Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność?"

Transkrypt

1 Krajowy system ekozarządzania i audytu EMAS potrzeba czy konieczność? Agnieszka Zdanowska Departament Informacji o Środowisku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 25 listopada 2010 r., Poznań Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO

2 Spis treści: I. Jak funkcjonuje system EMAS w Polsce? II. Dlaczego EMAS jest tak ważny? III. Jakie korzyści może osiągnąć przedsiębiorstwo, wdrażając system EMAS? IV. Jak zachęcić firmy, aby uzyskały rejestrację w systemie EMAS?

3 I. Jak funkcjonuje system EMAS?

4 W krajach EU Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (tzw. rozporządzenie EMAS III) Weszło w życie 11 stycznia 2010 r. To trzecia wersja (od 1993 roku) rozporządzenia ustanawiającego zasady funkcjonowania Wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu Każdy kraj członkowski ma czas do 11 stycznia 2011 r. by wdrożyć zapisy nowego rozporządzenia W Polsce Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) [Dz.U. Nr 70 poz. 631 z późn.zm.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych [Dz.U nr 247 poz. 1842] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) [Dz.U nr 94 poz. 932] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu danych, które zawiera rejestr wojewódzki oraz wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze wojewódzkim [Dz.U nr 94 poz. 931]

5 System EMAS w Polsce tworzy: Minister właściwy do spraw środowiska prowadzenie polityki w zakresie rozwoju systemu; współpraca z organami Unii Europejskiej. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzenie krajowego rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie (EMAS) prowadzenie rejestru weryfikatorów środowiskowych Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska przyjmowanie, analiza i ocena wniosków organizacji zainteresowanych rejestracją w systemie EMAS; prowadzenie rejestrów regionalnych organizacji; Polskie Centrum Akredytacji pełnienie funkcji organu akredytującego; prowadzeniem akredytacji weryfikatorów środowiskowych systemu EMAS Krajowa Rada Ekozarządzania organ opiniodawczo-doradczy Ministra Środowiska;

6 Kompetencje GDOŚ na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko [Dziennik Ustaw Nr 199 Poz z 2008 r.] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odpowiada za wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS): prowadzenie rejestru krajowego organizacji zarejestrowanych w systemie, zwanego rejestrem krajowym ; prowadzenie rejestru weryfikatorów środowiskowych; bieżąca współpraca z RDOŚ w ramach zagadnień dotyczących rejestrowania organizacji i prowadzenie regionalnych rejestrów. Do kompetencji RDOŚ w zakresie systemu EMAS należy: Ocena formalna wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze regionalnym; Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego; Wpisanie organizacji do rejestru regionalnego; Poinformowanie GDOŚ o zmianach w rejestrze regionalnym (wpisanie, zawieszenie, wykreślenie); Nadzór na zarejestrowanymi organizacjami;

7 Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie określenia procedury rejestracji organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) z dnia 12 stycznia 2010 r. określa zasady rejestracji, zawieszenia i wykreślenia organizacji w rejestrze EMAS Rejestrująca się organizacja Właściwy terenowo RDOŚ Wniosek Ocena formalna sprawdzenie wniosku z aktualnym aktem wykonawczym określającym wzór wniosku o rejestrację sprawdzenie zgodności naliczenia opłaty rejestracyjnej sprawdzenie aktualności deklaracji środowiskowej potwierdzenie danych dotyczących weryfikatora środowiskowego TAK Wpis do rejestru regionalnego Ocena merytoryczna sprawdzenie czy organizacja spełnia wszystkie obowiązujące wymogi prawne dotyczące ochrony środowiska RDOŚ zwraca się do organów właściwych nadzorujących stosowanie prawa w zakresie ochrony środowiska (a w szczególności WIOŚ, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowski, starosty wójta/ burmistrza/ prezydenta) TAK Komisja Europejska Przekazanie w ciągu miesiąca informacji o stanie rejestracji w Polsce GDOŚ Wpis do rejestru krajowego

8 Listę zarejestrowanych organizacji można znaleźć

9 Organizacje zarejestrowane w EMAS

10 II. Dlaczego system EMAS jest tak ważny?

11 System EMAS jest obecnie najbardziej wiarygodnym, spośród obecnie funkcjonujących systemów środowiskowych; W krajach Unii Europejskiej system EMAS zyskał największą popularność, ponieważ jest jedynym instrumentem, potwierdzającym ciągłe doskonalenie efektywności ekologicznej w organizacji, które prowadzą swoją działalność w sposób efektywny i przejrzysty; Rejestracja organizacji w systemie EMAS z jednej strony daje znaczne efekty ekonomiczne, z drugiej strony zaś zapewnia, że pracownicy są zaangażowani w proces poprawy efektów działalności środowiskowej organizacji.

12 System EMAS jest: efektywny - gdyż po jego wdrożeniu można uzyskać lepsze efekty prowadzonej działalności w tym ograniczyć koszty; wiarygodny - bowiem zapewnia on wzrost wiarygodności wśród klientów, inwestorów, a także władz administracyjnych i organów kontrolnych; przejrzysty gdyż poprzez deklarację środowiskową przedsiębiorca może udokumentować swój ekologiczny wizerunek.

13 IV. Jakie korzyści może osiągnąć przedsiębiorstwo, wdrażając system EMAS? Znaczenie wiarygodnej marki w dzisiejszych czasach...

14 Bez określonych instrumentów marketingowych, takich jak: znak towarowy, logo, marka, opakowanie, promocja, reklama, cena (itd.) przedsiębiorcom trudno jest utrzymać określoną pozycję na rynku. Znak graficzny jest nierozerwalnie związany z marką, co mocno zakorzeniło się w świadomości konsumentów. Dziś ciężko sobie wyobrazić niektóre marki bez charakterystycznych dla nich logo jakich:

15 Współcześnie nie wystarcza już oferowanie konsumentowi produktu dobrego jakościowo, przystępnego cenowo - społeczeństwo w ostatnich czasach zaczęło również wymagać produktów, które powstają zgodnie z zasadami ochrony środowiska i najlepiej opatrzonego wiarygodną marką. Dlaczego tak się dzieje?? wzrastająca świadomość ekologiczna w krajach wysoko rozwiniętych, wzrastająca świadomość producentów i konsumentów, którym nie jest obojętny los środowiska naturalnego, wzrastająca świadomość konsumenta, który wybiera produkty potwierdzone znakiem dobrej jakości konkurencja

16 Wychodząc na przeciw stale rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska Komisja Europejska stworzyła system EMAS, który spełnia oczekiwania i dążenia zarówno dzisiejszych producentów jak i konsumentów. W unijnym Rozporządzeniu EMAS został wprowadzony dodatkowy nowy element, który zwiększa atrakcyjność rejestracji w systemie logo EMAS.

17 Logo EMAS promocją wiarygodnej marki Logo EMAS jest znakiem firmowym systemu i pełni potrójną funkcję: dowodzi, że informacje dotyczące działalności środowiskowej, produktów i usług organizacji są wiarygodne; wskazuje na zobowiązanie organizacji do ciągłej poprawy działalności środowiskowej oraz na odpowiednie zarządzanie aspektami środowiskowymi; poszerza wiedzę o systemie EMAS wśród opinii publicznej oraz zainteresowanych podmiotów.

18 Logo EMAS jest: atrakcyjnym narzędziem komunikacyjnym i marketingowym, przyczyniającym się do kreowania pozytywnego wizerunku organizacji wśród potencjalnych klientów, dostawców i innych zainteresowanych stron; określonym symbolem statusu firmy, która może wykorzystywać logo EMAS do własnych celów jakim jest przede wszystkim promocja firmy na rynkach krajowych jak i zagranicznych, powoduje wzrost zaufania klientów, a także proekologiczny i wiarygodny wizerunek, a użycie logo musi być zgodnie z ustalonymi zasadami, określonymi w unijnym Rozporządzeniu EMAS.

19 IV. Jak zachęcić firmy, aby dołączyły do organizacji mogących pochwalić się certyfikatem EMAS?

20 Lista zachęt dla organizacji na wdrożenie systemu EMAS według badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Polskie Forum ISO na potrzeby kampanii Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie w grudniu 2009 r. Dostarczenie odpowiedniej wiedzy na temat systemu EMAS oraz korzyści płynących z rejestracji w systemie EMAS; Stworzenie pakietu zachęt / ułatwień ze strony Państwa dla organizacji posiadających EMAS; Zmniejszenie kosztów wdrożenia i utrzymania systemu w organizacji; Uproszczenie i skrócenie procedury rejestracyjnej; Obniżenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska; Łatwiejsze uzyskiwanie zezwoleń / pozwoleń;

21 Lista zachęt dla organizacji na wdrożenie systemu EMAS cd. Ograniczenie liczby i zakresu kontroli ze strony organów administracji; Możliwość uzyskania łatwiejszego (preferencyjnego) dostępu do środków pomocowych, dotacji, preferencyjnych kredytów; Możliwość obniżenia składki ubezpieczeniowej dla organizacji posiadających system EMAS; Stworzenie możliwości refundacji kosztów wdrożenia; Preferencje w przetargach; Stworzenie dotacji i pomocy finansowej dla dużych przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć system. Najczęściej jeśli istnieje taka możliwość uzyskania tego typu pomocy, to jest ona skierowana tylko do MŚP.

22 W dzisiejszych czasach system EMAS to zarówno POTRZEBA jak i KONIECZNOŚĆ

23 Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje na temat EMAS? Oficjalna strona systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w Polsce Oficjalna strona Komisji Europejskiej EMAS Helpdesk Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Ministerstwo Środowiska Centrum Informacji o Środowisku

24 Dziękuję za uwagę Agnieszka Zdanowska Departament Informacji o Środowisku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska tel. 22/

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1) Projekt z dnia 24 sierpnia 2010 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1) Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013

Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013 ROZWÓJ EUROPEJSKIEGO SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS) W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEAN DEVELOPMENT OF ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) IN THE EUROPEAN UNION Justyna SŁONIMIEC, Jakub ŚWITAŁA Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydrukowana na papierze z recyklingu. Autor opracowania: Maciej Krzyczkowski. Fotografia na okładce: Ewelina Kosela

Publikacja została wydrukowana na papierze z recyklingu. Autor opracowania: Maciej Krzyczkowski. Fotografia na okładce: Ewelina Kosela Szanowni Państwo! Przekazuję w Państwa ręce publikację dedykowaną organizacjom, które przygotowują się do złożenia wniosku o rejestrację w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). EMAS, to coś więcej niż

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r.

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-196-03 Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ekozarządzania i audytu

Wprowadzenie do systemu ekozarządzania i audytu Wprowadzenie do systemu ekozarządzania i audytu EMAS stanowi nowoczesną metodę zarządzania, ukierunkowaną na osiąganie celów ochrony środowiska. Pozwala przedsiębiorcom i instytucjom w pełni nadzorować

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji i eko-przedsiębiorców

Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji i eko-przedsiębiorców Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji i eko-przedsiębiorców Maciej Rossa Dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku GDOŚ maciej.rossa@gdos.gov.pl Obszary działania GDOŚ

Bardziej szczegółowo

2009, 19(91) pp. 71 79 2009, 19(91) s. 71 79

2009, 19(91) pp. 71 79 2009, 19(91) s. 71 79 Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2009, 19(91) pp. 71 79 2009, 19(91) s. 71 79 Wpływ uczestnictwa organizacji w programach lub systemach środowiskowych

Bardziej szczegółowo

EkoGmina 10/2015. W stronę zielonych zamówień BIULETYN SZKOLENIOWY 1. www.eko-gminy.pl

EkoGmina 10/2015. W stronę zielonych zamówień BIULETYN SZKOLENIOWY 1. www.eko-gminy.pl www.eko-gminy.pl EkoGmina 10/2015 W stronę zielonych zamówień BIULETYN SZKOLENIOWY BIULETYN SZKOLENIOWY 1 Spis treści 3 Interes biznesu, społeczeństwa i środowiska 7 Nowe, bardziej zielone prawo 11 Z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział

Bardziej szczegółowo

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji EMAS - system zarządzania ochroną środowiska w Unii Europejskiej Wprowadzenie W następstwie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

EMAS UNIJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

EMAS UNIJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO EMAS UNIJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco Management and Audit Scheme) to unijny system zarządzania środowiskowego, poszerzony o kilka dodatkowych elementów.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Pozycja 166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Pozycja 166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Pozycja 166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Pozycja 166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Pozycja 166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Pozycja 166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI I KOSZTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS)

KORZYŚCI I KOSZTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS) Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N A Ń S K I E J Nr 61 Organizacja i Zarządzanie 2013 Dorota JAŹWIŃSKA * KORZYŚCI I KOSZTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU

Bardziej szczegółowo

U. 1. 25 2011 106, 622) A.

U. 1. 25 2011 106, 622) A. Zmiany legislacyjne 1. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) A. Kultura oświadczeń Ustawa z dnia 25 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA NA LATA 2003 2006 ZUWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2007-2010

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA NA LATA 2003 2006 ZUWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2007-2010 RADA MINISTRÓW POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA NA LATA 2003 2006 ZUWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2007-2010 Warszawa, grudzień 2002 r. Spis treści WPROWADZENIE 1 Strona Rozdział 1. CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo