Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem"

Transkrypt

1 Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

2 Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000

3

4 Normy ISO serii 14000

5 1991 rok -Mędzynarodowa Organizacja do spraw Standaryzacji ISO utworzyła Strategiczną Grupę Doradczą do spraw Środowiska (SAGE Strategic AdvsorygroupontheEnvironment). Cel: stosowanie jednolitej międzynarodowej normy dotyczącej systemów zarządzania środowiskowego. Ocena niezbędnych międzynarodowych standardów zarządzania środowiskowego rok SAGE zostało zastąpione przez Komitet Techniczny ISO/TC 207 Zarządzanie środowiskowe Cel: standaryzowanie światowych systemów zarządzania środowiskowego.

6 Prace Komitetu TC 207 wykonywane sąw6podkomisjach, w składktórychwchodzą: -SC 1- Systemyzarządzania środowiskowego, - SC 2 - Auditowanie środowiskowe i związane badania środowiskowe, -SC 3- Etykietowanie środowiskowe, -SC 4- Ocenaefektów działalności środowiskowej, -SC 5- Ocenacyklu życia, -SC 6- Terminyidefinicje, atakżedwóchgrupachroboczych: -WG 1- Aspekty środowiskowewnormachwyrobu, -WG 2- Gospodarkaleśna.

7 Od kwietnia 1997 roku Polska jest czynnym członkiem w ISO/TC 207 iwe wszystkich pozostałych podkomitetach.w ISO/TC 207 Zarządzanie środowiskowe opracowywane są następującenormy: System zarządzania środowiskowego (ISO 14001, ISO 14002,ISO14004), Przeglądyekologiczne(ISO i14015), Ekoetykietowanie(ISO ), Ocenaefektów działalności środowiskowej(iso 14031), Ocenacyklu życia(iso i14049), Słownictwoidefinicje(ISO14050), Aspektyekologicznewnormachwyrobu(ISO14061).

8 Celem norm ISO serii jest - udoskonalenie efektów działalności środowiskowej organizacji(firmy zakłady) - harmonizacja różnych norm krajowych dotyczącychzarządzania środowiskowego - ułatwieniemiędzynarodowejwymianyhandlowej. Seria norm ISO obejmuje zarówno normy dotyczące systemów zarządzania środowiskowego, oceny efektów działalności środowiskowej iaudytowania, które skupiają się na systemie zarządzania, jak i normy dotyczące ekoetykietowania ioceny cyklu życia, skupiające się główniena wyrobachprzedsiębiorstwa.

9 Spośród wszystkich opublikowanych norm z serii ISO najbardziej rozpowszechnioną jest norma ISO Jest ona najważniejsza zserii norm ISO 14000, ponieważ określa sam system. Jest to norma, według której przedsiębiorstwa wdrażają System Zarządzania Środowiskowego. Bardzo ważne jest to, że jest ona przystosowana do ustawodawstwa środowiskowego na całym świecie, przez co tworzy coś na kształt parasola, pod który można umiejscowić wymagania legislacyjne poszczególnychkrajów.

10 Do głównych pozycji rodziny norm ISO należą: Norma ISO określająca wymagania umożliwiające sformułowanie polityki i celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i informacji o aspektach środowiskowych; Norma ISO zawierająca informacje przydatne w procesie wdrażania systemu. Norma ISO zawierające wymagania dotyczące zasad postępowania przy auditowaniu systemu zarządzania środowiskowego. Norma ISO ustanowiona w roku 1996 odgrywa na polu zarządzania środowiskowego podobną rolę jak normy ISO serii 9000 dla zarządzania Jakością.

11 Podstawowe wymagania określone w tej normie dotyczą takich zagadnień jak: rozwój polityki środowiskowej identyfikacja aspektów środowiskowych i ocena towarzyszących im wpływów na środowisko; identyfikacja i przestrzeganie odpowiednich wymagań legislacyjnych/prawnych. rozwój i utrzymanie realizacji zadań środowiskowych; wdrażanie udokumentowanego systemu, łącznie z elementami szkoleń i kontrolą działania monitorowanie i pomiar działań operacyjnych środowiskowy audit wewnętrzny przeglądy zarządzania systemem w celu zapewnienia ciągłości jego efektywnego oddziaływania.

12 W Europie norma ISO została opublikowana przez CEN jako norma EN ISO 14001, a w Polsce znana jest jako PN-EN ISO Normy ISO serii podobnie jak normy ISO serii 9000 sąinstrumentami dobrowolnymi dostarczającymi praktyczne i realne rozwiązania problemów środowiskowych oraz stanowiącym skuteczne i proste narzędzie ciągłej poprawy i doskonalenie systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa.

13 Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego przynosi firmie różnorodne korzyści, do których należą: a) w obszarze zarządzania i finansów: redukcja kosztów energii, surowców, usuwania odpadów, redukcja kosztów ponoszonych za zaistniałe sytuacje awaryjne oszczędność czasu i ludzkiego wysiłku przy wykorzystaniu umiejętności i zasobów firmy. Racjonalne skalkulowanie kosztów ubezpieczeń Szybsze wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości Możliwość wprowadzania działań zapobiegawczych przed wystąpieniem szkodliwych efektów środowiskowych.

14 b) wobszarze prawno-społecznym: polepszenie wizerunku firmy w oczach klientów; polepszenie stosunków z władzami i grupami zainteresowanymi spełnienie wymogów inwestorów i polepszenie dostępu do kapitału. Ułatwienia w otrzymywaniu odpowiednich zezwoleń poprzez prezentację właściwego stosunku do spraw ochrony środowiska.

15 Przede wszystkim dla: o optymalizacji kosztów z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego (np. związanych ze zużyciem wody i energii), o wykazania zobowiązania do przestrzegania polityki przyjaznej środowisku.

16 Proces wdrożenia systemu jest podobny do systemu zarządzania jakością. Zawiera te same etapy, lecz dodatkowo pozwala na: o bieżącą kontrolę prawodawstwa i przepisów dotyczących środowiska o zmniejszenie zużycia surowców i energii o zmniejszenie kosztów utylizacji odpadów o zidentyfikowanie ryzyka środowiskowego między innymi poprzez: zidentyfikowanie tych elementów przedsiębiorstwa, które mają wpływ na środowisko; sporządzenie planów na wypadek awarii, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na środowisko; prowadzenie przez kierownictwo auditów, zapisów i dokonywania przeglądów dotyczących środowiska o określenie celów i zadań doskonalenia podejścia prośrodowiskowego poprzez określenie celów i zadań doskonalenia środowiskowego oraz programu zarządzania służącego ich osiągnięciu

17 Budowa systemu ISO założenia ogólne

18 Norma ISO została opracowana w sposób umożliwiający zastosowanie jej do różnych warunków geograficznych, kulturowych i społecznych. Podstawowym zadaniem tej normy jest wspomaganie działań związanych zochroną środowiska izapobieganie zanieczyszczeniom wsposób wyważony zpotrzebami społeczno-ekonomicznymi. Nie zostały ustalone wniej wymagania bezwzględne, które dotyczą efektów działalności środowiskowej. Wymaga się jedynie podjęcia zobowiązania wyrażonego w polityce środowiskowej, iż organizacja będzie działała zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem i przepisami prawnymi oraz zobowiązuje się do ciągłej poprawy wobec środowiska. Dlatego dwa przedsiębiorstwa prowadzące podobna lub różną działalność i mające różne efekty działalności środowiskowejmogą spełniać wymagania normy ISO Wspirali ciągłejpoprawy można wyróżnić następujące etapy: - zaangażowanieipolityka, - cel iplan, - wdrażanie ifunkcjonowanie, - sprawdzanie idziałaniakorygujące,

19 Polityka środowiskowa Polityka środowiskowa, to opracowana przez jednostkę organizacyjną definicja zamierzeń izasad związanych zcałością prowadzonej działalności, stanowiąca ramy działań podejmowanych przez jednostkę, a także umożliwiająca określeniecelów izadań środowiskowych. Polityka musi mieć odniesienie do rzeczywistych działań, produktów iusług świadczonych przez jednostkę organizacyjną i musi angażować ją w proces stałej poprawy poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu i zgodność z obowiązującym ustawodawstwem. Istnieje jasny związek pomiędzy polityką a wynikającymi z niej celami i zadaniami. Jeżeli jednostka organizacyjna stanowi część szerszej grupy, posiadającej własną politykę środowiskową, związek z polityką szerszej grupy powinienzostać jasno zdefiniowany.

20 Planowanie: -zrozumieć jak wygląda współdziałanie ze środowiskiem oraz jaki wpływ na środowisko ma działalność organizacji, -zrozumieć zobowiązaniaprawneiinne przepisy, -opracować strategię opartą na wpływie jednostki organizacyjnej na środowisko oraz na własnej polityce, co ma doprowadzić do poprawy wyników środowiskowych poprzez wyznaczeniecelów izadań, -opracować program prowadzącydo osiągnięciacelów izadań. Konieczne jest stworzenie znacznej bazy angażującej zarówno ludzi, jak i fundusze. Dlatego też kierownictwo powinno dokonać identyfikacji istotnych aspektów środowiskowych swojej działalności. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ wszystkie takie aspekty muszą podlegać nadzorowi izarządzaniu przez SZŚ. Również na etapie planowania ustalane są cele dla realizacji ciągłej poprawy, przy ustalaniu których muszą być uwzględniane istotne aspekty środowiskowe. Na tym etapie ustala się także program realizacji celów izadań środowiskowych.

21 Identyfikacja aspektów środowiskowych Pod nazwą aspektów środowiskowych określa się elementy działań, produktów i usług realizowanych przez jednostkę organizacyjną, które prowadzą do oddziaływaniana środowisko. Wszelkie zmiany zachodzące w środowisku, korzystne i niekorzystne, częściowo lub wcałości wynikające zzadań prowadzonych przez jednostkę organizacyjną, oferowanych usług lub produktów to oddziaływania środowiskowe. Każda jednostka organizacyjna opracowuje własną procedurę identyfikacji aspektów środowiskowych prowadzonej działalności, oferowanych produktów, bądź świadczonych usług, na które można oddziaływać. Zprocedury takiej korzysta się następnie wcelu określenia, które zaspektów środowiskowych prowadzą lub mogą prowadzić do powstania istotnych oddziaływań środowiskowych. Jeżeli jednostka organizacyjna nie posiadająca systemu zarządzania środowiskiem określiła rezultaty środowiskowe działań na bazie przeglądu, wstępny przegląd środowiskowy nie stanowi części systemu podlegającej auditowi, lecz jest kluczowy z perspektywy opracowania sensownychcelów izadań.

22 Wdrażanie i funkcjonowanie Kolejny etap to etap wdrażania, który ma na celu uruchomienie wszystkich możliwości i mechanizmów wspierających. Wdrożeniesystemujest zapewnionepoprzez: - określenie funkcji i odpowiedzialności w celu realizacji politykiorazzapewnienieodpowiedniegoszkolenia, - udokumentowanie tych aspektów systemu ipowiązań między nimi, - kontrolowaniedokumentacji, - stosowanie pisemnych procedur iinstrukcji dla działań, które wsposóbistotnymogą wpływać lub wpływają na środowisko, - prowadzenietychdziałań wwarunkachkontrolowanych.

23 Sprawdzanie i działania korygujące Trzecietap, to etap sprawdzania,który obejmuje: -monitoring ipomiarskuteczności działańśrodowiskowych, - podejmowanie odpowiednich działań korygujących lub prewencyjnych, -prowadzeniezapisów każdego działania, -auditowaniesystemu.

24 EMAS

25 Elementy systemu EMAS Polsce

26 29 czerwca 1993 roku Unia Europejska przyjęła rozporządzenie w sprawie dobrowolnego uczestnictwa firm przemysłowych w systemie zarządzania ochroną środowiska i przeglądów ekologicznych. Zarządzanie wprowadza system zarządzania środowiskowego i przeglądów ekologicznych: Environmental Managemental and Audit Scheme -EMAS.

27 CelemEMASjest: - poprawa stanu środowiska w miejscu zakładu z uwzględnieniem ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko do poziomu, w którym stosowanesąnajlepiejopłacalneekonomicznie technologie - zmniejszenie szkodliwych oddziaływań na środowisko w miejscu przedsiębiorstwa -przestrzeganie przepisów zajmujących się ochroną środowiska -opracowaniecelów iposzczególnych kroków do osiągnięciacelów -wdrażanie systemu zarządzaniaochroną środowiska -edukacja ekologiczna pracowników zakładu -zobowiązanie pracowników do przestrzegania norm dotyczących ochrony środowiska.

28 CelemEMASjest: - poprawa stanu środowiska w miejscu zakładu z uwzględnieniem ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko do poziomu, w którym stosowanesąnajlepiejopłacalneekonomicznie technologie - zmniejszenie szkodliwych oddziaływań na środowisko w miejscu przedsiębiorstwa -przestrzeganie przepisów zajmujących się ochroną środowiska -opracowaniecelów iposzczególnych kroków do osiągnięciacelów -wdrażanie systemu zarządzaniaochroną środowiska -edukacja ekologiczna pracowników zakładu -zobowiązanie pracowników do przestrzegania norm dotyczących ochrony środowiska.

29 Podstawowe kroki wdrażania EMAS

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ISO 14001:2005

WYMAGANIA ISO 14001:2005 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYMAGANIA ISO 14001:2005 1 DLACZEGO CHCEMY WPROWADZAĆ ISO 14001? 2 Dlaczego chcemy...? Gdyż pragniemy: Wdrożyć, utrzymywać i

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Anna Wiśniewska M. Kistowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskichdoświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, 2004, Gdańsk, s. 91 98. Strategie

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA 3-2008 Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 EMAS - system zarządzania ekologicznego Rozporządzenie Rady EWG nr 1836/93, umożliwiające dobrowolny udział (uczestnictwo) przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zbigniew PLUTECKI, Ewelina KRUPA Streszczenie: Jednym z ważniejszych narzędzi dla poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Jakością Materiały szkoleniowe opracowane na podstawie wydawnictwa CIOP pt. Nauka o pracy

Bardziej szczegółowo