ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE"

Transkrypt

1 ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne formy aktywności ucznia, jak: dobrowolne zgłaszanie się do odpowiedzi, samodzielne wykonywanie dodatkowych zadań, pomoc innym uczniom w rozwiązywaniu zadań, rozumieniu zagadnień i ćwiczeniu sprawności językowej, pomoc w organizowaniu projektów językowych, gier i zabaw itp., mogą być przyznawane plusy (5 plusów ocena bardzo dobra). Z brak pracy na zajęciach, brak zapisanego tematu lekcji w zeszycie przedmiotowym, brak notatek z lekcji, niewykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń w określonym czasie mogą być przyznawane minusy (5 minusów ocena niedostateczna). 2. Wypowiedzi ustne - dokonywane są przynajmniej raz w okresie. Formy wypowiedzi ustnych: odpowiedzi na pytania, tłumaczenie zdań, tworzenie pytań, opis, krótkie wypowiedzi na podany temat. Uczeń może być dwukrotnie w ciągu semestru nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych. W takim przypadku nauczyciel zobowiązany jest odnotować tę informację w dzienniku lekcji. 3. Sprawdziany, testy - przeprowadzone po każdym dziale. Obejmują sprawności językowe takie jak: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, pisanie, reagowanie językowe oraz znajomość słownictwa i struktur gramatycznych. Poprzedzone są lekcją powtórzeniową. Zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń nieobecny pisze sprawdzian po ustaleniu terminu z nauczycielem, ale nie później niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły, 4. Kartkówki - obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji lub z określonej partii materiału. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe zgodnie z WSO. 5. Prace domowe - oceniana jest przynajmniej jedna w ciągu okresu. W ocenie zadania domowego uwzględniane są: stopień samodzielności w wykonywanej pracy domowej, poprawność pod względem leksykalnym i gramatycznym, estetyka oraz wkład pracy ucznia. Brak zadania domowego uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi przed lekcją. Uczeń, który nie zgłosi braku zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń może trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić brak zadania domowego, zeszytu lub ćwiczenia bez żadnej konsekwencji. Za każdym kolejnym razem otrzymuje ocenę niedostateczną. 6. Prace dodatkowe - uczeń może otrzymać dodatkową ocenę za udział w konkursach i podjęcie dodatkowych zadań. Przed podjęciem zadania uczeń zostaje poinformowany o zasadach uzyskania oceny.

2 II. SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Podstawą dokumentowania osiągnięć ucznia są oceny wpisywane do dziennika lekcyjnego. Przy każdej pracy sprawdzającej stopień opanowania wiadomości i umiejętności, nauczyciel wskazuje ustnie uczniom ich osiągnięcia i braki. Prace pisemne nauczyciel gromadzi w teczkach i przechowuje do końca etapu edukacyjnego. Prace pisemne mogą być udostępniane rodzicom do wglądu w obecności nauczyciela. III. SPOSOBY POPRAWIANIA OCEN. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Poprawa odbywa się poza lekcjami, tylko 1 raz, na warunkach uzgodnionych indywidualnie pomiędzy nauczycielem a uczniem. Uczeń, który za I okres roku szkolnego otrzymał ocenę niedostateczną ma obowiązek ją poprawić w terminie i zakresie ustalonym przez nauczyciela., ale przy uwzględnieniu możliwości ucznia. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Rodzic lub uczeń może złożyć wniosek o wyższą niż przewidywana ocenę roczną, jeżeli spełnione są a) uczeń był obecny na co najmniej 80% zajęć b) uczeń ma usprawiedliwione 100% nieobecności na zajęciach c) tryb składania wniosku określa punkt 9 $34 Statutu Szkół w Otorowie IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA

3 KLASA IV OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA

4 Uczeń: - zna i stosuje około 1/3 zwrotów : ubrania, rodzina, zwierzęta. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - zna odmianę czasownika to be i nielicznymi błędami uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika - zna zasady tworzenia liczby mnogiej i niektóre rzeczowniki nieregularne. Z nielicznymi błędami tworzy liczbę mnogą rzeczowników tylko niektórych sytuacji intencji rozmówcy, często reaguje na nie nieprawidłowo; - -wyszukuje jedynie niektóre - większości czytanych prostych tekstów. Potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w - przy pomocy nauczyciela w prosty sposób wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Uczeń - zna i stosuje około połowę zwrotów: ubrania, rodzina, zwierzęta. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - zna odmianę czasownika to be i poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika. Poprawnie tworzy proste zdania z tym czasownikiem. - zna zasady tworzenia liczby mnogiej i poznane rzeczowniki nieregularne. Poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników Z nielicznymi błędami tworzy liczbę mnogą rzeczowników - rozumie dużą część prostych wypowiedzi różnych osób, zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne. większości sytuacji przeważnie prawidłowo na nie reaguje; - wyszukuje większość szczegółowych informacji w większości czytanych prostych tekstów, z nielicznymi błędami w prosty sposób wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Uczeń: - zna i stosuje około 3/4 zwrotów : ubrania, rodzina, zwierzęta. Bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń -- zna odmianę czasownika to be i bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika. Z nielicznymi błędami stosuje czasownik to be w wypowiedzi - z nielicznymi błędami tworzy liczbę mnogą rzeczowników - w znacznym stopniu rozumie proste wypowiedzi różnych osób, zawierające struktury gramatyczne prawidłowo na nie reaguje. - sprawnie wyszukuje -rozumie ogólny sens czytanych tekstów. Potrafi znaleźć większość potrzebnych poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Uczeń: - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty : ubrania, rodzina, zwierzęta. Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - zna odmianę czasownika to be, bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika oraz stosuje go w wypowiedzi - bezbłędnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników -bez trudu rozumie prostą wypowiedź zawierającą znane mu słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby. Sprawnie wyszukuje -bez trudu rozumie czytane proste teksty. Sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje. - poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą stosując bogate słownictwo poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Uczeń : - zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty: ubrania, rodzina, zwierzęta. Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - zna odmianę czasownika to be, bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika oraz stosuje go w wypowiedzi - bezbłędnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników - - bez trudu rozumie usłyszane wypowiedzi nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno - bez trudu rozumie proste czytane teksty, sprawnie znajduje potrzebne - poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą stosując bogate słownictwo

5 Rozdział 2

6 Uczeń: - zna i stosuje około 1/3 zwrotów : ubrania, rodzina, zwierzęta. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - zna odmianę czasownika to be i nielicznymi błędami uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika - zna zasady tworzenia liczby mnogiej i niektóre rzeczowniki nieregularne. Z nielicznymi błędami tworzy liczbę mnogą rzeczowników tylko niektórych sytuacji intencji rozmówcy, często reaguje na nie nieprawidłowo; - -wyszukuje jedynie niektóre - większości czytanych prostych tekstów. Potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w - przy pomocy nauczyciela w prosty sposób wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Uczeń - zna i stosuje około połowę zwrotów: ubrania, rodzina, zwierzęta. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - zna odmianę czasownika to be i poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika. Poprawnie tworzy proste zdania z tym czasownikiem. - zna zasady tworzenia liczby mnogiej i poznane rzeczowniki nieregularne. Poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników Z nielicznymi błędami tworzy liczbę mnogą rzeczowników - rozumie dużą część prostych wypowiedzi różnych osób, zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne. większości sytuacji przeważnie prawidłowo na nie reaguje; - wyszukuje większość szczegółowych informacji w większości czytanych prostych tekstów, z nielicznymi błędami w prosty sposób wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Uczeń: - zna i stosuje około 3/4 zwrotów : ubrania, rodzina, zwierzęta. Bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń -- zna odmianę czasownika to be i bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika. Z nielicznymi błędami stosuje czasownik to be w wypowiedzi - z nielicznymi błędami tworzy liczbę mnogą rzeczowników - w znacznym stopniu rozumie proste wypowiedzi różnych osób, zawierające struktury gramatyczne prawidłowo na nie reaguje. - sprawnie wyszukuje -rozumie ogólny sens czytanych tekstów. Potrafi znaleźć większość potrzebnych poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Uczeń: - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty : ubrania, rodzina, zwierzęta. Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - zna odmianę czasownika to be, bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika oraz stosuje go w wypowiedzi - bezbłędnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników -bez trudu rozumie prostą wypowiedź zawierającą znane mu słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby. Sprawnie wyszukuje -bez trudu rozumie czytane proste teksty. Sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje. - poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą stosując bogate słownictwo poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Uczeń : - zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty: ubrania, rodzina, zwierzęta. Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - zna odmianę czasownika to be, bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika oraz stosuje go w wypowiedzi - bezbłędnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników - - bez trudu rozumie usłyszane wypowiedzi nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno - bez trudu rozumie proste czytane teksty, sprawnie znajduje potrzebne - poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą stosując bogate słownictwo

7 1/3 poznanych wyrazów oraz zwrotów: przybory szkolne, kolory, przymiotniki opisujące przedmioty. - Zna zaimki dzierżawcze, przedimki nieokreślone i z nielicznymi błędami uzupełnia nimi zdania. Poprawnie tworzy formy dopełniacza saksońskiego. - Z nielicznymi błędami tworzy proste zdania opisujące przedmioty połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów: przybory szkolne, kolory, przymiotniki opisujące przedmioty. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - Zna zaimki dzierżawcze, przedimki nieokreślone i poprawnie uzupełnia nimi zdania. Poprawnie tworzy formy dopełniacza saksońskiego. - Tworzy proste zdania opisujące przedmioty Rozdział 3 3/4 poznanych wyrazów oraz zwrotów: przybory szkolne, kolory, przymiotniki opisujące przedmioty, - Zna i z nielicznymi błędami stosuje formy dopełniacza saksońskiego, przymiotniki dzierżawcze, przedimki nieokreślone w zadaniach językowych i w wypowiedzi, - Popełniając nieliczne błędy, opisuje przedmioty UNIY 4 Uczeń zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty: przybory szkolne, kolory, przymiotniki opisujące przedmioty, Poprawnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia - Zna i bezbłędnie stosuje formy dopełniacza saksońskiego, przymiotniki dzierżawcze, przedimki nieokreślone w zadaniach językowych i w wypowiedzi, - Poprawnie opisuje przedmioty używając bogatego słownictwa. Uczeń - zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty: przybory szkolne, kolory, przymiotniki opisujące przedmioty - Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - Zna i bezbłędnie stosuje formy dopełniacza saksońskiego, przymiotniki dzierżawcze, przedimki nieokreślone w zadaniach językowych i w wypowiedzi, - Poprawnie opisuje przedmioty używając bogatego słownictwa.

8 Uczeń: - zna i stosuje około 1/3 zwrotów : meble i wyposażenie domu. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - zna przyimki miejsca, i poprawnie uzupełnia nimi zdania, z pomocą nauczyciela tworzy proste zdania opisujące położenie przedmiotów - z nielicznymi błędami reaguje na polecenia i wydaje proste polecenia tylko niektórych sytuacji intencji rozmówcy, często reaguje na nie nieprawidłowo; - -wyszukuje jedynie niektóre - większości czytanych prostych tekstów. Potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w - potrafi w prosty sposób wyrazić podziękowania i zareagować na podziękowania Uczeń - zna i stosuje około połowę zwrotów : meble i wyposażenie domu. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - zna przyimki miejsca, tworzy proste zdania opisujące położenie przedmiotów - poprawnie reaguje na polecenia. Potrafi wydać proste polecenia - rozumie dużą część prostych wypowiedzi różnych osób, zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne. przeważnie prawidłowo na nie reaguje; - wyszukuje większość szczegółowych informacji w większości czytanych prostych tekstów, - potrafi w prosty sposób wyrazić podziękowania i zareagować na podziękowania Uczeń: - zna i stosuje około 3/4 zwrotów :meble i wyposażenie domu. Bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń - z nielicznymi błędami opisuje położenie przedmiotów - z nielicznymi błędami wydaje polecenia oraz reaguje na polecenia - w znacznym stopniu rozumie proste wypowiedzi różnych osób, zawierające struktury gramatyczne prawidłowo na nie reaguje. - sprawnie wyszukuje -rozumie ogólny sens czytanych tekstów. Potrafi znaleźć większość potrzebnych - potrafi w prosty sposób wyrazić podziękowania i zareagować na podziękowania Uczeń: - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty : meble i wyposażenie domu Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - poprawnie opisuje położenie przedmiotów - bezbłędnie wydaje polecenia oraz reaguje na polecenia -bez trudu rozumie prostą wypowiedź zawierającą znane mu słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby. Sprawnie wyszukuje -bez trudu rozumie czytane proste teksty. Sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje. - poprawie, różnymi sposobami wyraża podziękowania i reaguje na podziękowania Uczeń : - zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty : meble i wyposażenie domu Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - poprawnie opisuje położenie przedmiotów stosując bogate słownictwo. - bezbłędnie wydaje polecenia stosując bogate słownictwo oraz reaguje na polecenia - bez trudu rozumie usłyszane wypowiedzi nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno - bez trudu rozumie proste czytane teksty, sprawnie znajduje potrzebne - poprawie, różnymi sposobami wyraża podziękowania i reaguje na podziękowania

9 Unit 5

10 Uczeń: - zna i stosuje około 1/3 zwrotów : ubrania, rodzina, zwierzęta. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - zna odmianę czasownika to be i nielicznymi błędami uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika - zna zasady tworzenia liczby mnogiej i niektóre rzeczowniki nieregularne. Z nielicznymi błędami tworzy liczbę mnogą rzeczowników tylko niektórych sytuacji intencji rozmówcy, często reaguje na nie nieprawidłowo; - -wyszukuje jedynie niektóre - większości czytanych prostych tekstów. Potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w - przy pomocy nauczyciela w prosty sposób wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Uczeń - zna i stosuje około połowę zwrotów: ubrania, rodzina, zwierzęta. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - zna odmianę czasownika to be i poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika. Poprawnie tworzy proste zdania z tym czasownikiem. - zna zasady tworzenia liczby mnogiej i poznane rzeczowniki nieregularne. Poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników Z nielicznymi błędami tworzy liczbę mnogą rzeczowników - rozumie dużą część prostych wypowiedzi różnych osób, zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne. większości sytuacji przeważnie prawidłowo na nie reaguje; - wyszukuje większość szczegółowych informacji w większości czytanych prostych tekstów, z nielicznymi błędami w prosty sposób wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Uczeń: - zna i stosuje około 3/4 zwrotów : ubrania, rodzina, zwierzęta. Bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń -- zna odmianę czasownika to be i bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika. Z nielicznymi błędami stosuje czasownik to be w wypowiedzi - z nielicznymi błędami tworzy liczbę mnogą rzeczowników - w znacznym stopniu rozumie proste wypowiedzi różnych osób, zawierające struktury gramatyczne prawidłowo na nie reaguje. - sprawnie wyszukuje -rozumie ogólny sens czytanych tekstów. Potrafi znaleźć większość potrzebnych poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Uczeń: - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty : ubrania, rodzina, zwierzęta. Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - zna odmianę czasownika to be, bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika oraz stosuje go w wypowiedzi - bezbłędnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników -bez trudu rozumie prostą wypowiedź zawierającą znane mu słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby. Sprawnie wyszukuje -bez trudu rozumie czytane proste teksty. Sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje. - poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą stosując bogate słownictwo poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Uczeń : - zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty: ubrania, rodzina, zwierzęta. Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - zna odmianę czasownika to be, bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika oraz stosuje go w wypowiedzi - bezbłędnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników - - bez trudu rozumie usłyszane wypowiedzi nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno - bez trudu rozumie proste czytane teksty, sprawnie znajduje potrzebne - poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą stosując bogate słownictwo

11 Rozdział 6

12 Uczeń: - zna i stosuje około 1/3 zwrotów : części ciała, ubrania. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - zna odmianę czasownika have got i nielicznymi błędami uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika. - zna zaimki wskazujące: this, that, these, those i w większości poprawnie poprawnie uzupełnia zdania odpowiednim zaimkiem wskazującym tylko niektórych sytuacji intencji rozmówcy, często reaguje na nie nieprawidłowo; - wyszukuje jedynie niektóre - większości czytanych prostych tekstów. Potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w - przy pomocy nauczyciela korzystając ze wzoru w podręczniku tworzy proste zdania o wybranej osobie Uczeń - zna i stosuje około połowę zwrotów : części ciała, ubrania. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - zna odmianę czasownika have got i poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika. Poprawnie tworzy proste zdania z tym czasownikiem. - zna zaimki wskazujące: this, that, these, those i poprawnie uzupełnia zdania odpowiednim zaimkiem - rozumie dużą część prostych wypowiedzi różnych osób, zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne. przeważnie prawidłowo na nie reaguje; - wyszukuje większość szczegółowych informacji w większości czytanych prostych tekstów, - korzystając ze wzoru w podręczniku tworzy proste zdania o wybranej osobie Uczeń: - zna i stosuje około 3/4 zwrotów : części ciała, ubrania. zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń - zna odmianę czasownika have got i bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika. Z nielicznymi błędami stosuje czasownik have got wypowiedzi - zna i z nielicznymi błędami stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those przy uzupełnianiu zdań i w wypowiedzi - w znacznym stopniu rozumie proste wypowiedzi różnych osób, zawierające struktury gramatyczne prawidłowo na nie reaguje. - sprawnie wyszukuje -rozumie ogólny sens czytanych tekstów. Potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji - z nielicznymi błędami opisuje wybraną osobę stosując bogate słownictwo Uczeń: - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty : części ciała Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - zna odmianę czasownika have got i bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika oraz stosuje go w wypowiedzi - Zna i poprawnie stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those przy uzupełnianiu zdań i w wypowiedzi -bez trudu rozumie prostą wypowiedź zawierającą znane mu słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby. Sprawnie wyszukuje -bez trudu rozumie czytane proste teksty. Sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje. - bezbłędnie opisuje wybraną osobę Uczeń : - zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty : części ciała, ubrania, cechy charakteru, rośliny. Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - zna odmianę czasownika have got i bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika oraz stosuje go w wypowiedzi - zna i poprawnie stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those przy uzupełnianiu zdań i w wypowiedzi - bez trudu rozumie usłyszane wypowiedzi nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno - bez trudu rozumie proste czytane teksty, sprawnie znajduje potrzebne - bezbłędnie opisuje wybraną osobę stosując bogate słownictwo

13 Rozdział 7

14 Uczeń: - zna i stosuje około 1/3 zwrotów: czynności, rodzina, instrumenty muzyczne. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów - z pomocą nauczyciela tworzy proste zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem can opisujące umiejętności - zna zaimki dzierżawcze i z nielicznymi błędami uzupełnia nimi zdania tylko niektórych sytuacji intencji rozmówcy, często reaguje na nie nieprawidłowo; - wyszukuje jedynie niektóre - większości czytanych prostych tekstów. Potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w Uczeń - zna i stosuje około połowę zwrotów: czynności, rodzina, instrumenty muzyczne - tworzy proste zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem can opisujące umiejętności - zna zaimki dzierżawcze i poprawnie uzupełnia nimi zdania. Tworzy proste zdania określające przynależność - rozumie dużą część prostych wypowiedzi różnych osób, zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne. przeważnie prawidłowo na nie reaguje; - wyszukuje większość szczegółowych informacji w większości czytanych prostych tekstów, Uczeń: - zna i stosuje około 3/4 zwrotów: czynności, rodzina, instrumenty muzyczne - opisuje umiejętności swoje i innych osób oraz zadaje pytania o umiejętności tworząc zdania z czasownikiem can popełniając nieliczne błędy językowe - w znacznym stopniu rozumie proste wypowiedzi różnych osób, zawierające struktury gramatyczne prawidłowo na nie reaguje. - sprawnie wyszukuje -rozumie ogólny sens czytanych tekstów. Potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji Uczeń: - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty: czynności, rodzina, instrumenty muzyczne Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - poprawnie opisuje umiejętności swoje i innych osób oraz zadaje pytania o umiejętności tworząc zdania z czasownikiem can. - poprawnie określa przynależność przedmiotów stosując odpowiednie zaimki dzierżawcze - bez trudu rozumie prostą wypowiedź zawierającą znane mu słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby. Sprawnie wyszukuje -bez trudu rozumie czytane proste teksty. Sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje. Uczeń : - zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty: czynności, rodzina, instrumenty muzyczne. Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - poprawnie opisuje umiejętności swoje i innych osób oraz zadaje pytania o umiejętności tworząc zdania z czasownikiem can. Stosuje bogate słownictwo - bezbłędnie określa przynależność przedmiotów stosując odpowiednie zaimki dzierżawcze - bez trudu rozumie usłyszane wypowiedzi nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno - bez trudu rozumie proste czytane teksty, sprawnie znajduje potrzebne

15 Rozdział 8

16 Uczeń: - zna i stosuje około 1/3 zwrotów: jedzenie. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - zna zasady tworzenia czasu Present Simple i z nielicznymi błędami uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika w tym czasie tylko niektórych sytuacji intencji rozmówcy, często reaguje na nie nieprawidłowo; - wyszukuje jedynie niektóre - większości czytanych prostych tekstów. Potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w - przy pomocy nauczyciela w prosty sposób wyraża opinię i swoje upodobania kulinarne Uczeń - zna i stosuje około połowę zwrotów: jedzenie. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - zna zasady tworzenia czasu Present Simple i poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika w tym czasie. Tworzy proste zdania w tym czasie - rozumie dużą część prostych wypowiedzi różnych osób, zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne. przeważnie prawidłowo na nie reaguje; - wyszukuje większość szczegółowych informacji w większości czytanych prostych tekstów, - w prosty sposób wyraża opinię i swoje upodobania kulinarne popełniając nieliczne błędy językowe Uczeń: - zna i stosuje około 3/4 zwrotów: jedzenie - poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika w tym czasie Present Simple i z nielicznymi błędami tworzy proste zdania w tym czasie i tworzy zdania w tym czasie - w znacznym stopniu rozumie proste wypowiedzi różnych osób, zawierające znane mu słownictwo i struktury gramatyczne prawidłowo na nie reaguje. - sprawnie wyszukuje dialogach, komunikatach -rozumie ogólny sens czytanych tekstów. Potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji w prosty sposób wyraża opinię i swoje upodobania kulinarne- Uczeń: - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty: jedzenie Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - bezbłędnie posługuje się czasem Present Simple poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika w tym czasie i tworzy zdania w tym czasie - bez trudu rozumie prostą wypowiedź zawierającą znane mu słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby. Sprawnie wyszukuje -bez trudu rozumie czytane proste teksty. Sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje. - bezbłędnie wyraża opinię i swoje upodobania kulinarne Uczeń : - zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty: jedzenie. Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - bezbłędnie posługuje się czasem Present Simple poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika w tym czasie i tworzy zdania w tym czasie - bez trudu rozumie usłyszane wypowiedzi nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno - bez trudu rozumie proste czytane teksty, sprawnie znajduje potrzebne - bezbłędnie wyraża opinię i swoje upodobania kulinarne stosując bogate słownictwo

17 Rozdział 9

18 Uczeń: - zna i stosuje około 1/3 zwrotów : ubrania, rodzina, zwierzęta. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - zna odmianę czasownika to be i nielicznymi błędami uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika - zna zasady tworzenia liczby mnogiej i niektóre rzeczowniki nieregularne. Z nielicznymi błędami tworzy liczbę mnogą rzeczowników tylko niektórych sytuacji intencji rozmówcy, często reaguje na nie nieprawidłowo; - -wyszukuje jedynie niektóre - większości czytanych prostych tekstów. Potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w - przy pomocy nauczyciela w prosty sposób wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Uczeń - zna i stosuje około połowę zwrotów: ubrania, rodzina, zwierzęta. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - zna odmianę czasownika to be i poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika. Poprawnie tworzy proste zdania z tym czasownikiem. - zna zasady tworzenia liczby mnogiej i poznane rzeczowniki nieregularne. Poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników Z nielicznymi błędami tworzy liczbę mnogą rzeczowników - rozumie dużą część prostych wypowiedzi różnych osób, zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne. większości sytuacji przeważnie prawidłowo na nie reaguje; - wyszukuje większość szczegółowych informacji w większości czytanych prostych tekstów, z nielicznymi błędami w prosty sposób wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Uczeń: - zna i stosuje około 3/4 zwrotów : ubrania, rodzina, zwierzęta. Bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń -- zna odmianę czasownika to be i bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika. Z nielicznymi błędami stosuje czasownik to be w wypowiedzi - z nielicznymi błędami tworzy liczbę mnogą rzeczowników - w znacznym stopniu rozumie proste wypowiedzi różnych osób, zawierające struktury gramatyczne prawidłowo na nie reaguje. - sprawnie wyszukuje -rozumie ogólny sens czytanych tekstów. Potrafi znaleźć większość potrzebnych poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Uczeń: - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty : ubrania, rodzina, zwierzęta. Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - zna odmianę czasownika to be, bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika oraz stosuje go w wypowiedzi - bezbłędnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników -bez trudu rozumie prostą wypowiedź zawierającą znane mu słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby. Sprawnie wyszukuje -bez trudu rozumie czytane proste teksty. Sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje. - poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą stosując bogate słownictwo poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Uczeń : - zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty: ubrania, rodzina, zwierzęta. Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - zna odmianę czasownika to be, bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tego czasownika oraz stosuje go w wypowiedzi - bezbłędnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników - - bez trudu rozumie usłyszane wypowiedzi nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno - bez trudu rozumie proste czytane teksty, sprawnie znajduje potrzebne - poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą stosując bogate słownictwo

19 KLASA IV OCENA DOPUSZCZAJĄCA 1/3 poznanych wyrazów oraz zwrotów: przedmioty osobiste, słownictwo związane z komputerem Popełnia liczne błędy przy zapisie wyrazów - Zna odmianę czasowników to be, have got, can i z nielicznymi błędami uzupełnia zdania odpowiednią formą tych czasowników. Z nielicznymi błędami tworzy zdania z tymi czasownikami - tylko niektórych sytuacji intencji rozmówcy, OCENA DOSTATECZNA połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów: przedmioty osobiste, słownictwo związane z komputerem. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - Zna odmianę czasowników to be, have got, can i poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą tych czasowników. Tworzy proste zdania z tymi czasownikami. - Rozumie dużą część prostych wypowiedzi różnych osób, zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne. - OCENA DOBRA Rozdział Starter 3/4 zwrotów: przedmioty osobiste, słownictwo związane z komputerem - Z nielicznymi błędami uzupełnia zdania odpowiednią formą czasowników to be i have got, can i tworzy zdania z tymi czasownikami - W znacznym stopniu rozumie proste wypowiedzi różnych osób, zawierające struktury gramatyczne - prawidłowo na nie reaguje. - Sprawnie wyszukuje OCENA BARDZO DOBRA Uczeń zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty : przedmioty osobiste, słownictwo związane z komputerem - Poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą czasowników to be i have got, can Samodzielnie tworzy zdania z tymi czasownikami. - Bez trudu rozumie prostą wypowiedź zawierającą struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby. Sprawnie wyszukuje - Bez trudu rozumie czytane OCENA CELUJĄCA Uczeń zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty: przedmioty osobiste, słownictwo związane z komputerem. Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - Bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą czasowników to be i have got, can Samodzielnie tworzy zdania z tymi czasownikami bogatego słownictwa. - Bez trudu rozumie usłyszane wypowiedzi nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno

20 często reaguje na nie nieprawidłowo; Wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w czytanych prostych tekstów. Potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w - Zna nazwy miesięcy oraz większość liczebników porządkowych. - Mówi, jak ma na imię, ile ma lat, jakie jest jego hobby. 1/3 poznanych wyrazów oraz zwrotów: hobby, spędzanie wolnego czasu, programy telewizyjne. - Zna zasady tworzenia czasów Present Simple i Present Continuous oraz przysłówków częstotliwości przeważnie prawidłowo na nie reaguje; Wyszukuje większość szczegółowych informacji w - czytanych prostych tekstów - Zna nazwy miesięcy oraz większość liczebników porządkowych. Poprawnie podaje rok. Z nielicznymi błędami podaje daty. - Mówi, jak ma na imię, ile ma lat, jakie jest jego hobby,co potrafi a czego nie potrafi robić połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów: hobby, spędzanie wolnego czasu, programy telewizyjne. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. Zna zasady tworzenia czasów Present Simple i Present Continuous oraz przysłówków częstotliwości. - czytanych tekstów. Potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w - Z nielicznymi błędami podaje daty - Zadaje proste pytania (np. o posiadane przedmioty, hobby, umiejętności) i odpowiada na nie. Rozdział 1 Fun 3/4 zwrotów: hobby, spędzanie wolnego czasu, programy telewizyjne. Bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń Z nielicznymi błędami stosuje czasy Present Simple i Present Continuous oraz przysłówki częstotliwości w proste teksty. Sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje. - Poprawnie podaje daty. - Zadaje proste pytania (np. o posiadane przedmioty, hobby, umiejętności) i odpowiada na nie. Uczeń zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty: hobby, spędzanie wolnego czasu, programy telewizyjne. Poprawnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. Bezbłędnie stosuje czasy Present Simple i Present Continuous oraz przysłówki częstotliwości w zadaniach -Bez trudu rozumie proste teksty, sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w - Bezbłędnie podaje daty - Zadaje pytania (np. o posiadane przedmioty, hobby, umiejętności). Samodzielnie odpowiada na nie stosując bogate słownictwo. Uczeń zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty: hobby, spędzanie wolnego czasu, programy telewizyjne. Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. Bezbłędnie stosuje czasy Present Simple i Present Continuous oraz przysłówki częstotliwości w zadaniach

21 i w większości poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika w tych czasach. - tylko niektórych sytuacji intencji rozmówcy, często reaguje na nie nieprawidłowo; Wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w czytanych prostych tekstów. Potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w tekście - Nazywa ulubione programy telewizyjne. - Krótko odpowiada na pytania o czynności powtarzające się i czynności odbywające się teraz. - Układa kilka prostych zdań o sobie, jak ma na imię, ile ma lat, jakie jest jego hobby, w formie listu do czasopisma Poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika w tych czasach Tworzy proste zdania w tych czasach. - Rozumie dużą część prostych wypowiedzi różnych osób, zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne. przeważnie prawidłowo na nie reaguje; Wyszukuje większość szczegółowych informacji w - czytanych prostych tekstów - Tworzy proste zdania na temat swoich ulubionych programów telewizyjnych. - Pyta rozmówcę o czynności, które się powtarzają i te które odbywają się w danej chwili. Krótko odpowiada na zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. - W znacznym stopniu rozumie proste wypowiedzi różnych osób, zawierające znane mu słownictwo i struktury gramatyczne. czytanych tekstów. Potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w - Tworzy proste zdania na temat swoich ulubionych programów telewizyjnych. - Pyta rozmówcę o czynności, które się powtarzają i te które odbywają się w danej chwili. Odpowiada na pytania tego typu pełnymi zdaniami. - Samodzielnie prostymi zdaniami opisuje siebie i swoje hobby w formie listu do czasopisma językowych i własnych wypowiedziach. - Bez trudu rozumie prostą wypowiedź zawierającą struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby Sprawnie wyszukuje Bez trudu rozumie czytane proste teksty. Sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje. Wypowiada się an temat ulubionych programów telewizyjnych - Samodzielnie pyta rozmówcę o czynności, które się powtarzają i te które odbywają się w danej chwili. Odpowiada na pytania tego typu Samodzielnie, poprawnie opisuje siebie i swoje hobby w formie listu do czasopisma językowych i własnych wypowiedziach. Bez trudu rozumie usłyszane wypowiedzi nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno Bez trudu rozumie proste teksty, sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w - Wypowiada się na temat ulubionych programów telewizyjnych - Samodzielnie pyta rozmówcę o czynności, które się powtarzają i te które odbywają się w danej chwili. Odpowiada na pytania tego typu Samodzielnie i wyczerpująco opisuje siebie i swoje hobby w formie listu do czasopisma stosując bogate słownictwo.

22 połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów związanych z jedzeniem. Popełnia liczne błędy przy zapisie wyrazów Z nielicznymi błędami dzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne. Z nielicznymi błędami stosuje określniki ilości some/any oraz much/many/a lot of w zadaniach językowych Nazywa niektóre produkty znajdujące się na obrazku w większości poprawnie używając some/ any, much/many. Potrafi zadać rozmówcy proste pytania o spożywane przez niego jedzenie i picie. Odpowiada na część większość pytań tego typu. - Układa kilka prostych zdań o sobie, jak ma na imię, ile ma lat, jakie jest jego hobby, krótko opisuje swoje ulubione hobby w formie listu do czasopisma. Rozdział 2 połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów związanych z jedzeniem Popełnia błędy przy zapisie wyrazów Poprawnie dzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne. Z nielicznymi błędami stosuje określniki ilości some/any oraz much/many/a lot of w zadaniach językowych Mówi, jakie produkty znajdują się na obrazku w większości poprawnie używając some/ any, much/many. Pyta rozmówcę o spożywane przez niego jedzenie i picie. Odpowiada na część pytań tego typu najczęściej pojedynczymi wyrazami lub zwrotami. Rozumie dużą część prostych I'm hungry 3/4 zwrotów związanych z jedzeniem. Nazywa swoje ulubione jedzeenie. Bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń Poprawnie dzieli rzeczowniki na policzalne i z nielicznymi błędami stosuje określniki ilości some/any oraz much/many/a lot of w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Krótko opisuje produkty znajdujące się na obrazku w większości poprawnie używając some/any, much/many. Pyta rozmówcę o jedzenie i picie (np. ilości, częstotliwość). Odpowiada na pytania tego typu. - W znacznym stopniu Uczeń zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty związane z jedzeniem. Bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń.. Nazywa swoje ulubione jedzenie, mówi czego nie lubi Poprawnie dzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne oraz stosuje określniki ilości some i any oraz much/many/a lot of w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Opisuje produkty na obrazku, które się tam znajdują lub których tam nie ma, używając bezbłędnie wszystkich określników ilości. Samodzielnie pyta rozmówcę o jego zwyczaje jedzeniowe. Wyczerpująco odpowiada na pytania tego typu. Uczeń zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty związane z jedzeniem. Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. Nazywa swoje ulubione jedzenie, mówi czego nie lubi. Bezbłędnie dzieli rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i stosuje określniki ilości some/any oraz much/many/a lot of z tymi rzeczownikami w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Opisuje produkty na obrazku, które się tam znajdują lub których tam nie ma, używając bezbłędnie wszystkich określników ilości. Samodzielnie pyta rozmówcę o jego zwyczaje jedzeniowe. Wyczerpująco odpowiada na

23 pytań tego typu najczęściej pojedynczymi wyrazami lub zwrotami tylko niektórych sytuacji intencji rozmówcy, często reaguje na nie nieprawidłowo; Wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w dialogac h, komunikatach. czytanych prostych tekstów. Potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w Odpowiada na niektóre prośby i propozycje najczęściej używa yes/no. Potrafi wyrazić proste prośby. Układa kilka prostych zdań o swoim ulubionym święcie. 1/3 poznanych wyrazów oraz zwrotów : rodzaje wypowiedzi różnych osób, zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadanej przez różne osoby Rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych, w tym przeważnie prawidłowo na nie reaguje; Wyszukuje większość szczegółowych informacji w - czytanych prostych tekstów - Prosi i proponuje, wzorując się na przykładach z podręcznika oraz reaguje na te propozycje i prośby, używa niektórych krótkich odpowiedzi. Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje swoje ulubione święto. połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów: rodzaje rozumie proste wypowiedzi różnych osób, zawierające znane mu słownictwo i struktury gramatyczne. czytanych tekstów. Potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w Prosi i proponuje używając wybranych przez siebie przykładów, reaguje na prośby i propozycje. Samodzielnie opisuje swoje ulubione święto (np. data, jedzenie, z kim, dlaczego lubi). popełniając nieliczne błędy językowe. Rozdział 3 Stories 3/4 zwrotów rodzaje filmów i Bez trudu rozumie prostą wypowiedź zawierającą struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby Sprawnie wyszukuje Bez trudu rozumie czytane proste teksty. Sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje. Samodzielnie wyraża prośby i propozycje, swobodnie reaguje na prośby i propozycje rozmówcy. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje ulubione święto (np. data, jedzenie, z kim, dlaczego lubi). Uczeń zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty : rodzaje filmów i pytania tego typu. Bez trudu rozumie usłyszane wypowiedzi nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno skutkowych,nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno gramatyczne. Bez trudu rozumie proste teksty sprawnie znajduje potrzebne Samodzielnie wyraża prośby i propozycje, swobodnie reaguje na prośby i propozycje rozmówcy używając bogate słownictwo. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje ulubione święto (np. data, jedzenie, z kim, dlaczego lubi) stosując bogate słownictwo. Uczeń zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty rodzaje

24 filmów i książek. tylko niektórych sytuacji intencji rozmówcy, często reaguje na nie nieprawidłowo; Wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w dialogac h, komunikatach. czytanych prostych tekstów. Potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w tekście Wzorując się na przykładowych pytaniach w podręczniku pyta rozmówcę o wydarzenia przeszłe popełniając nieliczne błędy językowe. Odpowiada na pytań tego typu najczęściej jednym wyrazem lub zwrotem. Prosi o podanie więcej szczegółów, wzorując się na niektórych przykładach z podręcznika. Udziela krótkich odpowiedzi. filmów i książek. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - Zna zasady tworzenia czasu Past Simple. Poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika w czasie Past Simple. Tworzy proste zdania w tym czasie. -Rozumie dużą część prostych wypowiedzi różnych osób, zawierających struktury gramatyczne. przeważnie prawidłowo na nie reaguje; Wyszukuje większość szczegółowych informacji w czytanych prostych tekstów Wzorując się na przykładowych pytaniach w podręczniku, pyta rozmówcę o wydarzenia przeszłe. książek. Bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń Z nielicznymi błędami stosuje czas Past Simple zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. czytanych tekstów. Potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w Potrafi zadać rozmówcy proste pytania o wydarzenia przeszłe i odpowiedzieć na pytania tego typu. Prosi o podanie więcej szczegółów używając poprawnych zdań w czasie Past Simple. Udziela odpowiedzi pełnymi zdaniami. książek. Bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń.. Poprawnie stosuje czas Past Simple w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. -Bez trudu rozumie prostą wypowiedź zawierającą struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby. Sprawnie wyszukuje -Bez trudu rozumie czytane proste teksty. Sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje. -Samodzielnie pyta rozmówcę o wydarzenia przeszłe i odpowiada na takie pytania. Samodzielnie pyta rozmówcę o więcej szczegółów. Udziela wyczerpujących informacji. filmów i książek. Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. -Bezbłędnie stosuje czas Past Simple w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. -Bez trudu rozumie usłyszane wypowiedzi nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno -Bez trudu rozumie proste teksty, sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w -Samodzielnie pyta rozmówcę o wydarzenia przeszłe i odpowiada na takie pytania używając bogatego słownictwa. Samodzielnie pyta rozmówcę o więcej szczegółów. Udziela wyczerpujących informacji.

25 1/3 poznanych wyrazów oraz zwrotów: miejsca w mieście, przymiotniki określające miejsca. Popełnia liczne błędy przy zapisie wyrazów - Zna zasady stopniowania przymiotników. Z nielicznymi błędami uzupełnia zdania przymiotnikiem w stopniu wyższym i najwyższym. - tylko niektórych sytuacji intencji rozmówcy, często reaguje na nie nieprawidłowo; Wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w Odpowiada na pytań tego typu najczęściej jednym wyrazem. Prosi o podanie więcej szczegółów wzorując się na przykładach z podręcznika. Udziela krótkich odpowiedzi. połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów: miejsca w mieście, przymiotniki określające miejsca. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - Zna zasady stopniowania przymiotników. Poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą przymiotnika w stopniu wyższym i najwyższym. Tworzy proste porównania. - Rozumie dużą część prostych wypowiedzi różnych osób, zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne. - przeważnie prawidłowo na nie reaguje; Wyszukuje większość Rozdział 4 Cities 3/4 zwrotów: miejsca w mieście, przymiotniki określające miejsca. Bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń - Z nielicznymi błędami uzupełnia zdania odpowiednią formą przymiotnika w stopniu wyższym i najwyższym oraz tworzy porównania. - W znacznym stopniu rozumie proste wypowiedzi różnych osób, zawierające struktury gramatyczne prawidłowo na nie reaguje. - Sprawnie wyszukuje Uczeń zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty : miejsca w mieście, przymiotniki określające miejsca. Bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń. - Poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą przymiotnika w stopniu wyższym i najwyższym. Samodzielnie tworzy porównania. - Bez trudu rozumie prostą wypowiedź zawierającą struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby. Sprawnie wyszukuje - Bez trudu rozumie czytane proste teksty. Sprawnie Uczeń zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty: miejsca w mieście, przymiotniki określające miejsca. Bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia. - Bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednią formą przymiotnika w stopniu wyższym i najwyższym. Samodzielnie tworzy porównania używając bogatego słownictwa. - Bez trudu rozumie usłyszane wypowiedzi nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno -Bez trudu rozumie proste teksty, sprawnie znajduje potrzebne informacje

26 dialogac h, komunikatach. czytanych prostych tekstów. Potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w - Potrafi prostymi sposobem zapytać o drogę do jakiegoś miejsca, np. Excuse me, where's the.? - Reaguje na sugestie. Z pomocą nauczyciela potrafi utworzyć proste sugestie korzystając z przykładów w podręczniku. - Prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania w podręczniku, by opisać swoje miasto. 1/3 poznanych wyrazów oraz zwrotów: środowisko naturalne, przyimki miejsca. Popełnia liczne błędy szczegółowych informacji w - czytanych prostych tekstów - Opisuje miejsca w mieście, przedmioty używając bardzo prostych porównań. - Prostymi zdaniami pyta o drogę do różnych miejsc i krótko odpowiada na takie pytania. - Pyta i odpowiada na sugestie korzystając z przykładów z podręcznika. - Wzorując się na przykładowych tekstach w podręczniku prostymi zdaniami opisuje swoje miasto popełniając nielczne błędy językowe. połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów: środowisko naturalne, przyimki miejsca. Popełnia błędy przy zapisie wyrazów. - czytanych tekstów. Potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w -Opisuje miejsca w mieście, przedmioty używając stopniowania przymiotników krótkich, długich i nieregularnych. Porównuje miasta. - Prostymi zdaniami pyta o drogę do różnych miejsc. Samodzielnie odpowiada, podając wskazówki, jak do nich dojść. - Pyta i odpowiada na sugestie, sam formułuje poprawne sugestie w formie pytań i twierdzeń. - Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje swoje miasto Rozdział 5 Explore! 3/4 zwrotów: środowisko naturalne, przyimki miejsca. Bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów znajduje w nich potrzebne informacje. - Samodzielnie poprawnie opisuje miejsca w mieście, przedmioty, używając poznanych form stopniowania przymiotników. Porównuje miasta. -Stosuje poznane wyrażenia, by zapytać o drogę do różnych miejsc. Samodzielnie odpowiada na nie, podając wskazówki, jak do nich dojść. - Samodzielnie pyta i odpowiada na sugestie. Potrafi argumentować swoje zdanie używając too/enough. - Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje miasto. Uczeń zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty: środowisko naturalne, przyimki miejsca. Bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów szczegółowe w -Samodzielnie, bezbłędnie opisuje miejsca w mieście, przedmioty, używając poznanych form stopniowania przymiotników. Porównuje miasta. -Stosuje poznane wyrażenia, by zapytać o drogę do różnych miejsc. Samodzielnie odpowiada na nie, podając wskazówki, jak do nich dojść. - Samodzielnie pyta i odpowiada na sugestie. Potrafi argumentować swoje zdanie używając too/enough. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje miasto stosując bogate słownictwo. Uczeń zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty: środowisko naturalne, przyimki miejsca. Bezbłędnie zapisuje poznane

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Ocena celująca: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, - aktywnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Discover English 2 klasa 6 SP

Discover English 2 klasa 6 SP KRYTERIA OCENIANIA Discover English 2 klasa 6 SP POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne dla klasy V

Kryteria oceniania ogólne dla klasy V POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1/A2, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA Discover English 2 Kryteria oceniania ogólne dla klasy V Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą. Oznacza to, że uczeń nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej Ocenianiu w klasach I-III będą podlegały poszczególne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu mówienie czytanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa V Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 2 1. Przedmiotowy System Oceniania z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6), Macmillan

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. WYMAGANIA PROGRAMOWE DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Założenia ogólne 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014/ 2015 PROGRAM NAUCZANIA: numer dopuszczenia 471/1/2012 Data dopuszczenia 2012-03-05

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 Program realizowany według podręcznika "Progulka" w ciągu 3 lat w następującym

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia: 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: KRYTERIA OCENIANIA Z J.ANGIELSKEGO DLA KLASY I

Wymagania edukacyjne: KRYTERIA OCENIANIA Z J.ANGIELSKEGO DLA KLASY I Wymagania edukacyjne: KRYTERIA OCENIANIA Z J.ANGIELSKEGO DLA KLASY I CELUJĄCY: - uczeń poprawnie wymawia poznane słownictwo i struktury gramatyczne, wykracza poza podstawę programową, - uczeń bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Uczeń na ocenę bardzo dobrą powinien umieć:

Uczeń na ocenę bardzo dobrą powinien umieć: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka rosyjskiego w klasie IA i IC w roku szkolnym 2015/2016 Podręcznik Nowyje Wstrieczi 1 M. Zybert, H. Dąbrowska Uczeń na ocenę celującą powinien opanować

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA 4 Wymagania na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Niewielka ilość słownictwa uniemożliwia mu komunikację,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu 1 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej Ocena celująca - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany, - kartkówki, - odpowiedzi ustne - prace domowe - pracę na lekcji (uczeń może zdobyć + [plus] za częste zgłaszanie

Bardziej szczegółowo