UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU FAS-K45-PT; FAN-K45-PT Podstawy translatoryki Introduction to Translation Studies 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów filologia 1.2. Forma studiów studia stacjonarne i niestacjonarne 1.3. Poziom studiów studia licencjackie pierwszego stopnia 1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 1.5. Specjalność filologia angielska 1.6. Jednostka prowadząca przedmiot Instytut Humanistyczny 1.7. Osoba prowadząca przedmiot dr Małgorzata Makowska 1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot (koordynator) dr Małgorzata Makowska 1.9. Kontakt 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 2.1. Przynależność do modułu Moduł K Translatorski do wyboru 2.2. Status przedmiotu fakultatywny 2.3. Język wykładowy angielski 2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot III 2.5. Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2/B2+). Znajomość podstawowych terminów z zakresu wiedzy o języku. 3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 3.1. Formy zajęć konwersatorium 3.2. Sposób realizacji zajęć zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym PWSZ 3.3. Sposób zaliczenia zajęć egzamin pisemny 3.4. Metody dydaktyczne wykład, elementy dyskusji, lektura i analiza wybranych tekstów

2 podstawowa Hrehovcik T Introduction to Translation. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bukowski, P., Heydel, M. (red.) Współczesne teorie przekładu antologia. Kraków: Wydawnictwo Znak. Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM Wykaz literatury uzupełniająca Balcerzan, E. (red.) Pisarze polscy o sztuce przekładu Antologia. Poznań. Barańczak, S Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów. (II wydanie 2004) Poznań: Wydawnictwo a5. ( Zwłaszcza Mały, ale maksymalistyczny manifest translatologiczny.) Sadkowski, W Odpowiednie dać słowu słowo. Zarys dziejów przekładu literackiego w Polsce. Warszawa: Prószyński i S-ka. Snell-Hornby, M Translation Studies: An Integrated Approach. Amsterdam: Benjamins. 4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 4.1. Cele przedmiotu Cl Przedstawienie studentom zarysu historii przekładu w Polsce. C2 Umiejscowienie translatoryki pośród innych dyscyplin humanistycznych oraz przedmiot badań translatorycznych. C3 Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu translatoryki, rolą tłumacza oraz typami tłumaczeń. C4 Zapoznanie z podstawowymi strategiami, technikami i trudnościami w procesie tłumaczenia. C5 Wykształcenie umiejętności zastosowania teorii do praktyki Treści programowe 1. Krótka historia przekładu w Polsce i krajach anglosaskich. 2. Wybrane poglądy na przekład i teorie przekładu. 3. Proces translacji oraz zakres badań translatologicznych. 4. Tłumacz w procesie tłumaczenia. Cechy tłumacza. 5. Porównanie rodzajów tłumaczeń pisemnych i ustnych. 6. Tłumaczenie semantyczne i komunikatywne. 7. Tłumaczenia literackie i nieliterackie: podobieństwa i różnice. 8. Analiza tekstu tłumaczonego w procesie translacji. Ewaluacja tłumaczenia. 9. Procedury i techniki tłumaczeniowe. Wybrane pojęcia, takie jak adaptacja, egzotyzacja, naturalizacja, refrakcja, polisystem, patronat i in. 10. Ekwiwalencja tłumaczonego tekstu. 11. Zjawisko nieprzetłumaczalności. 12. Socjopragmatyczny aspect tłumaczenia. 13. Problemy recepcji i krytyki przekładu

3 4.3. Efekty Kod W01 W02 U01 U02 K01 K02 Student, który zaliczył przedmiot w zakresie WIEDZY: zna podstawowe pojęcia z zakresu translatoryki i potrafi się nimi posługiwać w celach analitycznych, ma świadomość złożonej natury i różnych uwarunkowań procesu przekładu. wykazuje znajomość wybranych teorii przekładu i potrafi je powiązać z wiedzą w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: potrafi właściwie korzystać ze zdobytej wiedzy przedmiotowej w celu formułowania i analizy problemów badawczych oraz uzasadniania swoich sądów. potrafi posługiwać się pojęciami z zakresu translatoryki przy analizie konkretnych przekładów. w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: ma świadomość znaczenia przekładu w kulturze i komunikacji międzyludzkiej oraz konieczności ciągłego doskonalenia swojej wiedzy ogólnej i kompetencji językowej. rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, ciągłości praktyki komunikacyjnej w języku wybranej specjalności i języku ojczystym i uczenia się przez całe życie. Odniesienie do efektów dla kierunku dla obszaru FIL1A_W02 FIL1A_W04 FIL1A_U04 FIL1A_U08 FIL1A_K01 FIL1A_K03 H1A_W02 H1A_W02 H1A_U02 H1A_U05 H1A_K01 H1A_K04 H1A_K Metody weryfikacji efektów Efekt Egzamin ustny Egzamin pisemny Projekt Kolok wium Forma oceny Zadania do wykonania Referat Sprawozdanie W W U U K K Dyskusje Inne 4.5.Kryteria jakościowe uzyskania oceny w danym zakresie efektów ocena Efekt dostateczny/dostateczny dobry/dobry plus bardzo dobry plus (3/3,5) (4/4,5) (5) Zna podstawy teoretyczne obejmujące wyłącznie podstawową terminologię Zna podstawy teoretyczne obejmujące podstawową i rozszerzoną terminologię w zakresie studiów Zna podstawy teoretyczne obejmujące zaawansowaną terminologię w zakresie studiów translatologicznych W01-W02 translatologiczną translatologicznych oraz oraz szeroką gamępojęć, w zakresie studiów pojęć, strategii i technik strategii i technik stosowanych translatologicznych oraz podstawowych pojęć, strategii i technik tłumaczeń pisemnych różnego typu tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka angielskiego na język polski, jak i z języka przy różnego typu tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka angielskiego na język polski, jak i z języka polskiego na

4 U01-U02 K01-K02 i ustnych z języka angielskiego na język polski, jak i z języka polskiego na język angielski. elementarnym umiejętność określenia cech podstawowych typów tłumaczeń, wskazuje podstawowe cechy dobrego tłumacza. Dokonuje podstawowej klasyfikacji i analizy różnego typu przekładów, ale ma problemy z podaniem cech poszczególnych typów tłumaczeń oraz z określeniem socjopragmatycznych celów tłumaczeń. Potrafi cechy ekwiwalencji oraz problemy w pracy tłumacza. Nie zawsze realizuje powierzone zadania i ma pewne problemy z efektywnym organizowaniem pracy. Ma problemy z przygotowaniem zadania, zwłaszcza jeśli zawiera ono elementy rozprawki i wyrażenia własnej opinii. Ma kłopoty z uczestnictwem w dyskusji. polskiego na język angielski. podstawowym i rozszerzonym umiejętność określenia cech różnych typów tłumaczeń, wskazuje cechy dobrego tłumacza, z określeniem różnicy pomiędzy tłumaczeniem ustnymi i pisemnym, literackim i nieliterackim. Dokonuje klasyfikacji i analizy różnego typu przekładów i nie ma problemów z podaniem cech poszczególnych typów tłumaczeń oraz z określeniem socjopragmatycznych celów tłumaczeń. Potrafi wskazać cechy i rodzaje ekwiwalencji oraz problemy w pracy tłumacza, analizując różne aspekty nieprzetłumaczalności tekstu. Na ogół realizuje powierzone zadania oraz samodzielnie redaguje przekładane teksty, ale nie zawsze jest w stanie je udoskonalić. Wykazuje umiarkowane zainteresowanie przedmiotem. Ma niewielkie problemy z przygotowaniem zadania, zwłaszcza jeśli zawiera ono elementy rozprawki i wyrażenia własnej opinii. Uczestnicząc w dyskusji wyraża bardzo proste opinie i ma niewielkie problemy z uzasadnieniem swojego zdania. język angielski. zaawansowanym umiejętność określenia cech różnych typów tłumaczeń, wskazuje różnorodne cechy dobrego tłumacza, z określeniem różnicy pomiędzy tłumaczeniem ustnym i pisemnym, literackim i nieliterackim. Dokonuje klasyfikacji i analizy różnego typu przekładów uwzględniając szeroką gamę problemów oraz socjopragmatycznych celów tłumaczeń. Potrafi wskazać cechy i rodzaje ekwiwalencji oraz wskazać wszelkie problemy w pracy tłumacza, analizując różne aspekty nieprzetłumaczalności tekstu, zwłaszcza w kontekście językowym i kulturowym. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem. Realizuje wszystkie powierzone zadania w sposób samodzielny, systematyczny i skrupulatny oraz efektywnie organizuje swoją pracę. Bez problemów przygotowuje zadanie, zwłaszcza jeśli zawiera ono elementy rozprawki i wyrażenia własnej opinii. Uczestnicząc w dyskusji wyraża rozbudowane opinie i trafnie argumentuje swoje zdanie.

5 5. BILANS PUNKTÓW ECTS - NAKŁAD PRACY STUDENTA Obciążenie studenta Kategoria Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Udział w zajęciach dydaktycznych określonych w planie studiów Samodzielne przygotowanie do zajęć Wykonanie zadań domowych - - Udział w konsultacjach 2 2 Przygotowanie do egzaminu/zdawanie egzaminu Obciążenie związane z zajęciami praktycznymi - - Obciążenie związane z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Sumaryczne obciążenie pracą studenta PUNKTY ECTS za przedmiot 2 2

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English

KARTA PRZEDMIOTU. 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabusy przedmiotów modułu XI/1 studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015

Sylabusy przedmiotów modułu XI/1 studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015 Sylabusy przedmiotów modułu XI/1 studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015 SPIS PRZEDMIOTÓW: MODUŁ XI/1: NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO XI/1 A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW 1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metodyka etnograficznych badań terenowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methodology of ethnographic

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE I. INFORMACJA O INSTYTUCIE Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami; wyrażać swoje zdanie i zasięgać opinii innych oraz komunikować

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-580 Nazwa modułu Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych Nazwa modułu w języku angielskim Business entities taxation policy Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo