie i prawidłowo opisuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. Pyta o położenie miejsc. Przy użyciu bogatego słownictwa pyta o drogę, szczegółowo opisuje trasę.

20 DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO Unit 4 Family life kilka podstawowych wyrazów i zwrotów z rozdziału 4. połowę wyrazów oraz zwrotów z rozdziału 4. wyrazów oraz zwrotów z rozdziału 4. poznane wyrazy oraz zwrot z rozdziału 4.. wyraża swoje przypuszczenia dotyczące przyszłości, używając will. wyraża swoje przypuszczenia dotyczące przyszłości, używając will. wyraża swoje przypuszczenia dotyczące przyszłości, używając will. Samodzielnie i wyraża swoje przypuszczenia dotyczące przyszłości, używając will. Przy pomocy podstawowego słownictwa opisuje zaprojektowanego robota. formę will. Przy pomocy bardziej rozbudowanego słownictwa opisuje zaprojektowane go robota. formę will. W miarę dokładanie opisuje zaprojektowane go robota. formę will. Dokładnie opisuje zaprojektowane go robota. Prawidłowo formę will. składa Rozmawia na temat Rozmawia na temat

21 obietnice: I will give you a hand. Krótko opisuje swoje obowiązki domowe. Pisze instrukcję. Praca jest w większości odtwórcza. składa obietnice i oferuje pomoc: OK, I'll buy the food. Opisuje obowiązki domowe swoje i innych osób Pisze instrukcję. Praca jest częściowo odtwórcza. przygotowań i oferuje pomoc. Wykorzystuje wyrażeń. Opisuje obowiązki domowe, Pisze instrukcję. Praca jest w większości samodzielna. przygotowań, oferuje pomoc i składa obietnice. Stosuje wszystkie poznane wyrażenia. Swobodnie rozmawia na temat obowiązków domowych, Pisze instrukcję. Praca jest całkowicie samodzielna. DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO

22 Unit 5 Places kilka wyrazów i zwrotów z rozdziału 5. połowę wyrazów i zwrotów z rozdział 5. wyrazów i zwrotów z rozdziału 5. wszystkie wyrazy i zwroty z rozdziału. przymiotnikami w stopniu wyższym. Zna zasady stopniowania przymiotników w stopniu wyższym. stopień wyższy przymiotników.. słowami: too / enough. przekształca zdania porównujące w zdania z konstrukcją (not) as as. Pisze pocztówkę. Praca jest przymiotnikami w stopniu wyższym. przymiotniki w stopniu wyższym. w stopień wyższy przymiotników. słowami: too / enough. przekształca zdania porównujące w zdania z konstrukcją (not) as as. Pisze uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu wyższym. przymiotniki w stopniu wyższym. w stopień wyższy przymiotników. słowa: too / enough. przekształca zdania porównujące w zdania z konstrukcją (not) as as. W większości takie porównanie. Bezbłędnie uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu wyższym. Prawidłowo przymiotniki w stopniu wyższym. czas stopień wyższy przymiotników.. Bezbłędnie słowa: too / enough.wraz z rozmaitymi przymiotnikami. Porównuje, wykorzystując konstrukcję (not) as as. Pisze

23 w większości odtwórcza. pocztówkę. Praca jest częściowo odtwórcza. Pisze pocztówkę. Praca jest w większości samodzielna. pocztówkę. Praca jest samodzielna. DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO

24 Unit 6 Shopping kilka wyrazów i zwrotów z rozdziału 6. połowę wyrazów i zwrotów z rozdziału 6. wyrazów i zwrotów rozdziału 6. wszystkie wyrazy i zwroty z rozdziału 6. przymiotnikami w stopniu najwyższym. Zna zasady stopniowania przymiotników w stopniu najwyższym. stopień najwyższy przymiotników.. Nazywa ubrania Robi zakupy - zadaje pytania: Can I have a, please? i odpowiada na nie przymiotnikami w stopniu najwyższym. przymiotniki w stopniu najwyższym. w stopień najwyższy przymiotników.. opisuje ubrania osób na ilustracji. Robi zakupy zadaje pytania: Can I have a, please?, pyta o cenę, podaje cenę uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu najwyższym. przymiotniki w stopniu najwyższym. w stopień najwyższy przymiotników. W miarę dokładnie opisuje ubrania osób na ilustracji. Robi zakupy, pyta o cenę, podaje ceny, pyta o rozmiar i podaje rozmiar. uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu najwyższym Prawidłowo przymiotniki w stopniu najwyższym. czas stopień najwyższy przymiotników.. Dokładnie opisuje ubrania osób na ilustracji. Prowadzi rozmowę ze sprzedawcą/ kupującym, różnorodne słownictwo

25 DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO Rozdział 7 School trips kilka wyrazów i zwrotów z rozdziału 7. połowę wyrazów i zwrotów z rozdziału 7. wyrazów i zwrotów z rozdziału 7. wszystkie wyrazy i zwroty z rozdziału 7. formami czasownika have to. formami czasownika have to. uzupełnia zdania formami czasownika have to w czasie teraźniejszym i Bezbłędnie uzupełnia zdania formami czasownika have to w czasie teraźniejszym i Krótko opisuje swoje obowiązki, częściowo formę: have to / don t have to. Krótko opisuje obowiązki swoje oraz innych osób, częściowo formę: have to / don t have to, has to / doesn t have to. W miarę dokładnie opisuje obowiązki swoje oraz innych osób, w większości formę: have to w czasie teraźniejszym i Dokładnie opisuje obowiązki swoje oraz innych osób, prawidłowo formę have to w czasie teraźniejszym i Wykonuje Wykonuje

26 Na szkolnej wycieczce, podstawowe słownictwo, popełnia liczne błędy językowe. projekt Na szkolnej wycieczce,, podstawowe słownictwo, popełnia pojedyncze błędy językowe Wykonuje projekt Na szkolnej wycieczce, urozmaicone słownictwo, popełnia pojedyncze błędy językowe projekt Na szkolnej wycieczce, bogate słownictwo, zachowuje poprawność gramatyczną i leksykalną. DOPUSZCZJĄC DOSTTECZN BRDZO

27 Rozdział 8 Special days kilka wyrazów i zwrotów z rozdziału 8. połowę kilka wyrazów i zwrotów z rozdziału 8. wyrazów i zwrotów rozdziału 8. wszystkie wyrazy i zwroty z rozdziału 8. Zna formy oraz zasady użycia Present Continuous w odniesieniu do przyszłości. Układa proste zdania na swój temat w czasie Present Continuous, popełnia liczne błędy. Zna formy oraz zasady użycia konstrukcji going to. Układa proste zdania na swój temat z użyciem konstrukcji going to, popełnia liczne błędy. Krótko odpowiada na pytania o zamiary. Pisze zaproszenie na przyjęcie. Praca jest w większości odtwórcza. Buduje zdania oznajmujące, przeczące i pytające w czasie Present Continuous,, często zapomina o to be. Buduje zdania oznajmujące, przeczące i pytające z użyciem konstrukcji going to. Prostymi zdaniami odpowiada na pytania związane z planami, popełnia pojedyncze błędy. Pisze zaproszenie na przyjęcie. Praca jest częściowo odtwórcza. posługuje się czasem Present Continuous, popełnia sporadyczne błędy buduje zdania z użyciem konstrukcji going to mówiąc o swoich zamierzeniach, popełnia sporadyczne błędy Opowiada o swoich planach, popełnia sporadyczne błędy językowe. Pisze zaproszenie na przyjęcie. Praca jest w większości samodzielna. Swobodnie buduje zdania w czasie Present Continuous, zadaje pytania, odpowiada. Swobodnie konstrukcję going to, zadaje pytania, odpowiada. Rozmawia o planach, bogate słownictwo, prawidłowo zadaje pytania. Pisze zaproszenie na przyjęcie. Praca jest w większości samodzielna.

28

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa V KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa VI Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Sky High 2/Repetytorium szóstoklasisty Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV- VI 1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA a) Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA New English Zone 3 Klasa VI. KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit

KRYTERIA OCENIANIA New English Zone 3 Klasa VI. KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit KRYTERIA OCENIANIA New English Zone 3 Klasa VI KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit celująca Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą. bardzo dobra płynnie przedstawia siebie

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA, MAJA TUSZEWSKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej. Opracowała: Małgorzata Majewicz-Solecka Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015 Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

wysuwa przypuszczenia na temat swojej i kolegów przyszłości opisuje działanie różnych sprzętów, np. cyfrowego aparatu fotograficznego

wysuwa przypuszczenia na temat swojej i kolegów przyszłości opisuje działanie różnych sprzętów, np. cyfrowego aparatu fotograficznego Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa I (grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Ocena celująca:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Aby uzyskać ocenę celującą uczeń : - zakwalifikował się do konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu rejonowym

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013 KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3 dla klas VI z języka angielskiego na rok szkolny 2012/2013 JOANNA BRZYSKA WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA - STARLAND 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania został opracowany w oparciu o następujące przepisy:

Przedmiotowy system oceniania. Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania został opracowany w oparciu o następujące przepisy: Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: język angielski Nauczyciele: Marta Vergauwe, Bartosz Jadziński Podstawa Prawna Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania został opracowany w oparciu o następujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC podręcznik i ćwiczenia pt. New Exam Challenges 1 Michael Harris, David Mower, Amanda Maris, Anna Sikorzyńska wyd. Pearson Longman

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2 PLAN WYNIKOWY Upbeat 2 Unit 1 Family life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1, w szczególności: nazwy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych New Exam Challenges Kryteria ogólne oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość środków Uczeń nie spełnia kryteriów

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

konstrukcji love/hate/like + -ing

konstrukcji love/hate/like + -ing Wymagania edukacyjne klasa VI Maxi Taxi 3 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach VI w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach VI w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach VI w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową w oparciu o podręcznik Sky High 2.

Bardziej szczegółowo

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący Uczeń: Uczeń: Bezbłędnie pyta o oraz opisuje pogodę Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO English Plus 2 Kryteria oceny KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STARTER UNIT CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis miejsc Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Niewielka ilość słownictwa uniemożliwia mu komunikację,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Sky High 3 1 / 22

Kryteria oceniania Sky High 3 1 / 22 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie VI B w roku szkolnym 2015/ 2016 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą. Oznacza to, że uczeń nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września 2009 r.: 12/1/2009

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe. Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D

Wymagania programowe. Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Wymagania programowe Język angielski zawodowy Kl. III technik informatyk 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 Lp Dział programu Poziomy wymagao Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeo:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego I Wstęp 1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową we Wziąchowie Wielkim.

Bardziej szczegółowo