Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0"

Transkrypt

1 AD wer Załącznik nr 1 do Uchwały nr 59/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia r Obowiązuje od r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM ORAZ W OBROCIE WARTOŚCIAMI DEWIZOWYMI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU Płońsk, czerwiec 2014 r.

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT W OBROCIE KRAJOWYM ORAZ W OBROCIE WARTOŚCIAMI DEWIZOWYMI... 2 Postanowienia ogólne... 2 Zasady pobierania i ustalania prowizji i opłat w obrocie krajowym... 3 Zasady pobierania prowizji i opłat w obrocie wartościami dewizowymi... 3 DZIAŁ II PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH... 4 Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rachunki Bieżące złotowe dla przedsiębiorców... Usługi Internetowe /CUI/ dla przedsiębiorców... Rachunki Bieżące osób prowadzących działalność rolniczą, innych podmiotów, ZUS-konto... Usługi Internetowe /CUI/ - osoby prowadzące działalność rolniczą oraz pozostałe podmioty... Rachunki powiernicze złotowe dla klientów instytucjonalnych... Rachunki bieżące walutowe klientów instytucjonalnych... Lokaty terminowe klientów instytucjonalnych złotowe i walutowe... Kredyty złotowe dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność rolniczą DZIAŁ III PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD OSÓB PRYWATNYCH... 9 Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 9 Obsługa konta osobistego... Usługi elektroniczne (CUI) dla osób fizycznych... Wkłady oszczędnościowe złotowe płatne na każde żądanie dla osób fizycznych (a vista)... Wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie - rozliczenia walutowe dla osób fizycznych... Lokaty oszczędnościowe terminowe złotowe i walutowe... oszczędnościowe dla osób prywatnych... Kredyty konsumenckie Kredyty mieszkaniowe, pożyczka hipoteczna, pożyczka na dowolny cel... Karty kredytowe DZIAŁ IV PROWIZJE I OPŁATY ZA INNE CZYNNOŚCI BANKU Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale.... Opłaty różne dotyczące obsługi rachunków bieżących klientów instytucjonalnych oraz osób fizycznych... Pozostałe opłaty DZIAŁ V PROWIZJE I OPŁATY DOTYCZĄCE WYDANIA I KORZYSTANIA Z KART PŁATNICZYCH Rozdział 1 Rozdział 2 Wydanie i obsługa kart VISA Business debetowa przedsiębiorcy, rolnicy, pozostałe podmioty... Wydanie i obsługa kart VISA Classic debetowa osoby prywatne DZIAŁ VI OPŁATY I PROWIZJE BANKOWE W OBROCIE DEWIZOWYM Rozdział 1 Rozdział 2 KLIENCI INSTYTUCJONALNI I INDYWIDUALNI Skup i Sprzedaż walut obcych w gotówce... Przekazy w obrocie dewizowym DZIAŁ I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT W OBROCIE KRAJOWYM ORAZ W OBROCIE WARTOŚCIAMI DEWIZOWYMI Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszej Taryfie określenia oznaczają: 1) rezydent: a) osobę prywatną mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, 2) nierezydent: a) osobę prywatną mającą miejsca zamieszkania za granicą oraz osobę prawną mającą siedzibę za granicą, a także inny podmiot mający siedzibę za granicą, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, misje specjalne i organizacje międzynarodowe oraz inne obce przedstawicielstwa korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, 3) nierezydent z krajów trzecich - osobę prywatną, osobę prawną oraz inne podmioty, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach trzecich; nierezydentami z krajów trzecich są również znajdujące się w tych krajach oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów lub nierezydentów z innych krajów, 4) kraje trzecie inne państwa niż Rzeczpospolita Polska, nie będące państwami członkowskimi Unii Europejskiej; kraje trzecie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju traktuje się na równi z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 5) kraj - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 6) waluty obce znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR), 7) waluty wymienialne waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ogłaszane przez Prezesa NBP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski, 8) dewizy papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych, 9) polecenie wypłaty za granicą- jest to bezwarunkowa instrukcja wysłana do innego banku polecająca uznanie określoną kwotą wskazanego rachunku lub wypłatę tej kwoty wskazanej osobie, 10) polecenie wypłaty otrzymane z zagranicy jest to bezwarunkowa instrukcja otrzymana od innego banku polecająca uznanie wskazanego rachunku określoną kwotą lub wypłatę tej kwoty określonej osobie; polecenia wypłaty z zagranicy realizowane są w dniu otrzymania, nie wcześniej jednak niż w dniu daty waluty, 11) Bank lub BS Płońsk Bank Spółdzielczy w Płońsku, Oddziały, Filie, Bankowe Punkty Obsługi, Agencje 12) Taryfa Taryfę prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w obrocie krajowym oraz w obrocie wartościami dewizowymi w BS Płońsk, 2

3 13) Klient instytucjonalny osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w tym rolniczą, osobę fizyczną osiągającą dochody z najmu lub dzierżawy, wspólnoty mieszkaniowe, 14) Klient własny rozumie się klienta posiadającego w BS Płońsk rachunek złotowy lub walutowy (dotyczy wszystkich grup klientów), 2. Prowizje i opłaty określone w niniejszej Taryfie pobiera Placówka Banku wykonująca bezpośrednią obsługę klienta. 3. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfie, wysokość opłaty ustala Zarząd BS Płońsk. 4. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS Płońsk pobiera się od wpłacającego, chyba że została zawarta umowa pomiędzy BS Płońsk, a posiadaczem rachunku bankowego o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. 5. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zlecenia z przedsiębiorcami i innymi podmiotami, Bank pobiera prowizję lub opłatę od tych podmiotów w wysokości określonej w umowie. 6. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków na których gromadzone są środki na cele charytatywne oraz od operacji na tych rachunkach. 2) wpłat na rachunki prowadzone przez inne banki na rzecz instytucji użyteczności publicznej i cele charytatywne. 7. Nie pobiera się opłat za udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielania informacji innym bankom oraz - na zasadzie wzajemności innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów (art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego). 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących do dwóch miejsc po przecinku. Rozdział 2. Zasady pobierania i ustalania prowizji i opłat w obrocie krajowym 1. Prowizje i opłaty należne Bankowi pobierane są z zastrzeżeniem ust. 2 z rachunku bankowego Klienta w ramach wolnych środków, a w przypadku ich braku z pierwszego wpływu środków na rachunek. 2. Bank może przyjąć należną prowizję i opłatę w formie wpłaty gotówkowej. 3. Zarząd Banku może obniżyć stawki lub zrezygnować z pobierania opłat i prowizji. 4. W przypadku, gdy umowy wprowadzające preferencyjne linie kredytowe zawarte przez Bank BPS S.A. z ARiMR lub z innymi podmiotami określają inne stawki prowizji i opłat niż określone w Taryfie, bądź przewidują nie pobieranie niektórych prowizji i opłat, stosuje się ustalenia wynikające z tych umów. 5. Zobowiązuje się Dyrektora Oddziału do: 1) określania w zawieranych z klientami umowach, terminu obowiązywania obniżonych stawek prowizji i opłat, przy czym termin ten nie powinien przekraczać 12 miesięcy, z wyjątkiem umów zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego lub innych określonych w przetargu, w których dopuszcza się zastosowanie prowizji i opłat odbiegających od ustalonych w Taryfie przez okres wynikający z obowiązywania podpisanej umowy, 2) analizowania i okresowo przedstawiania Zarządowi propozycji weryfikowania stosowanych stawek prowizji i opłat, 3) udostępniania klientom w lokalu banku stawek prowizji i opłat oraz dołączania odpowiednich tabel do zawieranych umów. 6. Po upływie terminów, o których mowa w ust. 5 zgodnie z postanowieniami zawartych z klientami umów Bank stosuje stawki prowizji i opłat zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą. Rozdział 3. Zasady pobierania prowizji i opłat w obrocie wartościami dewizowymi 1. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w Taryfie pobiera się w przypadku ich wystąpienia, opłaty i prowizje na rzecz banków pośredniczących w wykonywaniu zlecenia wg odrębnych taryf lub wg faktycznie poniesionych kosztów oraz równowartość kosztów przesyłek kurierskich. 2. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat bankowych stosuje się kursy walutowe według Tabeli Kursów Walutowych BS Płońsk zwanej dalej Tabelą. 3. BS Płońsk może pobrać od rezydentów prowizje i opłaty w walucie wymienialnej przyjmując za podstawę naliczenia prowizji i opłat stawki w złotych, jeżeli: 1) rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata, posiada w BS Płońsk tylko rachunek walutowy, 2) wpłata nastąpiła na rzecz rezydenta posiadającego rachunek walutowy w innym banku, 3) rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata, nie posiada wystarczających środków na rachunku złotowym, 4) rezydent złożył dyspozycję pobrania przez BS Płońsk prowizji opłat z rachunku walutowego. 4. Od nierezydentów BS Płońsk pobiera prowizje i opłaty w walucie wymienialnej. 5. Dla ustalenia prowizji i opłat w : 1) walucie wymienialnej za czynności, dla których stawki określone są w złotych, stosuje się kurs kupna z Tabeli Kursów Walutowych BS Płońsk, 2) złotych za czynności, dla których stawki określone są w walucie wymienialnej, stosuje się kurs sprzedaży z Tabeli Kursów Walutowych BS Płońsk. 6. Od każdej transakcji pobierane będą w przypadku ich wystąpienia rzeczywiste koszty banków zagranicznych. 7. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 8. BS Płońsk na zasadzie wzajemności nie pobiera od innych banków krajowych prowizji i opłat od wykonywanych zleceń. 9. BS Płońsk nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat na rachunki, dokonywania wypłat waluty wymienialnej w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. 10. Wpłaty i wypłaty realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne beneficjentowi w bilonie przeliczane są na złote, wg obowiązującej Tabeli Kursów Walutowych BS Płońsk bez pobierania prowizji za przewalutowanie zgodnie z zasadą: 1) w przypadku wpłaty bilonu przelicza się po cenie sprzedaży, 2) w przypadku wypłaty bilonu przelicza się po cenie kupna. 11. W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencja opóźnień i zmiany kursu walut obciążają klienta. 12. BS w Płońsku nie skupuje i nie wymienia zniszczonych lub uszkodzonych znaków pieniężnych w walutach wymienialnych. 3

4 DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI BIEŻĄCE ZŁOTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rachunek UniPakiet UniPakiet firmowy Starter podstawowy (1 Przedsiębiorca (3 Nowoczesny Nowoczesny Przedsiębiorca I (4 Przedsiębiorca II (5 1.1 Za otwarcie rachunku bieżącego 1.2 Za otwarcie każdego rachunku pomocniczego służącego do wyodrębnienia środków na określony cel Uwaga: Opłata pobierana jest automatycznie w momencie pierwszego wpływu środków na rachunek bankowy. 1.3 Opłata za Pakiety () Za prowadzenie rachunku bieżącego () 1.5 Za dołączenie dokumentów do wyciągu bankowego () Uwaga: Opłata przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego 1.6 Za prowadzenie każdego rachunku pomocniczego służącego do wyodrębnienia środków na określony cel () Uwaga 1: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego. Uwaga 2: Starter funkcjonuje 1 rok od założenia rachunku w BS Płońsk. Uwaga 3: Warunkiem otwarcia rachunku pomocniczego jest posiadanie rachunku bieżącego w BS Płońsk. 1.7 Od wpłat gotówkowych: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez Bank w walucie rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej. 2) dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny). 3) na rachunki bankowe prowadzone przez Bank w walucie innej niż waluta rachunku 0,30 % 0,15% min 5,00zł 0,40% Uwaga: prowizję pobiera się od kwoty wpłaty od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy. 1.8 Od wypłat gotówkowych: 1) z rachunków bankowych na rzecz osób uprawnionych 2) powyżej zł nie zgłoszonych z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. 3) nie podjętych w terminie wskazanym w zapotrzebowaniu na gotówkę (od kwoty zgłoszonej, a nie pobranej) 4) z rachunków prowadzonych przez Bank w walucie innej niż waluta rachunku. 0,15 % 0,30 % 0,15% min 5,00zł 0,40% 0,15 % 0,30 % 0,15% min 5,00zł 0,40% 0,15 % 0,30 % 0,15% min 5,00zł 0,40% 0,15 % 0,30 % 0,15% min 5,00zł 0,40% 0,15 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % Uwaga: Nie pobiera się prowizji od wypłat w przypadku awarii bankomatu, w przypadku Klientów posiadających karty płatnicze wydane przez Bank Spółdzielczy w Płońsku. 1.9 Za przelewy na rachunki bankowe złożone w formie papierowej: 1) prowadzone przez Bank 2) prowadzone przez inne banki oraz ZUS (ELIIR) 3) prowadzone przez inne banki oraz ZUS z równoczesnym potwierdzeniem (ELIIR) 4) prowadzone przez inne banki dla kwot do 1mln zł (SORBNET) 5) prowadzone przez inne banki dla kwoty 1mln zł i wyższych (SORBNET) 1.10 Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego klienta na rachunki prowadzone przez: 1) Bank, 2) Przez inne banki Za wykonanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorców na podstawie zbiorczej listy płac: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez Bank, 2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych Za potwierdzenie blankietu 1.14 Za przyjęcie czeków do inkasa 1.15 Za korzystanie z Telefonicznej informacji o saldzie telefonicznie na hasło () 1.16 Realizacja polecenia. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego klienta raz w miesiącu 1.17 Przyjęcie polecenia w banku dłużnika. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 1.18 Odwołanie polecenia przez dłużnika. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 1.19 Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego wierzyciela

5 1.20 Automatyczne inwestowanie środków z rachunku bieżącego () 1.21 Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 1.22 Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych () 20,00zł 20,00zł 20,00zł 20,00zł 20,00zł Uwaga: Opłatę pobiera się rachunku masowego Adnotacje: (1 Prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego przedsiębiorców podstawowego, dla nowych Klientów, którzy założą rachunek firmowy i nie posiadali rachunku firmowego w BS w Płońsku od co najmniej 6 miesięcy - 0 zł Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone przez Bank w walucie rachunku, chyba że umowa stanowi inaczej - 0,15% min., prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny) - 0,1% min. 3 zł, prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na rzecz osób uprawnionych - 0,1% min.3 zł. Opłaty obowiązują w okresie 6 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzono rachunek - po tym okresie wg obowiązującej Taryfy. (2 Prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego przedsiębiorców w ramach pakietu UniPakiet Starter, dla nowych Klientów, którzy założą rachunek firmowy i nie posiadali rachunku firmowego w BS w Płońsku od co najmniej 6 miesięcy - 0 zł. Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone przez Bank w walucie rachunku, chyba że umowa stanowi inaczej - 0,15% min., prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny) - 0,1% min. 3 zł, prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na rzecz osób uprawnionych - 0,1% min.3 zł. Opłaty obowiązują w okresie 6 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzono rachunek - po tym okresie wg obowiązującej Taryfy. (3 Prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego przedsiębiorców w ramach pakietu UniPakiet Przedsiębiorca, dla nowych Klientów, którzy założą rachunek firmowy i nie posiadali rachunku firmowego w BS w Płońsku od co najmniej 6 miesięcy - 0 zł. Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone przez Bank w walucie rachunku, chyba że umowa stanowi inaczej - 0,15% min., prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny) - 0,1% min. 3 zł, prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na rzecz osób uprawnionych - 0,1% min.3 zł. Opłaty obowiązują w okresie 6 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzono rachunek - po tym okresie wg obowiązującej Taryfy. (4 Prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego przedsiębiorców w ramach pakietu Nowoczesny Przedsiębiorca I, dla nowych Klientów, którzy założą rachunek firmowy i nie posiadali rachunku firmowego w BS w Płońsku od co najmniej 6 miesięcy - 0 zł. Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone przez Bank w walucie rachunku, chyba że umowa stanowi inaczej - 0,15% min., prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny) - 0,1% min. 3 zł, prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na rzecz osób uprawnionych - 0,1% min.3 zł. Opłaty obowiązują w okresie 6 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzono rachunek - po tym okresie wg obowiązującej Taryfy. (5 Prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego przedsiębiorców w ramach pakietu Nowoczesny Przedsiębiorca II, dla nowych Klientów, którzy założą rachunek firmowy i nie posiadali rachunku firmowego w BS w Płońsku od co najmniej 6 miesięcy - 0 zł. Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone przez Bank w walucie rachunku, chyba że umowa stanowi inaczej - 0,15% min., prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny) - 0,1% min. 3 zł, prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na rzecz osób uprawnionych - 0,1% min.3 zł. Opłaty obowiązują w okresie 6 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzono rachunek - po tym okresie wg obowiązującej Taryfy. ROZDZIAŁ 2. USŁUGI INTERNETOWE /CUI/ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rachunek UniPakiet UniPakiet firmowy Starter podstawowy (1 Przedsiębiorca (3 Nowoczesny Nowoczesny Przedsiębiorca I (4 Przedsiębiorca II (5 2.1 Instalacja CUI u klienta korporacyjnego Opłata za czytnik. 2.3 Opłata za kartę. 2.4 Abonament miesięczny za korzystanie z CUI dla klienta korporacyjnego 2.5 Opłata za aktualizację jednej karty po 2 latach użytkowania 2.6 Wydanie Tokena (dotyczy wydania nowego Tokena ) Uwaga: W przypadku wydania Tokena z datą ważności krótszą niż 4 lata, opłatę pobiera się w wysokości 2,09 zł za każdy pełen miesiąc pozostający do końca ważności Tokena. 2.7 Abonament miesięczny za korzystanie z CUI przez Przedsiębiorcę (Token) 2.8 Opłata za 1 przelew wewnętrzny za pośrednictwem CUI 2.9 Opłata za 1 przelew w systemie ELIIR za pośrednictwem CUI 2.10 Wydanie karty w miejsce utraconej lub zniszczonej bądź niezwrócenie karty przy zamknięciu rachunku 2.11 Wydanie czytnika w miejsce utraconego lub zniszczonego bądź niezwrócenie czytnika przy zamknięciu rachunku 2.12 Wydanie Tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego 2.13 Zastrzeżenie Tokena Odblokowanie dostępu do CUI (przy korzystaniu z Tokena ) Uwaga: Blokada następuje w przypadku trzykrotnego błędnego logowania do CUI 2.15 Odblokowanie dostępu do CUI poprzez nadanie nowego kodu dostępu (przy korzystaniu z karty) Rezygnacja z usługi bez zwrotu Tokena - przed upływem 1 roku - po upływie 1 roku Uwaga: sytuacji przejścia z tokena na kartę mikroprocesorową Rezygnacja z usługi ze zwrotem Tokena : - przed upływem 1 roku - po upływie 1 roku Uwaga: sytuacji przejścia z tokena na kartę mikroprocesorową 2.18 Za korzystanie z Tele Serwisu 2.19 Za przekazywanie komunikatów SMS informujących o saldzie na rachunku bieżącym raz dziennie (opłata miesięczna) Adnotacje: (1 (2 (3 (4 (5 w poz Opłata za 1 przelew w systemie ELIIR za pośrednictwem CUI w ramach rachunku firmowego podstawowego, rachunku firmowego UniPakiet Starter, rachunku firmowego UniPakiet Przedsiębiorca, rachunku firmowego Nowoczesny Przedsiębiorca I oraz rachunku firmowego Nowoczesny Przedsiębiorca II - 1 zł. Opłaty obowiązują w okresie 6 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzono rachunek - po tym okresie wg obowiązującej Taryfy. 5

6 ROZDZIAŁ 3. RACHUNKI BIEŻĄCE ZŁOTOWE OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ, INNYCH PODMIOTÓW, ZUS - KONTO Rachunek UniPakiet Pozostałe rolniczy Nowoczesny ZUS Konto Rolnik podstawowy (1 Rolnik podmioty (3 3.1 Za otwarcie rachunku bieżącego Za otwarcie każdego rachunku pomocniczego służącego do wyodrębnienia środków na określony cel Uwaga: Opłata pobierana jest automatycznie w momencie pierwszego wpływu środków na rachunek bankowy. 3.2 Opłata za Pakiety () 10,00zł 3.3 Za prowadzenie rachunku bieżącego () 0,00 zł 0,00 zł 1 Za prowadzenie każdego rachunku pomocniczego służącego do wyodrębnienia środków na określony cel () Uwaga 1: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego Uwaga 2: Warunkiem otwarcia rachunku pomocniczego jest posiadanie rachunku bieżącego w Banku 3.4 Od wpłat gotówkowych: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez Bank w walucie rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej. 2) dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny). 3) na rachunki bankowe prowadzone przez Bank w walucie innej niż waluta rachunku 0,30% 0,15%, 0,40% Uwaga: prowizję pobiera się od kwoty wpłaty od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy. 3.5 Od wypłat gotówkowych: 1) z rachunków bankowych na rzecz osób uprawnionych 2) powyżej zł nie zgłoszonych z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. 3) nie podjętych w terminie wskazanym w zapotrzebowaniu na gotówkę 4) z rachunków prowadzonych przez Bank w walucie innej niż waluta rachunku. 3.6 Za przelewy na rachunki bankowe złożone w formie papierowej: 6) prowadzone przez Bank 7) prowadzone przez inne banki oraz ZUS (ELIIR) 8) prowadzone przez inne banki oraz ZUS z równoczesnym potwierdzeniem (ELIIR) 9) prowadzone przez inne banki dla kwot do 1mln zł (SORBNET) 10) prowadzone przez inne banki dla kwoty 1mln zł i wyższych (SORBNET) 3.7 Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego klienta na rachunki prowadzone przez: 1) BS Płońsk*, 2) Przez inne banki. *Uwaga: nie pobiera się opłat w przypadku zlecenia stałego dotyczącego obsługi kredytów w BS Płońsk 3.8 Za wykonanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorców na podstawie zbiorczej listy płac: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS Płońsk, 2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki. 3.9 Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych Za potwierdzenie blankietu 0,15% 0,30% 3.11 Za przyjęcie czeków do inkasa 3.12 Za korzystanie z Telefonicznej informacji o saldzie telefonicznie na hasło // 3.13 Realizacja polecenia. Uwaga: opłata pobierana jest automatycznie z rachunku bankowego klienta na koniec dnia, w którym dokonano polecenia Przyjęcie polecenia w banku dłużnika. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 3.15 Odwołanie polecenia przez dłużnika. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 3.16 Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego wierzyciela 3.17 Automatyczne inwestowanie środków z rachunku bieżącego 3.18 Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 0,30% 0,15%, 0,40% 0,15% 0,30% 0,30% 0,15%, 0,40% 0,15% 0,30% ,00 zł 0,30% 0,15%, 0,40% 0,00 zł 0,15% 0,30% (tylko płatności ZUS) (tylko płatności ZUS) 1 20,00zł 20,00zł 20,00zł 20,00zł 6

7 Adnotacje: (1 Opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego rolniczego podstawowego dla nowych Klientów, którzy założą rachunek rolniczy i nie posiadali rachunku rolniczego w BS w Płońsku od co najmniej 6 miesięcy - 0 zł. Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone przez Bank w walucie rachunku, chyba że umowa stanowi inaczej - 0,15% min., prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny) - 0,1% min. 3 zł, prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na rzecz osób uprawnionych - 0,1% min. 3 zł. (2 Opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego rolniczego w formie UniPakietu Rolnik dla nowych Klientów, którzy założą rachunek rolniczy i nie posiadali rachunku rolniczego w BS w Płońsku od co najmniej 6 miesięcy - 0 zł. Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone przez Bank w walucie rachunku, chyba że umowa stanowi inaczej - 0,15% min., prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny) - 0,1% min. 3 zł, prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na rzecz osób uprawnionych - 0,1% min. 3 zł. (3 Opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego rolniczego w formie Nowoczesny Rolnik dla nowych Klientów, którzy założą rachunek rolniczy i nie posiadali rachunku rolniczego w BS w Płońsku od co najmniej 6 miesięcy - 0 zł. Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone przez Bank w walucie rachunku, chyba że umowa stanowi inaczej - 0,15% min., prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny) - 0,1% min. 3 zł, prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na rzecz osób uprawnionych - 0,1% min. 3 zł. Opłaty obowiązują w okresie 6 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzono rachunek - po tym okresie wg obowiązującej Taryfy. ROZDZIAŁ 4. USŁUGI INTERNETOWE /CUI/ - OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ ORAZ POZOSTAŁE PODMIOTY Rachunek UniPakiet rolniczy Nowoczesny ZUS Konto Rolnik podstawowy (1 (2 Rolnik (3 Pozostałe podmioty 4.1 Instalacja CUI u klienta 4.2 Opłata za czytnik 4.3 Opłata za kartę 4.4 Abonament miesięczny za korzystanie z CUI dla klienta korporacyjnego 4.5 Opłata za aktualizację jednej karty po 1 roku użytkowania 4.6 Wydanie Tokena Uwaga: W przypadku wydania Tokena z datą ważności krótszą niż 4 lata, opłatę pobiera się w wysokości 2,09 zł za każdy pełen miesiąc pozostający do końca ważności Tokena. 4.7 Abonament miesięczny za korzystanie z CUI 4.8 Opłata za 1 przelew wewnętrzny za pośrednictwem CUI 4.9 Opłata za 1 przelew w systemie ELIIR za pośrednictwem CUI 4.10 Wydanie Tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego 4.11 Zastrzeżenie Tokena Odblokowanie konta / Tokena 4.13 Rezygnacja z usługi bez zwrotu Tokena - przed upływem 1 roku - po upływie 1 roku 4.14 Rezygnacja z usługi ze zwrotem Tokena : - przed upływem 1 roku - po upływie 1 roku Uwaga: sytuacji przejścia z tokena na kartę mikroprocesorową Uwaga: sytuacji przejścia z tokena na kartę mikroprocesorową 4.15 Za korzystanie z Tele-Serwisu 4.16 Za przekazywanie komunikatów SMS informujących o saldzie na rachunku bieżącym raz dziennie (opłata miesięczna) Adnotacje: (1 (2 (3 w poz Opłata za 1 przelew w systemie ELIIR za pośrednictwem CUI - 1 zł. Opłaty obowiązują w okresie 6 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzono rachunek - po tym okresie wg obowiązującej Taryfy. ROZDZIAŁ 5. OTWARTE MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE Rachunki powiernicze złotowe 5.1 Za otwarcie rachunku bankowego 9.000,00 zł 5.2 Za prowadzenie rachunku () Uwaga: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego 60,00 zł 5.3 Wpłaty wnoszone w formie gotówkowej od wartości każdej operacji 0,30% 5.4 Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku wypłaty środków z rachunku od kwoty operacji 0,15% 5.5 Czynności związane z wypowiedzeniem umowy przez Bank 500,00 zł 5.6 Wypłata nabywcy środków (w formie gotówkowej) z rachunku w przypadku odstąpienia od umowy 0,20% min. deweloperskiej albo jej rozwiązania od kwoty operacji 5.7 Wypłata nabywcy środków (w formie bezgotówkowej) z rachunku w przypadku odstąpienia od umowy 0,05% min. 2 deweloperskiej albo jej rozwiązania od kwoty operacji 5.8 Kontrola każdego etapu inwestycji 7 Uwaga: Wyżej wymienione opłaty i prowizje obciążają dewelopera ROZDZIAŁ 6. RACHUNKI BIEŻĄCE WALUTOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH rachunek walutowy bieżący dla przedsiębiorców rachunek walutowy bieżący dla osób prowadzących działalność rolniczą Pozostałe podmioty 6.1 Za otwarcie rachunku bankowego 6.2 Za prowadzenie rachunku, chyba że umowa stanowi inaczej: Od wpłat gotówkowych na rachunek prowadzony przez BS Płońsk chyba, że 0,30%, 0,30%, 0,30%, umowa stanowi inaczej. 6.4 Od wpłat gotówkowych na rachunek prowadzony w BS Płońsk w walucie innej niż waluta rachunku. 0,40% 0,40% 0,40% 6.5 Od wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych przez BS Płońsk chyba, że umowa stanowi inaczej. 0,15% 0,15% 0,15% 7

8 6.6 Od wypłat gotówkowych z rachunku prowadzonego w BS Płońsk w walucie innej niż waluta rachunku 0,20% 0,20% 0,20% 6.7 Opłata od kwot nie podjętych w terminie wskazanym w zapotrzebowaniu na gotówkę Uwaga: oplata naliczana jest od kwoty zamówionej przeliczonej na PLN po kursie średnim z dnia zamówienia przyjmowanym przez Bank dostarczający walutę) 0,20% min. 0,20% min. 0,20% min. 6.8 Przewalutowanie środków na rachunkach prowadzonych w BS Płońsk 6.9 Za wydanie, na wniosek klienta, potwierdzenia wykonania przelewu 6.10 Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 6.11 Zmiana danych osobowych posiadacza rachunku 6.12 Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym ( blokad 30,00zł 30,00zł 30,00zł związanych z realizacją zleceń) 6.13 Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa ROZDZIAŁ 7. LOKATY TERMINOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ZŁOTOWE I WALUTOWE Lp. Stawka 7.1 Za otwarcie rachunku 7.2 Za prowadzenie rachunku 7.3 Realizacja przelewu z rachunku prowadzonego przez BS Płońsk w PLN na rachunek prowadzony przez inny bank. 4,00 zł 7.4 Wpłaty i wypłaty gotówkowe z prowadzonych przez BS Płońsk rachunków lokat terminowych 7.5 Udzielenie pisemnej informacji o saldzie lokaty Za realizację tytułu wykonawczego 0,5%, min 30 zł kwoty zajętej 7.7 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnika ROZDZIAŁ 8. KREDYTY ZŁOTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 8.1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt: obrotowy inwestycyjny Uwaga: Opłata zaliczona zostaje na poczet opłaty, o której mowa w pkt 8.2 i 8.3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana. Dyrektor Oddziału może odstąpić od pobrania opłaty za rozpatrzenie wniosku. 8.2 Prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu. (od kwoty przyznanego kredytu lub/i kwoty zwiększającej przyznany kredyt) Kredyty złotowe obrotowe odnawialne na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kredyty udzielone od r.) Kredyty złotowe w rachunku bieżącym i odnawialne w rachunku kredytowym dla przedsiębiorców i rolników. Kredyty złotowe w rachunku kredytowym dla przedsiębiorców i dla osób prowadzących działalność rolniczą Kredyty preferencyjne złotowe dla przedsiębiorców i dla osób prowadzących działalność rolniczą Kredyt złotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (udzielone do r.) do 1 roku 2,00% - 3,00% min od 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat obrotowy inwestycyjny 1,00% - 3,00% min 1,00% - 3,00% 1) min 1,00% - 3,00% min 1,50% - 4,00% min 2,00% - 3,00% min 2,00% - 5,00% min 1,00% min 100 zł 1,00% min 100 zł Prowizja dotyczy kredytów obrotowych w rachunku bieżącym udzielanych na okres powyżej 12 m-cy, pobierana za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres korzystania z kredytu powyżej 1 roku funkcjonowania kredytu. 8.3 Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków umowy kredytu, zabezpieczenia kredytu lub innych warunków umowy. Uwaga: Pobrana opłata zostaje zaliczona na poczet opłaty, o której mowa w pkt Prowizja za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu: 1) wydłużenie okresu spłaty całości, części kredytu lub odsetek a) do 3 m-cy b) do 6 m-cy c) do 1 roku, d) powyżej 1 roku 2) zabezpieczenia kredytu, 3) innych warunków umowy. 8.5 Prowizja Rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub jego części. min 0,30 % min 0,60 % 2,00% - 3,00% od prolongowanej kwoty kredytu min min 0,30 % min 0,60 % min 1,00 % min 2,00 % od prolongowanej kwoty kredytu min min 0,30 % min 0,60 % min 1,00 % min 2,00 % od prolongowanej kwoty kredytu min min 0,30 % min 0,60 % min 1,00 % min 2,00 % od prolongowanej kwoty kredytu min min 0,30 % min 0,60 % 2,00% - 3,00% od prolongowanej kwoty kredytu min 1,00 % 1,00 % 1,00 % Uwaga 1:Nie pobiera się prowizji gdy spłata kredytu dokonywana jest do 30 dni kalendarzowych przed terminem wynikającym z umowy kredytu. Uwaga 2: Przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków do Banku. Uwaga 3: Nie pobiera się prowizji od kredytu obrotowego odnawialnego i płatniczego. Uwaga 4: Nie pobiera się prowizji przy kredytach udzielonych na rozliczenie VAT. Uwaga 5: Nie pobiera się prowizji od kredytów pomostowych w PROW (w przypadku spłaty I raty ze środków pochodzących z dotacji ARiMR). 8

9 8.6 Prowizja za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu: a. w rachunku bieżącym b. odnawialnego c. inwestycyjnego/obrotowego * w stosunku miesięcznym Prowizję oblicza się od średniego salda w miesiącu 8.7 Opłata za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 8.8 Za sporządzenie i wysłanie o zadłużeniu do kredytobiorcy i poręczycieli, wysyłanych nie częściej niż 1 raz w miesiącu (opłata pokrywa koszty Banku). 8.9 Za sporządzenie i wysłanie wezwania do należności Banku do kredytobiorcy i poręczycieli, wysyłanych nie częściej niż 1 raz w miesiącu (opłata pokrywa koszty Banku) Prowizja za rezygnację z limitu kredytu o charakterze odnawialnym w okresie trwania umowy 8.11 Opłata za administrowanie kredytami preferencyjnymi: 1) obrotowymi udzielonymi do dnia r. (Uwaga: opłatę pobiera się na koniec kwartału kalendarzowego; w przypadku niepełnego kwartału opłatę pobiera się w wysokości 6 zł. za każdy pełny miesiąc) 2) obrotowymi udzielonymi w okresie: r r. (Uwaga: opłatę pobiera się w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Przy opłatach miesięcznych opłatę pobiera się za każdy pełny miesiąc, natomiast przy opłatach kwartalnych, w przypadku niepełnego kwartału opłatę pobiera się w wysokości 8 zł. za każdy pełny miesiąc) 3) inwestycyjnymi udzielonymi do dnia: r. (Uwaga: Dotyczy wszystkich kredytów udzielonych od r do r. oraz kredytów udzielonych do r. o ile w umowie znajduje się zapis o możliwości pobierania opłat zgodnie z Taryfą prowizji i opłat obowiązujących w Banku). 4) inwestycyjnymi udzielonymi w okresie: r r. 5) inwestycyjnymi udzielonymi w okresie: r r Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu 1) obrotowego udzielonego od dnia r. - w kwocie do zł - w kwocie powyżej zł 2) inwestycyjnego udzielonego od dnia r. * min. max wezwania * * min. max wezwania min 1,00 % od zamykanego limitu, min 1,00 % w stosunku rocznym min. max wezwania 1,00 % w stosunku rocznym min. max wezwania min. max wezwania 18,00zł/kwartalnie 8,00 zł/ lub 24,00 zł/kwart. 8,00zł/ 20,00zł/ 30,00zł/ 1% min. 10,00zł/mies. 1% min. 20,00zł/mies. 1% min. 40,00zł/mies. Uwaga (dot. pkt. 1) i 2)): Prowizja naliczana jest od kwoty zaangażowania kredytu na dzień 31 grudnia każdego roku. Suma tych kwot prowizji z każdego roku dzielona jest przez liczbę miesięcy okresu kredytowania (nie uwzględniając miesiąca, w którym nastąpiło podpisanie umowy kredytu) i płatna do końca każdego miesiąca. DZIAŁ III. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD OSÓB PRYWATNYCH ROZDZIAŁ 1. OBSŁUGA KONT OSOBISTYCH ZŁOTOWYCH ROR podstawowy Pakiet (1 Super (1 Świadczenie Senior Wariant I (2 Senior Senior Wariant II (3 Wariant III (4 1.1 Za otwarcie konta osobistego. 1.2 Za prowadzenie konta osobistego (). Uwaga: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego. 1.3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 1) w złotych 2) w walucie innej niż waluta rachunku /0,00 zł (5 /0,00 zł (5 7,00 zł/0,00 zł (5 /0,00 zł /0,00 zł /0,00 zł 9

10 1.4 Za przelewy na rachunki bankowe złożone w formie papierowej: 1) prowadzone przez Bank 2) prowadzone przez inne banki oraz ZUS (ELIIR) 3) prowadzone przez inne banki dla kwot do 1mln zł (SORBNET) 4) prowadzone przez inne banki dla kwoty 1mln zł i wyższych (SORBNET) 1.5 Za przelew na własny rachunek bieżący prowadzony przez BS 4,00 zł 0,30 % min od kwoty przelewu 4,00 zł 0,30 % min od kwoty przelewu 4,00 zł 0,30 % min od kwoty przelewu 4,00 zł 0,30 % min od kwoty przelewu 4,00 zł 0,30 % min od kwoty przelewu 4,00 zł 0,30 % min od kwoty przelewu 4,00 zł 0,30 % min od kwoty przelewu Płońsk 1.6 Złożenie zlecenia stałego. 1.7 Przelew w ramach zlecenia stałego na rachunek prowadzony przez: 1) BS Płońsk 2) inne banki 1.8 Zmiana danych osobowych posiadacza konta osobistego 1.9 Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. Uwaga: W przypadku złożenia przez Klienta zapisu na wypadek śmierci jednocześnie na wkładach złotowych i walutowych Bank pobiera tylko jedną opłatę Informacja telefoniczna - udzielanie przez pracownika na hasło ) Sporządzenie zestawienia miesięcznych operacji na koncie osobistym 2) Wysłanie zestawienia miesięcznego do klienta 1.12 Sporządzenie, na życzenie klienta, wyciągu na koniec każdego dnia w przypadku zmiany salda Wysyłanie wyciągów na koniec każdego dnia Sporządzenie, na życzenie klienta, dodatkowego zestawienia miesięcznych operacji na koncie osobistym Przekształcenie konta osobistego indywidualnego na wspólne Realizacja polecenia. Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela Przyjęcie polecenia w banku dłużnika. Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika Odwołanie polecenia przez dłużnika. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika /0,00zł 1 kwartalnie 1 kwartalnie 1 kwartalnie 1 kwartalnie 1 kwartalnie 1 kwartalnie 1 kwartalnie polecenia polecenia polecenia polecenia polecenia polecenia polecenia 1.19 Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku polecenia polecenia polecenia polecenia polecenia polecenia polecenia bankowego wierzyciela Za wydanie blankietów czekowych 1.21 Dokonanie blokady środków na koncie osobistym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób 1.22 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa: 1) pierwszy pełnomocnik, 2) każdy kolejny pełnomocnik. Uwaga: Opłaty za przejęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy. ROZDZIAŁ 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE (CUI) DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROR podstawowy Pakiet Świadczenie Senior Senior Senior 2.1 Za korzystanie z Tele Serwisu Super Wariant I Wariant II Wariant III 2.2 Za przekazywanie komunikatów SMS o saldzie na rachunku // 10

11 2.3 Za użytkowanie bankowości elektronicznej Token // /0,00 zł (5 0,00 zł 2.4 Za przelewy zewnętrzne przesyłane elektronicznie 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,00 zł 2.5 Za przelewy wewnętrzne przesyłane elektronicznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.6 Opłata za wydanie Tokena Uwaga: W przypadku wydania Tokena z datą /0,00 ważności krótszą niż 4 lata, opłatę pobiera się w wysokości 0,63 zł za każdy pełen miesiąc zł (5 /0,00 zł* (5 /0,00 zł* (5 0,00 zł pozostający do końca ważności Tokena. 2.7 Wydanie Tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego 2.8 Zastrzeżenie Tokena Odblokowanie konta / Tokena 2.10 Rezygnacja z usługi bez zwrotu Tokena : - przed upływem 1 roku - po upływie 1 roku Rezygnacja z usługi ze zwrotem Tokena - przed upływem 1 roku - po upływie 1 roku * 100,00zł* Adnotacje: (1 Prowadzenie rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych w ramach pakietów:,,pakiet i,,pakiet Super : opłata za prowadzenie rachunku 0 zł w okresie 6 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym założono rachunek, potem wg obowiązującej Taryfy, opłata za wydanie Tokena 0 zł za pierwszy token, opłata za rezygnację z usługi ze zwrotem Tokena przed upływem 1 roku 0 zł. Warunki powyższe dotyczą również Klientów którzy: a) przekształcą posiadany w BS w Płońsku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w ramach pakietów, z zachowaniem dotychczasowego nr NRB w ramach cesji, b) przekształcą posiadany w BS w Płońsku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w ramach pakietu,,pakiet w rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w ramach pakietu,,pakiet Super (z zachowaniem dotychczasowego nr NRB w ramach cesji). (2 opłata 0,00 zł za prowadzenie rachunku obowiązuje przez okres 6 miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym założono rachunek (3 opłata 0,00 zł za prowadzenie rachunku oraz zlecenia stałe obowiązuje przez okres 6 miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym założono rachunek; (4 opłata 0,00 zł za prowadzenie rachunku obowiązuje przez okres 12 miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym założono rachunek. (5 opłata 0,00 zł obowiązuje osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 25 lat, tzn. osoby studiujące, a także uczniów albo absolwentów szkoły pomaturalnej lub policealnej oraz pełnoletnich uczniów szkoły średniej. W następnym miesiącu, po miesiącu, w którym Posiadacz rachunku ukończył 25 lat, opłatę pobiera się wg. warunków ogólnych. Oferta obowiązuję dla rachunków otwartych od dnia r. * opłata wynosi 0,00 zł w przypadku tokena wydanego po raz pierwszy. ROZDZIAŁ 3. WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE ZŁOTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH (A VISTA)* Stawka 3.1 Za otwarcie rachunku a vista. 3.2 Za prowadzenie rachunku a vista () 4,00 zł Uwaga 1: Nie pobiera się opłat za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego Uwaga 2: Nie pobiera się opłat za prowadzenie i obsługę rachunku a vista dla Szkolnych Kas Oszczędności 3.3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku a vista prowadzonego przez BS Płońsk 3.4 Za przelewy na rachunki bankowe złożone w formie papierowej: 1) prowadzone przez Bank* 2) prowadzone przez inne banki oraz ZUS (ELIIR) 3) prowadzone przez inne banki dla kwot do 1mln zł (SORBNET) 4) prowadzone przez inne banki dla kwoty 1mln zł i wyższych (SORBNET) *Uwaga: Nie dotyczy przelewów, za które opłaty zostały określone w pkt Za przelew na własny rachunek bieżący prowadzony przez BS Płońsk lub inny bank 0,2 % od kwoty przelewu min. 3.6 Złożenie zlecenia stałego. 3.7 Przelew w ramach zlecenia stałego na rachunek prowadzony przez: a) Bank b) inne banki Uwaga: Nie dotyczy przelewów, za które opłaty zostały określone w pkt Zmiana danych osobowych posiadacza rachunku a vista 3.9 Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. Uwaga: W przypadku złożenia przez Klienta zapisu na wypadek śmierci jednocześnie na wkładach złotowych i walutowych Bank pobiera tylko jedną opłatę Przekształcenie wspólnego rachunku a vista na indywidualne lub indywidualnego na wspólne Realizacja polecenia. Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela Przyjęcie polecenia w banku dłużnika. 0,50 zł od polecenia Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika Odwołanie polecenia przez dłużnika. Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia. Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela Za wydanie na wniosek klienta: 1) zaświadczenia o wysokości salda na rachunku a vista 2) opinii bankowej o kliencie Uwaga: Opłatę pobiera się jednorazowo niezależnie od liczby rachunków klienta 3.16 Dokonanie blokady środków na rachunku a vista z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób 3.17 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej Ustalenie salda na książeczce a vista w rozmowie telefonicznej 11

12 3.20 Sporządzenie na życzenie klienta zestawienia obrotów na rachunku: 1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 2) za każdy poprzedni rok Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operację jest pobranie odsetek 3.21 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa: 1) pierwszy pełnomocnik 2) każdy kolejny pełnomocnik Uwaga: Opłaty za przejęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku a vista. Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku a vista dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego. 0,5% kwoty zajętej min ROZDZIAŁ 4. WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE - ROZLICZENIA WALUTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH (A VISTA) Stawka 4.1 Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty 4.2 Otwarcie walutowego rachunku a vista 4.3 Prowadzenie walutowego rachunku a vista 4.4 Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku walutowego prowadzonego przez BS Płońsk w walucie innej niż waluta rachunku 4.5 Przewalutowanie środków na rachunkach prowadzonych w BS Płońsk 4.6 Zmiana danych osobowych posiadacza rachunku a vista 4.7 Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o wysokości salda a vista lub dopisanych odsetek na rachunku 4.8 Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 1 Uwaga: W przypadku złożenia przez klienta zapisu na wypadek śmierci jednocześnie na wkładach złotowych i rachunku walutowym, BS Płońsk pobiera tylko jedną opłatę 4.9 Za dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób 4.10 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa 1) pierwszy pełnomocnik 2) każdy kolejny pełnomocnik Uwaga: Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy 4.11 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego 0,50 % kwoty zajętej min Zmiana posiadacza rachunku w związku z przekazaniem praw cesją Nie podjęcie wcześniej awizowanej gotówki od kwoty nie podjętej ROZDZIAŁ 5. LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE TERMINOWE ZŁOTOWE I WALUTOWE Stawka podstawowa 5.1 Za otwarcie rachunku. 5.2 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 5.3 1) za realizację przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez Bank 2) za realizację przelewu w PLN na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki 5.4 Wystawienie książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej. 5.5 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej. 5.6 Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej. 5.7 Likwidacja lokaty oszczędnościowej terminowej przed upływem terminu. 5.8 Zmiana danych osobowych posiadacza rachunku. 5.9 Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa. 1) pierwszy pełnomocnik 2) każdy kolejny pełnomocnik 5.12 Uwaga: Opłaty za przejęcie pełnomocnictwa nie pobiera się, jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego. Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego Złożenie dyspozycji przelewu/wpłaty gotówkowej na druku niestandardowym w PLN. Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu. 0,50 % kwoty zajętej min od każdej dyspozycji ROZDZIAŁ 6. UNIKONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Stawka podstawowa 6.1 Za otwarcie Unikonta oszczędnościowego 6.2 Za prowadzenie Unikonta oszczędnościowego 6.3 Za wypłatę w kasie Banku lub przelew na inny rachunek w Banku Uwaga: Raz w miesiącu kalendarzowym wypłata w kasie Banku lub przelew na inny rachunek w Banku realizowana jest y. 6.4 Zmiana danych osobowych posiadacza Unikonta oszczędnościowego. 6.5 Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza Unikonta oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 12

13 6.6 1) Sporządzenie zestawienia miesięcznych operacji na Unikoncie oszczędnościowym 2) Wysłanie zestawienia miesięcznego do klienta 6.7 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa. 1) pierwszy pełnomocnik 2) każdy kolejny pełnomocnik Uwaga: Opłaty za przejęcie pełnomocnictwa nie pobiera się, jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy. ROZDZIAŁ 7. KREDYTY KONSUMENCKIE Kredyt w koncie osobistym 7.1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt/pożyczkę, Uwaga: Opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji, o której mowa w pkt 7.2 Dyrektor Oddziału może odstąpić od pobrania opłaty za rozpatrzenie wniosku. 7.2 Prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu/pożyczki. min. 2,00 % min kwoty przyznanego kredytu lub/i kwoty zwiększającej Kredyt gotówkowy Kredyt Komfort Promocja: od r. do r. Szczegóły: rozdział 7 pkt 9.0 Kredyt Super Auto Kredyt na zakup kolektorów słonecznych min. 2,50% min kwoty przyznanego kredytu 3,00 % 1) lub 5,00% 2) min kwoty przyznanego kredytu przyznany kredyt 1) dla Klientów posiadających rachunek w BS Płońsk od co najmniej 3 miesięcy z regularnymi wpływami, 2) dla pozostałych klientów 7.3 Prowizja za przedłużenie kredytu odnawialnego w koncie osobistym na kolejny rok 7.4 Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę: 1) kwoty przyznanego kredytu/pożyczki (zwiększenie kwoty) 2) zabezpieczenia 3) pozostałych warunków umowy kredytu/pożyczki Uwaga: Pobrana opłata zostaje zaliczona na poczet opłaty, o której mowa w pkt Prowizja za zmianę na wniosek Klienta: 1) kwoty przyznanego kredytu/pożyczki (zwiększenie kwoty objętej zmianą warunków) 2) zabezpieczenia 3) pozostałych warunków umowy kredytu/pożyczki 7.6 Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 7.7 Za sporządzenie i wysłanie o zadłużeniu do kredytobiorcy i poręczycieli, wysyłanych nie częściej niż 1 raz w miesiącu (opłata pokrywa koszty Banku). 1,50 % min 2,00% min 3,00 % 1) lub 5,00% 2) min kwoty przyznanego kredytu 3,00% min 90,00 zł kwoty przyznanego kredytu Za sporządzenie i wysłanie wezwania do należności Banku do kredytobiorcy i wezwania poręczycieli, wysyłanych nie częściej niż 1 wezwania wezwania wezwania wezwania 7.9 raz w miesiącu (opłata pokrywa koszty Banku). Od wpłat z tytułu spłaty kredytu/pożyczki i odsetek oraz od wypłaty kredytu/pożyczki. 8.0 Prowizja za gotowość od ,50 % - niewykorzystanej powyżej 30 dni oprocentowania kredytu w stosunku kwoty kredytu. rocznym Uwaga: Dotyczy sytuacji, gdy kredytobiorca nie pobiera kredytu lub jego transzy 9.0 Kredyt Komfort (oprocentowanie zmienne) do 5 lat - PROMOCJA - obowiązuje od r. do r. Klienci posiadający rachunek w BS Płońsk od co najmniej 3 miesięcy z regularnymi wpływami PARAMETR WARIANT I WARIANT II Prowizja od udzielania kredytu* 0,00 % 3,00% oprocentowanie (w skali roku) St. Ref. + marża 6,50 p.p. St. Ref. + marża 4,49 p.p. Klienci SENIOR PARAMETR WARIANT I WARIANT II Prowizja od udzielania kredytu* 0,00 % 3,00% oprocentowanie (w skali roku) St. Ref. + marża 6,00 p.p. St. Ref. + marża 3,49 p.p. 13

14 Pozostali klienci PARAMETR WARIANT I WARIANT II Prowizja od udzielania kredytu* 0,00 % 5,00% oprocentowanie (w skali roku) St. Ref. + marża 8,50 p.p. St. Ref. + marża 4,49 p.p. *pozostałe opłaty i prowizje jak dla kolumny produktu: Kredyt Komfort w rozdziale 7 (powyżej) z wyjątkiem poz. 7.2 ROZDZIAŁ 8. KREDYTY MIESZKANIOWE, POŻYCZKA HIPOTECZNA, POŻYCZKA NA DOWOLNY CEL 8.1 Opłata przygotowawcza: 1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt/pożyczkę Kredyty mieszkaniowe 1 Pożyczki hipoteczne i na dowolny cel 1 2) za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu/pożyczki Uwaga: Opłata, o której mowa w pkt 8.1.1) zaliczona zostaje na poczet opłaty, o której mowa w pkt 8.1.2) Dyrektor Oddziału może odstąpić od pobrania opłaty za rozpatrzenie wniosku. 8.2 Prowizja Rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu/pożyczki (kapitału) lub jego części. Uwaga 1 :Nie pobiera się prowizji rekompensacyjnej gdy spłata kredytu dokonywana jest do 30 dni kalendarzowych przed terminem wynikającym z umowy kredytu/pożyczki. Uwaga 2: Przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków do Banku. 8.3 Prowizja za gotowość od niewykorzystanej przez okres powyżej 30 dni kwoty kredytu/pożyczki. Uwaga: Dotyczy sytuacji, gdy kredytobiorca nie pobiera kredytu lub jego transzy. 8.4 Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę: 1) warunków umowy 2) zabezpieczenia Uwaga: Pobrana opłata zostaje zaliczona na poczet opłaty, o której mowa w pkt Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu/pożyczki: 1) zmianę terminu spłaty całości, części kredytu/pożyczki i/lub odsetek 2) zabezpieczenia 8.6 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 8.7 Za sporządzenie i wysłanie o zadłużeniu do kredytobiorcy i poręczycieli, wysyłanych nie częściej niż 1 raz w miesiącu (opłata pokrywa koszty Banku). 8.8 Za sporządzenie i wysłanie wezwania do należności Banku do kredytobiorcy i poręczycieli, wysyłanych nie częściej niż 1 raz w miesiącu (opłata pokrywa koszty Banku). od 1,00 % przy kwocie do 100 tys. zł 0,80 % przy kwocie powyżej 100 tys. zł min 1 1,00 % kapitału lub jego części spłaconego przed terminem w stosunku miesięcznym od 0,50 % kwoty objętej zmianą warunków min od 1,50 % kwoty przyznanej pożyczki i/lub kwoty zwiększającej przyznaną pożyczkę 1,00 % kapitału lub jego części spłaconego przed terminem w stosunku miesięcznym od 0,50 % kwoty objętej zmianą warunków min wezwania wezwania 8.9 Od wpłat z tyt. spłaty kredytu i odsetek oraz od wypłaty kredytu ROZDZIAŁ 9. KARTY KREDYTOWE VISA KREDYTOWA OSOBY FIZYCZNE 9.1 Opłata za obsługę karty kredytowej 0,00 zł przez pierwsze 6 mies., w kolejnych mies. 4,50 zł 9.2 Prowizja za wydanie nowej i wznowienie karty 9.3 Prowizja za wydanie duplikatu karty 9.4 Opłata za zmianę numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 9.5 Opłata za powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika karty 9.6 Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN na wniosek użytkownika karty 9.7 Płatność kartą w punktach usługowo handlowych w kraju i zagranicą 9.8 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: - w kraju - za granicą 3% min. 3% min Sprawdzanie salda w bankomacie 9.11 Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 9.12 Sporządzanie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 9.13 Zmiana danych Użytkownika karty 9.14 Czasowa blokada karty na wniosek Użytkownika karty 9.15 Zastrzeżenie karty 9.16 Zmiana wysokości miesięcznego limitu 9.17 Za sporządzenie i wysłanie o zadłużeniu do kredytobiorcy i poręczycieli, wysyłanych nie częściej niż 1 raz w miesiącu (opłata pokrywa koszty Banku) Za sporządzenie i wysłanie wezwania do należności Banku do kredytobiorcy i poręczycieli, wysyłanych nie częściej niż 1 raz w miesiącu (opłata pokrywa koszty Banku). wezwania 9.19 Opłata za wykonanie przelewu z rachunku karty 3% min. 14

15 DZIAŁ IV. PROWIZJE I OPŁATY ZA INNE CZYNNOŚCI BANKU ROZDZIAŁ 1. GWARANCJE, PORĘCZENIA, REGWARANCJE, AWALE. Stawka podstawowa 1.1 Za przygotowanie gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali oraz o zmianę na wniosek klienta warunków umowy. min Za ryzyko udzielenia gwarancji, poręczeń, regwarancji, awali lub kwoty zwiększającej przyznaną gwarancję, poręczenie, regwarancję, awal. 1) do 3 miesięcy 2) do 6 miesięcy 3) do 9 miesięcy 4) do 1 roku 5) od 1 roku do 2 lat 6) od 2 do 3 lat 7) pow. 3 lat od 0,50 % od 1,00 % od 1,50 % od 2,00 % od 3,00 % od 4,00 % od 5,00 % (min 1) 1.3 Anulowanie gwarancji 1.4 Wysłanie zawiadomienia o żądaniu (roszczenia) w ramach gwarancji. 1.5 Wypłata z gwarancji 1.6 Wydanie promesy udzielenia gwarancji 1.7 Linia gwarancji bankowych a) prowizja od przyznanej linii gwarancji bankowych b) prowizja za zmianę warunków umowy (tj. przedłużenie terminu, podwyższenie kwoty) c) inne zmiany d) udzielenie gwarancji w ramach linii gwarancji bankowych (prowizja przygotowawcza) Uwaga : Pozostałe opłaty i prowizje od gwarancji udzielonych w ramach linii pobiera się jak od innych gwarancji. 1 0,30 % min 0,30 % min ROZDZIAŁ 2. OPŁATY RÓŻNE DOTYCZĄCE OBSŁUGI RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ OSÓB PRYWATNYCH. Stawka podstawowa 2.1 Za zmianę warunków umowy na wniosek klienta 2.2 Za wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty). 2.3 Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: 1) do 5 stron 2) powyżej 5 stron Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operację jest dopisanie odsetek. 2.4 Za sporządzenie odpisu: 1) wyciągu bankowego 2) jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za poprzedni rok opłatę pobiera się podwyższoną o 50% stawki 2.5 Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym 2.6 Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych: 1) Jednorazowa realizacja zajęcia 0,5 %, min wyegzekwowanej kwoty 2) Częściowa realizacja za każde przekazanie środków Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 0,5 %, min 1 wyegzekwowanej kwoty 2.7 Za wysyłanie wyciągów do Klienta, w przypadku wystąpienia operacji na rachunku bankowym w danym dniu // 15,00zł 2.8 Za korzystanie ze skrytek na wyciągi /kwartalnie/ Uwaga: opłatę pobiera się za kwartał, w którym nastąpiło udostępnienie usługi. 2.9 Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/wezwania/wypowiedzenia z tytułu niedozwolonego salda debetowego w rachunku bieżącym/koncie osobistym (przy saldzie powyżej ) wysyłanych nie częściej niż 1 raz w miesiącu. (opłata pokrywa koszty Banku) 2.10 Sporządzenie i wysłanie 1 wyciągu w miesiącu 2.11 Sporządzenie na wniosek klienta dodatkowego wyciągu 2.12 Opłata za wykonanie telefonu do Klienta w związku z błędnie złożonym przelewem 2.13 Za zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych 2.14 Za zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie dowodu tożsamości ROZDZIAŁ 3. POZOSTAŁE OPŁATY Stawka podstawowa 3.1 Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 % min.3,50 zł max. 3.2 Za wydanie na wniosek klienta: 1) opinii bankowej (z wyłączeniem poświadczenia o zdolności kredytowej) 2) opinii bankowej (z poświadczeniem o zdolności kredytowej) 1 3) zaświadczenia stwierdzającego: a) posiadanie rachunku bieżącego/konta osobistego b) posiadanie: rachunku bieżącego/konta osobistego z określeniem wielkości obrotów, lokat terminowych Uwaga: Opłatę pobiera się jednorazowo niezależnie od liczby rachunków Klienta 3.3 Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku min. 3.4 Inne czynności wykonywane na zlecenie Klienta max 3.5 Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego oraz worek do monet. 15

16 3.6 Za zmianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały. 3.7 Za wynajem skrytek bankowych: 1) 1 dzień [cena netto: + VAT 23% (1,15 zł) = brutto 6,15 zł] 6,15 zł 2) 1 miesiąc [cena netto: + VAT 23% (1) = brutto 66,50 zł] 66,50 zł 3) 12 miesięcy [cena netto: 268,29 zł + VAT 23% (61,71 zł) = brutto 3] Za potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i ustanowionych pełnomocników, pozostających w aktach Banku. 3.9 Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych: min 3.10 Przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym przedmiotów i dokumentów. Uwaga: 1) Opłata wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości 2) Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy max. (+ VAT) 3.11 Opłata za informacje przekazane Komornikowi na jego wniosek DZIAŁ V. PROWIZJE I OPŁATY DOTYCZĄCE WYDANIA I KORZYSTANIA Z KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ 1. WYDANIE I OBSŁUGA KART VISA BUSINESS DEBETOWA PRZEDSIĘBIORCY, ROLNICY, POZOSTAŁE PODMIOTY Rachunek firmowy UniPakiet Nowoczesny podstawowy/ UniPakiet Przedsiębiorca/ Przedsiębiorca I/ Rachunek Starter UniPakiet rolniczy Rolnik (1 Nowoczesny podstawowy (1 Rolnik (1 1.1 Wydanie nowej i wznowienie karty 1.2 Wydanie duplikatu karty Obsługa karty 4,00 zł 1.4 Transakcje gotówkowe: 1) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku 2) w innych bankomatach w kraju 2% min. 3) w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 4) w punktach akceptujących kartę w kraju 2% min. 5) w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 6) w placówkach Poczty Polskiej 2% min. 1.5 Płatność kartą w punktach usługowo-handlowych Nowoczesny Przedsiębiorca II w kraju i za granicą 1.6 Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika karty 1.7 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 1.8 Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN na wniosek użytkownika karty 1.9 Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika karty 1.10 Zastrzeżenie karty 1.11 Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 1.12 Nieuzasadniona reklamacja Adnotacje: (1 Opłata za obsługę karty Visa Business Debetowa do rachunku rolniczego Podstawowego, Unipakietu Rolnik i Nowoczesny Rolnik - 0 zł w okresie 6 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano kartę - po tym okresie wg obowiązującej,,taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w obrocie krajowym oraz w obrocie wartościami dewizowymi w BS w Płońsku, zwanej dalej,,taryfą. ROZDZIAŁ 2. WYDANIE I OBSŁUGA KART VISA CLASSIC DEBETOWA SPERSONALIZOWANYCH I NIESPERSONALIZOWANYCH OSOBY PRYWATNE ROR Pakiet podstawowy Świadczenie Młodzieżowe Super Senior Senior Wariant II Wariant III 2.1 Wydanie nowej i wznowienie karty 2.2 Wydanie duplikatu karty 2.3 Obsługa karty / 0,00 zł /0,00 zł (4 / 0,00 zł (1(4 2 zł 0,00 zł (3 2.4 Transakcje gotówkowe: 1) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku 2) w innych bankomatach w kraju 2% min. 3) w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 4) w punktach akceptujących kartę w kraju 2% min. 5) w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 6) w placówkach Poczty Polskiej 2% min. 2.5 Płatność kartą w punktach usługowohandlowych w kraju i za granicą 2.6 Sprawdzanie dostępnych środków w bankomacie 2.7 Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika karty 16

17 2.8 Przekazanie miesięcznego zestawienia transakcji 2.9 Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN na wniosek użytkownika karty 2.10 Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika karty 2.11 Zastrzeżenie karty 2.12 Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego Adnotacje: (1 W ramach pakietów:,,pakiet i,,pakiet Super : opłata za obsługę karty Visa Classic Debetowa - 0 zł w okresie 6 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano kartę - po tym okresie wg obowiązującej Taryfy, (2 Do rachunku młodzieżowe wydawana jest tylko karta Visa Classic Debetowa spersonalizowana. (3 przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie opłata wynosi. (4 opłata 0,00 zł obowiązuje osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 25 lat, tzn. osoby studiujące, a także uczniów albo absolwentów szkoły pomaturalnej lub policealnej oraz pełnoletnich uczniów szkoły średniej. W następnym miesiącu, po miesiącu, w którym Posiadacz rachunku ukończył 25 lat, opłatę pobiera się wg. warunków ogólnych. Oferta obowiązuję dla rachunków otwartych od dnia r. DZIAŁ VI. OPŁATY I PROWIZJE BANKOWE W OBROCIE DEWIZOWYM KLIENCI INSTYTUCJONALNI I INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ 1. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE Rodzaj usług (czynności) Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce Stawka Bez opłat ROZDZIAŁ 2. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM Rodzaj usług (czynności) Stawka A. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1 Przelewy SEPA Przelewy regulowane 3 3 Polecenia wypłaty z dyspozycja dotyczącą kosztów BEN lub SHA 4 4 Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15% min. 20 zł, max 100 zł 5 Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 6 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku 8 + koszty banków trzecich B. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1 Przelewy SEPA 1 2 Przelewy regulowane 3 Polecenia wypłaty Uwaga: Bank niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.9, w przypadku opcji kosztowej OUR 4 Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3. 5 Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 6 Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 6.1 i 6.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2-3 W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: - z datą waluty dziś - z datą waluty jutro ,00 zł 60,00 zł 6.2. W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty jutro 60,00 zł 7 Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta 8 + koszty banków trzecich 8 Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej 9 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty C. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 8 + koszty banków trzecich 1 Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 3 Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. 4 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 17

Płońsk, sierpień 2011r. AD wer. 6.0

Płońsk, sierpień 2011r. AD wer. 6.0 AD wer. 6.0 Załącznik do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 4.08.2011r. Obowiązuje od 16.08.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI W

Bardziej szczegółowo

Płońsk, maj 2015 r. AD wer. 22.0

Płońsk, maj 2015 r. AD wer. 22.0 AD wer. 22.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.04.2015 r. Obowiązuje od 4.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Płońsk, październik 2014 r. AD wer. 19.0

Płońsk, październik 2014 r. AD wer. 19.0 AD wer. 19.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 94/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 08.10.2014r Obowiązuje od 09.10.2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Płońsk, listopad 2015 r. AD wer. 24.0

Płońsk, listopad 2015 r. AD wer. 24.0 AD wer. 24.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 105/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.11.2015 r. Obowiązuje od 01.12.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Płońsk, marzec 2013 r. AD wer. 12.1

Płońsk, marzec 2013 r. AD wer. 12.1 AD wer. 12.1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/Z/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 14.03.2013r. Obowiązuje od 18.03.2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Płońsk, wrzesień 2013 r. AD wer. 15.0

Płońsk, wrzesień 2013 r. AD wer. 15.0 AD wer. 15.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 91/Z/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.09.2013r Obowiązuje od 01.10.2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Płońsk, czerwiec 2015 r. AD wer. 23.0

Płońsk, czerwiec 2015 r. AD wer. 23.0 AD wer. 23.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 55/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.06.2015 r. Obowiązuje od 07.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Płońsk, styczeń 2013 r. AD wer. 11.0

Płońsk, styczeń 2013 r. AD wer. 11.0 AD wer. 11.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 129/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 31.12.2012 r. Obowiązuje od 01.01.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Płońsk, sierpień 2016 r.

Płońsk, sierpień 2016 r. AD wer. 30.0 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 88/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 25.08.2016 r. Obowiązuje od 01.09.2016 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2016 r.

Płońsk, grudzień 2016 r. AD wer. 32.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 117/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 22.12.2016 r. Obowiązuje od 02.01.2017r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym z dnia 06 maja 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 55/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym z dnia 27 grudnia 2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

DZIAŁ 1: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT DZIAŁ 1: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT Bank Spółdzielczy w Przysusze pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 47/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym z dnia 30.05.2017r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM IM.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo