TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI W LEŻAJSKU I ODDZIAŁACH W KURYŁÓWCE I W GRODZISKU DOLNYM) Obowiązuje od r. 1

2 SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 I.1 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY...4 I.2 USŁUGI OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI)...5 I.3 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ...6 I.4 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) DLA RAD RODZICÓW I SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (SKO)...7 I.5 RACHUNEK PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ (PKZP)...8 I.6 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ...9 I.7 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH...10 II. KARTY...11 II.1 KARTY PŁATNICZE VISA CLASSIC DEBETOWA (online)...11 II.2 KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC...12 III. KREDYTY...13 III.1 KREDYTY GOTÓWKOWE...13 III.2 KREDYTY HIPOTECZNE...14 III.3 POZOSTAŁE KREDYTY...15 IV. INNE USŁUGI...16 IV.1 PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM...16 IV.1.1 REALIZACJA (SKUP) PRZEKAZÓW (EKSPORTOWYCH) W OBROCIE DEIWZOWYM OTRZYMANYCH Z BANKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (W TYM ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE)...16 IV.1.2 REALIZACJA (SPRZEDAŻ) PRZEKAZÓW IMPORTOWYCH (WYSYŁANYCH) W OBROCIE DEWIZOWYM

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Leżajsku dla klientów indywidualnych dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 1.Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS Leżajsk pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2.Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach BS w Leżajsku w dniu dokonania operacji bankowej. 3.Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym realizowane na zlecenie posiadaczy rachunków prowadzonych w BS Leżajsk pobiera się z ich rachunku bankowego doraźnie lub okresowo. 4.Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które BS Leżajsk nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5.Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówki oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 6.Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 7. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat z rachunków lokat terminowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS Leżajsk oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, operacji związanych z rozliczeniami pracowników BS Leżajsk z zakładem pracy, wpłat na rachunki bankowe, w przypadku gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 9.Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonywaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 10.Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 11.BS Leżajsk może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 12.Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 13.Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Członek Zarządu BS Leżajsk może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub wg umowy z klientem bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem BS Leżajsk. 3

4 Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Leżajsku dla klientów indywidualnych I. RACHUNKI BANKOWE I.1 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 4. Wypłata gotówki z rachunku bez opłat 5. Przelew złożony w Banku w formie papierowej na rachunek bankowy : b) prowadzony w innym banku krajowym - w systemie ELIXIR* 4 zł - w systemie SORBNET do 1 mln zł 25 zł - w systemie SORBNET powyżej 1 mln zł 20 zł c) ZUS (za każdą składkę) 3 zł *w tym przelew do Urzędu Skarbowego 6. Polecenie zapłaty : a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika (klienta BS Leżajsk) 0,50 zł b) złożenie, odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty bez opłat c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 7. Zlecenie stałe realizacja : 0,50 zł a) na rachunek prowadzony w BS Leżajsk bez opłat b) na rachunek w innym banku krajowym 2,50 zł c) z tytułu ubezpieczenia grupowego (PZU) 3 zł Uwaga: - opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 8. Przyjęcie lub odwołanie zlecenia stałego 1 zł 9. Aktualizacja (zmiana dyspozycji) zlecenia stałego bez opłat 10. Realizacja zlecenia jednorazowego (stałego) na rachunek : b) w innym banku krajowym 3,50 zł 11. Wydanie blankietu czeków- za jeden blankiet 1 zł 12. Potwierdzenie czeku od każdego czeku 5 zł 13. Realizacja czeku gotówkowego : a) w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych b) w bankach stronach Porozumienia z dn r. 14. Udzielanie informacji: bez opłat 0,5 % min.2,5 zł a) telefonicznie (na hasło) o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna 0,50 zł b) o wpływie na rachunek w formie komunikatu SMS opłata miesięczna Uwaga: Opłata pobierana jest od każdego rachunku do którego aktywowana jest usługa 15. Likwidacja rachunku bez opłat 1 zł 4

5 I.2 USŁUGI OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) 1. Aktywacja usługi bankowości internetowej CUI bez opłat 2. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu bankowości internetowej CUI przy użyciu tokena 3 zł 3. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu bankowości internetowej CUI przy użyciu wiadomości SMS 0 zł 4. Wydanie pierwszego tokena do rachunku bez opłat 5. Wydanie kolejnego ( dodatkowego) tokena do rachunku 100 zł 6. Wymiana tokena po upływie terminu ważności (jednorazowo) 15 zł 7. Rezygnacja z usługi ze zwrotem tokena bez opłat 8. Rezygnacja z usługi bez zwrotu tokena : 150 zł 9. Odblokowanie tokena bez opłat 10. Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta 150 zł 11. Przelew realizowany poprzez bankowość internetową CUI na rachunek bankowy: b) prowadzony w innym banku krajowym 1 zł 12. Stałe zlecenie realizowane poprzez bankowość internetową CUI na rachunek : b) prowadzony w innym banku krajowym 1 zł 5

6 I.3 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat 3. Wydanie książeczki 20 zł 4. Wymiana książeczki 20 zł 5. Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 6. Wypłata gotówki z rachunku 0,50 7. Przelew złożony w Banku w formie papierowej na rachunek bankowy : b) prowadzony w innym banku krajowym - w systemie ELIXIR* 4 zł - w systemie SORBNET do 1 mln zł 25 zł - w systemie SORBNET powyżej 1 mln zł 20 zł Uwaga: przelew składany jest w BS Leżajsk w formie papierowej, potwierdzony odcinkiem z książeczki i po dokonaniu wpisu w książeczce a vista *w tym przelew do Urzędu Skarbowego 8. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę 20 zł 9. Dokonanie wpisu o ustanowienie pełnomocnictwa stałego w książeczce oraz zmiana i odwołanie pełnomocnictwa bez opłat 10. Umorzenie utraconej książeczki bez opłat 11. Udzielanie informacji telefonicznie (na hasło) o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna bez opłat 12. Likwidacja książeczki bez opłat 6

7 I.4 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) DLA RAD RODZICÓW I SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (SKO) 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Uwaga: SKO zwolnione z opłaty 3. Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 4. Wypłata gotówki z rachunku bez opłat 5. Przelew złożony w Banku w formie papierowej na rachunek bankowy : b) prowadzony w innym banku krajowym - w systemie ELIXIR* 4 zł - w systemie SORBNET do 1 mln zł 25 zł - w systemie SORBNET powyżej 1 mln zł 20 zł c) ZUS (za każdą składkę) 3 zł *w tym przelew do Urzędu Skarbowego 6. Polecenie zapłaty : a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika (klienta BS Leżajsk) 0,50 zł b) złożenie, odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty bez opłat c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 0,50 zł 7. Zlecenie stałe realizacja : a) na rachunek prowadzony w BS Leżajsk bez opłat b) na rachunek w innym banku krajowym 2,50 zł Uwaga: - opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 8. Przyjęcie lub odwołanie zlecenia stałego 1 zł 9. Aktualizacja (zmiana dyspozycji) zlecenia stałego bez opłat 10. Realizacja zlecenia jednorazowego (stałego) na rachunek : b) w innym banku krajowym 3,50 zł 11. Wydanie blankietu czeków- za jeden blankiet 1 zł 12. Zmiana na wniosek klienta karty wzorów podpisów 0 zł 13. Udzielanie informacji: a) telefonicznie (na hasło) o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna 0,50 zł b) o wpływie na rachunek w formie komunikatu SMS opłata miesięczna Uwaga: Opłata pobierana jest od każdego rachunku do którego aktywowana jest usługa 14. Likwidacja rachunku bez opłat 3 zł 1 zł 7

8 I.5 RACHUNEK PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ (PKZP) 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat 3. Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 4. Wypłata gotówki z rachunku 0,3 % min.3 zł 5. Przelew złożony w Banku w formie papierowej na rachunek bankowy : b) prowadzony w innym banku krajowym - w systemie ELIXIR* 4 zł - w systemie SORBNET do 1 mln zł 25 zł - w systemie SORBNET powyżej 1 mln zł 20 zł c) ZUS (za każdą składkę) 3 zł *w tym przelew do Urzędu Skarbowego 6. Polecenia zapłaty : a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika (klienta BS Leżajsk) 0,50 zł b) złożenie, odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty bez opłat c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 0,50 zł 7. Zlecenie stałe realizacja : a) na rachunek prowadzony w BS Leżajsk bez opłat b) na rachunek w innym banku krajowym 2,50 zł Uwaga: - opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 8. Przyjęcie lub odwołanie zlecenia stałego 1 zł 9. Aktualizacja (zmiana dyspozycji) zlecenia stałego bez opłat 10. Realizacja zlecenia jednorazowego (stałego) na rachunek : b) w innym banku krajowym 3,50 zł 11. Wydanie blankietu czeków- za jeden blankiet 1 zł 12. Zmiana na wniosek klienta karty wzorów podpisów 0 zł 13. Udzielanie informacji: a) telefonicznie (na hasło) o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna 0,50 zł b) o wpływie na rachunek w formie komunikatu SMS opłata miesięczna Uwaga: Opłata pobierana jest od każdego rachunku do którego aktywowana jest usługa 1 zł 14. Likwidacja rachunku bez opłat 8

9 I.6 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej bez opłat 3. Wydanie książeczki terminowej bez opłat 4. Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 5. Wypłata gotówki z rachunku bez opłat 6. Przelew złożony w Banku w formie papierowej na rachunek bankowy : b) prowadzony w innym banku krajowym - w systemie ELIXIR 4 zł - w systemie SORBNET do 1 mln zł 25 zł - w systemie SORBNET powyżej 1 mln zł 20 zł 7. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę 25 zł 8. Dokonanie wpisu o ustanowienie pełnomocnictwa stałego w książeczce bez opłat 9. Zmiana i odwołanie pełnomocnictwa stałego w książeczce bez opłat 10. Dokonanie naliczenia premii gwarancyjnej nie związane z likwidacją książeczki mieszkaniowej 11. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 6 zł 12. Umorzenie utraconej książeczki bez opłat 13. Wymiana zniszczonej książeczki 6 zł 14. Likwidacja książeczki 5-wkładowej 6 zł 15. Likwidacja książeczki 1-wkładowej 2 zł 20 zł 9

10 I.7 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH Blokada środków na rachunku dokonywana na zlecenie klienta Uwaga: nie pobiera się opłaty za dokonanie blokady stanowiącej zabezpieczenie kredytu wobec BS Leżajsk) Potwierdzenie dokonania blokady środków Uwaga: nie pobiera się opłaty za dokonanie blokady stanowiącej zabezpieczenie kredytu wobec BS Leżajsk) Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia zapisu na wypadek śmierci : 20 zł 10 zł bez opłat a) przyjęcia, zmiana 15 zł b) odwołanie 8 zł Opłata za przekazanie środków na rzecz organu uprawnionego do prowadzenia egzekucji, za każdy przekaz Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek posiadacza rachunku Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w ROR, do dłużnika i jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) Sporządzanie, na wniosek posiadacza rachunku, wydruku komputerowego obrotów na rachunku bankowym (historia rachunku) Wyciąg z rachunku bankowego (z wyjątkiem rachunków potwierdzonych książeczką): 1) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS Leżajsk prowadzącej rachunek, 2) wysyłany przez BS Leżajsk drogą pocztową na terenie kraju za każda przesyłkę : 15 zł 10 zł 30 zł 20 zł 5 zł bez opłat a) raz w miesiącu listem zwykłym bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu : listem zwykłym 5 zł listem poleconym 7 zł 3) sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za każdy wyciąg bez opłat 10

11 II. KARTY II.1 KARTY PŁATNICZE VISA CLASSIC DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty 0 zł 2. Wznowienie karty 15 zł 3. Wydanie duplikatu karty 20 zł 4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 20 zł 5. Opłata miesięczna za użytkowanie karty : gdy suma transakcji dokonanych kartą w trakcie miesiąca przekracza 300 zł gdy suma transakcji dokonanych kartą w trakcie miesiąca poniżej 300 zł Bez opłat 6. Zastrzeżenie karty Bez opłat 7. Transakcje bezgotówkowe *- Płatność kartą w punktach handlowo usługowych: a) w kraju Bez opłat b) za granicą Bez opłat 8. Wypłata gotówki *: a) w bankomatach BS Leżajsk i innych banków spółdzielczych, zrzeszeń BPS i SGB oraz BGŻ i Planet Cach4you. 3 zł Bez opłat b) w pozostałych bankomatach w kraju 4 zł c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2 % min 10 zł d) w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł e) w punktach akceptujących kartę za granicą 2 % min 10 zł f) w placówkach Poczty Polskiej 4 zł g) usługa Cash back Bez opłat 9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie Bez opłat 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 11. Zmiana danych Użytkownika karty 2 zł 12. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 6 zł 13. Odblokowanie PIN na wniosek Użytkownika karty Bez opłat 14. Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 15. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 3 zł * Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest prowizja Banku - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego do którego wydana jest karta 11

12 II.2 KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 1. Wydanie nowej karty Bez opłat 2. Wznowienie karty Bez opłat 3. Opłata za obsługę karty: a) pobierana w 1 roku użytkowania, po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: co najmniej zł Bez opłat mniej niż zł 54 zł b) pobierana w 2 roku użytkowania, miesięcznie (w dniu generowania Zestawienia transakcji), jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: co najmniej 600 zł Bez opłat mniej niż 600 zł 4,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty Bez opłat 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę Bez opłat 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty Bez opłat 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty Bez opłat 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju i zagranicą Bez opłat 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków zagranicą Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 0,5 % min 5 zł 3 % min 5 zł 2 % min 20 zł 12. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie Bez opłat 13. Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 14. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku Bez opłat 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji Bez opłat Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 3 zł Bez opłat 18. Zmiana danych Użytkownika karty Bez opłat 19. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty Bez opłat 20. Obsługa nieterminowej spłaty 40 zł 21. Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej 30 zł 12

13 III. KREDYTY III.1 KREDYTY GOTÓWKOWE 1. Prowizja za udzielenie : Kredytu gotówkowego 3,5 % Kredytu sezonowego 3,5 % Kredytu Ekspres gotówka 3,5 % Kredytu Szybka gotówka 3,5 % Kredytu na zakup pojazdu 3 % Kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR 3 % Debetu dla posiadaczy ROR Uwaga: Minimalna kwota prowizji nie może być mniejsza niż 25 zł z wyjątkiem prowizji od kredytów na zakup pojazdu oraz debetu dla posiadaczy ROR Bez opłat 2. Przyjęcie wniosku kredytowego Bez opłat 3. Spłata całości lub części kredytu Bez opłat 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 3 % min. 30 zł 5. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) 60 zł 6. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 7. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 30 zł Opłata za czynności związane ze sprawdzeniem przedmiotu zabezpieczenia w rejestrze zastawów Wysyłanie monitu / każdorazowego upomnienia o spłatę kredytu, rat lub wezwanie do zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się od kredytobiorcy również za wysłanie upomnień do poręczycieli 50 zł 20 zł 10. Zezwolenie na : a) wykreślenie z hipoteki (zwolnienie z zabezpieczenia hipotecznego) 20 zł b) wykreślenie wpisu z dowodu rejestracyjnego 20 zł c) wycofanie cesji należności z tytułu ubezpieczenia 20 zł 11. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 13

14 III.2 KREDYTY HIPOTECZNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego 3 % 2. Prowizja za udzielenie kredytu na spłatę kredytów mieszkaniowych w innym banku 1,5 % 3. Przyjęcie wniosku kredytowego Bez opłat 4. Spłata całości lub części kredytu Bez opłat 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 3 % min. 30 zł Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) Wydanie promesy udzielenia kredytu Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji Klienta z kredytu 60 zł 0,5 % min. 50 zł 8. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej 300 zł 9. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 50 zł 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 11. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50 zł 12. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50 zł 13. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 30 zł Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu Wysyłanie monitu / każdorazowego upomnienia o spłatę kredytu, rat lub wezwanie do zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się od kredytobiorcy również za wysłanie upomnień do poręczycieli 16. Zezwolenie na : a) wykreślenie z hipoteki (zwolnienie z zabezpieczenia hipotecznego) 20 zł b) wykreślenie wpisu z dowodu rejestracyjnego 20 zł c) wycofanie cesji należności z tytułu ubezpieczenia 20 zł 17. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 50 zł 20 zł 14

15 III.3 POZOSTAŁE KREDYTY 1. Prowizja za udzielenie kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 3,5 % 2. Przyjęcie wniosku kredytowego Bez opłat 3. Spłata całości lub części kredytu Bez opłat 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 3 % min. 30 zł 5. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 20 zł Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) Wydanie promesy udzielenia kredytu Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji Klienta z kredytu 60 zł 0,5 % min. 50 zł 8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 9. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 30 zł Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu Wysyłanie monitu / każdorazowego upomnienia o spłatę kredytu, rat lub wezwanie do zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się od kredytobiorcy również za wysłanie upomnień do poręczycieli 12. Zezwolenie na : a) wykreślenie z hipoteki (zwolnienie z zabezpieczenia hipotecznego) 20 zł b) wykreślenie wpisu z dowodu rejestracyjnego 20 zł c) wycofanie cesji należności z tytułu ubezpieczenia 20 zł 13. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 50 zł 20 zł 15

16 IV. INNE USŁUGI IV.1 PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM IV.1.1 REALIZACJA (SKUP) PRZEKAZÓW (EKSPORTOWYCH) W OBROCIE DEIWZOWYM OTRZYMANYCH Z BANKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (W TYM ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE) 1. Przelew Sepa 14 zł 2. Przelew regulowany 18 zł 3. Polecenie wypłaty : polecenie wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN i SHA 0,1 % min. 20 zł max 100 zł - polecenie wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR Brak opłat Opłata Non-STP pobierana jest w sytuacji gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z punktem 3.1 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na pisemne zlecenie Klienta Uwaga: Opłat nie pobiera się jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku Odwołanie zlecenia z pkt. 5 Uwaga: Bank pobiera ponadto zryczałtowane opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz koszty banków trzecich) Zwrot nie podjętej kwoty przekazu Nie pobiera się żadnych opłat w przypadku zwrotu przelewu SEPA 30 zł 75 zł + koszty banków trzecich 20 zł + koszty banków trzecich 0,15 % min. 20 zł, max 100 zł 16

17 IV.1.2 REALIZACJA (SPRZEDAŻ) PRZEKAZÓW IMPORTOWYCH (WYSYŁANYCH) W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Przelew Sepa 14 zł 2. Przelew regulowany opłata podstawowa 25 zł 3. Przelew regulowany opłata dodatkowa za przelew: a) w trybie standardowym czyli z datą waluty spot Bez opłat b) w trybie przyspieszonym czyli z datą waluty jutro 70 zł c) w trybie pilnym czyli z datą waluty dziś 100 zł 4. Polecenie wypłaty opłata podstawowa 5. - z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN (prowizja pomniejsza kwotę przekazu) - z dyspozycją dotyczącą kosztów SHA i OUR Polecenie wypłaty opłata dodatkowa z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR za zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry - przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej - przy kwotach od 5000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej - przy kwotach od ,01 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 6. Polecenie wypłaty opłata dodatkowa za przelew: ,25 % min. 25 zł, max.250 zł 0,25 % min 25 zł, max.250 zł 50 zł 70 zł 100 zł a) w trybie standardowym czyli z datą waluty spot Bez opłat b) w trybie przyspieszonym czyli z datą waluty jutro 70 zł c) w trybie pilnym czyli z datą waluty dziś 100 zł Opłata Non-STP pobierana jest w sytuacji gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z punktem 3 (polecenie wypłaty opłata podstawowa) Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu wykonane na zlecenie Klienta Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 10. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 30 zł 75 zł + koszty banków trzecich 15 zł 75 zł + koszty banków trzecich 17

18 Przelew SEPA to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje tylko opcja kosztowa SHA - czyli koszty banku zleceniodawcy ponosi zleceniodawca a koszty banków pośredniczących i banku beneficjenta ponosi beneficjent czyli do opłacenia prowizji zobowiązany jest odbiorca przekazu) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku ) Przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje tylko opcja kosztowa SHA czyli koszty banku zleceniodawcy ponosi zleceniodawca a koszty banków pośredniczących i banku beneficjenta ponosi beneficjent czyli do opłacenia prowizji zobowiązany jest odbiorca przekazu) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). Może występować w trzech opcjach kosztowych tzn: z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN (czyli koszty banku zleceniodawcy, koszty banków pośredniczących i banku beneficjenta ponosi beneficjent czyli do opłacenia prowizji zobowiązany jest odbiorca przekazu), z dyspozycją dotyczącą kosztów SHA (czyli koszty banku zleceniodawcy ponosi zleceniodawca a koszty banków pośredniczących i banku beneficjenta ponosi beneficjent czyli do opłacenia prowizji zobowiązany jest odbiorca przekazu), z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR (czyli koszty banku zleceniodawcy, koszty banków pośredniczących i banku beneficjenta ponosi zleceniodawca czyli do opłacenia prowizji zobowiązany jest nadawca przekazu) 18

19 IV.1.3 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM Inkaso czeków Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę Zwrot czeku nieopłaconego przez płatnika opłata pobierana jest od podawcy czeku 45 zł 45 zł + koszty rzeczywiste IV.2 CZYNNOŚCI KASOWE I INNE USŁUGI 1. Wpłata gotówkowa za: energię elektryczną gaz telewizję kablową SATEL telefon TP SA MZK (Miejski Zakład Komunalny) w Leżajsku Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku PGK (Przeds. Gospodarki Komunalnej) Stare Miasto Park Wierzawice KRUS ZUS (za każdą składkę oddzielnie) US (Urząd Skarbowy) Pozostałe wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych Wypłaty z konta Zlecenia do wyplaty Uwaga: opłatę ponosi zlecający wypłatę lub pobierający gotówkę Wysłanie klientowi (dokonującemu wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach krajowych) informacji o błędnym numerze NRB odbiorcy lub o zwrocie przekazu z banku odbiorcy Uwaga: pomniejsza kwotę zwrotu 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 1 zł 2,90 zł 5 zł 5 zł 0,5 % min 2,90 zł 1 % min. 3 zł 3 zł 5. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 10 zł 6. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem BS Leżajsk 25 zł 19

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo