UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU FAS-H26-PE; FAN-H26-PE Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Pre-School and Early School Education 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów filologia 1.2. Forma studiów studia stacjonarne i niestacjonarne 1.3. Poziom studiów studia licencjackie pierwszego stopnia 1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 1.5. Specjalność filologia angielska 1.6. Jednostka prowadząca przedmiot Instytut Humanistyczny 1.7. Osoba prowadząca przedmiot mgr Katarzyna Duda 1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot (koordynator) dr Anna Bąk-Średnicka 1.9. Kontakt 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 2.1. Przynależność do modułu Moduł H Nauczycielski do wyboru 2.2. Status przedmiotu fakultatywny 2.3. Język wykładowy polski 2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot II 2.5. Wymagania wstępne brak 3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 3.1. Formy zajęć wykład, ćwiczenia zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym PWSZ; zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi PWSZ zajęcia 3.2. Sposób realizacji zajęć obserwacyjne w Przedszkolu nr 3 w Sandomierz oraz Przedszkolu nr 7 w Sandomierzu; Świetlica Socjoterapeutyczna Przystań w Sandomierzu 3.3. Sposób zaliczenia zajęć egzamin Wykład konwersatoryjny, pogadanka, praca w grupach, dyskusja 3.4. Metody dydaktyczne dydaktyczna, wykorzystywanie technicznych środków dydaktycznych

2 3.5. Wykaz literatury podstawowa uzupełniająca Karbowniczek, J Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. Kraków. Klim-Klimaszewska, A Pedagogika przedszkolna. Nowa Podstawa programowa. Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki. Łobocki, M Teoria wychowania w zarysie. Kraków. Kamińska, U Zarys metodyki pracy opiekuńczowychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice. Kelm, A Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Łobocki, M W poszukiwaniu skutecznych form wychowania. Pilch, T. (red.) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. 4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 4.1. Cele przedmiotu Cl Zapoznanie studentów z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną jako subdyscyplinami pedagogiki. C2 Poznanie przez studentów podstaw oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu i w szkole. C3 Wyposażenie studentów w wiedzę będącą fundamentem podejmowania samodzielnych działań związanych z planowaniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu oraz w klasach I-III Treści programowe Wykład 1. Pedagogika jako nauka. 2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jako subdyscypliny pedagogiki. 3. Wychowanie na przełomie wieków. 4. Elementarne pojęcia pedagogiki: wychowanie, samowychowanie, socjalizacja, inkulturacja, opieka, nauczanie, uczenie się, kształcenie. 5. Wychowanie w ujęciu koncepcji pedagogicznych (J. Korczaka, A. Kamińskiego, A. Neilla, Ks. J. Bosko, C. Freineta, W. Suchomlińskiego, M. Montessori, R. Steinera, Cz. Babickiego, F. Froebel twórcy wychowania przedszkolnego). 6. Wychowanie w ujęciu koncepcji psychologicznych (behawiorystycznej, humanistycznej, psychospołecznej). 7. Główne środowiska wychowawcze (rodzina, przedszkole, szkoła). 8. Zastępcze środowiska wychowawcze (dom dziecka, rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, wioska sieroca). Ćwiczenia 1. Struktura i organizacja wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. 2. Proces wychowania w przedszkolu. 3. Biopsychiczne podstawy wychowania przedszkolnego. 4. Adaptacja dziecka w przedszkolu. 5. Umiejętności społeczne niezbędne do nawiązywania przez dziecko poprawnych relacji w grupie przedszkolnej. 6. Podstawowe metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 7. Formy organizacyjne pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu oraz w klasach I-III.

3 8. Treści programowe wychowania w przedszkolu. 9. Przygotowanie dzieci do nauki w szkole. 10. Współpraca przedszkola i szkoły z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym Efekty Kod W01 W02 W03 U01 U02 U03 K01 K02 K03 Student, który zaliczył przedmiot Odniesienie do efektów w zakresie WIEDZY: dla kierunku dla obszaru zna podstawową terminologię używaną w pedagogice, psychologii, metodyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie dyscyplin pokrewnych. zna wybrane koncepcje człowieka psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej. objaśnia podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki w celu analizowania i interpretowania sytuacji edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł oraz nowoczesnych technologii. potrafi w sposób klarowny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych, psychologicznych i metodycznych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych. w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz konieczności ich stałej aktualizacji w kontekście wykonywanego zawodu nauczyciela. rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i uczenia się przez całe życie. potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji. FIL1A_NW01 FIL1A_NW04 FIL1A_NW06 FIL1A_NU01 FIL1A_NU02 FIL1A_NU04 FIL1A_NK01 FIL1A_NK02 FIL1A_NK04 H1A_W02 H1A_W03 H1A_W05 H1A_W04 H1A_U06 H1A_U02 H1A_U04 H1A_U01 H1A_U09 H1A_K01 H1A_K04 H1A_K01 H1A_K Metody weryfikacji efektów Efekt W01 + W02 + W03 + Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma oceny Kolok Zadania do Projekt wium wykonania U01 + U02 + Referat Sprawozdanie Dyskusje Inne

4 U03 + K01 + K02 + K Kryteria jakościowe uzyskania oceny w danym zakresie efektów ocena dostateczny/dostateczny dobry/ dobry plus bardzo dobry plus (3/ 3,5) (4/ 4,5) (5) Zna znaczną większość terminów z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej Zna wybrane terminy i przedszkolnej. z zakresu pedagogiki W znaczącym stopniu wczesnoszkolnej opanował wiedzę i przedszkolnej. przekazaną w trakcie zajęć Opanował wiedzę oraz tę zawartą przekazaną podczas zajęć w literaturze podstawowej, oraz zawartą co pozwala mu w literaturze na rozpoznawanie podstawowej. problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz wskazywanie ich możliwych rozwiązań. Efekt W01-W03 U01- U03 K01-K03 Realizuje powierzone zadania i potrafi w nich wykorzystywać metody pedagogiczne, jednak efekty rozwiązywanych przez niego problemów dydaktycznowychowawczych nie są do końca wymierne. Pracując indywidualnie oraz w grupie potrafi zrealizować postawione zadanie. Rozwiązując dany problem pedagogiczny, ma świadomość konsekwencji proponowanych rozwiązań, jednak nie do końca potrafi je odnieść do postawionego zadania. Realizując powierzone zadania samodzielnie wyszukuje niezbędne do tego informacje, jednak ich wykorzystanie nie do końca jest wymierne. Poprawnie wykorzystuje metody pedagogiczne w rozwiązywaniu problemów dydaktycznowychowawczych. Realizując postawione zadania (indywidualne i grupowe) samodzielnie poszukuje rozwiązań i ma świadomość konsekwencji tych rozwiązań. Potrafi je odnieść w pewnym stopniu do postawionego zadania oraz jasno i czytelnie prezentować wyniki swojej pracy. Zna wszystkie wymagane terminy z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wykazuje się wiedzą przekazaną podczas zajęć oraz zawartą w literaturze podstawowej i uzupełniającej. Posiada poszerzoną wiedzę związaną z zagadnieniami pedagogicznymi, co pozwala mu na rozpoznawanie problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz wskazywanie ich możliwych rozwiązań. Wszystkie powierzone zadania realizuje bezbłędnie. Poprawnie wykorzystuje metody pedagogiczne w rozwiązywaniu problemów dydaktycznowychowawczych. Samodzielnie wyszukuje informacje pedagogiczne i potrafi wykorzystać je w pracy. Realizując postawione zadania (indywidualne i grupowe) samodzielnie poszukuje rozwiązań, ma świadomość konsekwencji tych rozwiązań i odnosi się do najważniejszych z nich. Potrafi jasno i czytelnie prezentować wyniki swojej pracy. Podejmuje również o nich dyskusję.

5 5. BILANS PUNKTÓW ECTS - NAKŁAD PRACY STUDENTA Obciążenie studenta Kategoria Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Udział w zajęciach dydaktycznych określonych w planie studiów Samodzielne przygotowanie do zajęć 5 5 Wykonanie zadań domowych - - Udział w konsultacjach Przygotowanie do egzaminu/zdawanie egzaminu Obciążenie związane z zajęciami praktycznymi - - Obciążenie związane z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Sumaryczne obciążenie pracą studenta PUNKTY ECTS za przedmiot 3 3

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika Załącznik do zarządzenia nr 1/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie pracy dyplomowej i regulaminu dyplomowego WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo