Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński"

Transkrypt

1 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński

2 GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego Rozwoju Międzynarodowej Izby Handlowej 1992 r. 16 pryncypiów zarządzania ekologicznego EMAS (Eco Management and Audit Scheme 1993 r. zarządzanie UE nr 1863/93 o dobrowolnym uczestnictwie przedsiębiorstw produkcyjnych w Ekosystemie Zarządzania EWG- UE oraz Programie Auditów przemysłowej Ochrony Środowiska" System Zarządzania Środowiskowego BS7750:1994 oraz EN ISO 14001:1996

3 27 pkt. Zasad zrównoważonego rozwoju Strategia zrównoważonego rozwoju kraju Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Strategia rozwoju przedsiębiorstwa PN EN ISO 14001:2005 Polityka środowiskowa ( celów (ramy dla ustanawiania i przeglądu Cele ogólne Identyfikacja aspektów środowiskowych Cele szczegółowe Zadania z uwzględnieniem poziomów organizacji Program zarządzania środowiskowego Plan monitorowania i pomiarów Plan audytów Plan wprowadzenia działań zapobiegawczych Plan doskonalenia

4 Ekologia Staje się jednym z istotnych kluczowych czynników sukcesu wpływających na pozycję konkurencyjną firmy! Ekologia stanowi źródło przewagi konkurencyjnej firmy oraz budowy kapitału intelektualnego i społecznego firmy!

5 Ekologia wpływa na budowę strategii firmy opartej na założeniach ekologicznych poprzez to firma kształtuje pozytywny, akceptowalny wizerunek oraz działa zgodnie z zasadami CSR Społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma otwiera się na spełnienie potrzeb wszystkich grup interesariuszy Stakeholderów.

6 EKOLOGIA W BUDOWIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Zasady konkurowania z wykorzystaniem kryteriów ekologicznych: Firma rozwija produkty/usługi, które zaspakajają potrzeby klientów i które w optymalny sposób rozwiązują problemy klientów oraz spełniają wymagania ekologiczne. Firma rozwija produkty/usługi, których cechy i proces wytworzenia, dystrybucji i konsumpcji odpowiadają akceptowalnym kryteriom ekologicznym

7 EKOLOGIA W BUDOWIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Firma praktykuje otwartość na współpracę z nauką, partnerami z branży i spoza branży, partnerami krajowymi i zagranicznymi, organizacjami samorządowymi, społecznymi i innymi. Firma zobowiązuje się do otwartości i rzetelności w informowaniu klientów, opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych o jakości, bezpieczeństwie i oddziaływaniu na środowisko oferowanych przez siebie produktów i prowadzonej działalności.

8 dr Adam Jabłoński Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego pozwala w wielu branżach na zdobycie zaufania wśród klientów, inwestorów, społeczności lokalnej oraz towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Orientacja proekologiczna wdrażana poprzez SZŚ oznacza, więc, wzmocnienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz dopasowanie zdolności organizacji do warunków środowiskowych w aspekcie spełnienia potrzeb grup interesariuszy oraz właściwego optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów.

9 SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO MOŻE MIEĆ ZASTOSOWANIE W ORGANIZACJACH, KTÓRE: chcą zbudować, wdrożyć, utrzymywać i doskonalić system zarządzania środowiskowego, potwierdzić zgodność swego SZŚ z normą poprzez certyfikację przez jednostkę niezależną, spełniać wymagania prawne, być zgodnym z własną polityką środowiskową, Uzyskują przychody dzięki odzyskowi surowców wtórnych, zagospodarowaniu, odpadów, w wyniku zastosowania recyklingu itp.,

10 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO MOŻE MIEĆ ZASTOSOWANIE W ORGANIZACJACH W KTÓRYCH SĄ: oszczędności wynikające z szeroko rozumianego usprawnienia gospodarki materiałowej, oszczędności związane ze zmniejszeniem zużycia surowców i mediów (wody, energii), Obniżone wydatki związane z opłatami środowiskowymi i karami oszczędności wynikające z obniżenie składek ubezpieczeniowych ze względu na wzrost bezpieczeństwa ekologicznego, korzyści wynikające z ogólnej poprawy funkcjonowania organizacji, obniżone koszty napraw, zakłóceń pracy itp., korzyści związane z uzyskaniem dostępu do kredytów preferencyjnych i źródeł finansowania ukierunkowane na inwestycje działania prośrodowiskowe

11 SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO MOŻE MIEĆ ZASTOSOWANIE W ORGANIZACJACH, KTÓRE: Mają nadzór nad procesami związanymi ze znaczącymi aspektami środowiskowymi, a więc i ze znaczącymi oddziaływaniami na środowisko, działają w zgodzie z przepisami prawa ochrony środowiska, stale zmniejszają się powodowane przez nie obciążenie środowiska, są otwarte na dialog z zainteresowanymi stronami i dąży do aktywnego komunikowania się oraz uznaje, że oddziaływanie na środowisko nie może być traktowane jak wewnętrzna sprawa przedsiębiorstwa nie angażują się w optymalizowanie działań na rzecz środowiska, wynikający w dużym stopniu z braku zrozumienia koncepcji systemu zarządzania środowiskiem, nie akceptują filozofii czystszej produkcji, zwłaszcza wśród kierownictwa najwyższego szczebla, instrumentalnie traktują system zarządzania środowiskowego ukierunkowany jedynie na uzyskanie certyfikatu,

12 SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO MOŻE MIEĆ ZASTOSOWANIE W ORGANIZACJACH, W KTÓRYCH: Występuje zjawisko wykorzystywania certyfikatu do nieuczciwego przedstawiania stanu oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko, podczas gdy w rzeczywistości potwierdza on jedynie stosowanie określonych praktyk i procedur zarządzania, które powinny prowadzić do ograniczania negatywnego wpływu. brakuje pełnej świadomości zobowiązań prawnych, zwłaszcza w małych i średnich brakuje zrozumienia zasady, która mówi, że aspekty znaczące muszą być co najmniej nadzorowane, często obserwuje się przewagę formy nad treścią,

13 SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO MOŻE MIEĆ ZASTOSOWANIE W ORGANIZACJACH, W KTÓRYCH częste jest pomijanie istotnych dla środowiska obszarów, takich jak przeszłe i przyszłe aspekty środowiskowe działania podwykonawców, rozkład obowiązków jest nieprawidłowy (przeciążanie przedstawiciela dyrekcji lub specjalisty do spraw środowiska brak zwyczaju otwartego komunikowania trudności, niechęć do ujawniania słabych punktów i puste rejestry komunikacyjne

14 WYKAZ PODSTAWOWYCH PROCEDUR WYMAGANYCH PRZEZ NORMĘ PN-EN ISO 14001: Identyfikacja aspektów środowiskowych 2. Nadzór nad wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami 3. Procedura(y) utrzymania kompetencji, szkoleń i świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska 4. Procedura komunikacji 5. Procedura nadzoru nad dokumentami 6. Procedura kontrola operacyjna 7. Procedury Wymagania środowiskowe dla dostawców i podwykonawców 8. Procedura identyfikacji potencjalnych sytuacji awaryjnych i potencjalnych awarii środowiskowych 9. Procedura monitorowania i pomiaru 10. Procedura nadzoru nad niezgodnościami, działaniami korygującymi i zapobiegawczymi

15 dr Adam Jabłoński POLITYKA ŚRODOWISKOWA Najwyższe kierownictwo powinno określić politykę środowiskową i zapewnić, w obrębie określonego zakresu, aby była zakomunikowana wszystkim pracującym dla organizacji lub w imieniu organizacji. Zawiera zobowiązanie do stałego doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom. Stanowi ramy do ustalenia przeglądu celów oraz zadań środowiskowych. Zawiera zobowiązanie do spełnienia majacych zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących aspektów środowiskowych.

16 PRZYKŁADOWY PROGRAM ŚRODOWISKOWY: dr Adam Jabłoński program środowiskowy_12.09.xls

17 ZASOBY, ROLE, ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIENIA dr Adam Jabłoński Kierownictwo powinno zapewnić dostępność zasobów niezbędnych do ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia SZŚ w postaci zasobów ludzkich w tym specjalistycznych umiejętności, infrastruktury, technologii oraz finansów. Należy wyznaczyć przedstawiciela kierownictwa ds. SZŚ. Role, odpowiedzialności i uprawnienia powinny powinny być określone, udokumentowane i zakomunikowane.

18 Przykład odpowiedzialności Typowa osoba(-y) odpowiedzialna(-e) środowiskowej Określenia ogólnego kierunku Opracowanie polityki środowiskowej Opracowanie celów, zadań i programów środowiskowych Monitorowanie ogólnego funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego Zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, do których spełniania organizacja zobowiązała się Promowanie ciągłego doskonalenia Identyfikowanie oczekiwań klientów Identyfikowanie wymagań dotyczących dostawców Zgodność z wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego lub w jej imieniu Przegląd funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego Prezes, dyrektor (CEO), zarząd Prezes, dyrektor (CEO) i inni, jeśli jest to właściwe Odpowiedni kierownicy Kierownik ds. środowiska Wszyscy kierownicy Wszyscy kierownicy Personel ds. sprzedaży i marketingu Nabywcy, zaopatrzeniowcy Opracowanie i utrzymanie procedur księgowości Kierownicy ds. finansowych/księgowości Wszystkie osoby pracujące dla organizacji Najwyższe kierownictwo

19 Dziękuję za uwagę

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ISO 14001:2005

WYMAGANIA ISO 14001:2005 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYMAGANIA ISO 14001:2005 1 DLACZEGO CHCEMY WPROWADZAĆ ISO 14001? 2 Dlaczego chcemy...? Gdyż pragniemy: Wdrożyć, utrzymywać i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Eco4Life Sieć Południowego Bałtyku dla Nauk o Środowisku i Życiu w celu Wzmocnienia Współpracy Transgranicznej Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Szczecin, 25.06.2012 1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Firmy działające na obszarach cennych przyrodniczo a zalety z wprowadzania ISO 14001 oraz EMAS. Ekoinowacyjność na obszarach chronionych

Firmy działające na obszarach cennych przyrodniczo a zalety z wprowadzania ISO 14001 oraz EMAS. Ekoinowacyjność na obszarach chronionych Firmy działające na obszarach cennych przyrodniczo a zalety z wprowadzania ISO 14001 oraz EMAS Ekoinowacyjność na obszarach chronionych Marzena Hajduk-Stelmachowicz Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa

System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa Marcin Olkiewicz * System zarządzania jakością elementem procesu modernizacyjnego przedsiębiorstwa Wstęp W Polsce przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach zmieniającego się otoczenia, rosnącego ryzyka

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej J.Kronenberg, Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji... Jakub Kronenberg * Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Ewa Mazur Wierzbicka ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wstęp Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego stanowi obecnie jeden z większych problemów.

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo