Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB"

Transkrypt

1 Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB Joanna Kozłowska p.o. Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego

2 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest Państwowym Instytutem Badawczym wykonującym funkcję Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej i Państwowej Służby do Spraw Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących oraz prowadzącym prace naukowo-badawcze. Instytut funkcjonuje na podstawie: Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) Ustawy prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. Poz. 145, z późn. zm.)

3 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNA I METEOROLOGICZNA Państwowa Służba Hydrologiczna i Meteorologiczna POMIARY I OBSERWACJE PROGNOZY METEOROLOGICZNE CENTRUM NADZORU OPERACYJNEGO PSHM PROGNOZY HYDROLOGICZNE METEOROLOGIA LOTNICZA

4 System EMAS jest jednym z istotnych narzędzi stosowanych dla skutecznej realizacji polityki Unii Europejskiej. Podstawę prawną systemu EMAS w krajach UE stanowi: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), które weszło w życie 11 stycznia 2010r.

5 Podstawowe cele EMAS: ciągłe ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko, spełnianie coraz wyższych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska, wykorzystywanie czystych technologii, zapobieganie powstawaniu lub redukowaniu ilości wytwarzanych odpadów pełne informowanie lokalnych społeczności o oddziaływaniach na środowisko, związanych z danym rodzajem działalności EMAS kładzie ogromny nacisk na przestrzeganie przepisów prawa środowiskowego, komunikowanie się z otoczeniem przedsiębiorstwa i wewnątrz przedsiębiorstwa oraz poprawę działalności środowiskowej. Celem Rozporządzenia jest także zachęcenie firm do dialogu z różnego rodzaju grupami zainteresowanymi ich działalnością środowiskową.

6 Założenia i podstawowe zasady EMAS to: dobrowolność udział w programie jest dobrowolny, a przystępując do niego organizacja zobowiązuje się do wdrożenia i/lub utrzymania systemu zarządzania środowiskowego, prowadzenia cyklicznych audytów i publikowania informacji na zasadach podanych w Rozporządzeniu; w zamian za to, po weryfikacji przez niezależnego, akredytowanego weryfikatora środowiskowego publicznej deklaracji oraz zgodności z wymaganiami EMAS, jej nazwa umieszczona jest w specjalnych rejestrach krajowym i unijnym; zarejestrowana organizacja zyskuje również prawo do posługiwania się logo EMAS, dostępność w programie może uczestniczyć każda organizacja działająca na terenie Unii Europejskiej, jawność danych jednym z elementów programu jest publikowanie tzw. Deklaracji środowiskowych, zawierających wiarygodne informacje środowiskowe, w tym informacje o podejmowanych działaniach środowiskowych i ich efektach, okresowość prowadzenie działań w oparciu o zasadę ciągłego doskonalenia, tzw. Pętla ciągłego doskonalenia: ustalenie polityki środowiskowej, planowanie działań, realizacja przyjętych planów oraz weryfikacja osiągniętych celów, niezależna weryfikacja organizacje są okresowo sprawdzane przez niezależnych weryfikatorów środowiskowych i okresowe odnawiania rejestracji.

7 W 2010 r. Dyrektor Instytutu podjął decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z rozporządzeniem EMAS w Ośrodku Głównym IMGW- PIB w lokalizacjach w Warszawie oraz w Legionowie. Od 27 grudnia 2010r. rozpoczęto wdrażanie systemu, które zakończyło się w weryfikacją sytemu w czerwcu 2012r. Wdrażanie systemu w tych dwóch lokalizacjach zajęło 18 miesięcy.

8 W marcu 2013r. Ośrodek Główny IMGW-PIB został zarejestrowany w rejestrze EMAS Otrzymanie rejestracji ułatwiło podjęcie decyzji o dalszym rozszerzeniu systemu

9 Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego w Ośrodku Głównym IMGW-PIB: Zwiększenie świadomości pracowników Zwiększenie wiedzy na temat przepisów ochrony środowiska pośród pracowników Wypracowanie jasnego podziału odpowiedzialności za sprawy środowiskowe Uporządkowanie gospodarki odpadami i sprawozdawczości w zakresie środowiska Zwrócenie uwagi Dyrekcji na sprawy środowiskowe np. konieczność poniesienia pewnych kosztów na zapewnienie zgodności z wymogami prawa ochrony środowiska Lepsza kontrola nad wpływem Ośrodka Głównego IMGW-PIB na środowisko i lepsze przygotowanie do kontroli i audytów zewnętrznych Większe otwarcie na zewnątrz w związku z obowiązkiem corocznej publikacji deklaracji środowiskowej. Lepszy nadzór nad zużyciem energii i paliw Zmniejszenie ryzyka zagrożeń środowiskowych

10 Kluczowe elementy, które wzięto pod uwagę przy postępowaniu na wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w Oddziałach IMGW-PIB Cena Właściwe wdrożenie Optymalny czas wdrożenia Doświadczenie wykonawcy Niezbędne elementy systemu Ocena poszczególnych elementów

11 Zakres wdrożenia systemu Oddziały IMGW-PIB (co to oznacza?) Siedziby Oddziałów Kraków, Wrocław, Gdynia Siedziba Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór w Katowicach Narodowe Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu i podlegające mu centra modelowania powodzi i suszy Stacje etatowe wg Oddziałów i zakresu wykonywanych pomiarów (około 80 lokalizacji) np. stacje hydrologicznometeorologiczna, lotniskowe stacja meteorologiczne, wysokogórskie obserwatoria meteorologiczne (Śnieżka, Kasprowy Wierch) Ale również sieć radarów, która nie została objęta systemem w tym radary planowane radar na Górze Świętej Anny, i inne komórki w Ośrodku Głównym, których działalność wiąże się z działalnością Oddziałów

12 Z zakresem wdrożenia wiązały się wymogi dla wykonawcy: Dysponowanie odpowiednim doświadczeniem (najlepiej w dużej firmie, która posiadała strukturę oddziałową), posiadanie doświadczenia we wdrożeniu EMAS (potwierdzone rejestracją) oraz dogłębna znajomość zagadnień związanych z przepisami ochrony środowiska i oceną różnych oddziaływań środowiskowych. Dysponowanie odpowiednim zespołem wdrożeniowym (1 kierownik, 3 konsultantów), który posiada wiedzę na temat: Wdrożenia EMAS w praktyce Przepisów ochrony środowiska i ich praktycznego zastosowania Doświadczenie w przygotowaniu do weryfikacji i rejestracji Umiejętności auditora i doświadczenia w auditowaniu Doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z zakresu EMAS, ochrony środowiska i audytowania)

13 Optymalny czas wdrożenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB Ze względu na skomplikowane zależności organizacyjne, wielość lokalizacji oraz różnorodność potencjalnych oddziaływań środowiskowych stwierdzono, że okres wdrożenia powinien być dłuższy niż wdrożenie EMAS w Ośrodku Głównym IMGW-PIB i jednocześnie nie dłuższy niż dwa lata. Uzgodniono czas realizacji na 22 miesiące od dnia zawarcia umowy i termin ten zapisano w SIWZ.

14 Przedmiot zamówienia obejmował etapy opisane w metodyce wykonania pracy sporządzonej przez wykonawcę, w tym w szczególności: przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania środowiskowego i opracowanie planu wdrażania ISO i EMAS, przeprowadzenie przeglądu oddziaływań środowiskowych, przygotowanie (w tym opracowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu wymogów i funkcjonowania ISO i EMAS dla pracowników Zamawiającego (przeszkolonych zostanie minimum 200 pracowników Zamawiającego), przeprowadzenie identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, opracowanie dokumentacji ogólnej i specyficznej Systemu Zarządzania Środowiskowego (dalej SZŚ ), jej weryfikacja, zatwierdzenie i wdrożenie SZŚ w Oddziałach Zamawiającego, przygotowanie i rozpoczęcie realizacji programu audytów wewnętrznych, wsparcie merytoryczne Zamawiającego w przygotowaniach do audytu weryfikującego na zgodność z wymogami Rozporządzenia EMAS oraz podczas jego przebiegu.

15 W metodyce wykonania pracy sporządzonej przez oferenta oceniano: Koncepcję stanu docelowego systemu zarządzania środowiskowego w Oddziałach IMGW-PIB Metodykę wykonania pracy Nakład pracy specjalistów wykonawcy Zgodność metodyki wykonania pracy ze specyfiką działalności IMGW-PIB Każdy punkt był szczegółowo opisany i określona została punktacja, którą mógł zdobyć wykonawca. Maksymalnie wykonawca mógł zdobyć 44 punktów. W przypadku otrzymania 0 pkt za wartość techniczną oferty ocenioną wg poszczególnych kryteriów oferta została by odrzucona.

16 Przykładowy opis kryterium, liczby punktów i zasad przyznawania punktów 3.1 Osobisty udział specjalistów Wykonawcy w pracach wdrożeniowych systemu zarządzania środowiskowego w Oddziałach IMGW-PIB Brak opisu osobistego udziału ze strony wykonawcy 2. Wykonawca zobowiązał się, że jego specjaliści osobiście w wybranych placówkach Zleceniodawcy przeprowadzą prace związane z realizacją zamówienia 3. Jw. dla wart. 1 ponadto wykonawca zobowiązał się do wizytacji wszystkich siedzib Oddziałów IMGW-PIB, w trakcie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia 4. Jw. dla wart. 2 ponadto wykonawca zobowiązał się do wizytacji przynajmniej 10% stacji etatowych, w trakcie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia 5. Jw. dla wart. 3 oraz dodatkowo wykonawca zobowiązał się do wizytacji przynajmniej 20% stacji etatowych 6. Jw. dla wart. 4 oraz dodatkowo wykonawca zobowiązał się do wizytacji przynajmniej 30% stacji etatowych 7. Jw. dla wart 5 oraz dodatkowo większy nakład pracy niż określono w OPZ

17 W wyniku postępowania przetargowego wykonawca został wybrany i rozpoczęto wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego. Do tej pory zrealizowano następujące etapy pracy: przeprowadzono przegląd wstępnego zarządzania środowiskowego i opracowano plan wdrażania ISO i EMAS, przeprowadzono przegląd oddziaływań środowiskowych, przeprowadzono wstępne szkolenia dla pracowników Oddziałów Instytutu Obecnie trwa identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych. Pojawiły się także pierwsze problemy: Zmiany organizacyjne Brak koordynatorów niektórych aspektów środowiskowych na poziomie oddziałów Słaba wiedza pracowników na temat przepisów ochrony środowiska Problemy związane ze specyfiką pracy służby hydrologicznometeorologicznej (dyżury, podział na działy służby pomiarowoobserwacyjnej)

18 Dziękuję za uwagę tel

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo