Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0"

Transkrypt

1 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia r. Obowiązuje od r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM ORAZ W OBROCIE WARTOŚCIAMI DEWIZOWYMI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU Płońsk, grudzień 2011r.

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT W OBROCIE KRAJOWYM ORAZ W OBROCIE WARTOŚCIAMI DEWIZOWYMI... 2 Postanowienia ogólne... 2 Zasady pobierania i ustalania prowizji i opłat w obrocie krajowym... 3 Zasady pobierania prowizji i opłat w obrocie wartościami dewizowymi... 3 DZIAŁ II PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH... 4 Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rachunki Bieżące złotowe dla przedsiębiorców... Usługi Internetowe /CUI/ dla przedsiębiorców... Rachunki Bieżące osób prowadzących działalność rolniczą, innych podmiotów, ZUS-konto... Usługi Internetowe /CUI/ - osoby prowadzące działalność rolniczą oraz pozostałe podmioty... Rachunki powiernicze złotowe dla klientów instytucjonalnych... Rachunki bieżące walutowe klientów instytucjonalnych... Lokaty terminowe klientów instytucjonalnych złotowe i walutowe... Kredyty złotowe dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność rolniczą DZIAŁ III PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD OSÓB PRYWATNYCH... 9 Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Obsługa konta osobistego... Usługi elektroniczne (CUI) dla osób fizycznych... Wkłady oszczędnościowe złotowe płatne na każde żądanie dla osób fizycznych (a vista)... Wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie - rozliczenia walutowe dla osób fizycznych... Lokaty oszczędnościowe terminowe złotowe i walutowe... Unikonto oszczędnościowe dla osób prywatnych... Kredyty konsumenckie gotówkowe... Kredyty mieszkaniowe, pożyczka hipoteczna, pożyczka na dowolny cel DZIAŁ IV PROWIZJE I OPŁATY ZA INNE CZYNNOŚCI BANKU Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale.... Opłaty różne dotyczące obsługi rachunków bieżących klientów instytucjonalnych oraz osób fizycznych... Pozostałe opłaty DZIAŁ V PROWIZJE I OPŁATY DOTYCZĄCE WYDANIA I KORZYSTANIA Z KART PŁATNICZYCH Rozdział 1 Rozdział 2 Wydanie i obsługa kart VISA BUSINESS DEBETOWA- PRZEDSIĘBIORCY, ROLNICY, POZOSTAŁE PODMIOTY... Wydanie i obsługa kart VISA CLASSIC DEBETOWA- OSOBY PRYWATNE DZIAŁ VI OPŁATY I PROWIZJE BANKOWE W OBROCIE DEWIZOWYM Rozdział 1 Rozdział 2 KLIENCI INSTYTUCJONALNI I INDYWIDUALNI Skup i Sprzedaż walut obcych w gotówce... Przekazy w obrocie dewizowym... DZIAŁ I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT W OBROCIE KRAJOWYM ORAZ W OBROCIE WARTOŚCIAMI DEWIZOWYMI Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszej Taryfie określenia oznaczają: 1) rezydent: a) osobę prywatną mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, 2) nierezydent: a) osobę prywatną mającą miejsca zamieszkania za granicą oraz osobę prawną mającą siedzibę za granicą, a także inny podmiot mający siedzibę za granicą, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, misje specjalne i organizacje międzynarodowe oraz inne obce przedstawicielstwa korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, 3) nierezydent z krajów trzecich - osobę prywatną, osobę prawną oraz inne podmioty, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach trzecich; nierezydentami z krajów trzecich są również znajdujące się w tych krajach oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów lub nierezydentów z innych krajów, 4) kraje trzecie inne państwa niż Rzeczpospolita Polska, nie będące państwami członkowskimi Unii Europejskiej; kraje trzecie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju traktuje się na równi z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 5) kraj - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 6) waluty obce znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR), 7) waluty wymienialne waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ogłaszane przez Prezesa NBP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski, 8) dewizy papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych, 9) polecenie wypłaty za granicą- jest to bezwarunkowa instrukcja wysłana do innego banku polecająca uznanie określoną kwotą wskazanego rachunku lub wypłatę tej kwoty wskazanej osobie, 10) polecenie wypłaty otrzymane z zagranicy jest to bezwarunkowa instrukcja otrzymana od innego banku polecająca uznanie wskazanego rachunku określoną kwotą lub wypłatę tej kwoty określonej osobie; polecenia wypłaty z zagranicy realizowane są w dniu otrzymania, nie wcześniej jednak niż w dniu daty waluty, 11) Bank lub BS Płońsk Bank Spółdzielczy w Płońsku, Oddziały, Filie, Bankowe Punkty Obsługi, Agencje 12) Taryfa Taryfę prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w obrocie krajowym oraz w obrocie wartościami dewizowymi w BS Płońsk,

3 13) Klient instytucjonalny osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w tym rolniczą, osobę fizyczną osiągającą dochody z najmu lub dzierżawy, wspólnoty mieszkaniowe, 14) Klient własny rozumie się klienta posiadającego w BS Płońsk rachunek złotowy lub walutowy (dotyczy wszystkich grup klientów), 2. Prowizje i opłaty określone w niniejszej Taryfie pobiera Placówka Banku wykonująca bezpośrednią obsługę klienta. 3. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfie, wysokość opłaty ustala Zarząd BS Płońsk. 4. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS Płońsk pobiera się od wpłacającego, chyba że została zawarta umowa pomiędzy BS Płońsk, a posiadaczem rachunku bankowego o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. 5. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zlecenia z przedsiębiorcami i innymi podmiotami, Bank pobiera prowizję lub opłatę od tych podmiotów w wysokości określonej w umowie. 6. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków na których gromadzone są środki na cele charytatywne oraz od operacji na tych rachunkach. 2) wpłat na rachunki prowadzone przez inne banki na rzecz instytucji użyteczności publicznej i cele charytatywne. 7. Nie pobiera się opłat za udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielania informacji innym bankom oraz - na zasadzie wzajemności innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów (art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego). 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących do dwóch miejsc po przecinku. 9. BS Płońsk zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków: 1) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje z usług, których korzysta BS Płońsk przy wykonaniu danej czynności, 2) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS, 3) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności. Rozdział 2. Zasady pobierania i ustalania prowizji i opłat w obrocie krajowym 1. Prowizje i opłaty należne Bankowi pobierane są z zastrzeżeniem ust. 2 z rachunku bankowego Klienta w ramach wolnych środków, a w przypadku ich braku z pierwszego wpływu środków na rachunek. 2. Bank może przyjąć należną prowizję i opłatę w formie wpłaty gotówkowej. 3. Zarząd Banku może obniżyć stawki lub zrezygnować z pobierania opłat i prowizji. 4. W przypadku, gdy umowy wprowadzające preferencyjne linie kredytowe zawarte przez BPS S.A. z ARiMR lub z innymi podmiotami określają inne stawki prowizji i opłat niż określone w Taryfie, bądź przewidują nie pobieranie niektórych prowizji i opłat, stosuje się ustalenia wynikające z tych umów. 5. Zobowiązuje się Dyrektora Oddziału oraz Zastępcę Dyrektora Oddziału do: 1) określania w zawieranych z klientami umowach, terminu obowiązywania obniżonych stawek prowizji i opłat, przy czym termin ten nie powinien przekraczać 12 miesięcy, z wyjątkiem umów zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego lub innych określonych w przetargu, w których dopuszcza się zastosowanie prowizji i opłat odbiegających od ustalonych w Taryfie przez okres wynikający z obowiązywania podpisanej umowy, 2) analizowania i okresowo przedstawiania Zarządowi propozycji weryfikowania stosowanych stawek prowizji i opłat, 3) udostępniania klientom w lokalu banku stawek prowizji i opłat oraz dołączania odpowiednich tabel do zawieranych umów. 6. Po upływie terminów, o których mowa w ust. 5 zgodnie z postanowieniami zawartych z klientami umów Bank stosuje stawki prowizji i opłat zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą. Rozdział 3. Zasady pobierania prowizji i opłat w obrocie wartościami dewizowymi 1. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w Taryfie pobiera się w przypadku ich wystąpienia, opłaty i prowizje na rzecz banków pośredniczących w wykonywaniu zlecenia wg odrębnych taryf lub wg faktycznie poniesionych kosztów oraz równowartość kosztów przesyłek kurierskich. 2. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat bankowych stosuje się kursy walutowe według Tabeli Kursów Walutowych BS Płońsk zwanej dalej Tabelą. 3. BS Płońsk może pobrać od rezydentów prowizje i opłaty w walucie wymienialnej przyjmując za podstawę naliczenia prowizji i opłat stawki w złotych, jeżeli: 1) rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata, posiada w BS Płońsk tylko rachunek walutowy, 2) wpłata nastąpiła na rzecz rezydenta posiadającego rachunek walutowy w innym banku, 3) rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata, nie posiada wystarczających środków na rachunku złotowym, 4) rezydent złożył dyspozycję pobrania przez BS Płońsk prowizji opłat z rachunku walutowego. 4. Od nierezydentów BS Płońsk pobiera prowizje i opłaty w walucie wymienialnej. 5. Dla ustalenia prowizji i opłat w : 1) walucie wymienialnej za czynności, dla których stawki określone są w złotych, stosuje się kurs kupna z Tabeli Kursów Walutowych BS Płońsk, 2) złotych za czynności, dla których stawki określone są w walucie wymienialnej, stosuje się kurs sprzedaży z Tabeli Kursów Walutowych BS Płońsk. 6. Od każdej transakcji pobierane będą w przypadku ich wystąpienia rzeczywiste koszty banków zagranicznych. 7. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 8. BS Płońsk na zasadzie wzajemności nie pobiera od innych banków krajowych prowizji i opłat od wykonywanych zleceń. 9. BS Płońsk nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat na rachunki, dokonywania wypłat waluty wymienialnej w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. 10. Wpłaty i wypłaty realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne beneficjentowi w bilonie przeliczane są na złote, wg obowiązującej Tabeli Kursów Walutowych BS Płońsk bez pobierania prowizji za przewalutowanie zgodnie z zasadą: 1) w przypadku wpłaty bilonu przelicza się po cenie sprzedaży, 2) w przypadku wypłaty bilonu przelicza się po cenie kupna. 11. W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencja opóźnień i zmiany kursu walut obciążają klienta. 12. BS w Płońsku nie skupuje i nie wymienia zniszczonych lub uszkodzonych znaków pieniężnych w walutach wymienialnych. 3

4 DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI BIEŻĄCE ZŁOTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rachunek UniPakiet UniPakiet firmowy Nowoczesny Nowoczesny Starter Przedsiębiorca podstawowy Przedsiębiorca I Przedsiębiorca II 1.1 Za otwarcie rachunku bieżącego 1.2 Za otwarcie każdego rachunku pomocniczego służącego do wyodrębnienia środków na określony cel Uwaga: Opłata pobierana jest automatycznie w momencie pierwszego wpływu środków na rachunek bankowy. 1.3 Opłata za Pakiety (miesięcznie) Za prowadzenie rachunku bieżącego (miesięcznie). 1.5 Za dołączenie dokumentów do wyciągu bankowego (miesięcznie) Uwaga: Opłata przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego 1.6 Za prowadzenie każdego rachunku pomocniczego służącego do wyodrębnienia środków na określony cel (miesięcznie) Uwaga 1: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego Uwaga 2: Starter Przedsiębiorca funkcjonuje 1 rok od założenia rachunku w BS Płońsk. Uwaga 3: Warunkiem otwarcia rachunku pomocniczego jest posiadanie rachunku bieżącego w BS Płońsk. 1.7 Od wpłat gotówkowych: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez Bank w walucie rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej. 2) dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny). 0,15% min 5,00zł. 0,15% min 5,00zł. 3) na rachunki bankowe prowadzone przez Bank 0,40% 0,40% w walucie innej niż waluta rachunku Uwaga: prowizję pobiera się od kwoty wpłaty od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy. 1.8 Od wypłat gotówkowych: 1) z rachunków bankowych na rzecz osób 0,15 % 0,15 % uprawnionych 2) powyżej zł nie zgłoszonych z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. 3) nie podjętych w terminie wskazanym w zapotrzebowaniu na gotówkę (od kwoty zgłoszonej, a nie pobranej) 4) z rachunków prowadzonych przez Bank w 0,15% min 5,00zł. 0,40% 0,15 % walucie innej niż waluta rachunku. Uwaga: Nie pobiera się prowizji od wypłat w przypadku awarii bankomatu, w przypadku Klientów posiadających karty płatnicze wydane przez Bank Spółdzielczy w Płońsku. 1.9 Za przelewy na rachunki bankowe złożone w formie papierowej: 1) prowadzone przez Bank 2) prowadzone przez inne banki oraz ZUS (ELIXIR) 3) prowadzone przez inne banki oraz ZUS z równoczesnym potwierdzeniem (ELIXIR) 4) prowadzone przez inne banki dla kwot do 1mln zł (SORBNET) 5) prowadzone przez inne banki dla kwoty 1mln zł i wyższych (SORBNET) 1.10 Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego klienta na rachunki prowadzone przez: 1) Bank, 2) Przez inne banki Za wykonanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorców na podstawie zbiorczej listy płac: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez Bank, 2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych Za potwierdzenie blankietu 1.14 Za przyjęcie czeków do inkasa 1.15 Za korzystanie z Telefonicznej informacji o saldzie telefonicznie na hasło (miesięcznie) 1.16 Realizacja polecenia. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego klienta raz w miesiącu 1.17 Przyjęcie polecenia w banku dłużnika. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 1.18 Odwołanie polecenia przez dłużnika. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 0,15% min 5,00zł. 0,40% 0,15 % 0,15% min 5,00zł. 0,40% 0,15 %

5 1.19 Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego wierzyciela Automatyczne inwestowanie środków z rachunku bieżącego (miesięcznie) 1.21 Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20,00zł. 20,00zł. 20,00zł. 20,00zł. 20,00zł. ROZDZIAŁ 2. USŁUGI INTERNETOWE /CUI/ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rachunek UniPakiet UniPakiet firmowy Nowoczesny Nowoczesny Starter Przedsiębiorca podstawowy Przedsiębiorca I Przedsiębiorca II 2.1 Instalacja CUI u klienta korporacyjnego Opłata za czytnik 2.3 Opłata za kartę 2.4 Abonament miesięczny za korzystanie z CUI dla klienta korporacyjnego 2.5 Opłata za aktualizację jednej karty po 2 latach użytkowania 2.6 Wydanie Tokena (dotyczy wydania nowego Tokena ) Uwaga: W przypadku wydania używanego Tokena, którego data ważności jest krótsza niż 4 lata, opłatę należy pobrać za pełną liczbę miesięcy pozostałych do upływu daty ważności Tokena. 2.7 Abonament miesięczny za korzystanie z CUI przez Przedsiębiorcę (Token) 2.8 Opłata za 1 przelew wewnętrzny za pośrednictwem CUI 2.9 Opłata za 1 przelew w systemie ELIXIR za pośrednictwem CUI 2.10 Wydanie karty w miejsce utraconej lub zniszczonej bądź niezwrócenie karty przy zamknięciu rachunku 2.11 Wydanie czytnika w miejsce utraconego lub zniszczonego bądź niezwrócenie czytnika przy zamknięciu rachunku 2.12 Wydanie Tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego 2.13 Zastrzeżenie Tokena Odblokowanie dostępu do CUI (przy korzystaniu z Tokena ) Uwaga: Blokada następuje w przypadku trzykrotnego błędnego logowania do CUI 2.15 Odblokowanie dostępu do CUI poprzez nadanie 50,00 zł 50,00 zł nowego kodu dostępu (przy korzystaniu z karty) Rezygnacja z usługi bez zwrotu Tokena - przed upływem 1 roku - po upływie 1 roku Uwaga: sytuacji przejścia z tokena na kartę mikroprocesorową Rezygnacja z usługi ze zwrotem Tokena : - przed upływem 1 roku - po upływie 1 roku Uwaga: sytuacji przejścia z tokena na kartę mikroprocesorową 2.18 Za korzystanie z Tele Serwisu 2.19 Za przekazywanie komunikatów SMS informujących o saldzie na rachunku bieżącym raz dziennie (opłata miesięczna) ROZDZIAŁ 3. RACHUNKI BIEŻĄCE ZŁOTOWE OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ, INNYCH PODMIOTÓW, ZUS - KONTO Rachunek rolniczy podstawowy UniPakiet Rolnik Nowoczesny Rolnik ZUS Konto Pozostałe podmioty 3.1 Za otwarcie rachunku bieżącego 10,00 zł Za otwarcie każdego rachunku pomocniczego służącego do wyodrębnienia środków na określony cel Uwaga: Opłata pobierana jest automatycznie w momencie pierwszego wpływu środków na rachunek bankowy. 3.2 Opłata za Pakiety (miesięcznie) 10,00 zł 10,00zł* 3.3 Za prowadzenie rachunku bieżącego (miesięcznie) 10,00 zł* 0,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 1 Za prowadzenie każdego rachunku pomocniczego służącego do wyodrębnienia środków na określony cel (miesięcznie) 10,00 zł Uwaga 1: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego Uwaga 2: Warunkiem otwarcia rachunku pomocniczego jest posiadanie rachunku bieżącego w Banku 3.4 Od wpłat gotówkowych: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez Bank w walucie rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej. 2) dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny). 3) na rachunki bankowe prowadzone przez Bank w walucie innej niż waluta rachunku 0,30% 0,15%, 0,40% 0,30% 0,15%, 0,40% 0,30% 0,15%, 0,40% 0,00 zł 0,30% 0,15%, 0,40%

6 Uwaga: prowizję pobiera się od kwoty wpłaty od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy. 3.5 Od wypłat gotówkowych: 1) z rachunków bankowych na rzecz osób uprawnionych 0,15% 0,15% 2) powyżej zł nie zgłoszonych z co 0,30% 0,30% najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. 3) nie podjętych w terminie wskazanym w zapotrzebowaniu na gotówkę 4) z rachunków prowadzonych przez Bank w walucie innej niż waluta rachunku. 3.6 Za przelewy na rachunki bankowe złożone w formie papierowej: 6) prowadzone przez Bank 7) prowadzone przez inne banki oraz ZUS (ELIXIR) 8) prowadzone przez inne banki oraz ZUS z równoczesnym potwierdzeniem (ELIXIR) 9) prowadzone przez inne banki dla kwot do 1mln zł (SORBNET) 10) prowadzone przez inne banki dla kwoty 1mln zł i wyższych (SORBNET) 3.7 Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego klienta na rachunki prowadzone przez: 1) BS Płońsk*, 2) Przez inne banki. *Uwaga: nie pobiera się opłat w przypadku zlecenia stałego dotyczącego obsługi kredytów w BS Płońsk 3.8 Za wykonanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorców na podstawie zbiorczej listy płac: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS Płońsk, 2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki. 3.9 Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych Za potwierdzenie blankietu 3.11 Za przyjęcie czeków do inkasa 3.12 Za korzystanie z Telefonicznej informacji o saldzie telefonicznie na hasło /miesięcznie/ 3.13 Realizacja polecenia. Uwaga: opłata pobierana jest automatycznie z rachunku bankowego klienta na koniec dnia, w którym dokonano polecenia Przyjęcie polecenia w banku dłużnika. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 3.15 Odwołanie polecenia przez dłużnika. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 3.16 Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego wierzyciela 3.17 Automatyczne inwestowanie środków z rachunku bieżącego 3.18 Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 90 dni od 0,15% 0,30% ,00 zł 0,15% 0,30% (tylko płatności ZUS) (tylko płatności ZUS) 1 miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie 20,00zł. 20,00zł. 20,00zł. 20,00zł. dnia otwarcia * Podane wartości opłat obowiązują dla dotychczasowych oraz nowych rachunków w okresie od r do r. Po tym okresie opłaty powrócą do stawek podstawowych w wysokości 1 ROZDZIAŁ 4. USŁUGI INTERNETOWE /CUI/ - OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ ORAZ POZOSTAŁE PODMIOTY Rachunek Pozostałe rolniczy UniPakiet Rolnik Nowoczesny ZUS Konto podstawowy Rolnik podmioty 4.1 Instalacja CUI u klienta 4.2 Opłata za czytnik 100,00 zł 4.3 Opłata za kartę 50,00 zł 4.4 Abonament miesięczny za korzystanie z CUI dla klienta korporacyjnego 4.5 Opłata za aktualizację jednej karty po 1 roku użytkowania 4.6 Wydanie Tokena 4.7 Abonament miesięczny za korzystanie z CUI. 4.8 Opłata za 1 przelew wewnętrzny za pośrednictwem CUI 4.9 Opłata za 1 przelew w systemie ELIXIR za pośrednictwem CUI 4.10 Wydanie Tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego 4.11 Zastrzeżenie Tokena Odblokowanie konta / Tokena 6

7 4.13 Rezygnacja z usługi bez zwrotu Tokena - przed upływem 1 roku - po upływie 1 roku 4.14 Rezygnacja z usługi ze zwrotem Tokena : - przed upływem 1 roku - po upływie 1 roku Uwaga: sytuacji przejścia z tokena na kartę mikroprocesorową Uwaga: sytuacji przejścia z tokena na kartę mikroprocesorową 4.15 Za korzystanie z Tele-Serwisu 4.16 Za przekazywanie komunikatów SMS informujących o saldzie na rachunku bieżącym raz dziennie (opłata miesięczna) ROZDZIAŁ 5. RACHUNKI POWIERNICZE ZŁOTOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rachunki powiernicze złotowe 5.1 Za otwarcie rachunku bankowego 5.2 Za prowadzenie rachunku /miesięcznie, chyba że umowa stanowi inaczej/ 25,00zł. 5.3 Od wpłat gotówkowych na rachunek prowadzony przez BS Płońsk chyba, że umowa stanowi inaczej. Uwaga: prowizję pobiera się od wpłacającego/ powierzającego, chyba że umowa stanowi inaczej 0,30% 5.4 Od wpłat gotówkowych na rachunek prowadzony w BS Płońsk w walucie innej niż waluta rachunku. 0,40% 5.5 Od wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych przez BS Płońsk chyba, że umowa stanowi inaczej. 0,15% min. 5.6 Za przelewy na rachunki bankowe złożone w formie papierowej: 1) prowadzone przez Bank 2) prowadzone przez inne banki oraz ZUS (ELIXIR) 3) prowadzone przez inne banki oraz ZUS z równoczesnym potwierdzeniem (ELIXIR) 4) prowadzone przez inne banki dla kwot do 1mln zł (SORBNET) 5) prowadzone przez inne banki dla kwoty 1mln zł i wyższych (SORBNET) Uwaga: Opłata obciąża powiernika 5.7 Dokonywanie stałych zleceń z rachunku na rachunki prowadzone przez: 1) BS Płońsk 2) Przez inne banki 5.8 Za wydanie blankietów czekowych 5.9 Za wydanie, na wniosek klienta, potwierdzenia wykonania przelewu 5.10 Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 5.11 Zmiana danych osobowych posiadacza rachunku 5.12 Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym ( blokad związanych z realizacją zleceń) 30,00zł Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa ROZDZIAŁ 6. RACHUNKI BIEŻĄCE WALUTOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH rachunek walutowy bieżący dla przedsiębiorców rachunek walutowy bieżący dla osób prowadzących działalność rolniczą Pozostałe podmioty 6.1 Za otwarcie rachunku bankowego 6.2 Za prowadzenie rachunku miesięcznie, chyba że umowa stanowi inaczej: 2 10,00 zł 10,00 zł 6.3 Od wpłat gotówkowych na rachunek prowadzony przez BS Płońsk chyba, że 0,30%, min 0,30%, min 0,30%, min umowa stanowi inaczej. 6.4 Od wpłat gotówkowych na rachunek prowadzony w BS Płońsk w walucie innej niż waluta rachunku. 0,40% 0,40% 0,40% 6.5 Od wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych przez BS Płońsk chyba, że 0,15% 0,15% 0,15% umowa stanowi inaczej. 6.6 Od wypłat gotówkowych z rachunku prowadzonego w BS Płońsk w walucie innej niż waluta rachunku 0,20% 0,20% 0,20% 6.7 Opłata od kwot nie podjętych w terminie wskazanym w zapotrzebowaniu na gotówkę Uwaga: oplata naliczana jest od kwoty zamówionej przeliczonej na PLN po kursie średnim z dnia zamówienia przyjmowanym przez Bank dostarczający walutę) 0,20% min. 0,20% min. 0,20% min. 6.8 Przewalutowanie środków na rachunkach prowadzonych w BS Płońsk 6.9 Za wydanie, na wniosek klienta, potwierdzenia wykonania przelewu 6.10 Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 6.11 Zmiana danych osobowych posiadacza rachunku 6.12 Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym ( blokad 30,00zł. 30,00zł. 30,00zł. związanych z realizacją zleceń) 6.13 Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa ROZDZIAŁ 7. LOKATY TERMINOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ZŁOTOWE I WALUTOWE Stawka 7.1 Za otwarcie rachunku 7.2 Za prowadzenie rachunku 7.3 Realizacja przelewu z rachunku prowadzonego przez BS Płońsk w PLN na rachunek prowadzony przez inny bank. 4,00 zł. 7.4 Wpłaty i wypłaty gotówkowe z prowadzonych przez BS Płońsk rachunków lokat terminowych

8 7.5 Udzielenie pisemnej informacji o saldzie lokaty Za realizację tytułu wykonawczego 0,5%, min 30 zł kwoty zajętej 7.7 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnika ROZDZIAŁ 8. KREDYTY ZŁOTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ Kredyty złotowe w rachunku bieżącym i Kredyty złotowe w rachunku kredytowym odnawialne w dla przedsiębiorców i rachunku kredytowym dla osób rolników. dla przedsiębiorców i działalność rolniczą prowadzących 8.1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt: obrotowy inwestycyjny - Kredyty preferencyjne złotowe dla przedsiębiorców i dla osób prowadzących działalność rolniczą 100,00 zł Uwaga: Opłata zaliczona zostaje na poczet opłaty, o której mowa w pkt 8.2 i 8.3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana. Dyrektor Oddziału może odstąpić od pobrania opłaty za rozpatrzenie wniosku. 8.2 Prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu. (kwoty przyznanego kredytu lub/i kwoty zwiększającej przyznany kredyt) do 1 roku 1,00% - 3,00% min 1,0% - 3% min od 1 roku do 3 lat 1,50% - 4,00%, min powyżej 3 lat 2,00% - 5,00% min obrotowy inwestycyjny 8.3 Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków umowy kredytu, zabezpieczenia kredytu lub innych warunków umowy ,00% - 2,00%, 2,00%, min 100 zł 100,00 zł 100,00 zł Uwaga: Pobrana opłata zostaje zaliczona na poczet opłaty, o której mowa w pkt Prowizja za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu: 1) wydłużenie okresu spłaty całości, części kredytu lub odsetek a) do 3 m-cy b) do 6 m-cy c) do 1 roku, d) powyżej 1 roku min min 0,60 % min 1,00 % min 2,00 % od prolongowanej kwoty kredytu min 100,00 zł min min 0,60 % min 1,00 % min 2,00 % od prolongowanej kwoty kredytu min 100,00 zł min min 0,60 % min 1,00 % min 2,00 % od prolongowanej kwoty kredytu min 100,00 zł 2) zabezpieczenia kredytu, 3) innych warunków umowy. 8.5 Prowizja Rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub jego części. Uwaga 1:Nie pobiera się prowizji rekompensacyjnej gdy spłata kredytu dokonywana jest do 30 dni kalendarzowych przed terminem wynikającym z umowy kredytu. Uwaga 2: Przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków do Banku. Uwaga 3: Nie pobiera się prowizji od kredytu obrotowego odnawialnego i płatniczego. 8.6 Prowizja za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu: 1) w rachunku bieżącym 2) odnawialnego 8.7 Opłata za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 8.8 Opłata za sporządzenie i wysłanie do /rat/ kredytu lub odsetek do kredytobiorcy i poręczycieli. Uwaga :Opłatę pobiera się od kredytobiorcy 8.9 Prowizja za rezygnację z limitu kredytu o charakterze odnawialnym w okresie trwania umowy 8.10 Opłata za administrowanie kredytami preferencyjnymi: 1) obrotowymi udzielonymi do dnia r. (Uwaga: opłatę pobiera się na koniec kwartału kalendarzowego; w przypadku niepełnego kwartału opłatę pobiera się w wysokości 6 zł. za każdy pełny miesiąc) 2) obrotowymi udzielonymi od dnia r (Uwaga: opłatę pobiera się w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Przy opłatach miesięcznych opłatę pobiera się za każdy pełny miesiąc, natomiast przy opłatach kwartalnych, w przypadku niepełnego kwartału opłatę pobiera się w wysokości 8 zł. za każdy pełny miesiąc) 3) inwestycyjnymi udzielonymi do dnia r. (Uwaga: Dotyczy wszystkich kredytów udzielonych od r do r. oraz kredytów udzielonych do r. o ile w umowie znajduje się zapis o możliwości pobierania opłat zgodnie z Taryfą prowizji i opłat obowiązujących w Banku). 4) inwestycyjnymi udzielonymi od dnia r. 5) inwestycyjnymi udzielonymi od dnia r. 8 1,00 % 1,00 % kredytu na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej w stosunku miesięcznym Uwaga: Prowizję oblicza się od średniego salda w miesiącu min.. max 200,00 zł od każdego wysłanego min 1,00 % od zamykanego limitu, min 1,00 % w stosunku rocznym min.. max 200,00 zł od każdego wysłanego 1,00 % 1,00 % w stosunku rocznym min.. max 200,00 zł od każdego wysłanego ,00zł./kwartalnie 8,00 zł./miesięcznie lub 24,00 zł./kwartalnie 8,00zł./miesięcznie 20,00zł./miesięcznie 30,00zł./miesięcznie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo