Klientów Indyw idualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klientów Indyw idualnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia r III zm. Uchwała nr 172/2011 z dnia r T AB E L A P R O W I Z J I I O P Ł AT Z A C Z Y N N O Ś Ć B AN K O W E D L A Klientów Indyw idualnych Lipiec

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Tabeli prowizji i opłat za czynności bankowe dla Klientów Indywidualnych zwanej dalej Tabelą dotyczy : osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności ( z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego ). 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości opłaty i prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej zaokrąglane są wg analogicznych zasad. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat na rachunki lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych,o ile Tabela nie przewiduje inaczej; - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce ; - wpłat na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym; - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 10. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Tabeli Zarząd Banku Spółdzielczego może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego. 11. Określone w niniejszej Tabeli prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy z innymi bankami i instytucjami ( np. Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Tabeli. 12. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP obowiązujący w dniu pobrania należności. 14. Opłaty i prowizje niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 15. Bank Spółdzielczy może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 2

3 ROZDZIAŁ I Rachunki bankowe w PLN L.p. Treść Treść Stawka prowizji lub opłaty 1. Za otwarcie rachunku wkładu oszczędnościowego lub oszczędnościowo rozliczeniowego 2. Opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego*: a) bez dostępu przez InternetBanking- miesięcznie b) z dostępem przez InternetBanking- miesięcznie 2,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty na rachunki wkładów oszczędnościowych lub bez prowizji oszczędnościowo- rozliczeniowych 4. Przelew dokonywany z rachunku ROR i a'vista ( za 1 sztukę ) a) papierowo b) przez internet c) papierowo - z rachunku, do którego została podpisana 0,75 zł 1,50 zł Umowa o świadczenie usługi Internet banking (dotyczy także składek ZUS) Uwaga :nie pobiera się opłaty od przelewów realizowanych na rachunki prowadzone w BS Skoczów i jego Oddziałach 5. Ustalenie salda wkładów oszczędnościowych klienta innego banku: w rozmowie telefonicznej lub użyciu fax- u 6. Obsługa książeczek oszczędnościowych i oszczędnościoworozliczeniowych a) wystawienie książeczki oszczędnościowej a vista 20,00 zł b) wystawienie książeczki terminowej c) wydanie pojedynczych blankietów czeków ROR za sztukę 1,00 zł d) umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 10,00 zł e) za przyjęcie zgłoszenia zastrzeżenia blankietów czekowych, książeczek oszczędnościowych, dokumentów tożsamości i rozesłanie zawiadomienia o zastrzeżeniu lub odwołaniu zastrzeżenia 7. Dokonywanie lub modyfikacja jednorazowych i stałych zleceń 1,50 zł z rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych (za każdą operację)-nie dotyczy spłat rat kredytów w BS Skoczów i jego Oddziałach oraz zleceń definiowanych za pośrednictwem systemu Internet Banking 8. Opłata za przelew elektroniczny składek ZUS ( za każdą 3,50 zł operację) z ROR złożony drogą papierową 9. Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku 1 w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 10. Opłata za korzystanie z systemu Internet Banking 11. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunku oszczędnościowym z tytułu zabezpieczenia umów zawartych przez posiadacza rachunku z innym bankiem 12. Wydanie na żądanie klienta: a) zaświadczenia o stanie rachunku bankowego b) zaświadczenia o numerze rachunku bankowego c) potwierdzenia wpływu na konto 13. Wydanie na żądanie klienta opinii o prowadzonym rachunku bankowym a) w trybie ekspresowym ( 1 dzień roboczy od daty wpływu prośby do banku) b) w trybie normalnym 1 8,00 zł 8,00 zł 30,00 zł 14. Sporządzenie odpisu dokumentu bankowego 15. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: Uwaga: historia może być sporządzona w formie wydruku komputerowego a) za każdy miesiąc roku bieżącego 3,00 zł max 20,00 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego max 30,00 zł za cały rok 16. Realizacja czeku gotówkowego /wpłata gotówki na rachunek/ wypłata gotówki z rachunku dokonana w ramach wzajemnej zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego dla Klientów Banków- Stron Porozumienia Zrzeszeniowego ( w ramach Grupy BPS) Uwaga: koszt potwierdzenia stanu środków na koncie osobistym dla transakcji na kwoty od 500 zł do 2500 zł, ustalany jest w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą 3

4 w Banku przyjmującym dyspozycję wypłaty 17. Wyciąg z konta bankowego : a) odbierany przez posiadacza rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku Spółdzielczego b) wysyłany przez Bank Spółdzielczy drogą pocztową ( listem zwykłym ) na terenie kraju : - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu za każdy wyciąg c) wysyłany em d) usługi SMS - do 7 komunikatów SMS - powyżej 7 komunikatów SMS za każdy następny 1,00 zł 0,20 zł e) Bankofon f) udzielanie informacji telefonicznej na hasło o wysokości salda 18. Efektywne Konto Oszczędnościowe EKO oraz EKO-bis: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku 2) wpłata gotówki na rachunek 3) wypłata z rachunku: a) gotówkowa dowodem wypłaty, b) bezgotówkowa poleceniem przelewu 4,00 zł Jedna wypłata w miesięcznym cyklu rozliczeniowym -. Każda kolejna wypłata w miesięcznym cyklu rozliczeniowym - 10,00 zł., nie dotyczy wypłat z tytułu założenia lokat terminowych w ramach kont tego samego klienta. 19. Wysłanie monitu do klienta w przypadku niespłacenia salda debetowego lub odsetek 20. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego z tytułu jej naruszenia 21. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu UWAGA! Opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 22. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku : a) o ustanowieniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem w dowolnym czasie b) o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem Uwaga: w przypadku rachunku EKO w walucie EUR lub USD opłata pobierana jest w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP obowiązujący w dniu pobrania opłaty 20,00 zł 30,00 zł (od każdej przekazywanej kwoty) * Opłaty nie pobiera się za m-c w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 10 dni kalendarzowych. 4

5 ROZDZI AŁ II Rachunki lokat terminowych w PLN i walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłaty na rachunek lokaty 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony w : a) w Banku Spółdzielczym w Skoczowie b) w innym banku krajowym 3,50 zł 5. Wypłata gotówki ROZDZI AŁ III Rachunki bankowe w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku walutowego - dla każdej waluty 2. Prowadzenie rachunku walutowego -dla każdej waluty 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie wymienialnej lub w PLN 4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego : - w walucie wymienialnej lub w PLN 5. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu 6. Wyciąg z rachunku bankowego 7. Udzielenia na hasło telefonicznej informacji 8. Likwidacja rachunku 5

6 ROZDZIAŁ IV Rachunek płatny na każde żądanie (a'vista) w złotych dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku-opłata miesięczna* 9,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek/ wypłata gotówki z rachunku 4. Przelew na rachunek: a) w Banku Spółdzielczym w Skoczowie b) w innym banku krajowym 5. Wydanie blankietów czekowych-za jeden blankiet 1,00 zł 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 2 7. Wyciąg z konta bankowego: a) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku Spółdzielczego prowadzącej rachunek b) wysyłany przez Bank Spółdzielczy drogą pocztową ( listem zwykłym) na terenie kraju: -raz w miesiącu -częściej niż raz w miesiącu-za każdy wyciąg c) wysyłany em 8. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów 10,00 zł 9. Likwidacja rachunku * Opłaty nie pobiera się za m-c w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 10 dni kalendarzowych. ROZDZI AŁ V Polecenia zapłaty 1. Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela, z rachunku a) prowadzonego w BS Skoczów b) prowadzonego w innym banku krajowym za każde polecenie 0,50 zł 2. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek: a) prowadzony w BS Skoczów b) prowadzony w innym banku krajowym za każde polecenie 0,50 zł 3. Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 3,00 zł 4. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 6

7 ROZDZIAŁ VI I. Karty płatnicze L.p. Rodzaj usług (czynność) Karty bankowe Stawka obowiązująca Visa Classic debetowa z mikroprocesorem Visa Electron* Visa Classic* 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie kart 3. Opłata miesięczna za posiadanie 2,50 zł 1,00 zl 3,00 zł karty od każdej wydanej karty do rachunku 4. Wydanie duplikatu karty Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu 10,00 zł 10,00 zł 20,00 zł złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach - 6,00 zł 10,00 zł sieci BZ WBK 24 Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany 6. Rozpatrzenie reklamacji 7. Zastrzeżenie karty na wniosek 2 Banku 8. Wypłata gotówki : a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku b) w pozostałych bankomatach w 4,00 zł kraju c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 6,00 zł 2% min. 10,00 zł d) poprzez usługę Visa cash back - ( wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej ) w Polsce e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA f) w kasie innego banku w kraju g) w kasie innego banku za granicą 2% od kwoty wypłaty min. 10,00 zł h) w placówkach Poczty Polskiej 2,00 zł 9. Sprawdzenie wysokości dostępnych 2,00 zł środków w bankomacie 10. Płatność kartą : a) w punktach handlowo usługowych w kraju b) w punktach handlowo usługowych za granicą c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min.3,00 zł 0,50% min. 4,00 zł 11. Przekazanie wydruku miesięcznego - - zestawienia transakcji 12. Generowanie zestawienia transakcji 3,00 zł na życzenie Posiadacza za okres przez niego wskazany 13. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 14. Powtórne generowanie i wysyłka 8,00 zł 7

8 PIN na wniosek Użytkownika 15. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 16. Odblokowanie PIN na wniosek Użytkownika 1 000,00 zł 6,00 zł * dotyczy kart wydanych do II. Karta bankomatowa BS Skoczów 1. Opłata miesięczna za użytkowanie karty ( od każdej wydanej karty 1,00 zł do rachunku ) 2. Wypłata gotówki w bankomatach BS Skoczów 3. Generowanie nowego nr PIN na wniosek posiadacza karty 3,00 zł III. Karty kredytowe Visa Classic** 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty : 1) pobierana w 1 roku użytkowania, po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi : a) co najmniej 6 600,00 zł b) mniej niż 6 600,00 zł Uwaga : obowiązuje dla umów zawieranych od dnia r. Visa Classic z mikroprocesorem 54,00 zł 2) pobierana od 2 roku użytkowania, miesięcznie ( w dniu generowania Zestawienia operacji ), jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym : a) co najmniej 600,00 zł b) mniej niż 600,00 zł 4,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych Uwaga : dotyczy płatności dokonywanych w kraju i zagranicą 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50 % min. nie dotyczy 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju 3,00% min. Uwaga : prowizja naliczana od kwoty wypłaty 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą min. 20,00 zł Uwaga : prowizja naliczana od kwoty wypłaty 12. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 13. Rozpatrzenie reklamacji 14. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji. 16. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty 3,00 zł za okres przez niego wskazany 17. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie ( max. ostatnie 10 transakcji ) w bankomatach świadczących taką usługę 18. Zmiana danych Użytkownika karty 19. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 20. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty 40,00 zł 40,00 zł* 21. Opłata za obsługę przekroczenia limitu karty kredytowej 30,00 zł *kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową ** dotyczy kart wydanych do

9 ROZDZI AŁ VII I. Kredyty gotówkowe i mieszkaniowe Kredyty 1. Udzielenie kredytu gotówkowego o zmiennej lub stałej stopie procentowej: 2. Udzielenie kredytu sezonowego: 3. Udzielenie kredytu w ROR: Prowizja: 1) Udzielenie lub odnowienie kredytu w ROR 2) Zwiększenie limitu od kwoty zwiększenia 4. Udzielenie kredytu mieszkaniowego: Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego -od kwoty wnioskowanego kredytu* a) do kwoty ,00 złotych b) powyżej kwoty ,00 złotych a) do kwoty ,00 złotych b) powyżej kwoty ,00 złotych 3,00 % 5,00 % 0,50 % nie mniej niż 10,-zł 0,50 % nie mniej niż 10,-zł 0,50 % 1,00 % 0,50 % 1,50 % 1,00 % 5. Udzielenie kredytu Tania gotówka : 2) dla pozostałych klientów 6. Udzielenie kredytu długoterminowego: 7. Udzielenie kredytu hipotecznego: Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego -od kwoty wnioskowanego kredytu* 8. Udzielenie kredytu: Potrzeby domowe : 9. Udzielenie kredytu Kredyt na 5 : 3,00 % 3,00 % 0,50 % 1,00 % 1,50 % 3,50 % 9

10 4,00 % 10. Udzielenie kredytu Bezpieczny kredyt : Prowizja od kwoty udzielonego kredytu 3,00 % 11. Udzielenie kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych : Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 1,50 % 12. Udzielenie kredytu konsolidacyjnego: Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego- od wnioskowanej kwoty kredytu* 3,00 % 0,50 % 1,00 % *Opłata pobierana w dniu złożenia wniosku II. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 1. Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek kredytobiorcy- za aneks 2. Opłata za zawarcie ugody z kredytobiorcą 3. Zezwolenie na przejęcie zadłużenia przez innego kredytobiorcę 1 % od przejmowanej kwoty nie mniej niż 30,00 zł 4. Wydanie promesy kredytowej 30,00 zł 5. Za sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę kredytu lub odsetek (od 20,00 zł każdego monitu wysłanego do kredytobiorcy lub poręczyciela) 6. Wypowiedzenie umowy o kredyt 30,00 zł 7. Sporządzenie wniosku do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności 20,00 zł 8. Wystawienie tytułu wykonawczego do komornika 20,00 zł 9. Za wydanie odpisu umowy kredytowej 20,00 zł 10. Za udzielenie bankowej informacji o obrotach i saldach na rachunkach klienta, w tym na rachunkach kredytowych oraz opinii o wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec Banku - na wniosek klienta 30,00 zł 11. Wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu 20,00 zł 12. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nie posiadaniu zadłużenia z tytułu kredytów 13. Zezwolenie na wykreślenie hipoteki, wykreślenie zastawu z 30,00 zł Sądowego Rejestru Zastawów, wykreślenie przewłaszczenia 14. Za sporządzenie monitu o przedłużenie ubezpieczenia 20,00 zł 15. W przypadku konieczności wyjazdu do dłużnika w razie nie terminowego spłacania kredytu 16. Opłata za sporządzenie i przekazanie informacji dla Banków za 70,00 zł wyjątkiem BS i Banku PKO BP S.A. o wierzytelnościach oraz obrotach i stanach r-ów bankowych w zakresie, w jakim informacje są niezbędne w związku z udzieleniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń 17. Spłata rat kredytu w placówkach Banku 18. Opłaty i prowizje za inne czynności nie wymienione w pkt.1-18 np. 30,00 zł wydanie opinii o kliencie 19. Zezwolenie na wykreślenie hipoteki wpisanej na rzecz upadłego Banku Spółdzielczego w Strumieniu 10

11 ROZDZI AŁ VIII Inne prowizje i opłaty bankowe 1. 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach a) do kwoty 500,00 zł b) powyżej 500,00 zł 2,50 zł 0,50 % 2) Wpłaty składek ZUS dokonywane bezpośrednio do kasy UWAGA!: Bank nie pobiera opłat od klientów za wpłaty do kas BS za mieszkanie do Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota 2. Wymiana banknotów i monet na inne nominały a) do 10 szt. banknotów lub monet b) od szt. banknotów lub monet 2,00 zł c) powyżej 100 szt. banknotów lub monet 0,5% o d kwoty nie mniej niż 3. Za usługi nietypowe i inne nie wymienione w niniejszej tabeli 4. Realizacja zleceń systemem SORBNET Do kwoty ,- zł 30,-zł powyżej kwoty ,- zł 20 zł 5. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków 1 płatniczych za granicę 6. Opłaty za depozyty wartościowe i rzeczowe: 10,00 zł przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za każdy depozyt 7. Przechowywanie depozytu miesięcznie za każdy depozyt 10,00 zł 8. Opłata za świadczone usługi na rzecz : a) DIALOGU 1,00 zł b) Telekomunikacji Polska 1,00 zł ROZDZIAŁ IX Rozliczenia dewizowe PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM A. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym (1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno- rentowe 1. Przelewy SEPA (2) 1 2. Przelewy regulowane (3) 20,00 zł 3. Polecenia wypłaty (4) - do kwoty ,- PLN lub równowartość w walucie 20,00 zł - powyżej kwoty ,- PLN lub równowartość w walucie 4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 5. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A. lub BS B. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1. Przelewy SEPA 1 2. Przelewy regulowane 30,00 zł 3. Polecenia wypłaty : - do kwoty ,- PLN lub równowartość w walucie 100,00 zł + koszty banków trzecich 20,00 zł - powyżej kwoty ,- PLN lub równowartość w walucie Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.9, w przypadku opcji kosztowej OUR 11

12 4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 6. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 6.1 i 6.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: - z datą waluty dziś - z datą waluty jutro 10,00 zł 1 100,00 zł 6.2. W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty jutro 100,00 zł 7. Zmiany/korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej 100,00 zł + koszty banków trzecich 20,00 zł 9. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od 7 poleceń wypłaty C. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 100,00 zł + koszty banków trzecich D. Za pozostałe czynności związane z obsługą dewizową, nie uwzględnione w tabeli 100,00 zł (1) Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. (2) Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej (3) Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. (4) Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). Zarząd Banku Spółdzielczego w Skoczowie 12

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

Klientów Instytu cjonalnych

Klientów Instytu cjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r T AB

Bardziej szczegółowo

Klientów Instytucjonalnyc h

Klientów Instytucjonalnyc h Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. T AB E L A P R O W I Z J I I O P Ł AT Z A C Z Y N N O Ś

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski 11.10. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/3/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity Kałuszyn, październik 2012 r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kałuszynie z dnia 19.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo