Warszawa, OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZEPROWADZENIE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 01.02.2011 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZEPROWADZENIE:"

Transkrypt

1 Warszawa, OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZEPROWADZENIE: A. Szkolenia dla Audytorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania ( ISO 9001/ISO 14001) B. Warsztatów doskonalących Audytorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu 1. ZAMAWIAJĄCY INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA Warszawa Aleja Dzieci Polskich TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Szkolenia i Warsztatów dla Audytorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W drodze konkursu ofert zostanie wybrana jedna firma, która zrealizuje obydwa przedsięwzięcia. Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera informację o miejscu, terminie, czasie, liczbie uczestników oraz o programie minimalnym realizacji szkolenia i warsztatów. Ponadto Opis Przedmiotu Zamówienia definiuje wymagania odnośnie materiałów szkoleniowych oraz dokumentu potwierdzającego uczestnictwo szkoleniach. UWAGA: 1.Program minimalny definiuje zakres tematyczny, który obowiązkowo musi być zrealizowany. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia zakresu szkolenia lub warsztatów, ale z uwzględnieniem ram czasowych przewidzianych na realizację poszczególnych szkoleń. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia nadzoru merytorycznego podczas realizacji szkolenia/warsztatu przez pracownika Działu Zarządzania Jakością. 3.1 Szkolenie dla Audytorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania ( ISO 9001/ISO 14001) 3.1.1Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Sala szkoleniowa zapewniona przez Zamawiającego wyposażona w projektor multimedialny oraz komputer/ laptop z zainstalowanym systemem Windows, Termin realizacji szkolenia : maj 2011 roku (5 dni) Liczba uczestników: 20 osób Czas realizacji szkolenia : 20h, UWAGA: program 20h realizowany będzie przez 5 dni po 4h, Strona 1 z 5

2 3.1.5 Opis zagadnień, które stanowią minimum programowe szkolenia dla Audytorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu A. Omówienie wymagań normy ISO 9001: 2008 oraz ISO 14001: 2004, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań prawnych funkcjonowania placówki opieki zdrowotnej, prowadzenia dokumentacji medycznej, ochrony danych osobowych, ochrony środowiska; B. Omówienie metodyki audytu wewnętrznego: Definicje audytu, Fazy audytu, Cele audytu, Wyniki audytu, C. Omówienie procedury audytu wewnętrznego: Planowanie audytu, Prowadzenia spotkań otwierających i zamykających, Prowadzenie audytu, Tworzenie zapisów z audytu, Przeprowadzania audytu procesu, próbkowania oraz budowy pytań, Przygotowania ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów, Zwięzłego dokumentowania niezgodności ujawnionych podczas audytu, Przygotowanie raportu z audytu, D. Praktyczne przygotowanie się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (ĆWICZENIA) Przygotowanie listy zagadnień do audytu, Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w grupach, Wymagania odnośnie materiałów szkoleniowych: Prezentacja multimedialna dostępna dla uczestników podczas realizacji szkolenia, Materiały szkoleniowe wydrukowane i spięte dla każdego uczestnika szkolenia, Wymagania odnośnie udokumentowania uczestnictwa w szkoleniu: Certyfikat ukończenia szkolenia dla Audytorów Wewnętrznych. Zamawiający preferuje możliwość zakończenia szkolenia egzaminem i wydaniem Certyfikatów Audytora Wewnętrznego ZSZ Warsztaty doskonalące dla Audytorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Sala szkoleniowa zapewniona przez Zamawiającego wyposażona w projektor multimedialny oraz komputer/ laptop z zainstalowanym systemem Windows, Termin realizacji szkolenia : maj 2011 roku ( 4 dni) Liczba uczestników: 20 osób Czas realizacji szkolenia: 16h, UWAGA: program 16h realizowany będzie przez 4dni po 4h; Strona 2 z 5

3 3.2.5 Opis zagadnień, które stanowią minimum programowe szkolenia dla Warsztatów doskonalących dla Audytorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu A. Przegląd wymagań normy ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań prawnych funkcjonowania placówki opieki zdrowotnej, prowadzenia dokumentacji medycznej, ochrony danych osobowych, ochrony środowiska ; B. Identyfikacja niezgodności, analiza przyczyn, działania korygujące; C. Ćwiczenia praktyczne z zakresu: Inicjowania audytu, Przeprowadzenia przeglądu dokumentów, Przygotowania ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów, Zwięzłego dokumentowania niezgodności ujawnionych podczas auditu, Doskonalenia umiejętności w identyfikowaniu, opisaniu i analizowaniu przyczyn niezgodności, Tworzenia listy pytań kontrolnych, Techniki prowadzenia wywiadu w badaniu audytowym, Opracowania raportu z audytu, spostrzeżeń audytowych; Wymagania odnośnie materiałów szkoleniowych: Prezentacja multimedialna dostępna dla uczestników podczas realizacji szkolenia, Materiały szkoleniowe wydrukowane i spięte dla każdego uczestnika szkolenia, Wymagania odnośnie udokumentowania uczestnictwa w szkoleniu: Certyfikat ukończenia Warsztatów doskonalących dla Audytorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU/ WYMAGANIA DLA WYKONAWCY W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 4.1 posiadają minimum 3 lata doświadczenia w realizacji szkoleń z zakresu wymagań norm: ISO9001, ISO14001 oraz prowadzenia audytów wewnętrznych tych systemów w oparciu o wymagania normy ISO 19011, 4.2 dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym tzn.: trener, wytypowany do przeprowadzenia szkolenia i warsztatów posiada obowiązujący certyfikat Audytora Wiodącego oraz doświadczenie prowadzeniu audytów trzeciej strony ( w charakterze audytora wiodącego lub pomocniczego) w wymiarze, co najmniej 20 audytów, trener, wytypowany do przeprowadzenia szkolenia i warsztatów posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla audytorów wewnętrznych/wiodących systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO9001, systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO lub Zintegrowanego Systemu Zarządzania; wymiar doświadczenia trenerskiego to minimum 200 godzin szkoleniowych,przy czym co najmniej 70% powinno Strona 3 z 5

4 dotyczyć szkoleń dla audytorów Systemu Zarządzania Jakością bądź Zintegrowanego Systemu Zarządzania, trener wytypowany do przeprowadzenia szkolenia powinien posiadać gruntowną wiedzę z zakresu wymagań prawnych dotyczących funkcjonowania placówki opieki zdrowotnej, prowadzenia dokumentacji medycznej, ochrony danych osobowych, ochrony środowiska ; 5. DOKUMENTY, WYMAGANE DO DOSTARCZENIA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający wymaga dostarczenia następujących oświadczeń i dokumentów: wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych z okresu z zakresu wymagań norm : ISO 9001 oraz ISO oraz prowadzenia audytów wewnętrznych tych systemów w oparciu o wymagania normy ISO 19011, kopię certyfikatu Audytora Wiodącego trenera wytypowanego do prowadzenia szkoleń, zestawienie przeprowadzonych przez trenera audytów z zawierające nazwę firmy audytowanej, rok przeprowadzenia audytu, nazwę firmy z ramienia, której prowadzony był audyt oraz funkcji pełnionej podczas audytu, zestawienie przeprowadzonych szkoleń i warsztatów określonych w punkcie 4.2 zawierające termin realizacji szkolenia, ilość godzin, nazwę jednostki z ramienia, której szkolenie było prowadzone, 6. DOKUMENTACJA OFERTOWA Oferta powinna być sporządzona w sposób identyfikujący pełne dane firmowe Wykonawcy. Ponadto oferta powinna zawierać ramowy program szkolenia z informacją odnośnie czasu przewidzianego na realizację poszczególnych bloków tematycznych. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz cenę brutto za realizację poszczególnych szkoleń oraz łączną cenę wykonania zlecenia (netto i brutto). Cena łączna powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją szkolenia ( w tym ewentualne koszty dojazdu i noclegu trenera). 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty opracowanym przez Wykonawcę. Do oferty, o której mowa w punkcie 6 muszą być dołączone dokumenty określone w punkcie 5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Strona 4 z 5

5 Zamawiającego. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: INSTYTUT "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" Al. Dzieci Polskich 20; Warszawa oraz oznakowane następująco: Oferta na usługę szkoleniowa dla audytorów wewnętrznych Instytutu,,Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. 8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać w Dziale Zarządzania Jakością, budynek K, pokój 212 do dnia do godziny MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Termin otwarcia ofert , godzina 10.30, budek K, pokój OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI Pani Anna Barańska Specjalista ds. Zarządzania Jakością, telefon: , 11. KRYTERIA WYBORU OFERT Cena ofertowa netto - ranga 100% Najwyżej zostanie oceniona oferta o najniższej wartości netto za realizację przedmiotu zamówienia czyli przeprowadzenia dwóch przedsięwzięć: Szkolenia dla audytorów wewnętrznych i warsztatów dla audytorów wewnętrznych nieprzekraczająca łącznej kwoty za realizację obydwu szkoleń PLN netto. UWAGA: Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 12. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr1 Wzór umowy z Wykonawcą Strona 5 z 5

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć: wykładów i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.pl/ Kraków: usługa przeprowadzenie audytu certyfikującego dla normy PN-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego.

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15-EFS-2013 z dnia 07.02.2013 Na realizację szkolenia z zakresu Efektywność sił sprzedaży w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 15.03.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J. ul. Nowodworska 1 21-100 Lubartów. nr POKL/2015/21. Lubartów, 16.04.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J. ul. Nowodworska 1 21-100 Lubartów. nr POKL/2015/21. Lubartów, 16.04. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/2015/21 Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J. ul. Nowodworska 1 21-100 Lubartów Lubartów, 16.04.2015 INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest: Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-ach,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH

OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/5.2.1/2014 z dnia 21.10.2014. OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH w ramach realizacji projektu pt. Innowacyjny Samorząd Pomorza

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie Biuro Administracyjno-Gospodarcze INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie Biuro Administracyjno-Gospodarcze INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie Biuro Administracyjno-Gospodarcze znak: AZP-2611-41/11. 1Q. nma Warszawa, 19 maja 2014 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Aleksandrów Kujawski, 17 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Aleksandrów Kujawski, 17 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Aleksandrów Kujawski, 17 sierpnia 2012 r. o wartości powyżej 14.000 euro na realizację usługi szkoleniowej dla uczestników projektu szkoleniowego Kujawskich Zakładów Poligraficznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wprowadzania, przez osoby fizyczne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, danych w bazie CRM, na potrzeby realizacji projektu Wzornictwo Biznes - Zysk w okresie

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo