Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona"

Transkrypt

1 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach wytwarza dmuchane zabawki plażowe. Jest podatnikiem VAT. Dane dotyczące wynagrodzeń przedstawia tablica: Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie brutto Premie Dodatek stażowy 1. Jan Dmuchawiec pracownik fizyczny zł 200 zł 2. Zdzisław Napompowany pracownik fizyczny zł 200 zł 3. Czesław Wiatrak brygadzista zł 4. Anna Niezastąpiona sekretarka zł 100 zł 5. Stanisław Naczelny prezes zł 500 zł RAZEM zł 400 zł 600 zł W styczniu 200X wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1) Wypłacono zaliczkę na wynagrodzenie pracowników (Kw) zł 2) Naliczono wynagrodzenia pracowników zgodnie z listą płac (PK) a) wynagrodzenia brutto zł b) premia za wydajność zł c) podatek stażowy zł Potrącenia obowiązkowe z listy płac: a) składki ZUS na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) płacone przez pracownika zł b) składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 775 zł c) składka na ubezpieczenie zdrowotne niepodlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 50 zł d) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych pomniejszona o składkę na ubezpieczenie zdrowotne 750 zł Potrącenia dobrowolne z listy płac: e) kasa zapomogowo-pożyczkowa zł f) nierozliczona zaliczka za podróż służbową p. Cz. Wiatraka zł g) ubezpieczenie na życie w PZU S.A zł h) alimenty (p. J. Pokrzywdzona) zł i) Zakładowy Klub Abstynenta PYFKO zł 3) Rozdzielnik wynagrodzeń brutto (PK). Rozliczono wynagrodzenia w ciężar : a) kosztów działalności podstawowej zł b) kosztów zarządu zł 4) Naliczono i zaksięgowano składki na ubezpieczenie społeczne w części obciążającej pracodawcę (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dla uproszczenia 20% od wynagrodzeń brutto) zł 5) Rozliczono koszt rodzajowy związany ze składkami ZUS obciążającymi pracodawcę obciążający (PK): a) koszty działalności podstawowej zł b) koszty zarządu zł 6) Według wyciągu bankowego (WB): a) przekazano środki na ROR y pracowników (wypłata) zł b) uregulowano zobowiązania wobec ZUS zł c) uregulowano zobowiązania wobec urzędu skarbowego zł d) uregulowano zobowiązania wobec PZU S.A zł e) uregulowano zobowiązania wobec kasy zapomogowo pożyczkowej zł f) wypłacono alimenty pani J. Pokrzywdzonej zł 7) Wystawiono fakturę VAT za sprzedane zabawki dmuchane: a) wartość netto sprzedanych produktów zł b) podatek VAT 22% zł c) razem zł

2 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 2 2 8) Odbiorca J. Balon uregulował należności wekslem o terminie wykupu 1 miesiąc. Suma wekslowa zł. Dyskonto zawarte w sumie weksla 800 zł. 9) Pracownik zarządu Stanisław Naczelny pobrał z kasy zaliczkę na podróż służbową (Kw) zł 10) Pracownik rozliczył się z pobranej zaliczki. Koszty podróży służbowej według rachunków zł a) Rozliczono koszt rodzajowy (PK) zł b) Pracownik zwrócił do kasy niewykorzystaną część zaliczki (Kp)...50 zł 11) Naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za kolejne 12 miesięcy w 200 X roku zł 12) Rozliczono koszty ZFŚS obciążające styczeń: a. w ciężar kosztów działalności podstawowej...168,75 zł b. w ciężar kosztów zarządu...143,75 zł Zadanie 1.2 (Ewidencja rozrachunków) Rejestr faktur za grudzień 200x roku w firmie TRANSPORT (Produkcja handel usługi) Sp. z o. o. przedstawiają tabele: Faktury zakupu: Lp. Opis Wartość netto Stawka podatku VAT Podatek VAT Wartość brutto 1. Zakup maszyny produkcyjnej zł 22 % zł zł 2. Zakup towarów handlowych zł 22 % zł zł 3. Montaż maszyny produkcyjnej zł 22 % 264 zł zł 4. Zakup materiałów produkcyjnych zł 22 % 660 zł zł Likwidacja budynku zniszczonego wskutek powodzi 5. Faktury sprzedaży Lp. Opis Wartość netto 500 zł 22 % 110 zł 610 zł Stawka podatku VAT Podatek VAT Wartość brutto 1. Sprzedaż towarów zł 22 % zł zł 2. Sprzedaż zbędnej maszyny produkcyjnej zł 22 % 297 zł zł 3. Sprzedaż produktów gotowych zł 22 % 1760 zł zł 4. Sprzedaż zbędnych materiałów zł 22 % 440 zł zł 5. Sprzedaż usługi transportowej zł 22% zł zł Polecenia do wykonania: a) sformułować operacje gospodarcze, przyjmując założenie, że niezbędne salda znajdują się na kontach, maszyna została przyjęta do użytkowania (OT) a materiały i towary zostały przyjęte do magazynu (Pz). Wystawiono również odpowiednie dokumenty potwierdzające wydanie środków trwałych (PT) oraz materiałów i towarów (Wz) b) zaksięgować operacje gospodarcze i ustalić stan należności i zobowiązań Zadanie 1.3 (Ewidencja rozrachunków) W grudniu 200X w firmie usługowej BOYS Spółka z o. o. wystąpiły następujące operacje gospodarcze: Lp. Dowód księgowy Treść Kwota w zł 1. PK Otrzymano czek rozrachunkowy, na pokrycie należności z tytułu faktury wystawionej 500 zł w ubiegłym miesiącu 2. Fa VAT Otrzymano fakturę za zużytą energię w budynku administracji: a) wartość zużytej energii b) podatek VAT 22% c) razem do zapłaty d) przeniesiono koszt rodzajowy 200 zł 44 zł 244 zł 244 zł

3 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Fa VAT Wystawiono fakturę (termin płatności 21 dni) za sprzedane usługi odbiorcy M: a) wartość usług b) podatek VAT 22% c) razem 4. PK W wyniku analizy kont rozrachunków stwierdzono: a) przedawnione należności od odbiorców 5. Fa VAT korekta b) przedawnione zobowiązania wobec dostawców Odbiorca M odmówił uregulowania należności. Ze względu na wykryte usterki zażądał zmniejszenia ceny o 20%. Wystawiono fakturę korygującą: a) wartość sprzedaży netto (20% x 800 zł) b) należny podatek VAT (20% x 176 zł) c) zmniejszono wartość należności 6. WB Otrzymano wyciąg bankowy, według którego: a) bank zrealizował czek rozrachunkowy b) spłacono zobowiązanie wobec elektrowni c) bank pobrał opłatę za prowadzenie konta (KR) d) otrzymano kredyt bankowy e) bank pobrał prowizję za udzielenie kredytu f) wpłacono wadium za udział w przetargu 7. PK Odbiorca M uregulował należność wekslem: a) suma wekslowa b) dyskonto 8. WB, Fa VAT Odbiorca XXX wpłacił zaliczkę na wykonanie usługi w przyszłym miesiącu: a) kwota zaliczki (stanowi 20% wartości usługi) b) podatek VAT należny 9. PK Dokonano odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu usług, wykonanych w poprzednich miesiącach (odbiorca ogłosił upadłość) 10. FA VAT Sprzedano firmie ZŁOMEX zbędne materiały. a) wartość netto b) podatek VAT c) razem 800 zł 176 zł 976 zł 600 zł 500 zł 160 zł 35,2 zł 195,2 zł 500 zł 244 zł 60 zł zł 20 zł 500 zł 800 zł... zł zł 220 zł 500 zł 300 zł 66 zł 366 zł 11. RK Zgodnie z raportem kasowym przekazano utarg do banku do banku zł Zadanie 1.4 (Ewidencja należności dochodzonych na drodze sądowej) Firma SŁONECZKO spółka z o. o. w Kołobrzegu wytwarza parasole plażowe. Wybrane konta wykazują następujące salda: 100 Kasa zł 200 Rozrachunki z odbiorcami zł Saldo konta 200 Rozrachunki z odbiorcami wyraża należność od odbiorcy Michała Szkodnika. W grudniu 200X roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 13) wysłano odbiorcy Michałowi Szkodnikowi wezwanie do zapłaty. Kontrahent odmówił uregulowania należności. Skierowano sprawę do sądu (PK) zł 14) utworzono odpis aktualizujący należność sporną (PK) zł 15) opłacono koszty postępowania sądowego (Kw) 100 zł 16) sąd wydał prawomocny wyrok nakazujący odbiorcy zwrot należności wraz z kosztami postępowania sądowego (PK) zł 17) odbiorca Michał Szkodnik uregulował należność przelewem (WB) zł Temat 2: Ewidencja materiałów Zadanie 2.1 (Ewidencja materiałów weg cen zakupu odchylenia debetowe) Spółka Debecik wycenia materiały wg stałych cen ewidencyjnych na poziomie cen zakupu. 1. Otrzymano fakturę VAT: a) wartość netto materiałów zł b) koszty transportu zł

4 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 4 4 c) opakowania bezzwrotne zł d) VAT zł e) razem zł 2. Pz- przyjęto materiały do magazynu zł a) rozliczono fakturę VAT Wydano materiały do zużycia (Rw) zł b) koszty działalności podstawowej zł c) koszty zarządu zł 4. Ustalono i rozliczono odchylenia przypadające na zużyte materiały Ustalono koszty zakupu przypadające na zużyte materiały... Zadanie 2.2 (Ewidencja materiałów wg cen zakupu odchylenia kredytowe) Spółka OOCEM wycenia materiały wg stałych cen ewidencyjnych, ustalonych na poziomie cen zakupu. W bieżącym okresie wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1. Otrzymano fakturę za zakupione materiały: a. wartość netto zł b. transport zł c. podatek VAT 22 % zł d. razem zł 2. Pz- przyjęto do magazynu materiały zł a. rozliczono VAT Wydano materiały do zużycia (Rw) zł a. rozliczono koszty zakupu... b. koszty działalności podstawowej zł c. koszty zarządu zł 4. Sprzedano zbędne materiały zł a. cena sprzedaży zł +VAT 5. Ustalono odchylenia przypadające na materiały: a. zużyte..... b. sprzedane Rozliczono koszty zakupu przypadające na produkty: a. zużyte..... b. sprzedane..... Zadanie 2.3 (Rozwinięta ewidencja materiałów) Spółka akcyjna Weda ewidencjonuje materiały wg stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen zakupu. Koszty związane z zakupem rozlicza w czasie proporcjonalnie do rozchodu materiałów. Stany na wybranych kontach na początek okresu były następujące: Materiały zł Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Dt) zł Rozliczenia międzyokresowe kosztów (koszty zakupu) zł W bieżącym okresie wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1. Przyjęto materiały od dostawcy X wg dowodu Pz zł 2. Otrzymano fakturę od dostawcy X: a) wartość materiałów w cenie zakupu zł b) koszt transportu zł c) wartość materiałów w cenie nabycia zł d) podatek VAT 22 % zł e) razem do zapłaty zł 3. Rozliczono dostawę materiałów od dostawcy X: a) zaksięgowano i przeniesiono koszty transportu... b) zaksięgowano naliczony podatek VAT... c) zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów Otrzymano fakturę za materiały z importu: a) wartość materiałów: euro x 3,6 zł/euro zł 5. Przyjęto dostawę materiałów importowanych (Pz) zł 6. Urząd celny naliczył:

5 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 5 5 a) cło zł b) podatek importowy zł c) podatek od towarów i usług zł 7. Rozliczono dostawę materiałów importowanych: a) zaksięgowano naliczony podatek VAT zł b) zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych zł 8. Wydano materiały (dowody Rw): a) do zużycia w produkcji podstawowej zł b) na potrzeby budowy środków trwałych zł 9. Wystawiono fakturę za sprzedane materiały: a) wartość materiałów w cenie sprzedaży netto zł b) podatek VAT 22 % zł c) razem do zapłaty zł 10. Wydano sprzedane materiały wg Wz zł 11. Stwierdzono niedobór materiałów zł 12. Za spowodowany niedobór obciążono magazyniera, który wyraził pisemną zgodę na jego pokrycie w cenie nabycia zł 13. Rozliczono odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na: a) materiały zużyte w produkcji podstawowej... b) materiały wydane na potrzeby budowy środków trwałych... c) materiały sprzedane... d) materiały stanowiące niedobór Rozliczono koszty zakupu przypadające na: a) materiały zużyte w produkcji podstawowej... b) materiały wydane na potrzeby budowy środków trwałych... c) materiały sprzedane... d) materiały stanowiące niedobór... Na podstawie powyższych danych otworzyć konta i zaksięgować operacje gospodarcze oraz ustalić wycenę materiałów na potrzeby bilansu. Zadanie 2.4 (Wycena rozchodu materiałów) Przedsiębiorstwo budowlane BLOCKER spółka z o. o. wycenia materiały według rzeczywistych cen zakupu. W dniu 1 września 200X w magazynie znajdowało się 500 bloczków betonowych, których koszt wytworzenia wynosił 8,5 zł/szt.we wrześniu 200X roku miały miejsce trzy dostawy materiałów do magazynu. Niezbędne dane o zawiera poniższa tablica: Lp. Nr dokumentu Data Cena jednostkowa (w zł/szt.) Ilość (w szt.) Wartość (w zł) 1 Pz nr 1/09/200X zł/szt szt zł 2 Pz nr 2/09/200X ,5 zł/szt. 500 szt zł 3 Pz nr 3/09/200X zł/szt. 800 szt zł Sprzedane produkty gotowe wydano odbiorcom według następujących dokumentów: Lp. Nr dokumentu Data Ilość (w szt.) 1 Wz nr 1/09/200X szt. 2 Wz nr 2/09/200X szt. 3 Wz nr 3/09/200X szt. Dokonać wyceny rozchodu materiałów, jeżeli ich rozchody są wyceniane według metody: FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło), LIFO (ostatnie weszło pierwsze wyszło) AVCO cen przeciętnych. Temat 3: Ewidencja produktów gotowych Zadanie 3.1 (Ewidencja produktów gotowych odchylenia od cen ewidencyjnych)

6 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 6 6 Koszty produkcji wyrobów wynoszą zł, natomiast planowany koszt wytworzenia wyrobów gotowych zł. Należy ustalić odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych (produkcja w toku nie występuje) Przedsiębiorstwo sprzedało wyroby gotowe na kwotę zł, wycenione wg planowanego kosztu i wystawiło dowód Wz. Należy obliczyć i zaksięgować, jaka kwota odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów przypada na sprzedane wyroby gotowe. Zadanie 3.2 (Ewidencja produktów gotowych odchylenia od cen ewidencyjnych) Firma produkcyjna STRONGER zajmuje się wytwarzaniem policyjnych pałek wychowawczych typu AUA-1. Produkty gotowe są ewidencjonowane według stałych cen ewidencyjnych, ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia, który wynosi 25 zł/szt. Cena sprzedaży wynosi 30 zł/szt. Na dzień 31 grudnia 200X roku na wybranych kontach występowały następujące salda: 501 Koszty działalności podstawowej produkcyjnej zł W grudniu 200X miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1) Przyjęto do magazynu 500 szt. pałek według planowanego kosztu wytworzenia (Pw) zł 2) Po przeprowadzeniu kalkulacji przeksięgowano rzeczywisty koszt wytworzenia produktów gotowych. Produkcja w toku nie występuje (PK) zł 3) Zaksięgowano odchylenia od stałych cen ewidencyjnych produktów gotowych (PK) zł 4) Wystawiono fakturę VAT za sprzedane 250 szt. pałek dla firmy ochroniarskiej UŁOMEK S.A., według której: a) wartość netto sprzedanych produktów zł b) podatek VAT należny (22%) zł c) razem zł 5) Wydano odbiorcy sprzedane produkty gotowe (Wz) zł 6) W wyniku niespodziewanego pożaru magazynu spaleniu uległo 50 pałek (PK) zł 7) rozliczono odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych, przypadające na produkty (PK): a) sprzedane, b) zniszczone w wyniku pożaru. Zadanie 3.3 (Ewidencja produktów gotowych odchylenia od cen ewidencyjnych) Spółka z o.o. BRUM (podatnik VAT) produkuje wózki dla dzieci. W magazynie posiada zapas 200 sztuk wózków. Planowany koszt wytworzenia 1 szt. produktu wynosi zł. Odchylenia kredytowe od kosztu planowanego (dla 200 sztuk) wynoszą zł. W bieżącym okresie wydano z magazynu 120 sztuk produktów (Wz) i wystawiono fakturę za sprzedane odbiorcom produkty. Cena sprzedaży 1 sztuki wynosi zł, a stawka podatku VAT 22%. W celu ustalenia zapasu końcowego produktów gotowych według rzeczywistego kosztu wytworzenia dokonano rozliczenia odchyleń od cen ewidencyjnych produktów (PK). Na podstawie danych: a) ułożyć treść operacji gospodarczych, b) dokonać niezbędnych księgowań. Temat 4: Rozliczenia międzyokresowe kosztów Zadanie 4.1 (Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów) W styczniu 200X w spółce z o. o. NIEDZIELA miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1 Naliczono roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł 2. Przeksięgowano ratę odpisu przypadająca na styczeń (odpis dotyczy w połowie pracowników bezpośrednio produkcyjnych a w połowie pracowników administracji)......

7 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Zapłacono przelewem za ubezpieczenie samochodów prezesa za I półrocze (WB)6 000 zł 4. Zaksięgowano ratę ubezpieczenia przypadającą na styczeń Otrzymano fakturę od firmy kolporterskiej za prenumeratę czasopism za 3 miesiące z góry zł 6. Zaksięgowano koszty prenumeraty przypadające na styczeń Otrzymano w drodze darowizny zestaw komputerowy(ot) zł Zaksięguj powyższe operacje gospodarcze zakładając, że na kontach znajdują się niezbędne salda początkowe (oznaczyć X). Zadanie 4.2 (Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów) Zaksięguj operacje gospodarcze zaistniałe w spółce EREMKA w okresie od stycznia do lipca wiedząc, że: 1. W miesiącu styczniu rozpoczęto tworzenie rezerwy (bierne rozliczenia międzyokresowe) na przewidywany remont maszyn używanych w wydziale podstawowym (6 000 zł), który przewidywany jest na lipiec (ostatnia rata w czerwcu). 2. Zaksięgowano bierne RMK za luty, marzec i kwiecień. 3. W styczniu zapłacono przelewem składkę ubezpieczenia OC za samochód prezesa za I półrocze w wysokości 1200zł. 4. W marcu zaciągnięto 12 miesięczny kredyt w Banku DO UPADŁOŚCI na kwotę 3 000zł. Bank potrącił z góry należne odsetki w wysokości 240 złotych. a) zaksięgowano odsetki przypadające na bieżący miesiąc. 5. Na początku kwietnia otrzymano fakturę za maszyn. Fa zł + 22% VAT (spółka jest podatnikiem VAT). Dokonano odpowiednich księgowań. Zadanie 4.3 (Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów) Salda na wybranych kontach w firmie RMK cafe w listopadzie były następujące: Rachunki bankowe Rozliczenia międzyokresowe kosztów (Wn) (Ma) W skład rozliczeń międzyokresowych kosztów wchodzą: a) opłacona z góry za cały rok prenumerata czasopism b) opłacony za okres II półrocza podatek od nieruchomości c) rezerwa utworzona na remont maszyny produkcyjnej, który ma zostać przeprowadzony w końcu roku, planowany koszt remontu wynosi zł. Otwórz podane konta i zaksięguj następujące operacje: 1 Opłacono przelewem czynsz za budynek biurowy za okres II miesięcy Wystawiono PK dotyczące zaliczenia do kosztów miesiąca listopada: a) prenumeraty b) podatku od nieruchomości c) raty czynszu 3. Zaksięgowano rezerwę na planowane koszty remontu za miesiąc listopad Wystawiono PK dotyczące zaliczenia do kosztów miesiąca grudnia: a) prenumeraty b) podatku od nieruchomości c) raty czynszu 5. Otrzymano fakturę za przeprowadzony remont maszyny, na który tworzona była rezerwa. Koszty remontu zgodnie z fakturą: a) wartość usługi b) podatek VAT 22% Rozliczono rzeczywisty koszt remontu z utworzoną rezerwą (PK) Zadanie 4.4 (Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów) W prywatnej ciastkarni na dzień X saldo konta 6 Rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikało z następujących kosztów rozliczanych w czasie: Wn prenumerata Gazety Prawnej opłacona z góry za II kwartał 200X roku (900 zł) zł

8 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 8 8 Ma rezerwa na koszt trwającego remontu maszyn produkcyjnych, który zakończy się w maju 200X zł Miesięczna kwota odpisu wynosi 500 zł, a planowany koszt zł. Saldo konta 5 - Koszty działalności podstawowej wyraża kwotę utworzonej rezerwy na koszty remontu maszyny produkcyjnej zł Otwórz konta, zaksięguj następujące operacje oraz wpisz salda początkowe na odpowiednie konta: 1 (WB) Opłacono przelewem czynsz za budynek biurowy za II kwartał zł 2. Wystawiono PK dotyczące zaliczenia do kosztów miesiąca kwietnia: a) prenumeraty... zł b) raty czynszu... zł 3. Zaksięgowano rezerwę na koszty remontu za kwiecień 500 zł 4. Wystawiono PK dotyczące zaliczenia do kosztów maja: a) prenumeraty... zł b) raty czynszu... zł 5. Zaksięgowano rezerwę na koszty remontu za maj 500 zł 6. Otrzymano fakturę za przeprowadzony remont maszyny, na który była tworzona rezerwa. Koszty remontu zgodnie z fakturą: a) wartość usługi zł b) podatek VAT 22% zł c) razem zł 7. Rozliczono rzeczywisty koszt remontu z utworzoną rezerwą (PK)... zł Temat 5: Powtórzenie wiadomości Zadanie 5.1 (Zadanie całościowe - ewidencja) Przedsiębiorstwo produkcyjne BOCHEN Spółka z o. o. zwykle wytwarza bułki zwykłe i niezwykłe. Przedsiębiorstwo jest podatnikiem podatku VAT. Zakładając, że na wybranych kontach znajdują się odpowiednie salda początkowe (oznaczyć X) dokonaj księgowań operacji gospodarczych, które miały miejsce w styczniu 200X roku: 1. Zestawienie dowodów Rw wydano materiały do zużycia: a. w wydziale produkcyjnym b. na potrzeby ogólnego zarządu Przekazano w formie aportu środek trwały: a. wartość brutto b. dotychczasowe umorzenie c. wartość rynkowa Zakupiono akcje spółki Przyszłość S.A. (WB) a. cena zakupu b. prowizja maklera Zgodnie z planem amortyzacji obliczono i zaksięgowano miesięczny odpis amortyzacyjny samochodu służbowego prezesa (MB W 210). Wartość początkowa środka trwałego wynosi , dotychczasowe umorzenie Roczna stawka amortyzacji wynosi 20%. Współczynnik podwyższający 2. Metoda liniowa PK Lista plac brutto: a. wynagrodzenie brutto ze stosunku pracy b. premie uznaniowe c. wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło d. składki na ubezpieczenie społeczne ZUS (emerytalne, rentowe i chorobowe)5 000 e. zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych PK Rozdzielnik wynagrodzeń: a. pracownicy bezpośrednio produkcyjni

9 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 9 9 b. pracownicy administracji OT - Otrzymano w drodze darowizny 3 miesięczne obligacje Skarbu Państwa Sprzedano odbiorcy Delikwent Spółka z o. o. maszynę produkcyjną (Fa VAT) a. cena sprzedaży netto b. podatek VAT 22% c. RAZEM Otrzymano czek rozrachunkowy od spółki Delikwent S.A. na całą kwotę należności Wystawiono weksel własny na pokrycie zobowiązań wobec dostawców. Suma wekslowa wynosi 5 500, kwota zobowiązania Faktura VAT. Sprzedano materiały: a. Cena sprzedaży netto b. Podatek VAT należny c. RAZEM Wydano sprzedane materiały (Wz) Otrzymano kredyt bankowy w wysokości zł na 6 miesięcy. a. bank potrącił z góry należne odsetki b. na rachunek bankowy wpłynęło (WB) Otrzymano i rozliczono fakturę za hamownię silnikową wymagającą montażu: a. wartość netto b. podatek VAT c. razem Otrzymano rachunek za montaż hamowni silnikowej OT przyjęto hamownię do użytkowania Otrzymano fakturę za zakup samochodu osobowego: a. wartość netto b. podatek VAT c. razem LT zlikwidowano zbędny garaż. Na jego miejscu zbudowany zostanie nowy magazyn: a. wartość początkowa b. dotychczasowe umorzenie c. wartość netto Otrzymano fakturę za likwidację garażu: a. wartość netto b. podatek VAT c. razem Zlikwidowano samochód ciężarowy (całkowicie zużyty), który był przedmiotem aktualizacji wyceny: a. wartość początkowa b. dotychczasowe umorzenie c. wynik z przeszacowania (PK) Lista płac brutto: a. wynagrodzenie brutto POTRĄCENIA: b. składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe c. zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych d. składka na dobrowolne ubezpieczenie na życie...30 e. rata należności z tytułu niedoboru...50 f. do wypłaty (PK) Rozdzielnik wynagrodzeń brutto: a. wynagrodzenia pracowników bezpośrednio produkcyjnych b. wynagrodzenia pracowników zarządu (WB) Przelano wynagrodzenia na ROR-y pracowników Naliczono i zaksięgowano składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dla uproszczenia 20%) Rozliczono koszt rodzajowy (PK)

10 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Według wyciągu bankowego: a. opłacono podatek rolny za bieżący miesiąc b. rozliczono koszt rodzajowy (PK) c. potracono odsetki od kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego w związku z budową nowego magazynu d. otwarto akredytywę dla dostawcy e. przelano środki z rachunku bieżącego na wyżej oprocentowane rachunki terminowe (6 miesięczne) f. wpłynęły środki pieniężne znajdujące się uprzednio w drodze Dokonaj niezbędnych księgowań do obliczenia wyniku finansowego (wariant kalkulacyjny). Napisz ZYSK lub STRATA obok salda końcowego. Zadanie 5.2 (Zadanie całościowe - dekretacja) Podaj właściwą dekretację poniższych operacji gospodarczych, które miały miejsce w styczniu Proszę stosować nazwy kont z zakładowego planu kont (proszę nie wpisywać numerów kont) DOKU- Lp Treść Wn Ma MENT 1. PK Lista płac brutto, potrącenia: składki na ubezpieczenie społeczne (e,r,ch) i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 2. PK Rozdzielnik wynagrodzeń. Płace brutto obciążające koszty działalności podstawowej i koszty zarządu 3. PK Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne (e,r.w), Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, obciążający koszty działalności podstawowej i administrację 4. RK Przekazano środki pieniężne z kasy na rachunek bankowy. 5. PK Wystawiono weksel własny na pokrycie zobowiązań wobec dostawcy A 6. WB Bank potrącił odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na trwającą budowę hali targowej 7. R-k Otrzymano rachunek za likwidację budynku biurowego 8. Rw Wydano materiały do zużycia w produkcji podstawowej 9. Fa VAT Wystawiono fakturę za sprzedane towary odbiorcy DRESIK 10. PK Odbiorca DRESIK odmówił uregulo-

11 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona wania należności. Skierowano sprawę do sądu 11. Fa VAT Otrzymano fakturę za transport maszyny produkcyjnej 12. PK Zaksięgowano debetowe odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów, wydanych do zużycia w produkcji podstawowej oraz w administracji 13. PK Rozliczono koszty zakupu obciążające działalność podstawową i koszty zarządu 14. Fa VAT KP Otrzymano gotówką zaliczkę na poczet dostawy produktów. Wystawiono fakturę VAT 15. PK Utworzono rezerwę na koszty remontu, który zakończy się w grudniu 16. PK Opłacono z góry koszty ubezpieczenia samochodu ciężarowego. Rozliczono koszty obciążające bieżący miesiąc 17. KW Wypłacono pracownikom zaliczkę na wynagrodzenia 18. WB Otrzymano wyciąg bankowy informujący o wpływie środków pieniężnych w drodze 19. WB Otwarto akredytywę dla dostawcy 20. PK Odpisano nieściągalne należności, na które wcześniej utworzono odpis aktualizujący 21. PK Odpisano nieściągalne należności, na które wcześniej nie utworzono odpisów aktualizujących 22. PK Utworzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za bieżący rok 23. PK Rozliczono koszty ZFŚS na bieżący miesiąc dla pracowników zarządu i bezpośrednioprodukcyjnych Zadanie 5.3 (Zadanie całościowe - zgadywanka) Podaj treść operacji gospodarczych, które zostały następująco zaksięgowane na kontach. Jaki dokument stanowił podstawę takiego zapisu? Rozrachunki z odbiorcami Inne środki pieniężne Sp) X (1 1) Rozliczenie zakupu OOCEMat X Y 2) (

12 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Towary Straty nadzwyczajne Sp) X (3 3) Rachunki bankowe Inne środki pieniężne Sp) X (4 4) Koszty zarządu Koszt sprzedanych produktów X) (5 X) 5) Zadanie 5.4 (TEST) wielokrotny wybór- co najmniej jedna odpowiedź jest poprawna Rozwiąż poniższy test. Odpowiedzi wpisz do tabeli 1. Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: a) są dodatkowym, oprócz wynagrodzeń brutto, kosztem pracodawcy b) są księgowane Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, Ma Rozrachunki z ZUS c) nie są obowiązkowe, d) zmniejszają kwotę do wypłaty dla pracownika 2. Obroty debetowe i kredytowe konta aktywnego: a) muszą być równe, b) zawsze są większe obroty debetowe, c) obroty debetowe są większe lub równe. d) zawsze są większe obroty kredytowe, 3. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych sporządza się za okresy: a) kwartalne, b) miesięczne, c) roczne d) sprawozdawcze. 4. Konto Rozliczenie zakupu może wykazywać saldo: a) debetowe Dostawy niefakturowane b) debetowe Dostawy w drodze c) kredytowe Dostawy niefakturowane d) kredytowe Dostawy w drodze 5. Które z wymienionych operacji nie podlegają księgowaniu: a) wysłano zamówienie na materiały, b) zakupiono za gotówkę materiały, c) oddano w dzierżawę środek trwały, d) wypłacono pracownikom wynagrodzenia, 6. Akredytywa: a) jest formą kredytu kupieckiego b) służy do rozliczeń między kontrahentami, najczęściej w handlu zagranicznym, c) polega na zablokowaniu części środków na rachunku bankowym do czasu realizacji transakcji, 7. Które z wymienionych kont są kontami kosztów według miejsc ich powstawania: a) koszty działalności pomocniczej, b) koszty zarządu, c) koszty finansowe, d) koszty działalności podstawowej. 8. Zasada memoriałowa nakazuje: a) ujmowanie kosztów i przychodów w okresach, których dotyczą, b) ujmowanie przychodów i kosztów w okresach, w których następują wpływy lub wydatki środków pieniężnych, c) ujmowanie przychodów i kosztów w okresach podanych w zakładowym planie kont. 9. Wartość początkowa środków trwałych jest określana jako: a) cena zakupu w wypadku zakupu środka trwałego, b) cena nabycia w wypadku zakupu środka trwałego, c) wartość godziwa w wypadku otrzymania środka trwałego w drodze darowizny, d) koszt wytworzenia dla środków trwałych budowanych we własnym zakresie,

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 ZADANIA POWTÓRZENIOWE PRZED II KOLOKWIUM Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI ZADANIE 1 Firma Dyktator mody spółka z o. o. (podatnik VAT) zajmuje się wytwarzaniem eleganckich garniturów dla panów w różnym

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. METODY OBLICZANIA AMORTYZACJI Przedsiębiorstwo produkcyjne KOKSOWNIK S.A. w Koszalinie zakupiło w czerwcu 200X roku środki trwałe. Informacje o środkach trwałych przyjętych do działalności

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 Dr Marcin Jędrzejczyk KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE Rozliczenia międzyokresowe czynne: Konta układu rodzajowego Rozliczenie kosztów RMK Konta układu kalkulacyjnego (1) (2)

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1.1 (Ewidencja produktów według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia)

Zadanie 1.1 (Ewidencja produktów według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia) http://uoo.honko.univ.szczecin.pl/~honko Strona 1 z 7 Temat: Przypomnienie zasad ewidencji produktów gotowych Produkty gotowe mogą być ewidencjonowane: 1. według rzeczywistego kosztu wytworzenia 2. według

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli Zadanie 4.1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja wyrobów metalowych) ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach księgi głównej:

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Obrót pieni ny. DEBIUT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w Wyszkowie

Obrót pieni ny. DEBIUT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w Wyszkowie Spis tre ci Wstęp.............................................................. 5 1. Obrót pieniężny.................................................... 7 2. Ewidencja rozrachunków.............................................

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy Ćwiczenia do przedmiotu Rachunkowość finansowa [1205600050] Ćwiczenia 37. Wynik finansowy Zadanie 3. (M. Paszula) Dokonaj ewidencji poniższych zdarzeń gospodarczych, przyjmując do ewidencji kosztów działalności

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość 2 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna 1 Zasady obrotu pieniężnego. definicja obrotu pieniężnego. 2 Obrót gotówkowy i jego

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Maria Chołuj

Opracowała: Maria Chołuj Opracowała: Maria Chołuj 1 Na transakcje zakupu materiałów składają się dwie odrębne dokumentowane operacje: otrzymanie dostawy i przyjęcie jej do magazynu dokument Pz, otrzymanie dowodu rozrachunkowego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1. Zaksięgowanie wystawionych faktur: a. wartość netto faktury (bez podatku VAT) b. zaksięgowanie należnego podatku VAT c. razem faktura 2. Odpisanie

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6)

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) układy ewidencyjne kosztów: - układ rodzajowy, - układ funkcjonalny warianty ewidencji kosztów rozlicznie kosztów w czasie (RMC, RMB) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które:

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: OPERAJE GOSPODARCZE dr Marek Masztalerz GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: powodują zmiany majątku, kapitału lub wyniku finansowego, są wyraŝone w mierniku pienięŝnym,

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

KASA 1529,62 2100,00 2100,00 287,91 163,09 119,38 1529,62. Rozrach. publ.-pr. 287,91 370,44 163,09 119,38. Jan K. 370,44 2100,00 287,91 ZUS.

KASA 1529,62 2100,00 2100,00 287,91 163,09 119,38 1529,62. Rozrach. publ.-pr. 287,91 370,44 163,09 119,38. Jan K. 370,44 2100,00 287,91 ZUS. 1. Lista płac. Jan K. zarabia 2100 zł. KW a) Ubezpieczenie społ. płacone przez pracownika b) Ubezpieczenie zdrowotne c) Zaliczka na podatek dochodowy d) Ubezpieczenie społ. płacone przez pracodawcę KASA

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO ORAZ JEGO REPRODUKCJA. FINANSOWE SKŁADNIKI

Bardziej szczegółowo

Ustaw opcje walutowe na wszystkich analitykach kont rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami krajowymi (201 i 202)

Ustaw opcje walutowe na wszystkich analitykach kont rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami krajowymi (201 i 202) 1. Plan kont 1.1 Modyfikowanie struktury planu kont Dodaj następujące konta Konto syntetyczne, bilansowe, zwykłe, walutowe 101 o nazwie: Kasa walutowa Konto analityczne, bilansowe, walutowe 101-1 o nazwie:

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 1 Zad.1 W polityce rachunkowości piekarni Ela Sp. z o.o. przyjęto, że wartość materiałów bezpośrednio po zakupie odpisywana jest w koszty. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej 20 marzec 2017 r. PYTANIA KONTROLNE 1. Z czego składa się rata kredytowa? 2. Od jakiej wartości obliczamy odsetki kredytowe? 3. Co oznacza pojęcia

Bardziej szczegółowo

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 3.11.2009 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 3.11.2009

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Elementy wyniku finansowego

Elementy wyniku finansowego Elementy wyniku finansowego Schemat funkcjonowania kont wynikowych Konta kosztów i strat Wn nadzwyczajnych Ma Konta przychodów i zysków Wn nadzwyczajnych Ma Zaksięgowanie kosztów i strat nadzwyczajnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat informuje o strukturze wyniku finansowego netto oraz o źródłach jego powstawania. Pozwala ustalić 5 kategorii wyniku finansowego:

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1 Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1. Wpływ gotówki podjętej z rachunku bankowego 2. Wypłaty wynagrodzeń 3. Wpłaty gotówkowe dokonane przez kontrahentów 4. Wypłaty zasiłków dla pracowników finansowane

Bardziej szczegółowo

4 Ewidencja operacji gospodarczych

4 Ewidencja operacji gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 19 4 Ewidencja operacji gospodarczych W rozdziale tym przedstawiono przykładowe sposoby ewidencji podstawowych

Bardziej szczegółowo

TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SPRAWDZAJĄCY POZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OPERACJE WYNIKOWE

TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SPRAWDZAJĄCY POZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OPERACJE WYNIKOWE TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SRAWDZAJĄCY OZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OERACJE WYNIKOWE Typ szkoły: Liceum profilowane. rofil: ekonomiczno administracyjny. Blok tematyczny: elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU

ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Hurtownia ADAM sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą wyposażenia mieszkań w meble kuchenne. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W lutym 2011 roku w jednostce zaistniały

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu A.36-X-14.01

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ

DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ ...... (imię i nazwisko ucznia, klasa) (liczba uzyskanych punktów, ocena) DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ Sposób przeliczenia punktów na oceny:

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI Podstawowym założeniem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysków i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Osiągnięcie zysków i przetrwanie jest możliwe między

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont Biblioteka Inforlex JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Spis treści Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r.

Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r. Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Na podstawie art. 10 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI Zadania KONKURSOWE z Żarowa zajmuje się sprzedażą lamp ledowych. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2013 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA Scenariusz lekcji opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Cele lekcji: ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct)

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct) Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S.

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego KWADRAT sp. z o.o.: 1. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Do zapasów zaliczyć należy: (1) materiały, czyli przedmioty pracy nabyte w celu całkowitego zużycia w jednym cyklu produkcyjnym lub zużycia na inne potrzeby, na przykład konserwacji

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa zbiór zadań

Rachunkowość finansowa zbiór zadań Rachunkowość finansowa - zbiór zadań dr Aleksandra Wiercińska Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania UG Sopot 2016 1 Spis treści Rozdział 1. Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa pieniężne... 3

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI PRZED KOLOKWIUM nr 1

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI PRZED KOLOKWIUM nr 1 POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI PRZED KOLOKWIUM nr 1 ZADANIE 1 Rozwiąż poniższy test 1. Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się: a) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, b)

Bardziej szczegółowo

cza Otwórz konta stanami pocz tkowymi i zaksi guj operacje gospodarcze: Po zaksi

cza Otwórz konta stanami pocz tkowymi i zaksi guj operacje gospodarcze: Po zaksi GR I Salda początkowe wybranych kont w spółce z o.o Tęcza są następujące: Środki trwałe 60 000zł,- Umorzenie środków trwałych 5 000zł,- Wartości niematerialne i prawne 6 000zł,- Umorzenie wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo