Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią"

Transkrypt

1 Zarządzanie Jakoscią

2 SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_Q1 - System Zarządzania Jakością wymagania normy ISO 9001: 2008 kod: QA_Q2 - System Zarządzania Jakością w organizacji ochrony zdrowia w oparciu o wymagania normy ISO 9001: 2008 kod: QA_Q3 - Procesowe podejście do zarządzania jakością ( ISO 9001) kod: QA_Q4 - Działania korygujące i zapobiegawcze, doskonalenie (ISO 9001) kod: QA_Q5 - Auditor wewnętrzny w systemie zarządzania jakością (ISO 9001) kod: QA_Q6 - Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych w systemie zarządzania jakością kod: QA_Q7 - Auditor wiodący systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 (Rejestracja w jednostce akredytowanej) kod: QA_Q8 - Pełnomocnik systemu zarządzania jakością wg normy ISO Rezerwacja i warunki płatności Organizatorem szkoleo jest Quality Austria Polska z siedzibą w ul Żwirki i Wigury 14 Polska. Aby zgłosid swoje uczestnictwo na szkolenie należy wypełnid formularz zgłoszeniowy i przesład do Quality Austria Polska, gdzie po jego weryfikacji zostanie odesłane potwierdzenie przyjęcia na szkolenie. Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonad wpłaty za szkolenie. Wpłaty należy dokonad w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie. Brak wpłaty w wymagalnym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia. 2. Warunki rezygnacji Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia może zrezygnowad z udziału w szkoleniu poprzez złożenie w Auality Austria Polska pisemnej rezygnacji najpóźniej 14 dnia przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnującemu przysługuje całkowity zwrot wpłaconej kwoty za szkolenie. Złożenie rezygnacji w terminie późniejszym niż ww. lub nie stawienie się uczestnika na szkolenie nie upoważnia do zwrotu wpłaconej kwoty. Quality Austria Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu o czym osoba zgloszona zostanie poinformowana najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez Quality Austria Polska, decyzją zgłoszonego zostanie zwrócona cala wpłacona kwota, lub zaliczona jako wpłata na szkolenie w innym uzgodnionym obopólnie terminie. 3. Data rozpoczęcia szkolenia O ile nie zostało ustalone inaczej, szkolenia rozpoczynają się w dniu określonym w niniejszym programie szkoleo oraz zgodnie z programem szkolenia dostarczonym każdemu uczestnikowi przed rozpoczęciem szkolenia. 4. Ochrona danych osobowych Quality Austria Polska dysponuje danymi uczestników szkoleo zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, wraz z późniejszymi zmianami. S t r o n a 2

3 kod: QA_Q1 System Zarządzania Jakością wymagania normy ISO 9001: dni / 16 godzin Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie projektowania, wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Uczestnicy szkolenia poznają standard ISO 9001, będą potrafili zastosowad jego wymagania w swojej organizacji. Po szkoleniu zakooczonym testem uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. adresowane jest przede wszystkim: - dla osób realizujących wdrożenie systemu zarządzania jakością; - dla osób zajmujących się doskonaleniem systemu zarządzania jakością; - dla przyszłych auditorów systemu zarządzania jakością; - dla pracowników chcących poszerzyd swoja wiedzę. Wprowadzenie do jakości Standardy jakości podstawy / definicje Wymagania standardu ISO 9001 Zasady dokumentowania systemu zarządzania jakością Zasady wdrażania w organizacji Czerwiec Wrzesień Grudzień ,- S t r o n a 3

4 kod: QA_Q2 System Zarządzania Jakością w organizacji ochrony zdrowia w oparciu o wymagania normy ISO 9001: dni / 16 godzin Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie projektowania, wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością dla organizacji ochrony zdrowia. Uczestnicy szkolenia poznają standard ISO 9001, będą potrafili zastosowad jego wymagania w swojej organizacji. Wrzesień Listopad Po szkoleniu zakooczonym testem uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. 800,- adresowane jest przede wszystkim dla organizacji ochrony zdrowia: - dla osób realizujących wdrożenie systemu zarządzania jakością; - dla osób zajmujących się doskonaleniem systemu zarządzania jakością; - dla przyszłych auditorów systemu zarządzania jakością; - dla pracowników chcących poszerzyd swoja wiedzę. Wprowadzenie do jakości Standardy jakości podstawy / definicje Wymagania standardu ISO 9001 Specyfika zastosowania w służbach ochrony zdrowia Zasady dokumentowania systemu zarządzania jakością Zasady wdrażania w organizacji S t r o n a 4

5 kod: QA_Q3 Procesowe podejście do zarządzania jakością (ISO 9001) Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie procesowego podejścia do zarządzania, zasad pomiaru i sterowania procesami. Uczestnicy zapoznają się podejściem procesowym, jego zastosowaniem i metodologią wdrożenia w własnej organizacji. Nabyta wiedza pozwoli na podniesienie efektywności funkcjonowania organizacji poprzez nadzór nad procesami, ich pomiary i oceny tak by budowad łaocuch wartości dodanej. Po szkoleniu zakooczonym testem uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. adresowane jest osób pełniących funkcje kierownicze, managerskie, właścicieli procesów jak i również dla personelu zajmującego się wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością. Wprowadzenie do jakości Podstawy procesowego zarządzania Identyfikacja i powiązania procesów Definiowanie celów jakości dla procesów Zarządzanie celami mierniki - BSC 1 dzieo / 8 godzin Maj 11 Październik ,- S t r o n a 5

6 kod: QA_Q4 Działania korygujące i zapobiegawcze, doskonalenie ( ISO 9001 ) 1 dzieo / 8 godzin Cel szkolenia to przekazanie wiedzy uczestnikom w zakresie systemowego podejścia do działao korygujących i zapobiegawczych w ramach funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Uczestnik szkolenia pozna istotę działao zapozna się z niektórymi technikami jakościowymi. Nabyte umiejętności pozwolą na wdrożenie w organizacji systemowego postępowania z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi. Po szkoleniu zakooczonym testem uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. adresowane jest osób pełniących funkcje kierownicze, managerskie, właścicieli procesów jak i również dla personelu zajmującego się wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością. Narzędzia jakości Identyfikacja działao korygujących Identyfikacja działao zapobiegawczych Zasady dokumentowania Doskonalenie cykl PDCA Wrzesień 28 Listopad ,- S t r o n a 6

7 kod: QA_Q5 Auditor wewnętrzny w systemie zarządzania jakością ( ISO 9001 ) Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami prowadzenia auditów. Po szkoleniu zakooczonym testem uczestnicy otrzymują certyfikat auditora wewnętrznego. 3 dni / 24 godziny Czerwiec Wrzesień Grudzień Wymaganiem koniecznym do spełnienia by przystąpid do szklenia jest minimum 2-3 lata pracy w jakości lub ukooczenie szkolenia z zasad zarządzania jakością zgodnie ze standardem ISO kierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych. 1100,- Podstawy zarządzania jakością Interpretacja wymagao standardu ISO 9001 Podejście procesowe Wymagania standardu ISO Procedura auditów wewnętrznych Techniki audytowania Komunikacja wewnetrzna Zasady dokumentowania Działania poauditowe doskonalenie / warsztaty S t r o n a 7

8 kod: QA_Q6 Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych w systemie zarządzania jakością Celem szkolenia jest doskonalenie auditorów wewnętrznych. Osoby po szkoleniu zidentyfikują swoje słabe strony i będą potrafiły ukierunkowad rozwój osobisty na doskonalenie technik auditowania. 2 dni / 14 godzin Wrzesień Grudzień Po szkoleniu zakooczonym testem uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie certyfikatu auditora wewnętrznego i doświadczenie w przeprowadzaniu auditów. adresowane jest dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością. 800,- Wprowadzenie do jakości Techniki analiz problemów jakości Wymagania standardu ISO Kompetencje auditora Audit jako narzędzie doskonalenia Podejście procesowe Wstęp do TQM S t r o n a 8

9 kod: QA_Q7 Auditor wiodący systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 (Rejestracja w jednostce akredytowanej) 5 dni / 40 godzin Wrzesień Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia auditów dla standardu ISO Po szkoleniu zakooczonym testem uczestnicy otrzymują rejestrowany certyfikat auditora wiodącego. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie certyfikatu auditora wewnętrznego nadanego przez jednostkę akredytowaną i doświadczenie w przeprowadzaniu auditów. adresowane jest dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ,- Standard ISO 9001 wymagania / interpretacja Standard wymagania Techniki i rodzaje auditów Kompetencje auditora Audit jako narzędzie doskonalenia Podejście procesowe Warsztaty materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mai S t r o n a 9

10 kod: QA_Q8 Pełnomocnik systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 Cel szkolenia to przekazanie wiedzy kandydatowi na pełnomocnika tak by móc w pełni nadzorowad system jakości w organizacji. Osoba po skooczonym szkoleniu będzie potrafiła zaimplementowad wymagania standardu ISO 9001 w organizacji, realizowad zadania pełnomocnika w oparciu o techniki jakości i dbad o doskonalenie sytemu. 3 dni /24 godziny Czerwiec Październik Grudzień Po szkoleniu zakooczonym testem uczestnicy otrzymują certyfikat pełnomocnika szj. Warunkiem uczestnictwa jest znajomośd standardu ISO 9001 i doświadczenie w systemie jakości. adresowane jest dla kadry kierowniczej, właścicieli / liderów procesów ,- Standard ISO Podejście procesowe Standard ISO 9004 wytyczne doskonalenia Rola pełnomocnika w systemie jakości PDCA TQM Doskonalenie - narzędzia Zasady certyfikacji i f rola jednostek certyfikujących Warsztaty S t r o n a 10

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Akademia BSI Katalog. Styczeń 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter

Akademia BSI Katalog. Styczeń 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter Akademia BSI Katalog Styczeń 2015 - Grudzień 2015 Nowość By Royal Charter 1 KLIKNIJ NA WŁAŚCIWE SZKOLENIE Witamy w Akademii BSI O BSI, Nasze wartości, Szkolenia dedykowane Zarządzanie Jakością ISO 9001

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2008 OFERTA SZKOLENIA ORGANIZATORZY Firma INCERT oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS ogłaszają nabór

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (kierunek): Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością CZAS TRWANIA (ilośd godzin): Dwa semestry (182 godziny) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): We współczesnym świecie jakośd

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO-9001, ISO-14001, 18001, ISO/TS 16949,, AS-9100, TQM SZKOLENIA Z ZAKRESU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PRZYGOTOWANIE PRODUKTÓW DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA wg DYREKTYW UE

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2013

Program szkoleniowy na rok 2013 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2013 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 2 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok () 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Interpretacja wymagań normy ISO 9001, zadania Auditora Wewnętrznego, planowanie,

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Środowisko. Zarządzanie Ryzykiem i Ciągłość Działania

Środowisko. Zarządzanie Ryzykiem i Ciągłość Działania Środowisko Zarządzanie Ryzykiem i Ciągłość Działania Quality Austria opracowała w tych obszarach szereg szkoleń. Ciąg szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem oraz BCM polega na integracyjnym założeniu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Wstęp Od pierwszego opublikowania normy ISO19011 w 2002 pojawiło się szereg nowych norm dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo