Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona"

Transkrypt

1 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach wytwarza dmuchane zabawki plażowe. Jest podatnikiem VAT. Dane dotyczące wynagrodzeń przedstawia tablica: Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie brutto Premie Dodatek stażowy 1. Jan Dmuchawiec pracownik fizyczny zł 200 zł 2. Zdzisław Napompowany pracownik fizyczny zł 200 zł 3. Czesław Wiatrak brygadzista zł 4. Anna Niezastąpiona sekretarka zł 100 zł 5. Stanisław Naczelny prezes zł 500 zł RAZEM zł 400 zł 600 zł W styczniu 200X wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1) Wypłacono zaliczkę na wynagrodzenie pracowników (Kw) zł 2) Naliczono wynagrodzenia pracowników zgodnie z listą płac (PK) a) wynagrodzenia brutto zł b) premia za wydajność zł c) podatek stażowy zł Potrącenia obowiązkowe z listy płac: a) składki ZUS na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) płacone przez pracownika zł b) składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 775 zł c) składka na ubezpieczenie zdrowotne niepodlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 50 zł d) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych pomniejszona o składkę na ubezpieczenie zdrowotne 750 zł Potrącenia dobrowolne z listy płac: e) kasa zapomogowo-pożyczkowa zł f) nierozliczona zaliczka za podróż służbową p. Cz. Wiatraka zł g) ubezpieczenie na życie w PZU S.A zł h) alimenty (p. J. Pokrzywdzona) zł i) Zakładowy Klub Abstynenta PYFKO zł 3) Rozdzielnik wynagrodzeń brutto (PK). Rozliczono wynagrodzenia w ciężar : a) kosztów działalności podstawowej zł b) kosztów zarządu zł 4) Naliczono i zaksięgowano składki na ubezpieczenie społeczne w części obciążającej pracodawcę (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dla uproszczenia 20% od wynagrodzeń brutto) zł 5) Rozliczono koszt rodzajowy związany ze składkami ZUS obciążającymi pracodawcę obciążający (PK): a) koszty działalności podstawowej zł b) koszty zarządu zł 6) Według wyciągu bankowego (WB): a) przekazano środki na ROR y pracowników (wypłata) zł b) uregulowano zobowiązania wobec ZUS zł c) uregulowano zobowiązania wobec urzędu skarbowego zł d) uregulowano zobowiązania wobec PZU S.A zł e) uregulowano zobowiązania wobec kasy zapomogowo pożyczkowej zł f) wypłacono alimenty pani J. Pokrzywdzonej zł 7) Wystawiono fakturę VAT za sprzedane zabawki dmuchane: a) wartość netto sprzedanych produktów zł b) podatek VAT 22% zł c) razem zł

2 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 2 2 8) Odbiorca J. Balon uregulował należności wekslem o terminie wykupu 1 miesiąc. Suma wekslowa zł. Dyskonto zawarte w sumie weksla 800 zł. 9) Pracownik zarządu Stanisław Naczelny pobrał z kasy zaliczkę na podróż służbową (Kw) zł 10) Pracownik rozliczył się z pobranej zaliczki. Koszty podróży służbowej według rachunków zł a) Rozliczono koszt rodzajowy (PK) zł b) Pracownik zwrócił do kasy niewykorzystaną część zaliczki (Kp)...50 zł 11) Naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za kolejne 12 miesięcy w 200 X roku zł 12) Rozliczono koszty ZFŚS obciążające styczeń: a. w ciężar kosztów działalności podstawowej...168,75 zł b. w ciężar kosztów zarządu...143,75 zł Zadanie 1.2 (Ewidencja rozrachunków) Rejestr faktur za grudzień 200x roku w firmie TRANSPORT (Produkcja handel usługi) Sp. z o. o. przedstawiają tabele: Faktury zakupu: Lp. Opis Wartość netto Stawka podatku VAT Podatek VAT Wartość brutto 1. Zakup maszyny produkcyjnej zł 22 % zł zł 2. Zakup towarów handlowych zł 22 % zł zł 3. Montaż maszyny produkcyjnej zł 22 % 264 zł zł 4. Zakup materiałów produkcyjnych zł 22 % 660 zł zł Likwidacja budynku zniszczonego wskutek powodzi 5. Faktury sprzedaży Lp. Opis Wartość netto 500 zł 22 % 110 zł 610 zł Stawka podatku VAT Podatek VAT Wartość brutto 1. Sprzedaż towarów zł 22 % zł zł 2. Sprzedaż zbędnej maszyny produkcyjnej zł 22 % 297 zł zł 3. Sprzedaż produktów gotowych zł 22 % 1760 zł zł 4. Sprzedaż zbędnych materiałów zł 22 % 440 zł zł 5. Sprzedaż usługi transportowej zł 22% zł zł Polecenia do wykonania: a) sformułować operacje gospodarcze, przyjmując założenie, że niezbędne salda znajdują się na kontach, maszyna została przyjęta do użytkowania (OT) a materiały i towary zostały przyjęte do magazynu (Pz). Wystawiono również odpowiednie dokumenty potwierdzające wydanie środków trwałych (PT) oraz materiałów i towarów (Wz) b) zaksięgować operacje gospodarcze i ustalić stan należności i zobowiązań Zadanie 1.3 (Ewidencja rozrachunków) W grudniu 200X w firmie usługowej BOYS Spółka z o. o. wystąpiły następujące operacje gospodarcze: Lp. Dowód księgowy Treść Kwota w zł 1. PK Otrzymano czek rozrachunkowy, na pokrycie należności z tytułu faktury wystawionej 500 zł w ubiegłym miesiącu 2. Fa VAT Otrzymano fakturę za zużytą energię w budynku administracji: a) wartość zużytej energii b) podatek VAT 22% c) razem do zapłaty d) przeniesiono koszt rodzajowy 200 zł 44 zł 244 zł 244 zł

3 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Fa VAT Wystawiono fakturę (termin płatności 21 dni) za sprzedane usługi odbiorcy M: a) wartość usług b) podatek VAT 22% c) razem 4. PK W wyniku analizy kont rozrachunków stwierdzono: a) przedawnione należności od odbiorców 5. Fa VAT korekta b) przedawnione zobowiązania wobec dostawców Odbiorca M odmówił uregulowania należności. Ze względu na wykryte usterki zażądał zmniejszenia ceny o 20%. Wystawiono fakturę korygującą: a) wartość sprzedaży netto (20% x 800 zł) b) należny podatek VAT (20% x 176 zł) c) zmniejszono wartość należności 6. WB Otrzymano wyciąg bankowy, według którego: a) bank zrealizował czek rozrachunkowy b) spłacono zobowiązanie wobec elektrowni c) bank pobrał opłatę za prowadzenie konta (KR) d) otrzymano kredyt bankowy e) bank pobrał prowizję za udzielenie kredytu f) wpłacono wadium za udział w przetargu 7. PK Odbiorca M uregulował należność wekslem: a) suma wekslowa b) dyskonto 8. WB, Fa VAT Odbiorca XXX wpłacił zaliczkę na wykonanie usługi w przyszłym miesiącu: a) kwota zaliczki (stanowi 20% wartości usługi) b) podatek VAT należny 9. PK Dokonano odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu usług, wykonanych w poprzednich miesiącach (odbiorca ogłosił upadłość) 10. FA VAT Sprzedano firmie ZŁOMEX zbędne materiały. a) wartość netto b) podatek VAT c) razem 800 zł 176 zł 976 zł 600 zł 500 zł 160 zł 35,2 zł 195,2 zł 500 zł 244 zł 60 zł zł 20 zł 500 zł 800 zł... zł zł 220 zł 500 zł 300 zł 66 zł 366 zł 11. RK Zgodnie z raportem kasowym przekazano utarg do banku do banku zł Zadanie 1.4 (Ewidencja należności dochodzonych na drodze sądowej) Firma SŁONECZKO spółka z o. o. w Kołobrzegu wytwarza parasole plażowe. Wybrane konta wykazują następujące salda: 100 Kasa zł 200 Rozrachunki z odbiorcami zł Saldo konta 200 Rozrachunki z odbiorcami wyraża należność od odbiorcy Michała Szkodnika. W grudniu 200X roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 13) wysłano odbiorcy Michałowi Szkodnikowi wezwanie do zapłaty. Kontrahent odmówił uregulowania należności. Skierowano sprawę do sądu (PK) zł 14) utworzono odpis aktualizujący należność sporną (PK) zł 15) opłacono koszty postępowania sądowego (Kw) 100 zł 16) sąd wydał prawomocny wyrok nakazujący odbiorcy zwrot należności wraz z kosztami postępowania sądowego (PK) zł 17) odbiorca Michał Szkodnik uregulował należność przelewem (WB) zł Temat 2: Ewidencja materiałów Zadanie 2.1 (Ewidencja materiałów weg cen zakupu odchylenia debetowe) Spółka Debecik wycenia materiały wg stałych cen ewidencyjnych na poziomie cen zakupu. 1. Otrzymano fakturę VAT: a) wartość netto materiałów zł b) koszty transportu zł

4 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 4 4 c) opakowania bezzwrotne zł d) VAT zł e) razem zł 2. Pz- przyjęto materiały do magazynu zł a) rozliczono fakturę VAT Wydano materiały do zużycia (Rw) zł b) koszty działalności podstawowej zł c) koszty zarządu zł 4. Ustalono i rozliczono odchylenia przypadające na zużyte materiały Ustalono koszty zakupu przypadające na zużyte materiały... Zadanie 2.2 (Ewidencja materiałów wg cen zakupu odchylenia kredytowe) Spółka OOCEM wycenia materiały wg stałych cen ewidencyjnych, ustalonych na poziomie cen zakupu. W bieżącym okresie wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1. Otrzymano fakturę za zakupione materiały: a. wartość netto zł b. transport zł c. podatek VAT 22 % zł d. razem zł 2. Pz- przyjęto do magazynu materiały zł a. rozliczono VAT Wydano materiały do zużycia (Rw) zł a. rozliczono koszty zakupu... b. koszty działalności podstawowej zł c. koszty zarządu zł 4. Sprzedano zbędne materiały zł a. cena sprzedaży zł +VAT 5. Ustalono odchylenia przypadające na materiały: a. zużyte..... b. sprzedane Rozliczono koszty zakupu przypadające na produkty: a. zużyte..... b. sprzedane..... Zadanie 2.3 (Rozwinięta ewidencja materiałów) Spółka akcyjna Weda ewidencjonuje materiały wg stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen zakupu. Koszty związane z zakupem rozlicza w czasie proporcjonalnie do rozchodu materiałów. Stany na wybranych kontach na początek okresu były następujące: Materiały zł Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Dt) zł Rozliczenia międzyokresowe kosztów (koszty zakupu) zł W bieżącym okresie wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1. Przyjęto materiały od dostawcy X wg dowodu Pz zł 2. Otrzymano fakturę od dostawcy X: a) wartość materiałów w cenie zakupu zł b) koszt transportu zł c) wartość materiałów w cenie nabycia zł d) podatek VAT 22 % zł e) razem do zapłaty zł 3. Rozliczono dostawę materiałów od dostawcy X: a) zaksięgowano i przeniesiono koszty transportu... b) zaksięgowano naliczony podatek VAT... c) zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów Otrzymano fakturę za materiały z importu: a) wartość materiałów: euro x 3,6 zł/euro zł 5. Przyjęto dostawę materiałów importowanych (Pz) zł 6. Urząd celny naliczył:

5 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 5 5 a) cło zł b) podatek importowy zł c) podatek od towarów i usług zł 7. Rozliczono dostawę materiałów importowanych: a) zaksięgowano naliczony podatek VAT zł b) zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych zł 8. Wydano materiały (dowody Rw): a) do zużycia w produkcji podstawowej zł b) na potrzeby budowy środków trwałych zł 9. Wystawiono fakturę za sprzedane materiały: a) wartość materiałów w cenie sprzedaży netto zł b) podatek VAT 22 % zł c) razem do zapłaty zł 10. Wydano sprzedane materiały wg Wz zł 11. Stwierdzono niedobór materiałów zł 12. Za spowodowany niedobór obciążono magazyniera, który wyraził pisemną zgodę na jego pokrycie w cenie nabycia zł 13. Rozliczono odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na: a) materiały zużyte w produkcji podstawowej... b) materiały wydane na potrzeby budowy środków trwałych... c) materiały sprzedane... d) materiały stanowiące niedobór Rozliczono koszty zakupu przypadające na: a) materiały zużyte w produkcji podstawowej... b) materiały wydane na potrzeby budowy środków trwałych... c) materiały sprzedane... d) materiały stanowiące niedobór... Na podstawie powyższych danych otworzyć konta i zaksięgować operacje gospodarcze oraz ustalić wycenę materiałów na potrzeby bilansu. Zadanie 2.4 (Wycena rozchodu materiałów) Przedsiębiorstwo budowlane BLOCKER spółka z o. o. wycenia materiały według rzeczywistych cen zakupu. W dniu 1 września 200X w magazynie znajdowało się 500 bloczków betonowych, których koszt wytworzenia wynosił 8,5 zł/szt.we wrześniu 200X roku miały miejsce trzy dostawy materiałów do magazynu. Niezbędne dane o zawiera poniższa tablica: Lp. Nr dokumentu Data Cena jednostkowa (w zł/szt.) Ilość (w szt.) Wartość (w zł) 1 Pz nr 1/09/200X zł/szt szt zł 2 Pz nr 2/09/200X ,5 zł/szt. 500 szt zł 3 Pz nr 3/09/200X zł/szt. 800 szt zł Sprzedane produkty gotowe wydano odbiorcom według następujących dokumentów: Lp. Nr dokumentu Data Ilość (w szt.) 1 Wz nr 1/09/200X szt. 2 Wz nr 2/09/200X szt. 3 Wz nr 3/09/200X szt. Dokonać wyceny rozchodu materiałów, jeżeli ich rozchody są wyceniane według metody: FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło), LIFO (ostatnie weszło pierwsze wyszło) AVCO cen przeciętnych. Temat 3: Ewidencja produktów gotowych Zadanie 3.1 (Ewidencja produktów gotowych odchylenia od cen ewidencyjnych)

6 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 6 6 Koszty produkcji wyrobów wynoszą zł, natomiast planowany koszt wytworzenia wyrobów gotowych zł. Należy ustalić odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych (produkcja w toku nie występuje) Przedsiębiorstwo sprzedało wyroby gotowe na kwotę zł, wycenione wg planowanego kosztu i wystawiło dowód Wz. Należy obliczyć i zaksięgować, jaka kwota odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów przypada na sprzedane wyroby gotowe. Zadanie 3.2 (Ewidencja produktów gotowych odchylenia od cen ewidencyjnych) Firma produkcyjna STRONGER zajmuje się wytwarzaniem policyjnych pałek wychowawczych typu AUA-1. Produkty gotowe są ewidencjonowane według stałych cen ewidencyjnych, ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia, który wynosi 25 zł/szt. Cena sprzedaży wynosi 30 zł/szt. Na dzień 31 grudnia 200X roku na wybranych kontach występowały następujące salda: 501 Koszty działalności podstawowej produkcyjnej zł W grudniu 200X miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1) Przyjęto do magazynu 500 szt. pałek według planowanego kosztu wytworzenia (Pw) zł 2) Po przeprowadzeniu kalkulacji przeksięgowano rzeczywisty koszt wytworzenia produktów gotowych. Produkcja w toku nie występuje (PK) zł 3) Zaksięgowano odchylenia od stałych cen ewidencyjnych produktów gotowych (PK) zł 4) Wystawiono fakturę VAT za sprzedane 250 szt. pałek dla firmy ochroniarskiej UŁOMEK S.A., według której: a) wartość netto sprzedanych produktów zł b) podatek VAT należny (22%) zł c) razem zł 5) Wydano odbiorcy sprzedane produkty gotowe (Wz) zł 6) W wyniku niespodziewanego pożaru magazynu spaleniu uległo 50 pałek (PK) zł 7) rozliczono odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych, przypadające na produkty (PK): a) sprzedane, b) zniszczone w wyniku pożaru. Zadanie 3.3 (Ewidencja produktów gotowych odchylenia od cen ewidencyjnych) Spółka z o.o. BRUM (podatnik VAT) produkuje wózki dla dzieci. W magazynie posiada zapas 200 sztuk wózków. Planowany koszt wytworzenia 1 szt. produktu wynosi zł. Odchylenia kredytowe od kosztu planowanego (dla 200 sztuk) wynoszą zł. W bieżącym okresie wydano z magazynu 120 sztuk produktów (Wz) i wystawiono fakturę za sprzedane odbiorcom produkty. Cena sprzedaży 1 sztuki wynosi zł, a stawka podatku VAT 22%. W celu ustalenia zapasu końcowego produktów gotowych według rzeczywistego kosztu wytworzenia dokonano rozliczenia odchyleń od cen ewidencyjnych produktów (PK). Na podstawie danych: a) ułożyć treść operacji gospodarczych, b) dokonać niezbędnych księgowań. Temat 4: Rozliczenia międzyokresowe kosztów Zadanie 4.1 (Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów) W styczniu 200X w spółce z o. o. NIEDZIELA miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1 Naliczono roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł 2. Przeksięgowano ratę odpisu przypadająca na styczeń (odpis dotyczy w połowie pracowników bezpośrednio produkcyjnych a w połowie pracowników administracji)......

7 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Zapłacono przelewem za ubezpieczenie samochodów prezesa za I półrocze (WB)6 000 zł 4. Zaksięgowano ratę ubezpieczenia przypadającą na styczeń Otrzymano fakturę od firmy kolporterskiej za prenumeratę czasopism za 3 miesiące z góry zł 6. Zaksięgowano koszty prenumeraty przypadające na styczeń Otrzymano w drodze darowizny zestaw komputerowy(ot) zł Zaksięguj powyższe operacje gospodarcze zakładając, że na kontach znajdują się niezbędne salda początkowe (oznaczyć X). Zadanie 4.2 (Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów) Zaksięguj operacje gospodarcze zaistniałe w spółce EREMKA w okresie od stycznia do lipca wiedząc, że: 1. W miesiącu styczniu rozpoczęto tworzenie rezerwy (bierne rozliczenia międzyokresowe) na przewidywany remont maszyn używanych w wydziale podstawowym (6 000 zł), który przewidywany jest na lipiec (ostatnia rata w czerwcu). 2. Zaksięgowano bierne RMK za luty, marzec i kwiecień. 3. W styczniu zapłacono przelewem składkę ubezpieczenia OC za samochód prezesa za I półrocze w wysokości 1200zł. 4. W marcu zaciągnięto 12 miesięczny kredyt w Banku DO UPADŁOŚCI na kwotę 3 000zł. Bank potrącił z góry należne odsetki w wysokości 240 złotych. a) zaksięgowano odsetki przypadające na bieżący miesiąc. 5. Na początku kwietnia otrzymano fakturę za maszyn. Fa zł + 22% VAT (spółka jest podatnikiem VAT). Dokonano odpowiednich księgowań. Zadanie 4.3 (Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów) Salda na wybranych kontach w firmie RMK cafe w listopadzie były następujące: Rachunki bankowe Rozliczenia międzyokresowe kosztów (Wn) (Ma) W skład rozliczeń międzyokresowych kosztów wchodzą: a) opłacona z góry za cały rok prenumerata czasopism b) opłacony za okres II półrocza podatek od nieruchomości c) rezerwa utworzona na remont maszyny produkcyjnej, który ma zostać przeprowadzony w końcu roku, planowany koszt remontu wynosi zł. Otwórz podane konta i zaksięguj następujące operacje: 1 Opłacono przelewem czynsz za budynek biurowy za okres II miesięcy Wystawiono PK dotyczące zaliczenia do kosztów miesiąca listopada: a) prenumeraty b) podatku od nieruchomości c) raty czynszu 3. Zaksięgowano rezerwę na planowane koszty remontu za miesiąc listopad Wystawiono PK dotyczące zaliczenia do kosztów miesiąca grudnia: a) prenumeraty b) podatku od nieruchomości c) raty czynszu 5. Otrzymano fakturę za przeprowadzony remont maszyny, na który tworzona była rezerwa. Koszty remontu zgodnie z fakturą: a) wartość usługi b) podatek VAT 22% Rozliczono rzeczywisty koszt remontu z utworzoną rezerwą (PK) Zadanie 4.4 (Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów) W prywatnej ciastkarni na dzień X saldo konta 6 Rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikało z następujących kosztów rozliczanych w czasie: Wn prenumerata Gazety Prawnej opłacona z góry za II kwartał 200X roku (900 zł) zł

8 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 8 8 Ma rezerwa na koszt trwającego remontu maszyn produkcyjnych, który zakończy się w maju 200X zł Miesięczna kwota odpisu wynosi 500 zł, a planowany koszt zł. Saldo konta 5 - Koszty działalności podstawowej wyraża kwotę utworzonej rezerwy na koszty remontu maszyny produkcyjnej zł Otwórz konta, zaksięguj następujące operacje oraz wpisz salda początkowe na odpowiednie konta: 1 (WB) Opłacono przelewem czynsz za budynek biurowy za II kwartał zł 2. Wystawiono PK dotyczące zaliczenia do kosztów miesiąca kwietnia: a) prenumeraty... zł b) raty czynszu... zł 3. Zaksięgowano rezerwę na koszty remontu za kwiecień 500 zł 4. Wystawiono PK dotyczące zaliczenia do kosztów maja: a) prenumeraty... zł b) raty czynszu... zł 5. Zaksięgowano rezerwę na koszty remontu za maj 500 zł 6. Otrzymano fakturę za przeprowadzony remont maszyny, na który była tworzona rezerwa. Koszty remontu zgodnie z fakturą: a) wartość usługi zł b) podatek VAT 22% zł c) razem zł 7. Rozliczono rzeczywisty koszt remontu z utworzoną rezerwą (PK)... zł Temat 5: Powtórzenie wiadomości Zadanie 5.1 (Zadanie całościowe - ewidencja) Przedsiębiorstwo produkcyjne BOCHEN Spółka z o. o. zwykle wytwarza bułki zwykłe i niezwykłe. Przedsiębiorstwo jest podatnikiem podatku VAT. Zakładając, że na wybranych kontach znajdują się odpowiednie salda początkowe (oznaczyć X) dokonaj księgowań operacji gospodarczych, które miały miejsce w styczniu 200X roku: 1. Zestawienie dowodów Rw wydano materiały do zużycia: a. w wydziale produkcyjnym b. na potrzeby ogólnego zarządu Przekazano w formie aportu środek trwały: a. wartość brutto b. dotychczasowe umorzenie c. wartość rynkowa Zakupiono akcje spółki Przyszłość S.A. (WB) a. cena zakupu b. prowizja maklera Zgodnie z planem amortyzacji obliczono i zaksięgowano miesięczny odpis amortyzacyjny samochodu służbowego prezesa (MB W 210). Wartość początkowa środka trwałego wynosi , dotychczasowe umorzenie Roczna stawka amortyzacji wynosi 20%. Współczynnik podwyższający 2. Metoda liniowa PK Lista plac brutto: a. wynagrodzenie brutto ze stosunku pracy b. premie uznaniowe c. wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło d. składki na ubezpieczenie społeczne ZUS (emerytalne, rentowe i chorobowe)5 000 e. zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych PK Rozdzielnik wynagrodzeń: a. pracownicy bezpośrednio produkcyjni

9 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 9 9 b. pracownicy administracji OT - Otrzymano w drodze darowizny 3 miesięczne obligacje Skarbu Państwa Sprzedano odbiorcy Delikwent Spółka z o. o. maszynę produkcyjną (Fa VAT) a. cena sprzedaży netto b. podatek VAT 22% c. RAZEM Otrzymano czek rozrachunkowy od spółki Delikwent S.A. na całą kwotę należności Wystawiono weksel własny na pokrycie zobowiązań wobec dostawców. Suma wekslowa wynosi 5 500, kwota zobowiązania Faktura VAT. Sprzedano materiały: a. Cena sprzedaży netto b. Podatek VAT należny c. RAZEM Wydano sprzedane materiały (Wz) Otrzymano kredyt bankowy w wysokości zł na 6 miesięcy. a. bank potrącił z góry należne odsetki b. na rachunek bankowy wpłynęło (WB) Otrzymano i rozliczono fakturę za hamownię silnikową wymagającą montażu: a. wartość netto b. podatek VAT c. razem Otrzymano rachunek za montaż hamowni silnikowej OT przyjęto hamownię do użytkowania Otrzymano fakturę za zakup samochodu osobowego: a. wartość netto b. podatek VAT c. razem LT zlikwidowano zbędny garaż. Na jego miejscu zbudowany zostanie nowy magazyn: a. wartość początkowa b. dotychczasowe umorzenie c. wartość netto Otrzymano fakturę za likwidację garażu: a. wartość netto b. podatek VAT c. razem Zlikwidowano samochód ciężarowy (całkowicie zużyty), który był przedmiotem aktualizacji wyceny: a. wartość początkowa b. dotychczasowe umorzenie c. wynik z przeszacowania (PK) Lista płac brutto: a. wynagrodzenie brutto POTRĄCENIA: b. składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe c. zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych d. składka na dobrowolne ubezpieczenie na życie...30 e. rata należności z tytułu niedoboru...50 f. do wypłaty (PK) Rozdzielnik wynagrodzeń brutto: a. wynagrodzenia pracowników bezpośrednio produkcyjnych b. wynagrodzenia pracowników zarządu (WB) Przelano wynagrodzenia na ROR-y pracowników Naliczono i zaksięgowano składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dla uproszczenia 20%) Rozliczono koszt rodzajowy (PK)

10 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Według wyciągu bankowego: a. opłacono podatek rolny za bieżący miesiąc b. rozliczono koszt rodzajowy (PK) c. potracono odsetki od kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego w związku z budową nowego magazynu d. otwarto akredytywę dla dostawcy e. przelano środki z rachunku bieżącego na wyżej oprocentowane rachunki terminowe (6 miesięczne) f. wpłynęły środki pieniężne znajdujące się uprzednio w drodze Dokonaj niezbędnych księgowań do obliczenia wyniku finansowego (wariant kalkulacyjny). Napisz ZYSK lub STRATA obok salda końcowego. Zadanie 5.2 (Zadanie całościowe - dekretacja) Podaj właściwą dekretację poniższych operacji gospodarczych, które miały miejsce w styczniu Proszę stosować nazwy kont z zakładowego planu kont (proszę nie wpisywać numerów kont) DOKU- Lp Treść Wn Ma MENT 1. PK Lista płac brutto, potrącenia: składki na ubezpieczenie społeczne (e,r,ch) i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 2. PK Rozdzielnik wynagrodzeń. Płace brutto obciążające koszty działalności podstawowej i koszty zarządu 3. PK Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne (e,r.w), Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, obciążający koszty działalności podstawowej i administrację 4. RK Przekazano środki pieniężne z kasy na rachunek bankowy. 5. PK Wystawiono weksel własny na pokrycie zobowiązań wobec dostawcy A 6. WB Bank potrącił odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na trwającą budowę hali targowej 7. R-k Otrzymano rachunek za likwidację budynku biurowego 8. Rw Wydano materiały do zużycia w produkcji podstawowej 9. Fa VAT Wystawiono fakturę za sprzedane towary odbiorcy DRESIK 10. PK Odbiorca DRESIK odmówił uregulo-

11 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona wania należności. Skierowano sprawę do sądu 11. Fa VAT Otrzymano fakturę za transport maszyny produkcyjnej 12. PK Zaksięgowano debetowe odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów, wydanych do zużycia w produkcji podstawowej oraz w administracji 13. PK Rozliczono koszty zakupu obciążające działalność podstawową i koszty zarządu 14. Fa VAT KP Otrzymano gotówką zaliczkę na poczet dostawy produktów. Wystawiono fakturę VAT 15. PK Utworzono rezerwę na koszty remontu, który zakończy się w grudniu 16. PK Opłacono z góry koszty ubezpieczenia samochodu ciężarowego. Rozliczono koszty obciążające bieżący miesiąc 17. KW Wypłacono pracownikom zaliczkę na wynagrodzenia 18. WB Otrzymano wyciąg bankowy informujący o wpływie środków pieniężnych w drodze 19. WB Otwarto akredytywę dla dostawcy 20. PK Odpisano nieściągalne należności, na które wcześniej utworzono odpis aktualizujący 21. PK Odpisano nieściągalne należności, na które wcześniej nie utworzono odpisów aktualizujących 22. PK Utworzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za bieżący rok 23. PK Rozliczono koszty ZFŚS na bieżący miesiąc dla pracowników zarządu i bezpośrednioprodukcyjnych Zadanie 5.3 (Zadanie całościowe - zgadywanka) Podaj treść operacji gospodarczych, które zostały następująco zaksięgowane na kontach. Jaki dokument stanowił podstawę takiego zapisu? Rozrachunki z odbiorcami Inne środki pieniężne Sp) X (1 1) Rozliczenie zakupu OOCEMat X Y 2) (

12 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Towary Straty nadzwyczajne Sp) X (3 3) Rachunki bankowe Inne środki pieniężne Sp) X (4 4) Koszty zarządu Koszt sprzedanych produktów X) (5 X) 5) Zadanie 5.4 (TEST) wielokrotny wybór- co najmniej jedna odpowiedź jest poprawna Rozwiąż poniższy test. Odpowiedzi wpisz do tabeli 1. Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: a) są dodatkowym, oprócz wynagrodzeń brutto, kosztem pracodawcy b) są księgowane Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, Ma Rozrachunki z ZUS c) nie są obowiązkowe, d) zmniejszają kwotę do wypłaty dla pracownika 2. Obroty debetowe i kredytowe konta aktywnego: a) muszą być równe, b) zawsze są większe obroty debetowe, c) obroty debetowe są większe lub równe. d) zawsze są większe obroty kredytowe, 3. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych sporządza się za okresy: a) kwartalne, b) miesięczne, c) roczne d) sprawozdawcze. 4. Konto Rozliczenie zakupu może wykazywać saldo: a) debetowe Dostawy niefakturowane b) debetowe Dostawy w drodze c) kredytowe Dostawy niefakturowane d) kredytowe Dostawy w drodze 5. Które z wymienionych operacji nie podlegają księgowaniu: a) wysłano zamówienie na materiały, b) zakupiono za gotówkę materiały, c) oddano w dzierżawę środek trwały, d) wypłacono pracownikom wynagrodzenia, 6. Akredytywa: a) jest formą kredytu kupieckiego b) służy do rozliczeń między kontrahentami, najczęściej w handlu zagranicznym, c) polega na zablokowaniu części środków na rachunku bankowym do czasu realizacji transakcji, 7. Które z wymienionych kont są kontami kosztów według miejsc ich powstawania: a) koszty działalności pomocniczej, b) koszty zarządu, c) koszty finansowe, d) koszty działalności podstawowej. 8. Zasada memoriałowa nakazuje: a) ujmowanie kosztów i przychodów w okresach, których dotyczą, b) ujmowanie przychodów i kosztów w okresach, w których następują wpływy lub wydatki środków pieniężnych, c) ujmowanie przychodów i kosztów w okresach podanych w zakładowym planie kont. 9. Wartość początkowa środków trwałych jest określana jako: a) cena zakupu w wypadku zakupu środka trwałego, b) cena nabycia w wypadku zakupu środka trwałego, c) wartość godziwa w wypadku otrzymania środka trwałego w drodze darowizny, d) koszt wytworzenia dla środków trwałych budowanych we własnym zakresie,

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12 KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY Wprowadzenie Niniejsze opracowanie metodyczne przedstawia propozycje zadań przygotowujących do pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec i zawiera: -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok Vademecum księgowego Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok Zestawienie zmian w kapitale własnym jest jednym z elementów sprawozdania finansowego, którego wzór określa załącznik do

Bardziej szczegółowo