TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 2/20/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia r. (obowiązuje od r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Wolbrom, 2016 rok. 1

2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 1. Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Wolbromiu zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Wolbromiu, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS Wolbrom pobierane są z tych rachunków lub wpłacane gotówką w kasie: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo-za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach BS Wolbrom w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które BS Wolbrom nie ponosi odpowiedzialności. 5. przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do Bank ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Bank nie realizuje wpłat i wypłaty w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wypłat gotówkowych z rachunków bieżących/pomocniczych w przypadku rezygnacji klienta z oprocentowania środków na jego rachunku złotowym ( nie dotyczy klientów, którzy podpisali indywidualne umowy) 2) wypłat gotówkowych z rachunków bieżących rolników indywidualnych oraz innych podmiotów niefinansowych wpłat na rachunki lokat terminowych, 3) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS Wolbrom za wyjątkiem spłat kredytów w rachunku bieżącym 4) wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 5) wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym (darowizny), 6) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 11. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków BS Wolbrom. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez BS Wolbrom z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 2

3 12. Prowizje i opłaty dotyczące kredytów okolicznościowych pobiera się zgodnie z uchwałą Zarządu Banku. 13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 14. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 15. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. Jednakże zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UPC nr 500) i inkas (Publikacja URC nr 522) BS Wolbrom niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. 16. BS Wolbrom może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 17. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd BS Wolbrom może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem BS Wolbrom. 18. Powyższe zasady nie dotyczą umów podpisanych w oparciu o wygrane przetargi na obsługę rachunków i odrębnie wynegocjowanych z klientem. 3

4 DZIAŁ I. RACHUNKI ROR, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY W OFERCIE TAB.1 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY 1. Otwarcie rachunku: 1.1 ROR 0,00 zł 1.2 ROR Junior 0,00 zł 2. Opłata za prowadzenie rachunku: 2.1 Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku ROR ¹ 3,00 zł 2.2 Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku ROR Junior 0,00 zł ¹ opłaty nie pobiera się za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 3. Usługa bankowości internetowej ebanknet: 3.1 Miesięczna opłata za dostęp do systemu ebanknet 0,00 zł 3.2 Opłata za wydanie listy haseł: za pierwszą listę haseł 0,00 zł za każdą następną listę haseł 5,00 zł 3.3. Opłata za wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS do użytkownika systemu ebanknet 0,15 zł 3.4 Opłata za udostępnienie: LOGINÓW do jednego rachunku 0,00 zł za każdy następny LOGIN 5,00 zł 3.5 Opłata za zmianę każdego LOGINU 5,00 zł 4. SMS Banking: 4.1 Opłata za powiadomienie SMS 0,15zł za każdy SMS 4.2 Zmiana zakresu usługi SMS Banking 2,00 zł 4.3 Zmiana nr telefonu 2,00 zł 5. Telefoniczna usługa na hasło 0,00 zł 6. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 6.1 Wypłata gotówkowa 0,00 zł 6.2 Wpłata gotówkowa 0,00 zł 7. Przelewy krajowe 7.1 Przelew wewnętrzny: w systemie internetowym ebanknet 0,50 zł 4

5 7.1.2 w placówce Banku 0,50 zł w placówce Banku przelew na założenie lokaty terminowej 0,00 zł 7.2 Przelew zewnętrzny (dot. również przelewów do ZUS i US): w systemie internetowym ebanknet 0,50 zł w placówce Banku 2,50 zł 7.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 35,00 zł Uwaga! Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Przekazy w obrocie dewizowym 8.1 Realizacja przekazów przychodzących z banków krajowych i zagranicznych w tym świadczeń emerytalno-rentowych: SEPA (przelew przychodzące w EUR, z podanym kodem BIC banku odbiorcy, rachunkiem w standardzie IBAN, opcją kosztów SHA, niezawierający jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji, bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA) Regulowane 10,00 zł (transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca warunki: waluta transakcji EUR, kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, zawiera prawidłowy nr rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, koszty SHA Polecenie wypłaty (skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 8.2 Realizacja przekazów wychodzących do banków krajowych i zagranicznych: SEPA* przelew w formie elektronicznej SEPA* przelew w formie papierowej 10,00 zł * SEPA - przelew wychodzący w EUR, z podanym kodem BIC banku odbiorcy, rachunkiem w standardzie IBAN, opcją kosztów SHA, niezawierający jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji, bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA Regulowane* przelew w formie elektronicznej Regulowane* przelew w formie papierowej 20,00 zł 25,00 zł *) transakcja płatnicza realiz. przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca warunki: waluta transakcji EUR, kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, zawiera prawidłowy nr rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, koszty SHA Polecenie wypłaty* w formie elektronicznej 20,00 zł Polecenie wypłaty* w formie papierowej 25,00 zł *) skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5

6 8.3 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: z datą waluty dziś 100,00 zł z datą waluty jutro 70,00 zł Uwaga! Opcja dozwolona dla przekazów Regulowany, Polecenie wypłaty. Opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt i Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w PLN wyłącznie z datą waluty jutro Uwaga! Opcja dozwolona tylko dla przekazów Regulowany, Polecenie wypłaty. Opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt i Opłata Non-STP za brak lub wskazanie w zleceniu przekazu nieprawidłowego kodu BIC banku odbiorcy lub numeru rachunku bankowego odbiorcy w strukturze IBAN, w przypadku przelewu na teren państw EOG (UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtensteinu) Opłatę pobiera się od klienta niezależnie od opłaty wskazanej w pkt ,00 zł 30,00 zł 8.6 Zmiany/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 8.7 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego- 5,00,zł za jedną stronę telefaksu zagranicznego 10,00zł 8.8 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 75,00 zł + koszty banków trzecich 10,00 zł 75,00 zł + koszty rzeczywiste 8.9 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 70,00 zł 9. Zlecenia stałe: 9.1 Złożenie i realizacja jednorazowych i stałych zleceń z ROR ( od każdego zlecenia) w placówce banku: na rachunek w BS Wolbrom 2,00 zł na rachunek w BS Wolbrom - spłata kredytu 0,50 zł na rachunek w innym Banku krajowym 2,00 zł 9.2 Złożenie i realizacja jednorazowych i stałych zleceń z ROR( od każdego zlecenia) w systemie ebanknet: na rachunek w BS Wolbrom 0,50 zł na rachunek w innym Banku krajowym 0,50 zł 9.3 Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku 1,00 zł w systemie ebanknet 0,00 zł 10. Polecenie zapłaty 10.1 Przyjęcie/modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł 10.2 Za realizację polecenia zapłaty 1,00 zł 6

7 10.3 Odmowa wykonania pol. zapłaty z tyt. braku środków na rachunku dłużnika 3,00 zł 11. Wyciąg z rachunku ROR /za każdy wyciąg/: 11.1 Miesięczny/kwartalny wysyłany przez Bank 0,00 zł 11.2 sporządzenie kopii wyciągu/dowodu księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu (za każdy dokument) 12. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 5,00 zł 12.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł max 30,00zł za cały rok 12.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10,00 zł max 50,00zł za cały rok 13. Wysyłanie wezwań /monitów/ do zapłaty oraz upomnień z tyt. niedopuszczalnego debetu w 10,00 zł ROR 14. Likwidacja rachunku ROR 3,00 zł 15. KARTY PŁATNICZE VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA PAY WAVE, MASTER CARD PAYPASS 15.1 Wydanie i obsługa debetowej karty płatniczej Wydanie nowej karty dla posiadacza i dla użytkownika 10,00 zł Wznowienie karty 10,00 zł Miesięczna opłata za posiadanie karty od każdej wydanej do rachunku 2,00 zł Uwaga: opłata nie jest pobierana pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych w ciągu miesiąca na kwotę min. 300,00 zł Wydanie duplikatu karty 5,00 zł 15.2 Obsługa transakcji debetową kartą płatniczą Płatność kartą: w punktach handlowo usługowych w kraju 0,00 zł w punktach handlowo usługowych za granicą 0,00 zł we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,5 % min. 3,00 zł Wypłata gotówki: we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z 0,00 zł zawartymi umowami w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł w bankomatach za granicą 6,00 zł poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w 0,00 zł Polsce we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,00 zł w kasie innego banku w kraju 5,00 zł w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2 % min. 10,00 zł 7

8 w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 15.3 Inne czynności związane z debetową kartą płatniczą Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł Rozpatrzenie reklamacji 0,00 zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego 3,00 zł wskazany Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł Prowizja za przewalutowanie /transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dot. Kart Visa/ w walucie innej niż PLN 3% od transakcji TAB.2 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W PLN 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej 0,00 zł 1.1 Otwarcie rachunku oszczędnościowego oraz oszczędnościowego płatnego na każde 8,00 zł żądanie - potwierdzonego książeczką oszczędnościową 2. Opłata za prowadzenie rachunku 0,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 3.1 wpłata gotówkowa 0,00 zł 3.2 wypłata gotówkowa 0,00 zł 3.3. likwidacja rachunku 2,00 zł 4. Przelewy krajowe: W przypadku lokat terminowych przelewy dotyczą wyłącznie przekazania środków z lokaty terminowej po likwidacji lokaty 4.1 przelew wewnętrzny 0,50 zł 4.2 przelew wewnętrzny założenie i likwidacja lokaty terminowej 0,00 zł 4.3 przelew zewnętrzny w systemie elixir 2,50 zł 4.4 przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 35,00 zł Uwaga! Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z punk Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (Cesja) 30,00 zł 6. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 10,00 zł 8

9 7. Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce zniszczonej lub utraconej 10,00 zł 8 Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce zapisanej 8,00 zł 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 10,00 zł 10. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 10.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł max 30,00 zł za cały rok 10.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10,00 zł max 50,00 zł za cały rok 11. Przekazy w obrocie dewizowym W przypadku lokat terminowych przelewy dotyczą wyłącznie przekazania środków z lokaty terminowej po likwidacji lokaty 11.1 Realizacja przekazów przychodzących z banków krajowych i zagranicznych w tym świadczeń emerytalno-rentowych: SEPA (przelew przychodzący w EUR, z podanym kodem BIC banku odbiorcy, rachunkiem w standardzie IBAN, opcją kosztów SHA, niezawierający jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji, bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA) Regulowane (transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca warunki: waluta transakcji EUR, kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, zawiera prawidłowy nr rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, koszty SHA ) Polecenie wypłaty (skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) Realizacja przekazów wychodzących do banków krajowych i zagranicznych: 10,00 zł SEPA (przelew wychodzący w EUR, z podanym kodem BIC banku odbiorcy, rachunkiem w standardzie IBAN, opcją kosztów SHA, niezawierający jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji, bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA) Regulowane (transakcja płatnicza realiz. przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca warunki: waluta transakcji EUR, kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, zawiera prawidłowy nr rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, koszty SHA Polecenie wypłaty 25,00 zł (skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej 25,00 zł instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: z datą waluty dziś 100,00 zł 9

10 z datą waluty jutro 70,00 zł Uwaga: Opcja dozwolona dla przekazów Regulowany, Polecenie wypłaty. Opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt i Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w PLN wyłącznie z datą waluty jutro Uwaga: Opcja dozwolona tylko dla przekazów Regulowany, Polecenie wypłaty. Opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt i Opłata Non-STP za brak lub wskazanie w zleceniu przekazu nieprawidłowego kodu BIC banku odbiorcy lub numeru rachunku bankowego odbiorcy w strukturze IBAN, w przypadku przelewu na teren państw EOG (UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtensteinu) Opłatę pobiera się od klienta niezależnie od opłaty wskazanej w pkt Zmiany/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 11.7 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego-5,00zł, za jedną stronę telefaksu zagranicznego-10,00zł 11.8 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 70,00 zł 30,00zł 75,00 zł + koszty banków trzecich 10,00 zł 75,00 zł + koszty rzeczywiste 11.9 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 70,00 zł TAB.3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH (EUR, USD) 1. Otwarcia rachunku 1.1 Otwarcie rachunku z wpłatą na rachunek minimalnej kwoty 0,00 zł minimalna wpłata na rachunek walutowy wynosi 5 EUR, USD 1.2 Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia minimalnej wpłaty 30,00 zł 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku walutowego 0,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 3.1. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy prowadzony w BS Wolbrom dokonana w walucie obcej lub w PLN 3.2 Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w BS Wolbrom 3.3 Nieodebranie w uzgodnionym terminie przygotowanych do odbioru środków pieniężnych powyżej ustalonej kwoty pobierana od całości środków przygotowanych do odbioru z konta klienta 4. Usługa bankowości internetowej ebanknet: 0,00 zł 0,00 zł 0,10% 4.1 Miesięczna opłata za dostęp do systemu ebanknet 0,00 zł 4.2 Opłata za wydanie listy haseł: za pierwszą listę haseł 0,00 zł 10

11 4.2.2 za każdą następną listę haseł 5,00 zł 4.3. Opłata za wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS do użytkownika systemu ebanknet 4.4 Opłata za udostępnienie: 0,15 zł LOGINÓW do jednego rachunku 0,00 zł za każdy następny LOGIN 5,00 zł 4.5 Opłata za zmianę każdego LOGINU 5,00 zł 5. SMS Banking: 5.1 Opłata za powiadomienie SMS 0,15 zł za każdy SMS 5.2 Zmiana zakresu usługi SMS Banking 2,00 zł 5.3 Zmiana nr telefonu 2,00 zł 6. Przelewy krajowe 6.1 Przelew wewnętrzny w systemie internetowym ebanknet 0,50 zł w placówce Banku 0,50 zł w placówce Banku przelew na założenie lokaty terminowej 0,00 zł 6.2 Przelew zewnętrzny: W systemie internetowym ebanknet 0,50 zł. 7. Przekazy w obrocie dewizowym 7.1 Realizacja przekazów przychodzących z banków krajowych i zagranicznych w tym świadczeń emerytalno-rentowych: SEPA (przelew przychodzący w EUR, z podanym kodem BIC banku odbiorcy, rachunkiem w standardzie IBAN, opcją kosztów SHA, niezawierający jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji, bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA) Regulowane (transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca warunki: waluta transakcji EUR, kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, zawiera prawidłowy nr rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, koszty SHA ) Polecenie wypłaty (skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 7.2 Realizacja przekazów wychodzących do banków krajowych i zagranicznych: 10,00zł SEPA* przelew w formie elektronicznej SEPA* przelew w formie papierowej 10,00 zł *przelew wychodzący w EUR, z podanym kodem BIC banku odbiorcy, rachunkiem w standardzie IBAN, opcją kosztów SHA, 11

12 7.2.2 niezawierający jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji, bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA) Regulowane* przelew w formie elektronicznej 20,00 zł Regulowane* przelew w formie papierowej 25,00 zł *transakcja płatnicza realiz. przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca warunki: waluta transakcji EUR, kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, zawiera prawidłowy nr rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, koszty SHA Polecenie wypłaty* przelew w formie elektronicznej 20,00zł Polecenie wypłaty* przelew w formie papierowej 25,00 zł (skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 7.3 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: z datą waluty dziś 100,00 zł z datą waluty jutro 70,00 zł Uwaga! Opcja dozwolona dla przekazów Regulowany, Polecenie wypłaty. Opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt i Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w PLN wyłącznie z datą waluty jutro Uwaga! Opcja dozwolona tylko dla przekazów Regulowany, Polecenie wypłaty. Opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt i Opłata Non-STP za brak lub wskazanie w zleceniu przekazu nieprawidłowego kodu BIC banku odbiorcy lub numeru rachunku bankowego odbiorcy w strukturze IBAN, w przypadku przelewu na teren państw EOG (UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtensteinu) Opłatę pobiera się od klienta niezależnie od opłaty wskazanej w pkt ,00 zł 30,00 zł 7.6 Zmiany/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 75,00 zł + koszty banków trzecich 7.7 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w 10,00 zł obrocie dewizowym Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego-5,00zł, za jedną stronę telefaksu zagranicznego-10,00 zł 7.8 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 75,00 zł + koszty rzeczywiste Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 7.9 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 70,00 zł 8. Likwidacja rachunku walutowego 0,00 zł 9. Wyciąg z rachunku /za każdy wyciąg odbierany w oddziale Banku lub wysyłany listem zwykłym: 9.1 Dzienny/miesięczny/kwartalny 0,00 zł 9.2 sporządzenie kopii wyciągu/dowodu księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu /za każdy dokument/ 10. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 5,00 zł 10.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł max 30,00 zł za cały rok 10.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10,00 zł max 50,00 zł za cały rok 12

13 TAB.4 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH (EUR, USD) 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty¹ 0,00 zł ¹ minimalna wpłata na lokatę wynosi: 100 EUR, USD 2. Opłata za prowadzenie rachunku 0,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 3.1 Wypłata gotówkowa z rachunku lokaty terminowej w walucie lub w złotych 0,00 zł 3.2 Nieodebranie w uzgodnionym terminie przygotowanych do odbioru środków pieniężnych powyżej ustalonej kwoty pobierana od całości środków przygotowanych do odbioru z konta klienta 4. Przelew wewnętrzny: 0,10 % 4.1. w placówce Banku 0,00 zł 5. Przekazy w obrocie dewizowym Przelewy dotyczą wyłącznie przekazania środków z lokaty terminowej po likwidacji lokaty 5.1 Realizacja przekazów wychodzących do banków krajowych i zagranicznych: SEPA (przelew wychodzący w EUR, z podanym kodem BIC banku odbiorcy, rachunkiem w standardzie IBAN, opcją kosztów SHA, niezawierający jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji, bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA) Regulowane (transakcja płatnicza realiz. Przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca warunki: waluta transakcji EUR, kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, zawiera prawidłowy nr rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, koszty SHA ) Polecenie wypłaty (skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5.2 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: 25,00 zł 25,00 zł z datą waluty dziś 100,00 zł z datą waluty jutro 70,00 zł Uwaga! Opcja dozwolona dla przekazów Regulowany, Polecenie wypłaty. Opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt i Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w PLN wyłącznie z datą waluty jutro Uwaga! Opcja dozwolona tylko dla przekazów Regulowany, Polecenie wypłaty. Opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt i Opłata Non-STP za brak lub wskazanie w zleceniu przekazu nieprawidłowego kodu BIC banku odbiorcy lub numeru rachunku bankowego odbiorcy w strukturze IBAN, w przypadku przelewu na teren państw EOG (UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtensteinu) Opłatę pobiera się od klienta niezależnie od opłaty wskazanej w pkt Zmiany/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 5.6 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 70,00 zł 30,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich 10,00 zł 13

14 Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego- PLN 5,00, za jedną stronę telefaksu zagranicznego- PLN 10, Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające 75,00 zł + wykonane na zlecenie klienta koszty rzeczywiste Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 5.8 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 70,00 zł 6. Likwidacja rachunku walutowego 0,00 zł 7. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 7.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł max 30,00zł za cały rok 7.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10,00 zł max 50,00 zł za cały rok TAB.5 POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW ROR, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH, RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PŁATNYCH NA KAŻDE ŻĄDANIE W PLN ORAZ W WALUTACH WYMIENIALNYCH (EUR, USD) 1. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku ROR, rachunku lokat terminowych, rachunków oszczędnościowych i rachunków płatnych na każde żądanie, wysokości salda na rachunku, itp. 2. Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (w przypadku złożenia dyspozycji jednocześnie na kilku rachunkach w ramach jednej zawartej Umowy, 20,00 zł pobierana jest tylko jedna opłata) 3. Blokada środków na rachunku, na wniosek klienta, z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób trzecich 20,00 zł 4. Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu tożsamości lub innych dokumentów i dokonanie zastrzeżenia w systemie krajowym 50,00 zł 5. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 10,00 zł 6. Wydanie kserokopii umowy, karty wzorów podpisów 20,00 zł 7. Wydanie kserokopii dokumentu archiwalnego 20,00 zł 8. Wydanie na wniosek klienta, dokumentu o charakterze opinii o kliencie BS Wolbrom 30,00 zł 9. Zgłoszenie reklamacji na wniosek klienta w systemie Ognivo 20,00 zł 10. Za naliczenie i wypłatę premii gwarancyjnej do książeczki mieszkaniowej 25,00 zł 14

15 DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB.1 RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku: 1.1 bieżącego 0,00 zł 1.2 pomocniczego 0,00 zł 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 2.1 bieżącego/pomocniczego Uwaga: prowizje za prowadzenie rachunku pobiera się od rachunków prowadzonych w ramach następujących kont: , , rolniczego 3,00 zł 2.3 innych podmiotów niefinansowych /rady rodziców, stowarzyszenia itp./ 0,00 zł Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie ww. rachunków za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 3. Usługa bankowości internetowej ebanknet 3.1 Miesięczna opłata za dostęp do systemu ebanknet 0,00 zł 3.2 Opłata za wydanie listy haseł: za pierwszą listę haseł 0,00 zł za każdą następną listę haseł 5,00 zł Za hasło wysłane SMS-em 0,15 zł 3.3 Opłata za udostępnienie: LOGINÓW do jednego rachunku 0,00 zł za każdy następny LOGIN 5,00 zł 3.4 Opłata za zmianę każdego LOGINU 5,00 zł 4. Usługa bankowości internetowej ecorponet 4.1 Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego 0,00 zł 4.2 Udostępnienie usługi ecorponet 0,00 zł 4.3 Odpłatność za listę haseł: za pierwszą listę haseł 0,00 zł za każdą następną listę haseł 5,00 zł 15

16 4.3.3 za hasło wysłane SMS-em 0,15 zł 4.4 Odpłatność za udostępnienie: LOGINÓW do jednego rachunku 0,00 zł odpłatność za każdy następny LOGIN 5,00 zł 4.5 Opłata za zmianę każdego LOGINU 5,00 zł 5. Usługa bankowości internetowej HOMENET 5.1 Reinstalacja systemu 100,00 zł 6. SMS Banking 6.1 Opłata za powiadomienie SMS 0,15 zł za każdy SMS 6.2 Zmiana zakresu usługi SMS Banking 2,00 zł 6.3 Zmiana nr telefonu 2,00 zł 7. Telefoniczna usługa na hasło 0,00 zł 8. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 8.1 Wpłaty gotówkowe na rachunek: bieżący oprocentowany 0,50% min 2,50 zł bieżący nieoprocentowany 0,20% min 2,50 zł rachunek bieżący rolników indywidualnych / / 0,20% min. 2,50 zł Rachunek bieżący innych podmiotów niefinansowych/ rady rodziców, stowarzyszenia itp./ wpłaty przez właściciela rachunku 0,00 zł Rachunek bieżący innych podmiotów niefinansowych od wpłat na rachunki dokonywanych przez osoby trzecie 8.2 Wypłaty gotówkowe z rachunku: 0,5% min 3,00 zł bieżącego oprocentowanego 0,50 % min 2,50 zł bieżącego nieoprocentowanego 0,00 zł bieżącego rolników indywidualnych 0,00 zł bieżącego innych podmiotów niefinansowych / rady rodziców, stowarzyszenia itp./ 0,00 zł 9. Przelewy krajowe 9.1 Przelew wewnętrzny: w systemie internetowym ebanknet 0,50 zł w systemie internetowym ecorponet 0,50 zł w systemie HOMENET 0,50 zł w placówce Banku 0,50 zł 16

17 9.1.5 w placówce Banku przelew na założenie lokaty terminowej 0,00 zł 9.2 Przelew zewnętrzny (dot. również przelewów do ZUS i US): w systemie internetowym ebanknet 0,50 zł w systemie internetowym ecorponet 2,00 zł w systemie HOMENET 2,00 zł w placówce Banku 2,50zł w systemie SORBNET Uwaga! Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt , 9.2.2, 9.2.3, Przekazy w obrocie dewizowym 10.1 Realizacja przekazów przychodzących z banków krajowych i zagranicznych w tym świadczeń emerytalno-rentowych: SEPA (przelew przychodzący w EUR, z podanym kodem BIC banku odbiorcy, rachunkiem w standardzie IBAN, opcją kosztów SHA, niezawierający jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji, bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA) Regulowane (transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca warunki: waluta transakcji EUR, kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, zawiera prawidłowy nr rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, koszty SHA ) Polecenie wypłaty (skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) Opłata Non-STP za brak lub wskazanie w zleceniu przekazu nieprawidłowego kodu BIC banku odbiorcy lub numeru rachunku bankowego odbiorcy w strukturze IBAN, w przypadku przelewu na teren państw EOG (UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtensteinu) Opłatę pobiera się od klienta niezależnie od opłaty wskazanej w pkt Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku Realizacja przekazów wychodzących do banków krajowych i zagranicznych: 35,00 zł 10,00 zł 30,00 zł 75,00 zł + koszty rzeczywiste SEPA* przelew w formie elektronicznej SEPA* przelew w formie papierowej 10,00 zł *) przelew wychodzący w EUR, z podanym kodem BIC banku odbiorcy, rachunkiem w standardzie IBAN, opcją kosztów SHA, niezawierający jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji, bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA) 20,00 zł Regulowane* przelew w formie elektronicznej Regulowane* przelew w formie papierowej 25,00 zł *)transakcja płatnicza realiz. przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca warunki: waluta transakcji EUR, kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, zawiera prawidłowy nr rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, koszty SHA Polecenie wypłaty* przelew w formie elektronicznej 20,00 zł Polecenie wypłaty* przelew w formie papierowej 25,00 zł *) skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rz0ecz 17

18 wskazanego odbiorcy (beneficjenta) Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: z datą waluty dziś 100,00 zł z datą waluty jutro 70,00 zł Uwaga! Opcja dozwolona dla przekazów Regulowany, Polecenie wypłaty. Opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt i Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w PLN wyłącznie z datą waluty jutro Uwaga! Opcja dozwolona tylko dla przekazów Regulowany, Polecenie wypłaty. Opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt i ,00 zł 10.7 Opłata Non-STP za brak lub wskazanie w zleceniu przekazu nieprawidłowego kodu BIC banku odbiorcy lub numeru rachunku bankowego odbiorcy w strukturze IBAN, w przypadku przelewu na teren państw EOG (UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtensteinu) Opłatę pobiera się od klienta niezależnie od opłaty wskazanej w pkt Zmiany/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 10.9 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego- 5,00zł za jedną stronę telefaksu zagranicznego- 10,00zł Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 30,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich 10,00 zł 75,00 zł + koszty rzeczywiste Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 70,00 zł 11. Zlecenia stałe 11.1 Złożenie i realizacja jednorazowych i stałych zleceń ( od każdego zlecenia) w placówce banku: na rachunek w BS Wolbrom 2,00 zł Na rachunek w BS Wolbrom spłata kredytu 0,50 zł na rachunek w innym Banku krajowym 2,00 zł 11.2 Złożenie i realizacja jednorazowych i stałych zleceń ( od każdego zlecenia) w systemie ebanknet: na rachunek w BS Wolbrom 0,50 zł na rachunek w innym Banku krajowym 0,50 zł 11.3 Złożenie i realizacja jednorazowych i stałych zleceń ( od każdego zlecenia) w systemie ecorponet: na rachunek w BS Wolbrom 0,50 zł na rachunek w innym Banku krajowym 2,00 zł 11.4 Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku 1,00 zł w systemie ebanknet i ecorponet 0,00 zł 12. Polecenie zapłaty 18

19 12.1 Przyjęcie/modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł 12.2 Za realizację polecenia zapłaty 1,00 zł 12.3 Odmowa wykonania pol. zapłaty z tyt. braku środków na rachunku dłużnika 3,00 zł 13. Wyciąg z rachunku bankowego/za każdy wyciąg/ 13.1 dzienny/miesięczny/kwartalny 0,00 zł 13.2 sporządzenie kopii wyciągu/dowodu księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu /- za każdy dokument 14. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza 5,00 zł 14.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł max 30,00 zł za cały rok 14.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10,00 zł max 50,00 zł za cały rok 15. Wysyłanie wezwań /monitów/ do zapłaty oraz upomnień z tyt. niedopuszczalnego debetu 10,00 zł 16. Czeki: 16.1 wydanie czeków za jeden blankiet 1,00 zł 16.2 potwierdzenie czeku od każdego czeku. 5,00 zł 16.3 inkaso czeku 5,00 zł 16.4 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków 20,00 zł 17. KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA 17.1 Wydanie pierwszej karty do rachunku 30,00 zł 17.2 Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku 30,00 zł 17.3 Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 2,00 zł Uwaga : opłata nie jest pobierana pod warunkiem dokonania płatności tą kartą za min. 500zł miesięcznie Wydanie duplikatu karty 17.5 Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym 0,00 zł 17.6 Zmiana numeru PIN w bankomatach Transakcje bezgotówkowe 0,00 zł 17.8 Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi 0,00 zł umowami w innych bankomatach w kraju 4,00 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min.10,00 zł 19

20 poprzez usługę Visa cash back w Polsce w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min.10,00 zł w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 17.9 Sprawdzenie salda w bankomacie 0,00 zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 3,00 zł 8,00 zł Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty 1 500,00 zł Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 0,00 zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10,00 zł Prowizja za przewalutowanie /transakcje gotówkowe i bezgotówkowe/ w walucie innej niż PLN 3% od transakcji TAB.2 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty 0,00 zł 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku lokaty 0,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 3.1 Wpłata na rachunek lokaty 0,00 zł 3.2 Wypłata z rachunku lokaty 0,00 zł 4. Przelewy krajowe : Przelewy dotyczą wyłącznie przekazania środków z lokaty terminowej po likwidacji lokaty 4.1 przelew wewnętrzny 0,00zł 4.2 przelew zewnętrzny w systemie elixir 2,50 zł 4.3 przelew zewnętrzny w systemie SORBNET Uwaga! Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ,00 zł 20

21 5. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 5.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł max 30,00 zł za cały rok 5.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10,00 zł max 50,00 zł za cały rok 6. Likwidacja lokaty terminowej 5,00 zł 7. Przekazy w obrocie dewizowym Przekazy dotyczą wyłącznie przekazania środków z lokaty terminowej po likwidacji lokaty 7.1 Realizacja przekazów wychodzących do banków krajowych i zagranicznych: SEPA (przelew wychodzący w EUR, z podanym kodem BIC banku odbiorcy, rachunkiem w standardzie IBAN, opcją kosztów SHA, niezawierający jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji, bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA) Regulowane (transakcja płatnicza realiz. przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca warunki: waluta transakcji EUR, kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, zawiera prawidłowy nr rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, koszty SHA ) Polecenie wypłaty 25,00 zł 25,00 zł (skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 7.2 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: z datą waluty dziś 100,00zł z datą waluty jutro 70,00 zł Uwaga: Opcja dozwolona dla przekazów Regulowany, Polecenie wypłaty. Opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt i Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w PLN wyłącznie z datą waluty jutro Uwaga: Opcja dozwolona tylko dla przekazów Regulowany, Polecenie wypłaty. Opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt i Opłata Non-STP za brak lub wskazanie w zleceniu przekazu nieprawidłowego kodu BIC banku odbiorcy lub numeru rachunku bankowego odbiorcy w strukturze IBAN, w przypadku przelewu na teren państw EOG (UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtensteinu) Opłatę pobiera się od klienta niezależnie od opłaty wskazanej w pkt Zmiany/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 7.6 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego- 5,00zł, za jedną stronę telefaksu zagranicznego- 10,00zł 7.7 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 70,00 zł 30,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich 10,00 zł 75,00 zł + koszty rzeczywiste 7.8 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 70,00 zł 21

22 TAB.3 RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH (EUR, USD) 1. Otwarcie rachunku z wpłatą na rachunek minimalnej kwoty ¹ 0,00 zł ¹ minimalna wpłata na rachunek walutowy wynosi 10 EUR, USD 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia minimalnej wpłaty 30,00 zł 3. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku walutowego 20,00 zł Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4.1 Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy prowadzony w BS Wolbrom dokonana w walucie obcej lub w PLN 4.2 Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego: 0,20% min. 5,00 zł w walucie obcej/eur lub USD/ 0,20% min. 5,00 zł w złotych 0,00 zł 4.3 Nieodebranie w uzgodnionym terminie przygotowanych do odbioru środków pieniężnych powyżej ustalonej kwoty pobierana od całości środków przygotowanych do odbioru z konta klienta 5. Usługa bankowości internetowej ebanknet 0,10% 5.1 Miesięczna opłata za dostęp do systemu ebanknet 0,00 zł 5.2 Opłata za wydanie listy haseł: za pierwszą listę haseł 0,00 zł za każdą następną listę haseł 5,00 zł Za hasło wysłane SMS-em 0,15 zł 5.3 Opłata za udostępnienie: LOGINÓW do jednego rachunku 0,00zł za każdy następny LOGIN 5,00 zł 5.4 Opłata za zmianę każdego LOGINU 5,00 zł 6. Usługa bankowości internetowej ecorponet 6.1 Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego 0,00 zł 6.2 Udostępnienie usługi ecorponet 0,00 zł 6.3 Odpłatność za listę haseł: za pierwszą listę haseł 0,00 zł za każdą następną listę haseł 5,00 zł 22

23 6.3.3 za hasło wysłane SMS-em 0,15 zł 6.4 Odpłatność za udostępnienie: LOGINÓW do jednego rachunku 0,00 zł odpłatność za każdy następny LOGIN 5,00 zł 6.5 Opłata za zmianę każdego LOGINU 5,00 zł 7. Przekazy w obrocie dewizowym 7.1 Realizacja przekazów przychodzących z banków krajowych i zagranicznych w tym świadczeń emerytalno-rentowych: SEPA (przelew przychodzący w EUR, z podanym kodem BIC banku odbiorcy, rachunkiem w standardzie IBAN, opcją kosztów SHA, niezawierający jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji, bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA) Regulowane (transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca warunki: waluta transakcji EUR, kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, zawiera prawidłowy nr rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, koszty SHA ) Polecenie wypłaty (skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) 7.2 Opłata Non-STP za brak lub wskazanie w zleceniu przekazu nieprawidłowego kodu BIC banku odbiorcy lub numeru rachunku bankowego odbiorcy w strukturze IBAN, w przypadku przelewu na teren państw EOG (UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtensteinu) Opłatę pobiera się od klienta niezależnie od opłaty wskazanej w pkt Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku 7.4 Realizacja przekazów wychodzących do banków krajowych i zagranicznych: 10,00 zł 30,00 zł 75,00 zł + koszty rzeczywiste SEPA* przelew w formie elektronicznej SEPA* przelew w formie papierowej 10,00 zł *)przelew wychodzący w EUR, z podanym kodem BIC banku odbiorcy, rachunkiem w standardzie IBAN, opcją kosztów SHA, niezawierający jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji, bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA) Regulowane* przelew w formie elektronicznej 20,00 zł Regulowane* przelew w formie papierowej 25,00 zł *)transakcja płatnicza realiz. przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca warunki: waluta transakcji EUR, kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, zawiera prawidłowy nr rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, koszty SHA Polecenie wypłaty* przelew w formie elektronicznej 20,00 zł Polecenie wypłaty* przelew w formie papierowej 25,00 zł *)skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) 7.5 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: 23

24 7.5.1 z datą waluty dziś 100,00 zł z datą waluty jutro 70,00 zł Uwaga: Opcja dozwolona dla przekazów Regulowany, Polecenie wypłaty. Opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt i Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w PLN wyłącznie z datą waluty jutro Uwaga: Opcja dozwolona tylko dla przekazów Regulowany, Polecenie wypłaty. Opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt i Opłata Non-STP za brak lub wskazanie w zleceniu przekazu nieprawidłowego kodu BIC banku odbiorcy lub numeru rachunku bankowego odbiorcy w strukturze IBAN, w przypadku przelewu na teren państw EOG (UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtensteinu) Opłatę pobiera się od klienta niezależnie od opłaty wskazanej w pkt ,00zł 30,00 zł 7.8 Zmiany/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 75,00 zł + koszty banków trzecich 7.9 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego- 5,00zł, za jedną stronę telefaksu zagranicznego- 10,00zł 10,00 zł 7.10 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające 75,00 zł + koszty wykonane na zlecenie klienta rzeczywiste Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 70,00 zł 8. Likwidacja rachunku walutowego 0,00 zł 9. Wyciąg z rachunku /za każdy wyciąg odbierany w oddziale Banku lub wysyłany listem zwykłym: 9.1 dzienny/miesięczny 0,00 zł 9.2 sporządzenie kopii wyciągu/dowodu księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu /za każdy dokument/ 5,00 zł 10. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 10.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł max 30,00zł za cały rok 10.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10,00 zł max 50,00 zł za cały rok TAB.4 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH (EUR, USD) 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty 0,00 zł minimalna wpłata na lokatę wynosi 100 EUR USD. 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku lokaty 0,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 24

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik do Uchwały nr 11/64/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 27.12.2016r. (obowiązuje od 02.01.2017r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Wolbrom,

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w i w walutach Zasady opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały 157/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 24.11.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 29.04.2015 r. z mocą obowiązującą od 04.05.2015 r. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach TARYFA prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu nr 105/2009 z dnia 30-12-2009r. Zmiana nr 1/2010 Uchwała Zarządu nr 76/210 z dnia 30-09-2010r. Zmiana nr 2/2010 Uchwała Zarządu nr 86/2010 z

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 52/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 27.08.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 60/20/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 23 grudnia 2015 roku. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie Nr 5 /2016 z dnia 29.01.2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Żołyni Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni z dnia 05.12.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z 30.12.2014 Aneks nr 2 Uchwała Nr 110/2015 z 31.08.2015 BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity Kałuszyn, październik 2012 r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jordanowie dla klientów instytucjonalnych

TARYFA opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jordanowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Jordanowie Załącznik nr 1do Uchwały Zarządu nr 5/37/2016 Banku Spółdzielczego w Jordanowie z dnia 07.09.2016 r. Obowiązuje od dnia 01.10.2016 r. TARYFA opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34/2013 Zarządu BS w Kałuszynie z dnia 18.09.2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo